Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1904

immmmimm irwiww iim pier t Folkeitone Bjj dcza gelege heiit bracht de gezant augnaols de gaade betrekkingen laateben Frankrijk en Engeland ter iiprake teaming om in Traruraat t bagraten door la EogalMlie regaaring ardt geweigerd id bet Igk voorloopig te Clarena worden b exet om renrolgeni voor goed in Holland geTo Tan de joogiCe dynalMéttaniilagen op da Maceilonlschr Mpooraregt ii ih een verscherpte bewaking lor llulgaariKlii greni en eea aaiilal andere niilitatra maatregalM b nder d wapen hollen van redih die Daar haiB zobden gaan De civiele agenten en linn asaiatenleD tit ten niet til Uen 2den Jnli ia ergevocliten toaichen revolUionaire benden en Turkiirlie troepen t Oimenknie in liet diitri lenidajeBardar in bet wilajet Saloniki Kr werden bjj die gelegenheid meer dan 30 baizen geplunderd en in brand geatoken Uilmi paiija de inapectenr gencraal kreeg van het gebearde kennis door de civiele agenten daar de wali van Haloniki poogde de zaak in den doofpot te doen Üe echnld van de gepleegde vergrijpen draagt de Kaimakam van JenidajeBardar deie ia afgezet en aan de joi t tic overgeleverd wat per telegraaf in de drie wilajel ia bekend gemaakt De civiele agenten hebban ban pkutavervangera gezonden om een onderzoek in te atelteu ter wyi Uilmi paaja aan den divUie generaal Bnleiman paaja hot inatellen van een krijgaraad heeft opgedragen U otAcieele lezing van den Kaimakam dal de brand ia ontataAn door bet werpen van bommen en dat er 2tf komitadaji H zgn gwneaveld biykt onwaar De zaak heeft zich ala volgt toegedragen Zoodra de TnrkBcbe overheid vernam dat zich in een Bnlgaaracbe woning te Unmenkaje de onderïanvoerder Hoain bevond met zea man allen beboorende tot de bende van den komitadaji Apoatol werd het haia omalngeld Kr werd gevochten van twee nor middag tot het vallen van den avond Toen de Torken er om 5 nar nog niet in waren geplaagd de bende in handen te krQgen ataken z de baizen in brand Het doel o n aldaa de Unlgaren te vangen werd niet barelkt maar wel veroorzaakten de Tnrken aalk aen brand door hon barbaarach bedryt dat B3 halzen tol pnin werden wat een achade van tnaachen de 30 en 35 KK TnrkBcbe ponden veroorzaakte en waardoor 110 gezinnen dakloos werden De bende ontsnapte op Mn man na die zich overgaf Daar een groot deel der vernielde woningen van Orieken waren heeft het oacnmeniacbe patriarchaat zich de zaak aangetrokken en by de Porto vertoogen ingediend Il lilar alioo d or de civiele agenten de waarheid aan t licht gebracht ook i ldera geven zy biyk van hun werkzaamheid Zy hebben In de dorpen Rsbova Boef en Armeniako in bet district Fiorina wllajot Monaatlr 400 verwocate hniien aangetroffen Er worden nn maatregelen voor Uerboow genomen Vewpreide Bifrichten FaiaaauK De ilttlnfen van Kamer ü nitat xyn Woenadag gesldten In de en tn te camniWle voor a zaak Hambert is nn volslagen vVrdeai Uiefid De leden hebben er zicb tegenover den president Dolaroe over beklaagd dat van de 25 dossiers Ier onderzoek ia banden van do oommissie gesteld er slechts 8 onderzocht waren Daar de president van de commisaie op dele klacht het stiliwygen heeft bewaard ia door verscheidene leden het beslnit genomen bna ontalag als zoodanig te nomen Te Brest Is het nn volkomen rnstlg De staking dnnrt echter nog voort Li xmauRu In den oaderdom van 84 Jaar is overleden de viee president van den Baud van Htate Gdsard Tbilges die herhaaldelijk lid dar regeering was en bet laatat van lH8r tot 18 ala aUatsministor aan haar hoofd atoiid DoiTSCHl KB De sanaat van Hambnrg benoemde tot Ie borgemeester In de plaats v in den onlangs overleden dr Hachmann den oud tweeden bnrgemeester dr 3 G Hönckcberg en in diens plaatJ tot