Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1904

Maandag 18 Juli 1904 43ste Jaargang o 9467 ISieinnt en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken imrlwn t D V K U T K N T I E N wmden g plialst van 1 5 regels a M Centep iedere regel meer 10 Jent n Gi oote letters worden berekend naai plaatitniitnte lii ei diog van Advertentiën tot 1 uur dea iniil l De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelyks niet uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie waanden ia 1 25 franeo per poat 1 70 Afzonderlijke Nouiiners V IJ P J K N T K N SX3SrO S £ S stscia A SLclxixLes voor MkeH tak van nifuerheid alsook voor alle ftui hon I I fc naaiieerk Onderrieht g ratis ook in het moderne borduren en stop pen t F Wie eene Stnger ynatmaehin weAscht te koopen koope u slu wt in een winkel van de SISGBR MAATSCHAPPIJ want er worden vaak ook nmnaakailê vu weinig waarde onder mtfbrHtk vah den naam SIKOMS aangeboden Te ÓOUliA heett de aigOBR MAATaCBAPPlJ ilechls één wtnkM en wel 27 LANGE TIENDEWEG 27 ieen I JKr VVIL B lie NiNwe Uiilaa VvM B d t jg grgzo liiircn Wiincn enkele dagen verdwfnen maakt Im i baar ulaoxend en laclit belet het ullvnlleii en neemt do pcIlelJMi an liCt boold weg Kiicht op den bals l niton P r II I I jj en I lAO per flaron Verkriigbaar in de KOZKNDAAI M 9 biJ IzAÜh Cals Pttpiei Jfr molen iOlIDA iMPêTMTHBL IHra wardt rcnorkl op t MRKK te lellen VIT Hvr Miouiia au M IIAVKNSWAAY ZONEN OOBIMOHCII U TIIICBSN wonlaa afgeleterd ib ferwgelde pakjea ran v Iww M n M n mr Ntd mt mei rermelding ran Nommer ec Pr a roonien ran nerenntaand Merk rolg de Wet gedepo oeenl Zich tot da nitro rin aa geëerde orden aanbaralende if J U BIJt rooTheeu J BRERBAART Lz Telepliooimet Ctouda Abonnement I 40 per jaar voor perleaton biaann een kring tm K p elegen Aanlefif en ondrrlioud frrntis Het net ia aangeeloten aan bet Ryka Intercommanaalbnrean Op 1 Hui 1904 Ui verkregen aanulnitingen Contracten on voorwaarden verkrtjgbanr aaa h t Bnrewi ACHTRR 4 B VISC H lUUKT I I I w t u um Verkrijgbaar in tloascben AO eti 7A rt tn t l W hl H H Apotheken en Droginten L t op hM mtfh ASKBB I W AD RICHTER Co Rotterdam Te UuiujL b C liUtlEB Apotbeker Markt bfl WOtFF i Co Wyttaven 19H GasornatMiten ta alta at lta Suprisc Pondants Kronen voor Balona Ketkamera Zltkamere Serres URNAMKNTKN voor WlnkelverlMbllng M M r LOON l ttlter DibbeMwart B 1 1 TaMur UT HPKCIAAI MAOAZLIN VAN f erlichtinga zirtikelen BADRN 0R1 1SKRS KOOKPLATEN O AS Ï OBMUIZEN Onnoemelijke keuit niaoWBto Boort U8BALL0NS HROOTE VOORRAAD gEÉlAILLEBRDB GOESEHEll iftviH uil ds Kamper Jnbrlokcn BERK EN ZOON Etiig adm nut fiuflMftch iMMJijAedei Ooada 0rak van A BRINKMAN Z lic Zeveiilieiide grwolc HE GELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 in het openbaar te Hengelo 3 in bet Hole do Carper vanden Heer W B WITTE Op iedere 30 loten 1 jjrijs jiKU prijzen H O O K D P R IJ S laOOO O ld ian 2e prijs 200 iiilden in Cuntantcn liv prijs KHM iulden in kontanten 4e prijs 500 JuMcn in ontanten Voorla Panrien Kof Ion Varkenn Sehnpen Rijwielen NimiituieMueii IHêubelim flul houilrH ke Aril ilim ent Prijs per Lot f O W p p 1 0 Verkttlgbnar b j D J JANSEN Ie HciikcIo Ucid dio ook Agenten aensti lt Verder by LOUIS BISSCHOP Sigarenb Dubbele Baart B 12 