Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1904

De gemeenteraad van Parg heelt besloten zich op het vrgdenkerscongres dat dit jaat te Rome gebonden wordt zich te laten vertegenwoordigen door Henafle en Colly vicevooriitter en Poiry secretaris van den raad PoaTLOil Te Lissabon en Oporto hebben in de laatste dagen ernstige onlusten plaats gehad De republikeinen badden te Lissabon een groote meeting büeongeroepen waar meer dan 10 000 personen tegenwoordig waren Benige boogleeraren on politicie voerden er bet woord Macedosie Tuischen opstandelingen die zich in een paar huizen verschanst hadden en soldaten heeft Maandag in liet dorp Goomedzji bg Saloniki een gevecht plaats gehad Door het schieten ontploften eenige bommen de halzen vlogen in brand en een dertigtal menseben verbrandde Uit Konstantinopol wordt aan de Kiiln Ztg gemeld dat van mnitorg van Tnrkscbetroepen wegens het onbetaald blijven van achterstallige soldy melding gemaakt wordt nit vgl plaatsen Prizren Oskub Monnstir Saloniki en Serres De Porto tracht van de Ottomaansche Bank en de Daitscbe Bank oen voorschot van 500 000 pond te krggen maar die twee instellingen willen te amen slechts 200 000 pond voorschieten AXEKIKA Het conflict met Haiti behoort tot het verledene B rankryk en Dnitschland hebben er genoegen mee genomen dat president Nord Aleiis den gezanten zgn verontschuldiging met het gebeurde aangeboden heeft en dat de schuldige soldaten streng gestraft zgn BINNENLAND Oeneraal Van Heutsz zal U dezer ineen daartoe door de H IJ S M beschikbaar gesteld salonrytDig van Ngmegen over Rotterdam naar Den Haag reizen Te Rotterdam wordt hy begroet en naar Den Haag begeleid door een commissie De Koningin heeft het Koninkiyk wachtpaviljoen voor de ontvangst beschikbaar gestold Muziekkorpsen zullen spelen op bet perron het Stationsplein en voor het Hotel dos Indes Een eerewacht uit ledon van Het Eereteeken voor belangrgke Krggavorrichtingen wordt opgesteld voor het perron Aan alle hoofden van ecliolen is verzocht de kinderen met nationale vlaggotjos te doen deelnemen aan een huldebetoogigg voor het Hotel Naar wg vernemen is bet zoo goed als zeker dat generaal Van Heutsz hier te linde door Hare Majesteit de Koningin als gouver neurgeneraal van Nederlandsch lndië zal worden beéedigd De overkomst van den generaal moet beschouwd worden als het bevestigende antwoord op de aanbieding van bet g luvernour generaaUcbap aan Zyne Excellentie door de Nederlandsohe Regeering gedaan N Ct Men meldt nit den Haag De extra trein door de HoUandsche Llzeren Spoorwegmaatschappg aan Z Excellentie den luitenant Qenernal van Heutsz aangeboden zal Maandag U dezer nit Nymegen vertrekken s ochtends 8 uur 8 min te Rotlordom station Delftscbe Poort aankomen 10 uur 25 min van daar vertrokken 10 uur 29 min en in don Haag aankomen 10 uur 55 min alles spoortyd Met de commissie van begeleiding van generaal van Hentsz van Rotterdnm naar hier zal nit de burgerg nog medegaan jhr O J A Repelaer van Driel De trouwkamer in het stadhuis zal ingericht worden tnt ontvangst van generaal Van Heutz door den gemeenteraad Van de vestibnie tot aan de receptiezaal zal de krygsoverste door een alKe van groen en sierplanten gaan die ook kwistig in hetontvan Btsnlon zullen worden aangebracht De generaal zal by deze holdebetoogi g vergezeld worden door U personen leden der commissie familiebetrekkingen en enkele autoriteiten De waarn burgemeester wethouder Simons zal den veldheer met een toespraak de gevoelens der ingezetenen vertolken waarna den generaal en de getuigen in ditlecstuur de ecrowyn zal worden aangeboden Men meldt nit Leiden Is er by Prov Staten van Zuid Holland een adres Ingekomen houdende bezwaar tegen de herstemming voor eert lid der Staten op DlMdag 28 Juni 1 1 waarby de heer Paul verkozen werd verklaard op grond dat