Goudsche Courant, donderdag 30 juni 1904

k De plechtigheid was tegen 6 anr geëindigd t midden van een levendig entbonsiasme Het monnment is van den beeldlionwer Gerome en stelt voor een adelaar één vlengel doorschoten in zijn klanwen bondende een doorschoten Franscbe vlag Verspreide Berichten Friskbuk De gemeenteraad van Troyes besloot de rne Notre Dame de voornaamste straat der stad te verdoopen in rne d Einile Zola DülTSCHI iSD Uit Wiesbaden wordt gemeld dat een antomobiel waarin de kroonprins van SchanmbnrgLippe was gezeten op den weg naar Éms tegen een telegraafpaal op liep doordien de clianlteur voor een hond nit den weg wilde gaan De prins en de chanltenr kwamen er met lichte kwetsnrcn a doch kamerheer v Specht die den prins vergezelde bleef op de plaats dood In den strijd tegen de Heroro s in Znid WestAlrika gaan de Duitschers bonden gebruiken om nachtelijke overvallen door de zwarten te signaleeren De Vórwarl8 meent dat de honden die vrij groot zgn ook nog wol andere diensten zullen doen en gevaar zullen opleveren voor Herorokniten EHeEI AND Omtrtnt den strijd in Thibet meldt de berichtgever van do Daily Mail uit Sastano De Britsche troepen kregen versterking en deze versterkingsatdeeling kwam by Niani roet den vijand in aanraking De Thibetanen hadden zich in een lort 400 voet boven den straatweg gelegen verschanst zij badden twee kanonnen waarmee ziJ de Engelscbe troepen beschnlon Daardoor werd één man orwond De Thibetanen werden uit het loft verdreven maar bezetten de stelling weer toen de Engelscben in hun kamp terugkeerden BiLaiK De hom die men te Brnsiel bij de kerk op het Bagijnenhol vond was geen echte bom is nu gebleken t was een doos met zand en spijkers De grappenmaker die zo er plaatste wordt opgespoord Om halfvier gistermiddag werd het Pranscbe monument op het slagveld van Waterloo onthuld Hot programma voor de plechtigheid luidde lo lajionale liederen Franscho militaire muziek van den slag bü Waterloo 2o Toespraken van de hoeren Detaille en Houssnye president en vicepresident van het Fransche comité en van den heer Cruyplants president van hot Belgische comité 3o Cantate Aui soldats fransais Spahjs Met bet oog op de aeltige oppositie zal naar verluidt de overeenkossst met hot Vaticaan eerst in het najaar behandeld worden en zal de Cortes begin Juli op reces gaan BINNENLAND Men meldt uit den Haag De Eerste Kamer is voornemens in de week na hare bijeenkomst op 5 Juli aldeelingswerkzaambeden te verrichten en dan de daaropvolgende week dus tegen 11 o 12 Juli de behandeling der Hooier onderwijswet aan te vangen Hersteinminpen voor de Provin ciale Staten ZUID HOLLAND KOTTERDAM I Aantal kiezers 5541 Annt il uitgebrachte geldige stemmen 4621 Gekozen de boeren Mr P D KLEY altr lib kot 2305 en Mr 8 MULLER Hz aftr lïb met 2308 stemmen Dr B J F Bavinck nntir had 2232 en A J A Oilissen Boomsch Kath 2130 stemmen Bij de eerste stemming werden 4247 geldige stemmen uitgebracht Toen kreeg dr B J F Bavinck antir 1947 A J A Gilissen r k 1827 mr 8 Muller Hzn lib attr 1595 mr P D Kley lib aftr 1650 H Spiekman soc dem 702 en H Stelle soc dem 417 stemmen ROTTERDAM IV Aantal kiezers 5512 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 4602 Gekozen P HAVELAAR Jz aftr lib mot 2331 stemmen Mr A 8lob antir liad 2271 stemmen Bti de eerste stemming werden 4250 geldige stemmen uitgebracht Toen kreeg mr A Slob antir 2040 P Havelaar Jzn lib altr 1867 ec H Spiekman soc de n 343 stemmen DORDRECHT Aantal kiezers 5277 Aantal ultgtbrjpile geldige steramen 