Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1904

o 944T Vrijdag 24 Jiiiii 1004 43s e Jaargang Geen Rinklioesl ieen liilUienxa mmm mum iMieuws en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken lelctonii u 89 A D V E 11 T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 niir iles ini l l relelooii Xo 99 De lJi1g a e dezer Joui ant gcsehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feesttlagen De prijs per drie maanden i s 1 2 5 franeti per post 1 70 Afzonderlijke Noniiners VI JF CENTEN öonda Drok van A BRINKMAN Zs Openbare Verkooping TK GOLnA op MAANDAG 4 JULI 1904 des voormiddags te elf uren in de Kleine Sticieteit VREDE HEST aan de Markt ten overstaan van den to Hnaatreclit gevestigden Notaris vis ZES HUIZEN met Erven en Tuinen ia d Derde of Kluiienurskade Ie Goud en wel No 1 Een HUIS met ERF en TDIN wyk R No 395 kadaster sectie A No 2823 groot 4 Aren 5 Centiaren Verlinord bü de week voor 1 00 En Nos 2 tot en met 5 Vjjf naast elkander staande HIIKEN met ERVEN en TUINEN wijk R Nos 386 tot en met 890 kadaster Sectie A Nos 2826 tot en mei 2831 te zamcu groot 7 Aren 51 Centiaren Elk hnis verliaurd by de week voor l 1 S5 De perceelen zyn te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag dor veiling van twee tot vier uren en op dien dag vau neg n tot elf uren jocn Nadere Inlichtingen zjn te bekomen ten Kantore van Notaris KOEMAN voornocm Grijs Haar meer De Nieuwe London doet de grjjze haren binnon enkele dagen verdwijnen mankt het haar glanzend en zacht belet het nilvallrn en neemt de pelletjes van het liootd wog Eischt op den hals Loniloii P r fl s f il en f I ÜO per flacon Verkrygbaar In de ROZENDAAL M 9 bji iziitth cai § Papiei molen JOUDA TE II LI Uit in de Kragerlaan HEERENHUIZEN roet TUIN 6 Kaaiers ruime Warande Keuken en Kelder voordien van Gaa en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 iBtiet VËItULIITINGS MAGtZIJN De Avoiidsler Dnbbcle bunrt TeHnr 117 Zgn heden ontvangen eeji mooio collectie Nieuw Slyl liwimiineiitcn Mcis cii llallnns Verder voorliandeii een ruirao Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS m FfiTROLEDNKAGHES Eenig adres voor GASGLOElLIOHTBENOODIGDHEDEN aolied en degelgk Indien U dan van goed licht hondt is dit uw teare adres Aanbevelend i M M m urn Aa Jeffl 8r van Gas en Waterleiding Zenuw en ülaagflijdcrs wordt vit ofertaiging als eeu werketfjke biiip in deu nood liet boek fiaiibeVoIeQ Nu üiitvaii Ht Tun adres per briefkaart ivor It tt i boekJH raueo per post toegezonden donr aLOKP üL S UookU ZaUbotDmol Om Itinkhocsl liitliieiiza Itorsl en ItcelaaiHioeiiing binnen den kortst mogelyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van otds l fkcn l l cl i 0 ii lc Il wereldbcroenido Superior DmiYen Borst tionigExtract iH K I I 1 T II i uit de KoninkiykeStoomfabriek DE HONINGBLOEM van mojm aii H N VAN SCHAIK C Fhu oiiH f 1 7 Kh 40 et b j Firma WOi Ft iX Co Wcstbuven VSi donda J v ri i A S TKrA Kieiweg K lnO douda V W VAN Directe en finale verdelging binnen nur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rapsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderbokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrucbtboomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onscbadelyk geurig niet hindcriök de gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen ACaohiaaal Spuitje mot OOD gevulde BUS f 1 5 