Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1904

Zaterdag 9 Juli 1904 43ste Jaargang i o 9460 GEEN BETEE adres voor alle soorten 8 H0EN VKRK al het brdbniliuiiLsch kluicii en Laiirzciiiiiiiipijn KLbIWECJ K J0 tegenover ilo Kteiwcgslccg Aanlicvflend C SMITS Alle reii4ratiBn on aangemeten werk Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken reletoon No 8 De üi gave dezer Coui ant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maa iden is 1 25 franco per pont ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers V IJ F C E N T K JS Telcroan No SS ADVPniTENTlEN worden gepliatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel uieep 10 Centen Groote letters worilon Ijereken naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 luir des midd Gasornamenten SAi GLlIVOSE Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van VlieKcn Muggon Muiten Mieren Vlooien Éiipseii Oorwormen Torren PiBsebeddon Het reinigen vim lais by Kundvee Schaap VaiRen Haisdieren Hoendeis Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrueht boüinen en Hroeikasten en nog meer dun genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelp geung met hmderlyk degebrmksnanwij ing gcell iiiUcbting omtrent do hoeveelheid op alles toe te passen i BEINI6IN6 van ttulxen Meubelen Theater Wrtf on Schepen Hotel enz enz door middel van LVCUTZUjaiNO Zie Uichrijvimj der iuriclifinrf in de JV R Cowant van Maandag 20 Jnni jemenijde Ikrichttn Uelierlt coHipleltt Inslallalie biniieu itiikele ilaKiMi 1 liea bij ilc ernlgr Iiii in lciirs Wynmalen Hausmann GLASHAVEN ROTTERDAM Het plan boaluat om in elk der grooto eetttra van bevolking slechts met één persoon ecu overeenkora st tot verkoop te Bluiton ZDodat ernstige eonciineiilia is uitgesloten en de kooper dus zekcrlieid lieeit de zaak in züu district alléén to hebben Wie Keker zgu wu i Bclit 1 filkel CaCao ta outraogen Mtma Keatelil n aa v le d tuFDOmingen in den 1 huidal gekomen onder den nuui den uitvinders Dr MioUaeilH verrUFdigd jp de boste macldnoa iu het wereldberoemde 6t bbliBaement van Qabia StoUveiTok te Keclw ilioha J pT12icl2iieIH Eikcl Cacao In Tierbmten bnaaen Deze Eikel Ctcao met melk gekookt eo ungeuune gezonde drenk voor d gelljksch gebruik een i 2 theelepeli ren t pa der voor een kop Chocolate Ah goneoskricbtige drank l ij genl nu dianheo leciita met water t gebruiken Terkrggbwjr bU je ToorneaoM H Ti Apotbeksrs on Prö Vt Ku V Jt proiftnejee TTSÖ omC 0 85 0 ner lvai1 gmwuürJig roor Nedmknd Julius MattenUwn liBnturdain Kalveistrtat 103 KE MS E I Mei deze muak ik het geachta pabliok vau Oouda en omstreken bekend dat vanaf heden de Kiiidci spcellniii met vorschillciido SPEELWERKtUIGKN voorzien weder geopead is en ioop ik even als vorige jaren weder mets een druk bpzo k vereerd to worden Hpogachtend Uw I w Un F CHRISTENSEN SioLWlJKEHSI tiIS 1 Mei 19 4 het be t bokciKk middel tog on bloedarmoede en zeiiuwzwaiite Do heer Th R de Zwart Nassaukade 3 1 te Amsterdam zendt ons do navolgende dankbetuiging op C BOLWIÜT Volgaarne verklaart ondergeteekendo dat h i na hot gebruik vaii enkele Sesscben Sanguinose zich veel krachtiger gevoelt Amsterdam n In de mee ste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 1 5 gram voldoendi bun duurt een flacüii tien dagen en kost U de behandeling slechts l a of 15 ets per dag Ual 1 $ noedkoo er dun eenig ander dergelijk middel Pr 8 per fl f 1 50 6 fl 1 8 12 ft f 15 Verkrijgbaar te öonda bö WüIjFF Co Westhaven Machinaal Spuitje mot uoii gevuliloHUSfl BO l or atel fi ru erhjko BUS f O ÏO Küii SIMJITJK f Ü 0 KüiiKlflstiokünSimitjofO Ji imutü nOOZKN eO o SO cent Pftkjoa U ce t Geurig en