Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1904

43sto Jaargang laandas 11 Juli 1004 i o 0461 GOMCHE COIRANT iVieiifi en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken voor ellieii tak van n Ji erhelA alsook voor alle huUhuwlellJfo naaiwerk Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen WtT Wie eene Singer tl a a lm achlne wenscht te koopen koope u Mn f rrntf in een winkel van do Slls OEH MAATSVIlAPPlJ want er worden vnak ook namaaknelK van weinig waarde onder mlnbnUk van den naam HINGBIi aangeboden ïe OOÜItA heeft de SISOEU MAATSCU IPPIJ slechts één winkel en wel 27 LANGE TIENDEWEG 27 lelelaon K 8 De CJilgavc lezer Courant gcschietlt dagelijks met uil Mindering an Zon en FeMfdagcn De pr js per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Non mers V IJ F C E N T E N Trtelonn 8 Al VERTÈNTIEN worden g epliat vap 1 5 reg els a öO Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters wowlen twa okeiw naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 tmrd s jnidil Telephooimet Qouda Abonnement 40 per jaar Yoor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommanaalburean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT lieen Grijs Haar meer De NIeDwe l onilon doet de grjjze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van Let hoofd weg Ëischt op den bals London Priji 8 J en f t SO per flacon Verkrijgbaar iii de ROZENDAAL M J bij Izattk Cafs Papier molen JOUDA Onnavolgiaar iin thans door nieuw gevonden toepassingen onze In otleterf getcMMerAe PorIrelleu Ê ettitHreHogaerU Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecUe to ontvangen Ue lU Prijscourant met een aantal ongevraagdo getoigschriften gratU op aanvraag Boxtel U HOU Al HTS Co Ag ut voor QÜUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg btj wion modellen Ie bezichtigen zjjn Men wordt verzocht op t NEItk te letten UIT ER MieiZUM Tin N lUVËNSWAAY ZONEN QORtNOHElI Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van tn IWM tl en half en een Ntd ont met vermelding van Nommer er Prg voorzien van nevenstaani Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerio van geeerde orders aanbevelende J C hllh voorheen J BREEBAART Lz Nieuw onoveriroften É Prof Dr Liohers wolbelcoiid I tllTIW XBACBT lUXIB lAllem Mbt mU Fibri k D rk tot voortdarende radioale en zekere genezing van alle zelf de meeet hardnekkige nuto ttekten vooral ontêtaan door afdwalingen op jeogdigi n leeftijd otale genezing van elke zwakte Bleet taobt Benauwdheid llootdpüu Migraine lUrtkloppiiig Maagpijn slechte spjjsvertoriug Onvermogen Inipolenz PoUutione enz Uitvoerige prospectQswu IHiper leuih D I II i l 8 dubkeUaeH U I n 6 Oenlranl DopOl Matth d Voute ZaUbo mm üipdti M Clébin k Co Rotl rdnm r Happel Oraienhiige I lUlmnsnl de Jong i Ciu UultunliiM WrIS k Ocftoudz on bi alle drogisten Tl II LI tl K in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaiers roirao Warande Keuken en Kelder voorzien v in Qas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Geen Kinkhoest Geen Iniluen a I ÖNlNKiUKE EpBF 4 m iüiikliocsl Influenza Itorsleii lïoelaun looiiii binnen den kortst mogelijken tjjd to doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract i i L I T 81 1 uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINOBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f l 70 ets 40 et b j Firma wUUPFlti Co Westhaven 19S ou a I Zy dTBiVSÏ BfiV Kleiweg K IfiO Souda E H VAN MILÜ Veerstal tt 120 te dowln A BOUMAN oorrfmAf I INKSK Nieumrherkad IJtel A N van ZES SEN Schoonhoven i Th ÏOItKEN flo U V WIJK Oudeaarr A SCHEKK Haattrecht P W v KUB Ou itivater K va oeb HEMDEN te Remwijk P v u SPKK