Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1904

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT nWi KONII HI MKK FkHIIIKKK H Voedert uw Vee mot do sulvere murwe merk Sler en f uitmuntende door lioog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dtiilonm Parijn l JOO Üegen Gouden lUeilallleH 1 00 1 eii Gidlvrij l inaille Ili l GtemaillciTd Uvtn Keuki ii ertteiLscliaji van do KAMPER EMAILLKKABllIKKEN voorheen H BERK ZOON te Kampen aantal werklieden 450 staat sinds jaren onder voortdurende conlrölo van het Sclieiltnndig Laboratoriam van Dr VAN HAMEL ROOS en HARMBNS te Arasterdam on is bg de voornaamste Winkullers verkrggbaar Het groote aantal zenuwkwalen Tin eeap f hoofdpijn af tot da Toorufgaanda kemtMksnan tu spopleila btnenbaroart toa trotaaam Dor ateadi f mlddBlaii door de mediaotia wetmichap uiniowaiid Bant tan den nlenwea tijd komt da eer toa dat sij door het gebruik maktm van dan anvonuleitnn vt namelijk langu da hnid e ph aiotoKiicheoutdehkinf gadaan henft dlana bondarde nrcafnamlngan tbanaover de geliaele wereld verbreid la en tarwijl cij in weten ncliappall ke knngan i hnogate belangatelllug wekt tavana feua weldaad blijkt te bIJd voor de ain laDawawalen lijdende manaolilield Deta geneedwijea li tiltgevon den docr den geweten Offlrler van Qaaondheit Dr Boman eUatnai n ta VlUfaofen eu beruit up da on dervindlng opgedaan In eana BO Jart a praktijk Itoar wMHdiIng vnn li t haafd ffum Kl pfr iltic 0rit ndnarloage hlkt lalT ii aril bnld nnlildfllijk Kun h l kohhw K t l W0d vd eld Met daia gesMiwijKe werden werkel k bitterende raaoltaUu varkregaa an 111 inaakta looveel opgang dat tm een door den nltviuder gaaohnvan wwkia OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlaB ainHing olnnen korten tlld raada de Vla ént veraflienen Ie Dit bu kje bevat niet allaaa vor het grovc publiek veretennbare verklailngei omtient hft weien dnr nieuwere therapie en da daarmada r tfi lil wanhopige gevallen verkregen nitwerking ranar nok vindt uien daarin w biiudeliiigen nil da nifiillaehnbliiilrn dia aii dezf g iie tiwjjre se wild 7 tal Viin getaUarlirirteli van booggeplaatate geneeiknudig ii oudei welke lai dl polyiii iiiak te Panjt ma nougenionl to STeinoriUer mad dr prakliiaartnd ganeeihaar aaa hel ilflniiinn ppttiaht de CPiarenlon Saaltdtirath Dr Colm ta SlalNn Qrotfinann ed ir rrond arta tl Jdhl Dr P Forsitlir ganeeahser diraoUur van bat hoip taal ta Agnn Qehelmrilfi Dr Soharinf kiitetl Buir Bad Eiii Dariei mti At genasihear dlraiitaur der galwafle ttianpouliiDhB inrichting voor lanuwtlldart ta rae St Henoré 334 Conitil van Aibhaebaah mad dr la Corfu Dr Hir kaoh arroad aria da ZIrkniti iiaBai it Jaohl med dr la Waeean Dr C Songaval II La Tarriirt Eura lid waa daa Canaalt Caniral d h al da taalé in Frankrijk en vele anderen Aan allpn wier i nawsfl l l iMrer or min Jar M nsailaAa la mt mmn anccnMttaada K nw iH hti liei l llJtleH waarvan de kanteekanan ilJn enromioha hoordplla micralaadoliala heof fplle bleadandraig iroota BHkkelbaarhBld aJaa dba l lapelioihald liekamatljka aarail an anbatiagalllka to Hard veider alle zi ken dia door beroAite fatroffen weiden nog lijden aan da gevolgen daarvan looala verJan nlni cn onvarMDgan tol orakail iwarBton VBl aalaajk Ukkia atljniald dar gewriehtan mat vaer lurende fltio p antiat xa iwaita variwakktng VM t i bebandpüng geï wrllvflu eieifrli hebben en ten alotta ilj dia vrcea tccIvk TaraobÜnaelen ala nok aanhoiidtad antitli vealaa vardoavlng WkkaHaaaH en donkar worde voer da aaiaa dritkkaadt piJn ander n vaa krieBeling In an hal alapen vta ftaadaa vealaa afto aldaaa drt aatMorlIn van aanawlljdcrs ala ook aan Jaaga mtla a irjdande aaa Maakianl an kraahlalaaahald ooE an goxonda lairt aan Jongaaarionan dia vaal mal het hooM warksa n geeatalijke reacUa wUlan voorkomaa wordt diiagend aan garadan alch het boven veraielde