onsohadolyk Zulverings vet Nu ontviiHgst vun poatwiggal ii 40 cüut of 8 posticgüls II 5 t onl worilt U eon iuousterd ü9 iiuivoriugavot vnn 100 griim toegtszondüii fi klomo doosjos 5 cout Allt a mot gol ruiksminwijiiiig uiiiibovolingoii eu attesten Togo toBzemlitij vim post zogulB a ooiit of ijosiwissül 1ceut hoofïisr diiiulo prijs wordt liot vorlftiigde por post piiVket door bet golioolo Kijk vorzomlen Porliaif 1 of moer Kilo B 18 do poeder minder in pry vorzaclit eu neonit dadelijk de pijn wog Geneest onfeilbaar allo bramlwondon Ook onfoilbaar op het vol togfl i brniui i i lioiil kliurAcUtig heid anngeziolits on aiidero hcliaftinsro en en wonden fltraklii id en atokmingen bij vorzYoringon wintorliatidüii en voeten bij Bchurft dauw wenn Bij brand on snijwoniien on verzweringen verKacUt hot vel niet aUt on maar door direct hiertnedo te smoren voorkomt men Ijbedvergiftiging en koud vuur 10 et per doos 6 atiika 60 cont grooto doos 100 gram aO oent nwfrrTfimrn Ook rerkrijgbaar bU A DHOST Korte Tlendeweg D 4 T Wfl BTTmTVfi D i C ipisl ttlaeiiiewi ii nlvvolcii M I Ur jl lonia en Gou IkUrcun ygUllig I rttl VFV II jowel l ij Viiidereii tii vdwawenen gebrek aar eatlurt Bltchte M erking na nekte of kraambed koortê en hare covoliw L QUINA LAROCHE PBRRUQINEUX m bel bijionder t £en Bloedgebrsk Bteafcnieht r kwalen van Kritlwhcn Iteflyd wi Vwkriigb ar in flawn a 1 00 L PÏ Al rf anork To d ï terkend aangenaamrtmsmaalt voordaetlilUsohBebuBi L inCI VXl aU y rnl voor kindden iwakken nkliwachtige gwtellen u t uut t ba PRAEPARATEN VAN veten Aks gaaeeakracliiHse drank l stoomiSMn dor apyBverttrlPCSorganen en dlcrih4 ook voorwngalliigen enklwnc Idndei en I m perbma H Kgr A 70 A M Kgr O W A H Kgr O 50 W ChamUdh MAtlrCnflrAf SpeoUAl voor Kindervoeding In bussen A H K£r 0 90 4 tAcfhtTlfl r iororf fipfl aly Ciea fttte is voldoende terbMtrij W Aainma V IKdrCIICII j g aanv Uen van AHlftna eto In n ö oërr7 örM nr7trsï5 I Tamarin de B onbcin s aL £g ISS affii i r km lcren 1 daar dt vorm v 1 I i 1 1 Tamarinde Bc 008 van KkMCI KLlHN HOU hdangnjk diewten hot kind begeerlijk en du smaaV aangenaam i 1 ri i per doo3 O 0O cn 0 60 Qolm alr Dac4SllAC nlk meon rkend s het BESTE hubmiddel aainiiaK l aMlIICb i y H st verkoudheid en Keelp o het b ct n tiymoplossend en versaclitend middel bU uitnemendheid uUiluiwnd in I n fleBchjCR veri ri gba r Prijs 0 20 per flcschjc yv Vm parnlf am KBAIPELTCN HOLH te Zalit altm tmu tiêm rto L j r Hiati UrH wxtarnp dn ttnam em MamtUtketttHg em r rltru gbattr to mt e lUi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST éÜÉlji ADYIRTENTIÈN ÈTaürCoiiraiiten wonlen aang enomen door het itdverlenlie Biirean van A BKii KNAN di ZUON in allo Rtflien Supriso l eiidaiils lïroncn voor Salons Eetkamers Zilkamers Serres OHN MENTEN voor Wiiikelvoriiclitiiig M M V LOOÏÏ Gasfitter Dobbelebiiurt B 13 Teleliir 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichtings zirtikelen BAUEN ÖEIJSERS KOOKPLATEN QASFORNUIZEN Onnoemelijko keuze nieuwste soort GASBALLONS GROOÏE VOORRAAD GEEHAILLEERDE GOEDEREN giltvrg uit do Kamper fiibriekcn BERK EN ZOON Eeuig ailres voor iisijloeilicht Ciocn Gri s Haar meer Ue Meun e luilaii doet de gijize liaren binnen oiikclo dagen vordwyiieii mankt het kaar glanzend en zacht belet het uitvallen en neoint de pelletjes van het hoofd weg Eiscbt op den bals Lontloii P r y s f Sn en I I SO per üacon Verkrijgbaar in de BOZENDAAL M 9 b j Izaiik Cats Papier molen ÜOÜÜA Telephoonnet Crouda Abonnement f 40 per jaar voet perceeleo binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Het net is aangesloten atin het R jks Intercommunaalbureau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrj