Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1904

No 9469 Woensdag 20 Tuli 1904 43ste Jaargang q I piiiT SII O E3X lNr3 SLi3acLa clxi3 i e3 voor elken iak van n i erheiil alsook voor allo htiiahon ltiUJk naaiioerk Ondevrifht gratis ook in het moderne borduren en stoppen 90 Wie eene Sinter N tt n I tn a lilUu c wenscht Ie koopen koope iiitslnlteutl m een winkel van de SlTiGËll ilAATSCIlAPPlJ want er worden vauk ook nnmtirtkurl i van weinig waarde onder mliibnillt van den naam SlNilMK aangeboden Te nou DA heeft de HTSQEIi MAATSCHAPl lJ slechts féii vlnhil en wel 27 LANGE TIENDEWEG 27 fiOMCHE COIR ANT l ieiiWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T i r ni 9 A D V K U T E S T IJE N worden gepLiatst van 1 reg els a 50 Centen iedere reg el meer M Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte j fnzcndin van Advertentiën tot 1 uur de midil reletoon iVo 89 De Uilgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Fee8tdag eii De prijs pet drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke o mers V IJ F C E N T E N öottdB Druk y n A BEINKMAN j Openbare Verkooping I te GoiKicrak oif WOENHDAli 27 1 11 11904 des morgens te elf nren ten hnize van de Weduwe C Vj N DHR HKR b j liet Vci rlinis ann den Qtiiideraksclieii dgk ten overslaan van den Solaris O C FORTUIJN UROÜÖLEEVER VA l Bne B0lJWMANSW0Nrt O Wjik B Xij 76 ZOMERHUIS een SÏEENEN en ooii HOUTEN SCHUUR HOOIBERG ÏÜIN BOOMGAARD en eenigo perceelei Wei en Hooiland staande on liggende in den Polder Ve rstalliluk a n den Gonderaksclien dgk te i Oo derak te jnintft groot 7 Hcataren 9 j i n 57 Centiaren Terstond te aanvaarden Te veilen i i parceelen en daarna geconiWneei d Breeder bö biljetten bescliroven Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTUI IN DROOGLEEVER Ie Gcjnda BOEÜMJIS Op VRI IDAG 29 lULI 1904 des morgens te O nren zal door Notaris ö C FORTUIJN DROOGI EEVEB ten Rterflioize van de Wed D MoiiKisas aati den Gonderakschen dgk te Gonderak Wyk B No 75 in t openbaar om contant geld worden verkocht 4 Koeien met kalf 2 PINKEN waarvan oen mot Kalf 2 J AiVJIREN U KIPPEN en 2 HANEN BOUWGEREEDSCHAP acHÖüWEN ongeveer 20000 Kilo s HOOI enz oii voorts den IINBOEDEL waarbö GOUDEN en ZILVEREN WERKEN als 3 Gouden Kettingen waarvan 2 mot dito Kruizen Bloodkoralan en Granatenkettingen met Gouden Sloteo 3 paar dito Bollen U dito Ringen 2 Zilveren BeugeltasBClion 2 dito Tabaks Snnil Pepermunten Reukdoozen dito Rozenkrans 2 dito Knippen 2 dito Horloges enz Des morgens vóór de verköoping e zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris te Gouda ieoii Grijs Haar moer De Nieuwe Loniloii doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwj nen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt do pelleljes van het hoofd weg Eischt op don hals Lmtiloti P r U s I S ï en f I HO per flacon Veil iu baar in de ROZENDAAL M i bö Izaiik € a § I iipicr molen t UUA Telepliooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud fjratis Hot net is aangesloten aan hot Ryks Intercommnnaalbnreau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen unliacten en voorwaarden verkrugbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT KOLONIALE WERVING II AN DG ELI 200 bij het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor Ze fttren en voor ingelQfden bö do Nationale Militie met onbepaald verlof o in werkelijken dienst by liet aangaan van cenc verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIE Aanbrenggeld Twintig Gulden Men meldo zich aan VrUwllligerHenMUltiepltchtiffeunietonbeftaaldvevlo by den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwijk of bij een der plaatselyke of üarnizoens Commandanten MUitieplichHgen onder de Wapenen by hun on mid del ijk en Chef Geen Kinklioesl een liilliieiiza Om lliiiklioosl Iiitliienza Borsl 11 l flaaii loPiiiii binnen dc i koitst mogeijken t d te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds Superior Drniven Borst honigExtract bekende bekroonde en wereldberoemde n i L I iv r II17 uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van i fH H N VAN SCHAiK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma fPOLFF Jd Co Westhav u 198 ou a A LATKNSTBiy Vilemeg K loO Gouda E H VAN MILD Veerstal ü 120 te t owli A BÜUMAN A oor ec I INKHK Nimwerkerk a d IJtel A N tan ZEStJEN Srhoonhmm 1 Th TOBKEN Bonknop U T WIJK Oudetüa n A SCHKER HaaitmU P W EIJB Oiidewater K van dbb HEMDEN te Remwük P v o SPKK MeercapelU O v o STAR Waddinpveen Wed A HOLST Waddiru neen M KOLKMAN Waddiiii mfen P A UK GltOOT Oudnmler 3 D JONGH Oadetmter J P KASTELEIN PoMmkrrdam D BIKKER te Bevchop WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN T MPiRK OUItE JKMKVEII NIGHTCAP worden dringend verzocht mot het oog op voorkomende vervalschingen zich te overtuigen of behalve de hand teekening