Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1904

Magere ossen melkvee en vaarkoeien met groote aanvoer Vette kalveren goede aanvoer piijzen waren voor late kwal 37 ade kw 24 3de kw 21 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijten waren voor ie kwal 30 ade kwnl a6 3de kwal aa cent per hatr kilo De liani4el was in vet vee traag met lagere prijzen mager vee en velte kalveren stug stieren pry houdend Markt Gouda Specialiteit in Nou7eaiité s De NOüVEAUTÉ s in rrnifi nAnniiiiDfi nmiinr Kokken Kobes en JAPOi STOFFEi zyjg in groote voorraad voorhanden tol de meest concnrreerende prgzen Burgert Ijke Stand GEBOREN 25 Juni Willem Frederik ouders W Ifetter en C G C Wortmnn 26 Johannes Cornells Christiaan oudersA Rabouw en F E van t Veld Aafje ouders J J Mnree en E J van den Boogert 27 Cornelia Adriana Maria Theodora onijers C Verhoef en M van der Heiden OVERLEDEN 25 Juni J C Klaarwaler huisvr van G H Gorissen 25 j M de Jong wed J Groenendgk 92 j 26 R B van Dugvenbode 36 j 27 C J van Hofwegcn 46 j overtalgd dat de plaatselgke antoriteiten alle vereischte maatregelen zonden nemen Lord Tweedmoath achtte bet daarentegen uiterst bedenkelgk de zaak toe te vertrouwen aan de locale autoriteiten ook wilde hg weten welke maatregelen zouden worden genomen om de besmette schepen te desinlecteeren Lansdowne kwam nn nog eens op bet pnnt in quaestie terug Hg betoogde dnt werkelgk alle mogelijke voorzorgsmaatregelen bg het rertrek der koelies uit China waren inachtgenomen De quaestie van de ontsmetling der koelieschepen achtte ook hjf zeer belangrgk en de Kegeering zou d ar speciaal haar aandacht aan wgden Op het kasteel van zgn tiroeder in Hongarije is overleden op 90 jarigen leeftijd graaf Frans Nopcsa gewezen grootmeester aan het bol van keizerin Elisabeth tot welk hooge ambt bü in 1869 door den Keizer was benoemd en dat bi bekleedde tot den moord van Oenëve Frans Jozef bepaalde toen echter dat graaf Nopcsa zou blijven wonen in de ventrekkcii in den hofbnrg die hij tot dnsver ktochieni zgn ambt bewoond had De gewezerf grootmeestcr maakte van zijn verbigf een s rt van museum met lierInneri igen aan do door hem met hart en liel vereerde overleden vorstin Het baart te Sofla opzien dat het door den ministerraad toegestane verlof aan 15 000 giian van het leger door den juist uit het buitenland teruggekeerden minister van oorlog herroepen is Deze staat op de handhaving van de normale kadersterkte in verband met de vbür eenige dagen tot de tweemaandelijksche oefeningen opgeroepen 500 reserveofficieren Verspreide Berichten FniitxauK Tegenover bet bericht van Belgische bladen als zon president Loubet in Augustus naar üstende gaan om den koning van België te ontmoeten verklaart de AgenceHavas dal er van zulk een reis volstrekt geen sprake is l e Parijsche bakkersstaking heeft niet veel om t lijf en zal wel gauw aan verval van krachten te gronde gaan Maar 867 van de 4000 vereenigde gezellen hebben sta kingsneigingen Te Toarcoing wierpen stakende metselaars han werkende kameraden met steenen waarop bet tot een botsing met de politie kwam Zes jeugdige personen werden gearresteerd De diplomaat die zoek is de heer Kent Ijoomis sch nt toch te Parijs geweest Ie zijn maar in plaats van zich bij het gezantschap der Vereenigde Staten van zijn opdracht n kwgteni verdween bO weer Vermoedelijk is hij naar Marocco of die buurt uit Ekselaiid Negen