arkja aan t ebaffen hetwelk op Mnmf kaataleaa ea ftanoa var fondan wordt door AaM tard dOOr M TLBBAK ét C Heilinweg 4S ttardMH H vaiM AMTHN KOLPF ApottiekAr Korta Hoofstaag L Orcelit LOBRV A rOHTOM Ondagnobt blJ de Oaardbmg P ÜT Op da lont bytianatolmadtotn a le UntoonatalUiur la da l r WelmaMua aoha rniMl Kagen tai apraBen miirB innpTBi ii usii h b i iiiaaiB sar Bwricni n mai Dare raita variwakktng vM lakaugee ani an ilj die ra la onder genanakandlga j maar door da bekende middelen ala onthomtljiicaenan koiidwaUrkniir frlaferen ttoontool of laabaden seen genaalng of iaalglüg banner kwaal gevondenen alotta ilj dia vrcea c t cI k T r b raert anuartoe j deze win t komt de exploitatie van Antwerpen voor een groot deel er tnsschen Door de schnld onzer knappe en verlichte atadhnitmeeetert z n al die millioenen welke in de stadskas hadden moeten terechtkomen in der lak der Engelsche actionnairs verzeild En wg wti kannen op de kom bgten en taksen betaleo I DuiTSCHLAWD Het doel van de reii die de Pniisische minister van binnenlandsche zaken Von Hammerstein naar Londen gaat maken is de bestndeering van do administratieve organisatie van die lad om d armee jn voordeel te doen ten behoeve van Berlgn De Pruisische regeering heeft namelijk het voornemen k l inslar van grooter Londen n New York do voorsteden van Berlijn bij de hoofdstad te voegen Spaxje De ministar president Maura diende Dinsdag in de Kamer een verzoek in tot vervolging van den afgevaardigde Banon in verband met de laatste opstootjes Door den voorzitter der Kamer Romero Robledo werd echter tegen dit optreden van de regeering verzet aangeteekend zeggende dat Banon zQn vriend en een achtenswaardig man is Onder protest van de meerderheid sloot Robledo de vergadering Dat wordt natnnrlijk weer hommeles AniiKA Volgens do jongste berichten van generaal Von Trotha over den toestiAid in Dnitsch ZuidwestAfrika blijkt dat de kapitein van Omaroeroe den pas ten Zuidwesten van den Waterberg bezet hondt terwijl do hoofdmacht der Herero s tnsschen de Omoeramba Omatako en den Waterberg staat Hun aantal zon 25000 bedragen waaronder 2Ö0O geweerdragenden In Ovampo bevindt zich nog oen aantal Finsche zendelingen afgesloten van de buitenwereld BINNENLAND Blijkens een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Ned Indië van gisteren gedagteekend is de kampon Djawu te Padang verbrand De schade wordt geraamd op twee ton Het Gemeentebestnur van Delft beeft generaal Van Heutsz verzocht op zQn reis naar de residentie den trein te Delft te doen Stoppen om een hnldebetniging namens de burgerij in ontvangst te nemen Ingeval van gunstig antwoord wordt tegen Zaterdag een Bpocdvor adering vac den Gemeenteraad belegd Een der zoons van den generaal is student aan de Polytechnische School Door den Nederlandschen Klompenmakers bond is in navolging derNoord Brabanlsche klomponmakersvereenigingen aan den Minister van Ifinanciön en do Tweede Kamer een adres gezonden met verzoek het verhoogde tarief op ingevoerde klompen toch vooral aan te nemen PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De commissie belast met het onderzoek der opgevraagde stikken in zake de verkiezing van den heer Paul tot lid der Staten voor Leiden heeft besloten tot eene nieuwe opneming van de stembiljetten overtei aan en wel op Dinsdag 12 Juli De afdeelingen der Staten hebben gekozen tot rapporteurs over de begroolingsontwerpen de heeren Putijn van Idsinga v Vollenhoven Dolk en dr den Houter zijnde Inatstgemelde tevens benoemd tot algemeen rapporteur Dezelfde heeren zijn benoemd tot rapporteurs over het voorstel tbt splitsing van den Haag in drie kiesdistricten voor de Prov Staten met dit verschil dat de heer Foek vMr dit onderwerp den heer Patgn vervangt Feest Grenadiers en Jagers Op waardige wijze zijn Woensdagavond de feosMiykheden ter herdenking van het 