Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1904

en A K van der Sloot Maria ouders J Bloot en C Kruit Leendert ouders A do Wit en I van der Wojde ifaria Geertruida ouders J Zweero en W J Donkervoort OVERLEDEN E J Kervor 18 m L C Niemantsverdriet 2 j L Verstoep 14 ra ONDERTROUWD A Overeynder te Schiedam en J H Eialto Predikbeurt bU de RemonstrantaoliQereformeerde Qemeente alhier Zondag 26 Juni s Morgens 10 j uur Ds L R OLDEMAN predikant te Rotterdam AÜVERTENTIKIN GEVRAAGD een BOEKHOÏÏDER Bekendheid met het houtvak vereischto Zg die eenigen tyd in die branche gewerkt hebben genieten de voorkeur Brieven franco onder letter A aan de boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON Gouda TERSTOND GEVRAAGD EENIGE BLIKSLAGERS en Nol leerder § alsmede eenige LACKERS afin de BLIKEABRIEK van J B LORREWA te Delft bevonden üch een veertigtal Ijjders van wie reeds vier overleden zjjn Dat dat in Engeland niet onopg eiiierkt is gebleven spreekt vrel vanzell In het Lagerliais werd gisteren over deze zaak geïnterpelleerd door dr Hntchinson Deze wilde weten welke matregelen er varen genomen maar de minister Tan Koloniën Lfttelton kon niet meer zeggen dan dat lijj aan Milner bad getelegrafeerd maar nog geen antwoord bad gekregen Woedend repliceerde de dokter dat b met bet oog op het te eenenmale onvoldoende antwoord van den minister voorstelde bet Hnis te verdagen teneinde op die manier 4e aandacht te vestigen op het dringende en ernstige gevaar dat er bestond voor do invoering van een doodeljjke en zeer besmettelijke ziekte als de berri berri in ZnidAfrika Na wilde het toeval dat de Speaker niet aanwezig was daar deze een dag vcriol had gevraagd en gekregen om te Oxlord een eeredoctoraat in ontvangst te gaan nemen De plaatsvervangende Speaaker kreeg het zwaar te verantwoorden toen h j Weigerde dr Hatcbinson s motie in behandeling te brengen Het was weer de oude qnaestie der z g blocking motion s Een zekere hoer Cost had indoriyd een motie ingediend over den koeli invoer en zoolang dio motie niet in behandeling was geweest kon over de motieHatcbinson niet worden gepraat Watl riep de lereche leider John Bedmond beweert n in ernst dat die motie over den koeli invoer zon kannen beletten dat bier wordt gediscusseerd over bet plotseling uitbreken van een kwaadaardige ziekte dat nn pas is bekend gewdrden t Maar de plaatsvervangende Speaker bleel op zijn stnk staan wat Redmond deed vragen oI de premier van plan wa s stappen te nemen om te beletten dat het lagerhuis tot permanente onmacht werd gedwongen door de handeling van een obscnnr individa die maar een motie indiende zoo vaag en zoo algemeen gesteld dat zij op lotteriyk alles betrekking had Baltour antwoordde met de hoop nit te spreken dat bet Hnis de qnaestie zonder hartstochtelijkbeid zon behandelen Haar toen daaVop door den rampzaligen voorzitter werd gedecreteerd dat na driefin heelemaal niets meer mocht worden gevraagd van hoe veel belang het onderwerp ook itjn mocht brak het rnraoor eerst recht los Ten einde raad verliet de voorzitter nder groot rumoer van de leden zijn post lerwijl vnn verschillende zpen werd geroepen Het is een schande 1 Het is een schande I Maar met dat al zal met de koelies ook de berri berri haar intocht doen in ZuidAlrika Verspreide Berichten FailNKBUK Een portret van den wegens spionnage e Brest aangehouden Engelschman Ellis is rondgestnnrd aan alle parketten De verdachte ontkent nog steeds alle schuld Hy verklaarde letterkundige te zijn en niet ingenieur zooals by eerst bad beweerd Men i l hem samenbrengen met de werklieden van de krnitlabriek te Kerhuon en met eenige inwoners van Ouessant die verklaard hebben bem in de naböheid van de lorten te hebber zien ronddwalen De vereeniging van bakkersgezellen heeft btj aangeplakte biljetten in Parys geprotesteerd tegen de weigering