tweeden bargemeefter den senator dr 1 H Bnrchard Dr MAnckeberg heeft reeds een langdarige loopbaan in dienst van do taid tlamburg achter don rng H is wat de dienstjaren betreft op twee na de oudste senator en aa reeds burgemeester in de jaren 1H89 tUBB 1895 1898 1899 1902 on 1904 en tweede bvrgemeester In 1890 1893 1896 en 19gi Dr Burcbard wat bsrgomeaater in de jai h 1902 en 1903 RautlRixD De geaaut van Frankryk te Londen heeft Dinsdag deniaatsten steen galagd vao da 8TATEN GENEUAAL KKRBTBMAHiBII Zitting van Donderdag 9 Jali Uooger Ooderwgswet De heer van Leeuwen motiveert zgn stom die hy legen het untwerp zal uitbrengen mot de verklaring dat by freest voor de oprichting van een onbegrensd aantal minderwaardige schoten dte allo bet diplomeeringsrecht znllen kannen verkrggen Gi elt men dezelfde rechten aan een airfvereileit dan behoort men ook dezelfde plichten op te leggen zegt pr Welon de eischen die aan de nieuwe nniveraiteiten znllen worden gesteld zyn allerminst voldoende ja zonder weikeiyko betcekenia De heer Rengers herinnert er aan dat men dit ontwerp reclitvaardigeh wil door te spreken van hel monopolie het privilegie dat de Slaat nn zou genieten maar daarbij verliest men u t het oog dat de Htaat allen omvat voor allen zorgt Men geve nn niet aan een deel van het volk dezelfde rechten als aan het geheel zegt spreker De heeren ZInnicq Bergmann Sassen en Hovy verdedigen bet ontwerp op meer gehoorde gronden Na de pauze komt de minister van Binneni Zaken aan het woord Dun heer van Boneval Faore neemt hy kwaiyk lat dfze allerlei voorvallen uit spreker i loven de doleantie het gebeerde in de Nieuwe Kerk enz die niets met dit ontwerp hebben te maken hierby la pas bracht De minisier verdedigt zich op een aantal van de hier bedoelde persooniyke aanvallen Spr vraagt aan den heur Faure of by overigens zolf niet bitter teleurgesteld is omtrent de kracht van liet door hora vuürgestane modernisme tenopzichte van de roligieuiie opvoeding van do natie Men moet daarom terug tut de urtbodoie opvattingüu Vervolgens wyst de minister nogmaals gp bet ongewenschte van t feit dat jongelui van de Vrye Universiteit zich aan vreemde ezamen commissiën moeten onderwerpen Dat een vrüe universiteit met geon 5 faculti iton geen universiteit zou zgn of een minderwaardige bestryd hy Dit kabinet z n zy plicht hebben verzaakt zegt de minister wanneer jiet na een ernallgen principieelen stryd onder het vulk aan hot bewind gekomen zich jgu zoo onthouden van het indienen van oen wel die indrniMsht tegen het beginsel dat de meerderheid der Eerste Kamer nog aanhangt Na oen korte verklaring door den beer Boneval Faure wordt bet ontwerp daarop met 27 tegen 22 temmen verworpen De stemming was zaiver rechts tegen links de h eer van Pallandt was afwezig De vergadering die bygewoond was door alle ministers met uitzondering van den minister van Marine wordt gesloten nadat nog een paar kleine wetsontwerpen zyn at gedaan waaronder het wetsontwerp tot verheffing van bankbiljetten tot wettig betaalmiddel i Morgen 11 uur zal het wetsontwerp no pens het landbouwdepartiment in IndiS aan de orde komen Naar hel Hlb verneemt heeft zicli saamgesteld een commissie van leden der Prov Blaten van Znid Hoilaiid om 9 September a 8 een hnldobiyk aan te bieden aan mr G J lioekoop dio op dien dag 2 jaren bet lidmaatschap van Uedep Hiaten van ZuidHolland zal hebben vervuld Het comité bestaat git de keeran Patijn eommissaris der Koningin voorzitter de Blo Evorls Visser De Wilde Von Flsenno ori Van Nispen im dw Haag wordt gemeld Bil garnchte verneemt men dat de verkiezing van den hoer Paul tol Statenlid voor Leiden in orde is bevonden en dat hy dus terecht verkazen ia verklaard Ult rirocht meldt men In