75jarig bestaan van het regiment grenadiers en jagers ingezet door de ontvangst der reimi ten ia de Tent in het Bosch Door de goede zorgen van den gastheer commiaearissen der Nieuwe of Litteraire Sociëteit was het gebouw aan de zijde van de gaanderij tegenover de muziektent op welke hoogte ilch ook de gereserveerde plaatsen voor de rennIstM bevonden feestelijk versierd Op het uitgebreid terrein der sociëteit bleef geen plaatsje onbezetOnder de bekwame leiding van haar luitenant diiectenr di n lieer Bouwman gat de kapel Acn uitgezocht programma ten gehoore waarop geljjk op zulk een avond past de toepasselgke nnmmers niet ontbraken Zoo werd een aan het regiment opgedragen feestmarsch door den heer Bouwman gecomponeerd ten gehoore gebracht de jubileumsmarsch van Dunck er den destijds bekenden dirigent der kapel weerklonk terwgl ook het populair Turf in jeransel de Igfmarscb van het regiment niet achterwege bleet Het meer officieel gedeelte van dezen feestavond de receptie der reuniaten door het Socleteitsbestnnr vond plaats tegen de panze in een der bovenzalen van het societeitsgebouw Uit den aard der zaak met het oog op de beperkte plaatsruimte was deze receptie niet voor het publiek toegankelijk De kolonel commandant baron Van Voorts tot Voorst heette de reunisten namens het feestvierend regiment hartelijk welkom hunne tegenwoordigheid getuigde van instemming met dit feest die tegenwoordigheid bewijst dat zij gaarne eenige dagen te midden van het regiment grenadiers en jagers goede herinneringen willen komen Terlevendigen Thans trad do voorzitter van het Socie oitsbestuur baron Snonckaert van Scliauhurg naar voren om den officieren en oudofflcieren van t regiment namen commissarissen der Sociëteit het welkom toe te roepen Nadat de eerewijn was rondgedtend dankte generaal Van Bel namens de reuniiten den president voor het toegeroepen weikóm en dronk op hom het bestuur en het voortbestaan der Sociëteit Vervolgens richtte hti eenige hartelijke woorden tot den kolonelkommandant en sprak den wensch uit dat het met hem goed moge gaon met allen die de eer hebben onder hem te dienen Met een hiep hiep hiep hoern leve het regiment en een lang zullen zg leven werd die heildronk op het regiment bezegeld Als de jongste der ondcommandanten huldigde generaal Van der Qoes het regiment en dronk op de Koningin die hiJ de beschermvrouwe van het regiment noemde De commandant baron van Voorts tot Voorst dankte voor de ontvangst terwijl overste Ciockener Brousson een dronk wijdde aan zijn oudcommandant Van Bel Men bleef nog gernimen tijd gezellifj bijeen Na de reunie in de tent in het bosch werd het grenadiersfeest tegen middernacht ingewijd op het geïllumineerde voorplein der Oranje kazerne met een koraal van de Koninklijke Kapel die onder directie van luit Bouwman het Nnn dunket alle Qott ten aanhoore van duizenden liet weerkimkea gevolgd door de volksliederen en het oude Wilhelmus Tegen kwart voor zeven verzamelden zich Dönderdngm in de Oranjekazerne t s Gravenhage de tamboers en hoornblazers en de muziekkorpsen op de binnenplaats om precie te zeven uur aan te vangen met de groote reveille ter gelegenheid van het 75 jarig feest van het Regiment Orenadiers en Jagers Op andere dagen wordt om 5 uur reveille geblazen doch ditmaal mochten de manschappen twee uurtjes langer rust genieten Eerst werd door de tamboers daarna door de hoornblazers da reveille aangeheven waarna op de voorplaats de Kon Militaire Kapel op de achterplaats de Jagermuziek speelde In den loop van den dag werden geld en sigaren verstrekt aan de manschap pen Vele chambrées waren smaakvol versierd Voor de wedstrijden op Waalsdorp zjjn o a i exemplaren geschonken van een portret van H M de Koningin Tijdens de feesten worden de wachten betrokken door andere wapens van het garnizoen Een groote revue werd gisteren ter