en ieventig jongedames tele oonbeambten aan de centrale te Holbom Landen hebben het werk gestaakt omdat de diensttijd is verlengd Zij verschenen Zaterdag wel op tbnrean doch weigerden te beginnen v66r de kortere werktijd weer was ingevoerj Beloiii B9 de kerk van het Bagijnenhof te Brussel heeft men een brandende lont gevonden die aan een blikken doos was vastgemaakt Ken politiesgsBt kneep de lont met de vingers nit en bracht de doos naar het bureau Te Bergen werd een bom in een brievenbus geworpen bjj den heer Thiran een Katholiek propagandist Kr werd belangrijkt schade aangericht doch niemand w rd gekwettt s Morgens kreeg de heer Thiran een anarchistischen dreigbrief De koning heelt de drie anarchisten die wegens den aanslag te Luik ter dood veroordeeld waren begenadigd hun straf is veranderd in levenslangen dwangarbeid TuHKija Naar de Porte bericht zijn in het sandjak Serres weer benden opgedoken Aan de Turksch Mol tenegrijnsche grens schoten Arnauten op Montenegrijnen die aan t hooien waren de Moptenegrgnen beantwoordden het vuur zonden iemand te treffen Men vreest verwikkelingen BiJ dq Porte is een protest ingediend Ken bataljon uit Verisonitsh is te Salonika aangekomen om zoo snel mogelijk naar Vodena op Ie rukken ten einde een militairen opstand die daar is itgebroken te onderdrukken BINNENLAND Drankwet Van Begeeringswege is eene nadere Nota van Wijzigingen ingediend Dit de toelichting blijkt dat deze wgzigingen goeddeels een noodzakelijk gevolg zijn van veranderingen tgdens de openbare beraadslaging in het wetsontwerp gebracht Een wetsontwerp is ingediend strekkende om de begrooling van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor dit jaar te verhoogen met f 10 000 als eerste termjjn voor de Vervanging van den overweg in den Leidschen straatweg nabij Utrecht door een onderdoorgang Het geheelo werk kost f 290 000 waarvan de gemeente Utrecht f 33 000 en de S ats poor f 100 000 bijdraagt Vanwege het Centraal Bureau voor deStatistiek is verschenen de eerste jaèrgaugder Leerplichtstatistiek waarin voor de gemeenten arrondissementen districten 6vinciën en t Egk een overzicht wordt gegeven van bet betrekkelgk schoolverzuim in 1902 en het volstrekt leerverzoim op 15 lannari 1903 J In het eerste hoofdstak der inleiding w lke door mr A Heringa adjunct commies aan het Centraal Bureau is bewerkt wordt nagegaan hoe het met bet schoolverzuim in de vorige eenw was gesteld Aan de hand der schoolverslagen wprdthierin aangetoond dat het schooiverzoim van af 1815 steeds het volksonderwijs beeft belemmerd hetgeen voor de jaren na 1815 met behulp van tabellarische overziclitennader wordt uiteengezet Welke maatregelenmen ook in het werk stelde om het verzuimte bestrijden tot aan het eind van de vorigeeeuw is het in aanzienlijke mate blijven beslaan Dit blijkt niet alleen hieruit dat inde jaren 1842 1900 nog steeds ongeveer 22 000 kinderen zonder geldige redenen delagere school niet bezochten doch ook nitde klachten der laatste verslaggevers vanvoor 1900 die den toestand van het lager onderwijs onbevredigend noemen en daatvan geen verbetering verwachten zoolanfl devoornaamste oorzaak het veel voorkonendverzDim niet weg is genomen Ia het tweede hoofdstuk worden de nitkomsten van het door de leerplichtwet voorgeschreven onderzoek door het schooltoellcht naar den omvang van het verzuim in 902 samengevat Het relatieve verzuim bedroeg