Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1904

k L A Zellekens s Grnvenhago f 0 72 A Kaptyn Oeida 0 71 1 0 68 0 67 Sleenkolenbandelsver Utrecht geheel i W Hoven Zn Rotterdam 0 72 0 71 Scbeepv enSleenk 0 83 V 0 68 W H Borgbuya Amsterdam 0 87 0 65 0 63 Kittel i Co Londen 065 P H Hoos Zn Rotterdam 0 80 0 79 0 78 Inschrgving op + 80000 H L kolen ten dienste der stedelgke gasfabriek op Woensdag 13 Juli 1904 Ingeschreven werd door Naam der Inschrgvere WoonplaaU Prni per Frtjs per Naam der Oemidd gew waggon myn per HL f 90 Nevilles Brancepot 80I Consolidation o I Shamrock lZollvetehn iRhcine Klbe Almn 02 Unser Kritz 84 gf fj Graf liismarck Mont Cenis naa Nordatern Scblogel u Eysengeheel als do inschryving van A Kaptgn BIrlejr doubles Creened Note 78 New Pelten 10 87 50 Wearmouth 85 50 Peluw Main 92 50 Thornley 90 Horden Allerton Rhywatdr s 87 50 Silkstone Goork j 86 50 Groasmoor y 80 Tobruk Micklcy 79 Tononoly Main 80 Soutbnoor PeJton K2 t r tuideljjk liggen Rr wordt Toortdorend in den riekting ieUetes gehoord Zillen de Kaaien hier krtchtigen tegenrtand bieden f Umi 00 het xeggen m Okoe zeil meldt dkt d BauM uer sterke tellingen beicUen p de hoogtaa in de bnnrt van Ta iiH au Naar de aoatelljke z jde willen d Huamn den opmaneb rap den vgand nu ook tegenhouden De Studardcorretpondent bfj bet eerite Japanicbe leger ran Koeroki teint dat de Uniaen aan den anderen kant van den Motienliugpaa tand banden rertlerkingen aanroeren er lal van nieowe verdedigingslinie oprichten langs den weg naar Liaojang Üe paa zeil die iti bezit werd genomen door da lapanneri al kampeeren zj er niet ia weinig geachikt voor verdediging De wanden z n tyi en met bonacben bedekt de weg u uanw en kronkelend De Rnsaen hadden dn groot gcigk meent de Htandardcorreapondent na een bezoek dat b j aan den paa bracht om geen pogingen te doen om den paa te versterken en te behoaden Zooali troowen gemeld werd kampeerden de verachillende legem aan weerikanten van den pa en niet er in Oernchten van oltvallon nit Port Arthnr Naar de retiirnbnrgnche correapondent van den I etlt Fariaien meldt loopt in de Unaaische booldttad bet gerncbt dat het garnizoen en de vloot van Port Arthur mn geinurnschappelgken nitval hebben gedaan Van do poging van de vloot vernam men dat er in ilaagdc zich een weg te banen in de richting in de Htraat van Korea Te geiyk ion het Wladiwottok eakader weer lyn nitgevaren in de richting van Uonsan en naar men wil ion men bier te doen hebben met een gemeenachappelgke poging van de commandanten van beide eakadem om zich te vereenigeo rn onder Hkrydlola commando admiraal Togo een bealiatenden liag toe te brengen IntaMchen vernam men nit een Kxpreaibericht dat Togo a vloot in de laatate dagen weer veraterkt is door de komst van een aantal groote schepen uit Saaebo waar zy de noodige Jierstellingen ondergingen V D Parytebe Temwi bevestigt de mededeelingen van L e Hatls over het nieuwe conAict van de regeeriitg met de l anseiyke curie en het op t concordaat inbreak makende optreden van laatstgenoemde Ken schryven van kardinaal Vannntolli sommeerde biiichop Oeay van Laval nanr aanleiding van de in zijn diocees keerschende onlusten en tn t belang van do kerk zyn ontslag te nemen De regeering beschouwde eenparig dit optreden van don kardinaal als een acbending van het Concordaat dat uitdrukkeiyk elk direct ingry pen van het Vatikaan In de hiërarchieke verhoudingen van du kerk in Frankryk buiten sluit Zy richtte dientengevolge een formeel protest daartegen langs den diplomatieken weg t bet Vatikaan Middelerwyi ontving ook dl bisschop Le Nord z te Dyon op geiyko wyze Diiar In scherper vorm de instructie om sicli van zyn bisschoppolljke waardigheid en volmachten ontslagen te rekenen en deze niet meer uit