gelegenheid van het diamanten feest van het keurcorps in de Maliebaan gehouden Een overtairijke menigte woonde het militaire schouwspel hij In het gereserveerd gedeelte van het Malieveld hadden de niet bereden g eneraals plaats genomen de Ministers van orlog van Marine van Justitie en van Koloniën de Commissaris der Koningin en de waarn Burgemeester Z K H de Prins werd vertegenwoordigd door diens adjudant Jhr Hooft Oraafland Voorts behoorden leden van den Raad en van andere ambteIgke colleges tot de genoodigden en zeer vele dames luisterden de revue door hare tegenwoordigheid op Rechts van de versierde tribune een schitterende staf van opper hoofd en andere officieren met den chef van den generalen staf generaal Kool aan t hoofd Toen het jnbileerende corps in orde gerangaehikt stond begroette de kolonel commandant baron Van Voorst tot Voorst de officieren van het garnizoen de deputatiën enz BiJ de komst van den vertegenwoordigir der Koningin luit generaalgraaf Dumonceau vergezeld van kapitein graaf Dumonceau reden da st iven hem tegemoet Hr M s vertegenwoordiger inspecteerde den troep langs de gelederen gevolgd door den vertegenwoordiger van den Prins den Commissaris der Koningin en den waarn Bargemeester Toen speelde het muziekcorps het Wilhelmus De detachementen vesting artilltrie veld artillerie en cavalerie salneerden het feestvierend regiment met geweer of sabel De kolonel commandant bg het vaandel geplaatst nam die hulde in ontvadgst Door overste Tonnet werd earré geformeerd en daarop hield baron Van Voorst zjjne toespraak tot den troep Een driewerf hoerah weerklonk door het Malieveld na het Leve de Koningin Qeneraal Dumonceau dnnkte daarop den corpscommandant eindigende met een geestdriftig Leve het regiment grenadiers en jagers Als bigk van belangstelling vanwege de Koningin werd voorlezing gedaan van een Kon besluit waarbij in de Orde van OranjeNassau benoemd werden tot officier Init kolonel Tonnet tot ridder kapitein adjudant Hobbema kapitein Vinckhuyzen en de medaille dier orde verleend wordt in zilver aan adj onderofficier Langkamp en aan sergeant Van Es in brons aan korporaaltamboer Burghondt en grenadier Overman alle welke eereteekenen voor het front van den troep op de borst der gerechtigden werden gehecht De waarnemende Burgemeester der Residentie de heer J Simons en de gemeente secretaris de heer E Evers wenschten bedenmiddag in de Oranje kazerne den kolo nelcommandant geluk met het T5jarigbestaan van het Eegimentf Op de binneiinlaats der Oranjekazerne werd hedenmiddag met een toepasselg k woord door den Orootmeoster van H M de KoninginMoeder Jhr de Ranitz het geschenk van H M aan het feestvierende regiment grena diers en jagers bestaande ia Schelleboomen een Turksch muziekinstrument vroeger in gebruik bij de garderegimenten overhandigd in tegenwoordigheid van één compagnie van elk bataljon van het regiin nt officieren en reunisten eenige schutterij officieren en de Koninkli ke Militaire Kapel met haar luite nantdirecteur Bouwman De regimcntscommandttnt baron Van Voorst tot Voorst dankte namens het regiment en noodigde allen uit oen driewerf Leve de Koningin Moeder aan te heffen üe Kapel viel na de redevoeringen in met het Wilhelmus De commandant deelde nog mede dat H M de Koningin moeder hedenochtend telegrafisch een gelukwensch had gezonden Op elk der twee koperen schelleboomen is een plaatje aangebracht waarop aan de voorzgde Emma Koningin moeder aan de achterzijde de naam van het Regiment met de jaartallen 1829 1904 Zjj zullen behooreh tot het Ie b aluljon do zg tgfs of Koningscompagnie Gemengde Berichten Men meldt uit Assen Een bij een aefening in den velddionst verwonde milicien van het Ie rog inf alhier werd vergund naar het hospitaaJ te gaan Hij zette in de kazerne zijn geweor op het rek zonder het magazg n te ledigen Even later werd h er door