Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1904

Vrijdag 8 Juli 1904 43ste Jaargang i o 9459 SIlSrO EIES DbTa SLi3ao a claLian es voor elhen tak van nijverheid alsook voor alle huiahmnlelijfc nnniwerh O nderrieht gratis ook in het moderne borduren en stoppen I T Wie eene Sin f er S a nt m ar hlne wenscht te koopen koope uttnlntteuil a en inkel van de SiyGER JÊAATSCHAPPlJ want er worden vaak ook nnmnalmel van weinig waarde onder mlubniik van den naam HtNOEU aangeboden Te aoUUA heelt de SISQEK ilAATSCUAPPlJ slechts ién winkel en wel mimm amm iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 27 LANGE TIENDEW Teleroon üu 8 A D V ü H T E N T I E N woorden geplialirt van 1 5 regels iu 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden lierekenid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tOt 1 uur tes midil rcieiuoH o Ue Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks mi t uitzondering an Zon en Feesidagcn De prijg pet drio waanden i s 1 25 iranco per ptwt 1 70 Afzonderlijke Kon mers V IJ F 3 R N T K N Gouda Druk van A BRINKMAN Z TE II Li UK in de Kragerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaiers roirae Warande Kenken en Kelder voorzien v in Gas en Waterleiding Uirect te aanvaarden Te bevragen TURFMAEKT H 268 Gasornamenten in alle stglen 8uprtse l endaiits Kronen voor Halons Ketkamers Zitkamers Serres üfiNAHENTEN voor Winkelverlichting M M 7 loorr Oiigtter Dabbelebnurt B 13 Teleinr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichtings irlikelen BADEN GEUSERS KOOKPLATEN GASï OftNÜIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste soart GA8BALLON8 ÖEOOTE VOOKBAAD fiBÉMAILLEERDE GOEDEREN tUtrrV Ediij adres voor iiasglueilitiil kwioiligilUiii Qrijs Haar meer I Ue Nieuwe London doet de grvjze baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bel haur glanzend en zacht belet bet nitvuUen eii neemt de pelletjes van Let heofd weg Ëiscbt op den bals London Pry i 8 f en t 1 90 per flacon Verkrijgbaar ia de ROZENDAAL M 9 bij IzAUk € ai § PapMi Jgt molen OlJDA Verkrijgbaar in üessoben SO ets 70 cl 11 t t XS bt H H Apothekers en Drogisten UI op het Merk AS KEU F AD RICHTER Co Rotterdam Tc üoida by C liUviEB Apotheker Hurkt en biJ WOLFF i Co Westhaven 198 SkS M a XTi krikbur Wl wlnbllm la S Co w h Q I Wr Dro r B 101 Maa Imi Om A Wt W Geen Kinkhoest Geen InlUienxa Oni liinkhocsl inlluenza Borslen Koelaaniloenin binnen den kortst mogelpen tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds Viekejide bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M I 1 i T II ir uit de Koninklijke Stooralabriek DB HONINGBLOKM van H N VAN SCHAIK C DEfJ HAAG Hoflevei anders Flacons f 1 70 ets 40 et bj Sxva ll OLPl Jb Cn Westhaven 19H 1 tJ rffWSÏ K A Kleiweg K 100 louda V H VAN MlLü Veerstal U 120 te n a A UüOMAN Moordrecht PlNKliK Nimmrkerkad IJtel A N ï B ZEHSK N Sehoonhmm J Tu TÜKKKN Botk of U V WIJK OuJmarr A SCHEER Haatlrecht l W t EDE Oudeicater K ïasdkb HEMDEN Ie Itemwiik P y o 8PBK MoercapelU 1 o ST 4K WaMingivten Wed A H11L8T f a rf n 7m B M KOLKMVN Waddmgmien P A ukOI T Oudemttr J u JONUll OuJmmler J P KASTELEIN PoMroettrdam ü UIKKEB te BeMrliop lfcLfff§t SLArÓLlff D HII Gtnc li Blgomecn aUvultrn MIMP M l E r Upk ri cn Goud lfckr K i T PRAEPARATEN VAN w fr i F i ni f i é ê mnf fi wi tf flllna I or ntl k d mMitki rfitlKeenvflrttcrkcndtKINA WlXN t nsw kte pyiTtrtcrlnc enuw W zoowel liij kinderen ali vulwaMeiien gebrek aar eetluat sUchte ÏT ter verattrklng na