4346 Gekozen A C VOLKËR Azn lib aftr met 2374 en E VAN DER GUP BARENDREGT lib altr met 2303 stemmen Z van Smelt antir bad 2027 en mr J Ben aniir 1932 steramen Bij de eerste stemming werden 4030 geldige stemmen uitgebracht Z van Schelt antir had toen 1805 mr J M Rens antir 174 5 A C Volker Azn lib nitr 1717 K van der Gijp Barendregt lib altr 1668 dr Th Stoop soc dem 507 en J A Bergmeijer soc dem 339 stemmen s GEAVENHAGE Aantal kiezers 24109 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 17343 Gekozen J C VAN HATTÜM VAN ELLEWOUTSDIJK flib altr met 9669 P C EVERS lib altr met 9670 J L VAN DEN TOORN lib met 9394 H M DE VRIES lib met 9351 en mr J LIMBURG vriJz dem met 9 133 stemmen Jhr Mr W Tb Gevers Deynoot antir altr had 7719 J D baron van Wassenaer van Rosande chr hist altr 7557 mr M J M Kolkman r k 7514 M do Mos antir altr 7428 en jhr L F Teixeira de Mattos cons 7425 stemmen Bij de eerste stemming werden uitgebracht 16640 stemmen Toen had J € vanHa tum van Ellowontsdijk lib altr 7777 P C Evers lib altr 7728 mr J Limburg vrjjz dem 7412 H M de Vries lib 7392 J L van den Toorn lib 7386 jhr mr W Th Gevers Deynoot antir aftr 7180 J D baron van Wnssenaer van Rosande chr bist altr 7054 mr M C J M Kolkman r k 6993 jhr L F Teixeira do Mattos cons G8T1 M de Mos Jzn antir oftr 6853 mr P J Troelstra soc dem 1996 K Ter Laan soc dem 1683 J A Bergmeijer soc dem 1628 en G Melchers soc dem 1609 stemmen LEIDEN Aantal kiezers 5375 Aantal nilgebrachte geldige stemmen 4685 Gekozen H PAUL lib attr met 2346 stemmen J A Bots r k had 2339 torameii Bij de eerste stemming werden 4608 geldige stemmen nilgebracht Gekozen werd toen dr Th G den HouUr iintir met 2340 steramen J A Bots r k had toen 2171 H Paul flib altr 2123 H C Juta lib altr 2118 G W Melchers soc dem 168 en J A Bergmeyer soc dem 128 stemmen NOORD HOLLAND AMSTERDAM II Aantal kiezer 2899 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2115 Gekozen L ROOSENBURG lib met 1110 stemmen J Terhaar chr bist had 1005 stemmen Bü do eerste stemming werden nitgobfacht 1669 geldige stemmen Toen werd gekszen F G Meilink antir aftr met 859 BtBiBtiien Voor de tweede plaats kreeg J Terluiar chr hist 794 en L Roosenburg lib 788 stemmen AMSTERDAM III Aantal kiezers 9989 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 5117 Gekozen L SERRURIER lib aftr f met 2624 en P L TAK soc dom met 2500 stemmen J H A A Kalll lib altr had 2465 en F van der Goes soc dein 2258 stemmen Bjj de eerste stemming werden uitgebracht 5623 geldige stemmen Toen kreeg P L Tak soc dem 2450 F vnn der Goes soc dom 2211 L Serrurier lib altr 1 580 J H A A Kalll lib aftr 1453 P F M H Schrijvers r k 1341 en L Eoordavan Eysinga chr hlst 1314 steramen AMSTERDAM IX Aantal kiezers 10850 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 6809 Gekozen CH R KOUVELD vrijz dem aftr met 3598 en A ROELVINK lib aftr met 3568 stemmen E Luden chr hist bad 3085 en B J M de Bont r k 3059 stemmen Bü de eerste stemming werden uitgebracht 5333 geldige stemmen Toen kreeg B J M de Bont r k 2291 Oh R Keuveld vrüz dem altr 2249 E Luden chr bist 2205 A Boelvink lib altr 2185 J G van Kuykhof soc dem 1541 en C Thomassen soc dom 1537 stemmen ENKHÜIZEN Aantal kiezers 7172 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 6765 Gekozen N SLUIS Pzn antir aftr met 3449 stemmen J Zyp Kz lib aftr had 3316 stemmen Bg de eerste stemming werden uitgebracht 6501 geldige stemmen Toen werd gekozen R J D Hartkamp lib met 3294 stemmen Voor de tweede plaats kreeg J Zgp Kin lib aftr 