verband mei een ontvioigen bericht het overlyden meldende van dnn ond presidont Krnger is het op mortwn door den ondpresident van den Oranje VMjstaat aan Hlrecht te brengen bezoek tot Itter te bepalen dalam nitgaateld GeincnK le Berichteii Uit bkt kelnersleven schryft Bnisse in de N Ri Ct naar aanleiding van wat en toeValUge reisgei oot hem in eeg t ein vertelde Daar zoa roman vaa na t vetMUen zgn zMt boeiend en gansch doorweven van tragische verwikkelingen n Leven geboren uil de ongeregietreerde verbonding van n edelman met de mooie dochter van n arm keuterboertje die zoo jarea lang d meesteres geweeiKis op t aitgestr kte laodgoed on na haar lersta jeugd plotseling met de kinderen wordt verstootun Baar trots wjist allen onderstand af want liever lydt ze honger dan van baar vroegeren minnaar dien zg allgd liet bi ft hebbeo llalmoezea aan te nomen Door t heole leven van de bastaards zou de invloed van den aanzienigken vader na to spenreu zi B in beartslings htttijen strubbel om weer op Ie komen uit dén val en dan wanhopig maar weer den wind in aan grandiose sc iuldpn maken woeste bnfen van perversiteit neigingen lot IntelleclUeelen nufschwnng en altyd door naandoenlgk toere zorg voor de moedel die de jongens van hon klein ioonen vroegere weelde willen vergoeden in de kroltige wo ning waar vaak genoeg geen eten is Maar t meest tragisch toch dat eindeloos zich wjllen epheffen uit de laagste kringen dat bittere wrokken over t onrecht van hun lobberig arm bestaan en t geldgebrek t gemii aan opvoeding dal hen telkens in do diepte terugtrekt on lot wanhoopsdaden voert Of is t niet tragisch al je n jongen kerel triestig zegge hoori k Heb veel gehouden van m n vak ik weet wel dat t publiek uit do hoogte neerziet op n kelner dat de meeste klanten n minachting voor ons hebben alsof wo allemaal dieven on scliurkcn zgn tóch heb ik veel gebonden van m n vak en k heb dag en nacht gewerkt in armoe heel Eoropa rondgereisd gebrek geleden vprnederingen mishandelingen zetfg geduld omdat ik do kunst wilde leeren om t publiek ZÖ6 te dienen dat ik al zyn wenschei o a ïoorkomoii en om n maaltyd door m esorvcerd t zy in Londen Geneve Parys BadenBaden of Amsterdam behooriyk ia do taal van t land mot n stille opgewektheid nis I raogaiyk i zelfs met wat feostolyk te omgeven Dat vond k n mooie taak Ik wilde de toeristen in n vreemd hotel omringen met iets van prettige liuiselgkheid vnn kleine fljugevoeldo zorgjos on op lettcndhoden en met hnn puur gesproken eigen taal zoodat ze t ongezellige vreemde niet meer merken zoudon en gaan vergeten dut t enkel om t geld ging 1 dal geon kansl heb je soms om op al de vragen al de onschen van t publiek Ie konnon antwoorden om ze voort te helpen om iemand die zich in z n eentje in do aak zit te vervelen met n enkel passend woord wat af te lelden geen bo j hoorigjf ontwikkeling noodig moet je niet zooveel raogoiyk in alles by zgn hooi t daar geen fijno lact gean zoUbeheersching en iankinoodigbeid toe f t Serveeren is n kunst iemand zonder beschaving zonder goeden smaak loert nooit n Jjn servies ja ik hond vol dat n jongen met n slecht karakter geen goede kelner wezen kan omdal je van je klanten moot kannen houden hun genegen moet zgn t beste gunnen je moot goedhartig wezen om nitar den eiscb te kunnen bedienen Ken telegram van Manilla meldt dat een typhoon overstrooraingon lieofl veroorzaakt die uindo Juni Del Monte hehbon verwoest Bg die ramp zgn 200 menschen omgekomen en i voor 2 railiioen dollars schade berokkend De rogonvloed die op de typhoon volgde daurdo 27 uren De regenmeter teekende 17 duim water Uit Tl omsoe is de vorige week een expeditie van 30 personen vertrokken die ten doel heeft den ontdekkingsreiziger Ziegler op to zooken