ALB JUNOENEEL Oüithaven B 7S B L HAASTROP Lange öroenendaal I £ i JOH uk BOER Lz Haaerswonde Dorp WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KO IIIiVHLIJKR FtHIIIKHKM Voedert nw f mot de uii efe nmrirx mrrk Sler en f t nitmnnlimdo door boog uiwil en vetgolinlte en grootste voedingswaarde Kere lHitloma PiirU lUOO A j c floniUn lUcilalKe aeeii Kiiiklioesl 4 eeii Iiil1iieii a Om Ibinkliocst Inlliicnza Borslen ISeelaandoeniug binnen den kortst niogc1 jkpn t jd te doen genesen neemt onniiddellgk de toevincbt tot do van ouds Uekende bekroonilo en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lioiiig Extract M K 1 1 A T II K ait de Koninkiyke Stoomfabriek X E HONINODLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAO Fiaeons f 1 Hofleverancier 40 et bij Firma WOtVJF Jt Jo Weetharen I9S fJoa la 4 HVUNBJV Kleiweg K 100 floiKia 8 H VAN MILD Veenrtal B 120 t Gmi A BOUMAN K v l PINKSK Sitmsrinrkai IJul h N Ta ZBSSEN Sfkoanhrmn J Th TOKKBK Botimp B V WIJK f ii JnM T A 8CHE1SR Hm vfrht P W r KOR huhwater K f oaa HEIJDBN te llétumik P i d SPKK MwraiptlU U v o STAK Waiidmsmtm Wed A HOLST yraAUngirten M KOLKMAN Waddingman P A ut QKOOT OwitHxair 1 D JONUH indtmUer 1 P KASTGLKIN PeUmmtmlam U BIKKER te JBnueAop Tli IIIIH in de Krngerlaao HEBRENHUIZEN met TUIN 6 Kamers roime Warande Keuken en Kelder vooriien vnn Gas en Wttlorlfiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 kE MSf EVIH Met deze maak ik het geachte pabiiek van Gooda en omntreken bekend dat vanal heden de Kiiiderspeelluiii met verschillende SPEELWERKTÜIOEN voorzien weder geopend is en hoop ik even als vorige jaren weder met con drnk bezoek vereerd te worden Hoogachtend Dw Dw Dn F CHRISTENSEN STOi wijKERsr iiis 1 Mei 1904 Teleloonno 85 Zenuw en Maagiijders vonlt mt overtuiging ais een werkeiyka hulp iu den nood het boek ISa a d gr© vex aan bevolen Na ontrangit ran adres per briefkaart or It 1 1 boekje franco per post toegeaonden door LOKPOEL S Bookli Zaltbommel X SOOS TIENDEWE6 59 bericht de ontvangst van eene ptatktige collectie HANGLAMPEN Slaande Lampen Piano lampen Öanglantaans BDISBODDëLUKB artiielen Kmail Koper A L B O I D Vernikk Brlttannia Metaal SNZ ENZ m HulienUBd ch Overzicht De RoBsiscbeTelogruIenagentarverneemt nit Hoekden Volgens bier ontvangen berichten deden de Rosaiscbe troepen op li en 4 Jnli b j PortArthar op den rechtervleugel der verdedigingslinie een aanval op de Jnpaaners waarbji ly de Japanscbe troepen terugdreven en de oostiyde van het Lungwangbo dal bo tt n Op den i luli werd oen hoogte beiet door de Rassen die den Lnngwangbo pas bebeerscht De Raaslsche verliezen waren onbeduidend De Japanners verloren naar Cbineeten meldden in die dagen ongeveer 2000 man aan doeden en gewonde Sedert het begin van het beleg hebben de Japanners nog geen positieve resultaten bereikt Te Petersburg vernoemt de Birchewga WjedomoBti uit Tasji ajao onder dagteekening van 15 Juli dat verkenners de outraiming van den Daingpas door de Japanners berichtten De daar vroeger gelegerde strgdmacht is vermoedelgk vertrokken naar Sioejen of Port Arthur om daar de Japanacbo troepen die op 11 dezer zware verliezen leden te versterken Generaal Sakharol berioht Op den 13e deaer werden by een verkenning vgl ol zes Japanscbe bataljons en vgl