3215 en N Sluis Pzn antir aftr 3196 stemmen ZAANDAM Aantal kiezers 6953 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 5244 Gekozen H J C VAN TIENEN lib aftr met 3483 en J A LAAN lib aftr mot 3385 stemmen J Windhouwer antir had 1819 en G C Kampbuüs r k 1629 stemmen By de eerste stemming werden uitgebracht 4990 geldige stemmen Toen kreeg mr H J C van Tienen lib altr 2327 J A Laan lib altr 2176 J Windhouwer Pzn antir 1539 G C Kampbuüs r k 1386 mr M Mendels soc dem 1144 F L Tuk soc dem 868 en J Brinkman Hzn vrjjz dem 301 stemmen UTRECHT UTRECHT I Aantal kiezers 7039 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 5453 Gekozen prol mr J DE LOUTER libaltr met 3092 en mr L van LIER lib altr met 3043 stemmenProl dr S D van Veen chr hist vrünutir had 2368 en J Gerritsen soc dom 181 stemmen BiJ de eerste stemming werden uitgebracht 4885 geldige stemmen Toen werd gekozen jhr mr J E Hugdccooper van Maarsse een en Nigtevegt lib altr met 2523 Voorts badden mr J de Louter lib aftr 2309 mr L van Lier lib nItr 2278 prof dr 8 D van Veen chr bist vrg autir 2157 J Gerritsen soc dem 604 B Eeyndorp soc dem 591 en W Klaversteyn soc dem 588 stemmen UTRECHT II Aantal kiezers 4824 Aan tal uitgebrachte geldige stemmen 3845 Gekozen dr B REIGER lib aftr met 20J0 H A VAN BEÜNINGEN lib nftr met 2019 en J GRIJNS antir met 1642 stemmen Mr dr D A P N Kooien r k had 1610 A W Mees lib aftr 1297 on J Ondegeebt soc dem 830 stemmen Bü de eerste stemming werden uitgebracht 3530 stemmen Toen kreeg J Grgns antir 1 530 mr D A P N Kooien r k 1472 dr B Ruiger lib altr 14il H A van Beuningen lib aftr 1359 A W Mees lib altr 1176 J Oudegeest soc dem 741 A J Resink soc dem 554 en P van der Linden soc dem 514 stemmen Gemcng de Berichten De Engelsche bladen van gisteren maken melding van eenige nutomobiel ongelukken Een gezelschap Franschen roden Zondagavond mot een nieuwe auto juist met de boot vnn Boulogne aangekomen uit Folkestone naar Londen Te Smeeth reed do auto op te en een melkkar die plotseling uit een zgstraat kwam De inzittenden werden uit de auto geworpen en bezeerden zich ernstig De auto werd zw ar beschadigd Zaterdagmiddag ontmoette een auto op weg vnii Londen naar Brighton in een scherpe bocht een troep wlelrüders Om dezen te sparen werd de auto tegen een lok aangestuurd De inzittenden werden op den weg geslingerd en de auto geruïneerd Een van do bergdors kroeg een paar gebroken ribben In Wales had Zaterdagavond een stoomiiets oen wieirgdor op sleeptouw In een bocht word deze tegon een ninur geslingerd en zwaar gekwetst Men meldt uit Hilversum Hel IS heden wederom een drukte op de Hilversumsche Meent Zaterdagavond was door het hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemeeno heiden en weiden vnn Gooiland het gras van bovengenoemde meent verpacht in vorschillende onderdeden aan een tiental erfgooiers allen te Bussum woonachtig en waaronder er ook zgn die tot het oude bestuur behooren Van deze verpachting was door het bestuur der Gerechtigden oflicieel kennis gegeven san den commissaris van politie te Hilversum en bovendien om astistentie verzocht Heden ontving nu de meentmeester Reün van het nieuwe bestuur bericht dat men in de verpachte kampen aan het maaien was en vernam hg na zich ter plaatse begeven te hebben dat bedoelde maaiers aan gesteld waren door den opzichter Klaassen van Stad en Lande Ook was politie aanwezig nit Hilversum die mede door genoemden opzichter aangevraagd was om de orde te handhaven Dadelük is van dit feit kennis gegeven aan den heer