Goudsche Courant, maandag 18 juli 1904

8AIVGIIIIV08K bet lM st lickciiile itijddcl Ifj en bItiedKriauede enz enuwzwnkte De heer Th li de Zwart Naasaukade 3ttl lit Amsterdam zendt ons do navolgende dankbetuiging op Volgaarne verklaart ondergeteekende dat hy na het gebruik van oakole lloiuchen Sanguinose zich Veel krachtiger gevoelt In de noeste gevallen la tweemaal per dag ean eetlepel IS gram voldoende Dan duurt een llacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 ol U ets per dag Umt U g e4k9 per 4au m t § mméer 40t§0$Ok mlétml Prys per 11 I M 6 fl I H 12 I I5 Verkrygbaar te Gouds by WOI KK A o Westhaven De Zevenlleiide uroofe i HËNGËLOSCIIE VERLOTIi Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 in het openllaar te Hengelo O in het Hotel de Carper vanden Heer W R WITTE Op iedere JO loten 1 pry JiViA pi ij en H O O K D P IJ S 12000 Q ld izv Ocsn tsuxiLtes 2e prü 8000 dulden in Contanten 3e prik 100 lulden in Contanten 4e prijs 600 Gulden in üontanten Voorts Paardfn Koelen Varken Sehapen HIJwMeH NiialmaehiHet Meubelen HulxhoudelUke ArUkrlen en en Prijs per l ot f 0 50 p p f 0 56 VerkrBgbaar by D JL JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder by UlUW BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B t 2 ALUs JONGENEEL Ootthaven B 78 B L RAASTROF Lange GrocBendaal I 123 JOH de BOER Lz Haierswonde porp oodIMtic kü de x N i aiil i4d De Kngel c ien knnnen bem geratt in zün waanle laten al zon bet onzinnig mennchliorend wezen al er geca g iedii it het Van de deoden tieta ali goeda in vollen oafang op PanI Kng toe te pauw Hg wor telde teftmimt zooala geen ander bet bad kunnen doen roor eri verloren zaaki en in de geacbiedettis zal hg te bui k iil i in al een grool an t let eo vet onmogelijke begrippÉl In baar notea zegt de Pall Mali nog HD waa een vgand ona ataal waardig diu het nanwA mit hem in aanraking kwamen zollo de eernten wezen hem te eeren om liJn aoed zijn werk zgn rampen Salve vale ave Wit tlbi terra levia De Star ia het sympatbiekat en begvert zicb vooral om de eigenaardige kloeke grootheid van Krnger in bet licbt te tellen Zy acbt den dooill dezen balling in Zwitaerland even traglilcll ala dien van Napoleon op St Helena De Figaro verneemt ait Rome dat een büoggeplaatat pcraoon op bet V atikaau een groot gedeelte va da geracbten belrellende de biaacboppen di niu tegen dn eongregaliowi ttan geproteateord hebben bad geloochend maar erkend dat de Heilige Stoel na de taak der biaacboppen van Laval en UjroD te hebb n onderzorht zich tot dezen heeft gericht met de vraag ol bon geweten van prieater bon niet voorachreet alatand en bun waardigheid te doen Iteeda Leo XUl wia den biaacbop van Laval dezollde vraag bobben geiteld L Action daarentegen beweert te bonnen verzekeren dat er een conflict met h rankr k dreigt over negen prelaten Under hen de aartabiaacbop van AIbi dio beacboldigd wordt at n te hebben verleend aiin abb Loiay Tegen de anderen zon de griet wezen bet niet teekenen van bet proteal tegen bet dekreet van Combea V Brieven van Kanea Kandia maken melding van br t volgende ornaligu Incident Ken iwiutigtnl personen nanhaiigurs van bet beiidcbuufd Malindrolo dio om pulitieko redenen gevangen zit hebbtn de bewakers welen te verraaaen en ben gekneveld en zgn daarna de govan ienia binnengedrongen waar