te oelenen Bovendien heeft de Curie nog aan een aantal andore pielaten het veniat gezonden d w t de uitnoodiging om naar Rome te komen nameiyk aan do aartsbisschoppen van Uouaan Albi Avignon en Algiers on aan do bisschoppen van Tareotaiao en Mende Zy allen aarzelen echter aan deze uilnoodigtng gevolg ic geven daar ly vreezen dat het hun eenmaal te Home vergaan zal Is den bisschop Kohu van OlmtUi die ür lyn bisschoppeiyke waardigheid tenslotte by inschoot Ken leeiyk geval zoo tusscbeu twee vuren te zitten V ÏH uppöaitte tegen bet ontwerp tot verbooging der civiele lyst die eerst zulk een vaart dreigde te nemen is ai aan t verminderen lelts de Onalbankeiykbeidsparty die de dwarstrokkery sr voor wilde hervatten Bchynt r al genoeg van te kr gon Niettemin nemen aomraigo algovnardigdcn de gelegenheid te haat om eenige grofheden aan t aires der liabsbur ers te debiteeren Zoo verioeht de boerenafgevaardigde asanyi dat men van de luilakkende aartshertogen maar priesters en officieren zoumaken Iiy las voorts de oodstormule drskonings voor om te bewyzen dat deze zyn eed schond door Hongarye niet totaal onafhankeiyk te mtken en ten slotte zei d izelfdevolksvertegenwoordiger dat de slagen dieKusland lli ins in OostAzi krggt de gerechte straf zyn voor zjn bemoeiing met dïen Hongaarschen opstand in 1849 toen een Russisch leger geiyk men weet de OostunrokorsIs komen helfen on de Hongaren te onderworpen V l e Stockholmsche Socialdemokrat i eat mie te deelen dat de oorzaak van de aanhouding dar Kolsingforsache professoren niet is te zoeken in v l4enking dat z te maken hadden met den adOtlag op Bobrikof Voor zoover men weel heeft het onderzoek daaronilrent nietsopipilevcrd dat elfs maar aan no samenzwering doet denken De bedoelde boogleeriren zgn volgens de Hocialdemokrat gearresteerd en naar Si Petersburg overgebracht in verband met de weigering van Kinaehe studenten in 1903 om zich voor de rervalling van bannen dienstplicht aan te melden een gebeurtenis die men kent Ben aantal dier itudenten erd t en verbannen waarop het cqnslslorium der nniversiteit llelsingfors von Plehwe een memorie aanbood waarin bet goed recht dier studenten werd niteengesat en h a verzocht den Tsaar het stok voor le laggcn De thans over de dru genoemde boogleera ren migesprokun verbanning zon een gevolg zyn van hun toenmalig optreden Het bericht van den dynamietaanslag op de Bpooriyn Salonika Dedeagatsj wordt bevestigd Ken militaire post gelegen aan kilometcrpaal 47 van de lyn Malonika Uskjub werd door de opstandelingen aangevallen Kr vielen lalrgke gewonden Do aanvoerders van den opstand willen de bevolking schrik aanjagen Uit Macedonië komen voortdurend Jobstyding n Het biykt nu reeds dat do gendarmerie niet in naat is om de orde in het land te handhaven Ten gevolge van du onlusten en vooral van de aangekondigde represailles der rïrieksche bevolking tegen de Bnigaarsche Komitadjis besloten de gezanten van Oostenrgk en Rusland op een uitbreiding van de gendarmerie en voornamelgk van het aantal vreemdu officieren aan te dringen De oitvoering van dit plan tnit echter af op den tegenstand der Porte die am finaneieele overwegingen vaneen uitbreiding der gendarmerie niets weten wil Maar de toestand zoo is onhoudbaar De consuls der mogendheden in Adrianopel melden dat de teruggekeerde Bulgaren in groeten nood vorkeeren daar de Torksche hulp ontoereikend is in hut zuiden van het vilayet vertoonen zich nieuwe bonden en de troepen weigeren te gehoorzamen omdat zy geen betaling kttgeo Uit Cattinje wordt gemeld dat een bataljon TnrksChe troepen te Tuuzi in garnizoen bevel kreeg naar Mlet te gaan By de aankomst in Skootari wuigorde het bamijon don marsch voort til zetten zoolang niet de achterstallige soldg uitbetaald word Het