Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1904

Zaterdag 10 Juli 1004 43s e Jaargang o 0406 mimm govrant I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telffaan Ra t A D V i R T E N T I E N wt rdon geplialjtl van 1 5 rt els n 50 enten iedere reg el meer 10 Centen Oroote letters worden Wrekend naar plaatjtriiimte Inzending van Advert entiën tot 1 uur des midd reictwa Ka t lie Uitgave dezer ouraiit geschiedt dafj clijlig met uitsuindcring van Ztin en Feestdagen De prijs fci drie maanden is 1 2i5 Iraneo per post 1 70 Afzonderlijke Ktm iners V IJ F C E N T E N DE VERKOOPING van da S WOONHlilZEN aan den Fluweelonsingel N Wachlelstraal K Gouda op If aandag 18 Juli 1904 gaat niet door WOTABIS CBOEgEHDAAL Openbare Verkooping te Gouderali M WOENHUAU 27 JULI 1904 de momena tt elf arei ten baiu van de Wedgwc C Tiv DKK HËK bg het VeorhnU aan den Gosderakacben djfk ten orerttaan van den Notaril O C POBTUUN DROOGLEKVER VA Ren B0UWMAN8W0NIN0 Wyk B No 75 ZOMERHUIS een STEENEN eu een HOUTEN SCHUUR HOOIBERG TUIN BOÜHUAAUD en eenige perceelen Wei en Eooiland slaande en liggende in den Polder Vctr lalbluk aan den Oonilerakscben dgk te Gouderak te tarnen root 7 Hectaren W Aren 67 Centiaren Temtond te annvanrden Te vellen in 4 perceelen en daarna gecombineerd Breeder by biljetten beaehreven Nadere inliclitingun geelt vouniuemde NoUria FORTÜI IN UHOOOLEEVER te GoBda BOËLHUIS Op VRIJDAG 29 JULI 1904 de morgen te ren al door Notari C FOBÏUUN DHüOfiLEEVER ten Kterlhalie van de Wed D Mokiixob aan den UoDderaküohen dyk te Gonderak Wyk B No 76 In t openbaar om contant geld worden verkocht 4 Koeien met kalf t PINKEN waarvan eon mot Kali ü KALVEREN U KIPPEN en Ü HANEN BOUWGEREEDSOHAP SCHOU VEN ong8veer ÏUOOO Kilo llüOl en on voort den INBOËIIEL waarby GOUOEN en ZILVEREN WERKEN al 3 Gouden Kettingen waarvan 2 met dito Kraiien Bloedkoralen en Granatenkettingen met Qondan Sloten 8 paar dito Bellen tl dito Ringen 2 Zilveren Beugeltu cb n 2 dito Tabak Snuit Pepermanlen Reukdooièn dito Roienkran 2 dito Knippen 2 dito Horloges enx De morgen vóór de verkooping te lien Nadero Inlicbtingon geeft voernoomde Notarh ta Geida I 1 Geen Eaar niecrül IKs Nieawe I ODiltn doet de gry e haren binnon enkele dagen verdwynen maakt b t haaf glaniend en aacbt belet het uitvallen en neemt do pellcljea van bet hoofd weg Kimht op den hals Xohdeii Pr j t M en I t m per flacon Verkrygbatr in de ROZRNDAAL U 9 by k Papier molen iOdIM iBAMkM ais De Zeventiende groote IIE GELOSCIIË VERLOTI f Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 In het openbaar t Hengelo in bet Hotel de Carper van den Heer W B WITTE Op icdprc J0 loten 1 prgs Ö4 prijztu H o O K I P R M S IflOOO g IcL iaa Cczi ta XLt©anL S prijs M 00 üulden in Contanten 3f jirijs 1000 uildpn in Contanten 4e prijs 500 JuMen in kontanten Voort PaarAen Koeien Fiirkenu Hckniteu llljwleleu Knaimnr hiHe Meubelen lluUhoudeH ke Aritkilen e cm Prijs per l t f 0 50 p p f 0 55 Verkiygbaar by D J JAN SEN te Hongolo Geld die nok Agenten aanttelt Verder bg LOUIS BISSCHOP Sigannli Dubbele Hourl B 12 ALBs JONGESEEL Oo lbaven B 78 B L RAAhTRüP Lango Groenendaal I 123 JOH iiE BOER Lz Hazertwonde Dorp wnfi w ii ni ifi m Uva O isfvh KlfrirMM m dbcvoUn M t t r Lri 4oMUi