esuulrons in het dal van de Zioessahe bivakkeerende door Unssifcche tioepen overrompeld de vgand trok onder aanhoudend vuren onzerzgds in wanorde op Kaitsjou terag Later had nog een treffen plaats up door bovengenoamd dal naar Kaitsjon voerende wegen 10 Kussen werden gewond Voorts hadden nog schormntselingen plaats met de Russische voorposten op de westeiyke uitloopers van de hoogten bg Kaitsjon waarby vier Kussen vielen éèn man werd verwond De nacht daarop verliep rustig Op de linie Saimatsi Liaojang werden vyandalgke veldposten 12 werst ten zuiden van Midsy door Russische afdeelingea teruggeslagen De pas bg Taoedsiapoedsy 30 werst ten zuiden van Midsy was vrg de Bnssische voorhoede bezette daarop bet dorp Toea de Russische hoofdmacht den pas beklom ondernam de vgand een bardnekkigeo aanval op onzen rechter vleugel Bereden sappenrs en vrgwilligers troepen vielen de Japanners op den linkervleugel en in den rug aan en dwongen hen tot een snellen terogtoebt Het gevecht duurde van l J tot 2 uur des middags bg den aan FEViLLETO W m m mm sgbat m De uAo9d at dien avond ftIl$eii Utfe oonUjk M kort M het etcD kwamen er vo r aijn deur enige kindareD haane vroo ijke Ketsütedjefl EtngcD Doch muziek rijmde thans allerminst raet Ktjn gemoedsstemming en daarom xond hij den unsers eenige centen met verzoek dat ztj heen tonden aan aangezien hij hoofdpijn had Zij gmgen dus en kort na hnn verUck begon d hevige storm od te steken de Kci ststomi die nog stocda in Ëngeland in benooenng m gebleven Toen ging de kotooel aan bet op en neer Idboen in zijn huiikamer aan het op en neer oopen en u t denken a n het denken tot zijn hootd er p van deed Het uur stond op naan het boou uitr dat jammer zou brengen over hem en over haar die hjj liefhad Was er dan nu toch gaen redding mogelijk geen reddmg denkbaar i Neen en neen en duizendmaal n n Ueen andere dan over een gouden brug Een gouden bnu Wa r echter moeit dal gotul vandaan komen i Htj Haro Rooyaard had het piet en bij kon het evenmin b ecnbrengen als dat nq met sijn hand aa de sterren reiken kon Ol kon die groote schat dien de oude jact HU Van Horen verborgnuhad thuu no eena aan vang werd generaal Rennenkampf aan den voet verwond wat hem ochler niet belette by zgi aldeeling to bigven Een dragonderofficier gedood twee oftieieren van de kozakken en 13 man verwond Het oorlogsnieuws geeft geen aanleidin gm tol bespiegelingen evenmin tot het trekken van coiclusea Do fanta ie van verschillende berichten is te doorzichtig om et op in te mogen gaan Zelfs in Petersburg staat men zeer nuchter tegenover het overigens tot blgdschap opwekkend gerucht dat voor Port Arthur 30 000 Japanners op eenmaal het leven lieten Wel verheugt men zich over het at ilaan van deu ernsligen aanval maar w at bet vgandelgk verlie cyfer betreft wil men liever r og nadere berichten afwachten Herkwaardigheidshalve vermeden wg een ander gerucht van PuitArtbar n l dat de stad reeds gevallen is Ühineesche berichten van Tsjifoe zeggen echter dat de Japanners op hun beurt weer tweo foitelPheroverden waaruit ze oiilangu verjaagd waren Eveneens namen zg een fort 2l myi oosteiyk van Port Aclhur ge legeu Ut Matin weet nog mee te deelen dat een aanval van twee Japanscbe slagschepen en vier kruisers den Uden Jnli word