bleek dat de officieren aan die muiterg medeplichtig waren alle officieren werden in hechtenis genomen De gouverneur van Hkoetari die voor een uitbreiding van den opsland tot het garnizoen van Skoelarl vreesde poogt het nooilige geld byeen t brengen om de aehterslaUige soldy vütt dit bataljon at te betalen Uit dit verhaal biykt welke zonderlinge toestanden in Turkye bestaan en hou noodzakoiyk het is dat de mogendheden krachtiger tusschen beiden treden niet alleen om voor de uitvoering van de liorvormingsmaatregelen te waken maar vooral ook om te zorgen dat het leger bestemd om een instrument tol beveiliging van den staat en tot handhaving der orde te zyn niet een element van wanorde worde VeMpreide Berichten FKiïKRUK Ter gelegenheid van den nalionalen feestdag 14 Ittli heeft president Lonbet 413 personen kwgtschelding of gedeelleiyke kwyiBchelding van straf gegeven De Academie van Wetenschappen te Parys baeft in do gisteren gehouden byeenkomsl den prys uecomto ten bedrage van 50 000 francs toegekend nun professor Blondlot le Nancy den ontdekker vun de N stralen De boy van Tanis is gisUrochtand net zgii beide zoons en gevolg te Pary aangettamen en uit naam van President Ijoubat Wtgroet door generaal Dubois In den loop van den dag wisselde hg bezoeken met den president by welke gelegenheid de bey en zyn gevolg met ryke geschenken vereerd werden Des middags bracht de gast bezoeken aan den minister president aan de voorzitters van Kamer en Senaat en aan den minister van buitenlandscbe zaken iTAUI In verband met hel hoogverraad van den kapitein Krcolesai te Milaan is verdacht van medeplichtigheid te Messina gevangengenomen de geweienVapilein der bersagllerl Mazimelli Vermoed wordt dat er nog rieer medeplichtigen xyn MACtDoxn Aan bat Berl Tagebl wordt gemeld dat by AmOtove aan de lyn Saloniki Weenan een myn met 15 kil dynamiet is gevonden Hoewel van e n ontplDffin mets wordt gemeld sehynt uit de verdeW mededeeling dat een soldaat en een banntraïhter gevond warden te mogen worden opgemaakt dat althans een deel van het dynamiet is ontploft De Baehltrein van Saloniki naar fskjnb zal niet meer loupin Ken ernstige dynamiet annslag moet beblien plaats gehad bg Dedeagatrh waarbg een aantal penosen loi zgn ge4iiud of gewond Araiia Uit Jokannesbirg wordt bericht dat m n daar verwacht dat den 31en Aogiutos ung l2 0tK Chineesebe koelies China zollrn ver laten om in de RandmUnen te gaan werkt n zoodat up 30 September a s daar 15 000 koelio werkzaam zuilen gn De gonvenicor van Hongkong heeft last gegeven tot een reorganisatie van den geneeskundigen dienst op de schepen die koelies uit China naar Zuid Afrika overbiengen Het ia gebleken dat de voorraad geneesmiddelen dien deze schepen aan boord hebben beslist ontoereikend is BINNENLAND STATEN Ü ENEKAAL KKRSTB HAMKR Zitting van Woensdag 8 Jnli Houger Onderwgswet De heer van den Biusen herinnert er aan dat van liberale zgdo werd beweerd dat de Knomsch kntholieken niet zoozeer voor de a et waren om haar eigenschappen zelf maar omdat zy trouw wilden bigven aan de coalitie Kvenwel de bukeudc brochure waarvan de schrgvcr sprekcr s vriend pater V Hen j dricks bleek te zgn leerde anders Daar hg liet geheel eens is met den inhoud van j dat gescbriti gnat de heer van den Biesen aan de hand daarvan de argumenten na die nil katholiek oogpunt voor het ontwerp pleiten Spr verdedigt daarna zgn nota bg dit ontwerp Hg verklaart nnder gelach dat zg een beslist katholiek stempel draagt 8pr hoeft gewaarschuwd tegen vergif als beweringen dat Jezus niet de Zoon is van üod dat het Schi ppingsyerbaal een fabel Is als de verlaging van de afkomst van den raonnch de verhccrlgking van de theorie van Kant Wanneer er nu zooals de heer Boneval Vttttf gister zei christenen