Moempelle l v d STAK Waddwgiveen Wed A HOLST Wadilinqtvmi M KOLKMXN Waddingtveen P A im ClU t T OudemaUr i H JONOH Oudtwater J P KASTELEIN PoUbroekenlum I lilKKtilt te ISmnhop WAARSCHUWING H H VERBUUIKERH VAN T MERK OUHE JENEVEII NIGHTC AP worden dringend verzocht met het oog op voorkomende vorvalscliingcn zich te overtuigen of behalve do hand teekcning op t etiket ook do naam P HOPPB €HIEU IH in de kurk gebrand en het roode lak op de kurk voorzien is van nevenst iand stempel BW Vraudiileuse namaak tal aereehtelljk vervidyd worden Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz ROLONI ALE WKR VING HAND ELL 200 bij het aangaan van eene vr willige verbintenis voor Ze jaren en voor ingelijlden bjj de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dlen tt lj het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIK Aanbienggeld Twintig Gulden Men melde zich aan VrlJiHlUoemm illlitlepltcktiyen met onbepaald verlof by den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Hardorwijk of bij een der plaatselijke of Oarnizoens Commandanten MiUtieidichtlgen onder de Wapenen by hnn onraiddeljjken Chef jibe okn nHVIV Mcl t ifU ptoiil n Ooui Bïlro ndt PRAEPARATEN VAN jfi fi irff Owoi üeiiewh klucmccn b wfwmm twakte alachte Olllnfl l 9tT€ € f demiwtknnhtlcem ven crk ndaKINA WUNtte Di emilO E a w l yj j I TOl 3 n ii tbrakaui luit i M nUn ratorkinr na ziekte of kraambed koorla en iiare p apuavarttrtni tanuwboordpUn ter varsterklng na ziekte of kraambed koorla en tiarc nvolveo K OUINA LAROCHE nCRRUOlNEUX m bet In umder iqrai Bloed ebrak Bteakauohl r kwatan van Kritïaohan laafttld aac Verknjgfaaar in flaoom t ƒ 1 90 en ƒ 1 P lfAl f f p4 vn daaam Terfterknul aaneenaam van Bmuk voor dag U l s ibKeb uik kin wakken en kUerachtlge geitellen et un te be velen AU laniaakracbltn drank bi atoomlwen der ap sverterltwaorganen en dlanhèa ook voor aalcallngeit en klein klndira IVij per bu H Kgr ƒ 1 70 i H Kgi 0 Or X Kji 0 60 rr Melksuiker rt T n Asthma Cigaretten S i Trdriï 1 =£ SÏ I C t doosjes A Ö BO 1 y 0 60 Tamarinde Bonbons JJïïïi SS I HÏÏS SÏS ïïi voor kindenui b wtjicti tcTanurlnd Bonbont win n Krtiiri i Eri n oK a w s j dur dt vorm voor hol kuid befWi yii en de üiniuilc awmnMin U Prijs p r dooBJt O OO m 0 60 f alttliakPa iillP klt mMn rkend tU het BESTE t lnuddd e ü ildmbploMend en T rNc tend middel by ulttunModh d lütilatMnd o 13 flcKhjoB vorkrijgbMr Prija 0 20 per Besctijc S f pm alim mm UAXPEUSM HOLM t Ztltf wtim aihm PMrmi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST voor kindemi bewijicti tic f nurlniU Bonbons min KRAEPEUIËN HOLM Iwlmngriilw dlmton Gasornamenten in alle stijleii 8uprise l endants Kronon voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres OENAMENTES voor Winkelverlichting K Ma 7 LOOF Gasfitter Dnbbelebaurt B 13 Telofnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichtings irtihelen BADEN ÜEMSERS KOOKPLATEN GASFORNUIZEN Onnoeraelgke kenze nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD eEEHAILLEERDE GOEDEREN giltvrij uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Ecmg adres voor iasigloiiilichl lienuotligilheileii oAlN EXPEUER Verkrijgbaar in flesachen HO ets 7 et en f l HS bö H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKHBl ¥ AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 gëeFbeter adres voor alle soorten SCHOENWEHK ala het oorilbriilKiiitsch cho ii m Laarzeniiia aziji KLLIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Wie steker wu a EektK Ïllul Caeao t oatvuigen t wmJ gdstM w na vele prtsbMiaiiiigen ia den handel gnomen ondet de nian dea oitviodan Dr Hiohaslia varavdigd p da beat maofainea ia het wtcridb