Goudsche Courant, maandag 20 juni 1904

No 9444 Dinsdag 31 Juni 1904 43s e Jaargang mitmmmnmmmmm Ê mmmim mmm mmm iMeuw ên Advertentiehlad voor Gouda fi Omstreken Teleroo n Ko 89 A OVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bei okend naar plaatsruimte Inzendino van Advertentiën tot 1 uur des midd De IJilg ave lezer Jotti ant g cschiedt ilagelijks met iiitzoïuïeniïg van Zon qn Feestdagen pe pfrijs per dne maanden is J 25 i raneo per poRt 1 70 Afzonderlijke Nonmiers V IJ F C E N T K N Openbare Verkooping te COtllA op DONDERDAGEN 7 en 14 JULI 1904 des middags te 12 uren b j veiling verliooging en afslag in het Hotel De Ziii M aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN VAN No 1 De onlangs nienw gebouwde genaamd Hleljlli lloeve geteekcnd G Nr 2 1 ZOMEllHUIS verdere BETIMMERING en ERVEN en oonige perceelcn best Wei enHooilandenz in bet Uegerscbe te Stolwijk te zumen groot 12 20 15 Hectaren No 2 Ecnige pcrceelcn nitinuntend in de Zujdplaspolder onder do gemeente Waddinxveen te zamen groot 15 55 00 Hectaren No 3 Ennige percéelen best BOUWLAi D in de Eendrachtspolder onder do gemeente Zevenhuizen te zamen groot Ti 27 30 Hectaren een en ander in diverse perceelen welke omscliro ven ijn in Notitiön wtlko na 20 Juni 1904 gratis Ie bekomen zijn bg Notaris KOEMAN voornoemd ten wiens kantore ook ter inzage liggen de kadastrale extracten met plan en de vcilingsvoorwaarden Openbare Verkooping IK COtJllA ten overstaan van den Notaris ö 0 FORTÜIJN DKOOÖLEEVER op MAANDAG 20 JONt 1904 des morgens te elf nren in het KoWehuia HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg VAN No 1 Een op goeden stand gelegen Winkelliiiis WOONHUIS en ERF in de Wydstraat te Gouda Wyk A No 162 groot 1 Are Te aanvaarden 15 Augustus 1904 Het Hnls bevat benedon de ruime Winkel 2 Kamers Binnenplaats en Keuken en boven 2 Kamers en Zolder en daarboven nog 3 Zolders Het is van Gas en Waterleiding voorzien No 2 Een HUIS ERF en GROND in de Hoeleknde te Gouda Wijk R No Ififi Verhuurd ba de week voor f 2 50 No 3 Een HUIS en ERF in het Zwnonsgat te Gouda Wijk O No 121 Virhnurd by de week voor f 1 75 Nos 4 tot 15 12 naast elkander liggende afgepaalde perceelen allen ter breedte van ruim 1 Meters waarvan elf in de Erasniusstraat aan den Turf singel en één in de Prins Hendrikstraat te joudn Afzonderiyk en in Combination En Nos 16 tot 20 Vyt naast elkander liggende perreelen BOUWGROND in een zgstraat van de IJssellaan te Goada Afzonderiyk en in Combination De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DBOOGLEEVER to Gouda Ti lïïiijü in de Krngerlaan HECRENHUIZEN met TÜIN 6 Kamers rnime Warande Kenken en Kelder voorzien van Gas enWaterleiding Direct te aanvaarden Te bevrag n TURFMARKT H 268 i Cioudsche Melkinricliting TUR FSIITGEL Telefoon F 21 Hovenstaande inrichting blgft zich hg voortduring aanbevelen tot levering I van PRIMA ONVERVALSCHTE MKLK door liet personeel met do melkwngens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE isOETE MELK uitsluitend van vee dat Heer E OVERBOSCH I onze Fabriek met de melkfilters van alle onzuivi rheden gereinigd daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld tor vcrdnurzaming De prgs is tot nadere aankondiging 7 cent per Liter I PAPTIiAIIXk onder controle staat van den Ryks Veearts don alhier Deze melk wordt direct na oïitvai st aan il00MK4R EMB K IZOETRIIOOM 3 1 