z do Kandiootache vlag wegnamen en diarvoor iu do plaata do Uriekacbe vlag ultataken Onder den kreet leve de unie met Griekenland begaven zy zich daarop nuar buiten en rokten nog op andore plaiitsnn do vlaggen weg Up het plein van de atad zwoeren zy den eed dat zg de wapenen eerat zouden neerleggen nadat de irnie van Kreta en Uriekenland tot ataiid zou zyn gekomen Kon detachement gendarmerie onder de bevelen van een Italiaanaeh oIAcier werd op ben algezonden maar loon bad bet handjevol mannen reeda in do bergen do wyk genomen De pera van Athene keurt de bewi glng wel niet goed maar raadt do overheid in Kandia toch aan gematigd te wtrk te gaan by bet onderdrukken van don opstand Het gerucht loopt dat de prina Ueorgo Ihana de constitutie zou willen toepassen in oon gcoat die meer overeenkomt met de vryzlnaigo aspiratiën der Krclenzora I Verspreide Berichten FiAiinuit De Franscho ambasaaSe te Rome heelt olHcieol verklaard ten einde luopende gfruchten aidoond tegen te spreken dat de Franache rogeoring noch de bVansebo genarale atal ooit documontun beeft gekocht van den gevangen genomen kapitein Krcoleati De naam van deun ItaliaanacheB olficler werd in de Franache miniateriea eerat varnomen uit de berichten yner arrestatie Santos Oomont ia Donderdag te iMvro aangekomen van St Louis Hg verkl wirde dat tengevolge van de vernieling door een misdadjife hand van zyn ballon by ontmoedigd lïverd en van deelnoming aan den intornifionalon wodstryd voor bes inrbaro balicms atziet Lang dè hellingen van twee bergen te liapinar op IfiO Jillomelor van Madrid is gond guvondon De eigenaars van deze berge die genaamd zyn t abozza do la Reina en Cerro de la Oampanilla zgn zoo in hnn saa cv er da ontdekking dat zy f I apreken vanvoen nienw CalllornM wat geen ktel klein beetje overdreven zal ayn OoBTKiiaUK HoBOAai j Uit Zakopane ia te Weonrn bericht ontvangen dat by het neerdalen van dtn Uiowontop twee toorialen verongelukten I5 n van hen een advocaat uit Warsohaq viel dood de andere bleel een geheelen nacht aan een vooruitstekende rotspunt hangen liy werd eerat den volgenden morgen met leveiibgevaar door ean gida gered Artnu De MulUh staat op W kiloiRter van Berbere zoo wordt nit Aden geaM Thi ct In verband Bet het intreden rii herl t ea winter wordt bet noodig geaeU de ezpeditie naar Lhaiaa omstreeks hall Hcptember te doen eindigen De Tbitietanen huiden mat t WO man den Kirrepas bezet en 1000 loan bevinden zicb verder op den weg naar LbaSaa te Nargtse De bevolking der dorpen is vredelievimd gestemd de monniken alleen zetten dim strgd voort dorh ondervinden moeielgkhcden by bet aanvullen hunner gelederen Kolonel Yoongbosband heeft zyn voornemen im naar Lhassa op te rakken bü proclamatie aan de bevolking bekend gemaakt BINNENLAND PROVINCIALE 8TATKN ZUID HOLLAND Du derde zitting der zomervergndeiing van 1904 zal gehouden worden Dintdag l J luli des voormiddags te 11 ure Uedepnlei rde Staten achten o a verbouwing der premie voor atierenkenring mei foil gelgk in overweging is gegeven duur de commissie van onderzoek van bet reglemi nt ter bevordering van du veelokkery niet noodig en geven Prov Staten iu overweging zicb met ban voorstel te vereenigen Uit de memorie van antwoord van Uudeputeerde Hiaten op het aldeelingsverslag betreffende de begrootingen voor 190 enz