Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1904

I Vrijdag 15 Jali 1904 iNo 9465 43s e Jaargang ISieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleliM He M ADVERTENTIEN wonlen gepltatst vun 1 5 regel a 50 lonten tedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar laat niiinte Inzending van iilvertentiën tot 1 uur des midil r leta n M i e Uitgave ilezer ourant gesthieilt dagelijks met uitzondering van Zt ii en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 26 franco per post l tO Afeoiiderlijkc Koinniers V IJ F C KNÏ EN OPEIBAimRKOOPlIG De N 6UrU H OBOËNENUAAL U OouJa b TOsruBCM op MAANDA 18 JULI 1904 4m Tooraiddtt Il uur In liet HAtel DE ZALM ua de liatkt te Oouda in het openbMT io Mae litting te reilen n rerkoopw No 1 4 Vim naaêt elkander tAuinde Wooiihnizen mét aotultrrttn en Tutn na den Plnircelen Ningel ijk R Kon 690 91 092 en 693 te Oouda tegenover de Doelebrog Verlinnrd No 6 X tot 1 Mei 1907 roor t 265 per ar No 691 tot 1 Mei 190 5 Toor 1 3H per isar No 698 tot 1 Mei 19 K Yoor I 265 per jaar en No 691 tol 1 Aogaatoa 1905 oor I 220 per jaar No 5 Een WoonluiLs nu Tuin aan de WachteUtraal wjjk P No 284 te Oourfo Verhaard tot 1 Mei 1907 roor I 280 per jaarDe perceelen i jn vooralen ran Uoi en Watetleidilit BetaaMag der Kooppenningen 1 September 1904 Te beiiolitigen drie werkdagen roor den verkoop an 10 12 en van 2 4 nor en op den dag der verkooping van 9 11 nar Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris OHOENENDAALte Uoada TK II HL II In Kragerlaan HEERENHUIZEN net TUIN 6 Kaaeni ruime Warande Kelken en Kelder vooralen van Oas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TUKKMARKT H 258 een g QTi3s Haar f Jffi meer I É WmLa A De Nieuwe Loidon MmI HH doet de grljie haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glaniend en lacht belet het uitvallen en neent de pelletjes van Uct hoofd weg Eilcht op den hal London Frt a i SA en I LM per flacon Verkrygbaar in de ROZKNDAAL H by IzaMk € atm A Papier muien GOUUA Gasornamenten in alle ityien Huprise Pendanls Kronen voor Salona Ketkamem Zitkamers Serree OITNAMENTEN voor Winkelverlichling M M V LOON Qiafltter Dnbbelebnart B 13 Teleinr 117 SPECIAAL MAOAZI W VAN f erlichtinga zirlikelen BADEN GEM8ER S KOOKPLATEN 0A8FORNUIZEN Onnoeneiyke keue nienwele aoort GASBALLONS UROOTE VOORRAAD 6EE1AILLEERDE eOEDEREN glltvry uit de Kamper Inbrieken BERK EN ZOON Eni iJrti mr KisglMiliél l iMwJi y lhd w i 2Ji N HM tMH WHkaaMMiM MI OC ld IIIM llWlllltHHllHII Hlii flR la iAnntuarnae MMrAOa 7Iniktlr 14 MMMto Mam m lUcWuaMk MtmlMTH lanaWlaMHrtliMMMMt hm lm mt n m i m in 1 Bet Moderne Borduren en Stoppen óp de Singer Naaimachine Op 18 Jalt en op 8 Angaataa uilen wjj hier ter itede weder beginnen met een thtoretitieheri en praetUehen CURSUS IN BORDUREN EN STOPPEN lipeciaal voor lueiajes die nog ter school £ aan doch dJUi vaeantie bebben Elk dezer beide cnrsassen zal ongeveer 18 dagen doren en de lei nren zullen zjjn fan 9 12 voormiddags en van 2 5 namiddags U t onderricht zal door eene dame die een en ander grondig verstaat verstrekt worden en geheel KoêleUo zjjn Zy die een ol meer dochtertjes aan dezen earsas weoscken te doen deelnemen worden beleefd uitgenoodigd oM biervan spoedig mondeling of schrifteiyk kennis te geven Singer Maatscliappij donda Lange Tiendeweg 27 lie 2e eiiileiiile groole HENGËLOSCHË