gbaar aan het Bureau ACHTER DE VKCHMAEKT 1 makkelykatc poetemlddel voor Hatraa en vooral damea en KlnderschMnwtrk la de Appretuur Tin 0 M Mllll r Cft Berlii BMtb Str 14 Men Mte co d op naam en fabrlekameric VartryiNarby tteePM Wlaka arttaieliaaa art ali a g en n aaat ai QMiTaaH aM fcr rteiiW w TE II IJ UB in de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaiers ruime Warande Keuken en Kelder voorden van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TÜREMAEKT H 258 Gouda Druk van A BRH IKMAN Zx HuiteHlanüscli Overzicht Het Japansclic gezantschap te Londen heeft 7 Juli het volgende telegram uit Tokio ontvangen Togo bericht dat terwgl de Kainion op 5 Juli b j dichten nevel bniten Taliënwan met een bjjzondere opdracht uitvoer zü op een Rnssiscbe inuii stootte en zonk Driu olücieren onder wie de commandant Takahasji en 19 onderofficieren on matrozen zön verdwenen de rost der bemanning werd gered Russische oorlogsschepen zgn koers zettende naar het westen den Bosporus en de Dardaiiellen gepasseerd Zoo luidt een telegram nit Koiistautiiiupel dut bevestigd wordt door een bericht van het Wiener ïelegraphfuund Korrespondenzbureau luidende l e schepen der Rnssiscbo vrüwiilige vloot Petersburg en Orel passeerden eergisteren uit de Zwarte Zee komende den Bosporus eu de straat der Uardanellvn Gisteren volgde bet schip Smolensk i e bestemming dezer schepen is onbekend De drie genoemde schepen zyn stoomschepen van de vrijwillige vloot die iii tyd van oorlog als holpkruisers kunnen ordeii gebruikt Zij zön alle drie voorzien van dubbele schroeven en hebben oen waterverplaatsing de Orel van 5074 do Petersburg van 5432 en de Smolensk van 7270 ton De laatste heeft eon snelheid van 20 knoopen de beide andere van 19 De berichten melden niet dat deze schepen bewapend waren of dat zij troepen aan boord hadden En dat is toch eigenlijk de hoofdzaak Volgens de aanvullingsconvenlie van 16 September 1891 op het Dardanellenbedrag mogen schepen van de vrijwillige Russische vloot wanneer zg onder de handelsvlag varen vrij le Dardanellen passeereii hebben ziJ bannelingen kettinggangers of soldaten aan boord dan moesten zij dit aan de Porte mededeelen die echter niet bevoegd is in dat geval de doorvaart te verbieden Maar de schepen mogen in geen geval gewapend ziJn Indien bet de bedoeling is dat de drie genoemde schepen eerst naar Kroonstad moeten varen om daar bewapend te worden is het groote voordeel weg dat deze drie schepen reeds in de Middellandsche Zee en vlak bö het kanaal van Suez ziJn Het Berliner Tageblatt meent dat zg met steenkolen kunnen geladen zgn en dus FEUiLLETOW DE VSRB0R6EN SCHAT 76 Tegelijkertijd had hij vertrouwelijk an den baron geschreven dat de toestand weder geworden waa zooaU aanvankelijk en dat hij ook thans weder bereid was in de vroeger genoemde schikkingen te treden mits hij rekenen kon op Ida 3 hand Hierop had de baron zeer beleefd geantwoord nteltegenitaande hij geërgerd was over de wijte waarop deze toekomstige schoonzoon hem het me op de keet lette terwijl er bovendien een vermoeden in hem gerezen was van de wezenlijke toedracht wat betrot het overgaan der hypotheek van Costers op Quest en daarna weder terug van Quest op Costers Hij herhaalde wat hij vroeger reeds egd had dat hij zijn dochter niet tot een huwelijk met hem Costers dwingen kon nuur zijnerzijds mocht zij er toe geheven te besluiten ook geen bedenkingen hoegenaamd er tegen opperen xou Zoo stonden nn de zaken Een paar malen had Eduard het meisje wandelend of rijdend ontmoet Zij had hem een koele buiging gegund en dat waa alles Inderdaad hij had slechts ééa