Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1904

s ltS Si V a i ai 3r 43ste Jaargang Dinsdag 10 Juli 1004 No 9468 mmm mmam iMieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wegens lei d saiisoi vei gevor GROOTË FrösvermioleriDgl van alle nog voorhanden zijnde GOEDEREN M STA PARIJS TcIrluoH u tH A D V E II T E N TIEN worden g epl latst van 1 5 i eg els a 50 Centen ieden regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 mir des aiii l l eletoon Xii fH De Uilgave dezer Courant gesehieitt dag el ili8 t met uitzondering van Zon en Feestdagen IX i rij s per drie maanden is 1 2 5 Iraneo per l ORt 1 70 Afzonderlfllje No nmers V IJ F C K N T E N 58 Maxkl A 58 O O U D A 1 ZIE E3T XjA Ca Ei W WESSANEN LAAN Wormerveer merk Ster en fKj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere Dtplonui Parij 1900 Segen Oouüen MeOamea Openbare Yerkooping Slolwijkcrsluis bij Guudu in éne ztttïiig op W HN6DAö 20 TÜLI 1904 des vfforraiddags elf aren iti het Kofflehiiis van wjjlen den Heer P HÖOGENDOOKN aldiar ten overstaan van èen te Haastrecht gevestigden Notaris VAN geteekend B No 115 tevens ingericht en dienende tol DITSFANNING ëN KOfFIEHDlS met STALLING SCHUREN HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUIN en BOOMGAARD en eenige peroeelen best WEI EN HOOiLAND staande en liggende bij elkander aan de Gonwweg en Gonwsche Vliet in het Veerstal blok en in het Beyersehe onder de gemeenten Gouderak en Stolwijk te zamen groot 11 Hectaren 92 Aien 200entiaier in verschillende perceelen welke oihschreven zgn in Notitien die gratis te bekomen zjn f ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd ten wiens Kantore ook ter Inzage liggen de kadastrale extracten en kaarten Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Telephooniiet GoTida Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlep en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rvjks Intercommunaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorivaarden verkrygbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISCHMARKT Goudsche Mclkinricliling TÜU FSmaBL Telsfooa T 21 Bovenstaande inrichting bljlt zich bö voortduring aanbevelen tot levering 1 van PRIMA ONVEBVALSCHTE MELK door het personeel met de melkwagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staat van den Rijks Veenrts den HBsr E OVERBOSCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de melkSltcrs van alle onzuiverheden gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk algekoeld tor verdunrzaming De prijs is tot nadere aankondiging t cent per Liter TAPTRWKLR 3 cl per Liter ftOONKA XEMELR 3 70 00 Schep of Kookrooin Slagroom ZOETE R0 W1 ZURE ROOM il ags te voren Ie bestellen 70 Gepasteuriseerde Melk Dezo melk heeft een bewerking ondergaan ter verduurzaming waardoor de Pathogene baeterieen gedood ïjin vervangt de gekookte melk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed blflven Levering m Literflesschen h I 0 10 per stuk met 10 cent staangeld voor de flesch en halve fleschjes k 5 et met 6 et staangeld voor het flesclije iGepasteuriseerdeRoomböteij r talelgebruik Deïe boter raulit uit in fijnheid van smaak 41 t SO pèr K G f HEURDNBOTKn voor stoof en keukengebruik 4 t l 0 per K G Onze geheele boterbereiding staat onder geregelde controle van hot BOTERCONXROLE STATION te Leiden waardoor wr onzen alnemers I den grootsten waarborg bieden van te leveren pStHE OPGERICHT irM Voedert uw Vee met de uuivere tnurwe MA OmmSCBTE ETnUMOTEB TF IIHHK in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Ka ners ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Verkrijgbaar in flessohen SO ets 7S et en f 7 35 