per LUcr 3 70 I Slagroom c OU ZlRPi ROOM kif Ie voren Ie blellcn 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk beeft een bewerking ondergaan ter verdunrzaraing waardoor de Pathogene bacterieën gedood zyn vervangt de gekookte melk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed biyven Levering in Literflessehen a 1 0 10 per stuk met 10 cent staangeld voor do flesch en I halve lleschjes k S et met G et staangeld voor het fleschje NIEUWE GBASBOThR voor lafelgebruik Deze boter munt uit in fijnheid van smaak k f t 30 per K 6 HEUHLKrVBOTKII voor sloof en keukengebruik a f i SO per K 6 Onze geheele boterbereiding staat onder geregelde controle van het BOTERCONTROLE STATION te Leiden waardoor wg onzen afnerairs I den grootsten waarborg bieden van te leveren PEIMA 0N7EE7ALS0HTE NATÜÜEBOTER Gij vergist U niet Wanneer V SCHOENEN en LA LANGE TIENDEWEG D 71 Daar koopt meii soliede waar voor weinij ücld zonals HEEREN DAMES en KINDERLA RZEN van af de fijnste tol degewoonalo soorten DAMES en KINDERLAARZKN van CHROOM ULAOÉen BAXKALFLEDER zeer doelmatig voor gevoelige voeten HEEREN DAMES en KINDER Wandel Fiets Sport en Strandschoenen Xleitwtte IfÊoilelleH iMaf ale i rljKi ti Maat en Heparaliewerk spoedig net n biliyko prgzen Aanbevelend flrina J V ZOWllKVUL KOLONIALE WERVING HANDQELD 200 by het aangaan van eene vröwillige verbintenis oor Zen fnren en voor ingeljfden by de Nationale Militie met onbepanld verlof of in werkelljken dlenut l y het aangaan van ecno verbintenis om Cwee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIE Aanbreng g eld Twintiff Gulden Men melde zich aan VriJtellllgerH en MiUtlepUehUgen met onbepaald verlof bi den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwök of m een der plaatseiyke of Garnizoens Commandanten MllUteplicMlgen onder de Wapenen hg hun onmidddyken Chef ADVEETEMÈT il Weliöiiaitên worden aang enomen door het Adverleutle Bureau vao A BRIi MAN ZOON = 1 = S O O s TIENDEWEO 69 bericht do ontvangst van eene prnchlige collectie HANGLAMPEN § faaiiflc l ainpcii Piano lampen üanglantaarns HÜISBOÜDELIJKE ARTIKELEN Kinail Koper A I B 0 I D Vernikk Britlannia Metaal ENZ ENZ ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourons TELEPHOON No SS lü liel VEIILIf IITINGS MAra JJM üe Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 zyn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Casoiniiinciileii llriickels en Ballons Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN CAS HN FETROLEDHKACBELS Eenig adres voor GASGLOEILIOHTBENOODIUDHEDEN tolled en degelgk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw ware adrep Aanbevelend M W VA LOO Aanlegger van Gns en Waterleiding SPUITWATER BygièntHch Zuiver Aanbevelend U T L DE BOKH Firma HERMAN ZOON Verkrijgbaar in üesschen 60 ets VtLA en f 1 25 bg H H Apothekers en Droëstsn I t op het merk JSKMBB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg 0 LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 een Srijs Haar meer De NieDWe Londen doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals Lotuton P r y s f 8 5 en f 1 30 per flacon Verkrygbaar in de ROZENDAAL M 9 bg izaük Cats Papier molen ÜOÜÜA Gouda Druk van A BRINKMAN Zn HuUenlandscli Ovcriilclil Kenter s correfpondent te Tokio zondt rsen uitvoerige lieachryvnt van liet gevecllt bji Wafangnn waarin lij zi gt dat de Rassen een betere stelling