VERLOTING Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 in het openbaar te Hengelo G in het Ifotei de Carper van den Heer W B WITTE Op iedere 30 loten 1 prijs J334 prijzen HOOFD PRIJS 12000 O ld isro Ccx tsL3r te3a 2e prijs 2000 Gulden in Jontanten 3e prns 1000 lulden in tJontanten 4f prijs iOO itilden in lontanten Vuorls Paarden Koelen VarkenH Schapen BIJwiMeu Naalmaehlnei Meubelen Uul houileH ke Artlkilen tii me l rijg per l t f 0 50 p p f O óö Verkiügbaar by D J JANSEN te Hengoio Oeld die nok Agenten aanstelt Verder by LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALB JONGENEEL Ooithaven B 78 B L RAASTBOP Lange öroenondaal 1 123 JOH de BOER Lz Hazerswonde Dorp DejlftIghe SlJOlie Geen Kinkhoest Geen Inflnenza Om Kinkhoest Influenza Itorsl en Keelaandoening binnen den kortiit mogelgken tyd te doen genezen neemt unmiddcliyk de toevlucht tot do van oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M K 1 1 A iV T II I nit de KoninkiykttStoomfabriek DR HONINUBLOEH van jmè mimf H N VAN SGHAIK C lUuiUlSCH J DEN HAAG Hofleveranciers HAA6 Flacons f 1 70 ct 40 et b j Firma WOLF S Co Westhavm W nou Ui A LATBJiaTBni LUiita 100 amuh E H VAN MILÜ Veental U 136 te flmKU A UüUHAN M n r A PlNtSK l uuMrktrkaii IJul A N vtH ZBSSBN 5rWiiAm ii J Th TORK BN iSiuitoap B T WIJK hidmaler A arUECli HeaêirerM P W i BUK Oudmaltr K tisd ilKUDEN te ie P o 8PKK M rtaptlU O t o STAR o i ii w t Wed A HOLST WaddmimMd U KOLKMAN WaJdimmm P A u GROOT Oudtwatfr J o JONt B OwtmoMr J P KASTBLBIN PoUntttrtiam D BIKKBK te Brnxk WAARSCHU WINQ H H VERBRUIKER S VAN T MERK OIJ B KIIBVCH NIGHTCAP worden dringend verzocht met het oog op voorkomende vervalschingen zich te overtnigrA of behalve de hand teekcning op t etiket ook de naam r Borrs cBiBniM in de kurJf gebrand en het i oode htk o p de kurk vtiontien is van nerensluand stempel ar JV raHduleuee namaak tal gereehtelljk vervolgd worden Verkrüfrbaar by M PEETKR8 Jt Teleplioo9 i0t Qouda Abonnement f K per jaar voor perceelen binnen een kring vaa K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryka Intercommunaalbarean Op 1 Mei 1904 U2 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjfgbaar aan het Bureau ACHTER üE TI8CHMARKT Verkrggbaar in flesschen 90 et 7 J et en f l llg by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJIRBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te OoiD by C LUUEB Apotheker Markt en by WOLFF A Co Westhaven 198 MN Blommlstein s Iimkt S piOiJor üfcrVdiiljlijl de BEST C onvolkomen ONSCHADELilH ADfLOOORN HOUOND GEEIT Wm adres voor alle soorten SCHOENWERK als het NMrdbnibaplsdi ScWn n Lunemagatiji KLhlVJ EO E 30 tegenover de Klei wegsteeg Aanbevelend C SIHITS Alle eparatl D en aangemeten werk Wie eker zyn wii i lekt filkel Caeav te ontrugen teaamt £ gestald en na vela prtsfnémingeii den handel gekomen obdei da naam dat iiitviadars Dr UlohaeUs vsrvaardlgd op de best maeUnea ta hst wttaldb rsBisd MabUistMiMnt vaa OWbi StoU MTok t Kwlmi tlNlM Bikel CactLO In vlerkantga bnaaen Deze Eikel Cacao is utt rasik gdioakt eau aangenaDM geieode drank vaor dngeiyksch gebruik een h 2 tkeahnb vaa t poder voor een kop Chooolaia Ak geneeskracktig drank bij geval vaa diarrhee aleciita nel wst t t gebraikOL Terkrygbaar bij de voomaimsla B 1 Apothaknn ens Vt Hu V X praibn TT55 c i vS ft OlSS Mi 0 Der lT rtM nwoordicer root 1M UnJr iuriiu NattankM