worden gevonden die dergelgke dingen met genoegen lezen dan zgn dezen in spr oog rare christenen Hy zou ze liever heidenen noemen Kn waar het hom niet mogelgk is de bedoelde redevoeringen van de professoren op een officieelen index te krggen daar hoopt hy de rede van den heor Fanre op den index van de publieke opinie te krygen Beweging Hevig komt do redenaar op tegen bepaal de meeningen omtrent het geoorloofde van sommige operaties by vrouwen De bekende kwestie door prol Hector Treub opgeworpen wordt in dit verband aanguhaald Kn de spreker treedt hier in zoo wgdioopige medische beschouwingen dat de voorzitter meent p beprrking te moeten aandringen De heer van den Biesen verklaart evenwel aan dit verzoek niet te kunnen voldoen Over het Kieu t Malthusiaiiisme wit du redenaar niet spreken ait delei untie voor de Kamer doch hg wyst er op dat dii door openbare professoren wordt verheerlykt Voortgaande klaagt hg over de benoeming van bgna uitsluitend liberale professoren de benoeming van den beer Bolland noemt by een driestheid Nu vragen de christeiyken niet de openbate nniversiteit naar hun zin te mogen inrichten doch aiecbts het recht hun zonen te mogen opvoeden zooals zy dat willen en voor bun eigen geld want die gevraagde subsidie vun f 100 000 maakt niets nit De heer Woltjer na de p iaze spre kende wil trachten aan te toonen dat dit wettontwerp voorziet in oen gevoelde behoefte en dat het in het belang ts van het Hooger Onderwya en van den Staat Dat is nog by du jongüto provinciale stembas gebleken zegt spr waarby door de linkerzgde juist d i t ontwerp op den voorgrond is gesteld Hpr tracht verder ook met uit uitspraken van anderen aan te toonen dal hot beginsel uit iod en tot Ood alle dingen niet in stryd is met hot begrip van wetenschap ja zelfs voorwaarde is voor wetenschap Er bestaat zoo gaat spr voort een gereformeerde scheikunde of katholieke dierkunde looala men in de Tweede Kamer heeft gevraagd maar wel degeiyk heeft het christeiyk beginsel ook met al dia wetenschappen te maken en vele theorieën van geleerden in die vakken mogen op cbrisleiyk standpunt niet worden aanvaard E ncyclopaedie onderwys in den oorukeiyken samenhang van alle wetenschappen kan aan de openbare nniversiteiteo niet worden gegeven omdat het indifferente Btjisel uit den aard der zaak geen grond onder de voeten heeft Ook deze redenaar acht het verbiyt aan de openbare oniversiteit voor geloovige jongelieden hoogst govaariyk Ten slotte waarschnwt spr dat een v rwerping van de wet toeb niet reel ui kd pen omdat na lan er of korter tgd een derIj geiyk ontwerp tóch wet worden ui De heer Reekers betoogt het good recht der anders om hnn kinderen een opleiding te geven in ban geest De jongdai die het onderwyt aan openbare oniver eiten genieten zyn nog niet in staat tot voldoende kritiaehe toetaing ran wat zg van hun prol iessorcn verneaen Na een uitvoerige verdediging van de galoovige wetenschap is bet woord aan den beer van Vetzan die mede het ontwerp verdedigt als i i nict strgdig m t het algemeen belang Morgen 11 nïr voortzetling Dan kojat de heer van Leeower aan het woord Wg vernemen dat de beaoeaiag van generaal Van Houti tot gouverneur generaal thans vaststaat d it goneraal Van der Wgik het gonvernenrschüp van Atjeh ongeveernog een jaar zal waarnemen en dan daaiinzal worden opg ïvolgd door overste Van Daalen Vad liislermiddag te 25 kwamen por oxtratiein op het Imo aan H M de Koningin Prins Hendrik en du dieiuftdoendo dames en heercn der hofhouding alsmede de bofarts de heer Pot Op het erroii bevonden zich t ehalve een zeer tairgk publiek de h eren Tuleia N ltheniu bnrgeineester baron Buntinck opperslalraee ter uii L indon jagorracester Jta du begroeting wandelde het koninkigk echtpaar onder loide