tn Cmh BuinvaMét c PRACPARATEN VAN Olllna l ar lfh l n iMkfMb e ivWflvluniltKIMA WI Nt t ilwikle VgUmal gi WVIIC v nioi tttmk ur M li t iltcbte S iltv rt rtnc unuwliooiaiinii t r wMrkInc na litkle of kraambed koorts n hare gevotem OUINAiIaROCHI rCRRUOIiniUX n ha l i iun U uem Blo l cbrak Blotaiiebl kwalni Tin KrItiaelMn UtDIii m VCTknieU m Bru 1 90 tn 1 V av yt a WK klndertn zwakken en kllerachtije Kealellcn ttei ai ie u velen AU attueakracbaaa drank t ii atoornlaaen Ifi apyiverterfncaorcanen en dlarrMa ook o ir al illllc nenkl n kia laren IVin per ha kgr 1 0 H Kgr O IK Kef O OO Melksuiker rt r ClüMnlsoh xitlvcre t AsthmaClg igB e U votdomde ter beitri aacrraUcn van Atthma ete In K Tamarinde RnnhntK fruit purgatiep teem ventopptnc Aam MKif Itl wWrn Uwl i T m rind Bonloni van KiTArPri daar ric vorm vo ic hei htn J biwf hjk n t maak Mmnnmm It V HOI M l tianKn ke diemten Qaltntfllr pACfSIlAC lt en i rkend at het BftSTE hiti Ruldel ilijmoploaacnd Ml veruchlend middel by uitnemendheid uitslnucnd i Ajr verkri j r Tri 0 80 er flcichje t fri im KRAErEtICH HOLM t Zalat ê m athn i r itH ram KRAEPKïJEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlüMl l n p r l4 a a O 0O n ƒ 0 60 j Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van VlieRon Maggen Motton Mieren Vlooien Uoiisen Oorwormen Turron Piss beddon Het reinigen van ïois by Rnndvee Schaap Varken Hnifcdieren Hoendei HoendtTliokken Vd felu Vogelkooien VoHèrea Rozen Abrikoaei Perxiken oii verdere Vruclitboomen en Broeikuten en nog meer dan genoemd i i Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelyk geurig niet lündoriyk de gebralksftanwu in RCeft inlichting omtrent de hoeveelheid op allea toe te passen Maohlaaal Spuitje mot uuii KOVUldoBUSf l ftO i uritï i on chin üiijk ZulvorlDin vet Mr itel Afionaerhike BUS f O JO Kim 8PUITJK f 0 0 l fln KlMliökon BpuUjof 15 irooUi IK 0ZKN tO 80 eeot It o t Nft 0BtlraI plt vnn poitwiiwl a 40 eeat of S poetu gelii Cenl wumlt U een monstonlofw ïïtiiveringsrot van 100 nm tof f pionden It klttmu doonjea K oent lis Wilt buoitwdnudopn a Allo met obFuiksallawytlng iullll ov ll gun wonlt hut vurtAnifdo porpott en attett a takkut duur h t gutiovle Bgk vorxomleri l or bnlf l of raeor Kilo i 11 do powler minder in pry Ti gon tooKCiadiiiK van xnt utg U ik I tint of HMitwi iii l vtT Acbt on iieorat ilmleiylt ilu pijii wi ff itJiiueHt onfeil Imiir iillu bntiiilwuiiilun Ouk oiiri ilim tr op lio vel toguri l i mul n beul kluTwhtig li i l auMgvüioiita till iiitduri tn uuim mvoii üb wonden Hinikli iii en Btckoningmj l y Vuns eringi ii winlorliHmlön en vo teti bq schurft lauw wanii Bg Itrand m snijWonden ii vontwennppin verKAcht hot vel nut ulleon miuir door dirvrt huirm Mlo t amoren voorkomt men hloedvergiftÏKvnK en kond vilUï l ot per dooe ft tuki iO pent groolü ilooa iOO gum O oent Ook rerkrUgljkutr bl A DROS f Korte Tiendëweg D 4 KOLONIALE V ERVING HANDCJBLD 200 bjj bet aangaan van èene vrtjwinig verbintenis voor Zm fftre en voor ingel tden bg do Nationale Militie m tf ofibepaaia vertot of in werkelUken diennt by het aangaan van eene verbintenis om Twee iaren geactacheerd te worden naar OOST INDIK Aanbrenggeld Twinti f Guiden Hen meiae xich aan VrOvttiiO riien MititieiMichtigeu