afgeslagen en dat bg deze gelegenheid de No wik beschadigd zou zyn Overigens vernemen wï slechts van Japanscbe en Russische operaties die hebben plaats gehad zonder dat er ernstige gevechten by geleverd zgn Zoo rnkt Okoe met 50 000 mar op tusschen Tasjikian en Nioetsjwang terwgl gisteren bericht werd dat de haven dezer laatste stad Yinkow reeds bezet werd zonder tegenstand te ontmoeten By bun binnenkomen in Tasjikian wachtte den Japanners een geestdriftige ontvangHt De bevolking vlagde en vierde feest en ook de Chineesche Gouverneur die mede zeer antiRussisch is liet zich niet onbetuigd Noordeiyk van Kaiping zag men tal van Chineezen die van de heuveltoppen seinen gaven naar de stad om den Japanschen kanonniers de juiste richting aan te geven voor bun vuur op de terugtrekkende Russen Van bet Wladiwostok eskader is weereens vernomen dat twee slagschepen en vier torpedobooten aan de noordwestelgko kust van Japan zgn gezien Kamimoora kanzgn prestige das weer eens trachten te herwinnen ra Nog een telegram van den Pltersburgsehen Matin correspondent inarop de aandacht dient gevestigd te worden is dgt het licht gebracht worden thans m de ure van den butersten nood sijnernazaten I Miar die schat wasven bleef zoek en zoo hot al twijfelacKli was of hij ooit had bestaan het was tekerdathij zich niet liet vinden Harold ging naar zijn brandkast en haalde daaruit nog eens het alichritt dat hij nom had van het door den ouden Jacobus in aijn bijbel gcacbrevene voor hg op zijn binnenhof door de Roadko pen werd vermoord Hèr was toch een wooderl lu geschiedenis Waarom verUngde de dappere oude dat die bijbel aan tfjn zoon zou worden gezonden en waarom schreet hij er die eigenaardig gestelde boodschap in i Indien Ida eens gelyk had dat dit een cijferschnft was bevattende voor wfen het lezen kon een aanduiding omtnnt den verborgen chat i Zoo ja dan moest het er een van zeer eenvoudigen aard wezen Immers een gevangene die elk oogenblik met den dood werd bedreigd zou naar alte waarschijn l beid zijn brein met gespitst hebben op het uitdenken van iets ingewikitelds Het was al vreemd genoeg dat hy onder deze omstandigheden en bij too weinig hoop dat het raadsel ooit lou opgelost worden ieu kim hebben uitgedacht Doch aan den anderen kant moest men in aanmerking nemen dat de toesund Van den ouden man an hopig waa dat hi geheel omringd was door vgaadcnj dat er voor hem geen mogelijkheid beatond om het geheim op enige andere wijze aan lijn zoon te openbaren en dat hij het op deie wijze dus kon beptoeMÉfcbben Hetiliet zich althans denken f Hirold plaatste het papier op den adipontecn de officieren va i d nieuw i Raisischo vluol te Kroonslad bericht hebben ontvangen eergisteren aan boord ta mocleu zgn Het laden i begounea Met Pransche parlement is op reis en Corabes kon eergister don nationalen feestdag den Uen Juli niede vieren hU minister president als leider van de tVnnsfbe staatkunde en zonder vree dut de voorspellingen van Doumer vooreerst in ver n ling zullen treden Hg heeft er zeil kans toe gezien voor het oiteeagaan der Kamer de wet op bet con greganistisch onderwys en de legerwet door den Sonant tu doen aannemen en in het Staatsblad te doen afkondigen De parlementaire enquête commissie heelt Combes geun kwaad kunnen