por Btel AfïoncUrhjko BWS f O tO Eeii SPUITJK f O flO Ken Khietiekeo SimitjefO aB Ornote DOOZKN O m 30 ocnt PakjoB 15 ceut urig n o nsc 11 lelijk Zuiveringsvet Na ontvangst vnn poatwisael 40 cent of 8 postzegels ft 5 nent wonlt U eon inonslenlooB ZulveringBvot van 100 gram toege ondou 1 kleino dooajoa 1 6 cent Alios mol gobr II iksaanwijzing oanboveJingen on attoBtun Tügon toBzeuiUnK van post Kdgols II t contofpostwissül 1 cent lioofter ilnii do prije wordt bot vorlnngdü p r pot pakket door bot geheelo Ryk vüwoiideo Perliftlf 1 of moer Kilo s ia do poeder miiidor in prij vor iicht 011 noemt dmlolijk do pijn ffüg ïeneestonfoil l iiar allo brandwonden Ook oufüilliftnr op Let njl tofre i branderii lieifl klU i Hchtig lieid aiingüüclits on amloro hrhaamsruvou en wonden etrakhuid on stekoningen bij vorzweringou wintorjinndeii en voeten b j schurft dauwwerm By brand en anijwonden en verzworingon verzacht hot vel niet alleon inaiir door direct biormedu to smoren voorkomt mon bloedvergiftiging on koiul vuur 1 et por doos 6 stuks BO cent grooto doos 100 gram O cent Ook verkrijgbaar bU A ÖROST Korte Tiendeweg D 4 Telephoonnet Cfouda Aboimement t 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en dnderhoud gratis Het net is anngesloten nun liet Rijks Intercummunaalbureau Op 1 Moi 1904 142 verkregen aansluitingen ir Contracten en voorwaarden verkrj gbaar aan het Bnrean ACHTEE DK VISOHMARKT Verkrijgbaar in flesschen 50 ct3 7li et en 1 l as bij H H Apothekers en Drogisten Let oti het merk ASKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te öoida bij C LUiiER Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 198 I I I I I l I 11 111 I II I ii pi I I EENIS DEPOT TAMBEE Krii wordt verzocbt op t IIERK te Icttrn inT H T Magizun tik iVI IUVKNSWAAY ZONEN GORINOHEM Dese THëëëN worden nfgelererd iti verzegelde pakjes vau vij twee en een half en een Ned om met vermetdinfi van Nommer e £ IPryK voorzien van neveoBtaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zicb tot de uitvoeriug van geëerde orders aanbevelende j BIJL voorlieen J BRERBAART Lz GËÊf BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK alu het oi nlbritbiiiii h Schoen en Laarzeiiniai azijn KLhlveiïG E 30 tegenover de Kleiwsgsteeg Aanbevelend C SMITS A lle reparation en aangemeten werk Htt beata oiuchadalylutc n f i BIk maklcelykitc poetimlddel voor Heerva I h eDVoorilditmet nKlndcriritoeaw t C I H Ifl de Apprctuur van C M MHIItr k Cê tiJV Berlll Beilth Str 14 Men let oed fijüv op n am en fabrieksmerk VHtr kur hy Hsm ir Winhillwi In ishiHwark itltatarM uSMWMl Oepal ir Ankum j w iHm ajü Wil d Echtf j i ËSkd Cacao te jutvangen tmarJt j tel J en oa vdie prwfoeuuzigen in don 1 bundel gekouMm ondm dei oaaui des 1 iiitvmÜQ Dr Miohaellfl verraaixUgd I jp de beste machines in het wertictbé 1 röcjmde étabblissement van Oebx StoU I werck t Keclen ilscbe 1 J r n2ie aeIH Bikel Cacao in vierkanten bnaaen I Deza Eikot Cicaa s met molk gekookt I eese langauame gezonde drank vooi da1 lükscti gebruik oen 2 the lc van I t polder voor een kop Ohooclata Ala 1 geneeakraciitjge drank bij geval van 1 diarrhee tluaata met water t gebruiken 1 Verkrijgbur bg do vooniaiaito B I Apotheksm en J Wk go y yraiflm l f 1 80 I 0 9Ó o a35 I tienoraahatltgenwoordi f t KaÖBr 1 land I Julius Midtenklfdl I I imiiterdam Katverstraat IdS i I OPENBAAR ONDERWIJS ïoeUting van l wrllii