metonbettnald vttHo bii den Commandant van het Koloniaal Wèrldepot to HarderwQk of by oen der plaatseiyko of Uarniioens Commandanten mUUU iUhtigeti onder dm Wapenen bii hun onmiddeiyken Chef 1 merveer r WESSANEN LAAN W UPUERICUT rfC HOiill KI IJKE raBHIKKBN Voedert uw Vee met de nttlvere wmrwe t merk Sfer es f nitoBDtend door hoog eiwit en vetgehalte en grootate roedjngswaerde rt m toma Pmril 1000 Segm 0 i il N M 4 1Ue Telephooimet Ciouda Abonnement 40 per j ar Toor treeden binnen een l ring rao K U 1 gelegen Aanleg en indcrlioud j ratix Het net i aangesloten aan het Byi Inler commnnaalbarean Op 1 Mei WH H2 verkregen aauM tingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureao ACHTEK DE VISCHMABKT Gasornamenten in alle stglen Suprisr Pendants renen voor Salon B tkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichling M M V LOOIT jasfltter Uubbelebuurt B 13 Telehir 117 SPECIAAL MAO miN VAN l erlichUnga ziriiketem BAIjEN GEI ISEUS KOOKPLATEN OAB FORNUIZEN Onnoemeliike keuze nieuwste fcoorl HASBAUiONS GROOTE VOORRAAD GBEMAILLEËRDE GOEDERER gidvrB nit du Kauipcr fnbneken BERK EN ZOON Eeiig adreii voor liasglneiliclit liouMNlijjdlMda Onnavolgbaar ijn lliaiis door nieuw gevonden toeirassingi n ome IM alleterf geirhUérrUe f r trelle Ê elHlmre Kitguerlt Zii geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen Imitaties voor de eeUe te ontvangen Ueill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften yratu op aanvraag Boitol a HOOAEIiTa S Co Agent voor ÖOUUA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by ion modellen te bezichtigen tgn Wie Mker tgn a Kdrt eikel Cacau t ontraogen mmJt geateld m na vele prisbemtaigen in den handel gekomen oude Jet naau dea altvindera Dr HiohaeU TarrMrdi 4 up de beat madiines ia het wmldMnsmde MabkliueoMnt van Oebr StoUw rck t Keclen InIm J p n2ie aeIH eikel CacsLO In viorkantn bnsaeii De Eikel Cvao nwt mrik gdtookt een aangename da drank nor Ur ykich gebruik een i 2 teünfét van t pader voor een kop Ohooolata Ala geneeakracktige dnnk b gavil van diarrhee abcata met water ta gabraiken VerkrngbaaT by de voutcauailt B 1 ApotSnksrs ens t k VeóT Am 0 neraalv rtagenwoordig r fw and JuOiit atlanklMR ImntercUuD Ealveiatiaat lt QEEIT BE7EB adre voor alle soorten SCHOENvVERK al het Schaea Laanemmjiiijn KLhl EÜ E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend C SIIIITS Alle reparatiên en aangemjU werk aangeraetoi weri Qoada Drnk van z A adflkiAN i f UITLOTii C BURUEMEESTER en WETHOUDERS van OOUOA maken bekend dat by loling ter aflossing op 30 9bptember a s zgn aangeweien de obligatiën nrg 77 89 91 en 96 van fr f a in IwO aangegane geldleening groot 140 000 en de obligatiën nrs 15 28 en 61 van de in 1902 aangegane geldleening groot 179000 Oonda 15 Jnli 1904 Bargeueaster en Wethoaders van Uonda 1 U NOOTHOVEN VAN GOOR Weth L B De Secretaris BROUWER £ ï BttltenlaDdsch Uverzichl In verband mot een telegram van gister melding makende van hevige gevechten in dan bergrand ten zuidwesten van Ta sji tsiao ia van eeaig belang een telegram dat de Times uit Koeroki s hooldkwartier beeft ontvangen De correspondent seinde den 9en dat van Rnssiscbe zijde pmpeltBg met meer kracht tegen den Japanaaêa vleugel werd opgetreden