horra s naar t paleis waar zich ter ontvangst bevonden H M was geheel in t wii gekleed met wit zgden rontonde do Prins in civiel Men meldt uit den Haag Mevrouw Ëlise van Calcar geb Schiolting is gisteren op den laten avond op byna 81jarigan leeftgd hier ter stede ontslapen Velen zullen met oprecht leedwezen kennis nemen van het heengaan van deze merkwaardige en hoogbegaafde vrouw die gansob haar arbeidzaam leven gegeven heeft in dienst van de men chheid en niet weinigen tol zegen is geweest Vooral als opvoedster der jeugd nam mevrt uw van Calcar in ons land en in t byzonder in de stad barer inwoning een eereplaat in De methode van opvoeding waarvan zg zooveel heil verwacht le voor de jejumstige mannen en vrouwen mocht zy Ip l in liaar laatste levensjaren meer en mear in toepassing zien brengen En t is welJhaar grootste vreugde geweest nog vMr k rten tyd dag aan i ag vUk naast haar woning den Kindertuin te mogen bezoeken de fröbelinrichting door haar gesticht en met zooveel succes werkzaam dat in eun ander gedeelte der stad een gelyksoortige school moest worden ingericht By verschillende gele enheden laatstelgk nog op haar lachtlg ton verjaardag bleek ondubbelzinnig lioe hoog Blise van Calcar werd gewaardeerd Geincnc de Berichten Geiyk reeds vroeger is gemeld bestaat to ITranklorl a H hel voornemen van gemeentewege een Academie voor praetlaohe genees kunde te stichten Volgens oen vroegere raming zou de stad voor de oprichting S i L millioen mark bgdragen waarby dan nog 1 millioen van andere zyde o a van verschillende vereeuigingen zouden Icomen Thans n volgens de voordracht do kosten op 5 35SJ 0 0 mark geraamd waarvan 1 600 000 uit lantstgenoemde bronnen zoodat ten laste der stad 3 millioen zouden komen l i millioen meer dan de eerste schatting ils reden hiervaii wordt opgegeven dat voor het praktisch onderwijs een veel groeier getal bedden nojldig s gebleken en do 4 oston van elk bed niet opoOlX maar op bWO mark zgn te stellen De voordracht komt dezo week in den geneentaraad tn behaudaling Men meldt uit den Haag Aan bet hoofdpostkantoor in da Print straat alhier werd gisterochtend een poatwisael groot f 540 ter uitbataHhg aanga boden Deze wissel bleek vaUch te zgn on werd door den ambtenaar met de uitbetaling belast in beslag genomen Over bet spoorwogongeluk by Merivalo Ver SUt wordt nog nader bericht dat zich in een van de beide treinen die naby het station op elkaar liepen 800 deelneiura aan een feest van de Doitsche veroonigtng van Hoboken bevonden Het ongeluk werd verooriaakt doordat deze trein die by Hidvale stopte om water in le nemen verzuimde de voreiscbte seinen te geven en door don aankomenden trein niet gezien kon worden In het gaboel worden volgoni borichton aan do Dnitacbo bladen 17 penonon g dood en 40 gawond Dozo weok is te Borlgc eon oioctrjacbe poorweg in gebraik genomen voor het verkeer met eenige omliggende plaatsen Het eigenaardige bg deze Ign is dat er naar beboette op gereden wordt met een tol vgf rgtaigen Ken der wagens biedt plaats voor 49 personen 21 tweede en 28 derde klasse en heett eigen beweegkracht Zgn meer wa geus noodig dan worden die tot drie toe alle 3de klasse elk voor 50 personen aangehaakt en als drie zulke wagens rgden komt er nog een rgtuig achter geiyk aan bet voorste dus met biiweegkracht Zulk een volledige trein kan don 248 personen vervoeren In Engeland Duitschland en BelgiS worden plannen gemaakt voor een gemeenschappeiyke staaltru t Deze plannen zgn uitgegaan van bet Doitsche stanlsyndicaat dal no een groote steun hoeft gekregen in de bekende Phoeniz werken welke zich by hnt syndicaat hebben gevoegd Rergistermiddag werd door den 22jarigen J ij te Dordrecht woonachtig bg de politie aangifte gedaan dat hem op zgne terngreis van Harderwgk