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merit ANKBR F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Gasornamenten in alle stjjlen Suprise Pendants Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichling K M V LOOIT Gasfitter Dubbelebnurt B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN t erlichtings zirlikelen BADEN GEIJSER8 KOOKPLATEN GAS FORNUIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD geëhaillëërde goederen giltvrij uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eenig adres voor Gasglueilicbl lieDoo ligillieileu Èksteroogen WRATTEN LIKDOORNS EELTKNOBBELS enz kun men gemakkelijk en zonder pijn verwijderen met Llkdoornlliietnur Flacons met gebrniksaanwijiiing en penseel 25 Cent Lik dooriiplelilerfl 10 en 3S cent per doosje J VAN QUE Kleiweg No 2 GOUDA IF X = S O O S TIENDEWEG 59 bericht de ontvang8l van eene prachtige collectie HANGLAMPSN staande LtMinpeii Fiano Iampen Öangla taarns HUISHODDEUJKE iRTIIELÜN Email Koper A L 1 O I B Vernikk Brittannia M8ta l ENZ EN ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend RrmaCXoTiTeas TELEPHOON No 8 öouda Druk van A BRINKMAN iZ Buiteiilandscli Uverzichl Een telegram van stadhouder Aloxejel aan den Tsaar onder dagloekemng van den Uo dezer luidt als volgt Volgens ingekomen berichten van Port Arthur van den 5 luli word 3 en 4 nliop den rechtcr vlengel van de Russische vordodigingslinién om het bezit van de stellingen nabii Lnnwantang gevochten Tegen den ftviind moest de vijand toroglrekken velen zijner versterkingen werden door ons veroverd Beide dagen liepen de kruiser Novik kanonneeren torpedobooten naar buiten om de viiandeiyke stellingen te beschieten Aan onze zijde werden 2 officieren en 35 man gedood 5 officieren en 247 man ver wond De lapanncrs verloren volgens bcrichlen viin Chineozen 2000 man Later telegram In het bericht van Alexejef wordt verder gezegd Zooals reeds gemeld zijn te Dalny troepen geland den 2o dezer waren ongeveer 20 000 man en 50 kanonnen aan land gebracht Do vijand herstelt thans do dokken het elektrische cenlraalstnlion en de spoorbaan daar echter geen locomotieven aiinwozig waren werden de wagons door Chineozen getrokken Den 9en Juli slaakten do Inpanners hun opmaisch sedert versterkten z j hnn stellingen Door dagülöksohe schermatseüngen wordt hnn ai beid evenwel zeer bemoeil jkt Aanhoudende regens liobbcn de wegen sleeht begaanbaar gemaakt Do geo 4 der troepen is voortreffelijk De Chineescho gezant te Tokio seinde aan het Chineescho ministerie van bnitenlandsclie zaken dat do Japanners liein oen ontwerp hebben voorgelegd betreftei de het bestuur van Mandsjoerije waarbij deMapnnners de ri geering zonden voeren met behulp van Chineesche troepen Da Franscho regeering moet voornemens ztjn Iroepon to landen in Kwangsi de aan Tongking grenzende Chineo iche provincie ter onderdrukking van den opstand daar tenzij de Chineeschorcgeeringzelfhierloo maatregelen neemt Do regecriiig te Peking is over dat voornemen van Frankrijk zeer verontrust De oorlogscorrespondent van de Lokalanzeiger meldt van 11 Juli over Tientsin Ik heb het geheele Russische leger gezien de troepen verkeeren in den besten staat vier Europeesche divisies de 9e 11e 31e en 35e dns het Xe legerkorps de Köln FEVILLETOS DE VERBORGEN SCHAT Hij ston l op en zocht ia het donker naar lucilers die hij eindelijk vond En nu streek hij een lucifer aan en hield dien ouwillekeurig recht tegenover het stuk papier waarop de laatste woorden van Jacobus Van Horen stonden algeschreven Het atschrift wss met groote duidelijke letters geschreven op een vel papier van groot formaat zooals fle baron placht te gebruiken De eerste regH dezer kopie