Goudsche Courant, maandag 11 juli 1904

f Dinsdag 13 Juli 1004 43ste Jaargang No 9462 De grootste Sorteering T APIJTEN GË KABFETTEN OOPESS V LQESSEILEN EN TOEüllS Tafelkleeden Afgepaste Vitrages en BehaiigselpaiHbreii In e nieiiw le llesslus voorradig In hel T A I I J T M A G A Z IJ van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOU13A mmm lyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I T lclMa 9 ADVEBTÉNTIPN worden gepLiatst vap 1 5 reg els k 50 Centen iedei e regel meer 10 Centen Giwote letters woiiten berek nd naar plaat aruiirtte Inzending van Advertefttiën t t T rte mhjit I e CJUg five dezei Courant geschiedt dagelijks met üitzomleriiiff van SJon en Feestdagen Ds pry pel d ifi w aitM ien is 1 85 Iranoo per post 1 7 j Afzoiideilijke Nommert V Jj P ü K NT B N lARD en eenlge pereeelen best W f k Liiïïi iDmaaK Brandewnn Openbare Yerkooping SiolwUkcrsluls bU Uooda in ééne nllHng op WOENHDAd 20 JULI 1904 de voormiddagB el nren in het Ko fleliais van wglen den HocrD HOOÖENDOOHN aldaar ten overstau van den te Haastrecht g veetigden Notarig VA IE BOMANSWOraO geteekend B No 115 teven Ingericht en dienende tot UITSPANNING EN KOFFIEHDIS met STALLINO SCHUREN HOOIBERG verdere OETIMMERTEN TUIN en BOOMtiAARD en eenlge pereeelen best staande en liggonde bg elkander aan de Ooowweg en Uonwsche Vliet in bet Voorstalblok on in het Beyorsche onder de gemeenten Gouderak en Stolwijk te zamen groot 11 Hectaren i 2 Aren 20Centiaier in verschillende pereeelen welke omschreven ttfn in Notitlen die gratis te bekomen zijn ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd ten wiens Kantore ook ter inzage liggen de kadastrale extracten en kaarten Nadere inliulitiogen geelt Notaris KOKUAN voornoemd Gasornamenten in alle styicn Supriso Pendaiils ISroncn voor Halons Kolkanicr Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichting M M V LOOIT Gasfitter Dabbelebmirt 8 W Telefnr 117 SPECIAAL MAOAZl lN VAN Verlichlings zirlikelen BADEN üELISERa KOOKPLATEN UASFORNUIZEN Onnoemelijke keuie nieuwste soort OASBALLONA ÖKOOTE VOOURAAD GEEIAILLEERDE GOEDEREN glltvry nit de Kamper Inbrjeken BERK EN ZOON Ernig adres foor Gasgloeilidil lici Ki li ilb den müAf BEANDEWUIT Aanbevelend SLOTEMAKBR G Holonlaieware n Comeslibies enz Van ends DE MOLEN I an e Ticiidewog II tO Joede waar voor billijke prijien Aanbevelend L VAN DER BEEK J IIKBICII T VA I I T BOUWMAiXSWOiMJ G in het BRYKItSCHK te STOLWIJK WAnniNXVBEtl Weiland 315 60 H A 5200 3 10 30 2900 3 08 80 2825 8 11 30 2650 3 08 60 2650 No 9 10 Mt9S LAN nKRIJES aldaar en onder de gemeenten Ifnildluxeeen en Zevenhtiltrn op den 7 Jnli 1904 door Notaris J KOKMAfl to Haaslrecht geveild staan in bod HIOLWUK No 1 Woning en 3 10 38 H A 6400 2 Weiland 2 59 20 4200 3 Hooiland 2 62 30 3600 Hooiland 1 23 87 975 5 Hooiland 2 64 40 2100 en No 11 3 27 30 H A Boawland te ZeeenliHixen S M Verhoogingen worden aangenomen tegen der verhoogingsom De rt J f en MiubtnatU blgU bepaald op DONDERDAU U JULI 1904 s middags tfi uren in het Hotel DE ZALM te Gouda 80 cent per Liter A J IJSSIXSTIJI A Tekfoonnummer 135 Goudschc Nclkini icluiiig TïïU rSIITQEL Telefooj F 21 Bovenstaande inrichting blgtt zich bg voortdoringaanbevelen tot levering 1 vnn PRIMA ONVEBVALSCHTE MELK door hot personeel met de melkwagi ns tweemaal daags aan hnis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staiit van den RgkR Vcearts don Heer E OVERBOSCH alhier Dozo melk wordt direct na ontvangst aun J pn Fabriek met de melkfilters van alle oiizuivurheden gereinigd en I daarna