in dat tear voor het geheele Rijk bijna 7 pCt va4 de schooltijden waarvan aan ongeooi loofde redenen 1 38 aan geoorloofde 5 49 pCt liioet worden toegeschreven zoodat de verhouding der beide soorten verzuim ongeveer is als 1 4 Vap de provinciën wijst Zeeland o rhet hoogste verzuimcijfer nl 11 18 pCt dalfna volgt Drenthe met lü Groningen met 24 ZuidHolland met 7 03 Noord Holland met 6 66 Friesland met 6 52 Utrecht met 6 45 Overijsel met 6 34 Oeiderland met 4 66 en ten slotte Limburg met 4 99 pCt Telt man het verzuim aan alle bijzondere scholen da Protattantsche de Katholieke en de andere te ramen dan blijkt dat dit geringer is dan dat aan de openbare scholen aan deze toch werd ruim 7 aan de bij ondere nog geen 6 ptrcent van de schooltijden verzuimd aan de eerste werd ruim 21 percent van alle verzuimen ongeoorloofd geacht aan da bijzondere nog geen 15 percent Neemt men echter de soorten der bijzondere scholen al ouderlijk dan bljjkt dat t geringste ongeoorloofde verzuim aan de Katholieke scholen wordt gevonden nl ruim 4 percent het meeste aan de Protestantsche nl bijna 6 percent Voorts wordt nageg fu aan welke oor zaken het verzuim was te wyten en welke oorzaak den meesten invloed had od het totale verzuim het ongeoorloofd verznim was vooral aan landbouw en huinlgken arbeid te wgten het geoorloofde aanixiekte der leerlingen Kinderarbeid op het Md en in huis hadden den meesten invloed ill Zeeland 31 pCt van het totaal den geringsten in NoordHolland 4 62 pCt De in ongunstige economische toestanden gelegen oorzaken deden zich aan de bijzondere scholen in mindere mate gelden dan aan de openbare Van de arrondissementen wjjst Tolen het hoogste verzuimcyfer aan nl 15 79 pCt Tilburg het geringste nl 21 pCt van de districten doen dit Goes 12 46 pCt en Roermond 4 65 pCt Uit de tabel waarin het verzuim is gesplitst naar de naauden van het jaar biykt dat het meeste ongeoorloofde verzuim voor kwam in de maand October 13 46 pCt het geringste in December 5 80 pCt van het geoorioold verzuim wgzen de maanden Februari met 11 30 pCt en Augustus me 4 23 pCt op het hoogste resp laagste cgler Gelgk in het voorbericht door den directeur van liet Centraal Bareau nader wordt uiteen gezet kon geen overzicht worden gegeven van 1 de ooriaken van het volstrekte verznim we j gens de onvolledigheid der dAar het school q toezicht verstrekte gegevens Volslaan moest worden met een opgave van het aantal kinderen die volgens mededeeling van het schooltoezicht zonder wettig geoorloofde reden op 15 Januari de lagere school niet bezochten Voor het geheele Rjjk bedraagt dit aantal 1966 In verhouding tot het aantal kinderen van 713 jaar is het verzuim in het RiJk 0 20 pCt in Zeeland het hoogst nl 0 50 pCt in Groningen het geringst O 05 pCt Vergelgkt men den toestand van het verznim met dien vóór het in werking treden der Leerplichtwet dan blgkt dat het absolute verzuim in 1900 18 194 kinderen omvattende is verminderd tot 1966 in 1903 dat dit das is gedaald van 2 17 pCt tot op 0 24 pCt en dat mag worden aangenomen dat ook het ongeoorloofde relatieve verzuim aanzienigk is afgenomen daur het thans slechts 1 33 pCt van de schooltgden bedraagt Uitslag Ier herstemming en voor leden Vier Provinciale Staten FRIESLAND Leeuwarden Aantal kiezers 10 643 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 7829 Gekozen mr T VAN HETTINGA TROMP lib aftr met 5217 dr N REELING