Vmnterdwn Calv istnat US EEtnSSBF0I7MIBSB Hen rdt nrweht oy t ÈMtOL leleltn UIT BBT MlOiSUK Vt iUVËNSWAAY ZONEN OOHUIOHBH Deaa THBEIN wordMi a l foid in venegdd pakjes vaa fpV mi m Mfi half en m Nid ew BMt vermelding van Noranaar en Prga vootxin van navaastaaad liatk TOlgena da Wet gedepo neenl Zieh tot de uitvoerittK vaa gi erda orden aanbaveleoda t G BIJL roorhean J B I EBAABT Li Ooida Drak van A BBINKHANftZi Een imttige Wet Onder de vele val srlie onsympatieke strijdleuzen waanuede de fltristelijlve pattijen bij le stembu B 1 H de overwinning bevorliteii heblien was er f éne die iu het bijzonder d ior hare onopreehtlieid bij allen die het wél meenden met de ontwikkelinf der natie weerzin moest wekken doeli waardoor lielaas vele eenToadiKe lieden vele minder ontwikkelden werden medcgeiileept eu voor de kerkelijke randidaten gewonnen Het was de leua vóór het reeht der ouden om over d opvoeding liunner kiiide reii vrijelijk te liesHssen tegen de Leerplichtwet die dat pvoedingsreeht verkort aan Imnden logt Valsih was die leuze omdat aan de tegenstanders der Leerplichtwet reeds in de wet zelve de groote owessic was gedaan dat ij hun kinderen niet zouden behoeven te zenden naar een school waartegen zij gemoedsbezwaren hadden zoodat de Uverlieid geenszins ingreep in de bevodgdheid der ouders omtrent de opvoeding van hun kiadwen te beslis en onsympathiek was dit strijdmiddel omdat het aan Ven veriueende aanranding van het recht der owlers de belangen van liet kind ten ofler wilde brengen De leerplichtwet toch heeft ten doel het schoolverzuim die kanker van het onderwijs tot de kleinste afmetingen terug te brengen zij gaat uit van het onbetwistbaar juiste beginsel dat het van het gmotutc gewicht is voor een ieder dat men in zijn jeugd althans de meest onmisbare kundigheden heeft kunnen verwerven OnthreelU deze eerste grondslag wat kan er daa onze tegenwoordige maatschappij MB den jongen of het meisje terecht komen Wie het kind de kans wil geven in de wereld vooruit te komen althans geen broodsgebrek te lijden of tot misdaad te ver allen mag het behiHirlijk onderwijs niet onthouden Het ijveran tegen den leerplicht uit dit oogpunt bezien was dus ichie misdadig te noemen Daarbij k ain nog de eenvoudige FEVILLETO X DE YBRBOBGETsCHAT 8o Hij n bil en W kon du den hartitocht ïsn litn mededinger begrijpen Ilerbeit wel wsar die harutocht Id gold Iloch boven alle waf hij een edel man en de gedachte hoe iemand door de macht van ijn geld een meuje kon dwingen om volilaiieD tegen haat wil de iijne te worden die gedachte stuitte hem onuitjpreliehjk tegen de bor en vervulde lijn gemoed met een brandenden toorn Zoo hedig was dit gevoel in liem dat hij tot het betlait kwam den heer Costers sijn m e j of omtrent h te doNi kennen en dit wel terstond Hij liet dus stjn rijtuig inApannen en reed naar Eduard Oosters wooing met het stellige voomeaen dien heer eens duchtig de waarheid te leggen I e lieer Oosters was tehuis doch daar de kolonel vreesde dai hii weigeren lou heia te woord te staan volgde hij den bediende de trap op en tttd onmiddelijk na aangediend te lijn dé kamer binnen Er was op tijn mannelijk gelaat een uitdnütkiof vaii grimmige vastberadenheid en iets dreigends in atjn krijgshaftige houding Ook k m n er seker van zijn dat ïijn voorkomen niet mittzaner wetd bij het aanschouwen van Ida i l e vea sgro M portret