over de molkkoelers sterk iilgekoeld tor verdnor aroing De prgs is tot nadere aankondiging 7 cent per Liter TAPTKMELR 3 d pt r LUpp ZUETE ROOM HOOMKARNENELK 3 Schep of Kookrouni 7ü Slagroom 90 ZIRE R OM H Ie voien Ie blelb 70 Gepasteuriseerde Melk 1 Deze melk heelt een bewerking ondergaan ter verdoarzaming waar door de Pathogene bacterieën gedood ijjn vervMgt de gekookte mtik doch mist den kooksmaak ao kan twee dagen goed biyven Levering in Literflesschen i I © tO per Itnk met 10 cent staangeld voor de flesch en halve fleschjes il S et met 6 et staangeld voor hot flaechje jGepasteuriseerdeRoombotei voor taltlgebraik Dete boter Bant lit in fijnheid van smaak I M per K O HEUHEÜBOTKR voor stoof en keukengebruik li l I M per K G Onse gekeele boterhereiding staat onder geregelde controle van het 1 BOTERCONTROLE STATION te Leiden waardoor wy onzen afnemers I den grofltsten waarborg bieden van te leveren FBIKA 01I7EB7AL5CBTB KATmMTEB Inmaak Brandewijn Aanbevelend J V 7 EEÜBESEB HOOGE GOUWE Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor pereeelen binnon een kring van K M 1 gelegen Aanlegr en onderhoud gn ati Het net is aangesloten nan het Kyks Intorcommnnaalbnreaa Op 1 Mei 1 04 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden Terkrggbanr aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT BOOFD EAÜ IE WMl EN 1 ACHT WATER Deze wereldberoemde hoofdwaschiniddelen zgn onmisbaar voor schoolgaande kinderen want z e dooden onmiddelgk alle levend onrein verwijderen ROOS en SCHILVEHS waardoor de haargroei bevorderd wordt Verkrggboar in flacons met gebrniksnanwyzing van 3B 40 JIO en rs Cent by J VAN PIJE Kleiweg No 2 GOUDA Verkrggbaar In üesschen ëti fl et en f l aa bö H H Apothekers en Drogisten Let op het mfk ANKBR I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Qoi Di by C LUdER Apotheker M rkt n bg WOJPFF Co Westhaven 198 ieen i P L meer iWK DcNIeawe Loadon WsMHHHI doet de gryze haren binnen eidtele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvallen n neemt de pelletjes vu let tti weg Eischt op den bals London P r y s f a en f t S9 per acon Verl rygbaar in d 80ZENDAAL M 9 b j Izaitii Cais l apier JÊ molen ÜOÜÜA Qanït Druk van A BWNKIUNiZ Wat niet ontbreken mag De veïfciezingeii vour de Provinciale Stateji zyn dit jssr bij uitstek leerzaam weest vuor hen die van aaiiscbuuw i jk tiek onderricht weten te prutiteereii Wij denki n ditmaal minder aan de theoretische politiek de les ijv hoe ondeugdelyk ons stelsel van Eerste KaBierbenocming is maar meer aan de prActisabe de stembuspoUtiek en aau beitKeeii dip omtrent de krachten der oiiderwheidene partijen weer nader aan liet licht heeft gebrscht Kn dan is dat zefeer wel bovenal de l s hoeveel of jjjenlange volhardende propaitattda en stevige saraeowerking vor ogen Dat de kerkelijTce partijen door het t e ipi d£n van Zuid Uolland hun doej aBMetting der Eerste Kamer b reij t kdibcii hebben zij zeker aan die pro gunda en samenwerking in de eersfte plaais te danken Dat de vrijzinnigen toch n g in menig district bijv Eraneker Den tl Wmil éf lageiiriuU b ha ld a it mumzeer voor een goed deel op rekening dier beide strijdmiddelen te stellen meH de opmerking echter dat hun samenwerking en vopr hun propaganda i og lang niet die dei tegMipartij en W kracht evenaart Hun propaganda lang niet Want het 18 maar al te waar dat de vrijziimige Mifti n in gewone niet verkiezings tijdopi tith met d voorlichting en opvoeding dpr kiez rs tamelijk weinig bemoeilijken Dit idt voor de vrijzinnig democrMen nog