wiens onderneming naar FransJosefsland in hel vorige jaar Noorwegen heeft verlaten Men ia over bet lot vai Ziegler geenszins ongerust maar acht hel wenscholgk hem levensmiddelen toe te voert n en zo6 noodig verdere hulp te verleenen voor oen tweede overwintering Men mejdt nil Amsterdam De ieoiling commissie in de diamantindnslrie hoeft besloten dat leerlingen dio in het diamantvak wonschen te wonhin toegelaten moeten vdldoeti aan de volgende eischen lo de adapiranten moeten den leeftyd van 14 jaar bereikt hebben en mogen niet ouder zyn èan 18 jaar 2o zg moeten de lagere school geheel doorloopen hebben 3a zg moeten eene goede gezondheid genieten Voor toelating komen voorloopig slechts in aanmerking kinderen van werkende overleden of invalide diamantbewerkers Hen meldt uit B niereld aan de N R 0 Eergistermiddag is de klerk der posteriJea en telegraphic d H die sedert enkele dagen als plaatsvervanger ten poatkantore alhier werkzaam aa wegens een tekort in lyn kM op laat van den otficiar van jostitie gearresteerd e gevaokalgk Baar Utrecht overgebracht Op zga vorlgt ttandplaats te Monttuort moet het tekort ongeveer f 200 bedragen lerwgl bier ruim f 5 te weinig aanwezig was Do U nam zelf kei telegraa op waarin zyn arrestatie gelast werd en wUle Uwn dadelfk kat kantoor verlaten wat bom ckter dovr den directeur belet rd Te Weeaéh is bet onvardrageigk heet Zaterdag en Zondag i eea de honderddeelige thermometer er s namiddags twee uren 32 in de sckadi Da gsvallen van zonnesteek zgn veelvuldig en verscheidene menschen zgn er aan gestorven Te Pargs was het gister 33 en ook daar zyn tal van measclien becwekea Zond ig beliep hel getal dooden acht dat der gevallen van zonnesteek meer dan 100 Te Anderleehl onder Bru isol is gister ook iemand op straat dour zonnesteek getroffen en neergevallen De toieatand is badenkeigk Thans heeft vrouw Dalema alt Haarlemmermeer vei dacht van vergiftiging van haar man oen volledige bekentenis afgelegd Haar medspheblige zekere vaa lUiofl zegt het Hrl UgbU blgfl nog steeds ontkennen doch all gevtrinden brievw aioot biylen dat hy vrouw D tot hot misdrgf heeft opgezet Uit Zittau Saksen meldt man dat een waarschgnigk opzettelgk aangestoken groote boschbrand Maandag juist lusschen Oybin en LQckendorf waar het stampvol zomergasten was is uitgebroken De geheeie bergrug stond dos middags in vlammen Er waren troepen nit Zittau te hulp gezonden Iit Borculo meldt men De ongeveer half vgf van hier verlreknendo stoomtram is gisternamiddag lusschen Dollenhoed en Jloese ontspoord De machinist kreeg door hel omslaan der machine ernstige knonzingen zoodat zgn opneming in hel siekeohuis te Ijochem noodzakeiyk 4 was Verder geen peraooulgke ongeinkjten Don lOden dezar zgn door mevr W te Utrecht in het damestoilet van het restaurant van de gobr Brinkman aan de Uroole Markt tè Haarlem op de waschlalel neergelegd 2 gouden damesringen waarvan de een bezet was inet 2 dl i manten ter waarde var f 239 de andere bezet mul 3 kleine diumsoten naast elkander Beide ringen zya vergeten mede te nemen en daarna vermist Du commlssaril van politie te Haarlem verzoekt opspariotf aanhouding m bericjit Bg Thonbrum in Boheraon word een 2jarig kind dal zich op den spoorbaan bevond düzor dagen door een in vollen vaart aankomenden trein overreden de locomotief wierp t kind met geweld omver over den weg en van de hoogte De trom stopte en men nam t nit den mond bloodoud kind op Het kwam dra bg en de spoedig ontboden geneesheer constateerde o wonder I dat l knaapje alleen een paar tanden waren losgerukt doch dat hem overigens niets deerde Men meldt uil Uoriucbera Uisterochtend met hol rangeeren liep een goodereuwagea uil dun wissel kantelde en viel op den rangeerder Buurman