eii ojide üiirgerscholfn vuor Joiigeas en voor Meisjes Hooiden Mej M L 7 B E N D E R ort de Heereii H J W HUB E R R LEOPOLD en B P VAN CITTERT BüRöEMEESTER en WETHOUDERS van GO IDA brengen ter algemeene kennis dat op Dinsdag den 28n Jnni 1904 des na middags te vj uren in de bovengenoemde scholen de inschrijviiig zal gehouden worden van de kinderen die op den eersten Dinsdag na de zomervacantle o i deze scholen wenBchen te worden geplaatst Als Leerlingen worden toegelaten op do Eerste Burgerscliolen en da Tweede Burgerschool voor jongens kinderen die in het jaar der toelating den leettyd van zes jaren hebben bereikt oï zullen bereiken op do Tweede Burgerschool voor meisjes zy die voldoen aan een examen at te nemen dttor het hoold der school ten overslaan van een oI meer loden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas terwijl ook zonder examen kunnen toegelaten worden leerlingen die van het Hoofd der Eerste Burgerschool voor meisjes eene verklaring overleggen dat zij de Oe klasse dezer sclioo met vrucht hebben doorhxipen Bjj de inschrijving i oet worden overgelegd een bewys van ouderdom van het kind dit bewüs wordt van heden af op aanvraag kosteloos uitgereikt op de Pl iatselüke Secretarie Aïdeeliug Bevolking benedenlokaal Geene kinderen zullen worden toegelaten zoo z j niet vootzien z n van eene scliriftel ke verklaring van een Genees ot Heelkundige dat z j de nntuurlyke kinderziekte hebben gehad ot dat do koepokinenting bü hen heelt plaats gebad tcrwyi de toelating bovendien alhnnkeljik zal zjn van de beBtaande plaatsruimte De toelating op deze scholen geschiedt ééns per jaar zoodat zy dio den 28n Juni U S niet worden ingeschreven niet vóór half Augustus 1905 kunnen worden toegelaten öonda 23 Juni 1904 Burgemeester en Wothonders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLEJOX DÏVBRB0R6EN SCHAT 3 fik wenschte gaarne u beide eens te spreken over de brieven die gij mij geschreven hebt zeide hij lk zou al vroeger mei dit doel gekomen zijn indien mijn toestand het mij niet verhinderd had Ja zeide de baron in afwachtende houding terwijl Ida haar handen in den schoot vouwde en haar oogen op het vuur gevestigd hield tHet schijnt hernam Eduard dat ook in mijn geval een ongeluk niet alleen mocht komen Uit OW schrijven toch treule van Horen meen ik te moeten opmaken dat raijn langdurige alwezigheid mij den slechtst mogehjken dienst bewezen heelt en dat gij onze verloving wenscht te beschouwen als afgebroken Zij knikte bevestigend vËn verder dat gij dit besluit genomen op grond van een handeling mijnerzijds namelijk het OTerdoen der bowuste hypotheek aan den heer Quest Gij oordeelt dat ik door deze handeling ODBC overeenkomst verbroken heb nietwaar irja ide Ida Nu dan ik kom it beiden zeggen dat ik bereid ben het geld voor die hypotheek te verschaffen en haar ten volle af te lonen Buituulandscli Uverzichl Een telegram van admiraal Skrydlof van 21 Juni aan den Keizer meldt De torpedo bootafdeeling die onder hevel van kapitein Winogradski den 15en naar do Japansche kust werd gezonden keerde heden naar Wladiwaslük terug De torpedobooten waren tot voor de haven van Esasji op het eiland Hokkaido gestoomd doch konden wegens den mist niet binnenloopen De torpedobooten mankten zicb meester van eenige handels en transpurtschepeu dio zjj in deu grond hoorder op een na dat naar Wladiwostük werd gebracht