biykt dat Ued Staten gi en bezwaar hebben de bonrsnoteiring voor de provinciale obligalies der Iccning van f 3 2ó U0O te dui n vervallen De beteekenia van bet veer Kuzenbarg Haassloui is na de opening der brug te Hpykenisse een andere dan vroeger en zal nog belangryk verminderen wanneer straks Voorne en Potten on Uoeree en Ov r4 kkee door sloointramwegen met den vasten wal verbonden zgn Van ezploilatie van bot veer door de provincie kan slechts tydeiyk om opportunileitsredenen sprake zgn Van verdere veringing van het tarief ki n geen sprake zyn tonzg Rozenburg een e onredig deel zul dragen in bet tekort dor exploitatie waartoe de rnad die gemeente wel niet geneigd zal zyn In bet bestek zullen voorschriften worden gegeven omtrent het getal den diensttgd on du bezoldiging van het personeel De raming der koaten is zeer gli al Omtrent de redenen der overschryiling root t iüW van don post voor reconiitmctie van den weg Hillogeraborg Bergiicbenhook wordt nanr een vroeger chrgven van üedeputeerden verwjfzon De onderbandalingen met Leiden ontroitt de acbeepvaartverbetoring zyn nog niet geëindigd Dat enkele leden meeneu dat teedi meer de noodzakoiykheid biyk de rectificatie der Kromme Oouwe te ataken bevreemdt Oed Staten nu alle daarvoor noodige werken voorzoover die niet wachten moeten tot de voltooiing van den boow der nieowe spoorwugbrng aanbesteed zyn Waarscbgniyk zal oen groot deel van bet thans uitgetrokken bedrag eerst in 190ti kunnen worden verwerkt omdat de voltooiing van de apoor wegbrng niet wel reeda in 190Ö te verwachten is Verbreeding van de brug te Boskoop s op zicbzolve gawenscht doch moest op grond van de aanzienlgke kosten daarvoor gevorderd achterwege bigven Tot voltooing van de lyn Oooda Schoonhoven heelt de tramwegmaajUikflttli nog I41 000 noodig Wil zy een Aient voorkomen dan tal zy overeonkomsRg het denkbeeld van den minister vun waterstaat hiervoor een preferente geldleening moeten sluiten De apoorweg behoeft eerst op 18 JdII 1905 voltooid t zgn De voorwaarden waaronder voor den aanleg van een tramlyn een rentelooa voorschot wordt verlennd worden telkens door de Prov Staten vastgesteld Die betrellende de Westlandache StoorotraniwegmaaltBchappy zyn door de Staten nog niet vastgesteld De uitvoering van den tramaanleg is intnsschen in voorbereiding en apoedig hoopt men met de onteigenlngsprocsdores te knnnen aanvangen Oed Staten voegen by hnn antwoord een ontwerp besluit tot het opnemen van gelden in de jaren 1904 1906 tot een madmam vkn f 1 500 000 rentende hoogaleni 1 pot al te loaaen alteriyk 1 lannari 1907 Men meldt ait don Haag Naar wy vernemen heelt de regeerlag omtrent de gevolgen vag de alstemming d r hoogeronderwyawet nog niet beslist Er volgde na afloop der vergadering geen buitengewone ministerraad Intnsachen ia de miniater president dr Knyper gistermiddag ntar hetXoo vertrokken teneinde aan H M veralag te d D Men meldt ait Eindhoven Ia en fittarenavond gahondan afoad ebchende vi rgadering vu den gemeen f aad werd door dun voorzitter medegedeeld dat H U de Koningin Zaterdag 20 Angastoa e k onze gemeente zal bezoeken Vaar aanlaiding van het votam der Eerste Kamer in zake de Hoagrar Onderw wet sebryit de Nienwe Courant Wy verwachten niet een raach besluit Van een aftreding van het minuterie kan geen sprake zgn wgl h