rnmda étabkliaaemmt vos Gebia StoU rak t Kactoii tlNlM J p1l2iel tellf Bikel eacao n vierkanten Ihuhw Deze Kikel Caeao ia met mdk gakookt eeu aangename gazond druk nor daniykach gebruik een i 2 theabplb van t poedrt voor een kop Chocplata Ah geneeakracbtige drank by gcnl vas diarrbee ileoiits met water t gtbniikea Terkrijgbaar by de rooniuoda B 1 Apotheksra ens Prik Vt Ko V Ka frcrfbnijea t S0 X 0 90 36 Qanenalwtggmwoordigw nor JStliK Jullut MattonkloA Xmnterdun Ealvetstnat 10 i Oouda Drnk va A BRINKMAN A Q SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BüEÖEMEESTER en WETHOD0ERS der gemeente GOUDA voldoende aan nrt 21 van ZJner Majesteits Beslait van 28 Jnni 182S Staatsblad no 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven in art 15 der Wet op de Schntteryen van 11 April 1827 Staatsblad no 17 zitting ïal honden in het RAADHUIS dezer Gemeente op Maandai den ISn Jnli 1904 des voormiddogs ten 10 nro en roepen by deze op alle alt andere gumeenten gekomen schntterplichtigun om voorgenoemde Commissie te verschynen ten einde redenen van vrystelling hebbende die aiin bet oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen op den bepaalden tyd voor de Commissie van Onderzoek te verschynen daar yy die niet mochten opkomen gehouden worden grenf redenen tot vrystelling te hebben en by de Scbntlery zullen worden ingelQfd Gouda den 9n Jnli 1904 Borgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR lo B Do Secretaris BROUWER UuUciilandsch Overzichl Een volkomen verlronwbare Chinees die te Tsjifoe aankwam aan de oostkust van Liaotong in ae nnbyheid van PortArthnr meldt dat een Japanbcbe divisie Dinsdag de noordoosteiyke helling van het Takoesjan gebergte bcreiklc welks toppen minder dan drie mülen van Port Artliur gelegen zQn Deze divisio scheidde zich van oen andere divisie af op den grooleii weg benoorden PortArthur en Irok door het bergachtige gebied de andere divisie zette den marsch voort langs den hoofdweg naar het marinekump Oni dit kamp te bereiken moet een vlakte worden overgolrokken onder het vyandoiyke vuur Doch nu een Japanscho divisie op den Tukoesjan is is het marlnekarap onliondbanr Het Russische fort No 16 van de hoofdverdedigingsiyn ia gisteren genomen V Te Petersburg ön berichten ontvangen FEVILLETOW BE VERBORGEN SCHAT H Khrikte hevig n onderttijt maakte zij haar langen mantel los coodst die achter Haat op den grond viel Was zij het inderdaad f Waar was aan de mollige sierlijke gestalte gebleven Waar het golvende blonde haar f Verdwenen en in de ptaat daarran een grove pij van donkerblauwe ol fln de witte kap cener klooster zuster Hij sprong van zjjn stoel met een uitroep niet tOade ol hij droomde dkn of hij in werkelijkheid de vrouw zag die daar a s een geestver AifiiiDg in het licht van het flikkerende haardvuin stond Costers was een lafaard en hij had zich tegenover die vrouw al te zeer misdragen om in haar komst niet een slecht voorteeken ïe fn Ytfgtt mij Ëduard eeide zij met haar xachte diepe stem ik erken dat dit veel van een tooQQelvertooDiiDg iieeft Maar ik heb deze kleeding pm twee redea n aangetrokken i voohserst omdat ik binnen een uur deze stad moet verlaten zoo mogelijk zooder erkend te worden en ten tweede om u te toonen dat het niet in mijn bedoeling Jigt u lastig te vallen Wees zoo goed de lamp n te steken Hij gaf werktttigelijk aan dit verzoek gevolg en liet de gordijneo neder Midderwijt waa BcUa bij over den slag die oobteiyk van Liaojnng in het begin dezer week begonnen is doch waarvan slechts bekend werd dat er twee achtereenvolgende dagen hevig gevochten was Hoewel de nanvnilonde berichten nog niet een geheel ovorzicht van dit