Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1904

43ste Jaargang Woensdag S9 Juni 1004 o 9451 fiWIDSCHE COIRMT iMiettwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelerovii 9 ADVEUTENTIEN worden gepliiit t van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ürttote letters wwdcji Iwrel end naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 itur de nwliL feletosH JTo 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon én Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderliike Noinmers V IJ F J K N T E N adres voor a l soorten 8C iOENWKl K sis het üliKirdliriiliaiilali Sèm en Uiirzciiiii ii izijii KLhlWKCi K ÜO tegenover de Kleiwegstieg Aanbevelend G SMITS Alle repuratiën en aangemeten wcili ioon Grijs Haar niooi ü üe iVleuwt I oiiilnii doet de grjize liarcn binnen enkele dagen verdwijnen mankt liet liaar glanzend en zacht belet bet lütvftllen es neemt de pelletjet van het honld weg Kiscbt op den hala Lnndoii P r a I S J en I t SO per acon Verkrijgbaar in de EOZENDAAL M 9 by Izaük € als A Papier molen ÜOUIM TE IlLIUIt ia ie Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamer raime Warande Kenken en Kelder voorzien vjn öas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Ck Gasornamenten in alle stijlen Kupriso Pendants Hronon Toor Salons Eetkamers Zitkamers Serrep ORNAMENTEN voor Winkolverlichling r M M V LOOF GMttter Dabbelebuort B 13 f Telelnr 117 SPECIAAl MAGAZLIN VAN $ erlichlings irlikclen BADEN GELISERS KOOKPLATEN OASFORNUIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste e 9rt GASBALLONS GROOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giltvrö uit de Kamper fnbriek n BERK EN ZOON lenig idrrs voor Sitsjjlueilichl lienodigiiyen ËÊmÓTvim Men wordt vcrzoclit op i NEKK tcletlnn DIT HST MaOWIJM TAN M lUVKNSWAAY ZO K QORINOHEM Dese TUEEGN worden afgelg ferd in versegelde pakjes van tijiwee tn een half en n N d ons imet TermeldinfC van Nommer ee Pryi Toonüeu van nevenstaand Merk volgenii de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerin van ge rerda orders aanbevelende j c nijL oorheen J BREEBAART Li KOLONIALE WERVING i IIAN D ELI 200 by hot aangaan van eenc vrywillige verbintenis voor Xen fttrp en voor ingcliJWen by do Nationnlti Militie tnct ouheitnal i verlof uf fit werkelUkfn iKettitt hg het aangaan van eeno verbintenis om twee furen gcdctacbeerd te worden naarOOST ÏNDiJü Aanbrenggeld Twintiff Gulden Men melde zich aan rrOw Wfj crwen SlfUtiepliehttgen met onbepanliJ vei lof bH den Commandant van het Koloniaul Werldepot te Hurderwglt oï bjj een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten MUUie dichttgen ontler de Wapem n bg ban onmiddelüken Cbef WAARSCHUWING HH VERBRUIKERS VAN T MERK OVWE JKWKVKII NIGHTCAP woriJen dringend verwjcht mot het oog op voorkomende vervalschiiigen zich te overtuigen ol behalve de band teckening op t etiket ook do naam den P IIOPPK 8f niEII M in Ie kiivk gebrnnd en liet roode lak op de kurk viiorzien is van nevenst iand stempel UW MriDutttleiiHe nnmank xiU jereclitelijk vervolyii inor Verkrijgbaar bij M FLETKRS Jz AMMTWHÏËE in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van A RKI KNAIV di 7Mm Onnavolgbaar zijn thans door nieuw icvonden toepassingen onze In oUeteri geMcMMerde Por treilen PelutHre naaerU Zjjgeven kracht en diepte die lamakorb niet kunnen bereiken Men oveitnigje zich geen imiUties voor de echie te onthuigen Geïll Prijscourant net een aantal ongevraagde getnigKcbrifteti gratis op aanvraag Boxtel 11 ItOflAEH tH Ji Ca bij wien modellen te Agont voor GOUDAj Firma A Konbtbandel Kleiweg bezichtigen tijn Wie ftlier zyl wj dTKcS ËIM Cucao te out rangen mm p3toll en na tole kcbI iiemiogen ia don oanJdl gM juiou oi ilïi dut neaji Joj aitvimler Dr Mloh iJi vervaardigd il ie