de voorzitter van het stembureel aan de Van der Wertlstraat eenige malen den naam van Paul zoi hebben gelezen waar die van Bot was bedoeld Ihans heeft ook de voorzitter zelf de heer W F Verheg van Wgkbg de Prov Staten geprotesteerd op grond dat in dat bureel waar de katholieke hoeren dr Menleman en mr Barge leden waren eenige stembiljetten aau den heer Bots toegekend en geldig zgn verklaard welke biljetten van onwiarde badden moeten worden verklaard waaromtrent door adressant nodere toelichting wordt gegeven Ook hg ver7oekt daarom tot een hertelling over te gaan Hbld PROVINCIALE STATEN ZUIDHOLLAND De St tc liielden gister bon tweede zit I ting De beer Muller Rotterdam nam na 1 belofteaflegging zitting 1 De beer Von BMsenne rapporteorde om 1 trent de geloofsbrieven van den beer Paul 1 Ter beoordeeling van de gegrondheid d r 1 bezwaren acht de commissie het noodfg al e 1 stukken in te zien weshalve zg voorstel e I haar diligent te verklaren en vooits al e stukken op te vragen ten einde die nnd r 1 te onderzoeken Dienovereenkomstig werd zonder beraad 1 slaging of hoofdelgke stemming besloten Aan de orde was vervolgens de verkie zing van vier leden van het college van Oedeputeerde Staten a wegens periodieke aftreding van de hoeren A IJzermans De heer IJzerman word herkozen met 75 van de 76 stemmen zgnde 1 uitgebracht op den heer Von Fisenne Mr H A van de Volde Horkoz nmr Van de Velde met 12 stemmen van do 77 waarvan 35 in blanco 3 Vacature J D baron van Wassenaer van Bosande Gekozen de beer N D Kemink lid voor Alphen met 42 stemmen tegen 32 op den heer P C Evers den Haag De heer Kemink verklaarde de be j noeming aan te nemen b Wegens aftreding als lid der Prov Staten van mr G J Goekoop Herkozen j mr Goekoop mot 71 stemmen tegen 1 opden heer Pera Leiden 1 op den heer H ide Bie Rotterdam en 4 blanco Tot buitengewoon lid van God Staten 1 wordt herbenoemd de heer A W Schipper met 44 stemmen tegen 31 op den heer H de Bie Naar aanleiding van de missive van d n minister van binnenlandsche zaken betreffende de grensregeling van de gemeente Delft brengt de heer v d Berg eenige bezwaren in tegen hot ontwerp zoi als dat door de regeering om advies is gezonden aan de Staten Hg doet met eenige andere leden het voorstel om in aansluiting met 1 de bezwaren van Ged Staten deze nader uiteen te zetten in een adres aan de Hooge Regeering Dit voorstel wordt dadelgk aangonomen Tot leden der commissie van redactie voor 1 het ontwerpen van het adres worden door den voorzitter benoemd de hoeren v d Berg den Houter van Nispen Versteeg en Visser In banden worden gesteld van commissies bestaande uit de heeren a Van Rbemen Edershoim Havelaar Patyn en van Wichen de provinciale rekening over 1902 b Evers v d Berg Fock van Nispen van Staveren de Wilde en IJzermans het voorstel betreffende subsidie voor onderwgs in bet visschersbedryf te Katwgk aan Zee de subsidievoorstellen betreffende de AmI bachtsscbool voor Overflakkee en OoedeI reede de Metaalbewerkersvereeniging SaI menwerking te Rotterdam do NgverlieidsI vereeniging te Schoonhoven dè Patroonsj commissie te Vooiburg I c van de heeren Van Weel Edorsheim I Van Heemstra Kerstens Muller Ruysch en Van de Velde bet voorstel betretiende de I krankzinnigenverpleging en dat betreffende I een provinciale bydrage voor verpleging van I krankzinnigen en idioten I d van de heeren Korteweg Van Namen I Overwater Van Wichen en Duynstee do I voorstellen tot verleenen van subsidie aan I da Vereeniging vpor Pluimveehoudery en aan het Boter controlestation in Zuid Holland I zoomede het reglement op de veetokkery I e de heeren Visser van Andel de Geer Patyn en Krap de wSziging van het regleI ment op de motorrytuigen en de wyziging I der instructie voor Ged Staten I De eerstvolgende vergadering wordt bepaald op Dinsdag 19 Juli om U uren I De openbare