luidde ala volgt Zoo treur niet om mij O mijn zoon eduard dat en ik aldus plotseling erdood kome Terwijl hij de lucifer in handen nam en aanstreek berekende hij dat die letters A B en C juist op 5 woorden atstanda van elkander stonden en toen het licht daarna ontvlamde wilde een zonderling toeval vermoedelijk in verband met de duisternis en het plotselinge schelle licht op rijn oogen dat IJarold terwijl hij op het papier keek slechts vwr letters van die beide eerste regels lezen kon Al het andere leek hem verward of uitgewischt behalve die vier letters Zij waren Z 0 E K f tijnde de beginletters van het eerste het zesde Ztg merkt op dat het niet de lU divisie kftn zün dujir deze tot het Xïe legerkorps behoort dat niet mobiel is en een dW van het XVUc legerkorps zün op hot jforlogsterreiii naiigokomen Tusschen Kntliisu en Hiiitsjing 7 yn talryke forten on versJt kiiigen aangelegd do Japanners zullen vfér overwinningen moeion behalen eer zü Mookden kannen bereiken Do spoorwog workt gotMl iedcren dag komen en gaan 1 tieinen Men verwacht weldra het XVHe legerkorps bycon te zien Koeropatkinc schünt besloten te zijn op den weg naar Moekdon hard nekkig weerstand te bieden Een groot gevaar voor de RuSHen ligt echter hierin dat er twee opporbüvelhebbers zyn In Tasjituo tracht Koeropatkine Ie midden zyncr troepen zün moeiiyke taak Ie vervullen terwyl in Moekden 200 mylen achter het front de vicekoning Alexe rf cveneenB aanspraak maakt op het opper bevel over het leger Dezebolangryke piM80on wordt door talrgko troepen bewaakt liÖ lieoit boven zgn prachtig salonrijtiiig een dak laten boowen om geen last to hübben van regen of zonncschgn voor zijn wagon zijn bloemen geplant hij stelt zicli aan alsof hy inderdaad een koning is terwgl hy er zich op beroept dat hy vice koning en plaatsvervanger van den Tsaar is stuurt hy voortdurend dü maatregelen van Koeropatkinc ia Aü wftr Ujj heft bevelen op die zyn gegeveit door den oigcniyken militairen leider Door inspectie houdt hg de van Kuiopa komende troepen op terwyl deze zich naar het oorlogsterrein behoorden te begeven waar z j hoog noodig zün en zendt tweoof driemaal per week den chef van zyn staf naar Tasjitao om daar op Koeropatkine een oogje te houden en hom lastig te vallen Reeds zeide men dat de officieren van plan waren zich tegen Alexejef te verzetten doch bedachten dat het toch onmogelyk 2ou zyn in Rasland het ontslag van een plaatsvervanger van den Tsaar te bewerken De wereld moet inzien dat wanneer Rasland op dit meer Aziatisch dan Eoropeesch standpunt blyft staan nog eenige slagen meer verloren znllen worden By den tegenwoordigen stand van zaken is een wending ten goede slechts mogelgk indien do Tsaar zoo spoedig mogelgk Alexejef terug roept wiens tegenwoordigheid niet alleen natteloos maar zelfs gevaarIgk voor het laffer is ♦ De correspondent van de N U Ot te Boedapest schreef eergisteren Een verschrikkelgko brand heeft gisteren het welvarende dorp Bodony geheel vernield het elfde en het zestiende woord van den regel De luciler brandde uit en Harold streek terstond een anderen aan Z OE K zeide hij hardop de letters werktuigelijk herhalende Wel dat maakt zoek Dat stemt wonderlijk juist overeen met den afstand van de woorden in A B en C Inderdaad het leek hem zoo zonderling dat zijn belangstelling in de hoogste mate er door geprikkeld werd Hij stak een paar kaarsen aan en onderzocht ijlings die eerste regels Het was waar dat de vier letters die het woord zoek vormden in het afschrift juist even ver van elkaar verwijderd stonden ais de letters A B C in het onderschrift Kon het wezen Haastig telde htj nog eens de woorden van deze regels Er waren er