beate inadanes m hot werefdberÜDide Atabblipeement tin Qebi StoUworok t Keclen tr h Bikcl Cacao In vierkanten busaet Dezo Eikel Owffl f foei melk gekookt eeee angeuame goiuii o drttik voor da jlijfcsci gebruik een i i ieelepeli van t pu dt r voor een ko Cb öölate Ala geneoakrackfige drank I bij ger van dtarrhco riw ita reet Miitei te gebruiken Verkrijgbaar bij do ToucaaBUt H 11 Apüthékaro ecï i eaeri l ei togenwL rJi t ir ri t J 3fi iitfitts Matteiklodt 1 i u itcrtlaui KalïtcTBtraat q Verkrijgbaar in flessclen 50 cl 7 ï et enf l HB by H H Apoljhekers en Drogisten Let op het merk ANKBBl F AD RICHTER Oo Rotterdam Te GotiDi bfl C LVUKR Apotheker Marjct en M WOLFF Co Westhaven 198 AC Zenuw en Tordt nit overioigiiig ftlsj in den nood het boek laagrlijd i s em rkeipe hulp ISaadLg f ® aanbevolen Na ontvangst van adrei dit boekje franco per pdst BLOKPOEL S Bookh perbriefkaartKorJt H toegemnden door Zaltbommel Gonda Druk van A BRINKMAN 4 Zk ttultcitlandi ch Uverzicbi Admiraal Alexejel had naar hy aan den Tsaar seinde nug geen bericht over den afloop van hot zeegevecht voor Porlh Arthur ontvangen Wij kregen dat bericht Zaterdag reeds van Japansche ijde en znlleu onsdns nog met de lezing van admiraal Togo moeten behelpen Daarnit blijkt dat de Russischo vloot die trachtte Port Arthur te verlaten bestond uit zes slagschepen vijl kruisers en 14 turpedobooljagers Alle Russische bohepen die n Port Arthur vfaren ook de Retvisau en de Cesarewits welke in den nacht van 8 op 9 Februari door de Japansche torpedo s waren getrollen hadden zich dns by het eskader aangesloten hoewel zy blijkens de mededeeling in de Times niet veel meer dan drgvende batterijen züii Zoodrn admiraal Togo bericht kreeg dat het Russische eskader buiten de haven was gekomen liet hij ziju eskader naderbij komen en in den nacht van Donderdag op Vrydug werd door de Japansche torpedobooten een aanval op het Russi iche eskader gedaan Een herhaling dus van het gevecht wautmedo de oorlog begonnen werd en een herhaling waarby de liassen toonden niets geleerd te hebben Zy lagen op de buitenTTOBde en boden den Japanners daardoor de gelegenheid hen aan te vallen met het gevolg dat een slagschip do Peresviet ol do Pobieda gezonken is beide scliepen zjjn van hetzelfde type inhoud 12674 ton bewapend met vyf en twintig 4 Centinwter elf 15 J centimeter twintig 7 5 centimeter en twee en twintig 4 7 centimeter kanonnen en een bemanning van 73Ü koppen Het derde schip van dit type de Osliaba is nog in de Ooat Zee Bovendien werden een kruiser van het Diana lype en een slagschip van het Seba8topol type beschadigd Dit laatste kan zgn de Sebastopol of de Poltawa Hot derde schip van dit type was de reeds vroeger ia de lucht gesprongen Petropawlowsk Het zQn slagschepen niet een waterverplaateiug van 11 2Ü0 ton bewapend met vier 30 6 centimeter twaalf 15 centimeter tien 4 7 centimeter en zes en twintig 3 7 centimeter kanonnen en bemand met 700 koppen De beschadigde kruiser kan zjn de Diana of de Pallada beschermde kruisers met een inkoud van 6630 tons en bemand met 420 koppen Door deze nederlaag ter zee is het Russische eskader voor Port Arthur dat toch al veel geleden had en slechts godeeltelgk kon worden opgelapt opnieuw aanraerkeiyk ver FEVILLETOX Bfi BRBORGEN SCHAT 67 Haar Wild gelaat droeg de sporen van een pas geweken dronkenschap en waa bovendien vermagerd vuil en alaichtelyk Een paar grijicnde üaarvlechten thans ongeverfd zaten haar verward ofti het hootd gewoeld Zij droeg geen kraagje tn haar hemd stond open aan den hals Aan haar voeten had zij een paar wit satijnen muilen en aan haar lijf een voorheen prachtig rood satijnen ochtendkleed ibans echter deerlijk gevlekt en gehavend Om kort te taan een stuitender beeld van Terval en verliederlijking liet zich