Aanzienlijke M etfngen Rassen hadden de hoogten bezet voor den bergpas Ho4i cling terwijl tegolgkertgd onder bedekking van cavalerie venterkingen in de richting van Saima tse gezonden werden Naar bet oordeel van den berichtgever bad men hier met schijnbewegingen e doen om krjjgsverrichtingen in andere richting te maskeeren mogeiykerwgs Koeropatkin s te rngtocht op Liao jong De berichtgever van de Daily Hail meldde Uaandag nit Nioe tsjwang dat de Japansche voorposten toen op 16 KM ten zuiden van Tasji tsiao stonden waar 11 000 man Russische vrgwilllget en 3500 kozakken saamgetrokken waren deze krttgsmacbt beschikte tlecMs over weinig geschut De omtrek van den spoorweg itas beschermd door loopgraven en draadversperringen Volgens de meening van een oMcier van den Rnssischen generalen staf was het nog twytelachtig of men b j Ta sji tsiao of Haltajeng stand zou honden of een geregelden temgtocht aannemen naar Liao jang waar zeker een groote veldslag zon plaats vinden VroBWen en kinderen nit de plaatsen voorby Taiji tsiao stroemdcn naar Nioe tsjwang Ot Japanners zoo voegt de correspondent er by gaan alle rbovery scherp te keer BB TBRBORGBH SGHAT Probeer dat niet leide hij all ik n raden mag Want vooreent ii too ieti erg gemeen en in de tweede plaati lijt gij nog Ie kiott hersteld om tegen mij opgewuaen te lijn hoewel ik tooveel ouder ben du gij Maar er ii een andere weg die ook n wel bekend tal sijn Ik ben in het algemeen geen vaonunder daarvan doch er koDwn gevallen voor waann weienlijk niet andert overW Indien gij u beleedigd acht manheer Coaten dan hebben wij beiden jlechti een kleine laereii te maken Sdiurd Coslen lette verschrikte oogen op Wilt gü zeggen dat ik met a sou moeten vechten f vroeg hij Iemand tot een tweegevecht nit te dagen aatwoordde de kak nel vulberaden is stralbur voor de Engebche wet en daarom daag ik a iet OIL Ik gal a ilechts een wenk en mochl die weak in nw geeit vallen naar ik boop hier maakte hij een buiging dai zouden wij elkander over eenige dagas toevallig lo bet buitenUnd kannen ontmoeten waar wij gelegenheid sondcn hebben om over dete laak nader te ipieken Watf Ik lag u liever hangen antwoordde Catten iDat moet er nog bykomen I Wat lOU ft bij een tweegevecht met a kannen winnen Zondag waren er 14 op plundering betrapt te Kai ping zg werden dadelgk een kop kleiner gemaakt Uit Karlsrnbe meldt men dd 13 Juli aan de Kdin Ztg Da Eerste Kamer hield bedeu een gedenkwaardige zitting zooals zeker in de laatste tientallen van jaren niet is voorgekomen Met recht kon de minister vnn Binneulandsche Zaken er dp wyzen dat sedert jaren bjj het Hoogerbnis geen vraagstuk van zoo zwaarwichtige het geheele volk in spanning hou dende strekking in behandeling is geweest als juist de constitntioneele qnaestie en de invoering van het directe stemrerht Toen by het begin der zitting prins Von Lowen stein de grgzo generaal Von Rlidcr en de Heidelberger hoogleeraar Brehl Imn eerdie bedenkingen tegen deze grondwetsherziening deden hooren had het allen schgn alsof inderdaad de Eerste Kamer besloten had in navolging van het voorbeeld vanWnrtemberg het groote hervormingswerk te doin mislukken De hemel werd donker een zwaar onweer begon op te zetten men hooid i h t reeds