Floris Vos voorzitter van het hoofdbestuur der Gerechtigden die op de meent aangekomen is en wagens en paarden beschikbaar gesteld beeft voor de pachters van genoemde kampen om het gemaaide weg te halen Tot bü het afzenden van dit bericht omtrent 6 uur gaat het maaien op last van het oude bestuur voort terwül zg die van het nieuwe bestuur pachten met wagens druk af en aanrgden on het gemaaide gras dadelgk weghalen Door de pachters werd aan het hoofd der politie te Bussum verzocht procesverbaal op te maken van het feit dat schade aan hun eigendom wordt toegebracht wgl steeds door gemaaid wordt zonder te letten op de grenzen der verpachte perceelen Ken treurig ongeluk gebeurde op den Sloterweg te Haarlemmermeer de gro ntenkoopman J Hoogenbrik met kar en paard naar zün land rgdende had het ongeluk dat zün paard op hol sloeg waardoor hü van de kar viel Een ijzeren pen die in zgn zak zat drong bom daarbg zoodanig in het onderlijf dat de man doodbloedde De man laat een talrijk gezin vrouw en 7 kinderen onverzorgd na Tal van arbeiders uit s Heerenberg werken iu de Pruisische grensstad Emmerik De kiesvereeniging Evenwicht te s Heereuberg wist te bewerken dat tabrikanien en werkgevers aldaar bun Hollandschen werklieden vrgal gaven om te s Heerenberg zoowel W de stemming als bij de herstemming voord Prov Staten te kunnen stemmen daar men aldaar voor den candidaot Hugenpotk van Aerdt alle krachten wilde inspannen De welwillende Pruisische werkgevers hebben dan ook een dankbetuiging voor hiu welwillendheid ontvangen Arnh aj Op het kasteel van zün broeder in Hongarge is overleden op 90 jarigen leeftBJ graaf Frans Nopcsa gewezen grootmeester aan het li f van keizerin Elizabeth lot welk hooge ambt hg in 1869 door den Keiz T was benoemd en dat hg bekleedde lol don moord van Geneve Frans Jozef bepaalde toen echter dal graaf Nopsca zon blüvon wonen in de vertrekken in den Hofburg die hü tot dusver krachtens zgn ambt bad bewoond De gewezen grootmeester maakte van zijn verbigf een soort van mnseum met herinneringen aan de door hem met harten ziel vereerde overleden vorstinHot antimilitairislisch congres Zondagmorgen te 11 uur werd in het Onder applaus word de heer Janvi m uit Pargs die het iniliatiet tot dit congres nnm tol voorzitter geproclameerd In zgn rede noemde deze het ideaal vnn den heer I Nieuwenhnis slechts unc trisle chimère Zün leu was de staten ontbonden en de volkeren vereenigd Hierop volgde een lieïtig en verward debat waarna do eerste zitting gesloten werd Zondagavond werd onder praesidium van D Nieuwenhnis in het P ilui f voor Volksvigt een vrg druk bezochte piopagandameeting gehouden De heer Janvion was eerste woordvoerder en beweerde dat er vooral g Slr den mOit worden tegen den vgand in eigenland en eigen kring du kapitalist Dan betojgl het Engelsche parlementslid Thomsom dat de bezittende klasse oorlog verklaart en voert en daarom do prolutnriërs zich moeten vereenigen tot grondvesting van den woreldwede Nadat ook nog ds liearaii Yvat il uit Pargs en Oomela Nionwenhais gesproken bobben wordt dezu meeling gesloten Maandag werd don gehcelon dag huishondclük vergaderd woaibij de pers geen toegang kreeg Eerst te 7 uur s avonds kwamen de congresleden weer tot een openbare vergadering büeen welke vergadering tengevolge van do aanneming van een voorstel tot verdaging der vergadering een herrieachtig verloop had Allo buitenlanders hadden tegen gestemd de Nederlanders bezorgden echter met hunne numerieke meerderheid aan het voorstel de zege De Fransche