gevecht mogeiyk maken biykt er toch uit dat do Russen streden o a onder graaf Keiler die reeds enkele malen met succes den vyand bestreed Ditmaal begon het gevocht minder gelukkig op een verkenningstocht werd hy aangevallen door twoo compagnies Japanners dio zware verliezen leden doch versterkt worden zoodat Keiler om niet omsingeld lo worden terug moest trekken Zyn verliezen waren 100 gesnenvold en 17 officieren eu 273 man gewond Doch ook de Tapanners hadden zwaar te Igden van het Russische infiinterievuur en de charges De Rassischo troepen onder generaal Kasjautalinsky verrasten intusschen de vourposlen van den vgand bö Liiutiiinsan Do Russen kwamen in lint dniiter dichtby en naderden onder bescherming van een zwaar onweer Na het overweldigen van de voorposten kon het kamp bestormd worden en allo vüanden vielen gedood of gewond Toen echter versterkingen kwamen hadden de Russen een woedenden tegenaanval lo weerstaan De aanvallers trachtten ook de Russen te omsingolen doch een ander Kussiach bataljon kwam te hulp en zoo konden de Rnasen veilig terugtrekken hun verlie zen waren ongeveer BOU dooden en gewonden terwyi de Japansche verliezen o i ongeveer duizend worden geschat Opraerkfiyk is bet bericht dat genoraal Koeropatkine om belegoiingsgeschut hooft gevraagd dit zal hem worden toegezonden uit de vestingen van Oschnkof K rleh en twee vestingen aan de Baltische kust De officieuze correipondont van do Koln Zlg te Beriyn meldt Volgens berichten nit Russische bron in de Fransche pers znl di heer Witte de president van hol Russischo minister couiité deze week naar Beriyn gaan om daar het Russisch Duitsche hnndelsti actaat te ondorteckencu In de Fransche pers worden ook reeds byzondeihedenmedegedeeld over don inhoud lan het tractaat volgcils welke Duitschland met betrekking tot de graanrechten Kuslanl voor Duitsche fabrikaten conccisies gedaan zon hebben Van dit bericht is alleen dit juist dat de hoer Witte binnenkort te Beriyn verwacht wordt Het is center onjuist dat de onderhandelingen over het handelstractont reeds zoover zyn gevorderd dat het al onderteekend zon kunnen worden Nadat thans langs diploma de tatel gaan zitten met het gelaat in de handen De eerste oogenblikken was hij te ontroerd om iets Ie zeggen maar zich eindelijk vermannend vroeg hij Wat beteekent dit alles lïella Zuster Agncs moet ge mij thans noemen antwoordde zij terwijl zij de handen van het gelaat nam i it beteekent dat ik de wereld verlaten heb en lid ben geworden vaneen zusterschap die haar taak vindt onder de armen van Londen Ik kom u vaarwel zeggen een laatst vaarwel Hij staarde haar verbaasd aan Het viel hem moeilijk dit schoone lielhebbende wezen zich verplaatst te denken binnen de koude muren van een klooster Hij wist niet dit juist de meest hartstochtelijke naturen onder zekere omstandigheden het eerst tot dergelijke uitersten neigen De man of de vrouw die werkeiyk met de geheele ziel beminnen kon en dezulken zijn zeldzaam is ook het eerst in staat wanneer de hartstocht reddeloos gebroken is tot het bewandelen der steenige paden van een volslagen lelfverloochening De zelftuchtige geest van Eduard Costers die bij alles wat hij deed in de eer te plaats san xichzelven dacht kon natuurlijk ni t begrgpen hoe iemand als Bella na zoo bemind te hebben van de geheele wereld afstand deed X m zich aan het welzijp der menschheid te wijden Eduard voer zij voort zeer langzaam sprekende ge weet in welke betrekking wij tot elkaar gestaan hebben en wat die betrekking voor een vrouw beteekent Gij weet dat ik u heb liefgehad met al m n hart al mjjn kracht heei mijn tieken weg onderhandelingen over het handelstrnctoat