der patroons alleen met georganiseerde werklieden te werken Een algemeene bakkersstaking in de Pransche hooldstad wordt in ivooruitzichtgesteld Een broeder van Ladermann den moordenaar van Eugenie Fougère te Aizles Bains werd Dinsdag te Lyon gearresteerd doch weer losgelaten onder voorwaarde nooit meer in de stad te zullen terugkomen DUITSCIILAND Op uitnoodiging van den Senaat zal de koning van Engeland 80 Juni een bezoek brengen aan Hamburg De Rgksbond tegen de sociaal democratie telt thans 12 765 leden Verschillende werk w liedenvereenigingen sloten er zich bg aan Nog een slachtoffer van Bilse s roman Uit oen klein Garnizoen I De luitenant Wisse te Forbach van wien in het boek werd gezegd dat bü schulden maakte doch dit voor het gerecht ontkende zal wegens meineed vervolgd worden De Pruisische Kamer heeft bg derde lezing het wetsontwerp aangenomen waarby de handel en het spelen in lotergen van andere staten ook van Duitsche worden verboden Caivk Ter gelegenheid vnn den TOsten verjaardag der keizerinwuduwe is nan alle personen betrokken bg de revolutionnaire beweging in 1898 gratie verleend met uitzondering van Kang Yoe Wei en enkele anderen BINNENLAND Uitslag der herstemmingen voor leden der Provinciale Staten OVERIJSEL Enschedé Aantal kiezers 10 966 Uitgebracht op de hoeren W Biydensteni aftr lib 5733 van Delden aftr lib 5086 G J O D Dikkers lib 6686 Bloemen kath 4366 Martens anfirev 4309 en Weenor christ hist 4309 stemmen zoodat gekozon zön de heeren W J BLDDENSTEIN B VAN DELDEN en 1 O D DIKKEBS allen liberaal de beiden eersten altredend Bg de stemming op Dinsdag 14 dezer verkregen de heeren Blgdenstein 3512 Van Delden 3 77 Dikkers 3365 Bloemen 4146 Martens 40B2 en Weoner 4070 stemmen terwyi op de heeren Brinkhuis Lnngejan en Tghof allen soc dem 1808 1844 on 1964 stemmen werden nitgebracbt J Ommen Aantal kiezers 3922 Uitgebracht op de heeren J A van der Sanden lib 1749 en B Berend Az anti rev 1726 stemmen zoodat gekozen is de heer J A VAN DER SANDEN liberaal By de stemming op Dinsdag 14 dezer verkregen de heeren Van der Sanden 1513 en Berends 1 527 stemmen Altredend lid wiis du heer W baron Van Ittersam lib die 7 cli niet herkiesbaar had gesteld Men meldt uit den Haag Het voornemen is de Eerste Kamer der StatonGeneraal tegen de eerste dagen van de volgende maand bvieen to roepen De ufdeelingen der Tweede Kamer hebben b noemd tot rapporteurs over de wetsontwerpen tot wgziging van het Ilde Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1903 en tot bekrachtiging van den onderhandschen verkoop van voormaligen vestinggrond te Bergen op Zoom de heeren Ketelaar Dolk Krap De Rara en Hubrecht over het voorstel van wet van den heer Drucker c s tot het in overweging nemen van veranderingen in het derde en vierde hoofdstuk der Grondwet en over het voorstel van wet van den beer Troelstra c s tot het in overweging nemen van veranderingen in het tweede derde vierde vijfde zevende en elfde hoofdstuk en in de additioneele artikelen der Grondwet de heeren Do Savornin Lobman Fock Fompe van Meerdernort Roessing en Hoëll Voorts over bet wetsontwerp houdende bepalingen ter bescherming van den aueid de heeren Nolens Aalberse HeeraskerJc De Visser en Goeman Borgesius Door Gedep Staten van Noord Holland is in de zitting van Woensdag bepaald dat in het district Haarlem door bet bedanken van Mr W A t Hooft een nieuwe verkiezing zal plaats hebben De cnndiduatstelling is bepaald op 4 Juli de stemming op U Juli en de herstemming zoo noodig op 18 Juli Gemengde Berichten Men meldt uit Haarlem De justitie heeft bg nlle drogisten en apothekers te dezer stede laten onderzoekon of vrouw Dadema nit de Haarlemmermeer daar ook arsenicum had gekocht Dit gil is in de ingewanden van Dadema gevonden De rechercheurs hadden twee portretten der vrouw by zich om te laten zien welke persoon