gedelegeerden dreigden niet terug te zullen komen Vooraf was behandeld hol militairisme en de vakbeweging in een eer verwarde bespreking met tal van moties waaruit niet wüs was te worden In de niet toegankelgke middag vergadering nas besloten oen internationale antimilitairistische vereeniging te stichten met een generaal comité en nationalo comité s Domela Nieuwenbuis werd tot algemeen secretaris benoemd Het volgend congres zal worden gehouden in 1905 te Oxford Gistermorgen te 8 uur kwamen de leden van liet congres weer bijeen Bij den historie schilder Thomas Forster Reid wonende op Warwich road te Paddinglon werd onlangs ingebroken De dief had uit het buffel in de eetzaal eenig zilverwerk zich toegeëigend en op de tafel den volgenden brief achtergelaten Mgnheer I Gg zult wel verwonderd zijn ditsebr ven te ontvangen maar ik neem dit middel te baat als bet laatste waardoor ik een onder komen vinden kan Reeds gedurende twaalf maanden ben ik werkeloos en heb ik geloeid hoe weet ik zelf niet Thans heb ik gebrek aan alles ik heb geen voedsel en geen huisvesting meer terwgl mün zwakke gestel mg niet toelaat in de open lucht te alapen Het spgt mg dat ik u schade berokkend heb maar deze is zeer gering Ik heb wat brood en wat wün van u gebruikt maar het zilverwerk dat ik meeoeem zult gij ongeschonden terugontvangen want morgen stel ik mij ter boscWkkiug van de politie C GREGORY Inderdaad meldde zich den volgenden morgen een 24 jarig jongmensch Cristopber Gregory genaamd biJ de politie aan en stelde haar het zilverwerk ter hand dat bji verklaarde den aigeloapen nacht bg Forster Keid gestolen te hebbeu De brave schilder liet intnsachen dezen brief aan zgn vrienden lezen en een hnnner een kolenbandelaar Ie Harlesd n verklaarde zich bereid den ongelukkigen jongeman voor een pond sterling per week in zijn dienst te nemen Toen Gregory daarop wegens zgn inbraak voor de rechtbank van Clerkenwell verscheen verzocht Forster Reid als getuige gedagvaard aan de justitie de zaak niet verder te vervolgen en dienovereenkomstig werd de beklaagde door den rechter vrg 0it Heleingfors wordt aan het Berl Tagebl geschreven In de dagen na den aanslag op Bobrikol hadden in Helsingfors talrijke arrestaties en huiszoekingen plaats dikwgl zonder grond doch ook zondei eenig resultaat daar niets er op wgsl dat men te doen heeft met een samenzwering Het Igk van Schaumann werd dagen lang streng bewaakt in hel gemeentelijke igkenhuis Midden in den nacht werd het begraven in hel bgzijn van de ouders en naaste bloedverwanten Gaston Leroox van do Matin heelt over dezen moord een onderhoud gehad met den RuBsischen minister Ven Plehwe die hem verzekerde dat Schaumann wel degeigk medeplichtigen heelt En deze zullen allen geslralt worden Wat den nieuwen gouverneur aangaat deelde de minister modo is nog geen keuze gedaan Alleen zal de nieuwe titularis streng de hand moeten honden a in de thans gevolgde Finscbe politiek Over de arrestatie van notaris M te Beverwgk schrijlt men nader aan de N B C De oMcier van justitie uit Haarlem mr Pelerin kwam tegen 11 uur met twee veldwachters in politiek hier aan en begal zich naar de woning van don notaris M Nadat zü binnen gegaan waren is de beer M geen oogenblik meer alleen gelaten en later is hg door de veldwachters naar Haarlem gebracht De zaak betreft een klacht door den heer van K te Amsterdam ingediend over het niet verantwoorden van gelden zün vrouw toobehoorende de heer M was iaren lang nadat haar grootvader de heer Quint gestorven was voogd