waar hg vrgwillig had dienstgenomen voor het koloniale leger zyne portemonnaie inhoudende ongeveer f 43 van zyn handgeld benevens zgn ver ofpns eneenspoorwegkaartje was ontrold hetgoen nogalgemakkelgk sehynt te zgn geweest daar hg enigszins onder den invloed van sterkendrank verkeerde Uy wist zich echter teherinneren dnt de porlemoniiaie te Utrechtnog in zyn bezit was en bg vertrek van daar in slaap Ie zgn gevallen om by zyn ontwaken te Harmeien tot de ontdekking le komen dat zgn geld verdwenen was Biykbaar beeft by zich dat toen echter niet zwaar aangetrokken want hy legde zich opnieuw ter roste en sliep woldra zoo vait iiv dat hg naar Rotterdam zou zgn doorgereisd wanneer men hem niet tydig gewekt had Do pAlitie heeft nalnnrlgk een onderzoek ingesteld Maar of dat eenige vrocht kan opleverenmag zeker worden betwgfeld D C Door hel Uitvoerend Comité van t Ned Comité voor Algemeen Kiosrecht is thans vastgesteld dat op 21 Augusto s a s op ongeveer 24 plaatsen van hot land meetings tallen plaats hebben voor nlgomeen kiesrecht en op 18 September oen groote nationale betooging te Amsterdam of Den Haag Honderd personen van verschillende richting zyn voor een spreekbeurt nitgenoodigd Hel Volk Als een kleine bydrage tot de wyze waarop BomMtge ouders meenen de mede opvoeders en opvoedsters van hun kinderen te mogen behandelen deelt Het Schoolblad het volgende briefje male dat het liootd van eon openbare meisjesschool voor H U L O ontving Mejolfronw 1 Hiermede meld ik UKd dat ik niet meer toe staat dat u de meisjes zaterdag huiswerk nwe geeft het komt altgd op de zon dag nit dat het gemaakt moet worden en dat il ik niet langer dulden als het zondag Il en dan altyd met die schryt rommel to moeten zitten op zondag dool u zelf ook nieti at de meeste hoogachting vorblgve Mevr Do taak Lindemau In do zomervergaderiBf via de Veroenigfng van Delftacbe ingenieurs kwam de heer Doedes terug op het onUlag van dan heer Lindeman als leeraar aan de Rykslandbouwschool te Wageningen Naar aanleiding van de toezegging door het bestuur dat deze kwestie een punt van overweging zou uitmaken in den boezem Tan het bestuur vroeg spr naar de resultalcs van die overweging De vooreitter sprak als de meening vanhet bestuur uit dat nu deze zaak in de Tweede Kamer is behandeld er voor de voreeaiging geen aanleiding bestaat omverder Ussehonboide te treden temeer omdat de koor Lindeman meer als onderwgzer dan als ingenieur in dezo kweatie betrokken is geweeit De heer Doedes was bet met die beschonwing niet eens en ook de heer Telicgen oordeelde dat nu eenmaal het bestuur in ailzicht bad gestold dat de uak zou worden overwogen de loden van de vereeniging badden nofon verwachten een mededeeling Tan het bestaor aangaande de conclusie waartoe het was gekomen Volgena hot thans Tonebenen een enToortigste jaarverslag over het jaar 1903 Tan bet gesticht Bethel te Zetten biyft bet doel dezer inrichting om verwaarloosde meiirias en ontslagen gevangenen boven de 15 jaren ond en nog niet meerderjarig op te nemen en voor zoover zy daartoe do gescbiklhoid hebben tot dienstboden te bekwamen o op eooi e andere wyse instaat te stellen in hur oigon onderhood toToorlien Vyf en twintig meisjes werden in het a oloopen jaar opgenomen Van dezen kwamen er oil Amsterdam 7 a Ulravenhagu 4 Rotterdam 4 Weat aan 2 en nit Middelburg Uooda Arnhem Harmelen Dordrecht Zeilen Scheveningen Apeldoorn elk 1 Den 31 Dec 1903 waren er 50 meisjes in het gesticht aanwezig lelts gedurende korten tyd waren er 51 Vyfen twintig zgn er vertrokken de meesten gingen in diensten die zg verkregen door bemiddeling van mej Sjoert Velen zyn de aanvragen om dienstboden dikwgis ook van dame die reeds eenmaal een Bethetsch meisje in haar dienst hadden en nu er weer een