vergadering gaat daarna over I in eene met gesloten deuren Gemengde Berichten Het kerkbestnur der Ned Hervormde Kerk te Sliedrecbt ontving van een der ingezetenen een gift van zesduizend gulden als bydrage tot het stichten eener nieuwe pastorie welk werk deze week is aanbesteed voor f 13 010 Eenige jongelui te Schovenijigen die in do laatste dagen vaak de geestigheid hadden om io de publieke etablisseoeiiten de vilten glasonderleggers te kapen om zich t genoegen te gunnen elkander met die als projectielen gebezigde rondjes te keiion werden eergisteravond op heeterdaad betrapt naar t politiebureau geleid en daar in een hoek gezet met het gelaat tegen den muur onder bedreiging pa en ma te zullen roepen als de kinderen t weer deden Dit hielp werkelgk en zal ook wel de lief bebberg van rondjes kaperg eruit jagen Uit Alkmaar scbrgft men aan N R Ct 1 Door de politie en de justitie alhier wordt 1 een nauwkeurig en gvorig onderzoek inge1 steld naar twee personen gesignaleerd als 1 volgt de oen van middelbare lengte met knevt l gryzen deukhoed en manchetten de 1 ander iets kleiner van postuur met pet Deze beide personen hebben Zondagavond ongeveer I half tien op den weg van Alkmaar naar 1 Bergen in de nabyiieid der V eerbrug aanI gerand z ekeren A M dien zg van zgn horI loge en een aanzieniyke som golds naar men zegt f240 hebben beroofd Na een poos 1 bewusteloos te zgn geweest werd de aangevallene per rgtuig naar hier vervoerd 1 Op de plaats der aanranding werd Maai dagochtend de vermiste portefeuille terugI gevonden echter zonder eenigen inhoud I Do politie te Roermond hield Dinsdag1 middag aldaar op telegrafisch verzoek der I politie te Dusseldorf an een zekeren J I een geboren Roermondenaar De man was 1 evenwel niet lang zgn vrgheid kwöt want een paar unr later bleek dat de vogel ge1 vlogen was De gzeren staven voor het 1 raam van het arrestantenlokaal waren geI bogen en vandaar is hg gesprongen op de binnenplaats van een daarnaast gelegen I boekwinkel hier kocht hg nog heel ge mtltlich een Ansichtkaart en is daarna niet meer gezien Waarsctignlgk is met hem een I gevaariyk persoontje verdwenen 1 Naar aanleiding van ens bericht dat de 1 leden der Maatschappg tot bevordering der I Geneeskunde te Breda den door middel van Westrumito stofvrg gemaakten weg gingen bezichtigen deelt ons het bestuur van den N W B mede dat ook deze proef met I bedoeld stofwerend middel evenals die te Nymegen en te Valkenberg werd genome i door en voor rekening van den A N W B Vooral te Valkenberg was bet resultaat werkoiyk verrassendToen een stoet van 400 wielrgders die zich natnurlgk in een dichte stofwolk voortbewoog bet gewestrnmiteerde stuk bad bereikt was plotseling geen stof meer te bespeuren Ook auto s werpen er hoegenaamd geen stof op Hbl Een bediende van den coöperatieven win kol der afdccling Gemeenscliappelgk Grondbezit te Winschoten die met pi m f 100 naar een kassier werd gezonden om een wissel te voldoen is sedert voortvluchtig De terreinen der Steenkolenhandelsvereen ging aan de Rgnbaven te Rotterdam waren gisteren het tooneol van een nog al hoog loopend relletje De kolenwerkers door die vereeniging gebezigd die in de laatste weken goed werk hebben gehad waardoor zy 1 gemiddeld f 33 verdienden hadden j 1 Zaterdagavond zoo getalmd dat hun taak een kwartier na bezetten tgd woa afgeloopen 1 zy eischten daarvoor van den baas De I Heer een vroegoren bootwerker die in 1 1893 aan het hoofd der stakers stond f 1 25 per man wat geweigerd werd Ten slotte zeide De Heer dat hg de 25 stnivers betalen zou aan ieder die ze eiscble maar deze kon er dan ook te gelgk op rekenen ontslagen te zgn Alle 60 vorderden daarop het genoemde bedrag waarvan dan heden de betaling zou plaats vinden De Heer bleet by zgn besluit en ontsloeg allen Daarop ontstond groot tumult en werd De