die oomiddeliyk dood was De ungeiukkige was nog goen 40 jaar oud Ug laat een weduwe en een kind na Betreffende de werkataking te EmmerCempascuum meldt de N K Ct nog Omdat door de Vereeniging van verveners niet IS toegegeven aan de eischen door de stakers gesteld is in een gisterochtend gehouden openlucht verg der socialistische werklieden besloten de staking te doen voortduren en leveBs e bepalen dal als des avoids 7 i ren de isclleu uitH waren ingewilligd deze zoudon verhoogd worden Do bargemeeater en de kapitein der nareebanaaee nit Aaaan war tar plsataa iuiwezig De feesleiykh den op 14 en 15 deiar ter herdenking van hot 25 jarig bestaan va het Emmer Jompascaum zgn voorloog uitgesteld fr De orde werd tot nu toe niet verstoord In Engeland ia een iaatrumoDt uitgevoudL n waarmedeman ranxiek kan voelen Hel bestaat uit een galeidingiapparaat dat de Iriilinii van een pikno of van een ander inatrument iié elektrische trillingen ornaat Dozt harmoniegolven dringen door hot geheeie liehaam De verscheidenheid der melodie maakt zich dnideiyk voelbaar en liovelingsmelodiein wekl en aangenamere aansatiea op dan die waar de aanwezigen minder voor gevoelen Dit muiakgevoelan wordt tegen slapeleoaheid rhaamaUek sar enze zwakte en veel andere kwalen la geneesmiddel voorgeaohrevai Het Berl Tajgeblatt viadt het een mooi zomerbericht Op de kermis Ie Den Helder dwaalde een eeaigszins aangeaekoten janmaat rond Hg ontmoette eenige kinderen nabg een poflertjeakraam en vroeg met min of meer onvaste stem Lust jelai poffertjes f Heel graag was t antwoord Kom dan maar mee zei de matroos en Janmaat sjokte met de hongerige kleines een der apartamenten binnen Toen het jonge volkje ieder een portie poffertjes waa gelH acht zei de matroos Ik ga me even laten scheren terwhl jelui je poffertjes naar binnen werkt HS vergal terug te komen en de kleiaec half verzadigd werden op niet al te beleefde wgze naar builen geloodal Een luchtreis Dinsdagmorgen dreef boven Venraay een laeh ballon waaraan door de hoogte nog maar even een mand te onderscheiden waa Op de gren van Venraay en Overloon viel xg neer en de Doove van Hansenberg die in den Fransch Duitscben oorlog ook de gevluchte Fransche officiereu van dienst was toen dete met hun luchtscblp achter Herseloo neerdaalden mocht ook nu weer de behulpzame band bieden Drie Daitsche officieren nit het garnizoen van Dosaeldurf met een dame stapten nit H t lichtgas liet men ontsnappen de boel werd zoo goed mogelyk bgeen gevouwen en Onze Doove laadde alles o zgn kar on reed met de luchtreizigers vrooigk naar het station Om 8 unr werd alles ingeladen en het gexelscbap vertrok met den sneltrein naar Duaseldorf Dat de ballon g boven deze plaats zeer hoog bleef zal mogen biyken uit het feit dat de mand slechts een hand groot geleek hoewel lo l i by 1 M lang en breed en 1 M hoog was In deze mand zaten de 4 reizigers op zoogenaamde klapatoelen Hun anker hadden ze verloren De obrrespondent van de Frankf Ztg te Homburg maakt melding van een totdnsver nog niet algemeen bekende noodlottige vergissing van baron von Mirbach den hofmaarschalk van de Keizerin Te Homburg w onde een zekere mevrouw Uichon die daar nu een jaar geleden gestorven is Zg was indertyd nil den Elzaa gekomen met een Franichon kok getrouwd en bad met dezen een kleine eetgelegenheid geppend De zaak ging vooruit ei toen kocblen de echtelieden een hotel waarin de geheeie Fransche spelersbcnl gewoon Was in het seizoen at te stappen Mevrouw Michon was weinig kieskeurig wanneer het op geld aankwam en zy nnm het aan van wien zg het maar krygen kon In elk geval word mevrouw Michon zeer vermogend Toen zy haar hotel verkocht behield zy een bggebouw waarin zg tot aan haren dood kamera Verhuurde