doen ook al wilde zg het nog zoo graaj integendeel voor t oogenblik is zgn macht versterkt on bevestigd En dat i wel nnoJig Want in de varaiitie wacht hem den stigd tegen de curie den Iri d tegen het oonooidaat Het is alsof kardinaal Mery del Val de zaken in bVankryk tut het uiterste wil dryvea De Matin wgst erop dat de kardinai l Maalsseoretaris niet alleen het protest van ue cassA onlieantwoord heett gelaten maar den bisschop van Laval monseigneur Geay last heelt gegeven om voor 20 Juli te Rome te komen by v rsnim wordt de bisschop met een disciplinaire bestraffing bedreigd De Regeering te Pyrgs heeft den bisschop ten strengste verboden zyn diocees te verlaten De strgd tusschen Rome en Franki yk wordt dus met den dag ernstiger Hoe die stryd eindigen zal is niet te voori zien Maar in t rankryii verwacht men dat de opzegging van het Concordaat dus het verbreken van alle banden tusschen het Vaticaan en Frankrgk het einde er van zyn zal En daarmede hangt de scheiding van Kerk en Staut in Krankryk ten nauwste samen Ondanks de schaarschle van builenlandscb nieuws hebben de bladen erhter voor beden stol genoeg De dood van den expresident Paul Krager wordt allereerst uitvoerig besproken De bladen geven lange levensbescbryvingen van den overleden staatsman en wgdden meest allen hoofdartikelen van bet feit van zgn heengaan De toon dezer artikelen is over bet algemeen sympathiek en vol waardeering voor de groote eigenschappen van don overledene al is bet sommige schrgvers by i voorbeeld die van de Times en van den mantel sette lich er tegenover in een armnttKl en vestigde aandachtig zijn Uik er op ehik hij reeds zoo dikwijls had gedaan Voor het geval dat de lezer de jiiiste bewoordingen van het geschrevene zjch met meer herinneren zomte Wordt het nog eena herhaald H Vitdde Zoo treur niet om mij O mijn zoon eduard dat en ik aldus plotseling terdood kome door moor deiKle rebellen want in alles iceschtei Gotles wiUe Nu vaarwel mijn geliefde zoon l at w j in rlcn hemel ons wedervmwn mogen Het geld ons toebehoorende heb ik veilig doen verbergen wetc nde dat Cromwell er geen stnk van kan nemen Des wegeslerfik zwijgend bereid mijne nazaten ten zegen en tot erg rnii van den rebel in tiet geloof op genade Al wi Godes oppenftachtig wijs Uestier daartoe ver dineer p zal waartoe Cromwell uitgesloten is moge mijn goud ten deel vallen want ik kan mets mededeelen Nogmaals kerk Harold Rooyaard zich de oogen uit op deze regelen Hij las ze vtn voren naar achteren van achteren naar voren In de schuinte 10 alle mogettlke nchtingen doch alles tonder tfénig xevolg All en viel het hem thans op at hem vroeger nooit in de gedachte was gckomea dat de letters A 6 en C op en vreenwlsoortige wjie juist onder elkander stonden H t lijkt d alioT de oude man heeft willen zegttD Lct op iit is het a b c van de ehecle uuüts dacht hij halBuid ntrelkfmde iNifjafbett Standard bigkbaar wel eens moeiiyk gevallen tegenover den man dia zich zgn gansche leven lang als kampioen voor de vrgheid van zyn lacd en ayn volk tegen da Engelache heerschzucht en tegea de imperialistische veroveringspollliek heeft aebrap gezet het De mortals ru ntsi bene te doen gelden Bladen als de i eslininsier Gazette en Daily News S Uoerenvrienden noemen het de fout van