Uit het onder oek van de scheepspapieren en de lading bleek dat de meeste schepen vi sch en rgst aan boord hadien bestemd voor Sasebo en Sjinionoseki Keizer Wilhelm is te Kiel aangekomen en zyn oom koning Edward znl er binnen enkele dagen aankomen De Kieler Woche heeft beiden heerschers gelegenheid gegeven tot een ontmoeting Di t die ontmoeting een politieke beteeke nis heeft wordt do jr hot Berl Tageblatl ontkend Er zjin zoo zegt dit blad geen politieke verschillen tnsschen beido kanse laryen die uil de wereld moeten worden geholpen opzienbarende verdragen zgn niet te verwachten En toch heeft dit bezoek een groote bctee kenis Koning Edward heeft flch ten taak gesteld den vrede in Europa tot lederen prijs te behouden in He eeislo plaats in h t belang van Engeland maar ook in het be lang der menschheid In zyn naaste omgeving is het bekend dat Edward VII goen grootere eerzucht kent dan een vredesvorst te ziJn en voor het behoud van den vredo tu waken Voor die taak leeft de Koning slechts En nu heeft zgn bezoek aan Dnitschland roornamel k ten doel om het Duitsche volk te overtuigen van z jn vredeslielde Hg korat dit doen zonder eenige bijbedoeling hjj wil door zyn bezoek Dnitschland niet coraproroittoeren tegenover Rusland hy wil het niet doen voorkomen of do betrekkingen met Frankrijk minder nauw zijn dan ze werkelijk zün hij wil slechts aan Dnitschland en den Keizer zijn vredelievende gezindheid toonen En wanneer werkelijk de verhouding tusaehen Dnitschland en Engeland wat naar het Tageblntt meent dat niet hot geval is zoo gespannen zouden zijn dat vrede voor dit oogenblik een te groot wooi d zou zijn Ha I riep de baron ffiuvendien dat ik bereid ben te doen wat ik reeds vroeger heb aangeboden en wat ik thans nu mijn vader dood is ook terstond in staat ben te doen namelij c het vastzetten van tweemaal honderdduizend gulden persuonlyk op niejuflrouw Ida en over het geheel alles wat u beiden aangenaam wezen kan en hij keek den baron eens aan Necn zeide deze tot hem min ot meer kregel ge behoeft mij niet aan te kijken om een antwoord Ik heb geen stem in de zaak Hij wendde zich au tot Ida die haar hand tegen het gelaat drukte en het hoofd schudde Misschien ben ik niet ver van de waarheid hernam hij ietwat bitter wanneer ik vermoed dat kolonel Rooyaard meer rechtstreeks de oorzaak van mijn ongeluk is dan die geheele geschiedenis met de hypotheek Zij het haar hand vallen en zag hem vol in het gezicht Gij hebt volkomen gelijk mijnheer Costers sprak zij boudweg Kolonel Rooyaard en ik zijn aan elkander gehecht en hopen eenmaal met elkander te huwen Die verwenschte Rooyaard 1 bromde de baron binnensmonds Ëduard kromp zichtbaar ineen bjj deze zoo onbewimpelde verklaring Idtt zeide hij ik doe een laatste beroep op u Ik heb u liet met al mijn hart zoo Hef dat ik ja het mag dwaas klinken vooral in do tegenwoordigheid van uwen vader dat ik liever van mijn ziekbed niet ware opgestaan dan m danVniag men toch aannemon dat de reis des Konings hot gevolg zal hebben dat de wcderzüdsche verdraagzaamheid wordt aangekweekt En Voltaire beeft reeds gezegd Do eenige eeuwigdurende vrede die tasschen de menschen bestaan kan is do verdraagzaamheid Do Koning van Engeland vindt den Duitschen keizer te Kiel in oen soortgelijke stemming In zijn redevoering to Cuxliavcn heeft Dinsdag de Keizer o geestdriftige wijze gesprolten over de solidariteit