t is voortgekomen sit de nog steeds beslaande sterke meerderheid in d Tweede Kamer Dat dr K ypar alléén met zgn ontwerp Zon heengaan lykt onaannemelgk al ontging ons de bgzondere nadrak niet dien by heden iu zgn rede legde op de woorden Danr ilt op dit oogenblik nog de verantwoordeiykheid draag van wat van regeeringswege gedaan wordt Zelfs al blindt men geen rekening met andere omstandigheden die een altreding van dr Rnyper alléén bgna tot een politieke onmogelgkheid sjiken dan nog hebben de jongste Statenverkiezingen onbetwistbaar de mogelykfaeid geopend om langa welken weg dan ook de ondergane persoonlgke nederlaag te herstellen iCn ol hg den weg van bet rechtimiddel zal kiezen dat de Jrondwet binnen zyn bereik a elt en de Ëerate Kemer zul ontbinden f Voorshands kunnen wg het niet gelooven Moriluri Ie salatant mogen onze senatoren gezegd hebben op het Avo Caesar kan dr Knyper nog geen aanspi aak doen gelden Kr valt binnen de coalitie met meer overwegingen rekening te honden dan met de begeerte om de heden door de Vrge Universiteit ondervonden telearstulliagzoodra mogelgk tu repareeren en met meer meeningen en politieke gezindheden dan die van Standaard en Maasbode alleen Om maar een klein doch treilend leit te noemen Waar bleel in de Kersto Kamer de motiveering der v66r stemmen van hen die zich aan de groep Lohman nauw verwant gevoelen Waar bleel de toch wel te verwachten rede van het niet scbncbter uitgevallen lid Jodin du Bennlortf Hoe dit moge zgn de Kersto Kamer heelt geloond in haar tegenwoordige samenstelling de onalhankeiykheid de geestkracht en het intellectueele vermogen te bezitten welke noodig zgn om een daad als die van heden te verrichten En die eigenschappen zgn het welke zg wil haar werkeiyken en beilzamen invloed in ons slaatsluven beboifdun boven alle andere in haar duidden ruimschoots en bigvend rtegenwoordigd zuilen moeten zyn Het eerste nummer ia verschenen van Grapbins maandblad voor de typografie en aanverwante vakkon De uitgevers de boeren Byvoet Mutaaers Zoon te Tilburg hebben zoowel aan niteilgk als inbond veel zorg besteed Tot de middelen om den lust voor het drukkersvak aan te kwoeken behoort het nilschryven van wedstryden De eerste prysvraag is een ontwerp diploma Gemcng de Berichten llit den Haag meldt men Eenige miw den geleden heelt du kleermakers veroeniging De Ster een commissie nit haar midden benoemd om te trachten een vaste loonregoling voor stnk en uurwerk voor de Haagsche vakgenooteq tot stand te brengenr Na inwinning van gegevens te Amsterdam en te Rotterdam waar een zelfde actie optouw is gezet heeft de commissie een loonlyst samengesteld welke zg aan al de hier gevestigde patroons zal toezenden met de uitnoodiging een conferentie met de commissie uit bovengenoemde vereeniging te bonden ten einde langs dien weg tot een bevredigende oplossing te geraken Ook de medewerking van de Kamer van Arbeid voor de conle tiebedryven zal in deze worden verzocht Om op de e zaak de volle aiandacht te vestigen van alle belanghebbende Haagsclie kleedermake rs heelt De Ster besloten een groote openbare vergadering te houden op Maandag 25 dezer waarin twee vakgenooten uit Amsterdam en Rotterdam bet woord zullen voeren en de taitnatelde loonlgst zal worden openbaar inakf A ng8an de de werkstaking te mmer Oompiübaam