kruimpje van Uoost bij zijn dagelijkschen maaltijd van teleurstelling en dit was gelegen in de wetenschap dat althans zijn gehate mededinger kolonel Rooyaard het slot als transportschepen het eskader zullen volgen dat opweg is naar Oost Azi6 Hoe het zy dit staat vast Er is een Oostzeeeskader samengesteld dat don tocht naar bet Oosten aanvaard heeft af binnenkort aanvaarden zal Dat eskader wordt aangevuld met deze drie bulpkruisers hetzij al oorlogsschepen hetzij als kolentransportschepen Engeland had medegedeeld dat bot met geweld van wapenen het varen van Russische oorlogsvaartuigen door de Dardanellen zou beleiten het hoeft zich echter wijselgk van elke demonstratie tegenover die doorvaart onthouden In den politieken toestand in Engeland die gerust kritiek mag beeten is weinig verandering ten goede te conslateeren integendeel plannen voor een onparlementaire obstructie tegen het gouvernement in het algemeen en tegen de Licensing Bill in liet byzonder moeten by de oppositie gerezen en overwogen zyn duch de leiders moeten daarby gewelddadigheden in den vorm van kunstmatig rumoer enz hebben ontraden Intusschen schijnt bu do jongeren ondiT de oppositie mannen toch wel iets van die booze plannen te zyn biyven hangen De zitting van Woensdag was althans zeer lumoerig en werd als gewooniyk weder door een aantal nutteluoze stemmingen oVer Amendementen op bet eerste artikel der vérgunningswet gekenmerkt Volgens de thans iu werking getreden guillotine motie konden Woensdagavond na elven geeu amendementen van leden meer in behandeling komen en werden alleen nog regeeringsninondementen aan de orde gesteld Ook biervoor werd telkens hoofdeiyke stemming geviaagd terwyi de oppositie vruchteloos er tegen protesteerde dat leden die als aandeelhouders in bronwerijmaatschappyen financieel by de wet zyn geïnteresseerd aan de stemmingen deelnamen Minister Balfour werd openiyk uitgejouwd terwyi hem door bet geroep van gag dat wil zeggen knevelaar of mondstopper stelselmatig het spreken onmogeiyk werd ge maakt Het eerste en voornaamste artikel van de wet waarin de belangryke beginselen van vergunningverleening door de quarter sessions en van de compensatie by het verlies van vergunning belichaamd zyn werd intusschen aangenomen Meer succes hoeft inmiddels de obstractieparty in de commissie ter behandeling van de vreemdelingenwet Officieus wordt nameiyk aangekondigd dat dit wetsontwerp zal worden ingetrokken Ondanks den bem zoo weinig gunstigen net meer betreden mocht en dat er dus aan het verkeer tusachen hem en Ida leitelijk een einde was gemaakt Doch hoezeer ook sA het andere tcffcn hem scheen te zijn h q vertrouwde no altijd dat volharding hem zou do n winnen Hij kende zijn kracht de groote kracht van het geld strijdende voor dengene die het bezit en tegen dengene die het noodig heeft En daarom durfde hij altoos nog hopen dat Ida als werkelijk de nood aan den man kwam haar iamilietrots en de eer haars vaders in de weegschaal zou leggen tegen haar persoonlijken weerzin en rijkdom zonder liefde verkiezen zou boven liefde onder lorg en nood En werkelijk zal het vervolg ons toonen dat dit vertrouwen niet op zand was gebouwd Grenzeloos was intusschen zijn verzotheid op het voorworp van lijn verlangen Op allerlei wijzen kwam die aan den dag zoodat in het stadje en in den omtrek iedereen den toond er vol van hftd Om sen voorbeeld ie noemen hij was er in geslaagd door geld of goede woorden een photographie van Ida meester te worden haar voorstellende in het staatsiekleed dat zy jjednigen had toen zij twee of drie jaar geleden op aandringen van haar broeder Jacobus aan het hof verschenen was Hy