verdacht werd Als een nieuw staaltje v in buitengewoon verkiezingsgver by de jongste stemming voor de Prov Staten in de prov Groningen kan dienen dat een verkiezingsagent voor de vryzinnige candidaton ten einde een arbeiderkiezer in de gelegenheid te stellen zgn kiezersplicht te vervullen zyn eigi n bottines aan den arbeider kiezer ten gebrnike gat toen by vernam dat diens schoenen in reparatie waren en tijdens de afwezigheid van don kiezer in diens woning bleef wachten tot deze terugkeerde ï Een ontzettend drama werd te Ch teanGailJard afgespeeld ten huize van Bouchard wiens echtgenoote aan een ongeneesiyke ziekte lydt Terwyi haar man naar zyn werk was besloot de vrouw moeder van zeven kinderen met haar beide jongste kleinen onderscheidelgk 3 en 5 jaar oud te sterven Zy zond de vgi ondste kinderen naar Vil larsles Dombes schreef een afscheidsbrief stopte alle openingen in de kamer zorgvuldig dicht legde de beide kinderen in bed en ging zelf in een ander liggen terwgl inmiddels een hontskolenvnur zgn vergiftige dampen begon te verspreiden Toen 4e man thuiskwam moest hy de dMr met geweld openbreken Het ondste kind was reeds dood Het jongste alsmede de moedor waren zieltogende Aan de biJ do gemeente werkinrichting te Delft werkzaam zgiide kleermakers is door Regenten der Inrichting medegedeeld dat zg voorloopig geen stappen behoeven te doen tot behoud vnn hun werk daar de opbefAng der afdeeling Confectie indien het geschiedt toch eerst zal plaats hebben op 1 Jan 1906 Bedoelde kleermakers doen inmiddels stappen to geraken tot een productieve associatie met Kon goedkeuring waardoor zij zoo noodig rechtstreeks met het Departement van Kflioniën zullen kunnen onderhandelen Men meldt nit den Haag aan de N R Ct Zaterdag 25 Juni wordt door de Exploitatie Maatscbappg Scheveningen eene inrichting geopend welke alles in zich vereenigt om spoedig bg het volk burgerrechten te verkrggen Aan het einde van de Oranj Galerg is naraelgk een flink lok tal gebouwd dat als volkskoffiehnis geëxploiteerd znl worden en voornamelgk bestemd is om de dagbezoeker van de badplaats in de gelegenheid te stellen tot zeer matige prgzen een fiink maal te gebruiken De ligging nan het einde der genoemde galerg vlak bg de trappen die het publiek van het strand naar den Boulevard leiden U daartoe zeer gunstig Do restauratie is ingericht op den voot als de Poort van Cleve te Amsterdam en de prgzen geiyk aan die van het De hoofdcommissaris van politie te s Gra venhage verklaart zich bereid dengenen die relntiën wenscben aan te knoopen met Th Oori Voorschotbank Neerlandia 564 B Beeklaan en do firma Bood en Co Algemeen Handelsbureau en Voorschotbank Voorwaarts 30 Van Loeuwonboekstraat beiden te s Gravenbage inforinatién te verstrekken Zg plaatsen advertontiën in couranten verschgnendü in alle oorden dos lands under hot motto geldverlegenheid of particulier geldschieter De commissaris van politie te Haarlem verzoekt aanhonding van den Hollandsch sprekenden 28jarigen Ouitscher Edmund Steiteld laatstelgk in dienst bg den conlectiehandolaar L Z te Haarlem die een som van f 256 bem door zyn patroon ter hand gesteld verdnisterde en onderwgl zelf eclipseerde De milicien te Middelburg die na een berisping van een luitenant zgn geweer wegwierp is gestraft met 8 dagen politiekamer De oproepingen in verschillende couranten voor muzikant hy het 9e rog infanterie tot hot vormen van een statmuziekkorps hebben nog niet kunnen leiden tot een eenigszins voldoend getal aanmeldingen Wat daarvan de oorzaak is meldt men nan t Nieuws Het traktement van een muzikant in rang gelgkstaai de met een sergeant is by dat regiment f 0 60 per dag waarbg voor den gehuwde nog f 0 25 per dag voor voeding komt samen dus een minder dan oppermansweekloon van f 5 95 De muzikant moet 12 jaren in zgn rang gediend hebben om in het genot te kannen