meldt men het volgende De sooialiatiache werkliedenvereeniging heelt Eenanea nilgenoodigd als apreker op te treden op verachillende veigarderingen die dagelgka gebonden worden Hy was gisteren aanwezig Do atakers eischen nu behalve de gevraagde loonsverhooging een zoogenaamd liggeld van I 0 50 per dag voor eiken man oMrqnw boven 18 jaar en 10 25 p r dag voor eiken ongen l meiaje van U tot 18 ar Er ia een atakingt eomité opnaricht De verveners hebben te kennen gegeven dat y ioderè verdere onderbanVeKng weigeren Da politie is tgdeiyk vei starkt met marecbantaee en ryksveldwacbtera Vele inwoners vooral nerincdoaoden ijin ont rtaad over het misMkan d t leenMfke herdenking van bet £ 5 jarig hestaka der plaats Men neemt bet de atakera zeer i kwalgk dat zj dit leeat verhinderd hebben Hen aeiat ait Enscheié Uistermiddag na het atopzeltoa onlatond i oor onbekeede oorzaak brand op een der apinzalen van de groote labriukiiinrichtingen der firma Oebr Van Heek aan doi Hengeloacbe weg Door m t v tlaagen op de hoogdrnkwaterleiding te werken Iaat bet zicb aanzien dat da brand lot dit gedeallc beperkt biyit Xeizer Wilhelm ia met zgn jacht Hohenzollern Woensdagochtend van Bergen ver trokken na den avond te voren den beroemden componist Urieg met zgne echtge noote den Dnilscben consul en echtgenoota en eenige aanzienlgke Noren a in zyne talel genoodigd te hebben In honderden booten omwemelden de inwoners der stad het keizeriyk jacht waarop de muziek zich deed hooren Hel gejuich ter eere dea Keitan hield niet op vooral toen het jaebt da kruiser Hamburg en de torpedobout Sleip it op iéumaal in den glans httomr eleetriseho verlichting straalden Het Palace Hotel Ulster was t Palace Hotel te Schevenin gen dat enorme gebouw aan den oever der zee voor belangstellenden te zien Voor het Kon Pnlrii kost een toegangakaart vyitig cents voor het Palace viermaal zooveel De instelling werd doa wat waard geacht maar Mn goed ding waa er bg dat de opbrengst aan het Fonds ter ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers zon komen OAk dAtrom bebbeis we bedun t entree geld eens gestart en zyn we de wandeling door t wai me hotel begonnen Het mag er wel zgn Kennera van achoone bouwen stoHeerkunde zullen er hun hartwel niet op knnnen haleir niteriyk ia t Palace niet meer dan tenloonstellingabouw en binnenin zien we vaa allerlei modernisme zonder stglbegrip met hoeveel kwistighcid dan ook aangebracht Haarde men h dio aan moderne op tichzellal genoeg heelt als t maar kostbaaris en ol t mooi is ol niet wel die zaler wel door t aanzioit van tiiem omringe de worden bevredigd T Vin de landzyde binnen komende betreedt men eerat een mooi ruime veatiblle Ge loopt die in de lengte door en krygtdan aan nw linker eq rechterhand telkena Mn leeskamer zwaar gestoffeerd zoodat t geluid er verstomt en gezellig zyn die gemeubeld zoodat een zitje er wel ia trek zal komen Intnsschen t was gister geen weer voor een met fluweel en trgp bedekt binnenvertrek en zoo voeren we den lezer immer grade ans naar de pulmenbal eea raime heldere bal die zoowel door atoltage ala bonwmanler door t haast Ooatersch heldere van de kleuren lot toeven noodt We zouden er deze beschryviag van kannen geven een parketvloer van licht boat In do rondte als in een voorname balaaal gepleisterde pilaren Gouden elegante