had deze photographie doen vergrooten en vervolgens aan een der beste portretschilders opgedragen hiernaar een levensgroot portret van Ida ia haar holkleed te vervaardigen Deze aardigheid had hem meer dan 6000 gulden gekost en het portret inderdaad een goede gelijkenis en een fraai stuk werk prijkte nu in een prachtige lijst boven zijn schoorsteen politieken barometerstand heeft minister Balfour Woensdag aan een diner te zyner eere verklaard dat zgn ministerie aan aftreden niet denkt Dat belooft dus ook voor de aanstaande parleiiientaire vncantie geen wapenstilstand tusschcn Whigs en Tories Voor dat Dinsdagavond in het Engelscbe Lagerhuis de eindstcmming over het tnuilkorfbesluit van Balfour gehouden werd bracht de weikmansafgevaardigde Crooks nog een laatst protest in door te weigeren zich in de sterngang te begeven De voorzitter wist er hem echter been te troonen Groot gelach wekte het toen een unionistisch afge vaardigde die in züii bad door de stembel verrast werd in een hoog tocgekiioopte lange jas waaioiider hy nog nia ir zeer weinig aan had de vergaderzaal binnen kwam wandelen Eergisteren nam de oppositie anii de beraadslaging over de drankwet deel Het heette nog dat zy zich zou terugtrekken zoodra voor de eerste maal de gedwongen sluiting locgi past word Maar dat zou dan eergisteravond gebcuid moeten zyn en Reuter zon ons daarvan wel niet onkundig hebbei gelaten De regeering kreeg by de vcrschillendo steiriraingon een n eerderheid die tusscheii de 2 en 100 liep De Ieren sluiten zieli dus weer by haar aun Dinsdagmiddag zyn in Tibet de vyaiideiykbeden hervat Toen om 12 niir de wapenstilstand verstreken was werd als sein een kanonschot uit het kamp te Gjangtse gelost Ken uur later wierpen dé Engelschen eenige granaten in het fort maar do Tibetaneu beantwoordden het vuur niet Een telegram van Woensdag meldt dat de Engelschen de gehuchten aan den voet der rots genomen hadden en bezig waren de steilte te bestormen De Tibelanen verdedigden zich bardnekki reeds was een Engelscb luitenant gesneuveld Een later telegram van eergisteren meldt dat het fort door de Engelschen genomen is In het Lagel huis in Engeland heeft minister Brodrick een officieel telegram voorgelezen waarin Reuters draadbericht betreffende de inneming van het lort der Tibetanen wordt bevestigd Tevens wordt gemeld dat de sterkte der Tibetanen geschat wordt op 5000 dat hun verliezen onbekend zyn en dat do Britsche verliezen bedragen één officier en 3 man gedood 4 officieienen 23 man gewond mantel En daar zat hij dan nu op den bedoelden achtermiddag bij het haardvuur tt peinzen met de oogen gevestigd op dat portret dat in de vroege schemering van den Decembcrdag reeds onduidelijk begon te worden toen de dienstmaagd hem kwam zeggen dat er een dame was die hem wenschte te si reken l e dame had haar naam niet willen noemen eu het meisje kende haar ook niet daar zij een dichten sluier droeg en in een grooten mantel gewikkeld was De dame werd binnengelaten Eduard was inmiddels weder in rijn droomcrij vet zonken want niets scheen hem meer eenige betangsteUmg in te boeiemen wat niet met Ida m verband stonden hij wist dat zijn bezoekster Ida niet kon wezen daar het mei e had gezegd dat zij klein van persoon was Het toeval wilde dat hij met zijn rschteroor waaraan hij stokdoot wan naar de deur zat zoodat hij in zijn overs Jhiliigheid Bella want zij was het noch zag noch hoorde binnentreden Wat was zy bleek Zeker was t niet de dood van haar miadadigen echtgenoot zooals men Quest nog steeds bleef noemen welke haar zoo aangegrepen had Dien man had zij nooit bemind en hoewel zij zeker nooit zou gewenscht hebben dat