tu sohen de beschaafde volkeren waaraan de koop raan do industrieel de landbouwer het danken dal zü zich in rusligen arbeid vooitdurend kunnen ontwikkelen Verdraagzaamheid en solidariteits gevoel lU schcn de volken en de vorsten ijn do beidts hechtsto grondslagen voor liet behoud vanTlen vr de Een telegram van luitenant generaal Von Trotha baart in Dnitschland groot opzien llaarin verlangt deze p is uitgekomen bevelhebber der troepo iniacht in t uit chZuid wesl Afrika didelijk con aanmorkelijko verstei king z ner legei maeht terwyl hy zich verder over alle militaire m iatregelen vnn gouverneur Von Loutwoiii sterk afkeurend uitlaat en beweert dat daardoor de toestand ten zeerst 3 precair is W bladen vatton do verdediging op van d n gouverneur Leutwein die zoo vele jaren de kolonie heeft bestuurd en die geheel ver trouwd is met de rechten dor Hcrero s en keuren do voorbarige wyzo van critiseeren van Von Trotha algemeen af Men is benieuwd wat de Regoering dio zooals mon weet do haar toegestane kredieten reeds verre heeft overschreden thans zal doen te meer nu do Ryksdag tot in November is verdaagd St eds duideiyker wordt liet streven van de commissie van drie en dertig uit do Fransche Kamer om minister ombes die zich zelf dwazoiyk in de handen zyner vyanden hoeft overgeleverd te vernietigen En het zal al do krocht van den minister al de samenwerking van de linkorzyde kosten om dit streven der commissie tegen te gaan In Lagravo vindt do commissie daarvoor een geschikt werktuig Deze poogt op allerlei manieren te doen voorkomen dat Edgar Combes de chef van het Kabinet van den minister iets te verbergen had en daarom de onbeteekenende zaak van de Karthuizerlegende hoeft opgeblazen De meerderheid der commissie helpt hem daarbij krachtig aldus door u verstooten te zien Ik zal u alles geven wat een vrouw verlangen kan en mijn geld zal uw familie weder maken lol hetgeen zij eeuwen lang geweest is Ik beweer niet een heilige te sijn geweest Misschien is u wel het een en ander Ie mijnen nadeele ter core f ekomen Kort en goed ik ben een heel gewoon en alledaagsch mensch maar ik bemin u Bedenk u dus wel voor ge mij onherroepelijk afwijkt Ik heb mij bedacht mynheer Costers antwoordde Ida haast hartbtochtelijk Ik heb mij bedacht totdat ik moe was van het denken en Ik vind het niet riddelijk van u mij zoo te dringen allerminst in tegenwoordigheid van mijn vader Dan zeide hij met moeite opstaande heb ik alles gezegd wat ik te zeggen had en alles gedaan wat ik doen kon Ik blijf nog hopen dat ge tot andere gedachten komen zuU Ik wil alle hoop nog niet opgeven Vaarwel Zij raakte even zijn hand aan en toen bood de baron hem zijn arm en leidde hem de stoep at naar zijn rijtuig Ik hoop mijnheer Van Horen zeide hij dat tk op uw steun zal nogen rekenen indien er bij geval een voor mij gunstige wending mocht intreden vMijn waarde heer antwoordde de baron ik zou niets liever zien en ik kom er rond voor uit dan dat mijn dochter u tot man wilde Om begnjpetijke redenen zou dat zeer wenschelijk z n Maar Ida is geen gewoon meisje Als zij zich eenmaal iets in het hoold heeft gezet dan is zij zoo hard als een keisteen Intusschen de tijden kunnen veranderen I Dat is het eenige waarmee En hoewel van dit alles niets gebleken is is de pers reeds bezig den goeden naam van Edgar Combes door het slijk te sleuren Het is onnoodig de gebeurtenissen