boven den ichoorsteeiimaateL overweging dat het kind dat ongehinderd kan spijbelen allerlei kattekwaail zoo niet erger leert uithalen zoodat verwaarloozing en een misdrijf door ongeregeld silioolbezoek in bijzondere mate wordt bevorderd Maar dat alles werd door de christelijke v dksmeniicrs lilijkbaar van minder gewicht geacht dan de beweerde inlireuk op het recht der ouders W aarlijk een mooi recht om de kindereu te laten oiigroeien in onwetendheid en verwaarloozing tot Hrml tlgeIl of misdudiger Maar bovendien as de leuze onoprecht Dat liieek toen liet Miiiisterie Kuijper aan liet roer was gekomen Nu zou die hatelijke verderfelijke wet toch zeker wel worden ingetrokken dachten de eenvoudige kiezers die zich door dat geschetter ner het recht der ouders om den tuin luidden laten leiden Maar dat leek er niet naar Integendeel llitdnikkelijk verklaarde Dr Kuijper lic wet zij het ook wellicht met enkele noodzakelijk gebleken wijzigingen te zullen handliaven Gelukkig Want al zijn wij de eersten m UW t i even dat de leerplichtwet verre van volmaakt is te noemen waarbij men echter heeft te l edenken dat bij de weinig democratische sAmcustelliMg der Tweede Kamer iets beters ni t te bereiken viel toch zijn de resultaten der wet in het korte tijdperk van haar bestaan reeds van dien aard geweest dat haar tot standkomen een zegen mag geacht worden Uit de statistiek v n het betrekkelijk schoolverzuim in 1902 en van het volstrekt Leerverzuim op 13 Januari 1 I0 1 vanwege liet Centraal Bureau voi tr de Statistiek tersclicnen blijkt toch dat het scliooh erzuim hetwelk gedurende liee de voorafgaande eeuw het volksonderwijs heeft belemmerd sinds de in werking tneding der wet in Januari 1901 aanzien lijk is verminderd Waar in de jaren 1H92 19ÖÜ geBiiddeld ruim 22000 kinderen zonder geoorloofde redenen de lagere school niet bezochten en in 1900 18194 is sinds de invoering der Leerplichtwet het ongeoorbiofde volstrekt schoolverzuim tot op 1 fttitj verminderd m a w £ duard Costers stond op met verbazing en wrevel niet onvermengd met een goede Kfitliie xenuwachtigheid op sijo gelaal De laatste persoon van wien hij een bezoek gewenicht of verwacht had was kolonel Rooyaard voor wien hij in zijn hart niet weinig tiang was Ten stelligste zou hij dan ook geweigerd hebben dezen bezoeker te ontvangen indien hem tot wcilgeren slechts tijd gelaten ware sOoeden dag teide hij koeltjes Wilt u plaats nemen i De kolonel maakte een koele buiging doch ging met zitten Wat verschalt mij het genoegen van uw bezoek it vroeg Eduard Oosters zeer beleefd De vorige keer dat ik hier was mijnheer Costersi begon de kolonel met zijn diepe stem zeer beslist sprekende skwam ik u een opheldering geven Thans kom ik er een vragen Inderdaad Ja Om terstond ter sake te komen moet ik u zeggen dat freule Van Horen en ik aan elkander gehecht zijn en dat er tusschen ons overeengekomen was oni te beschouwen als met elkander verloofd Och ïcom Wat hoor ik zeide de jonge ipan schamper ja antwoordde de kobnek al zi n best doende om zijn kalmte te bewaren Nu hoor ik echter naar het schijnt uit een vertrouwde bron dat gij hebt goedgevonden aandrang van geldelijken aard te oefenen op freule Van Horen en haar vader ten einde At jonge dame te dwingen tot een door haar oogewenicht huwtlijk met u het fbsoluut verzuim is gedaahl van 2 71 percaat tut op 0 24 percent