nwr voor dn Üiüe liberalen nog vt i meer voor de oud liberalen Velen hnnnpr oorgnngers lyn in gewone tijden eep Voudig zoo goed als niet te vinden lij I jllfidw ttiet op ip iverg 4eriiigeB zij uiten uu Bwcniug zeldMi in de per n er is e n waarHjk buitengewone prikkeliig Boodig zooals thans de belangrijke stfi j pvericieiipgen om hen op het laatste ogeiiblilt uit hun hoek te doen scbiete i Men vergeet dat het dftn in veW ziehtan ie Uat is De propaganda moet I iltijd en altijd door ter hand zijn Meer 91 flRBOBGIM SGHAT Ik Ikh ook maar T n fe ch en bloed en je hadt mij raicnd gei aakt van jaloeiie en mij fftlargd en fchoond ea mij toot de voeten gevor pen dat ik je minnares niet meer f oe4 genoeg M om in gezelschap te komen van de dame die in ifit y uw verkoren hadt Dat roaajtie mij dol I jOe pkgepht bood c ch m heï geweer m 4ur g twlen en ik school op u God vnseve Ut fan Ik heb rr feker raéér dopr gelei dan O I als ik u daar dag aan dag n lig n Mg niet wetende of ge zoudt stïrvcn ot genexen dSn heb ik fikwijU gemeend krankzinnig te worden van hartieer en wroeginR Tot dusver had hij haar aangehoord als iemand rib nitt weet wat hij hoort es eerst tot beimniog Mt Dtea T en atood bjij ccnAUpe ep en liCp fmt M achêUskoord Zg echter vei p rde beu Waf gaat ge doen ïeide ii Wat ik ga doen f De poUcie balen en u in fnfgtt geven v ns poging tqt nioord Anderi niet Zy vatte faMi bij d n ar en heek hem in het gelaat Doch erüond daarop liet tij hem kf loa ZAcr leide ijj g hebt bet recht daartoe geschriften meer vergaderingen meer dit Zulk werken zal inspanning kosten en veel persoonlijke moeite ngetwijfeld Maar als de vrijzjiinigcn de k s op herwinnen van het gezag niet voor goed willen prijs geven en bet ware n ramp zoo zij dit deden dan is inspanning als bovwdoeld noodzakelijk Maar niet minder noodzakelijk is erjistige samenwerking Haastig is zij voor ditmaal voor de statenverkiezingen ineengezet en tot bet einde getrouw gehandhaafd Do li hoe stinat bet met de Kamerve rkiezinge hoe zal bet staan in 190 Hebben de vrijzinnigen bun geraeenscbappelijken grondslag al gevonden op welke zij vereenigd slag kunnen leveren Heeft de linkerzijde der vrijzinnigen al duidelijk te kennen gegeven dat zij indien zulk een grondslag gevonden zal worden tot samenwerken bereid i En beeft hun rechterzijde al doen blijken dat zij in dat gezamenlijk program naast verdediging van den vrijhandel ook schrijven wil grojidwetsberzieuing zonder welke de samenwerking V Kir de anderen is en zal blijven onaannemelijk Neen die verklaringen zijn nog niet gegeven en zij moeten toch worden afgelegd om de zoo noodige samenwerking te verkrijgen Kn het moeten zijn ernstige verklaringen ernstiger en degelijker d n wy in dezen bijv de adviezen van lu t HaudolsbUd vermochten op te nemen Het Handelsblad in het begin de7x s jaars schreef dit blad dat het tot medewerking aan grondwetsherziening berejd was doch dat bet met name van de vrjj Koep de policie en laat mij arresteeren I Maar bedenk dat er nu nieti bekend ia en dat voor het gerecht de geheeje raak aan V cht moet komen alles En weet je wel wat daarvan het gevolg moet liJn Dat jou naam nog meer d ipr het iHjk gesleurd vA worilen dan dep mqiten en dttn wordt ie huwelijk met Ida Van Horen eenvoudig onmogelijk AU al hetgeen tUMchcn ops gebeurd is het onderiverp wordt van een publiek schandaal als men openlijk uitbazuint qp w een laa artige wijte je je hebt Ipten dwingen om de hypothcdt op het kasteel Honham aan Quest ai te ataan gtlóof je dan werkel k