geweest over mevrouw v K De gearresteerde notaris was de vraagbaak voor allen en teiens de zeer gemakkelüke geldschieter die bet deii lieden ook niet lastig maakte als zg vergaten rente te betalen Haar het afdoen van zaken liet ook enorm lang op zich wachten erl men klaagde dan wel eens doch daar de heer M het volle vertrouwen had liet men het dan maar weer op zgn beloop Een weak of vier geleden sloeg het rgtuig op bol waarin de beer M was gezeten en toen werd hg voor dood opgenomen doch bü herstelde spoedig Hü is te Haarlem in het Huis van Bewaring opgesloten Gistermorgen is door een baanwacbter onder Strgr bij Eindhoven liet lyk gevonden van zekeren v H een ongehuwd man van ongeveer 40 jaar werkzaam op een sleenbakkery onder Woensel De man had slechts enkele schrammen aan het voorhoofd en bloedde uit den neus Het is nog niet uitgemaakt of hü slapende door een goederentrein is aangereden d m wel of aan misdaad moet worden gedacht Zondag is de beer Wagenaar met een 270 van zijn trouwste klanten van den Haag s morgens om 7 uur naar Bussel vertrokken waar de botertrein om 12 uur aankwam In optocht ging t toen van bel Noordernaar het Znider station waar bel it es was besproken in 1a Providence rEs nce en Calais Nadat de indeeling in de kkMers bad plaats gehad ging men er op nit on de bezienswaardigheden der stad te bekijken Eerst s nachts tegen 2 nur kwam men thuis maar den volgenden morgen om 8 uur was alles weer present £ r werd toen eerat een rijtoer gemaakt door de stad en bet Kamerenbosch en na t middagmaal naar Laeken het koninklijke buitenverblijf Tegen 6 nar was t verzamelen aan bet hotel en tegen middernacht kwam de trein weer in den Haag terug door een gro te menigte opgewasht De brand die Zaterdag te Katwük a d Bijn twee huizen in de asch legde wordt algemeen toegeschreven aan kwaadwilligheid De politie meent de daders op het spoor te zjjn twee 7 jarige deugnieten Dchgnen tu worden verdacht Stadsnieuws GOUDA 29 Jnni 1904 Tegen een artikel in ons blad van 27 dezer getiteld na den strijd opperde de heer Stavenisse de Brauw in een ingezonden stuk van 28 dezer een aantal bedenkingen die wü niet overtuigend vermogen te noemen Zyn eerste bedenking is dat niet mag gezegd worden dat de sociaal democraten den klassenstrgd prediken en daarmee den klassenhaat aanwakkeren dochslechts dat zg dien strgd eontiaUenn zooals hü uit economische leiten herhaaldelgk noodwendig voortvloeit Dit nu bewerende vergeet de geachte inzender geheel en al de kern de pit van het sociaal democratische leerstuk te weten de door hen gewenschte ioeepMng van den klassenslrgd opdat de bestaande maatsohappg van een uitersten crisis in de socialielische moge omslaan Hg vergeet dat de meer democratischender liberalen volstrekt niet ontkennen dat een klassenstrgd wel vnn tyd tot tgd voorkomt Ook zg constateeren maar de èn noodlottige èn fantastische verscherping van dien strgd wensclien zg ailerminst Zün echter de sociaal democraten vooralsnog want hel zal wel slüten aanhangers van den klassenstrgd met toespitsing dan is daarmee het aanwakkeren van vüandschap en zelfs haat onafscheideiyk verbonden Gelgk dan ook bet sociaal democratische partüorgaan Het Volk met zgn nimmer falend gebrek aan waardeering voor andersdenkenden zün hatelükheden en vaak verdachtmakingen maar al te aanschouweiyk onderwüst 2o De inzender betoogt op redeneerende wgze dat hel niet te verwachten is dat sociaaldemocraten op gezag zullen gelooven en zweren bg één boek of één man Jammer maar dal de feilen zgn