aan vrienden Hier leefde zg in herinnering aan haar zeer bewogen verleden Ten slotte werd zy echter vroom en deed als roomsche veel voor goede stichtingen en kerken Ook de heer v Mirbach kreeg van haar 5000 mk voor een van zyn ontworpen protesUntsche kerken Kort daarna kwam hy by haar en spelde haar de Louiseorde aan het vlekkeloos witte lint op de borst Heel Homburg was ontzet en zoekt nn nog naar de verdiensten die mevrouw HicUon lich jegens den Prlisischen staat verwarven had Uit Kollnm meldt men aan de Leeuw Ct Zeker jongmaatje W de B was gister na eenigen tyd in Duitscblaiid doorgebracht te hebben alhier tarnggekomen Na eerst dicht by bet gemeentehuis een schol nil een revolver gelost te hebben bracht hy een bezoek aan xyn oude moeder verpleegde in het armhuis Uier bracht hg spoedig alles in rep en roer door plotseling lerwgl hy met zgn moeder prak de revolver weer voor den dag te halen ei OB het oude meosch af te voren gelukkig onder groot onbetl te veroorzaken t ScUot ging rakelings langt het hoofd De dader die hierop de vlucht nam werd op den zoogenaamden Kruisweg onder Ondwonde na hevigen tegenstand door den chef veldwachter J Laveraan die hierbg aan d band nog ernstig werd gekwetst gegrepen en is gistrenavond gevankeiyk naar Leeuwarden getransporteerd Sommigen beweren dat hier krenking van ceeatvermogeos in bet spel is Een controleur van de Stastispoorsloomtram te a Qraveabage stak giaUren gedurende een jrit xyii hoofd bniteii de tram Hy ttootte tegen eee boom echter zonder MmI t bdtaaaaa Na e nlgen tyd aan het politieposthnis aan de Koningabnig vertoefd te hebben kon hy xich naar huis begeven Stadsnienw OOÜDA 15 Juli 1904 Dilalag van de overgangsexamen ajui het Gymnasium alphaiMtiseh Uit I naar II bevorlerd J A H van der Heiden J H Ueppei Vt M Happfo 1 a B VerbageB = F üit n naar ni P de Boer voorw J J OeiUI J S Hoek voorw At van Itarton C C J van Neoten A Oakaa O W Rapke voorw J van der Spek O W van Spengler voorw en J A van der Stok Niet bevorderd 2 Uil III naar IV T Anker J N Bremmer P Oreup J A van der Lee S van Praag M J Spaanderman A C Middelveld Viersen H Visser en J H van der Wal Niet bevord 1 Dit IV naar V J C Orebe H Quddee C J Hoek M van Hoogeiihuyze J O Hooger J Rierink en D van Vliet Uit V naar I P D Brnnger W D van Hoogenbugze voorw J Q A Kattenbusch voorw E M B Kortenoever voorw P Kruyt voorw en P Sterkman voorw By Koninkiyk besluit zyn benoemd met ingang van 1 September 1904 lot leeraar aan de rgks hoogere burgerschool alhier a W A Piets thalis tgdeiyk leeraar aan die school b voor bet tydvak vaa 1 September 1904 tot en met 31 Augustus 1905 J A W Baart tgdelgk leeraar aan dio school en J Oeosi deze la itsto mol machtiging tot geiyktgdige wnai neming van het ambt van leeraar aan het gymnnsinm alhier In de gisterenavond gehouden hoisboodelyke vergjidering van het departement Oouda der Maatschappy lol Nut van l Algemeen werd de rekening en verantwoording van den penningmeester nagezien en accoord bevonden sluitende met een nadeelig saldo van f 40 28 Door den heer D Ruyter een der afgevaardigden naar de algemecne vergadering werd een uitgebreid verging van het verhandelde ter vergadering uitgebracht Tot commissarissen der Volksbibliotheek werden by acclamatie herkozen de heeren C P Hog C v n Essen W de Ven en J L Belonje en gekozen in de vacutureDoiik de heer M S Both tevens werd de subsidie voor de bibliotheek bepaald op I 160 Het voornemen is in dezen winter 2 volksvoorlezingen en 4 vergaderingen voor de leden met hunne dames to houden Het bestuur werd gemachtigd indien dit eerst nadere inlichtingen had verkregen een bedrag uit de kas te behteden in het belang van lupuslgders in deze gemeente Hel voorstel betreffondo