dat er nog een mkele ewbare vrouw gevonden zal worderi die haar naam ou wiUen verbinden met dien van een nan aU gij En wat wio je er bij Dat de vrouw die je eenmaal heette te beminnen die in een verklaarbare ivoede den meineedige wilde dooien eentge jaren inde gevangeniszaïzuchtai als er rechters gevonden worden om haar te ver oordeelen Welnu ga je gang Ik heb niet willen wreken ik wilde je dea weg vrij laten zonifer verder een steen op je pad te leggen maar wa4r achtig een choona wraak dan waar gü thans op lint bad ik oiet kunoen bedenken v tiete wouden brachten hem tot bezianiiig Ku zeide zij waarom schelt ge nipt Ik schel niet antwoordde hij omdat ik het el bezien verstandiger acht u te Uien loopen Ik wenacb niets meer met u te doen te hebben Ge hebt m at kwaad genoeg gedaan in mgn Iev0n ea uw UaOM werk wts een poging oai mij te vermoorden 1 Ga heen I Ik geloot dat een klooetcr de beate pUati voor u is Ge zijt te zinnig democraten verlangde te weten of zij van hun ingediend voorstel desnoods alleen de hoofdzaken algemeen kiesrecht directe keuze der Eerste Kamer zouden vasthouden dan wel of zij opverhoopt van geen enkel woord en formuleering afstand zouden willen doen Alleen in het laatste geval tm het Handelsblad niet mee kunnen doen Vier weken later noemt hetzelfde bl id grondwetsherziening voorloopig piet wenschelijk En let wel niet omdat het Handelsblad met de bestaande Kieswet verzoend zou zijn geraakt integendeel het blad achtte de onwaardige regeling in die wet vervat ergerlijk en oidioudbaar Dopli ziet nu heette het dat het kiesrecjit weer eerst binnen de grenzen der grondwet hervormd moest worden en uitgebreid Terwijl wij nu voor het oogenblik eens in het midden willen laten of het inslaan van dezen weg boven grondwetsherziening misschien voorloopig de voorkeur had v erdiejid op zich zelf dus goed zou kunnen heetïn vragen wij toch nu eenmaal zoowel de vrijzinnig democraten als de Liberale Unie getuige voor deze butste haar kicsrechtrapport reeds door haar grootste afdeelingen s Oravenhage Zutfen Enkhuizen bekrachtigd nu cejimaal deze groepen door het gebeurde met Tak s kieswet wijs geworden de grondwetsherziening als eenig afdoepd middel tot verbetering zijn gaan eischeii getuigt het dan van enistigen wil tot samenwerking indien het llaniUdsblad nog weer eens in eenzaaudieid de kies herziening gaat bepleiten Men zou bijna gaan denken dat als de andi re partijen wèl het verruimen der kieswet voorop hadden gesteld het Handelsblad in plaat daarvan t Pt grondwetsherziening zou zijn gfkM adviseeren Dat moet niet zulk eeuwig verdeeWloid zoeken is geen ernstig lieb id Evenmin als wij enist vermogen te ontdekken in het pas geschreven artikel van hetzelfde blad waarin ontraden wordt het verlangen van grondwetsherziening om slecht en te gefaarljjki om in vr heid te worden gelaten Eduard 1 Ca heen ÜI kermde zij als iemand in groote pijn 01 En gij zijt de man voor wien ik aoo ver gekomen ben O God I dat is méér dfin wreed Zij drukte de handen op het hart en strompelde meer dan zij liep naar ie deur l aar echier keerdï zij zich om en met de handen nog steeds op het hart geprest leunde zij tfgen ka muur Eduard stiet ztj met moeite uit want de adem scheen haar te begeven Eduard ik gaat been voor altoos Hebt ge geen geen enkel vriendelijk woord voor mij t Hij keek haar aan meteen grimmigtn woe ten trek op zijn knap gelaat En toen tój wijie van eenig antwoord draaide hij zich op de hielen om En zoo steeds nog met de handen op haai gebroken hart ging sij