zjn gevoerd is aan woerszydiin de behoefte gebleken om de zaak door mondeling overleg tusschon de toongovende personen te bevorderen Niemand kon voor zulk een taak geschikter wezen dan do heer Wille de uitmnnlendsle deskundige op dit gebied Het is daarom te hopen dat by zyn aanwezigheid te Borluu het handolstraclaat tot stand zul komen 1 6 Fransche minister van oorlog generaal André is in de laatste dagei niet gelukkig geweest in het Parlement De socialist Breton stelde voor den oefening tyd der reservisten tot 14 dagen te beperken Hy vroeg voor dit voorstolur geiitie verklaring Minister André verzette zich hier togen Toclj word die urgentie aangonomeu met 3J i tegen 199 stommen Hy verkhiarde zich daarop tegen hot voorstel dat echter toch narigenoraen wi rd met 3 Ï2 tegen 183 stemmen De socialist Coulant stelde voor het dragi n van wapens buiten den dienst te verbieden Minister Andié bestreed dat voorstel heftig maakle er zelfs een poriefenille qiiuostie van Dit middel hielp Het voorhiel werd vor orpi ii met 478 togen 28 stemmen Doch hy had twoo nederlagen gelede in een zitting ♦ De Engelsehen hebben in Tibet een compleet gevecht geleverd Het fort hy Gyungtse door de Engelsclion do Jong genoemd is door do Engelsche troepen genomen het fort was dour 7000 Tihetanen bezet en een handvol Engel cho en Indische troepen viplen het aan De üoerklia s van luitenant Grant onder leiding van dezen flinken officier waren het eerst in het fort Kn in Engrland acht men door dit wapen feit de weerstand van de Tihetanen volkomen gebroken In het Lagerhuis zeide Rrodrick dat deze bestorming wellicht de Tihetanen opnieiw aanleiding zal geven om te onderhandelen P ngelands politiek zoo vervolgde liy is onveranderd De onderhandelingen znllen hervat worden zoodra Tibet een gevolmaeliligd onderhandelaar zendi dio in slaat is om over de Engolsehe voorstellen Ie beraadslagen Men verwacht dan ook dat thans de Dalai Lama wel zal besluiten om de ondorhaodelingen te hervallen Eon Duitseh zendeling dio reeds ongeveer 50 jaren in Tibet ol aan de grens van Tibet heeft gewoond juicht de Engel che expeditie zeer toe Het is tolgons dien ken ziel Hier stokte haar stem en iij moest zich geweld aandoen Gij weet óók wat het einde er van is geweest het smadelijke einde Ik laak u niet want de schuld was aan mij en zoo ilc u iets te vergeven heb dan vergeef ik het o van ganscher harte Wctkc herinneringen er in mijn binnenste mogen voortleven ik zweer u dat ik alle bitterheid heb afgelegd en dnt ik niets liever wensCh dan u gelukkig te zien Hij zag haar aan doch zeidc niets in stilte vroeg hij zich echter al waar zij eigenlijk heen wilde Hij kon een zucht van verlichting niet inhouden toen hij bemerkte dat zij gekomen was zonder vijandige be loclmj en Ik weet hernani xij inet een blik op het portret boven den schoorsteenmantel ik weet dat uw zinnen geheel op haar zijn gericht n dat ik niets voor u ben of mmder dan mets Als ik weg ben zult gij nauwelijks nog een geditclite aan mij wijden Ik weet niet ol gij ten slotte slagen zult en ik acht de wij e waarop gij te werk gaat slecht en schandelijk Maar ot gij sl iagt pf niet ook uw lot zal wezen wat het mijne is iemand te beminnen die volslagen onverschillig ot erger nog jegens u is en die in haar hart al haar liefde schenkt aan ren anderen man Uit uil uw lot wezen en ik zeg u ik ken op aarde geen grootere straf dan deze dagclijksche kwelling O je weet niet wat het beduidt verguisd vertrapt te worden daar waar ge niets anders dan lielde T oudt wilfèn schenken Voor al wat je doet met ondank betoond te worden O je weet hoe vreeSelijk die dagelijks terugkeerende marteling is en