van het aantal in het Kijk wonende kinderen van i 12 jaar den leerplichtigen leeftijd Ook ten aanzien van het lielickkelijk sihoolverzniiii het niet geregeld de school lieïoeken liraiht de wet verbetering In 1903 bedroeg dit slechts 7 lugient waarvan ihclits l percent aaf jBtgeoorloofde redeatn moet worden toegeschreven De aanwas van liet luntal kinderen boven de 11 jaar die op de schoolbanken werden gehouden bedroeg het kolossale getal van 302 1 1 d i 2HII0O meer dan degtmidd de aanwas vóór dat jaar Alom in den lande valt een sterke vermindering van het rejatnf schoolverzuim te cunsta teeiMI Hieruit lilijkt tevens de ongegrondheid der bewering dat de legensliuid tegen de wet Joo groot ziiu zijn dat de ouders zich ver een verooideeling op den hals zoudea willen halen dan te zorgen dat de kinderen trouw ter schol gingen Doch bovendien Iilijl hieruil dat diegenen die beweerden dat de wet geen effect zou hebltilf wegem de t geringe geat r fn gheid Ier liepaliiijfi ii volgens weHte eerst bij lierlmalde overtreding binnen zekeren tijd na voorilfgi geveti aanmaning wordt gestraft het evenmin bij het rechte eind geliad hebben Keeds thans in haar wellicht al te wilden vorm met al haar gelircken al haar administratieven omslag heeft de wet groot nut gesticht Ten slotte bewijst dit alles de ongegrondheid van het verzet der sociaaldemocraten tegen le wet die wegens het ontbreken van de verplichte schoolvoeding n kleeiling de wet te bezwarend achtten voor vele ouders die nu liun kinderen niet meer een deel van den kost zouden kunnen laten verdienen Had dit bezwaar waarvoor zeer zeker door alle democratisch denkenden gevoehl wordt inderdaad zoo zwaar gewogen dan zouden stellig de meeste ouders die in dit geval verkeerden zich hierin een veroordeeling getroost hebben dan hun kinderen ter school te laten gaan en zou dus het choolverzuim dat immers in de meeste HMiasHnMOT wwn pOTxanmiHaB Bnzelven Ën wat duivel gaat u het aan mijnheer wat ik gedaan heb of niet gedun heb h vroeg Costers Ik begrijp zeer goed dat de rol vaa den teleurgestelden minnaar u onaangenaam is Maar ijder voor zich En ik vraag u dU3 nogmaals wat gaat het u aan wat ik goedvind te doen of te lateti Het gaat mij zeer bijzonder u n mijnheer Costers omdat ik indien freule Van Horen toteen huwelijk met u gedwongen wordt mt n beminde zal verlieEen Zeer zeker zult gij haar verliezen Maar denkt ge dat ik mij over u lal gaan bekommeren Inderdaad voer hij voort al reeds zijn tong niet meer meester in aanmerking genomen het verschil in leeUijd en fortuin tusschen ons zoudt gij awl andere redenen heblïen kunnen bedenken waarom ik boven u de voorkeur sou kunnen verdienen jonge d imes weten wel wal zij doen Jonge dames kiezen gewoonlijk van twee mannen de Wen Ik weet niet wat gij versuat onder den bestene mijnheer Oosters zeide de kolonel kalm tVer gelijkingen zijn hatelijk en ik zal er een maken hoewel ik erken dat gij in gekt en in jaren een voordeel boven mij hebt TntuHchen dat is de zaak hier niet Ue zaak is lper dal ik het geluk lieb gehad door de bewuste dame verkozen te worden boven u en niet tj boven mij Het it raij bekend dat het denkbeeld van een hitwelijk met n freule Van Horen evenzeer tegenstaat als mij Dit weel ik van haarzelve tn wel w beriist nogelijk Indien sij met u trouwt dan doet lij dit gevallen uit armoede voortspruit slechts