Heer aangevallen Deze was daarop inmiddels voorbereidHg had althans verlof gevraagd om zich vw een revolver te voorzien daar hem gebleken was van een tegen hem gesmeed complot Toen hg dan ook werd aangegrepen trok zyn zoon een revolver doch had alleen maar de losse patroon af te tiekkcn op welk sein de politie zich met de 7aak bemoeide en hem ontzette Niemand werd dan ook gekwetst I De directeur generaal der post en telegraaf I beeft bepaald dat de dienstregelingen der I postkantoren voor het vervolg weer voor I rekening van het Ryk zullen worden nitge I geven en dus niet meer zooals sedert een I paar jaren voor rekening en risico van I uitgevers die zich daarmee wilden belasten I De uitgifte is verplicht voor alle kantoren I van de Ie tot de 5e klasse De Westlanders hebben op de vruchtententoonstelling te Dusseldorf succes gehad Niet minder dan fi eerste 1 derde en de oereprgs de groote gouden medaille werden door hen behaald de laatste voor bun ooftdecoratief Op een tafel van 30 vierk meters wts een groote lessenaar aangebrichl en daarop het Nederlandsohe wapen opgebonwd nit Westlandsch ooft op een veld van roode aardheien omringd door kleine tomaten leeuwen van groene aardbeien in t schild van groene krnisbesaen een leeuw van roode kersen en het Je maintiendrai in roode kersjes slles omrand door fijn mos waarin prachtige dniventrossen lagen Prof Winkler heeft eergisteren aan een medewerker van De Tel gezegd zeer tevreden te zgn over den vooruitgang welke in den algemeenen toestand van pres Steyn te constateeren is De beschikking over armen en beenen is reeds nagenoeg herkregen over de laatste zoo goed als geheel En dat do heer Steyn in den jongaten tgd zelf zgn correspondentie kon voeren is zeker uitermate verblgdend en bemoedigend De beweging der oogspieren laat nog wat te wenschen over doch ook dit zal gaandeweg beter worden naar prof Winkler vertrouwt Noodig is nataurlgk dat de president zjsh nog geruimen tyd spaart en in acht neemt Doch dan heeft de hoogleeraar alle hoop dat de gevolgen der aandoening waardoor president Steyn getroffnn werd geheel zullen verdwgnen Dit staat vast zei prof Winkler men moet hem ook wanneer hg iu Zuid Afrika is teruggekeerd in den eersten tyd nog niet tot afmattende bezigheden of inspannende politieke godacbtenwisseling brengen De heer Steyn heeft voorloopig nog een kalm leven waarin ook van den geest niet al te veel gevergd wordt noodig Neemt men deze wenkeh in acht zoo mag de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet worden gezien Nog spraken wg over de oorzaak van president Stcyn s Igden en de hoogleeroar verklaarde dat iemand niet van z ó gzeratcrk physiek van zulk verbazingwekkend weerstandsvermogen als president Steyti bezit zeer stellig niet de vermoeienissen had kunnen doorstaan welke hg geleden heeft De heer Steyn heelt prof Winkler medegedeeld hoe in de periode welke zyn gezond beid knakte meermalen dagen zyn voorgekomen waarin de president vier en twiutig uren achtereon te paard zat en hgoa nooit dagen voorbygingen dat hg niet tochten van zestien of zeventien uren achtereen maakte Zeer weinigen zouden dit kunnen nadoen zonder dat t hun het leven kostte maar het gestel van den oud president is gelgk gezegd buitengewoon krachtig En dat heeft hem gored Toen zyn krachten indertgd te Vereeniging ineenzonken moest de heer Steyn nog drie en eenhalven dag sporen Dezen krachttoer voor een z66 ernstig aangedaan lichaam beschouwt prof Winkler als iets zeer hyzonders Over het tgdstip waarop president Steyn naar Zuid Afrika zal terugkeeren is men nog niet tot een bepaalde beslissing gekomen doch waarscbgnlgk zal het in Februari a s plaats vinden Over den orkaan die boven Moskou gewoed heeft verneemt de Petit Bleu nog dat men hier en daar hagelstoenen gevonden heeft van de grootte van een ei die meer