worden gesteld van vrge Rgkswoning terwyi een onderofficier biervoor slechts 6 jaren in zgn rang behoeft te dienen Daarby beeft een onderofficier een drie en een zes jarige soldi verhooging waardoor zgn traktement aanmerkelgk hooger wordt dan dat van een mu ikant In het gunstigste geval kan men in 9 10 maanden examen doen voor sergeant Maar in drie jaren kan men geen geroutineerd orkestmuzikant worden Er worden hooge eischen gesteld de levensstandaard is duurder geworden byna alle categorieën hebben lotsverbelering gekregen de militaire muziekkorpsen niet Om daartoe te komen zou het billgk zgn de mu U anten een rang booger te pensionneereU f het getal dienstjaren tot het verkrygen van vol pensioen te verminderen wgl de kans op promotie hoogst zeldzaam is en het pensioen na een zeker getal dienstjaren niet kan worden aangevraagd omdat de verplichtingen bg de landweer niet kannen wordbn volbracht De Tarief wet b Met 17 tegen stemmen heeft de Amsterdamsche kamer van koophandel zich aangesloten by de bestryders van mr Harte s beschermend tarief ontwerp In een adres aan de Kamer door haar vastgesteld zegt zg De historische Ign ten onzent wgst in de richting van tariefverlaging en zeer stellig niet in die van éen verhooging der invoerrechten zoo ingrgpend en zoo bezwarend als by het thans aanhangige outweru wordt voorgesteld Integendeel beslaat er juist voor ons land met hel oog op ijji bevolkingscgfer en zjjn ligging zelfs a schien méér dan voor ééiiig ander zeer overwegend bezwaar tegen een beschermende liandelsstaatknnde Ons economisch loven ii gegrond en heeft zich gevormd naar het tegenwoordige stelsel van heffing van invoerrechten en oen zoo ruwe greep daarin als thans wordt voorgesteld zal noodzakelnk een ontwrichting dier mantschappeiyice y houdingen teweegbrengen die reeds op zichzelf een ernstig bezwaar uplevert Bescherming kan niet anders leiden dan tot ernstige benadoeling van velen op het gebied van handel en industrie al mogen daartegenover ook enkele takken van ngverheid wellicht kunst natig in het leven worden geroepon of gehouden De handel en meer in het byzonder het doorvoerverkeer zullen zegt het adres door de nieuwe regeling ernstig belemmerd worden In de in vele opzichten met ons concurreerende havensteden Hamburg en Bremen is men er misschien in geslaagd die bezwaren althans gedeeltelgk te ondervangen door een uitgebreid gebied ajs vrjjhaven beschikbaar te tellen Djargrlitin nu of de plaatselgke toestanden vnn Amsterdam en Rotterdam de inrichting van zulk een vrghavengêbied mogolgk maken zou het zeker moeilgk aangaan deze beide gemeenten op dergolgke wgzo boven andere havenplaatsen to bevoorrechten Bovenal echter zouden met den aanlog van een vrghavengêbied zulke belangrgke bedragen gemoeid zgn dat de uitgaven daarvoor builen alle verhouding zoudun staan tot de verwachte vermeerderde opbrengst van het tarief Hel zon in fik geval slechts een zeer gebrekkige oplossing zgn omdat sommige artikelen zooals tabak in een betrekkelgk kleine ruimte niet zó6 kunn n verwerkt worden dat zg voor den handel geschikt zgn terwgl ook aan do hnis industrie waarin velen die buitenshuis niet kunnen gaan werken een bestaan vinden een zware slag zon worden toegebracht Ook by het voeren van onderhandeliugen over handelstraktaton zou de voorgestelde wgziging van ons tarief oen ernstig nadeel bigken te zgn Staal onze diplomatie thans sterk met ons vrggevig stelsel van reebten dit argument om de gansiigsle voorwaarden te bedingen zon haar dan ontvallen Op grond van deze overwegingen verzoekt de kamer van koophondel do Tweede Kamer met aandrang het ontwerp tot wgziging van ons tarief van invoerrechten tenzg dit nog belangrgke wyziging mocht ondergaan niet goed te keoren Voor eenigen tgd kwam bg den Gemeenteraad van Haarlem in een adres van een huiseigenaar die zich