redeneering al lerminst bevestigen Woord en geschrift van onze stndeerende sociaal democraten v d Goes Gorter Pannekoek of van bnitenlandsche toonaangevers zgn één crilieKloos naen goedpraten van Kapital en Communistiscli Manifest één zweren voor en na bü het woord des meesters Marx 3o Alleen de socialisten kunnen de ware democraten zün zegt dezelfde inzender diu zich de vrgzinnigen wat bescheidener wenscht De arbeidersklassr heet het moet een onderdrukte klasse blüven zoolang t bedrgf wordt uitgeoefend om winst voor den particulieren ondernemer En de nog in tal van bedrgven mogelijke productieve coöperatie dan waarin arbeider en ond rnemer één zgn geworden waar dus de oiiderdinkking zouder invoering van socialistiBchen bedrüfsvorm een eind hsoft genomen t Reeds alleen deze mogelükheid die op toenemende schaal werkelgkbuid wordt bewust de ver gaande eenzüdightid van hul sociaaldemocratisch beweren VEHGADERINGvandeuGEMEENTERAAl op Vrüdag 1 Juli 1904 des namiddags half twee uur Aan de orde De benoeming van een Directeur vanden Hnndelscnrsus Ing St No 51 De rekeningen over 1903 van a de Hoffman s stichtingen b de gesubsidieerde instellingen vnn weldadigheid Het voorstel tot oninbaarverklaring van ecnige aanslagen in de plautselgke directe belasting naar bel inkomen dienst 1903 Ing St No 501 Hol voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1904 Ing St No 52 Het voorstel tot overneming van eendeel der Snoystraat Ing SI No 44 B Het voorstel om aan J Slegt vergunning te verleenen tot aanleg van een toegangsweg tol een hofje Ing 81 No 45 Het voorstel om un C W den Hoed vergunning te verleenen tot verlengingvan de IJssellaan Ing St No 49 Hel voorstel tot het verleenen van het recht van uitgang en overpad op gemeentegrond achter de Kleiwegsteeg Ing 8t No 48 Het voorstel tot wgziging van art 8 der Verordening op de hefflng eener plaatseIgke directe belasting naar het inkomen Ing St No 47 Het Ie suppletoir kohier der plaatselgkedirecte belasting naar het inkomen dienst 1904 Op vermoeden van vergiftiging van zekere D is het gerecht uit Rotterdam heden morgen alhier aangekomen en is het igk op het Gasthuis onderzocht tot op heden is nog niets naders daarvan bekend Te Amsterdam is geslaagd voor het caudidaatsexamon geneeskunde de heer H Schouten alhier Geslaagd nan de Pol school te Delft voor het diploma van civiel ingenieur de beeren AA Boon alhier eg A Tom te MoordreeU By beschikking van den rainiiter van binnenlandscbe zaken is met ingang van 1 Juli 1904 benoemt tot amanuensis aan de rgks hoogere burgerschool alhier de heer J Toen thans tydelgk amanuensis aan die school De 4e OrgelboBpeling in de Oroote ot St Janskerk zal plaats hebben op Dinsdag 5 Jnli 1904 des avonds V uur door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Jeanne Zieck Sopraan Leiden en Mejuffrouw Alide Schaly Violoncel Schoonhoven Bg Koninkigk besluit is benoemd tot notaris binnen bet arrondissement Middelburg ter standplaats de gemeente Oostburg A Mys candidaatnotaris te Woerden Zevenhoizes Een paar dagen geleden ging een bouwman uit deze gemeente met zgne dochter naar Rotterdam Pas waren zy van huis of bet vurige paard begon zoo aan de Ign te trekken dat ze brak Het paard liep door doch kwam met den wagen in de sloot terecht de voerman werd over de sloot geworpen en de dochter er in t Tuig nas stuk en de wagen beschadigd t Koste heel wal moeite om het paard en den wagen op bet droge te krygen Rechtïaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a de volgende zaak