Paul Kroger s politiek dat by den vreemdeling in zgn land binnenliet ten einde van de nattturlgke rgkdommen van de Transvaal het meeste profijt te kunnen trekken zander de bedreiging tegen de onnlhankeiykheld van zyn land en volk te voorzien welke in die invasie van oitlanders aiternard lag opgesloten y waariehuwen tevens dat met den dood van den ouden president zyn geest die van den ouden hardnekkig aan zgii vrybeid vaethoudenden Afrikannschen burger niet uit Znld Alrika verdwenen en dat het laatste hoofdstak van Hollandsch iluid Afrika 4net den afstervenden Paul Kruger geenszins geiloten is De Londenscbe correspondent van de N Ct schryft dd 14 dezer i et waa een treurspel van het noodlot de jingo bladen hedenmiddag op een en hetzallde biljet te zien aankondigen üood van expreatdenl Kfgllr en daaronder Chamberlain en het nijk grooteehe redevoering terwyi later in den namiddagdaarbykwam De minister van Oorlog over de legerhervorming De bladen wyden nataariyk alle eenige kolommen aan den oudeu president en daarin komt weer al de kleinzlelige haat van de bekrompen jingo s uil Lafheden Is hg was 11 toen by zyn eersten teeuvlj 14 jaar toen by zyn eersten Kaffer neerschoot of hy schreef een slechte band en sprak taal waarmee do meest onbeschaafde Boeren lich behelpen Alle laster tegen zyn onkreukbaarheid komt weer op het lapyt alle verhalen die maar nitgedatht zQn om bem ala klein en bene Hin voor te stellen vlndon weer plaats Het eenige wat in die couranten nog een zweem van juiiten kgk verraadt geelt do Pall Mail Gazette Zy ook draagt angsi valllg zorg haar lot met gal te drenken zy eindigt met deze woerden zyn naam zal door zyn volk bewaard worden als die van oen groot leider die zyn land waariyk liel had trots al hel onbemftinelyke en duistere in zyn karakter hoewel zy in den loop der jaren zullen inzien hoe hopeloos verkeerd zyn Inzieht was hue mo di k Maar wat nt daiv dn ilcuiel Zijn het de woonlen of de letten die op deze wijs recht onder elkander dool het Mheele briefje loo cn i HiJ probeerde het maar het ging niet en er was slot nog wn aan Ten langen leste aiigeput door deze nutielonse inspanning en meer nog door het tobben en het hartsecr van deie laatste veertien dagen vtel hij m sijn stoel in diepen slaap Dit gebeurde om kwart voor elven Zijn daarof volgende gewaarwording was een pkjtsehng ont waken en wel een ontwaken van ongewone aard waarbij hrj opeens even voUUgm uit een diepen slaap weer wakker was alaol hij lijn oogen in het S eheel niet had gesloten Iltj plachi alerte zeegen t het een gewaarwording was alsof iemand hem wat had ingefluisterd AU bij ingeving wist hij op ttellile oogenblik dotj ie letters a b c de leiddraad vormden dieAJij telling van de wotn dni ol letters er lUsschciCR gelegen moest gevonden wofiles Hij wtiit dirnu zoo zeker alsof het hem kort en zakelijk gezegd was op een toon hehler en klaar als een kommando Het was met alteen natuurlijk nntwftken geweest Inderd iatl zdoonxewoon was dit gevoel dat hij voor een oogenblik in den waan verkeerde alsof hij m zijn slaap was gestorven en thans onhvankte tot een niruw bestaan Dit was echter j oedii ëaorhii Blijkbaar moesthij een geruimcn ttjd géslaimtrd hebben want de lamp as uitgegaan en van het Kaardvuur was niet meet over