BROUWER lib aftr met 5217 S B DRIJBER Bzn lib aftr met 5108 J TROELSTRA lib aftr met 5107 en J N WITTEVEEN lib aftr 5072 stemmen R T Atsma antir had 2615 D Lbqtenbuch antir 2613 J D de Vries chr hist 2586 K Heinsma antir 2523 en W Fransen Jzn r k 2521 stemmer Bg de eerste stemming werden uitgebracht 7267 geldige stemmen Toen had mr T van Heltinfa Tromp lib aftr 3310 dr N Reeling Brouwer lib altr 2930 J Troolstra lib altr 2845 S B Dryber Bzn lib aftr 2806 J N Witteveen lib aftr 2632 D Lautenbach antir 2335 R T Atsma antir 2 i26 W Franzer Izn r k j 2263 S Heinsma antir 2207 J D de Vries chr bist 2149 T K Dekenga soc dem 1680 J G Jansonius soc dem 1451 L Zandstra soc dem 1393 8 D Krggsman soc dem 1343 N v Hinte soc dom 1311 ö W Koopmans vrgz dem 984 Z Middelkoop vrgz dem 893 en C A Zelvelder vrgz dem 578 stemmen Oud e P e k e 1 a Gekozen de vrgzinnige candidaten G SMIT ü WILKENS en F E OOSTERWIJK Schoterland Offlcieuse uitslag Aantal kiezers 9587 Gekozen mr H BINNERTS lib aftr met 3281 P BRONS lib altr 3133 J FABER lib aftr met 2993 VAN DER MEULEN lib met 2666 en S SLEESWIJK lib aftr met 2601 stemmen Ngenhuis antir had 1835 Kevniing chr hist 1826 Hemmes chr bist 1766 de Haan soc d em 1681 en Jansonius soc dem 1520 stemmen By de eerste stemmin werden uitgebracht 483S geldige stemmen Toen kreeg mr H Binners lib aftr 2035 P Brons lib altr 1987 J Faber lib altr 1853 van der Meulen lib 1807 J Sleeawyk lib altr 1715 Nyenhuis antir 1559 de Haan soc dem 1496 Keverling chr hist 1479 Jansonius soc dem 1465 Hemmes antir 1364 de Jong soc dem 1329 Menger soc dem 1231 en Roorda soc dem 1174 stemmen Buitengewone vacaluroEisma Gekozen MEEK lib met 3888 stemmen V d Molen antir had 1835 stemmen De uitslag van do stembus te Hanlerwök is nog niet bekend maar kan geen verandering brengen in den persaan van den gekozene Bg de eerste stemming werden uitgebracht 4803 geldige stemmen Toen kreeg Meek IH 2087 v d MoWn antir 1441 en Nyenhuis soc dem 1 575 stemmen GRONINGEN Groningen Aantal kiezers 7098 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 4502 Gekozen mr R PEITH lib sltr met 2030 U 6 8CHILTHÜIS Jz lib altr met 1966 mr J A TELLEGEN lib altr met 1836 en M LUITJEN8 Ub met 1587 stemmen J T Hessels r k had 1463 E Rogge soc dem 1380 L de Vries Hzn antir 1803 en H J Tuntler chr dem 345 stemmen BJ de eerste lemming werden nitgebracht 3867 geldige stemmen Toen kreeg mr R Feitb lib aftr 1690 ü G Schiithuis Jz flib antr 1561 mr J A Tellegen lib aftr 1480 J T Hessels r k 1382 M Luitjens lib 1213 L de Vries Hzn antir 1199 E Rngge soc dem 1151 en H J TUntler chr dem 435 stemmen GELDERLAND Voorst Aantal kiezers 6095 Aantal uit ebrjichta geldige stemmen 5197 Gekozen mi J baron VAN DER FELTZ lib aftr met 2847 stemmen F C Colenbrander jr antir had 2350 stemmen Bg de eerste stemming werden uitgebracht 3935 geldige stemmen Toen werd gekozen L J N van Essen lib altr met 1975 stemmen en voor de tweede plaats kreeg mr J baron van der Feltz lib altr 1961 en E C Colenbrander jr antir 195 stemmen Gemengde Berichten Te Dellt is Zondag in bet Agneta pirt daartoe welwillend door den heer J O na Marken algestaan van wego den Nedeii Bakkersgezellenbond de groote provinciale meeting gehouden ten gunste van alschaMug van nachtarbeid Om 1 uur formeerde zich de stoet waarin plaats namen de afd Gouda Dordrecht Rotterdam Schiedam Delft deu Haag en Leiden van bovengenoemdon