nauwelijks denken En hoewel Georg tamelijk sterke zenuwen hiut en in tijn leven nogal wat ellende had gezien deinsde hl bij dezen aanblik letterlijk een schrede tanig Nu wM is er f Wie drommel ben je i zeide het wijf Ha nu herken ik je Jij bent die knal die Johnnie zoo afranselde en zij barste kjfé in schor gelach t Was alleen maar gemeen van je dat je uitkneept en mü in den steek liet l e agent kwam boven en ik werd wegens het spektakel voor tien gulden beboet Wat zal Ik u zeggen jutfrouwliei f antwoordde Georg r£en ieder ia zichzelveu het naast en u koQ van mij niet verwachten dat ik ook nog dien agent voor u van de trappen zoo hebben gesme zwakt Eu bovendien ia do bedoeling van de Russen om met hun oorlogsschepen Port Eeil andere oorzaak kan er moeiiyk voor zyn dat schout by nacht Withölt met het geheele eskader ouk de beauxrestes van de Ce9arewitsj de Retvisan en de l obieda de haven verliet Om een ernstigeu zeeslag te leveren waren die drgveude batteryen met verminderde slagcapacitcit en verminderde snelheid toch zeker niet geschikt De berichtgever van de Petit Parisieu verklaart in een brief uit Petersburg hoe het komt dat de Russische artillerie zich zoo slecht kan meten niet de Japansche Toen de oorlog in Februari uilbrak zoo meldt hy verkeerde de Russische artillerie te midden van een overgangsstadium en was zg dientengevolge niet in staat liet op te nemen tegen do Japansche artillerie lUft hare nltramoderne snel vurende en vèr dragende kanonnen welker verplettciendo meerderheid reeds in den slag bg do Jaloe duidelgk aan het licht kwam De Riksen waren dus verplicht om naar Jlantsjoeiye het meerendeel van de snelvurende battergen te zenden waarmede do Europeescho regimenten jnist waren uitgerust De geschutgietergen en werkplaatsen zgn dag en nacht aan den gang maar kunnen nauweiyks meer dan 60 kanonnen met de daarbg behoorende affuiten per maand afleveren Aan den anderen kant zgn de groote kanonnen uit Kroonstad on van do vesting te Warschau thans te Port Arth ir Kortom de Russische artillerie verkeert in een moeielgk parket Het is bgna zeker dat generaal Koeropalkiu op dit oogepblik niet meer dan 350 kanonnen tot zgne beschikking heoft terwjl do plaatsen vanwaar de schietvoorraad moet aangevoerd worden op een ontzaglgken afstand van het oorlogsterrein liggen Gisteravond had te Kiel een feestmaal plaats van do keizerlgke Jachtclub De Keizer bracht een toast uit op den koning van Engeland waarin hg betoogde dat het oen groote eer en genoegen was den admiraal v in de Royal Yacht Squadron als medelid van de club te mogen begroeten Daarna bedankte hy den Koning voor de wondermooie bokaal welke de Koning aan de club geschonken had Koning Ednard dankte harteiyk voor deze woorden eti was verheugd over de hem bereide ontvangst Hy was er trotseh op ten Maar wat zie ik juHrouw U schijnt hier aan het verhuizen te zijn geweest i Aan t verhuizen P Wat t maar waar AHei hebben ze mij weggedragen en ze hebben mij hier naakt laten zitten die rakkers I Zij kwamen allen tegelijk en vochten als katten om mijn arme meubeltjes Zella mijn geel satijnen japon hebben ze mij van het lijl gehaald En toen vilden e m Q juweelen nog Maar daarmee heb ik ze toch bij den neus gehad hihi Hoe zoo jutfrouw f W l ik had ze weggestopt namelijk wat er nog van over was onder een plank En ze zochten overal en konden geen speldeknop vinden Ma ir weet je wat toen Neen julfrouw Hoe zou ik dat kunnen weten U Toen is terwijl ik sliep den loeder gekomen die Ellen die al die jaren lang het goede met mij gedeeld heeft en heeft die plank opgelicht en de dingen weggenomen en is er mee van doorgegaan en dit heeft ze mij achtergelaten een quitantie voor vijf jaar huur ofschoon ze dubbel rn dwars het hare gehad heett 01 als ik die ooit nog