weinig zijn afgenometi Overigens zou dil sociaaldemocratisch bezwaar even eer moeten gegolden heliben tegen elke wet die den kinderarhMd gelieel verluMul terwijl liet pen zoiiderliBge politiek mag heeten tegen een wet te stemmen gelijk de sociaaldemocraten deden die de eerste schreden zette in de goede richtiili en wier werking reeds thans liij i pr velen in den lande die vroeger gekant warefi tegen verplichte schoolvoedingen kleeding verbod vmi allen kiflilerarbeid en wal dies meer lajfile overtuiging van het heilzame vafi al deze maatregelen heeft gevestigd Ook in dit opzicht dus heeft ile Leerpiidit groot nut gesticht eo mag haar tut stanilkomiBg ei n Weldaad voor t volk heeten ItuKciilaRilscb Overzicht Een officieel Kenler lelegrom van den geiieralen staf uil l otorsburg inolill dn volgens berichti ii uit Japan elie bruu ontvuugeii door den staf van den uiiderlioning in O nt AaH de lapanners d positie van l urPArthur in den noclil v n 10 uli aanvielen docli met groote verliezen werden leraggcslngeii Het is mooilijk zelfs uianr a iprosimatieve cytors tu uoomen doch de vorliezen zonden du roOHachlige hnogto v n IIUOOO until liubbeji bereikt Ken nadere mudedoeliiig van den giMicraleu stuf qevustigt het gisteren nit Hoekdun ont vangen bericlit dut de lapanners by l urtArtiiur HO OOO man vurliireu Hit de InalKt ontvangen berichten kvn men iilbidi M dal gevechten van I 7 en H lull um Kaiping crnsliger ijn gowceat dan generaiil Hacliamt in z jn rapporten wil doen voorkomen Wat voor roden lii hiervoor lieell valt slechts te radon Wnnt de Uussiscbo tegenstand wus sa uk en reeds spoedig trokken de Kussen terug naar het noorden om licli zoldelük vsn Tasjisjao te gHan versterken Een tiaily Mall bericlit van Nioelsjwang sprak v in Hüfl man verliezen voor do iivpantiers in c u gevecht blJ Hankantui dat 10 mijl zuidwestiiiyk van Kaitsjim ligt Ueneraal Koiropalkine bevindt zich in Tasjlsjao en z n speciale trein slaat dag en naclit onder toom gereed om hem njinr du voorposten te brengen die twintig kiiume enkel rn alleen onder den drang van de bitterste noodzakelijkheid om haar vader te rdden v nden ondergang clien gij mijnheer Cotters opzettelijk bezig zijt ovtr den ouden man t brengen Ma ik u vragen kolonel Rooyaard of n haast gedaan hebt met mij de les te lezen t vroeg de ander Zoo j i dan wild ik u maar even zeggen dat indien ik door wctleli ke middelen ld vin Horeh tot mijn vrouw kuim ikrn ik ten stelligste beslrjten ben die niidd len niit ongebruikt Ie lajen En ik wil er no bijvoegen dat ik eenmaal fctrouwd wtl zal weten te zorgen dat aij mijnheer mijn vrouw niet meer te zien krijgt I Ik dank u voor uw luedeileclin zri te Har ld hoe langer hoe be laarder Htt is dus alles vaar Het IS dus waar dat f ij uw rijkdom in sbruikt om dien oogelukkij en ouden heer en zijn doi hter te dwingen zich bij dit huwelijk neer te leggen En aangezien dit dan htt fieval is wil ik u hier thans onder vier oogen iets zeggen wat ik weldra gelegenheid lal vinden in htt o cnb3ar te herhalen namelijk dat een man die zulke dingen doet een ellemleling is eo erger dan een ellendeling een schoft Zulk een ic ott dus sijt gij mijnheer 0 ters 1 Eduar l Oosters werd zoo wit aU een doek v in woede en hij ifbiakle een beweging als tf hij zijn tejfenjiartij naar de keet wil e vliegen De kolonel echter hield zijn han l op WtrrJt verjtot ti