hadden opwegende tegen het voordeel vnn de grootere macht van do lapanners Do Rnssischo stelling had een breed front van onst naar westen liepdoqr een nauw dal waardoor de spoorweg loopt en de rivier Foetsjan stroomt links en reelijs in de hooge lienvels die het dal begreczmi Du Japansche generaal Okoe dreef de Rn sen in het dal eerst den rechter en daarna den liukervlongel terugslaande Op luatslgenoomdrn vleugel werd een dag lang wanhopig gestreden De Ruisen hielden met aioe en vastberadenheid stand en vlnchtten een t toen ze volkomen omsingeld waren ïe lieUn shonderd doeden achter Een telegram nit Petersburg van 16 Juni aau den bestuurder van het ministerie van marine meldt Volgens berichten van schoutbü nacht Witthölt van 14 dezer uit PortArthur zijn de herstellingswerken aan de sohepen met succes beëindigd zoowel aan de slngschepen onder bevel van scliout by naclit Uciitomsky als aan kruisers en torpedohootfn Bisr Beviirwii Alle bevelhebbers en eveneens do com nandant van de haven gaven bvj het uitvoeren van de doeltreffende herstellingsmaatregelen blijk van uitmuntende omzichtigheid De gezondheidstoestand van alle manschappen van het eskader i iiitocst bevredigend Ei U parlicnlier correspoodenl bericht dat 1100 Russen onder wie hïi officieren die allen in den slag bji Watangnu gewond wi rden to Liaojang zün aangekuineii De Russische verliezen bedragen in het geheel ongeveer 2000 man üe troepen van gOtietaal Stackelberg dte ten noorden van den spoorweg oprukken zyn niet in staat meer dun 1000 gewonden mee te voeren De Russische troepen te Walangau bestooden uit 12 bataljons en stonden tegenover 44 Japanscho bataljons Deze laatsten waren veel sterker wat linn artillerie be tc tt daar y beschikten oyer ni eer dan 200 Gen telegram van admiraal Skrydlow aan den keizer te Petersburg meldt FEVIt LETOX m VERBORGEN SCJAT 60 Maar niettemin voelde zij zich gekrenkt in baar achting voor zich lelve in haar besef van eigenwaarde en W3t meer wgt tij voelde dat ook haar vader rich in haar leleurgestcld moest v n4$xi Zij be reep dat de oude man bezwaarlijk veel Ibjn voelen voor de verandering die er had plaats gegrepen in baar hart Het valt den ouderdom 00 moeilijk zoo geheel onmogelijk meestal zich in aandoeo igen der ugd nogeens te verplaatsen Ida wist dus dat zij van haar vader niet kon verwachten met haar in te steramen Zij wist dat h haar liefde voor Rooyaard zoowel als hitar atkeer van Costers zou beschouwen als een mcisjesgrilt en dat naar zijn schatting de jonge man toet veel geld in het oog van elke verstandige wouw de voorkeur moest verdienen boven den niet meer jongen ifeaan met geen geld Uit gold bij hem verraioedelijk re ds als algemeene stelregel hoeveel te meer dus nog in dit bijzondere geval waar alleen de jonge man met het vele geld het hui Uonham en de familie van Horen zou kunnen behoeden voor een anders onfeilbareA onder nog I En nochtans zij had haar keus gedaan iX had gestaan tusschen den trots harer familie en de stem van haar hart tusschen haar vadert belang en haar eigen geluk Nu had zij I J I I I l l l M III ILM W pififW M U P M I JW I J lll l l IM I I In den ochtend vati den 15on ontmoeUe onzo kruiser divisie in de 8tiaat van Koren een Japansch transportscliip dat later bleek de Izumi Maroe te zün Aan boord van liet sciiip wnron troepen Nadat do tyd voor hot aitziltcn van de booten en