eon ander afgenomen die er eenige handgrepen mee uitvoerde waarby een schot afging dat een derde achter het linkeroor trof f werd zoodanige verwonding veroorzaakt dat de man in het militair hospitaal moest worden opgenomen Te Waspik is gistermiddag de zoon van den landbouwer P S die in een voederbak een kanaaltje wilde oversteken met die bak omgetuimeld en verdronken Een ingezetene van Losser had op een der kerkelgke feestdagen z jn hooi op het land liggen Hjj bedacht het volgend middeltje om het zonder het zelf te doen toch doorgcschud te krggen Hg slrooido over het gemaaide gras een paar pond rijst riep zgn vijftig kippen on die gingen aan het krabben den geheelen dag zoodat de boer zijn hooi goed geschud kreeg Zijn kippen dankbaar voor de extra voedering legden hem een paar eitjes meer dan gewoonlijk Zondag zonden vier meisjes uit Veendam een fietstocht maken over Assen en Zuidlaren Een hevig onweer deed ze s avonds echter besluiten in Zuidlaren te blijven overnachten nadat de logementhouder een bode naar het station de Punt gezonden had met een telegram aan de familie te Assen waarbg zy van haar uitblgven bericht gaven Maar dat telegram werd eerst Maan dagmorgen half 9 besteld Intusschen was men te Veendam in groeten angst geweest nadat de laatste tram de vier kinderen niet te Veendam teruggebracht had Een der vaders todg met zgn zoon per ïets om 2 uur naar Zuidlaren eu een motorfletsrgder reed over Assen ook daarheen en om half 6 had men te VeeiMam het bericht dat de kinderen goed en wel lages te slapen Is tin orde dat een beambte op Zondag wanneer na 2 nar niet meer geseind wordt na dat uur nog telegrammen die zoo n bgzonfiere beteekenis hebben als dit aanneemtf vraagt men Want ware dat talegram ge weigerd dan zonden de meisjes aieh met een rijtuig naar Veendam hebben laten brengen en door de familie zou niet een zoo angi tige nachtjjzgn doorgebraelit Oistermiddag had de familie v A in de Dyserinckstraat te Haarlem aardappelen met porselein gegeten Om drie uur des middags kwamen de man en eenige kinderen van hun werk daar zy zich zoor onwel gevoelden Een hunner werd zelfs per as thuisgebracht De yiings ontboden geneesheer constateerde dat vergiftiging de oorzaak was waarschgnlgk veroorzaakt doordat het eten was gekookt in een koperen pan De vrouw die door pgn in den mond niet mee at bleef wel Naar wg vernemen liggen de man en 7 kinderen ziek te bed O H Ct Te Zaandam trof den 59 arigrn knecht W Huisman aan den molen de Kogmeenw van de firma H Braat en Zonen staande in den polder üe Hemmes het ongeluk door de kamraderen te worden gegrepen waardoor hem het hoofd geheel verbrgzeld werd en bij weldra overleed Hy was sedert H jaar bg de firma in dienst Bg een brand te Hasselt deed zich het volgende merkwaardige geval voor In de onmiddellgke nabgheid van den brand zat een kip te broeden Zg vluchtte niet en werd toen hot vuur gebinscht was geroosterd gevonden nog steeds zittende op de eieren Automobiel ongeluk Op den weg van Oeienau naar Chemnitz sloeg een antomoblel om waarin vier menschen zaten Een werd op slag gedood en de drie anderen bekwamen zware verwondingen v i De Hoilandsche Spoor gaat een electrischo spoor leggen van Velzen naar Wgk aan Zee De lyn zal loepen van het sthllon af dan gaan over de nieuwe spoorbrug en door de Broesaan om zoo Wgk aan Zee te bereiken De Ign is reeds oitgezet Dezer dagea is door den Oemeenteraad van Drachten een wgziging in de verordeningen aangenomen wnarbg aan den burgemeester het recht ontnomen is zelf tandig te beslissen over het al of niet verleeoen van vergunning voor publieke vermakelgkheden De bnrgemees er had nl het houden van de gomeentelgke gymnastiekoitvoering op Zondag verboden Thans echter heeft hy verlof verleend voor het houden van een openbare muziekuitvoering op Zondag Men schryft uit den Alblasserwaard Voor