heen uit het huis heen uit Boisingham hees uit de w eld In Utere jaren zouden tij en hy elkander nogmaals ontmoeten en wel onder teer treurige omstamjigheden doch de geschierleois van die ontmoeting ligt buiten de grenzen van dit verhaal Voor de wereld in den gewonen zin was Relta dood Maar er bestaat een andere een wereld van sicktt en lijdsn van jammer en ellende en in die wereld siet men het lieve gelaat van zuster Agoes als beitrsald door een hemelsch licht In HUI II m i ii iimu i I I I I ixwwwiwiw tot algemeen kiesrecht te komen omdat de vereischte 67 stemmen voorloopig toch niet te krijgen zouden zijn doch waarin in de plaats daarvan het eiscben van het vrouwenkiesrecht wordt aangeraden welks invoering zonder grondwetsherziening onbereikbaar is nu zeker als wij voor ons land den vooruitgang weuscbeu en gelooven dat de vrijzinnige partijen bij eeiidrocbtigo samenwerking daartoe nog steeds de beste krachten bezitten zoo zeker hopen wij dat de houding der rechts vrijziniügen weldra van dien aard worde dat de samenwerking die mik zij scliijiieu Ie lH geeren er niet langer door worde belet HuHenlaadscb Overzicht Het volgende otlioieolo telegram gisteren uit Tokio gezonden werd ontvangen door don lapnnscbcn gezant Generaal Okoe tnoldt dat het tweede legercorps den Oen luli oen aanvang mankte mol do oporaties om Kaiping te bozotteii Nadat wy de Rusnen acbteroenvolgens uit hunne stellingen verdreven hadden bezetten wg oindoiyk den flo Kniping on de omliggende hoogten Chinoesche jonk vnardors dio to Tsjiloe aankwamen nit l ort Arthnr deelden roede dut meer dan HOO Russen onder wie twee officieren vnn lioogon rang door de stad binnengedragen werden den 5en Juli door Ohineezen en dnt een deel vnn do Inpanscho legermacht oprukte tot op eon nfjtnnd vnn minder dan zes myien vnn Port Arthur zich meester makende vun een ander fort ann de Oostzyde Een deol van het pcrsiinool dor RussischChlnoescho bi nk kwuin Zaterdag lo Tsjifoo aan Deze bonmbtcn zeiden dat do toestand in dl Btnd onveranderd was In do otgoloopen week werd hevig govochton zeven myien afstands von Port Arthur Jonken die Zatcidog nankwnnien verklaarden dat zy Vigdngmorgen bet schieten van Port Arthur gehoord hebben Do aanvallen op Port Arthur zQn met krnchl begonnrn De hoogleii vnn Takoesjan die eerst werden genomen liggen tegenover hot NoordOosteiyk IronI dnt buitengewoon die wereld hebben zi die haar nog vindeti willen haar ie zoeken Thaiis nu jaren verloopen zijn sedert het aftcheiilstooneel met l iltuird Costers kan ztj zonder wroeging sender lead terugdenken aan die vreeaelijke dagen van leed en konuner i weet 1 ze zonden horer jeugd geboet heeft in het groole werk der liefde zieken en armen te verzorgen en te trooiten In de stilte van het klooster wour toch zooveel bedrijvige werkzaamheid heerscht is de wonde welke haar hart geslagen was geheeld Mtddclarwijl begun het er op bet kasteel Konham recht wanhopig uit te zien F lnard Costers gcvolmachtigen voerden zhn bevelen met de nteest inogeliike stiptheid uit een dag achicr ging er voorbij ol zij vonden in hun hatelijke wetifeleerd heid het een ot andere voorwenilsel om den rampzaligen baron te manen in bet nauw ie drijven he u letleilijk het vuur aan rie schenen te leggen totdat de oude nmn schier raileloos geworden wai en bij gevolg oii sijn bcMrt aan iedereen in zijn omgeving het leven orKlragelijk maakte Geen wonder dat zelfs zijn ijzeren gezondheid onder dezen aanhnudenden last van zorgen kwelling zichtbaar begon te lijden i yordt virv0l ii