Mns onder mijn handen krijg Weg te loopen met mijn laatste goedje en raij hier te laten verhongeren Want sinds gisteren heb ik geen kruimel over mijn lippen gehad en geen droppel ook wat nog erger is En wat moet er nu van mij worden Ik zal naar het armhuis moeten Ja gilde zij als razend ik die duizenden en duizenden verteerd heb ik cal nu naar het armhuia moeten als een gewoon bedelwijf Dat is hard juffrouw hard zeide de medelijdende Georg En dat wel voor iemand die het UI I I medelid vnn de Ulub jjewordi tu ayii iJuizendmaul zg liy dank voor de gocdu wonbclien en eiiidlgdu mut eci tfocli op den Keizer V Ue Fraascbe Senaat houdt zich bezig met de beliandelii g van de wt l tut afsclialfing van liet congreiyiinibtiscli oudorwgs diu Coutbfs zuodru mogcl k in het Staatsblad wil brengen en die h daarom met bekwamen spoed betinndeld wil zien Poglngiih van nationalistische zyde om de behandeling uit te stelleu werden duor de linkerzóde met kruclit bestreden Combes zelf was in de gelegenheid over den toeütand te spreken nuar uanleidiuK van de opmerking dat bi t niiaihteiie niet liomogeen meer was bü zeide liet kabinet beeft zich nooit verbeeld liomegeen te zi n in den strengen zin van bet wooid het is echter eun naawgeaelte afrtpiegüliug vuii de versebillende olemeiili i Uur republikoin3cbe iioerderbeid in du beide kamers elementeu die op verscbillunde punten afw jkeikde meemngon kannen liebben maar dio eenstemmig zyn waar bet geldt het cleiicali me en bet nutiünalisme te beströdei Uevruagd zijnde wat hy ouder clericalisme verstaat zeide Combes Cleriealiame is precies het tegenoveigesttü u van godsdienst Het beslaat uit het streven den godsdienst in den dienst van de burt8tü ehten oener politieke party te verwikkelen Wg achten den godsdienst boog Diaar zullen bet clericalisme steeds bestiüdea Nationalisme is de lenden eener party de vadi ilandslielde te misbruiken om de beataundo instellingen omver te werpe en de persoonlyke regeering in te voeren be eendraobt der linkerzijde tegen nationalisme en clericalisme zal steeds de homogeniteit van bet kabinet vormen Kn dat het rainisteriö wantoelt zooals gezegd wordt zullen wij afwachten Reeds voor achttien maanden erd door de politieke weerprofeten de val van bet kabinet voorspeld en wy zyn ör nog l e voorspellingen worden voortgezet en telkens levetron de befflaiten van Kamer en Henaat bet bewüs dat de proleten hun wenscbon voor feiten houden Combes wees er nog op dat bet miniBterie wel kan worden omvergeworpen maar dat dan toch weer een ander republikeinscb kabinet zal optreden de raeerderbeid weet wat zy wil en zal zich niet laten verbrokkelen Ën zoolang de meerderbeid bestaat zal onze staatkunde worden voortgezet besloot de miniBterpreHident Hieruit blijkt weer dat het ministerieCombes slechts ten val kan worden gebracJit zoo goed had kunnen hebben in de maaiachapptj I Maar IS hierover niet een tapperij Als u mij permitteert wil ik graag een kleine hartversterking Voor y gaan halen Dat heb ik voor een medeachepael wel over Komaan er zijn dan toch nog goede menschen in de wereld en nog heeren ook al bent u er maar een van het platteland Uaar als u wat te drinken meebrengt laat het dan cognac wezen Cognac zal het zijn antwoordde de wakkere Georg en ging er op uit Binnen Hen minuten kwam hij terug met een partij broodjes met vleesch en een tiesch goede krachtige cognac toereikend zooals iedereen weet om drie matrozen een degelijk stuk in de kraag te doen krijgen De vrouw die zich iniddeterwijl een weinig had opgeknapt nam de flesch schonk er zich haar glas uit vol en leegde dit in twee flinke teugen Zoo zeide zïi dat is kost En nu de boterhammetjes Hahal dat lijkt waarachtig wel genoeg voor een heel wees huis Hij gat er haar een dqch zij kon slechts de