enkele weken maakten wg melding van ergerlijke boldadigheden te OiessenOudekerk bg en in de woning van den landbouwer K gepleegd Drie zich in voor arrest bevindende boerenarbeiders zullen daarvoor den 22en dezer maand voor de rechtbank te Dordrecht terechtstaan nadat tal van getuigen in deze zaak zy i gehoord Men schynt nu politie en justitie te illen tarten nog strenger maatregelen te nemen Weer zgn balbadigheden van ernstigen aard ten nadeele van genoemden K gepleegd Zondag morgen vond hg de hekken in de weide verplaatst zgn vee liep gedeeltelgk by anderen gedeelteiyk op den Tiendweg Ook was een brug op ruim een halfuur afstand van den openbaren weg geheel vernield Te Erica Dr gingen vier jongelui verhit door het werken in t veen baden in het hootdkanaal De kleinste zonk In het midden von het kanaal gekomen plotseling in de diepte Een zyner kameraden zwemt er heen om den drenkeling te redden maar verdwynt eveneens Een oudere broer van den laatsten komt ter hulp maar ook hg zinkt weg voor de oogen van den eenig overgeblevene van het viertal Op diens hulpgeroep komen veenarbeiders met een plank toesnellen en slagen er in twee der drenkelingen te redden maar de derde een jongeling van 16 jaar beeft er het loven bij ingeschoten Rechtzaken Men schryft uit Oroningen Hoogst interessant was de zaak welke gisteren TOor de Rechtbank te Amsterdam behandeld erd Het betrof een belangrijk persdelict Terecht stond ala beklaagde de heer 8 H van Oss bescbnMigd van smaadschrift omdat hg 1 als redacteur van De Fiuancier en Kapitalist in het nummer van 17 Jan jl in het stuk de Wilhelminatruat herleeft heeft geschreven dat de heer Hr Struben advocaat te s Hage in het voor België beklemde prospectne l t zetten dat de Koninkiyke gpedkenring op de statuten een soort garantie van de Wilhelmina trust was en daarvoor opzeltelgk de eer en goeden naam van Mr Struben heeft aangerand 2 dat hg op 29 Januari opzettelgk Mr Strnben heeft beleedigd door in do Prov Qron Cour te laten opnemen onder het artikel de Wilhelraina trust dat Mr Strnben een leugenaar was Er werden vier getuigen gehoord nl Mr Strnben Bontjes en A J Beekmeger boekhandelaren te Amsterdam en E Afman ie Groningen Het Oprnbaar Ministerie vorderde voor bekl f200 gulden boete sub 30 dogen hechtenis De heer Mr A W Romkes vroeg voor Mr Struben dat de heer Van Oss veroordeeld zoude worde wegens laster en dat het vonnis in het openbaar worde aangeplakt en tevens om bekl te veroordeelen in de kosten De heer Mr Schaap vroeg voor bekl vrgspraak of ontslag van rechtsvervolging en betwiste de voorgestelde civiele actie Stadsnieuws GOUDA 8 Juli 1904 De uitslag van het overgangsexamen aan 4 r ks hoogere burgerschool alhier is aU volgt Uit klasse I A bevorderd naar de Ile klasse L Arentz J C v d Bosch M A G Binnendgk H Berkelbach v d Sprenkel W Specht Grgp N W Hille J H Hoogendyk A de Jongh B M de Jongh J van Krimpen B 0 v d Meer W v d Meer M Chr Cremer Li de Jong A DeUr H Glavimans Niet bevorderd 2 Uit klasse I B naar II C I Kruisheer D Oskam C A Poot J M V d Pavoordt Chr de RooJ C A M Sprugt R Th Slop P Bourguignon L de Ven M v d Velde L J Zielstra I Bos Th Aalbers 8 J Hoogslra S PonI G G Meisaner Mt C van Cittert A J den Oudsten Ni Zwanenburg Chr Kahie voorw A J Borlgn Niet bevorderd 2 Uit klasse II A naar III A Bosmnn P H van Ciltert W Dogterom W Eikelenboum J Orisnigt H van Krimpen P Mul G N N Kruisheer P A Droste A A Weurman A J Bruins J M A Goodowagen G L Baud voorw N B Slop F P Grendel Niet bevorderd 1 Uit klasse It B n ar UI J Ch Muller J van de Rotte J Salomons M C Saiiisom J Sanders M G Schnddeboom J J A van Staveren voorw iH Vermaa voorw W J de Voogt P Vryiandt S C van Wgngaardcn J C ë Pugk voorw F Weil k 0 de Roog E de Ven A C de Hooy Niet bevorderd 3 Uit klasse III A naar IV D A Oskam G C 1 D Kropman M de Beer C P Boonzaager P C