bliksemen en donderen de stemmen van de sprekers konden niet goed meer verstaan worden Alleen geheimraad Lowald die in de laatste Maanden onverschrokken de liberale idee in de Eerste Kamer vertegen woordigde overstemde den donder toen hy het voorstel deed don eisch van het budgetrecht dat de Tweede Kamer nagenoeg eenparig verworpen had prgs te geven en daarmee de aanneming van het geheele herzio ningsontwerp te voriekeren Do hemel hield na op met donderen en de zon brak door toen de stemming volgde prins Max als no 1 zyn stem vOor de wet deed hooren en de een vOor de ander na volgde op vier na die niet besluiten konden het offer van inschikkelgkbeid te brengen Men verwacht nu dat de Tweede Kamer ook barerzyds wat toegeven zal en hot plaatsvervungingsrecht van de Standosherron znl goedkeuren De Fransche regeering heeft aan den heer Daportal te St öervais concessie verleend voor het aanleggen van het eerste gedeelte eener spoorbaan naar den Mont blanc Delyn zal van Le Kayet waar thans de clectrische spoorweg naar Ohamonix begint over St Gervais Motiyon Lachat denCol de Boza en het Pavilion de Bellevnonaar den Mont Lachat 211 meter hoog loopen É Voor een anderen vrg langen j oorweg behalve een goede kant van neergeschoten te worden I Neen neen ik heb voorloopig van schieten mijn bckomit en denk mijn partij uit te spelen op mif n wijze tot ik haar win Zooau u vert iest zeide Harold wik heb u slechts een wenk gegeven en xoo die niet in uw maak valt ii dat uw zaak Wat evenwel het eind van het ipel betreft daaaraan zijn wij nog niet En het it dut onmogelijk te zeggen wie het winnen zal Miitchlen wordt gij loch ten ihitte nog mat gezet In sfwochling veroorloof ik mij u nogmaals te verzekeren dat ik u beschouw ali een eUendelmg en tcholt en hiermede heb ik de eer u goeden morgen te wenschén Nogmaals een buiging en Eduard Costen bleef allecD 10 een slaat van even onuitsprekelijke als machleloozc woede XI Het is niet soo gemakkelijk zich den gemoeditoestand voor te stellen in welken een vredelievend braat man die bovendien in den hiop van zijn leven genoeg bloedvergieten had aantchouwd om er een innig algrijzen n te voelen er toe gebracht had kunnen worden een medemenach zoo goed alz uit te dagen tot een moordend tweegevecht Toch was dit de gemoeditoettand in welken onze vriend Harol d Roojaafd verkeerde Edoard Costen wat verstandig of UI genoeg geweest om die uitdaging af te wijzen doch den Moacl wu zij volkomen emtt geweeit Hoe vreemd men het ook moge vinden het it een fait dat in die dagen niets hem aangenamy ware nanr den Italiaanschon kant is de Engolsche ingenieur Radclilf Werd bezig een maatschappg te vormen en heeft hy de toestemming der regeering te Rome gevraagd Deze lyn van 157 kilometers zul van Mnrtigny langs t dal der Durance met een tnnnel door den Mont Ferret langs Courmayeur aan de ZBlderhell ng van den Mont Blanc loopen en door het dal van Austa uitkomen in de spooriyn van M dano naar Turgn on aldus een nieiwe verbinding tusschen Zwitserland Italic en Fraukryk vnrmen Het plan bestaat daarby electrlsche beweogkrncht toe te passen waartoe de bergstroomen een geschikte gelegenheid bieden In het Engelsphe Lagerhuis zette do staatssecretaris van oorlog Arnold Forsler