sloyd werd met bet oog op de mhider gnnstige kastoestand aangehouden Tot eere lid werd benoemd de heer D Rugter die van at 1849 lid van het dejiartement is en 42 maal het dep op do alg vergadering had vertegenwoordigd Hedenmorgen werd in de machinale garen pinnery alhier van de 17jarige B die bezig was by een 4er machines een arm afgekneld Hy werd direct naar het ziekenhuis vervoord Bg Koninkiyk beslnit is aan H A Monign te Haastrecht op tgn verzoek eervol ontslag verleend als hoogheemraad van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard provincie Zuidholland Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te OndBeyerland da B van der Wal te Waddingsveen Rechtgttken In de gisteren gehouden zitting van het Gerechtshof te s Oravenhage beoft advocnatgeneraal mr lleitsma by de behandeling in hooger beroep van de zaak van den Delf tschen advoc iat mr J M van Munnekrede beklaagd van verduistering gepleegd als curator in verschillende faillissementen na een zeer scherp rei Ulaitoir verzwaring gevraagd van de door de Haagsche Rechtbank opgelegde gevangenisstraf van l i jaar tot vier jaar Heden werd ter terechtzitting van bet kantongerecht in Den Haag behandeld de bekeuring inzake het jeu de poule europtenne te Scheveningen Hen zal zich berinneren dat tegen den directeur van het Wandelhoofd te Scheveningen eenigen tyd geleden proces verbaal werd opgemaakt omdat hy tegen eec r voorwaarden der vergunning om muziek op de Pier te mogen doen uitvoeren in bovengenoemd spel heeft doen spelen Ala bekl was in dezen gedagvaard de heer B Qoldbeck als directeur va i de maatschappy Wandelhoofd Wilbelmina De beer Ooldbeck verscheen echter niet ter terechtxiting luaar bad zyn verdediging opgedragen aas Jn rechtskundigen raadsman mr D na der Ooot Bet openbaar miniaterie wat van oordeel lat da burgemeester rolgent art 188 der Gemeentewei volkomen bevoogd was aan een concessie een voorwaarde te verbinden welke hg vermeende dat in hel belang was van het algemeen en vorderde f26 boete of vyt dagen hechtenis Hr Van der Goot gaf in een uitvoerig pleidooi allereerst te kennen dat nu indertgd in drie instanties was uitgemaakt dat het jeu de poule europèenne personelle geon hazardspel was bet in den loco burgemeester dr Mouten teer Ie laken was dat hg aan de concessie eener ranziekuitvorring op d Pier onder meer de voorwaarde verbonden had dal er geen behendighcidsspelen mochten gespeeld worden omdat toch door deze bepaling langs een omweg getracht werd bet rechterlgk gewgsde op tyde te zetten waardoor do burgemeester toonde geen eerbied te bezitten voor het arrest van den Hoogen Raad en waardoor in strgd melde goede trouw inbreuk werd gemaakt op contracten Ier goeder trouw door de Maatschappg Zeebad Scheveningen met de gemeente gesloten zynde toch by die contracten alleen het spelen van hazardspelen uilgesloten Overigens werd door den gemachtigde van bekl op verschillende gronden betoogd dat de gestelde voorwaarde niet verbindend was omdat zy veel te algemeen was gesteld speciaal bg het stellen daarvan niet in het oog is gehouden hol noodzakeigk verband lusschen de voorwaarde waaronder de vergunning wordt gegeven en de vermakelgkhcid waarvoor de vergnnning is gevraagd Verder werd door liem nog in liet licht gesteld dal de directeur de nakoming der voorwaarde onroogelgk kan verzekeren omdat bet niet Ie constaleeron is of misschien niet eenige personen aan een tafollju gezeten een of ander behendigheidsspel minder in hel oog loopend zonden spelen en ook in dal geval zou desniettemin de directeur In overtreding zgn Weliswaar is de bnrgemeesler bevoogd en aangewezen politie uil te oefenen doch is zgn bevoegdheid daartoe beperkt on is hg allerminst gerechtigd onder