lagster ea met elektrische lampjes tin ar op aangebracht Een friscb kleurig tapyt in t midden en op gezette afstanden telkena by oen pilaar Icleinere tapytjes waarop een talelenatoel garnitunr van riet bamboe ol Iniebont Beschilderde en gebrande glazen rondom over de gehoele wanden En verder daar waar ze goed doen moderne litbanken lautoullt pendules en ander mia ol meer praktiach ornament Dit leek ons het gezellige plekje van t hotel Deze hal en de leeskamers vindt men op de rez de chan Sée Zy vormen den i g middonbonw en van uit de hal voert een tunnel naar den zeebonlevard eon fnng naar de Iriascbe groote restauratie zalen met nitkyk op d lee en raimte voor een 200 personen E okn greaaesde drie wachtliamers én een allerllefet damea bondoir geheel in blauw en wit aatyn Een vertrekje waarin Marie Antoinette t naar baar zin zoa hebben gehad Alleen mat de moderne spiegeltjea te midden van dezen oud Franachen atyi zou H H dunkt ons spoedig overhoop hebben gelegen t la met de warmte een heel ding maar we moeten nu toch oen trap op Prelereert ge een lilt ae ia voor uw gebruik gereed Er eenmaal boven begint de wandeling door de logeer vertrekken Twee dingen vallen daarby o m op primo dat er teer royaal is gebouwd een goede 200 kamers voof de gasten is voor zoo n groot gebonw als t Palace niet veel secando dat er tachtig ia gebouwd VMr komt de zeewind de vertrekken binnen achter en in de tigavela geven openalaande dearen toegaog tot balkons De menbileeHng en bekleding r Bier hebt ge een eiken bed daar een naturel Mtanw groen beschilderd en beapikkeld met gond j volgt wéér éen eiken bed en dan een aataral een eiken ea aatnral tot ge één a keer dea kriif rood bent geweest ea blgft ge dan gvandelea daa danrt t nataarlgk wéér voort En dan zult go opawrken dat telkena een paar kleuren voor de rnst bankbedekkin en in aanmerking komen voor de gordgnen voor t behang voor de kleeden voor het itoel en lantenil bekleedael Ze zgn alwisselend bruin blauw groenblanw die klenren combinatiea die ge tegen komt De bewerking van al dat hout voor bed talela pn stoelen we vinden ze wel modern maar niet mooi Die een rgine bMvs heelt kan t hier goed hebbeo De legende wil dat een compleet appartement slaapkamer salon badkamer en een ol twee kamertjes voor bedienden op de Ie étage 1100 per dag kost En de laagste prfs waarvoor een veriftoeid voetganger genaderd tot de boorden van de zee onderdak kan bekomen zou volgens dezellde legende t 30 daags zyn Maar ala in alle legenden zal hier wel overdrgving aan t woord agn t Tariel beweert althana dat er al kamers van al I 3 50 per bed zyn 01 men die altfd krygen kan la echter een tweede De penaionprya beet buiten do kamer I 6 per pag In de eetzalen zal om den anderen dagdoor een Napolitaansche kapel van 7 tut 9 nur s avonds muziek worden gemaakt In de groote hal zal men de kapel echter niet geregeld tnaachen 5 en 6 nar a middaga kannen genieten H Ct Stadsnieuws ii OOÜDA 16 Juli 1904 De civiel ingenienr A A Boon is benoemd tot tydelgk adjunct ingenieur by de gemeentewerken te s Gravenhage Tydena de op 1 Angnstns a e aanvangende kermis zullen naar wg vernemen beboadana enkele wegbiyvers wéér plaatsing bekomen de alhier van onds bekende galan terie koek snikerwerk poltertjes en Walelkramen benevens do boeren L Benner met atoomcaroussel