uitvoerig do regoeriiigivoorslcllen belrolfendo de Icgorhorvorming uiteen Hy veroordeelde krachtig hot bestaande stelsel dut zeer küstbnar was en het leger niet voldoende krachtig mnakle voor de behoeften van het igk Uy wees op den onvoldoenden toestand der militie en de onvoldoende werking van het drle jiireii stelsel He sterkte van het leger was thans in het geheel 1 070 01X1 man Hg nohtte een dergeiyke groote macht onnoodig De regeering stelde nu voor de sterkte van hot leger te verminderen laet veertien linie bataljons en vyf vestingregimenlan Het leger zon in twee deolen worden gesplitst en de bataljons die in het land biyvon zullen 500 man sterk zyn Vlorhon derd man hiervan znllen een korten diensttgd kiygen iil van twee jaren werjioiyken dienst en zes jaren reservedienst Depo vter aanvulling zullen worden inir do regimenten bulten Engeland lullen de diensttyden zgn zes maandep n de depots acht jaar en es maanden irkélgken dienst De artillerie zal niet fworden gewgzigd maar korteren dienst zal ingevoerd Het aantal cavalerie regibiyfl onveranderd Hot land zal in verschillende commando s worden verdeeld en een macht van 15 000 man zon steeds voor den dienst worden gereed gehouden te Aldershot De heer Forster verklaarde verder dat hy persoonlgk voorstander was van ingrypende hervormingen van de militie maar hem was gezegd dot dit niet kon geschieden De lichameiyke elschen voor de mllltle recriten zonden echter moeten worden verhoogd en gelgk worden aan die voor de linie regimenten De sterkte der vrgwilligers volunteers zon verminderd worden van 4iX 000 tot 200 000 man en dé regeering zou dezen meer voordeden toestaan geweest dan zijn leven op bet tpel te mogen zetten tegen dat van zijn onwoardigen mededinger Dit wat verkeerd eo dwaas doch de nienichelilke natuur blijf zich in alle eeuwen gelijk en in hel loaltte ullerite latten wij all onwillekeurig weder naar dezelfde middelen die de menachen van len beiinne af hebben aangegrepen om eep onduldbaar onrecht of een ondragelijke schande af te weren I e heer Costera mocat van vechten oieta hebben Zooals hij zeide had hij voorloopig itenoeg van achieta penen althans ni t den loop gericht op zijii eigen peraoon en daarmede was het taaiste woord 10 deze zaak gesproken Inderdaad er viel nu inieU meer le doen De kolonel het ia wa had Ida kunnen apzoeken en d r te werken op haar lielde eo haar natuurlijke neigingen kunnen trachten haat over te halen om den knoop door le hakken door een huwelijk in atilte Muachien ook zou hij daarin geabagd zijn want op dit atuk zijn vrouwen geneigd zelta de iwakate bewijzen barer rMden der overweging waardig te vinden Doch hij woa tot aoo ieu de man niet Het eenige wat hy doen kon dal deed hij Hij beflTwoordde haar briet met te zeggen dat hij diep rampzalig waa eh niets meer le noopen had in het leven maar dat hij geen raad voor haar had dan dien welken zij zichzelven had gegeven en dal hij berualen moeat in hetgeen kich nietaf te wenden waa Hi had vernonen boe de baron op den dag na zijn zoo scherpe woordenwisMling met Eduard Cotters aan dien jongen man achnf iyk had De Minister keurde het denkbeeld van de invoering van den dienstplicht af dat een hoogere jaariyksche nitgavo van 26 