den naam van een aan do vergnnning te verbinden voor waarde een vereischle voor de vergunning Ie scheppen in strgd met de wet De verscliillendo beweringen werden door hol 0 M bestreden woarby de ambtenaar o a ontkende dat er een causaal verband dioiil te beslaan tusschun do vergunning en du voorwaarden op grond van hotznilde hierboven gemolde art 18H der Gemeente De kaïitunrochler zal boden over 14 dagen uitbraak doen INOEZOlfOBN Mijnhetr ie ItedakUur Dezer dagen my naor Leiden moetende begeven koos ik de stoorabootdienst de Volharding wier boot volgens den Algemeenen reiswgzer Kooh Knuttel en den Offlcieelon reisgids v Beekhoven Ie 7 nur des morgens vertrekt Te ongeveer 10 minuten oor 7 op hel Bolwerk komende was de boot te 6 45 vertrokken en op myn navraag bleek de dienst veranderd geiyk te tien zou zgn op de diunstregeli ig in de booten opgehangen Beleefd vraag ik aan de directie of het niet wenscheiyk geweest ware van de verander dienstregeling kennis te geven althans aan de maandeiyka uitkomende reitwyzers Thans dupeert zg de reizigers door de zeker door baar zelve verstrekte gegevens aan do uitgeversHoogachtend Gouda 15 Juli 1904 Een zeer uitgebreide Cullectie BRETELS VAN OS Z Kleiweg E 73a GOUCJl T ti0iHimim mm at Jfc EÏÏBS VM B0T7EBSAM DONDERDAG 14 JULI L K H K StiXaUUenttujen NiDiRuau Obligatien Nederl Werkeiyke Schuld 3 95 95 iTtLit Inschryving 1862 1891 5 97 SüRVie ObligalieleeniBg 1895 4 70 TuKKua Geanificeerde Schuld Recepissen 4 80 BiMnLii Obligatien Uecepbaen 1903 5 91 PromnciaU tn SudtUjht Lttmmim Rotterdam Obligatien f 1000 1898 19 0 3 97 BypoAuh Bankn JT Pandb lo Algem Groninger Seheept Hypb ï i 100 Pand Balaafiche Hypb 4 99 Alg H i othbr Eerste Nel Hypotheekbriefbauk 4 99 Pandb Friesch GroningsckeHyt polheekbank 4 99 4 Pandb Holl GoldcrscbeHypb 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 s Pandb Nederl Hypb 4 99V Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 78 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandscbe Hypb 4 99 f Pandb Zeenwscho Hypb 4 99V Pandb Zuid Hoil Hypb 4 99 i la Pitrolnm OniMwmiKgm Aand Kon Ned My tot Kxpl van Petrol bronntn 5lö SeMêtpvaart Maatarlmpfi n Oblig Stv My Do Maas 5 Obl Nat Grondbezit 4 99 Oertlfic Vereenigde Amerlk Fondsen Ie serie 4 102 Ni o i AiitmKA Aicbisan To j peka en Sunla Fé ert v gewone naiid 72 Miss Kansas Texas Certifira ten van Aandeelen 16 Tram wfff aaltchapfnjtu nagache Tramw My Oblig 4 98V 98 Pr mülMHinffmt NKnaaLtsn Obl Noord Hsll Ver Hot Witte Kruis 74 BüLoit Loten Stad Brussel 1886 2 I 103 Loten Stad Brnssel 1903 2 103i HosuiRijK Hong Hypb fl 100 3 112 Theis Regnlir Getelhiehaft 1 162 OKinHMUdO uo S dlodt 0 uapao iy idjoj NKo ivr SaUOH NHMMOa MJilVWAnON IIV A jMo r va tr fJ7iff Prsdlklwurt bU de RamonitrantioliQererormearde Oameante allitar Zondag 17 luli s Morgens 10 unr Ds II J HK1N1IER S Herv I red te Dnnlumaweude Al Vl lt h NTll GEÉKr BËTËR adres voor nlle sdorten 8CH0ENWKHK als het liMrilbniknLsi lt l dMii n Lum iiiiiai aziju KI KIWKfi E ao tegenovei de Kleiwegsteeg Agnbevolend C SMITS All rej iu BtiAa eti auifemeteii werk Men 3 iMT Iwbbn ileb i bii dfl l M hUif n n b t pablUk d ovtr do a MÏM wM U bcliandi n vowral imm U vroawan oeiilt Zwitsersche Piiieii van deiv Apotheker Richard Brandt Som kMmm Ma wn Mkitr wvrkroS Aiifaaua itiMlunt MduZaajli e durliy MSIioo f iUnidd i uj V re fp l t wnmi nn i iii ji Uwn JmIiI hwmr U to raw auc faM hoon ai Ut bnM k plja tartUorrtag Mi Mn bnunrdlnU Innu l uSoalii ai lai ZIJ ilja nwtvvrtroShn toot U Zisiverliif vaw Iwl 8 S r Uo v n 1 cm Apoltabr KiUwS HnaSt ZvitMtw Pilktt druit Ma wh Krala ov M raod M Zll i n vcrkrljr bw k r 010 UJ dn a oMrhiK lboad r ir NaSarlaU V X raa Saalaa KolS H ilMHtda ta tgwni vraca aaa4i t