stekte of kraambed koorta eii liarc L cvulguL RUaiNKUX in he bijionder legen Bloedcebrek Bleektucht QÜINaXaROCHE h KKuuifi uA u j i kwalen m KrlHaohtn leeftUd t VerkrijgbMr in Bacoia t 1 00 en L f731fAl aoar Toedaaaouversterkend aangenaam v inHnuk voord ell Vschgcb uik T kinówen wakken m kilerachtige geetelUn leer an te be velcn All iMMMkraolkflce drank bij stoornUaen der Bpysvcrteringaorganen en dlarrh ook voor ig ngen en Uaine kinderen Prij per bui ft H K fr 1 70 A H Kgr O OQ H Kgr O BO Melksuiker j t S M Asthma Cigaretten Slr ar 2 XSS nL aoo l 6 WB 5 6 Tamarinde Bonbons ZZk r S Z S voor VimUren Uwlïtcn Jc Tamarinde fionboDi v n KRAEPELIEN HOLM beUntnjke diemten dur de vorm voor hot kind bcg rl k en de maak aangenaam u Pnjs per doo e 0 90 en ƒ 0 60 lltllfllc PflQitlll fS lK tneen erkend ih Wt BESTE huismiddel Oaimiai f abtli ICb j Hoest V koudh ld en Keelpgn het een tï moplcwaend en versachteod middel by uitnemendheid uitiluiiend m □ flcachjcs verkrijKbaar Pnjs 0 30 per fleschje 0 ff fparairn ttm KRAXPCUEN HOLII te ZeUt m a feu roor iem pan KRAEPEUEN Si HOLM Hoaeveranciers ZEIST AyHiji Eerate en eenige Minenalwattrbnn van het Zevengebergt gelegen aan den voet van den Dracnenfels te Honnef a Rh Friaui NiklBBrlllk TaMwatcr Agent voor GODDA niM M BELONJE Jb Keiïerslraat 103 Tel 148 ADVEETENTIÊÏf in alle Couranten worden aang enomen door het l4vertenU Bureaa v o A BlUimMAK ZOOIV 27 m BEDneiNi van HiilMen Meubelen Tlfeatere Wagon Seltepeii Hotel enz enz door middel van LVCHTZÜIOIlfO Zie beachrijving der inrühtmg in de N R Courant van Maandag 20 Jwii Gemengde Berwhten ïebeele complele inslaltttie binnen eakeie U rn te zien bij ilc ernigx luipwleurs Wynmalen Hausmann GLASBAVEN ROHERDAl Het plan bestaat om in e k der grdote centra van bevolking slechts met één persoon een overeenkomst tot verkoop ta sluiten zoodat ernstige concurrentie is aitgeslotcn en de koo i r dus zekerheid heelt de zaak in ziJn district alléén te hebben Zenuw en llaag lijders xordt nic overtniging als een werkelgke hnlp iu den nood het boek aan bevolen Na outvangsi van adres per brielkaart orIt l t boekje iranco per post toegeiondeii door BLOEPOEL S üoekh Zaltbommel Wie Mker zqn nd ds Eclit £ lkel Cacao te outrugen teaarauï gesteld en na vele prcefneidiigen Id don handel gekomeo ondei des ntaui des tutvindeni Dr MiohaeU Twntrdigd up d best maddnes ia het traiddbanaal tabUisauMnt t b Gebi StoU rck te Kanton tlieha Ctkel eacao In Tterkanteo bnaaoi Deze Eikel Cacaa s met melk gekookteeu ungename gewnde dnnk tooi Ur lijbcb gebruik een i 2 Ihedepdi vu t poeder toot een kop Ohoeolaia Ak geneoskracbtige dtank by gvnl t b dkrrhee ileciits met water I gebruiken Terkrügbcir bi i voonuiaite H 1 ApotS kM ws f iM o o 9ór d 5 0 Mnalv rt g n rootdi r mot Seiitiand Julius MattenUsdl Imnterdam Kalveistraat 103 Telephooimet Qouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbareau Op 1 Mei 1904 142 verkregen asMlnltingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaat aan bet Borean ACHTER DG VISCHMARKT iMMi i i a iimiir MM irn MÊ HM taM ODMkaWTtola m makkalylult im l mm i l voot Hmtm en Toorkl dwBM m IQuderMliiMnw rk 35I op nu ibiriMr t t na IsdeApprttunrvanO V lilllfr4C naam m labrlckcnurk Uulteiilaiiüscti Uverzichl Het Telegraal barean te Potersburg meldde gisteren De Japanners begonr en een omtrekkende beweging om beide flanken van onze troepen moesten echter hon plan opgeven daar Koeropatkino door verschillende overdachte bewegingen een voordeelig