bond Voorafgegaan door muziek trok men met ontplooide banieren naar het terrein van de meeting Het woord werd gevoerd door mevr van HerwerdenSleffens van Rotterdam over Nachtarbeid in verband met hygiënische en menschelgke oiscken alsmede ui ceu oogpunt van het moederschap door dén heer H Splekman van Rotterdam over Atschafflng vafi nachtarbeid in verband met het wetsontwerp en door deu heer A H Gerhard van Amsterdam die mede de wenschelgkheid van afschaffing van nachtarbeid betoogde De meeting was zeer druk bezocht Een zware brand brak Zaterdagavond omstreeks half 7 uit in een groot dobbel hee enhuis aan den Kloveniersburgwal te Amsterdam bestaande uit vier verdiepingen eigendom van de firma Levi en van Biene grossiers in speelgoederen en galanterieën Reeds den geheelen middag was den buren een sterke rooklucht opgevallen maar daar de schoorsteen van het perceel op regen acblige dagen wel slecht placht te trekken l dacht men aaovankelgk aan geen onraad Toen tegen half 7 een buurman op denj zolder van zgn woning kwam hoorde h j in het aangrenzende buis een verdacht ge 1 knetter en bleek een verslikkende rook I door de pannen naar buiten te dringen Hyl waarschuwde onmiddellgk per telefoon de i brandweer die spoedig met veel materieel ter plaatse was de vlammen sloegen toen reeds op de zolderverdieping naar buiten De brandweer tastte het vuur met een groot aantal Vechtslangeu en twee stoomspuiten aan Het vuur bleek over de geheelo oppervlakte van den zolder te woeden en vond rykelgk voedsel in den grooteo voorrüod speelgoederen die daar pas dezer dagen m opgeslagen De slangen moesten gedeelteiyk langs den gevel aan voor en achterzyde wordKn opgetrokken terwgl het steil oploopende dak eveneens moeiiykheden opleverde de brandweermannen liepen als katten in de goot en over de aangrenzende daken vier hoog wat voor de aan de overzgde van de gracht saamgestroomde menigte een angstig schouwspel bood Tydens hel blusschingswerk stortte een veranda met glazen bekapping met donderend lawaai in gelukkig bleek niemand te zyn verwond en kwamen de bier vertoevende bewoners met den schrik t vr j Qm 8 nur rukte een groot gedeelte van de brandweer in Omtrent de oorzaak van den brand verkeert men in hel duister om 5 uur had helpersoneel den zolder verlaten en voor zoover den patroons hekend was had niemand daarmet vuur gewerkt i De firma was verzekerd voor f45 000 jde schade door het vuur en het water aan 1 gericht is zeer aanzienigk Van de belendende huizen werd alleen het dak van perceel 23 zwaar beschadigd Naar wg vernemen zal deze week door J mr Kappeyne van de Coppello te s Graven hage namens de gebroeders an Hoyloma J bg hel gerechtshof aldaar hooger beroep M worden aangetee end tegen hun veroordee 1 ling respeclievelgk lot 2i jaar en 9 maanden J gevangenisstraf door de Haagschh i hlbtlit Het onweder van Vrijdagnacht woedde ook boven Rotterdam Daar werd klokslag half een aan het bureau van de rivierpolitie de schippersknecht T W H K gebracht langs wien toen hij zich aan dek bevond van zfn Rynschip de bliksem was geslagen De man die over l gelieele lichaam pgn voelde en verblind door den feilen straal niet meer zien kon werd naar een oogarts gebracht die hem weer van zgn oogenblikkelgke blindheid genas Bg de rechtbank te Haarlem is een proces aanhangig gemaakt wegens oneerlgke f concurrentie en wel door den hearJEd van Oobben eigenaar van de