verlangen Van verschillende oud verpleegden kwamen goede berichten Voor de inrichting werd ontvangen f29539 27 en uitgegeven f28219 05 zoodat de jaarrekening sluit met een saldo van f 1369 33 Nog sleed schryil de Soerab Cl van 10 Juni worden Javanen gevangen genomen uls vordacht van medeplichtigheid aan het oproer te Gedangan Zoo nu op aanwóiing van den heer van Doldon werkzaam op de fabriek Sroenie een Javaan die ongotwyfold aan het oproer heeft deelgenomen oerstens is hg gewond en ten twoedou is een briefkaart door hem aan zyn moeder geschreven onderschept waarin roorkuint dat ii de toestond weer rustig is en hg op vrgc voeten is gebleven zg inaar naar Gedangan moet terugkeeren De beer van Delden maakt zich in deze zaak zeer verdienstelgk De meeste arre i talies hebben plaats gehad op zgn aanwgzing daar hg nagenoeg de geheole bevolking kent Menig Europeaan zon uit vrees voor wraak bedanken om die aanwgSingen te doen Do rust op Sroenie en omliggende fabrieken ia teruggekooid al de diinu met uitzondering van één zgn wederom op de fa briekoa terug Sf lilpper Hendriks van het schip Klini werd gister te Lobith niet zgn knecht touii zy bezig waren oen anker uit lu brengen door hot uitschieten van den tros in de riviiT gesleurd De knecht had hel guluk zich nog lo kunnen riuMen maar do schipper die te Pannerdon thuis belmort verdronk by laat een weduwe met twee jeugdige kinderen onverzorgd aclitcr Stadsnieuws GOUDA 14 Juli 1904 In do gisterenavond gehouden veigadoring van de Commissie voor openbare feesten werd tot bestuurslid herbenoemd de beer C A van Berkcl en werd in do plaats van den heer N A de Joncheere tot Secretaris gekozen de heer B P van Cittert die deze benoeming aanvaardde Voorts word goed gekeurd de rekening en verantwoording over 1903 en werden de verslagen door de verschillende subcommissies uitgebracht Besloten werd ook dit jaar de verjaardag van H M de Koningin feestelgk te herdenken De 5e Orgelbespeling in do Groote of St Janskerk tal plaats hebben op Dinsdag 19 Juli des avonds ten 7 i uur Op dit cogcert zullen hunne welwillende medewerking verleenen Uej Joh Klippink sopraan uit Amsterdam en de heer Kroil Loning Jr bariton oit Botterdam Gisteren werd ter openbare terechtzitting te Rotterdam beêedigd als kantonrechterplaatsvervanger te Gouda mr M M Schim van dor Loolf MABKTBgHIOHTlH QoQda 14 Juli 1904 GRANE M üe aanvoer was heden klein Tarwe vaster en iets hooger betsahl Tarwe A uw chc 8 tj 8 75 Mladlre dito 7 70 4 a io Afwijkentle 6 75 tt 7 as l okler y 6 75 1 7 50 Ro ge Zeeuw che 560 5 80 Polder a Buitenlandscbe per 70 kilo 450 4 470 üerst Winter i dooier 4 Chevallier 5 85 4 5 75 Haver pcr beet i 4 3 40 per 100 Kilo 7 4 7 40 Heonepusd JnUiulsche 4 Buitenlansche 5 50 4 ƒ 6 Kananesoad 15 4 17 HoohaaJ a Erwten Koukerwten a ƒ Niet kookemle a üuttenlanJiicbe vocrerwtcn per 80 Ktlo 5 70 4 645 Iloonen bruine boenen 4 Witte Bopiien i Paar lebooncn ƒ 4 Uuiveboonen 4 Mais icr 100 ILila Bonte Amonkaansche 5 80 4 6 10 Oilcüsa 5 60 6 Cmquantiae 6 50 4 7 VasHARKT Melkvee geen aanvoer handel een Vette varkens redelijk aanvoer handel vrijwel 19 4 31 et per half K G Itiggen voor Engeland redehjil aanvoer handel flauw 15 4 i6 et per hilf K t Magere Biggen rnlelijk aamoer handel slug o 80 4 1 10 jier week Vette Schapen ge n aanvoer handel geen i t eut per half K O Laiuiaereo redelijk aanvoer handel vlag 14 4 ii Nuchtere Kalveren reiklijk 44avoer handel stug y 4 u Kukkalvertn 8 4 17 Kaas aangevoerd 111 partgen handel vlug ie kwal 16 4 8 ide kwal jj i S5 Zwaardere 39 Nuurdhollaasche 4 Uoter weini j aanviwr handel vitlg X Goeboler 1 30 4 y 1 40 Welbeter 1 10 4 1 ao sailert I Jé hehWn tich ii mii liij 4 Doktoren n h t putlitk de OT r 4e lanocht wumld trtkend n vw r l loor 4 vronvcD