zestien En van het eerste woord af kwam elke der letters voor in het begin van elk vijlde Dit leek waarachtig iets meet dan louter toeval Bevende van spanning greep hu een potloo l en schreef de eerste letter van elk vijWe woord neer op de volgende wij e Zoo treur niet om mij o mijn zoon Eduard Z o dat en ik alsdps plotseling terdood kome door e k moordeode rebellen want in alles geschiedt Godes i wille Nu vaarwel mijn geliefde zoon Dat wij in den N D Hoewel het grootste gedeelte van den oogst reeds hinnengrhaaUl was waren toch nog nlle mannen op t veld ain t werk toon zy plotting hini dorp alleon door vrouwen en kinderen bewoond in Hrbto laaie zagen Een jongen die een pijp had willen opsteken had thuis het ongeluk veroorzaakt en toen de mjjten graan op dezen hol eenmaal brandden en een fulle wind de branddendo stukken over liüt dorp droeg wa in uiterst gerUgen tyd het geheele dorp een vuurzee Aan blusschen was niet meer te dunken en de wanhopige menschen kondi n alloen trachten zooveel als mogolyk t vet uit de stallen te redden Van 300 boerderyen zyn 200 woonhuizen en 545 sfalliugen afgebrand en duizenden paarden koeien on gevogelte zyn in de vlammen omgekomen ze s personen hebbon bg liet redden van vee ht t leven voiloren OH mi Ci dan 50 personen zyn zwaar gewond De schaili wouU door het dorpsbostuur op i niiiliocii klonen goscliat Rt titQr seinde den 17 Juli uit Petersburg De lindergouverneur van hot gouvernement Jeli iwelpol Kaakabus Ausltojef ib hedenavond te Agdsohakeut vermoord Een aantal prelaten in Frankrijk geven zich thans alle moeite den ernst te verzachten van de pogingen d or den H Stool aangewend om eenige bisschoppon die te weinig anti eornbistisclie neigingen aan den dag hebben gelegd te dwingen hnn mandaat neer te leggen De aartsbisschop van Rouaan m de bisschop van Tarentaisc ontkennon IM 4on brief aan Le Temps naar Rome fl rjtebon te zgn om daar uitgenoodigd ttrW r n hun ontslag te nemen Zy bewcrek f gehoel uit eigen beweging heen te zyn gegaan en zoor goed ontvangen te zyn En wat do bi sschoppen van Laval en van Dyon betreft deze zyn niet bedreigd wegen de laowhcid van hun verzet tegen de anSi congroganistischo wetten maar naar aanleiding van ernstige onreg dmatighedon in kerkelyke aangelegenheden Waar dat het geval is zeggen bovengenoemde geestelgken heeft de H Stool het recht tegen hen op te treden zonder de Fransche regeering te raadplegen het Concordaat heeft daar niets mee te maken Ja de H Stoel kan hier zelfs uitspraak doen zonder den beklaagde te hooren NatuurUjk is hiermee het laatste woord in dit incident niet gesproken hemel ons wedervinden niogen o Het geld ons toebehoorende heb ik veilig doen o d verbergen wetende dat Cromwell er geen stuk e van kan nemen Deswege sterf ik zwijgend bereid n b mijne nazaten ten zegen en tot ergenis van den t rebel in liet gelooi op genade Wie het vindt r S mag mijn goud ten deel vallen S Toen hij dtt gedaan had schreef hij al deze eerste letters naant elkander ZoekinDooilenberg Hij Ktaarde er even op en toen zag hij het Genadige Hemel I Hij had het raadsel opgelost Het luidde iZoek in Doodenberg In ademloo e spanning ging hij nogmaals alles na om te zien ol hij zich niet vergist had Neen neen het waa volkomen juist I Onwillekeurig keek hg met wijd opengejper le oojjen m het vertrek rond t Was hem alsof hii de zonderlinge ontditkiilig aan Iemand moest iiededeelen Maar er Tas natuurlijk geen sterveling anders In de kamer hewwhfc de stilte des grafs terwijl daar buiten de jWJn met ontzettend geweld loeide Mer in de eerste oogenblikken een juist begrip te hebben van zijn ontdekking herhaalde hg voortdurend de woorden welke hij op