waartoe zij den mensch kan brengen nei van land en volk noodzakelyk en in liet belang van Tibet dat dit land voor den hundet en de beschaving woidt geopend Want wanneer Tibet voor den handel wordt opengesteld zullen tcntleïinifm en andere pioniers dor beschaving spoedig volgen Do hoofdzaak is maar dat deexpedilie zich niel tact gedragen moet Aan do geruchten dat andere Mongeolsche stammen in MiddenAzié door de Engelscho expcditio in beroering zullen worden gebracht en zich znllen aansluiten by de Lama s om do Engelsohen te vcrdryven hoeht deze DuiU che zendeling geen waarde naar zyn meening is de vrees daarvoor overdreven De debatten in het Hongaarscho Parlement over de voorgestelde verhooging van de civiele lu st vnn den Koning met Ivveo millioen kronen zyn heden begonnen Van alle zyden heelt men dit onderwerp gekozi n om weder een hevige obslructio lo voeren en een aanval op het kabinet lo doen Do hoop diri men koesterde om de begrooting over 1904 voor het einde dezer maand al te doen vervliegt daardoor en do opvAtling dat liet Huis ontbonden zal worden wint daardoor aan wa irscliyniykheid De regeering heeft nu gelrncht de vertraging dio de oppositie de werkzaamhedun doet ondergaan te verminderen dagelyks een uur lang lo vergaderen Doch dit middel reeds zoo dikivyls toegepast heeft nog nooit doel golrolfen Gisteren hoeft de minister president Tisza do rede die Banify onlangs in liet l arleHjent heeft gehouden beaiitwüor d liy heeft liet programma van do nieuwe party die deze eerzuchtige ond minialer heeft byeen gebracht aan een vernietigende critiek onderworpen Hü vorklaarde verbaasd te zyn over de onwetendheid die Hanffy ten aanzien van do Kroatische vraagstukken aan den dag liad gelegd en sprak zyn afkeuring nil over zi kere indiserelie s die Banffy zich had veroorloofd Tisza kon den draai van den ondniiiiister dio vyi jaar geleden ils minister des konings in do ijuaeslie van do Ooslenryksch liongaarsctie tolunie verder gjiigdan cenig ander ilonganr lscliler elnsule tot voorstander van do afscheiding van Ous tenryk on Hongarye alleen verklaren uil het feit dal Bapfly weinig of niels wi et lan cconomischo vraagstukken Onder daverende toejuichingen verklaarde graal Ti za dnt het voor een parlyleidor een schande wa s zoo weinig studie te maken van staathuishoudkunde In zün antwoord liet Banfly de persoonlyke aanvallen onheantwoord doch ver Je bent erg oplwiirend zcide hij noracli Ivur hing geen vriendelijken bl k toewerpend Ik eg u slechts ile waarheid nntwoordile zij Welk een leven denkt gc dnt Ik geteld heb om joo alle hoop alle levenslust verloren te hebben en eindelijk geen andere uilkointt te zien d m mij elve ennign schande te gaan verbergen in een klooster Ken vrouw die bemmd heelt als ik en zoo wreed teleurgesteld wenl kan met terugkceren in de wereld Met t én slag ineenoogen lik 18 mijn jeugd en alle hoop op de toekomHt venlwcnen Geloof met dat ik ihnns terug üu wenschen te ga m Al bood je niij een laai3 aan je zijde nooit nnoit zou ik een amrakmg van je dulden Kn nit Kduanl hernn ii zij na een pau e toen h nietti antwoorilde nndat hij geen woorden Npn vinden daar hij vh al te zeer v m zijn schulil bewust was nti heb ik u no iet Ie zeggen Want ik wil niet heengaan zelfi al zoudt ge tnij het heengaan beletten na mij gehoord te hebben ik wil niet heengaan zond r voor u te hebben gebiecht Kn zij boog zich voorover en keek hem vol in het gelaat terwijl zij fluisterde nit geweer Kdiiard ging niet bij ongehtk af Ik toste dnt schot opit me t op ze t Wat ric hii van zi n stoel o Springendc jc hebt dus yelrachl mij te vermoojden f Maar oordeel niet te h ird over mij l rifl ven oi J