stralegische en tactische poi iiie in nam welke hem in staat stelde de verschillende vijandelijke legeraldeelingen stak voor stuk langs de binnenste operatie linie aan te grijpen Om dit te voorkomen waren de Japanners genoodzaakt langs den oostelijken cn westelijken vleugel terug te trekken Generaal Sacharol meldt nu ook een en ander over het gevecht in den pas Mo tit n ling op den 4en dezer Wat hij zegt over de voorbereiding tot het eigenlijke gevecht is op de kaarten die wij tot onze beschikking hebben niet na te gaan wij inoeten dat gedeelte van het lapport laten rusten s Nachts hadden de Russen een punt bezet vanwaar wegen loepen naar de passen Lan bo Itng en hin kai ling dit pont wns slechts bezet door een compagnie Japanners die teruggeworpen werden Kolonel Letsjoetski wierp tegelijkertijd zondef gevecht de vijandel ke voorposten terug en naderde den voet van de hoogten De Japansche posten bc Bchoten tuen de oprukkende Russen maar na een bajonetuanval werden de Japansche schansen bezet De vijand verscheen nu echter in grooten getale in het fiont en op de vleugels zoodut Letsjoetski volgens zgn inslrnctie terngtrok maar toen openden de Japanners van de boogten een moorddadig vuur op de Hnsoen Uit Sacharol s rapport biykt nog dat van verschillende zijden verBterkingen gezonden worden niettemin konden de Kussen het niet houden De Kussen trokken in uitstekende orde terng zegt het rapport verder De kolonel leidde zeer koelbloedig de kolonne en de manschappen bloven kalm Letsjoetski zeU werd licht gewond aan den Raissischen kant werden voorts 6 officieren gekwetst en in t geheel verloor men meer dan 200 man aan dooden en gewonden De Keizerin weduwe van bet Hemelscho rp beeft 100 000 taels dat is ruim f 150 000 gegeven om de ellende die de RnssischJapansche oorlog aan de Chineesche bevolking veroorzaakt te verzachten Dit zal zeker hg de Hemelingen een goeden indruk maken iets wat wel noodig is daar de Keizerin weduwe thans weinig pepulair is FEViLLETOX DE VERBORGEN SCHAT 75 Zij echter zij ving dien blik op en terstond had tij daarin geleien w t er in hem omging Voor het oogenblik althans was hij vermurwd Indien xij hem thana overmeesteren kon terwijl hij er QÏet op bedacht was Hg was ni sterk veeleer xtiak Maar het pistool het pistool Lan iaara nog steeds om genade jammerde rees xlj weder op haar voeten Sjwar mm Willen 1 Spaar mij iStiU leide hij Laat mij even nadenken of ik je sparen kan 1 Hq wendde hall het hoofd van haar at en voor een oogenblik hoorde men nieti dat het gieren van den storm en het stootende dreunen der wielen op een brug Dit DU was voor haar de gelegenheid Al haar aangeboren wildheid kwam in haar boven nog honderdvoudig versterkt door de lucht naar zeltbehoud Met een plotselingen slag deed xij het pistool hem uit de hand vliegen zoodat het op den grond viel En toen met een gil sprong zi hem all een tijgerkat naar de keel Zoo onverhoeds was de aanval dat haar lange knokkige handen zijn strot reeds omklemd hadden voor hij het wist Zij duwde hem achterover hoewel hij baar om het middel gegrepen had Vooral wekt hel veel aansloot dat zij aan de vrouwen en kinderen van de vreemde gezanten geschenken doel toekomen Kr wordt gemord dal do bevolking hooge belastingen moet opbrengen cn dat deze in den vorm van geschenken aan de inhalige vreemdelingen weggaan De Norlh Ch na Daily News helpt het verbreiden van deze verhalen en laat zich uit Peking molden d it het laatste feest dut de Keizerin