Haarlemmeroliefirma C de Koning Tilly tégen de heeren C J Paulen en H J Mnrlflje die zich teekenen G de Koning Tilly op dezelfde wijze geschreven en waarvan de G zeer Igkt op een C en die verder gebruiken buna gelgke biljetten verpakking enz als de onvervalsche Èoningftrma Geeischt zal warden verbod om verder onder dien firmanaam handel te drgven en schadeloosstelling Ook te Amsterdam mengt de katholieke geesteiykheid zich in den strijd De volgende kaart wordt daar rondgezonden Ondergeteekende verzoekt u beleefd doch dringend bg de a s verkiezing op Dinsdag 28 Juni Uwe stem uit te brengen op de Candidaten der Chrislelgke parlgen de Bern J M De Boni en E Lnden A Schouten Pastoor H H Nicolaas en Barbara Het V Hen schrgft uit Doetinchem aan Hel Volk De toestand van den leeraar aan hel gymnasium die zelfmoord poogde te plegen is nog altijd zeer ernstig men vreest voor zgn behoud De rector en conrector moeten volgens geruchten by den leeraar geweest zgn doch deze moet verklaard hebben indien hy herstelde mei hel gymnasium niets meer te doen te willen hebben doch de zaak volledig bekend te zullen maken Aangezien hel gymnasium een gemoenteIgke inrichting is heeft onze partggenoot E Velsink liJ van den raad aan burgemeester en wethouders schrittelgk te kennen gegeven aan hen in de 1e Wat weet uw collego van de geruch ten loopende over het laatstgehouden examen aan hel gemeentelijk gymnasium f 2 Welke maatregelen denkt uw college Ie nemen jegens de belrokken personen indien hel blgkt dat wat deze geruchten bevatten feiten zyn P Naar men ons meldt hebben de curatoren reeds vergaderd Onze cerrespoudent te Beverwük seint Notaris Muens wethouder dezer gemeente is gister op zgn kantoor gearresteerd wegensonregelmatigheden in zyn beheer H Omtrent den vermisten heer Kent Loomis wordt nader gemeld dat hg eigenlgk naar Abessynië moest om een overeenkomst met den Negus te sluiten maar dal hg de desbetreffende stukken afstond aan een zich met hem aan boord bevindenden Cubuanschen koopman Ellis die daarmede thans op weg zou zyn naar Abessynië Loomis had veel gtlld by zich men vreest dat hg e Pai tsmouth in verkaerde banden gevallen is Intusschen wordt zgn verdwyning steeds meer en meer raadselachtig De raUp van de General Slocnm Eerst nu is de volledige Igst opgemaakt der slachtoffers bg het verbranden der stoomboot Generaal Slocnm op de Oosterrivier by NewYorl De lyst telt meer dan 1000 namen De boot is gelicht en het onderzoek heeft aangetoond dat de voorbehoedmiddelen tegen brandgevaar te eenenmale onvoldoende waren en dat de olflcieele inspectie eenvoudig jammeriyk is Getuigen verklaren dat het water na de ramp met knrkpoeder was bedekt alkomstig van de verteerde reddinggordels De kapitein is per brancard naar iet gerechtshof vervoerd maar was niet in staat aan verhoor te ondergaan De eerste yoorstelling van t gevechten In Transvaal en VrU iat heelt Wder leiding rad generaal Cronjé Ie St Lonli plaats gehad Een troep vaa tweehonderd Boeren en eene andere vjn een gelgk aantal Engelsche soldaten gaven eene harhaling van den llag van Colenso van de gevangenneming van generaal Cronjé te Faardenberg enx Vytlien duizend toeschouwers woonden deze eerste vertooning by Hel publiek juichte de generaals Cronjé en Ben Viljoen luidde toe De politie te Enschede hield Woensdag een Duitscher aan die door zgn houding de aandacht trok De man waa in het bei