behandeld Op den 30 April ontmoette de 71 jarige A de Bruin te Nieuwerkerk a d IJssel L A 42 jaar jager en visscher aldaar die daarop de Bruin zonder eenige aanleiding tegen de borst had gestompt in de liand gehelen en een koordje dat deze om den huls had had gedraaid waardoor de keel was dichtgeknepen Beklaagde ontkende en wilde het doen voorkomen dat de 71 jarigo de B die zeer moeiiyk te been is op hem afkwam om hem te slaan en dat hg hem toen had afgeweerd De getuigen verklaarden hel echter ander Reeds eenmual was beklaagde ter zake van nii sliendeling tut 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld Elsch vier maanden gevangenisstraf EEN UITGEBREIDE COLLECTIE WANDELSTOEEEN A VA S Az Klunvcg E 73a GOUDA Telettbooti Vo 71 BEÏÏRS IKS KOTTERDAM MAANDAG 27 JUNI L K H K StaaUleemnqen NEDEKLiiiD Obligalien Nederl Werkelüke Schuld 3 95 95 Italië Inschrüving 1862 1891 5 97 Servië Obligalieleening 1895 4 70 ToBKijE GeüniBceerde Schuld Recepissen 4 80 BuiziMB Oliligatien Recepissen 1903 5 91 Provinciale en Stedelijke l enint en Rotterdam Obligation f 1000 1898 1903 3 97 Hi potheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hyph 4 100 Pandb Bslaafache Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch GroningscheHy polhekbank 4 99 Pandb Holl Geldorsche Hyph 4 99 Pandb Hollondsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewü en van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Rolterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 99 Petroteum Ondimemint en Aand Kon Ned Wj tol Eipl van Pelrol bronncn 515 ScheepvaartrMaatichappijen Oblig Stv Mg De Ma a L 6 Divtrun yfi Obl Nat Grondbezit y Mi Certific Vereonigde 1 Fondsen lo serie s Spoovwegleeningtu NooRDAxERiKA Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone aUnd 72 Miss Kansas Texai Certificaten van Aandeelen 16 Tramteeff AfaatscJiappüen Laagsche Tramw Mü Oblig 4 98 4 PremieUeninyen Nbdihlizd Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 Belqie Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 HoxaARiJE Hong Hypb S 100 3 112 Theis Regulir Gesellscbaft 4 162 D SAMSOJM V Markt Gouda Specialiteit in Nou7eauté s De NOUVEAUTÉ s in TiJto WTiiui ii niniiiH Kokken Itobes eo JAPOl STOFFEl J zün in groote voorraad voorhanden tot de meest concurreerende prüzen AOVKRTEiXTIKIM V Heden overleed na een kort stondige ziekte onze lieveling 15 maan den oud J GONDA Jr M J GONDA Derkseui 1 Gouda 28 Juni 1904 fl 1 VieHea kunnen niet worden afgewacht 1 De Heer en Mevr BOEKMEUER RiNOLEVER bedanken by deze voor de biyken van belangstelling ontvangen by de geboorte hnnner Dochter Bezoeken worden bg voorkenr afgewacht Vrydag van 2l tot 4 uur lïlïscÊimr Met deze maak ik het geachte publiek van Gouda en omstreken bekend dat vanaf heden do Kiiidcrspeeiluin met versol ilIende SPEKLWERKTUIÖEN voorzien weder geopend is en hoop ik oven als vorige jaren woder mei een druk bezoek vereerd Ie worden Hoogachtend Uw Dw Dn F CHRISTENSEN Stoi wijkekbluis 1 Mei 1904 ïelefoonno 85 TTL 4 Hit bwto ofuoludflyiute ra makkiIjrkBtc poetimlddel voor HMrea en Toortt damei en Klndenchoenwcilc la de Appntuor van C M MUHtr k Ct MTw B rllR Bfitli Str l4 Mtalctt K M4 lQ y op naini ea fkbrlekimtrk Vartryikur ly htwM WlikMm MMiawMit lalMtMlM m êv l Mrul 0t H ir W tvdwuuw AtmIim X IP S O O s TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst van eene prnclitige collectie HANGLAMPEN Slaande Lampen Piano lampen Üanglantaarns HDISpDELIJEE ARTIKELEN Kiiiiiil Koper ALBOIB Vernikk Brittannia Metaal ENZ ENZ