weduwe uan de vrouwen der gezanten hcefl aangeboden de som van 130 00 1 taels zon hebben gekost builen de kostbare geschenken van goud paarlen en edelgesteenten die de dames meekregen Men vertelt dal de ïluropeesche dames nadat op porsoonljk bevel van de Keizerin een der ongelukkige hervormers op gruwo Ipe wijze was doodgegeeseld zich wal huiverig voelden om bj zulk een wreedc en tyrannieke vrouw op bezoek te komen duch zij schijnen daar weer vrji spoedig overheen te zijn gekomen Eergisteren heeft de slrafkanu r van hel Hof van Cassatie in de Dreyfus zaak de discussie over do conclusièn an hel rapport ten einde gebracht l e debalten zullen niet publiek gcnraakt worden Door den substituut rapporteur Bayle is oen bevel geteekend wnarb d schritlknndigc Hall beu is belast met een ofticieele nasporing ten einde den naam to welen te komen die onder het beruchte sluk van den officier van adminisliatie Daiitiich staal Komuiandanl Cuignel is uit Bergerac naar Limoges oiilboden om door lie militaire overheden aldaar te worden gehoord in verband met z n verklaringen Bjornslerne Bjornson heeft een brief aan Monod geschreven waarin hg hem vrangl waarotn men tocli generaal Schwarzkoppen en gen Panizzardi niet in t proces hoort De vreemdeling en t nageslacht zegt lnj zullen niets begijjpon van een justitie die verzuimt de voornaamste getuigen in een zaak voor zich te doen verschu nen In de Fransche enquête commissie werd Maandag een nieuwe comedie afgespeeld De kloosterkok Cendre die door een der redacteurs van de Matin herhaaldelyk was geïnterviewd had besloten eindelijk den naam te noemen van den grooten onbekende die in de brieven van pater Michel on pater Rey als X werd aangeduid en die den Karthuizers zou liebben aangeboden om voor twee millioen francs hunne autorisatie te bewerken Doch zij was zwaarder dan hij en zij had hem overrompeld en loo gingen zij beiden achterwaarts met een hcvigen bons tegen het portier O God het sprong open het oude slot was tegen dien stoot niet bestand geweet t Samen er uit er uit met een gil van vertwijfeling in den nacht en den pierenden btorm Samen omlaag estig voet diep in Ie zwarte rivier daar beneden Samen omlaag verzwolgen door de kaken van den dood De trein donderde voort de wind bleet loeien en geen tichtbtraal brak er door den zwarten nacht Doch daar beneden in den troebelen stroom stuwden de wateren twee Ucharaen alwnarta naar de see twee lichamen in de verstijving des doods aaneengektampt met den blik van haat cn ontzetting nog in de verglaasde oogen IX Dagen waren er sedert voorbijgegaan Het SpoorWfcgtreurspel had opzien gebaard in bet gansche land Ontelbare artikelen waren er over geschreven in ontelbare bladen en het aantal gissingen en vermoedens was haist niet minder groot geweest Doch thans begon het voorval alreeds in het vergeetboek te geraken In Engeland volgt er op elke akeügheid al spoedig een andere en elke neemt op haar beurt de hoofden en tongen van een belangstellend publiek in beslag De beide lijken nog steeds aaneengeklampt waren op een modderbank gevonden Ër was een De Karthuizers weigerden dien naam cn dio van de vier Parlementsleden voor welke X zeide te komen te noemen naar uil den brief vun pater Miohel blijkt oindat zi geen beWuzeii hebben en derhalve als lastera iis zouden moeten optreden Doch de kloosterkok die ook portiersdiensten deed had aan verscliillende personen nicde fedeeld dal hy den onderhandelaar den gi ooien onbekende naar den prior had