dan 25U gram wogen De storm was zoo hevig dat tal van electrisohe Iramwagens omvergeworpen werden Geen enkele villa in de omstreken van Moskou is gespaard gebleven Het kleine station van het dorpje Ljuhlino is geheel verdwenen en in de ometreken zyn alle boomen ontworteld en verQiftigd Een fabriek van spoorwagens te Mylisjzy is in een mine verandt rd In hot dorp Sjobanovo bleef geen enkel buis ongedeerd De militaire school te Moskou stortte in 7 leerlingen werden onder de pninhoopen verbrgzeld Ook werden vele brandweermannen gedood of gewond I In bet district Lefort zgn tot nn toe 30 i lyken van slachtoffers gevonden Hen achat het geheele aantal slachtoft rB op 00 De cycloon bewoog zich met een snelheid van 37 M per seconde Do materieole schade bedraagt eenige millioenen roebels De schipbreuk van de Norge Door de atoomtrawlor Silvia werden te Grimsby 27 geredden van de Norge aangebracht het SS Energie zette er te Stornoway 70 aan land en helf ss Servona bracht daar nog 31 echipbrenkeiingen Ten slotte zette de visschersstoomboot Rottraybay eergisteravond 17 overlevenden te Aberdeen aan wal welke men ohen xes dagen geleefd hadden op twee beschuiten per hoofd en per dag Er zgn dus voor zoover bekend 145 geredden van de 765 menseben die aan boord waren zoodat hg de ramp 620 menschenlevens verloren gingen De Cervona die van Dundee naar Canada op reis was pikte ten westen van Lewis een boot óp met 32 schipbreukelingen van de Norge die zS naar Stornoway bracht Er waren twee vrouwen en zes kinderen bg maar een kind stierf Zaterdag tengevolge van het doorgestane gebrek Ook dO overigen waren in deerniswasrdigen toestand b na geheel naakt en het lichaam gezwollen Velen moesten naar het hospi taal vervoerd worden Toen de Cervona haar geredden bad geland stoomde ly weer ij weg om te zien of er nog meer booten J waren Ook een zeilboot van Stornoway stak in zee om schipbreukelingen op te sporen maar er werden geen booten meer t gevonden Onder de geredden die met de j Energie kwamen bevond zich kapitein Gundel gezagvoerder van het vergane schip Hij eed het volgende verhaal van de ramp Men vermoedde niet dat de rotsen zoodicht bg waren voordat het schip er megroote vaart opliep Hel viel terug in diepwater maar werd onmiddellgk weer op do klippen geslingerd zoodat het brak he voorste gedeelte schoof op de rotsen betachterste zonk Hevige stortzeeên sloegenover het chip heen De kapitein verzekertdat de bemanning zich heldhaftig gedroeg Hgzelf bleef op de brug tot het schip weggespoeld werd Het was even over achtentoen de brug vernield werd en do kapiteitusscben da stukken naar de diepte mcegevoord werd bg kwam echter weer bovenzag een van de machinisten rondzwemmenen kreeg een reddingsboot in het oog Beiden zwommen naar do boot De menscheidie er in zaten herkenden echter don kapitein niet en zoiden hem hebben laten i verdrinken indien hy h t boord vastgrypend uiet gezegd had dnt hg de kapitein was en hun van dienst kon zgn om zich teredden Toen trok men hem iu de boot Ook de machinist werd gered I De meeste reizigers lagen in hnn kooi toen de schipbreuk plaats had Zg snelden naar het dek en de raatrozen trachtten te vergeefs hen kalm te houden Zoo werden de twee eerste booten hy het uitzetten tegen het schip te pletter geslagen Drie andere i waren uitgezet toon hot schip wegzonk en 6 K menseben meesleepte in de diepte Wie zwemmen kon trachtte een der booten te bereiken maur deze waren spoedig vol en de nakoraers werden met de roeispanen weggeslagen De schipbreukelingen die door de Silvia werden opgenomen zeggen dat zg als krankzinnigen om een plaats in de boot gevochten hadden Een der officieren had er voor gezorgd dat eerst vrouwen werden opgenomen Toen de boot door zjo beleid van het zinkende schip verwyderd was bemerkte by dat ze overladen was hy offerde zieh