hij op zulk een ontzettende wijze zijn dood vond had t haar toch een gevoel van verlichting geschonken voor goed van hem ontslagen te zijn hoewel sij daarover met niemand sprak Tegenover hero die haar feitelijk genomen had om zich meester te maken van haar klein fortuintje had zij nooit het minste zelfverwijt gevoeld at gaf tij De stellige toon waarop de leiders der Italiaansche katholieken verklaard hebben dat er geen sprake is van opheffing van het Non expedit is niet in staat geweest een eind te maken aan de geruchten dat de paus de katholieken zou toestaan aan de politieke verkiezingen deel Ie gaan nemen Maardj arnaast doet zich voor de hoofden der party nog de moeilgkheid voor dat er katholieken die wel weten dat liet Valicaan niet denkt aun opheffing van het Non expedit van racening zyn dat aan de katholieke party op sommige punten vrybeid van handelen moet worden gelaten eu daartoe rekenen zg de kwestie van bot al of niet uitoefenen van het kiesrecht Het permanent comité voor Katholieke congressen onder graaf Grosoli is daarentegen van oordeel dat de party slechts do bevolen van hot Vuticaan heelt af te wachten en op te volgen V De nationaal democratische conventie is Woensdag te St Louis hycengekomen om den candidaat voor do presidentsverkiezing aan te wyzen Do verwyzingen naar Cleveland s presidentschap in de openingsrede werden met luid gejuich begroet Men neemt voor zeker ann dat de conventie rechter Parker al stellen als tegencandidaat voor president Roosevelt Tammany heeft zich ook voor den beer Parker verklaard De voorstanders van genoemden candida it rekenen by de eerste stemming op 608 van de 994 stemmen voor hun candidaat 56 te weinig dus voor de vereisehta meerderheid van twee derden De tegenstanders van rechter Parker beweren dat zy beschikken over 4 15 stommen maar kannen tot dusver niet verder tellen dan tot 336 Verspreide Berichten Fhakkrijk De Matin on de Petite liepubliqoe meenon te weteu dat tot opvolger van Cottignies als procureur van de republiek zal worden benoemd Fabre nu directeur van civiele zaken aan hel miniBterIe van justitie De bey van Tunis zal mot zyn beide zoons een bezoek brengen aan Frankryk Zyn aankomst te Marseille is bepaald op 11 dezer President Loubet zal de gaston officieel ontvangen Bet oik Het Handelsblad van Antwerpen schryft De jaariyksche bilan der Imperial Continental Gaz Co voor bet dienstjaar 1903 wyst een winst nit van 5 150 000 francs In thans gaarne in haar binnenste toe dat de man niet 100 slecht waa als het den schijn had maar dat de omstandigheden binten ïijn wil hem voortdurend verder op het pad dtr misdaad hadden gevoerd In werkelijkheid had Ilelln op het oogenblik toen ICiIuard Costers verwond neera ortte met de wereld irebroken Zij gevoelde maar al te goed dal t haar onmogelijk sou sijn om ooit weder geheel vrij met de menschcn te vcrkeeren Maar voor zij zich terugtrok hioest lij nog een moeilijke taak vervuilen Zij wilde namelijk aan den man die hnnt liefde genoten had voor wlen iij een misdadige vrouw geworden was vertellen hoever de wraak haar gevoerd had en daarvoor wilde zij hem vergiffenis vragen Mei dat doel bevonrl zij zich hier Wel een minuut stond zij hem n m te iicn tooaii hij daar zat met zijn oogen op hel portret en er Vwam een uit lnikking van meilclijdeD op haar bleek schoon gelaat Welke vloek n sl er toch op ons dat wij altoos veroordecKI zijn ie zoeken w it wij niel kunnen vinden 7 wide zi Imd Nd hoor le hij hi ir en terwijl hij opkeek zag hij hrir staan in tk n tlikkerenden weerschijn van hel haiirdvuur die s e lde op haar bleek g liKit en op hh ii ilonkere kleed hg WotJt veriêigil