er over beklaagde dat door het Bureau Waterleiding hel water in de perceelen die zyn eigendom zgn werd afgekeurd terwyi het naar zgn meening goed was en niemand ooit schadelgke gevolgen van het gebruik had ondervonden Niet onduideiyk schemerde in dit adres door de bescbnidigiiig meermalen geuit dat het Bureau Waterleiding dal de bacteriologische wateronderzoekingen doet zoo streng zon keuren omdat de waterleiding der gemeente in een stggend aantal aansluitingen er de vruchten van lou kunnen plukken En juist naar aanleiding dezer beschuldiging stelden B en W toen een grondig onderzoek in het vooruitzicht Welno de juridische commissie die dit onderzoek zil doen ziet het feiten materiaai der beschuldiging thans weder met een vermeerderd B en W hebben voorgesteld onbewoonbaar te verklaren het perceel Ged Oudegracbt 75 weder omdat het welwater ongeschikt zou zyn voor het gebruik en t perceel waterleiding mist doch de eigenaar heeft zich tot een zeer bekend apotheker te dier stede gewend om het water chemisch te laten onderzoeken Verschillende monsters zgn daarvan genomen en naar my wordt medegedeeld heeft het particnliere onderzoek aangetoond dat het afgekeurde water volkomen zuiver en drinkbaar is de kleur is alleen ietwat licbtgeel getint Als dit advies in den Raad komt zal er zeker wel een woordje over vallen Hbid In de zitting van den gemeenteraad van Blarieum van Maandag is ter sprake gekomen een adres dat aan de Koningin is ingediend waarin de burgemeester beschuldigd wordt verkeerd gehandeld te hebben in de erfgooierskwestio Een der leden stelde do volgende motie voor De raad der gemeente Blarieum verzoekt den beiden wethonders te erkennen dat de inbond van het adres aan de Koningin onwaar i en veraookt tevens dat zÖ beiden hun ontslag zullen indienen Een ander lid merkte op dat men moeilgk kan beoordeelen in hoeverre het adres waarheid bevat en stelde zBnerzgds deze motie voorDe raad der gemeente Blarieum constatêerende dat de wethouders aanhoudend overhoop liggen met den burgemeester verzoekt hun hun onUlag in te dienen Deze motie werd met 5 stemmen aangenomen Een der wethonders die aanwezig was bleef buiten stemming De Madridscbe politie heeft een man gearresteerd die aan een waterdraagster had verteld dat by van plan was den ministernresident Maura te vermoorden I Dit bericht vinden wy zonder eenig commentaar in verschillende buitenlandsche bladen Hoogstwaarschgnlgk een grappenmaker of een krankzinnige die zulke geheimen aan een waterdraagster verklapt In het Engelsche Lagerhuis hebben verscheiden leden met klem geprotesteerd tegen het verpachten van een groot stuk land in Oost Afrika voor een Joodschen Zionistenkolonie De regeering antwoordde dat er nog niets beslist was en bel land dat zg de kolonie toegedacht had in elk geval een geheel onontgonnen en aan geen Europeanen toobedeeld was Door de zorgen van de afdeeling te Rotterdam van de Union internationale des amies de la jeune fille zal vnn heden af aan het Maasstation aldaar bg aankomst der treinen steeds een dame aanwezig zgn met breeden blauwen band om den arm waarop een broche als insigne van den bond bevestigd is Deze dame zal steeds bereid zgn ieder in Rotterdam aankomend meisje of vrouw die dit wensclit raad te geven en te helpen terwgl zy tevens zal trachten te voorkomen dat meisjes die onwetend met verkeerde bedoelingen hier heen gelokt zyn in slechte banden vallen Daar hiervoor veel geld noodig ia wordt met één station begonnen Groote verontweardiging heeft de nitspraak van den burgerlgken rechter in den staat New Jersey onder de feministen te Weeg gebrachtTe Norlh Jersey kwamen bg een tramongeluk twee jongelieden om een jongen en een mei je De resp vaders spraken de maatscbappg om schadevergoeding aan en de rechter to Newark kende den vader van den jongen 6000 en dien van het meisje 