op sprong uit de boot en trachtte een andere boot te bereiken maar verdronk De z o in den omtrek vun do boot krioelde zeggen de overlevenden van verdrinkende mannen vrouwen en kinderen de boot moest zicb er letterlgk doorheen werken om zich zoo snel mogeiyk nit de kolk van het zinkende schip te verwgderen De geredden hebben natnuriyk alles verloren wat zy bezaten Yens Johansen een grgsaard van 60 jnar ook een der geredden die te Grimsby aankwamen vertelde dat hg met zyn vronw en 5 kinderen op reis was naar Amerika waar hy voor de kinderen oen positie hoopte te vinden Johansen was met zyn familie onder de eersten die aan dek kwamen toen de ramp bekend werd Hy liet vrouw en kinderen by de hutten achter om te gaan zien of er ook mogeiykheid bestond ben in en boot te plaatsen Een officier die de mannen van m booten terughield zeide hem dat hy zyn vronw en kinderen wilde opnemen Johansen zelf moest maar een goed heenkomen zoeken Hy keerde terug maar vond zgn dierbaren niet meer terwyi hy ook niet weet wat er van hen geworden is of zy in een andere boot waren opgenomen dan wel door een stortzee overboord geslagen Hgzelf wist toen nog een boot te bereiken De gereddfk zyn vol lof over den kapitein en de bemlnning Zg zgn allen ware helden zeide ean 20 iarig Noorach meisje van den kapitein af tot den kleinsten scheepsjongen toe Velen bleven aan boord en hielpen aldoor maar vrouwen en kinderen in de booten Onze boot was overladen en de matroos die bg ons was sprong toen zelf in zee om ons leven te redden Een Zweedsch meisje vertelde boe haar broeder voor haar zgn leven had opgeofferd Zg waren op reis naar hun oom in Amerika De broeder tilde zgn zuster in de boot en hielp mee om deze in zee te zetten terwgl hyaell op het schip achterbleef en kort daarop er nee in da diepte verdween Te Delft doen zicb dezer dagen ernstige gevallen van vergiftiging voor veroorzaakt door het eten van vleesch afkomstig van een koe die uit nood werd geslacht Het vleesch is rondgevent door iemand die de geheele stad door verkocht heeft waarna verscheiden menseben min of meer ernstig ongesteld zgn geworden Te Teheran veroorzaakt de cholera iede ren dag een 150 tal sterfgevallen De Engelschen verlaten de stad De Koningin van Scheba De heer Hngnes Le Bonz tegenwoordig met eene zending in AhysainiS belast verklaart het ondste verhaal der ontmoeting van Koning Salomo en bovengenoemde vorstin in zgnen ij eorspronkelgken vorm te hebben ontdekt 1 De Negus hoeft den heer Le Roux nitge I noodigd om met een Abyssgnsch geleerde I omtrent de vertaling van t handschrift in I overleg te treden en zal hem voorts naar de eilanden van t Zacmeer zenden waar tgdens den inval der Muzelmannen allerlei rakende s lands godsdienst verborgen werd Stadsnieuws GOUDA 7 Juli 1904 Het volgende ingekomen stuk is aan de raadsleden toegezonden Gouda 4 Juli 1904 Voor de benoeming van oenen Brugwachter aan de brug over do Binnen Gouwe by het Rogentesseplantsoen in de plaats van den op verzoek eervol ontslagen brugwachter H de Zeeuw hebben wg de eer in alphabetiscbe orde voor te dragen PAULUS JACOBUS HAPPEL geboren te Gouda den 7 Novomber 1870 schoenmaker wonende op do Raam Wgk O Nr 58 thans brugwachter aan de brug op de Raam bg de Lange Willemsteeg en JOHANNES GERARDUS WOUT geboren te Gouda den 2 April 1864 kleermaker wonende in de Lange Willemsteeg Wyk K Nr 151 thans belast met de bediening van de standpypen op de Waterleiding Het bestuur der aldeeling Gouda van den Chr Nationalen Werkmansbond is thans samengesteld als volgt W M Elsbout voorzitter Jac van Elk vice voorzitter C J De Groot secretaris A A Signer vice secretaris J A De Peer penningmeester J G Van Hofwogen vice penningmeester J Hulscher en H De Heide commissarissen De Singer Maatschappy zal hier ter stede weder een tweetal cursussen honden speciaal