verlaten van hot scliif wns verstreken waarvan oen deel der beimnning sebrnik maakte werd het vaartaiflf door schoten tot zinken gebracht Sj oedig daarop werden iti het zuidoosten tw6e transportschepen gezien die later blokten de Hitnsji Maroö en de SadoeM roe te zijn Hd eerste hart troepen aan boord het tweede eea aldeuiint koi lie paarden on spoorwegmateriaal Du bemanninfi weigerde zich over te geven waar p na et verstrgken van den voor het bemanm n van de booten gestelden tyd beide Bchepon door torpedo in den grond werden geboord üe verliezen der Japanners zyn dus drin transportschepen van to zaïnen 15 000 toun met een deel der bemanning en veel oorlogeen spoorwegmateriaal Den 16en werd b j de JapauKche ku it het Britsche stoomschip Allantan gozifjn d t met meei dan GOOO ton kolen van de liav n Mororan op het eiland Hikkaido kwam in Zuidwaarts stoomde Daar de cheepspHpieren niet in oido waren mi het logbot k onnauwkeurig bygebouden nar lees twijfel aan de onzydigheid van deze vrachtbuirf ficier wien een afUeeling soldaten Wffd modpgegeven naar Wladiwostok gezonden waar ze reeds is aangekomen en voor lipt ptysgerecbt zal worJen gebraeht De Russische en Japansche berichten over de jongslü gebenrtenissrn op het schiereiland l iaotj ng stellen am in slaat een donkbepld tl krpgen van die curtenisson Hpt blijkt daaruit d it ttn cniïbi rtt Japannt S ondiT giMH rnal NodzorMJSe Ru sen ondpi generaal Stackelberg zS i Heltig is gevochten bg Telistoe een pl iatRje ongeveer 20 küopi ten noorden van liet station Walantien ii BO kilometer oostelök vau Toetsjoo De ontmoeting begèn op den 14 jn Juni en duurde twee dagen Do Rassen hadden Ii et station Walantien ezet doch werden door do Japanners uit die stelling verdreven Tegen den avond bleek het dat aanzieniy ce Japanscho versterkingen aanrukten en poojgden den rechtervleugel der Russische positie om te trekken Doch ook generaal Stackelberg kreeg versterkingen zoodat in den morgen van dpn 15en Juni 2Vs divisie Russische troe n tegenover drie Japansche divisiën stonden De Japnnners poogden de Rassen terpg gekozen en de lezers deter geschiedenis mo n voor zichzelven beslissen in hoeverre zn die kfua kunnen billijken Na het eten kwam Harold volgens belofte terfig Toen hl binnentrad was de baron niet in Me zaal Ida echter stond op en begroette hem T et een zoeten en gelukkigen glimlach want in de tegenwoordigheid van haar beminde trokken al haar zorgen en twijfelen weg als een nevel v6or de zon Wel vroeg zij wat brengt ge f lik breng nieuws zeide hij terwijl hij vergeels al zijn best deed om het gezicht te zetien van den brenger eener heugelijke lyding Nieuw3 i a In Eduard Costers toestand is plotseling een gunstige wending gekomen Men meent tnu met zekerheid te kunnen zeg n dat hij geneien zal I iWaarlijkï antwoordde zij terwijl zij een weinig kleurde Nu dan heb ik vqor u lok wat nieuws kolonel Rooyaard Ik kan u maledeeleo dat mqu verloving raet n ijnhi r Ëdu ird Costers is afgebroken Afgebroken Ja van ons huwelijk komt niets ïMeent ge dat Ida f riep hij geheel ontdapn iZeker Ik ben vast besloten En ftj ak hem Ie hand toe als om hare woorden te bejtegelen Hy nam die hand en kuste ze Üen Hemel zj dank Idali stamelde hij Jai antwoorddcl zu den Hemel zij dank I Op dit oogenbliUflfflwam de baron binnen met een zeer bedrukt lïir jammerlijk gezicht en zoo te werpen naar de