it van een nieuwen handkofter die bil opening nieuwe kleeren bleek te bevatten Papieren had hj niet en daarom besloot men den man maar in den trein te plaatsen die Donderdagmorgen naar Gronau vertrok Hjj kon by aankomst aldaar in ontvangst worden genomen wanneer hy iels op zyn kerfstok had Hy liel het echter zoo ver niet komen Hy sprong op tien minuten afstand nn Ec schede uil den in vollen vaart zjjnden trein en schynt er nogal goed afgekomen te zijn Ten bswyie net volgende DienzeHden avond werd te Oldenioal een rgwiel ontvreemd terwyi eergisteren te Deventer een Duitscher per flets werd aangehouden die de uitden trein springer bleek te zgn met da t Oldenzaal vermiste flets Stadsnieuws GOUDA 28 Juni 1904 Bg hel toelatingsexamen van het Gymnasium slaagden voor de Ie klasse 8 de Boer voorw E Overbosch J Molenaar voorw L A Kesper Nelly A Ketel J Kok en G van der Willik Heden slaagde aan de Universiteit te Amsterdam Mej A van Westrienen voor het candidaatsexamen in de geneeskunde Bg Kpn Besl is herbenoemd tot kan tonrechterplaatsvervanger in het kantonGouda de heer Mr U H Schim van derLoeff f v Benoemd tot leeraar in aardrgksknnde aan hel gymnasium te Assen dr C G de Voogs aldaar Benoemd lul onderwyzer te iel de heer W H Ridderhof te Haastrecht Te Krimpen a d Lek werd een 81 j irige weduwe op den weg door een beroerte getroffen en is aan de gevolgen daarvan zander bg te komen overledent EEN UITGEBREIDE COLLECTIE WANlELSTOKm VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VelephooH V at BEÏÏES VAK EOTTEEDAM MAANDAG 27 JUNI L K H K Staat Uemn fen Nederland Obligalien Nederl Werkelgke Schuld 3 95 95 Itaue Inschryving 1862 1891 5 97 Sk vik Obligalieleening 1895 4 70 Turkije Gednifloeerde Schuld Recepissen 4 80 i Braziijb Obligatien Recepissen 1903 5 91 ProvineiaU en Stedelijke Luningen Rotterdam Obligatien f 1000 18981903 3 97 Hypotheek BankenPandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4Vi 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 99 Alg Hypolhbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Friescb Groningsche Hypotheekbank 4 99 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewijzen van Deeïger Borthw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotlerd Hypb 3 97 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Znid Holl Hypb 4 99 99 Pelrolewn Ondernemingen Aand Kon Ned My tot Expl van Fetrol bronnen 515 Seheepvaart ifüateckappilenOMig Stv Mg De l as 5 Diversen Obl Nat Grondbezit 4 99 Certific Vereenigde Amerik Fondaen 1 serie 4 102 Spoovweffteeningen NooiD AxiiBiKA Atchison Topeka en Santa Fé Cert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas Certificaten van Aandeelen 16 TramwegMaatechappijen raagsche Tramw Mij Oblig 4 98 98 Premieleeningen NKDtBLAHD Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 BiLoiE Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten SttA Bnwiel 1903 2 103 HoKOABUB Hang Hypb il 100 3 112 Theis Begnlir Gesellschaft i 162 Veemarkt te RottenUm DJOBdtg 8 Juni 1004 Vette ouen en koeien goede aanroer prijzen waren voor late kwal 34 ade kwal 31 3de kw 37 centi per half kilo ADVERTËiXTIFlN KOSTELOOS SEBDE AAimoNi mnT BJ arrest van het Gerechtshof te s Gra venhage d d 28 Maart 1904 is met vernietiging van een vonnis der ArrondissementsRechtbank te Rotterdam d d 28 September 1903 dooi echtscheiding ontbonden verklaard het huwelgk den 30 Maart 1894 