Hooft J C Dessing M van Muiswinkel A I Cats voorw A de Jongh J Eikelenboom I Samsom J N Scheltema B Sprayt Niet bevorderd 2 Uit klasse III B naar IV J de Mink J G Arentz W A Rotteveel G F van der Want D W Zngdam S L Sanders K van der Torren C Bonte L O S W van der Torren D H Qreup J 8 Hoogstra H J D van HuersoHe Niet bevorderd 1 Uit klasse VI A naar V H Th Septer A M Kngstên R J Montyn L D Keus J W van Cittert G van Meurs J C van Eeten J van derMeulen W H Cremer J C de Jong voorw H Stegt D J Segov Th W F Pastoor VOit klasse IV B naar V Nélly de Raadt J Th Boer J W F C Proper T A Hooftman B Sibbos J F MirandoUe J J F Pino W Vrglandt Sophie den Oudsten voorw A Trybits P L van Andel W C J Viveen J D Wolterbeek De met geteekende namen zyn leerlingen voor enkele lessen De 31 leerlingen der 5e klasse nemen deel aan het eindexamen dat den 14 dezer to Schiedam aanvangt In ons nummer van Zondag hebben wij iMïicht dat A van Vuuren heden den 8n Jili den dag zon herdenken waarop hg voor 50 jaar in betrekking kwam hg den heer Oaalmans thans de Koninkigke Stoomwas cherg en Bleekerg de Ryzende Zon Dien dag werd niet onopgemerkt voorbggegaan ten lO i uur werd de jubilaris met zgn TTonv per rijtuig afgehaald en naar de Uetkery gebracht daar werd de jubilaris verwelkomt door Mevr de Wed I F Daalmans die hem een enveloppe overhandigde met onderstaand achrgven Aan ANTHONIÜS VAN VUUREN Heden herdenkt gü den dag waarop gy roor vgftig jaren in onze familie in dienst trad eerst bj de Wed van Berkel vervol gens by den Heer Daalmans en nn bg den tegenwoordige Patroon don Heer van der Pol Alzoo zyn het drie geslachten waarin gy lief en leed hebt gedeeld hierbg een klein stoffelgk bewys ter erkeoteiykheid voor de trouwe plichtvervulling in de jaren in mgnen dienst doorgebracht Gods besten zeger over n nog vele jaren Wed I F DAALMANS Jaspees Ook de dochters van Mevr Daalmans lieten zich niet onbetuigd en boden eveneens een stoffelgk bewgs aan De tegenwoordige Patroon de heer P van der Pol overhandigde hem een goud horloge met inscriptie waarna allen op ruime wgze werden onthaald H M de Koningin verleende aan den jubilaris en aan C Borst die reeds 6 jaar daar werkzaam is de eere medailleder orde van Oranje Nassau in brons Het gezamelgk personeel vereerde den jubilaris mede een stoffelgk bewgs Dezen dag zal voorzeker nog lang by den jubilaris en het personeel in herinnering bigven By Kon Besluit van C dezer zgn benoemd aan de rgka hoogere burgersehool te Goodn a met ingang van 1 September tot leeraar A Haringx tgdelgk leeraar aan die school b voor het tgdvnk van 1 September 1904 tot en met 31 Augustus 1905 tot loei aar J W F van Meegeren tjjdelgk leeraar aan die school en leeraar aan de hoogere burgerschool met 3 jorigen cursus Ie s Gravenhage en J K de Raaf te Groningen tot leerares mejuffrouw Th J E van Aken tydolgk leerares aan die school en J W F van Meegeren voormeld gemachtigd totgelijktgdigo waorneming vnn het ambt van leernar ann de hoogere burgerschool met 3jarigen cursus te s Gravenhage Naar wg vernemen zgn de zagerg kantoor en balkengat van de Firma A de long Zonen overgaan aan den heer H J Nederhorst Ihier Naar men verneemt moet het onderzoek door de jnslitie te Rotterdam ingesteld naar een vermoedelgk Vergiftigingsgcval te Gouda op niets zgn uitgeloopen Do inwendige lichaamsdeelen van het lyk vnn den enige dagen geleden overleden hofmocster Vnn D moeten geen sporen van vergiftiging hebben vertoond In de vergadering der afdecling Öndewater en Omstreken van de Hoilandsche Maatschnppg van Lnndbonw is besloten 13 September a s na attoop der tentoonstelling een harddravery te lioudcn met paaiden van zessen klaar om prgzen van f 150 f 50 en f 25 Gistermorgen kwam bij het amoveeren eener woning te Krimpen a d Lok plotseling een muur te vallen waaronder de metselaar G van Zwieten geheel