passen ten noorden van Telissoo zy rukten daartoe in li kolonnes op Waarvan de middelste een frontaanval onde am de beide andere een omtrekkende bewi ing maakten Hun poging gelukte volkomar I a een hevig gevecht waarin de JapMners ontzettende verliezen l den dwongen ö lie Russo i tot den terugtocht De RnsKu moesten een gioot aantal dooden en gevahgonen en 13 kanonnen vnn do 16 waa ver zij beschikten in handen van de Japt ni rs laten in het telegram van generaalKlkoe wordt bovendien gfmi ld dat vele regiaeulsviiandels buit gemaakt en oen regiinwts commandant gevangen genomen word Hflt resultaat van dezen slag zal z jn dat de ïi ui pi n van gcnefllal Stackelberg voorluop uiiit in slaat zulli ii w en om iels vaiitbebing legen de Jiipaiiners te onder Vm Ttnksciii regeerlu Iii fft het antwoord doni minister Dclcassé aan Krancis do Piessonfft iïi gi ViïM over de toeslaiiden in Anne nif ond M r nsuur gesteld l c Sultan liet aicllt d ledi voering van Deteassé dooi Xluiflr piisja wüordtiiyk seinen maar zó volk mag erg èii kennji van kragen Hï Koustantiiiopel is men er vooj a doof geU fen dat Delcassé zjjn kras antwoord gaToi het ongenblik dat een machtig Fran ch eskader het anker uitwierp in de haven van Smyrna en een stfïrke offtciersdeputatie ondpr leiding van admiraal Goardon zich naar Yiidiz begaf om den Sultan hun opwachting te maken Do Sultan moge nog zoo verstoord zyn geweest over de uitingen van Delcassé uiteriyk was niets aan hem te bespeuren b i de ontvangst der Frunsche officieren hy was zich zelf volkomen meester Toch zal dö aanwezigheid vun dit Fran sche eskader in de Turksohe wateren wellicht eeiiigen invloed hebben Want de FrdUHche regcering is vourne ens eenigen druk op de Porte te oefenen ü de indruk door bot antwoord vanJ elcassé op den Sultan gemaakt echter een moer dan voorbygaande is zal do tyd moeten leeren De Parysche correspondent Vfin de Times maakt melding van een sensationeel bericht in de Patrie volgens hetwelk te Marseillo is aangekomen de Russische generaal Klokotchef die aan een correspondent van het Fransche blad heeft verklaard belast te zyn met een zending van den Tsaar naar Frankrijk en Duitschiand waarby deze beido lan moesten beiden aan hun gevoel het zwijgen opleggen Zes weken gingen er voorbij en in dat tijdsverloop gebeurden er verscheidene dingen Vooreerst kwam de oude lieer Costers te overlijden niet zonder dal zijn dood verhaast geworden was door het ongeval met zijn zoon Uit zijn testament bleek dat hij een bedrag van eenige millioenen vermaakt had aan zijn zoon Eduard op voorwaarde alleen dat deze het huii Costers en Zoon voortzetten en daarin een deel van zijn vermogen beleggen zou Etluard Cjsters was inmiddels dank zij de teedere verzorging van Bella zoo goed als genezen behalve dat hij levenslang stokdoof zou blijven aan bet rechter oor De veElammidKi waarvoor de dokters gevreesd hadden was niet ingetreden De eerste woorden die hij als genezende spraV waren tot Bella Queit ger cüt Als in een droom had hij steeds haar y e gelaat voor aich gezien en had een vaag besef gehad dat zij hem verzorgde Hebt ge mij sedert het ongeluk voortdurend opgepast Bella vro g hij Ja antwoordde zij Dat IS erg Koed van je alles in aanmerking genomen prevelde hij Hpt verwondert mij dat je mij maar niet hebt laten sterven Zij echter wendde haar gelaat naar den muur en zeide niets En ook later