K Uvermeer Tewe met Hippodrome Jacquea en Rudolph met circus D Uiterwyk met Beignetskraam PrincclliSehenlkè met Théélre Nationaal A Benner met Bingraphe Vermeien met Panorama L Vallentgoed met Lnchtschummel E Sleebas met Wonderkinderen J Halln met draaimolen 1 Bakker met eleélrisch vischvenaaak A Krsiser met kleinste paarden der wereld H van Velzen met fletstent J Dobber met wonderspin en meer kleinere bezienswaardigheden Uit bovengenoemde opgave bemerken wy verschillende oude bekenden waarom wy niet knnnen nalaten de kermisbezoekenden vooral in t bgzonder voor een bezoek aan te bevelen het eircna van Jacques en Rudolph hetwelk ten vorige jare bier stond en ieder die daar been geweest ia ten zeerste voldeed alsmede het hier ter stede zoo ter goeder jiDaam en laam bekend staande tbéitre Nationaal van Prineelli Scbentko welk théAtre ook hier meermalen plaatsing bekwam en steeds tot Ieders gepoegen aan het verwachte voldeed Beide inrichtingen wenschen wf dan ook evenale natuurlgk de anderen een druk bozook en geregeld een volle tent met publiek toe zoodat zg evenals andere jaren hoogst over hnn bezoek alhier tevreden knnnen lyn Orgelbespeling in de Oroote ol St Janskerk op Dinsdag 19 Jnll 1904 dea avonds 7 i nar door den beer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Hej Joh Kilpplnk sopraan Amsterdam en den heer EmII Lhning Jr baritoi Rotterdam PROGRAMMA 1 Fraeladinm et Fnga C dar JU Petara HfanU II No 1 j S Bae i 2 Keeitativ and Aria ana Joaua 8 F Rtndel Aria ans Di iSchSp Inng J Haydn a Fuga No 4 coa Jema per moto retrograde Aber den Namen B A C JL R Schumann b Andante As dis S de Lange f 6 B Stille Weemoed Joh J II Verhuist b Kentiisd F SchhlU 6 Sonate No 1 D dar M H van t Krlis a Allegro Vivace b Adagio c Andante latemtiao Allegro 7 a Sabel welehe Uebe J Uheinberger Vatar Daaar H tbi E jken Kon Credo Ch M Widor Toccata O dnr Th paboia No 2 T b roor Bariton met Orgelbe geleidiat No 8 6 a b en 8 voor Sofraaa met Orgelbegalaiding 6aa contr£Ie 15 Jali 8 9 aar nam Drak 50 m M Uehtkracht 14 68 Kaarsen i rZ 5 a3C lorita vermogen UAASTaacHT Naar men verneemt ia men van plan door deze gemeente een wielerpad aaa te leggen Dit zou voorzeker een zeer groote verbetering zgn Ieder wieirgder die wel eens over de keien te Haastrecht gereden b elt Weet dan ook dat de thans bestaande tmatand byna onhoudbaar is WiLuai LAHaaazK Zoolang delcerplicb wet in werking geweest is boeit zich alhiei nog slechts één g val van onwettig betrek kelgk scboolverzuim voorgedaan dat voor het Kantongerechfbebandeld is De bedoelde eenige overtreder A V heelt zich tegen alle waarschuwingen en raadgevingen van den schoolopziener het hoold der school en de Commissie tot wering van achoolverzuim in bgna een geheel jaar tegen de wet verzet toodat hy dientengevolge tot driemaal toe door het Kantongerecht veroordeeld ia Gelnkkig dat du oudera alhier overigens tonnen eerbied voor de wet te hebben en tevens de belangen van hun kinderen met belrekking tot het onderwgs beier weten te behartigen ZaVKKBCiZKN De hooioogat is dit jaar byzouder goed zoowel wat qualiteit als qnantiteit aangaat Dank zy het achoone weer is het uitstekend gewonnen Hot koren staat ook goed te velde en beloolt veel De karwg ia reeds gesneden en op vele plaatsen ook reeds het koolzaad Biyit het