hellt er van eten want dronkenschap vernietigt den gezonden trek naar voedsel Al spoedig keerde zij tot de drankflesch terug En nu juttrouw nu je je een beetje hebt opgekwikf hernam Georg moet je me toch eens vertellen hoe het mogelijk i t dat je zoo aan lager wal gekomen bent u de vrouw van zulk een rijl man die dan toch de laatste had moeten geweest zijn om tu aan iets ie laten ontbreken 1 wanneer eerst do meerderbeid vcrbroklioM is Dat weet de oppositio ook zoer goed en vandaar baar jfogen om met allerlei middelen scheuring in bet blue te brengen Tot dusver zonder gevolf Maar zal dat nog lang duren De Kart buizers quaestie Iteelt bet bloc niet kunnendoen splyten Maar de oppositie Iniolt nogandeie pyien Op baar boog j De toon der Engelscho pers tegenover Duitscbland is schoon nog altyd wat teru buudend toch ook iets barteiyker geworden klnarblykclgk onder den invloed van de vriendscbappeiyke redevoeringen tasschen koning Edward en keizer Wilhelm te Kiel gewisfaeld Opvullend in die speeclies was dat waar de Keizer den nadruk legde op het verlangen van Duitscblar d om vrede te bewaren al moge het ook trachten doqr een nilbreiding van zijn vloot weder als mogendbeid te herleven de Kuning allereerst sprak van de kenteeköns van den zeilsport en van zijn familiebetrekking lot den Keiïer Tot dusver waien de redevoeringen der ftonvereinen dus abt echo s op de meeningeu in de pers hunner landen geweest doch koning Edward beeft tuvens zyn ingenomenheid betuigt met dos Keizer s uitlatingen belretfonde de handhaving van der vrede en by heelt deu wensch gauit dut in de toekomst de Engelsche en de Duitscbe vlag in vrede naast elkander zullen wapperen Deze laatste toon vondt gisterenmorgen ook weerklank in du commentaren der Kngelsebe bladen Maar met groote geestdrift spreekt toch nog geen enkel blad over een vriendscbappeiyke verhouding tot Duitscbland en van een vordergaancio genegenheid van eefl entente als met Italië of Frankryk wordt nog niet gerept tenzil alleen om er de onnoodigbeid en onwaarscbiinlykbeid van te bctoogen Lord Ripon beeft Vrydag in bet Kngelscbe Hoogerhuis de quaestie van bet uitbreken der berriberri onder de Cbinfltsche koelies te Durban ter sprake gebracht By afwezigheid van den onderstaatssecretaris van KoloniriD den hertog van Marlborough woid lord Itipon beantwoord door den minister van Buitenlandscbe Zaken lord Lansdowne Evenals by de interpellatie in bet Lagerbus werd ook ditmaal namens de regoering medegedeeld dat er volstrekt geen streven bestond om inliobtingcn achter te houden Er was aan lord Milner geseind maar do H ioge Commissaria bad nog niet geantwoord Do rogcering was er echter van Aan iets te laien ontbreken riep zij Wel ik heb hem nu al Hnemanl geschreven dut ik honger lijd en hij heett me niet eens geantwoord laat staan nox dat hij me een enkelen gtililen zou hebben toegeiondenvl Weken nog kan ik wachten voor ik weer wat van hem krijg en ondertusichcn zal ik moeten loopen bedelen langi de huizen I Wel well hernam Georg ik zef maar dA het hard is Kn hij iXit zich daar ligl te rollen in het goud Wat zeg je Te rollen m het goud ja Ik weet voor zeker dal hij zoo pas een som geld heelt gemaakt t Immers niet waar tls zoo waar aU dat ik hieruit Driehonderd duiiend gulden ik weet het zeker Wt l mijn lieve mensch u moet wel een ena zijn om daar maar koo je hooM bij neer te leggen Als het mijn man was ilan zou ik t wel andtrs weten a maar ik durf niet Hij zoü mij vermoorden Hy heeft het mij gezegd Georg techte sch imper O Heer o lieer zeide hij wat toch oo n man een arme zwakke vrouw óm den duim weet te winden door op h iar zenuwen te werken en zoo al meer I Hij u vermoorden f Procureur Quest de grootste laf iard in liojsingham Maar wat cal ik u zeggen y 4 WortU Vfrv lgd