werd dit onderwerp met weder tusschen hen aangeroerd Naar gelang zijn krachten terugkeerden herleelde ook zijn hartstocht voor Ida van Horen Hij mocht zoomin brieven ontvangen als brieven schrijven en met deze verklaring van haar stil den het eerst enoomde uit kracht van zyn overeenkomst mot Rusland worden uitgenoodigd de grenzen van hina to bewaken wanneer zooals verwacht wordt een opstand in China zal uitbreken Japansche agenten zoo heet bet zetten de Chineezen aan tot het voeren van een heiligen oorlog waarin het gele ras het blanke moet vernietigen De Times correspondent teekent by dit bericht aan dat Frankiijk en bet Fransche volk vooral zioh niut ter wille van Ruslands aaiigelogenhoden in Mandsjoerijo in een oorlog zal begeven De in Frankryk geheimzinnige heer Léon Ohabert is Vrydag voor de commissie van enquête gehoord Gelyk te verwachten wa zeide deze persoon van de heele millioeuenzaak eigenlyk niets af te weten Met den beer Lagrave bad hü slechts zeer terloops over de Karthuizers gesproken Hi had er iets van gezegd dat de Karthuizers misseinen goed zouden doen een paar miilioen te offeren om de autorisatie te verkrjjgen Maar eenig gewicht was aan dat losweg gesproken zinnetje niet te hechten Verder herhaalde hy wat hy reeds in yn brief aan den Temps had te kennen gegeven namelyk dat door hem samen met verscheidene vrienden 10 J 000 frs was gestort in de kag van het zj comité Mascornud dat de politiek vfti wSldeèk OuBsenn stontiöe hg woigerdo echter formeel de namen van die vrienden op te geven Ook weigerde by eenige mededeeling te doen omtrent den oorsprong van zyn betrekkingen met den heer Millerand en over de zaken die hy met dezen deed De enquête commissie boorde na hem den heer Mascnraad de voorzitter van het republikeinsch comité voor handel en nyverheid Deze verklaarde niets van de zaak der Karthuizers at te weten De commissie zeidc hü oiitving gelden en deelde die uit om in den verkiezingsstryd tegen de oppositie te kannen atr rten Hg ontving die gelden en deelde ze nit zonder daar op welke wyze ook boek van te honden of quitantie te verleenen dit om niemand tecompromiteeren ï oo ontving by 100 000 frcs van Chabert dien hy niet kende en die hem dit geld overhandigde namens eeij groep industrïeclen die onbekend Wenscliten te bltfven Verder protesteerde de heer Mascuraud nog tegen een beschuldiging den vorigen dag tegen hem in de Kamer uitgesproken als zoude hy een handel in ridderorden hebben gedreven Hy zeide de Kamer te zullen vragen hem de middelen te willen verscbalfen zich te rechtvaardigen zwijgen moest hij zich noole tevreden stellen Doch de baron zoo vernam hij was herhaaldelijk naar hem komen vragen en een paar malen hail Ida hem vergezeld Eindelijk kwam lï een dag kort nadat hem zijn vaders dood was medegedeeld geworden waarop hem werd toegestaan naar zijn eigen Mfoniiig vervoerd te worden en zijn brieven weder te ontvangen Het overbrengen had zonder moeilijkheid plaats en aan de deur nam Bella afscheid van hem Juist trot het daarbij dat Georg in ziin hittenwagsntje kwam aangerelen en aan de hinsjudrouw een briel toestak voor den heer Cosier om onverwijUi te overhandigen In het voorbijgaan zag Bella dat het adres door den Uaron was geschreven Haahtig scheurde Eduard Custerb het couvert open Er zaten twee brieven in fïe eene was van Ida dien las hij het eerst Wordt vervolf l