gebracht en wel zou herkennen Hiermede had de redacteur van den Matin reed een proef genomen die naar z jn meening mislukt wu Cendre had voor de Cüiiiraissie vyf dagrli lang volgehouden dut hj den naam niet wist eindelp verklaarde liu dal zoo men hem folografien voorlegde hg ije persoon zou aanwijzen I e commissie hield een avondzilting zu d igvaardde bovendien den redacteur Bicliut van den M itiu Deze vei klaarde telefonisch niet te zullen komen daar lig zich er niet toe wilde leenon mede Ie helpen om eerbare mensclieii ie belasteien De commissie zeg daarin een porHoönIgke beleedigiiig en besloot andere maatregelen legen den M ilin te zullen nemen De Mati i verkl iart echter niet medeplichtig te willen zi o aan den arbeid van dommen laster gewaagde beschimping en lage gemeenheid van de cummissie Voor de ceranussie noemde Cendre als don grooten X de heer Mascuraud don president vai lu i Comité républicniii du Commerce oen verklaiing die zelfs bü de nationalistische tegenst iiideis van hel ministerie let twijfel aanleiding gat M iar de commissie besloet Miiscui iud mot Cendre te conti on leeren Die confrontatie had Dinsdag plaats Cendre wees den heer Mascuraud als den man aan diè btj den prior is geweest De heer Mascuraud ontkent dit en zegt zijn alihi te kunnen hewuzen De getnigenis van Cendre vindt over het algemeen weinig geloof Een Reuter telegram uit Engeland heeft gemeld dat Balfour s voorstel om de beraadslaging over de drankwet te beperken hel mailbandvoorstel met 2 1 legen 207 stemmen is aangenomen Een meerderheid van b stemmen dus Dal is oen beho rlijke meerderheid als men weel dat de Ieren die de drankwei zelt steunen tegen deze beperking van de vrijo beraadslaging zijn en dus legen de regeeriiig hebben gestemd En de zaak wordt voor de regeering nog fraaier als men ziel dal hel voorstel van Asquith strekkende om hel muilbaiid voorstel te verwerpen reeds afgestemd as met UOl tegen 228 stemmen meerderheid 73 Met onderzoek ingesteld dat lot nieis leidde en toen had men de beide ongelukkigen begraven Hiermede was over de geschiedenis van den procuieur die dubbel huwelijk he ug en met zijd w ttige vrouw aan een zoo treurig en geheimzinnig einde kwam binnen korten tijd ile spons ehaald Te Buisingham intusachen legde men veel deelname aan den dag voor Bella die door de menscheo nog steeds mevrouw Quesl werd genoemd orschoon zij op dien titel geen aanspraak had Doch zij van haar kant ontving die deelneming blechts koeltjes en hield zich teruggetrokken Zoodra het vaslbtond dat Quest dood was had Bella ZEjn brandkast geopend want hij had de sleutels achtergelaten en vond nu daann ljn testament en de andere papieren ook de bewuste hypotheek op welke zij naar Quest s schrijven haar verwittigde geen recht kon doen gelden Doch al zou 7Ej dit voor de wet ook wel gekund hebben zij zou er toch niet over gedacht hebben het te doen nu zij wist op welke wijze dit stuk haar gewezen minnaar was algedwongcn geworden Zij maakte dus van de papieren een pa en zond dit aan Ë iuard Costers met een schrijven ter opheldering er bij Omtrent de uitwerking daarvan bleel zij met lang in het onzekere Zij ontving van Eduard bericht van de ontvangst en drie dagen later kwam hajr ter oore dat hij baron Horen had aangeschreven tot aflossing Ier hypotheek binnen zes maanden na dagteekening Zoo had hij zich dan het nieuwe voordeel rdat het noodlottige uiteinde van Quest hem in handen da regeering steinden toen 1 liberaal en 1 nationalist met