bedolven werd Nadat de werklieden den man er onder vandaanhadden gewerkt waren intusschen de doctoren Mars en Van Dam tegenwoordig die de eerste hulp verleenden waarna hg in zorgwekkenden toestand por raderbrancardvan Het Groene Kruis werd thuisgebrucht Aangenomen liet beroep te Goudswaard door den heer J Boog cand te Woerden Een zeer uitgebreide Collectie BRETELS A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telenhoou to 3 f BEUES VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 7 JULI L K H K 8iaaUUemn ien Nedibukd Obligatien Nederl Werkelgke Schnld 3 95 95 Italië Inschrgving 1862 1891 5 97 Seevik Obligolielecning 1895 4 70 b ToKKUE Gefinificeerde Schnld Recepissen 4 SO Brazii ib Obligatien Recepissen 1903 5 91 PromndaU en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligatien f 1000 18981903 3 97 Hypotheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4Vi 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pindb Frieaeh GroningscheHy 99 99 99 99V 99 potheekbank i Pandb Holl Geldersche Hypb 4 Pandb Hoilandsche Hypb 4 Pandb Maas Hvpb 4 Pandb Nederl Hypb 4 Bewgzen van Deelger NorUiw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Rotterd Hypb 4 101 99 99 99 99 99 99 515 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Westlandscho Hypb 4 Pandb Zeenwsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 4 PetroUum Ondememingen Aand Kon Ned My tot Expl van Petrol biïonnen ScheeftvaaK Maatsehappijm Oblig Stv Mg üo Mans 5 99 102 Diversen Obl Nat Grondbezit 4 Certific Vereenigde Anierik Fondsen Ie serie 4 Spoovwegleeningen NoosdAherika Atchison To 72 16 peka en Santa Fé Oert v gewone aand Miss Kansas Texas Certificaten van Aandeelen Tramweg Maaisclmppijen Ilnagsche Tramw Mg Oblig 4 98 98 Premieleeningen Nkderlasd Obl Noord Holl 74 103 103 Ver Het Witte Kruis Bm aiE Loten Stad Binssel 1886 2 Loten Stad Brussel 1903 2 HosoARiJE Hong Hypb ft 100 3 112 Tbois Regnlir Gesellseholt 4 162 D Sa4MSOm7 Markt Gouda Specialiteit in Nouveauté s De NOUVEAUTK s in Uokkcii Itobcs en UPOtN8TOFFi N zijn in groote voorraad voorluinden tot de intrest eoiicuri Gerende pigzen i VERSCHEIDENHEID t Heilsrauziek Het Leger des Heils heeft over de geheole wereld verspreid 20 000 musici die lian dien sten gratis verleenen Aan muziekinstrumenten bezit het voor een waarde van f 1 800 000 en heeft een eigen fabriek van muiiekinstrunienten waar 50 werklieden geregeld werkzaam zgn Burgert ij ke Stand Moordreobt GEBOREN Cornells ouders G Boere en C Butter Wouter ouders R van der Bas on J van Tilborg Annigje ouders J Verburg en M Dekker OVERLEDEN M A Pot weduwe van J Vergunst 81 j ONDERTROUWD J Slobbe en S von Dongen te Gouda D Frcdeiiks en ö van Jeveren GEHUWD A Overeynder en J H Kialto Haastrecht GEBOREN Catharina ouders N Verwoerd en M Sirre Adriaan ouders A Verwoy en W Hoogendoorn Gerrit ouders C A Hofland en S den Hoed Johannes ouders A Steenbergen en G van der Kwast Adriana ouders J van Delft en A van der Schee Neellje ouders J W Hl Brngn en W Verboom Annigje ouders A Ooms en M Moerman OVERLEDEN C E Trger 67 j ONDERTROUWD M Boogaerdt te Krimpen a d Lek en V Groen M van Es te Gouda en H Dekker GEHUWD M Boogaerdt en P Groen L de Krugf en E Boere A J van den Uerg en ï Steehouwer J Dogleroni en M T Boer Predikbeurt bU de RemonstrantBohQereformeerde Qemoente alhier Zondag 10 Juli s Morgens 10 uur Ds H VAN ASSENUELB Ï Ai vi irn Tii i Voorspoedig bevallen van een Jongen A VAN VLIKTVekhbij et beitt onioludelyKfte ia mftltkelykate poetfnilddel voor H ern n vooral dame en Klnderachocnwark U de Appretuur van C II IHIIir k Ca J B rllil Bealli Str 14 Men lettt oe4 iiD DU UU uurmsDB i ftrin wetennahappalfjli rijn xoomade anohn a P Mtnlèra mtd ir pk Viii S op naam en rabrleksmeric Verkryikaar ky Kaef fl Wlnkallwi 1 i keanw rk lalaaterlaa afanraaaai a fiaaaraal Oaaetkr V taraanaBa A k a