5000 dollars toe In hooger beroep werd echter deze uitspraak gewgzigd maar hiermee maakte men het nog erger de hoogste rechter schatte de schade toegebracht door het omkomen van een borger der Vereenigdo Staten op 5000 dollars en achtte die welke het omkomen eener bnrgeres veroorzaakt met 8U00 dollars reeds vergoed Stadsnieuws GOUDA 24 Juni 1904 Gisteravond werd ter gelegenheid van hel 50 jarig bestaan der soeieteil Ons Genoegen een ConcertAvond gegeven door het Bestuur der Sociëteit de leden Aangeboden De zaal was evenals Dinidagavond geheel gevuld en velen moesten zich mol een staanplaats tevreden stellen De groote aantrekkeiykheid was optreden van den heer 1 H Speenhof met nieuwe voordrachten De aanwezigen hebben daarvan nnar hartelust kannen genieten verschillende voordrachten werden gegeven en bet publiek had waarschgniyk nog meer van genoemden heer willen boeren maar te begrgpen is het ook dat hg dit niet vol kon honden zgn succes was volmaakt De heer Johan Schmier opera Bnszanger en Humorist had mede een werkzaam aandeel Groote byval verwierf hg met zgne verschillende zangnnmmers en niet het minst met de voordracht van het drietal liederen door den heer J J Prins van Doesbnrgh gedicht en door hem op mnziek gezet Een daverend applaus wat niet ophield voordat ook de dichter ten tooneele was verschenen een paar maal moest het doek worden omhoog gehaald Ook de zes liederen door hem gemaakt op het koperen hnwelgksfeest van den pachter der Sociëteit de heer Hoffman hadden groot succes Het Excelsior Quartett was een zeer goede afwisseling en werd mede met applaus begroeL Nog een verrassing viel ons te beurt nl het pptreden van een dubbel Mannen kwartet leden der vroegere Nederl Opera De verschillende nummers door genoemd kwartet gegiven werden keurig en zniver gezongen en niet onverdiend was het applaus sa elk nummer De pianist de heer H Davids komt een woord van lof toe voor zgn accompagnement Wg gelooven de tolk te zyn van de aanwezigen wanneer wü bet Bestanr der Socië teit dank zeggen voor hetgeen zy ons te genieten heeft gegeven het was met recht een feest avond waar nog lang over gesproken zal worden Gisteravond had het negen jnrige zoontje van M hg de Waaiersluis het ongeluk al spelende in den IJsel te vallen Toen het betrekkelgk spoedig daarna werd opgevischt waren de levensgeesten reeds geweken Beroepen hy de Ned Herv Kerk te Ouderkerk a d IJsel ds P de Looze te OudVossemeer Eiland Tholen Aangenomen het beroep by de Gere formeerde Kerk te Krimpen a d Lek door den heer A Taal oand te Scheveningen EEN UITGEBREIDE COLLECTIE WMIELMM VAN OS Az Kleiweg E 7Sa GOUDA Telenboon Xa 31 BÊÏÏES VAK EOTTEEDAM DONDERDAG 24 JUNI L K H K SUmitleemnqen Nederlasd Obligation Nederl Werkeliike Schuld 3 95 95 Italië Inschrgving 1862 1891 5 97 Servië Obligalieleening 1895 4 70 Turkije Geftniflceerde Schuld Recepissen 4 80 Brazilib Ohligatien Recepissen 1903 5 91 Provinciale tn Stedelijke Leemngev Rotterdam Obligatien I 1000 1898 1903 3 97 Hypotheek BankenPandb Ie Algem Groninger Scbeeps Hypb 4V 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch Groningscho Hy poth ekbank 4 99 Pandb Holl Geldersclie Hypb 4 99 Pnndb Hollnndsche Hji 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 flewgzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 99 Pandb Wesllandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid HoU Hypb 4 99 99 Petroleum Ondernemingen Aand Kon Ned Mg tot Expl van Petrol bronnen 515 Scheepmart Maattrhapp m Oblig Stv Mg De Maas 5 Diversen Obl Nat Grondbezit 4 99 Certiflc Vereenigde Amerik Fondsen Ie sorie 4 102 Spoovwegleeninffen NookdAherika Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas Certificaten van Aandeèlen 16 TramwegMaaUchappijen Ilaagsche Traraw My Oblig 4 98 98 Premieleeningen Nederlasd Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 