de liberalen 54 niilionalislen en 12 unionisten o a Gorst Seely Churchill on T W Kassen De oproep van Balfour aan zyn partg is dus niet vergeefs geweest Zy heeft bom een meerderheid van 73 stemmen bezorgd Dat by de eindbeslissing de meerderlieid lot 55 stemmen verminderde Is eenvoadig hierdoor te verklaren dal verscheiden unionisten na de stemming over Asquilh s voorstel de stolHiig der regeoring veilig achtten on Westminster den rug toegekeerd hebben Kn nu kan het ministerie Baltour weer rustig op liet kussen blijven want hol kan zeggen dat het van een flinke meerderheid in het Parlement nog altyd zeker is Van het plan der liberalen oin als protest tegen de inuilkorfbcpalilig zicli aan de behandeling van de drankwet te oiiUrekken hebben wjj niets meer gehoord B j de behandeling van het proCé4 togeu de directie van de waterleiding te Gelsenkirchen in verband met do daar voorgekomen tyfus epidemie zyn belangwekkende dingen aan het liclit gekomen over de iichtvaardigheid waarmede men uan d n water toren trachtte te ïoor i tn in de toenemende behoefte aan loldiugwator Het gefiltreerde water weid daartoe vermengd met vuil rivierwater Vlak by de prise d eau kwam de stcik verontreinigde Elborgbeek in de Koer waarin vuilnis en krengen vrijeiyk londdreven De W iterloid ng maakte inlussclien prachtige zaken In de laalste jaren werden geregeld divideiilen uitgekeerd van 9 14 percent In Gelsenkirehcn werd heihaaldelgk geklaagd over de hiiedanigheid van het leidingwater Kr kwamen geregeld allerlei levende wezens uil de kranen als wormen en aaltjes in voldoende hoeveelheid om een aquarium mee te vullen Een van de gewezen directeuren zeide op een vraag van den voorzitter dal li j niet graag ongefiltreerd Roer water zou drinken Maar het gemengde Koor water was volgens hem onschadel k Dat had liy mot zgn geheele gezin geregeld gedronken I Verspreide Berichten Fbankrijic De ambtenaar van het Openbaar Ministerie Piiul Cottingiiies die voor de enquettecommissio het bekende bezwaiende getuigenis aflegde aan het adres van Millerand hcefl zgn ontslag gevraagd en gekregen speelde niet laten ontgaan Door dwangmiddelen alleen kon hij zijn oogmerk bereiken en hij paste ze dan ook meetioogcnlous toe Nu wat haar betreft ztj had met hem afgeda in maar toch kon zij ntet nalaten zich te verbalen over de buitengewune onverzettelijkheid waarmede de anders vrij wispelturige jonge man dittnaul het voorwer van zijn hartstocht vcrvolude Overigens bewogen haar eigene gedachten iich in een geheel anilerr richtmg en wel m verband met een plan dat m haar reeds tot rijpheid was gekomen juist veertien dagen na Quest s dood zat Eduard Costers in zijn kamer te lonmeren bij het vuur Er wachtten hem te Londen gewichtige zaken miar toch kon hij niet b luiten er heen te gaan Hg kon zich van Boi jnifhavn hog met toasrbeiiren wel wetende dat hij eenmaal te Londen teriiggekeerd niet zoo gemakkelijk weder weg zou komen Vaster dan ooit nrg zoo mogelijk btond het bij hem dat Ida de zijne moest worden Ja de begeerte daarnaar was door aanhoudend peuuen en denken letterlijk tot een hartstocht in hem geworden Uij had dus geen oogenblik geaarield van de zoo onverhoopt tol hem teruggekeerde hypotheek een wapen te smeden en ïiorwel hij wist dat Ida hem nog te meer er om verfoeien zou had hij zijn gemachtigde last gegeven het geld op te ei chen en alle mogelijke wettelijke middelen aan te wenden om den heer Van Horen het vuur aan de scheenen te legion H erdi vtrvoigd