millioen pond sterling zou elacjjen Hy hoopte dat het mogelgk zal zgn om ile garnizoenen in Zuid Afrika aanmerkelgk te verminderen en hy verwachtte van de verschillende wyzigingen een aanzieniyke vermindering van de uitgaven Uit Tibet komen geen berichten omtrent nieuwe gevechten generaal Macdonald zou heden den opmarsch naar Lassa laten beginnen wkar hy 5 Aagustus hoopt ann te komen In verband met hal intreden van herfst en winter wordt het nnodig geacht dat de expeditie omstreeks halt September geëindigd is do Tibetanen honden met 200U man den Kirropaa bezet en 1000 man bevinden zich verder op den weg naar Lassa te Nargtse De bevolking der dorpen is vredelievend gestemd de monniken alleen zetten den strijd voort doch ondervindeii inoeilgkhedeii by het aanvullen hunner gelederen Kolonel Vounghusband heelt zyn voornemen om naar Lassa op te rukken by proclamatie aan de bevolking bekend gemaakt President krugor is gisterenochtend te Clarens om drie uur overleden President Kruger is in zgn villa Dubochet overleden aan longontsteking als gevolg van zyn hartkwaal Hy verloor Maandag hel bewustzyn er werd gewaakt door mevroaw Kloff zyn schoonzoon den lyfarts dr Heymans en den secretaris firedell Het lyk wordt gebalsemd en is gisterearoiddag In bet lykenhuls te Clarens nedergelegd De overleden President had zich tot Zaterdag bezig gehouden met zyn zaken de bladen gelezen en bezoeken ontvangen Zondag verergdo zyn toestand en namen de krachten af Aan do Kngelschc regenring zal ev aagd worden om machtiging te geven tol overbrenging van het lyk naar Transvaal terwyi het voorloopig te Clarenn zal worden ter aarde besteld President Kroger voelde zich Zaterdog onwel Men constateerde Maandog longontsteking gevolg van lyn hardkwaal lie Praddent verloor daarop liet bewustzyn totdat de dood In den afgelonjien nacht tusschen l en 4 oor volgde De overledene heeft herhaaldetyk den wensch oltgedrokt in Transvaal nuost zyn vrouw begraven te worden Indien do toe doen welen dat hïro op den asilen Üeceiiibcr een bealial antwoord geworden zou en voorts hoe dientengevolge ll verdere w iehjite auppen van Cottera zijde voor het oogenblik waren gcBlaakl In welken geeat iju dit betlitte antwoord luiden lou viel wel niet langer te helw felen Er wat tiechta iéa uhweg uit den nood den uitweg dien Ida beahiten had te zullen bewandelen Zoo begon dan Harold Rooyaard zijn sanaulten le maken om Bonham en wal meer acgt Engeland voorgoed te verUtcn Hij aehrrei aan een makelaar mei laat oro Molcnheuvel le verkoopen ol le verhuren en venler wenitde hii aich tot veracheidene invloedrijke vrienden om brieveu van aanbeveling by gezaghebbende jtersonen in NieuwZeeland Met het een en ander waa htjiMchler al apóedig gereed en zoo gedrukt en Iftstelooa al hij waa vielen in zijn eenzame woning de uren he n gewei lig lang Hij alenterde rond tol hij er moevan waa Hij zocht tkh bcztgh d le verachaffen in ziJ6 moetliiin doch het la een ipijlig werk le zaaien en te poten tVat anderen oogalen zullen en daarvan ha4 hij dua mee al spoedig genoeg Inluaachen de wijiera kropen voorl en tiid hoe langzaam dan ook veratreek tot de Keratsvond op hel aanbreken atond de avond voor dfn nOüdloitigeif dag van Ida s bealissiog IV JI rMlt l