weer zoo dan denkt men om spoedig aan liet doracben te beginnen Bg velen staan de bieten goed te velde vooral by hen ijie laat gezaaid hebbeit I f FoaTBRi JE yr POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van de aan dit kantoor en du daaronder behoorende hutpkaiftoren ter post bezorgdi briuven en biielkaarteii welke gedurende de Ie helft der manuJ Juli l J J4 wegens onbekendheid vim de geadresseerden niet zyn kunni n worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming BRIEVEN Berends Arnhem P do Graaf Gouda M Boer Reeuwyk W R de Ridder Rotterdam A Lammert Utrecht M Groeneboom Bareodrecht BRIEFKAARTEN J Hartnjan Amsterdam C Compier Rotterdam W Koater d Uit bet buitenland torugontvangen James O Pagan h q lohannesburg J H van Woelden Salzburgen De Directeur M C HENNEQUIN OHiriHaOdO uozfijdtod jol uopjo en saaoH va soH nesttoia semtusoo s a wii ft ut B 5 xnvaAnoN nv it r jBimZa J BargerlUka Btsnd GEBOREN 14 Juli Willem oudera A F de Weger en G E Kelder 15 Pietje Paolina onders F A de Jong en J A ONDE TROÜWD 15 Juli E J B Matthee te WillemaUd en W A Dekker J van Let en J Dongelmans M J G E van der Horst en J W G de Blauw r T Een zeCT uitgebreide Collectie BRETELS VAN OS Az Kleiweg E 7Sa GOUDA TelepkooM to 11 Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren O C H 39 jaar sjoawsr alhier wegens dielatal van een porlemonnaie met eenig geld tot vier maanden gevangeniastral it Vrggesproken werd Th C Z 27 jaar arbeider te Waddingaveen beklaagd geweest van vernieling 4l VKIiTi f TU JM G E ¥ R A GD een nette BÏÏEGERWONING met flinken TUIN e GouiUi ol Moonlreeht voor een gezin zonder kinderen Lielst tegen Nov ol Dec Opgave van huur en inlichtingen worden ingewacht onder letlera A A Hulppostkantoor Holnes 5e OEGELEESFELING IS Dt Groute ol SI Janskerk OP DI SDAG 9 JULI 1904 des avonds f j uur ilNr dea Hm J II H SH itNUKIIMtN met wolwilloude medewerking van Mejollrouw JOU KLIPPIKK SopMan Amsterdam en den Meer BMIL LOJtJSO Jr BsHlon Rotterdam Programma s tevens bewyzen van toegang zgn tegen betaling van 10 coiit verkrygbaar bg de Boekhandelaars J VAN nÈNTUM A ZOON en by den Koster l4 loiiiale ware n Comesllbles enz Vsn ouds DE MOLEN Lang c Tiondewffif II 90 Goede waar voor biliyke pryztn Aniilwvelend L VAN OEa BEEK J A s wo ek aflevering der i n Aanbevelend 1 11 mmn HOOG E GOUWE Amsterdam Nog 14 DAGEN ATTENTIE S V P tVie Tan kei mooie weer wil genieten en met de Kinderen een pretligen dag doorbrengen vergete vooral niet een beioekte brengen aan de Kiiidcrspcehuin van den Heer F CHRISTENSBN Otl vm jcscbilt iMT Klndcrparlllen Aanbevelend en niflt liuoxBchting UKd dw dr F CKRISTENSENs NTULWUtKKSLUIS Teleloonnummof 85 aflevering Van af heden i d tn inze bekenile NIKU WK AALBESSEN JE1IE7E weder begonnen Aanbevelend Firma MMUS Z0 Hat tnt MWoaaMrkMi M eukluIrkM poMai uinoraiimmmn S ieon Grijs Haar liatAnniiiwTaa0 a IMartee iarHa iaalk Mr M tlM IMt fori M iu n fi rabrlflkimMk Vitti l gpw ty I a iri Wlrtglkri I ii m ia yyt jilii jHn a meer II U Nieawe Uiiloi doet de gryze blaren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzfiid en zacht belet bet uitvallen en neemt de lelletjea van let hoold weg Eischt op den bals lAtntlon P r y a I fl en I t lU per acon Verkryghaar In do HOZKNDAAL H 9 b IzaMk Cal l ii i i iiiolen iOllOA B C HÜLWIDT