cfitoohto Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt li B lirnn ii m een wfliur werkenrf lUngi neim ali nlHiil niiiihuilt lijk fri daiiby ilknop hiiUmiddei l ij Voratop llll aeiniHt mu mwtUiJn maes P iOVrieri K KubreV au i lltiat Innmlieiii in ds iediiwslen aleelil linmenr blonUjudrana naar hst hoofd en de bnrit lHMifd IJn hattkl i ilng duiaelingea liunauwdlii fd leveren ga laandfKnlnxen ent Ij cijli ouoverlmmn MM f ie Zuivorlng Il ilOl laoda Sedere dooa xan de enhle ApmiiekarKrehard Hrandl a Zwilaeiaehe l iDen draast een il Kraie p een rnn eld Zij aijn veikrijgbaar k V OIO biJ den llmrddeixilbouder voor Nederland F K van Santen Keilt M Kottiir4sn j at Ig WIILrP t Cn Qaiila I Amsterdam i i Juli 1904 Als nieuw ingekomen w zigiiigen van Vraag en Aanbod in hot Weekblad van de Commissiebaiik le Amsterdam voi melden wg u de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Crodictvereonig te Amsterdam volgestort 102 pCt Bouwgrond Mg Zorgvliet Vi Landbouw Mg Uctas Tf t ultourmg Wal ieh eli8j opj ühU West Java Kina Cultuur M Ufferte Kon Ned Beyorsch Hicr brouwerö 53 pct Mg voor Zwavelzuurbcrei diiig 70 Hullundin Fabriek van Melkproducten 160 Hy tot voortzetting der zulten V d Linde Tevos 109 1 Brand Assurantie Mcrcnrius tr Standaard Verzekering Mg 5 Tilburgscho Waterl Mjj KI Winstaand Kon Pakctv Mö f 425 Opr aand Javasche Cultuur Mjj 20 Mjj tot eipl der Sul ïerfabrlèlt Kallbagor TO Somarang Cheribon SI t Maatschappg v878 AA N6EBOD15N Aand WeltdVreden Expl Mg van Boawterrelneu 160 0t Deli Bedagel Chltour Mg 20 Wndbouw Mg Geta 80 Kina Mg Kerinmanah Bod Landbouw MiJ Tjiseuieoh 53 pCt Prff aand Kersie Oost Hurmo My Bed Aand Uitgevers My Nederland l a uy tot oxpl V Kbeinisrhiv f Kohlensaoro Werke 6o üblig N V Koelit v h Brommer A Co 48 Aand Handelsverecnig Reisa Co 98 Grocnhoedenveem 22 Utrechtache Hypb erio H 300 Amsterdarascho Kgluig My 91 ArnheOHbe Tramweg M 10 I Kodiri Stoomtram My Bod üblig Mg tot expl van Tram wogen 6 1 Aand Gorsselscge Ztoomtram Mg üO Standaard Verzekering My 100 Grontngier Tramweg Mg Bod Winstaand Kon l uketv Mil f 450 lipr aand Welte reden Expl Mg vnn Bouwterreinen 400 Bew V Deelgerechligheid Nederl Ind Landbouw My 5 Schuldbr Nationale C redictbnnk 97 pCt Afloop der Openbare Vorkooping vaD Onroerondo Qoederen VïaLlNG 14 JULI 1904 Ten overstaan vnn Notaris J KOEMAN te Hnastreclit Bonwman stïoning met 12 hnri 20 aren 15 centiaren Wui en Hooilnnd in het Begersche to Stolwyk k 3 de Vries Az te Lekkorkerk voor f 18 20 IVrreel Weiland in den Znidplaspobler le Woddinivcen groot heel 15 aren 00 centiaren k C A Hpruyt t Gouda voor I 5200 Perceel Weiland uldiiiir groot l hort 10 nreii H centiaren k Undyk te Wad dinxveen voor f 3210 Drie perceelen Weilind aldaar gumt 9 keet 29 uren 10 centiaren k M I Schoonder woerd te Zevenlinizen voor f8670 I itreeel MonwIiiiid n do Eendragtspolder onder Zevenhuizen k J A Joiigerbluod te Vcur voor f Itölü Heil zeer uH hiH iile llcctie BRETELS VAIW OS y Z Kleiweg E 73a GOUDA Velefhoou fa Vf I I ii i iii Bgge Burgert ij k Stand GEBOREN 12 loli ornolia Hoiidrlkii ouders A Toen en P Ondi nes Cornelius Antonins Mnrie ouders J Hnopheut en P J Brniknian Jansje ouders W Jskain en A Schep 13 Adrinnos Albertns ouders l A van dor Hooff on C van Driolen OVERLEDEN 11 lolL V Vonk 11 j 12 C Vermö H d GEHUWD 13 Juli A Hajirs on A van Vliel W N van Elk en D van Leeuwen Da SAHIkSOM jouda Markt Specialiteit in Nouveauté s D 1 NOllVEAUTÉ s in ME Kfl MB M Sil Itokken Itobcs en zijn in groolu voorrand vüorbandun tnt de i vi iiTioi Tii Voor de vele en iiarteiyke biykenvan belangstelling op 10 Juli jl ijndervondi n betuigen wy liiermede onzen bart el jken dank Gooda 14 Juli 1904 IjR a v4 dam M K Vj DAM SraïKoui Huism e on Unism Ünde Uaonenlrnis