voor mei sjes die nog ter school guun tut het theoretisch en practisch borduren en stoppen op de naaimachine Deze cursussen worden gratis gehouden en ten bewyzo dat zg op hoogen prgs worden gesteld laten wg hier volgen een drietal dankbetuigingen Appingedam 14 Maart 1904 Aan de Singer Maatschai pg Heerestrant 49 Groningen Met het genoten onderricht in het stoppen naaien en vooial ook in t borduren op eene Singer Central Bobbin Naaimachine aan myii dochtertje Martha slechts 14 jaar ond gegeven kan ik u verzekeren zeer ingenomen te zgn w g G Heikons Nienbuis Appingedam 14 Maart 1904 Aan de Singer Maatschappg Heerestraat 49 Groningen Hierdoor betuig ik mgne groote tevredenheid over het grondige onderricht in liet moderne borduren en stoppen in korten tgd aan myii dochtertjo Anje 14 jaar ond verstrekt op de Singer Central Bobbin Naaimachine w g N Wiersema Bos Arasterdam 9 December 1903 Prinsengracht No 36 Aan de Singer Maatschappy Kalverstraat 62 alhier Ik kan niet nalaten n hierdoor mgne groote tevredenheid te betuigen over het uitstekende onderwgs hetwelk mgn dochtertje Maria by n genoten heeft en hetwelk baar ofschoon ze nauwelgks 12 jaar oud is in slechts drie weken ibb ver gebracht heeft dat zg nu reeds niet slechts netjes stoppen en naaien kan maar ook alle soorten van borduurwerk op uwe Central Bobbin naaimachine verrassend mooi kan verrichten Doch ook voor deze my door n geleverde naai stop en bordnurmachine heb ik niets dan lol o4er en verklaar ik dan ook gaarne nimmer een betere naaimachine gezien te hebben Hoogachtend w g A van Wet tam Peters Na lezing van bovenstaande verklaringen gelooven wg dat de deelneming hier zeer groot zal zyn daar het juist valt in den vacantietgd en de meisjes dien nuttig kunnen besteden In een der lokalen van het hooldhestnur der posteryen en telegraphie te s Gravenbage werd gister o a aanbesteed het herstellen en verbeteren van een Ign laagsden HoUandschen IJzeren Spoorweg tusscben Rotterdam en s Gravenhage benevens het byspannen van vier draden aan deze lyn Minste inscbryver P v d Berg Waddiiixveen f 1489 In de openbare vergadering van den Raad van State afd voor de geichillen van he tnnr rapporteerde de staatsraad mr Huber o a in zake het beroep van den Raad der gemeente Bergambacht tegen het besluit van Ged Staten van Zuid Holland onthoudende goedkeuring aan het besluit van dien Raad waarby de leeftgd waarop de kinderen t de openbare lagere school kannen worden toegelaten wordt ternggebracbt van 5 jaar 6 maanden tot 5 jaar 3 maanden Rechtzaken Wederom hadden zicb eergister een paar jeugdige inbrekers voor de Haagscha rechtbank te verantwoorden Zg waren beklaagd te zamen en in vereeniging eece pogins te hebben gedaan om te stelen in een tgdelgk onbewoond huis in de Javastraat aldaar en zouden voorts uit een winkel in het Westeinde door het tuimelraam een aantal paren schoenen hebben gestolen By de poging t ot inbraak waren zy door de politie gestoord toen zg bezig waren het keukenraam te forceeren en hier hielp ontkennen dus ai zeer weinig Van den diefstal in het Westeinde verklaarden zg echter hoegenaamd niets af te weten en de schoenen van dien diefstal afkomstig j die door hen verkocht of beleend waren hadden zg gekocht van een onbekend man Suhst olf V jnstitie mr Maclaine Pont hulde brengende aan den rechercheur van politie Bouwer die zeer veel activiteit had getoond bg de poging tot inbraak verklaarde van het verhaal der beklaagden niets te gelooven en eischte tegen ieder vier jaren gevangenisstraf De verdediger tan den eersten hekl mr C Hombroek betoogde dnt zyn cliënt zich wat de eerste zaak betreft hoogstens bad schuldig gemankt aan beschadiging of vernieling Van een poging tot diefstal is niets gebleken dus concludeerde pleiter tot vryspraak Tot dezoUde conclusie kwom hö wat den diefstal der schoenen