België Loten Stad Brnssel 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 HosaARijE Hong Hypb 100 3 112 Theis Regulir Gesellschalt 4 162 D Sa4M80 I1 Markt Gouda Specialiteit in Nouveauté s Do NOUVEAUTÉ s in w mnnoin wuiuiuL Kokken Uobes en JAPONSTOFFEïM go in groote voorraad voorhanden tot de meest concurreerende pryzen B A r c e r 1 i lte stand Hoordreoht QEBOBKN Neeltje ouders N den Braber RAAMZAGEK Een bekwaam BAAMZAOBB GEVRAAGD op de Stoomhontzagerg DE ZWAAN Noordendgk Dordrecht j x = soos TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN § laaiide Lampen Piano lampen Cfanglantaarns BDISBODDELIJKE ARTIKELEN Email Koper A L B O I B Vcrnikk Brittannia Metaal ENZ ENZ TK II LI Lilt in de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Aelittieii iiiaaiideii lijdende en r u door de SAi C Ull OSE geholpen Ik ondergeteekende verklaar hierdoor dat de Sangninose my zeer goed heeft voldaan Ik was reeds uehtien maanden lydende aan duizeligheid en was altyd zeer licht in het hoofd ja het was zoo erg dat ik mj meermalen op den weg liet neerzakken om zoo het vallen te voorkomen Dit alles ging gepaard met een zeer onderiyk gevoel in l et hoold en in de hersenen Het eten liet ook veel te wenscben over Ik zon nog meer kunnen opnoemen doch dit zg genoeg i en ik kan u verklaren dat ik na het gebruik van zevon flesschen Sangninose my geheel heisteld gevoel Ik geef u allo vrybeid dit in de conranl te zotten als donkbetuiging St Anna Parochie B VRIJ In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan dnurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Êtat tt goedkooper dan eeutg ander dergeiyk middel Prgs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 8 f 15 Verkrggbaar te Gouda bg WOLFF Co Westhaven A DA Ii Co fabrikanten Lood en Giftvrij Emaille lel Geëmailleerd Llzereo Keukengereedschap van de KAMPER EMAILLEFABRIEKEN voorheen H BERK ZOON te Kampen aantal werklieden 450 staat sinds jaren onder voortdurende contrdie van het Scheikundig Laboratorium van Dr VAN HAMEL BOOS en HARMËNS te Amsterdam en is bg de voornaamste Winkeliers verkrggbaar mmw r vuTn r Uuvt Oenttth BtzentMtl nbavolen Met E rrf Ulplomli MI Ooud B krooiii c PRAEPARATEN VAN rkiiina I rtfll l n lltr olitl eenv rrt rlè n liKmA WUl te lrt y UlIla i nlvVIIV oowel bij Vindtmi alf volwuaeoeii cbrek ur Mtlust tltcht ipUinrlu lnr lenuwhooldpUii ttr v nt rlclin lU Ukle oUBMmbeil koor an hm pvolj mNA tJSScHÊfeRÖOWirai h bi u a Blo d l r BKfikiuibl twaUn na KrIMioliai iMfttld M Verkn zb r m ft l i i t ƒ 1 90 n ƒ L P ilral l o r afk ♦ Hl ni i i B in CIKCI V alrav vooral voor lcInd r n swakictnaiknerschtlE a tellcnMerMuitibef velen AU laiiMikrachbee drank bij toornmen dor pgiverurlnnoriaiun o dUrtUe ook oor iiiinJliii n en kleine k derni Fri per bint M Ker ƒ 1 70 il X Kgl 0 eQ X Kit O 0 Chnnljoh M Allrellllror ap voor Klndtrvo dlii In buuen l M X r 0 eO aimre ITlCIKaUIKCI j4 Kgr 0 80 X Kgr ƒ OJ AeiVamo StfarA Atl Het rooken eener helve Clgsrette U voldoonde ter beitrij tatlllila VilKaiCHv j de IwvIpH aanviUen an AiUima eto In loohje t Ö BO en yOM 1 Venlopploc Aain I ainannuc puiiumia Mra Mijr in coii niei vi f voor llnderen liewii ef Je Tamarlmla Bonboni lan KRAKPEUEN HOUl bi voonl ook alélalaiia baUognika dieaaten daar de viwin voor U kind bateTl Ijk en da Mnaak WMa mMm ia Fr a par doo a 0 00 an O 0O GolaYlSaL DoC ïll G algeniean arkeiid als bat BB8TB huiaouddel J tlllilalV l a3 llco j Hotu Vatkoiulhald n KMlpgn kat la L een alijmoploaaend ao varaaebïënd middel bg uitmo i e ii dhrtd uitaloitaiid bi I □ fleach es verkrijgbaar Prija 0 30 per fleechje Tahriak wrk Apolkeirei i m liretüttn f KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayiy Zl f raewtrnlen ram KRAKPXLIEK ft HOLH U Zelat fl M oMm rawB eM rai tUfuttii m iraitrmp Oê naam en kmnMttkMrinf en rwkrüfUimr ttê mettJt