de confi ontaties en do verklaringen voor do commissie van onderzoek breedvoerig modo Ie doelen Het hlykt dat Lagrave zyn bost dool hot voorstel om twoo millioou dooi de Karthuizors te laten betalen voor hun authorisatie to laten voorkomen als een nnboteekenend praatje lerwyl Edgar jorabes volhoudt dal dit voorstel in vollen ern t werd godaan en door hem met verontwaardiging afgewezen is Hy heeft de zaak niet vervolgd omdat Millerand voor Lagravo en Chaherl optredende hoogo staatsbelangen inriep De clericale pers doet hot nu voorkomen alsof Edgar Combes de beteekenis van de poging tot oinkooping vergroot om zich een bewys van onschuld te goven en de feitelyko chantage die op de verklaringen van Besson den redacteur van de Petit Daupliinois alweer te voorschyn is gehaald te bedekken De Hépublique Franjaise het orgaan van Mélino schryft Men behoeft niet verder te gaan het zal der Kamer genoeg zgn dat de minister president en zijn zoon onheschaanide leugenaars zyn Slechts persoonlyk belang kan hun aanleiding gegeven hebbon zoo te liegen Do Petit Bleu resuraoert de debatten op deze wyzo Het is dnidelyk dat hier niets ander is dan een poging om het ministerie te doen vallen en het anticicrioulo werk te doen mislukken voordat bet ontwerp tot afschnfflng var hot monniken onderwys in den Senaat is aangenomen Uit Bern wordt aan de Temps gemeld Naar aanleiding vnn den aanslag van Ilnicky op den Russischeu gezant zyn do vreemde gezanten te Bern tot do overtuiging gekomen na wedorzijdsohe godachtonwisseliiig dat do bescherming door de polilie den gezanten geboden onvoldoende is Een hunner heoft op eigen verantwoording deze meening doen konnon aan den Bondspresident Do bondsraad die niet over een eigen politie beschikt heoft besloten reorganisatie van do politie macht te eischen van do kantonnnlo regeering te Bern Deze wordt in do bindon zeer heftig aangevallen en zal waarschijnlyk geïnterpelleerd worden over haar zorgeloosheid op dit gebied De Porto te Konatantinopol richtte gisteren ik u troobten kan Als ik in uw plaats was i an zou k maar bedenken dat de wereld vemndcrlijk is en in deze veranderlijke wereld niets veranderlijker dan de vrouw Toen het njuig weggeri ilen was keerde hij naar den gang terug Ida zag hem aankomen en zag tevens i an zijn gelaat dat er onraad broeide Moede en ontstemd had zij naar haar kamer willen gaan Doch nu bleef zij om liever terstond aan den storm hel hoofd te bieden In het eeral bleet de baron m de kamer wat heen en weer draaien school zijn couranten heren derwaarts doch eide niets Emdelijk echter opende hij den mond Je hebt daar een ernstigen en bedenktliiken stap genoin n Ids zeide hij Natuurlijk heb je het recht om te handelen naar je goe Idunkt je bent meerderjarig en ik mag niet van je vereen dat je bij je huwelijkaijlannan mijn belang en het belang van je familie in aanmerking zult nemen Maar toch acht ik het mijn plicht je onder het oog ie brengen wat je eigenlijk doet Je slaat eene der mooiste partijen in Engeland at om te kunnen trouwen met een reeds bejaarden halt algctakelden gepensioneerden kolonel een man die je nauwetijki zal kunnen onderhouden wiens rol m het leven is afgespeeld en die blijkbaar te lui is om iets anders te zoeken Ida s oogen flikkerden onheilspellend doch zij hield zich in daar ij zich blijkbaar niet kniragenoeg voelde om ie antwopr4en Wordt verv0l d