zulk L Italia van Rome hondt vol dat de H Stool vfti scheidenn bisschoppen heeft aange gd hnn ontslag Ie nemen wegens hun flauwe bonding tegen de anticlericale maatregelen van Oombes Paus Pins X redeneeit aldus Wanneer ik in myn huis menschen laat wonfii die too lnton dut myn vgand daar de glazen ingooit dan laat ik dio monsehen heengaan on vervang ze door meorvertrouwde en yverigo p M sonon En dat doe ik dan ten spyt van het Concordaat f n ofschoon het mg natnurlyk leed doet daardoor en breuk tussehon het Vaticaan en Frai kryk uit te lokkec ilct Zwitsorsche departement van oorlog hoeft het ontwerp voor de nieuwe miJltaiie organisatie bekend gemaakt Volgens dit ontwerp omvat de lichting voor de militie do voor den dienst geschikte m innen van i 20 tot 3 ï jaar de landweer dio van ii tot 3 jaar en de landstorm die van 40 tol 59 jaar Er wordt een borg infanterie UeNtftsnde uit zes regimenten Alpenjagers eik verdeeld in twoe of drie bataljons govormd dn vrodestyd zal er geen leger zyn De voidocling van hel leger wordt door oen generaal vastgesteld In vredestyd zullen er slpchls twee tot drie commando s zyn Er zuUon gevormd worden divisiiin bestaande uit W infanteri igttdes mal li regimenten die elk weder 3 Ttatnljons tellen uit een cavalerie on een artilleriebrigade Ingevoerd worüt n 60 uren voor onderlicht jaarlyks De duur der recrulensehool is op 80 dagen voor cavalerie en op 00 dagen voor dn overige wapenen bepaald voor de infanterie buleekent dit oen verlenging van 15 dagen Do oorste 8 lichtingenhebben een jaarlyksch J herhalingscursus van 11 dagen te doorloopen daaraan ulnit zieh een tweede hcrhalings oursus aan van 11 dagen by de landweer Hel beheer wordt zooveel mogolyk gedecentralisoerd en divisiegewys verdeeld line belangstelling in de Hongaarselie Kamer voor de kwestie der verhooging van do civiele lyst is tot vriespunt gedaiild Mt t moeite krygt men soms de 40 afgovaaidigdon byeen die hot roglomenl van oulo rischt voor de opening van een geldig debn Zaterdag heeft de oud minister Daniel vóór het ontwerp gesproken isteren zou Polonyi de geheele zitting in beshig nemon door een betoog er tegon en heden zal Banffy spieken En Dinsdag hoojjt men dat het uit is met dezo volkomen onvruchtbare discussies een zonderlinge manier gevonden haii Kolonel Rooyaard de man die tailooze malen zijn leven gewa ngd had was niet bijgeioovig maar toch kon hij niet nal iten er aan te denken ilat t hem bij aijti ontwaken uit den diepen slaa geweebt was alsof zich iemand in zijn tegenwoordigheid bevond die hem iets l evolen had Was t toeval dat zijn oog juist op die letteri gevallen was Rondom starende viel zijn oog toev illig in den spiegel en hij schrikte overhel doodsbleeke gcl iat dat hem uit iict glas aankeek Stond da ir iii het ftauw verlichte verlichte vertrek iem ind nrhter hem Hij nmest zich verm innen om zirli om te wenden en flink n iar den hoek te stippen Alles was in orde en toch wilde het on inngenarne gevoel alsol er zich iemand in ijn nabijheid bevond niet wijken l e Doodenberg Ü it was sinds eeuwen de naam van den zonderlingen heuvel of begra ifplaats in zijn eitren moestuin liet was de verhevenheid over wier oorsprong en beteekenis de oiulheidkenners in leii lande iou menige geleerde verhan leling geschreven zoo nienigi n vmnigen woordenstrijd gevoerd hadden en op welke Harold s tante mevrouw Massey zaliger met aanzienlijke kosten een zomcrhiiiije Ind l iten bouwen onï duideliik te maken hoe de holte in den top etnmaal de gciellige woninfï kon geweost zijn van een rud Brit che lamilie En vroeger had dit kleine buitengoed immers ook behoord bij de beiittinnen der Van Hoien s IVordtvervolgd