betreft omdat in die zaak alle bewgs ontbreekt Mr L W H A Harlofl die voor den tweeden beklaagde optrad kwam tot geiyke conclusie wat zyn cliënt betreft WABKTBERICHTEN QouJa 7 Juli 1904 GRANEN De vraa ï was heden rooier dan iJe aanvuer De blemminij 3 dientingevoljfe zeer vast Tarwe Zeeuwsche 825a 8 65 Mimlere dito 7 60 i 8 10 Afwijkende i Folder y 675 d ƒ 730 Rogge Zeeuwsche 5 50 i 5 80 Polder i ƒ Btótenlandsche ler 70 kilo 4 40 a 4 70 Oeral Winter i ƒ omcr ti ƒ i Chevallier 5 35 i 5 75 Haver per heet 3 a ƒ 3 40 per 100 K 1I0 ƒ 7 i 7 40 Hennepzaad Inlandsche ii Huitenlansche 5 50 i 6 Kananezaad 14 i 17 Koolzaad a Erwten Kookerwten a Niet kookende i iïaitenlandsche voererwten per 80 Kilo 570 a 625 Hooneii bruine byonen a Witte Uooneo i Paardeboüiien 1 l uiveboonen 4 Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 5 80 a 6 35 Odessa 5 60 a 6 Cinauantine 6 50 a 7 Vekhakkt Melkvee aanvoer handel van geene beteekenis Vette varkens redelijk aanvoer handel vrijwel 19 30 ct jier half K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 15 a 16 ct per h ilf K G Magere Biggen redelijk aanvoer handel stug o 80 i i ro jier week Vette Schapeo redelijk aanvoir haadel traag r5 a y 14 cent per half KG Lamioeren geene teekenis i t Nuchtere Kalveren weinig aanvoer handel stug 7 4 9 Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 133 jïartijen handel vlug ie kwaL 16 i a8 ade kwal zz k f 35 Zwaardere hooger Noordliollansche Boter 1363 stukken van K G aanvoer handel vlugger Goeboter 1 15 A 1 35 Weiboter 1 00 a l io Een zeer uitgebreide Jollectie BRETELS A VAN OS Az Kleiweg E 79a GOUDA Veleitboon la 3Ê BEÏÏES VAK ROTTERDAM WOENSDAG 6 JULI L K H K StaataUemnqen Nederlasd Obl gation Nederl Wcrkclgkn Schuld 3 n 95 Italië Iiifcchrgving 1802 1891 5 97 Servië Obllgulieleenlng 1895 4 70 TuBitiJE Gettniflcccrde Schold Recepissen 4 80 Brazilië Ohligatien Recepissen 1903 5 91 i Provinciatt m Sttdtlijkt Lemingen Rotterdam Übligatien f 1000 1898 1903 3 97 Hifpothtek Banktn Pandb le Algem Groninger Schecps Hypb 4 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 99 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheekhriefbank 4 99 Pandb Friesch GroningscheHy pothiekbank 4 99 Pandb Holl Goldersche Hypb 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99V Bewyzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Znid Holl Hypb 4 89 99 Pttrolmin Ondeniemingfn Aand Kon Ned Mg tot Expl van Petrol bronnen 515 Scheepvaart Maalechapptjen Oblig Stv Mg De Maas 5 THvtrten Obl Nat Grondbezit 4 99 Certlfic Vcreenigde Amerik Fondsen le serie 4 102 SpoovwtgUtningen NooRnAMEHiKA Alchison To peka en Santa Fé C ert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas Certificaten van Aandeelen IS Tra m weg Maatachappijen üaagsche Ïraraw Mg 0blig 4 98 98 PrtmieUeningmNederland Obl NooM Holl Ver Het Witte Kruis 74 Beloie Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 HoNOAEiJE Hong Hvpb fl 100 3 112 j ïheis Regulir Gesellachaft 4 162 D Sa 1I180M Markt Gouda Specialiteit in Nouveauté s Do NOUVEAÜTÉ s in Mil illK Ml Hokken Itobcs eii JAPOi STOFFI i zgn in groote voorraad voorhanden tot de meest concarreerende prgzen Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Juli Goertrnida Margaretha ouders H van der Druay en M A Nieuwenbuizen Cornells oudors J Lourier en N Lokuiu OVERLEDEN 4 Juli J M C Boegheira 1 m 5 D A de Jong 1 m C Rauen wed F Hersche 88 j GEHUWD 6 Juli W Scharlüo en S K Hortensius F van der K mp en J Grendel P Vcrby en E C Vuenendaal Reeu ruk GEBOREN Johannes ouders R Hendriksen en M van der Leo Cornells Piotcr ouders A Koster en A de Huog OVERLEDEN J M Veidouw 82 j L Vorbcy 2 w 4i vi iiTi NTii iM ♦ Voor do vele bewiizen van hartelgke deelneming iu ons treurig verliis biengen wy onzen weigemeenden dank J GONDA Je M J QONDA Dkrkskha Gouda 7 Juli 04