te Reeuwyk gesloten Itusschen AHHIQJB BOBU te üeei 7 iiti en GBBRIT HOOOENDOOHW zonder bekende woonplaats met al de gevolgen daaraan bg de wet verbonden Hetgeen certiflceeil Mr M M SCHIM va der LOEFF Gouda 28 Juni 190 e jp soos TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN slaande Lampen Piano lampen danglantaarns HDISDODDELIJKE ARTIEELEN Email Koper A L B O I B Vernikk Britlannia Metaal ENZ ENZ f Achttien inaaiidcii lijdende x en nu door de SA GlJI OSE geholpen Ik ondergeteekende verklaar hierdoor dut de Sanguinose mg zeer goed heeftvoldaan Ik was reeds schtien maanden lydende aan duizeligheid en was altgdzeer licht in het hoofd ja hel was oo erg dat ik mi meermalen op den wegliel neerzakken oin zoo hut vallen te voorkomen Dit alles ging gepaard met eenzeer wonderlgk gevoel in het hoofd en in def hersenen Het eten liel ook veelte wenschen over Ik zou nog moer kunnen opnoemen doch dit zy genoeg entk kan n verklaren dut ik na het gebruik van zeven flesschen Sanguinose my geheel hersteld gevoel Ik geef u alle vrgheid dit in de courant te zetten alsdankbetuiging St Anna Parochie B VRIJ In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dun duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 127 of 15 cis per dag Mat i goedkooper dan eeulg ander dergelffk mlMel Prgs per fl f 1 50 6 11 f 8 12 fl f 15 Verkrijgbaar te Gouda bg WOLFF Co Westhaven VAi DAM dl Co Tabrikantcn p W f ii i Wl fl E Dv 0 nu n IseiTiMii aanlxvolni IMMRnninMnSnf M ir DI loma en OouJ B krooni e T V PRAEPARATEN VAN h miina k trUdlC XK1W 1 bij kmderm nU rolw uenen gtbrek MP ettluit slechte pllnirtirlnc nnuwfaooiUpUii w vwWwklnj na zl kte of kiMmbed koor m h j B OUINA LAHOCHE MRRUQUIBUX in h bijiimder e n Bl d ebnk Bletk uchl kwaln vso KritlsohMi iMftgd Vtrkrijibiuir in tvxa 1 90 lo L I721 aI onor vo k sm Ttrsterksnd BAngsna inT ninm It vo ic lat tliik ciiBeb uik CI KCI V IV Zv vooral voor klndsrso ïwskken er kUerachtlce gestellen wer un te benien Al snssskncliflge drank Uj stoornissen der pgiverterlngsorgsnen m dlsrrhfa ook voof ileellneeii en kleine klnderm l n i per bne i Kgr 1 70 4 M Kg 0 90 i Kgr O BO Cbsmiaoh M Allrcsf ilrAS Spedaal voor Kindervoeding In buuen i H Kgr ƒ 0 90 sulvere ICIKjU yj Kgr ƒ 0 0 H Kgi ƒ OJt Ae4fs va Ssvnt a44An Het rooken ecnar lulve Clgstette IS votdoeode terbeitrij Aatnnia V lgat CHCIl j hsvIgsH suivaUen van AsUuns eto Ir deofjee e 0 80 en y BO I Z Tamnrlnrl Rrtnhnns pRUII pühoatief teem Verstopping Asm IwlHgnilUC PUIIUUIia bsien Hgrslns Congestles c raIookalitak ns voor kladeren bewljien Je Tsfusrlnde Bonlïbns van KRAEPELIEN HOLM iHilangniVe dieoeten daar de vorm voor het kmd begssri gk en de wnaak sangsosam tt Pnja per doniije 0 00 en ƒ 0 60 CalsvsZal Dac4l11 hG algemeen erkend alfl het BESTE hiiiimi Idel jaillllttlV raaUIICa bIj Hoeal Vsrkoudhskl n KsslpOn bet u een sMImoplossenil ssi verMCIitend middel bg ultnemsAdhetd uitsluitend in □ Seachjee veritrijgbs ar Prij ƒ 0 80 per flegeh je 9e Pnepafttltn mm KRACPEUZM ft HOtH Ie Zelat aiin alttn raoraien fan tiifiMiUM mmrop mamm t MtnuMMttititv ei ywirijt iaar hj ih tn tte ApollMlnu M ih oftilam KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPOKRICHT rM HOfllINHLIJK VtBniFHE W Voedert uw Vee met de xuieere murw e merk Ster en gj uitmuntende door hoog eiwit en velgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dtploma Parij 1900 Negen Goutten Uedaille