op t etiket ook de naam P HOPPG 8rjIIE M in de kurk g ebrand en het roode lak op de kurk voortieu is van nevenstaand stempel WS Vmuiluleime namank KÜ gerechtelijk vervolyil worden Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz ww n wwifffR gw i yr fi F n ii D or neiiwsh atgeii L eti titevt ki Met fct re üiplonta en Goud Bckioun PRAEPARATEN VAN Ollina 1 amf ïlA damM tkradhtlj enT r3terk ndeKINA WUNtpgeniwakte VtUlim U ai J llfc l j v i t j ol iis enen Jebrek aaf eetlust slechte spijsvertering xenuwhootdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts eii Imre grvolyeii OUINAXaROCHB FERRUOIMEUX in liet luj onder t gcn Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Krltischen Ie ftijd ent VerkriJEfaaar in flacon f 1 90 on l pjlf pl f ipOf voedeaBm verslerkand aangenaamvAnsmiutk voordai i ksaheeb ttik wll vi v ffv j vooro voor kinderen zwakken en kllerachtige goMellen mct aan Ie be vcIli Alï gcneeskracljflge drank bij atoomijBen der spijsverterlncsorganen eei diarrbée ooit viKir luigelinfen on lileine liimleron l np per bn n Kg ƒ 1 70 A Kgr 0 80 4 H Kgr 0 60 Chemisch cM c ro r S i oiaal voor Kindervoeding rn bussen 1 H Kgr O QO znlvere JYlCIKaUIKCr ƒ 0 50 Kg ƒ 0 86 i ikön eeaer KoWt Clgaielte Is boende ter hestrijvan de bevlgBte aanvallen van AsttUna eto In Asthm a Cigaretten S BHRT TatnarinHe RnnhntlQ fruit PUROATIEF tegen VeratopplnK Aam giligi IIIUC PUIIUUnS bclcn Migrain CongMtl 6ctc ooralook MaMns mn Kiutkrui U w mii U tamarinde Bonbons van KKAEPFI IEN HOLM beUnenjkc diensten lie vorm v wr liet kind beeewUjk en du smaak aangenaam ib Pn per do 0 00 en O BO allTlSak PAQfillpQ iKcnieen rVe i ab het BESTE huusmiJdel DdllTllAK l aSniieS J Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is etii slijmoplossenil en Tcrsachtend middel by uitnemendheid iuti luitend m □ llcsihjc verknmba r Prij8 0 20 per fleschjc KRAEPELIEN HOUM Hofleveranciers ZEIST Joosje a ƒ Ó èÓ en ƒ i C K V K A A G n een nette BURGEHWOITIITG met flinken TUIN te Oomla of Moorilreeht voor een gezin yonder kinderen Lielst tegen Nov of Dee Opgave van huur en inlichtingen woirden ingewacht onder letters A A Holppostkantoor Boliios Gasornamenten in alle tijlen Suprisp I cndaiils liron n voor Halons Eetkamers Zitkamers Serres ORN MKNTRN voor Winkelverlifhliiig M M V LOOIT Gasfitter Dulibelebuart B 13 Telolnr U7 SPECIAAL MAGAZIJN VAN f erlichlings zirlikelen BADEN GEUSERS KOOKPLATEN GASFORNUIZEN Onnoemeluko keuze nienwfte sooit GASnALLONS GKOOTK VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giftvrvi uit de Kamper fabrieken BEBK EN ZOON Eenig dm voar U is lo tilidil lieiiiiiiilii iiyeD EENISBEFOTMTÏÊL loii wonll vvr oehl o HRIIK te letleu UIT HKT MaO ZITH TAN l IUVK SWAAY ZONEN OORINOHEM Oeïie TUKKEN wordon Rfgeleverd il verzegeUle pakjes van vjv Ueee en een half eii een Ned oïw impt vermelding van Nommer en PrtiR voorzien van nevenstaanil Merk volgens de Wet gedepo ö rd Zich tot de uitvoermi van ge t r rile ordera aaubevelendo 1 C BI U voorheen J BREKBAART Las II II H Onnavolgbaar on tlians door nieuw gevonden toepassingen onze fn oVevert getcMUerde for treilen i elulitre UogaerU Zy geven kracht en diepte die naamkers niet knnnen bereiken Men ovortuige zicli geen imitaties voor de eehie te ontvangen Gefll PriJscoBrant mot een aantel opgevraagde getnigscbriften jjratie op aanvraag Boxtel H nOGAKUTS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modoHw le bezichtigen z jn f Itnitciilaiidscli Uverzichi De lapanscbe legatie te Londen ontving het volgend telegram uit Tokio Generaal Koeroki meldt dat onder bedekking van dichten mist om 3 uur in den morgen van 17 Juli generaal Keiler commandant van een Russisch legerkorps met ongeveer twee divisies oen beftigen aanval deed op Motienling en de aangrenzende stellingen door een deel van ons leger bezet Dit laatste bood lievigen tegenstand en verdreef den voand ten slotte naar alle zijden De vervolging werd tot Koenseopaotzoe voortgezet In antwoord op het verzoek vanbetEujsiach telegraafagentschap om inlichting over liet bericht van 13 dezer betreffende bet verlies van 30 000 Japanners meldde een heden ontvangen telegram uit Moekden van 15 dezer Heden zon berichten uit Japanscbe bron bekend gemankt bevestigende dat de Japanners den lOden dezer een aanval op PoitArtbur deden In den aanvang had do aanval eenig sacces doch daarna weiden de Japanners met behulp van onze vloot onder groot verlieïen teruggeslagen V Admiraal Alexejel heeft den Tsaar een uitvoerig rapport gezonden over de kijlgi verric itins en in den omtrek van Port Arthur Wö laten het voornaamste uit dat telegram welks inhoud voor een deel vroeger reeds vermeld is bier volgen Den 5en dezer is een reeks van gevechten begonnen die voortduurde tot den 7en do Japanners trachtten toen de stelling te veroveren op de rechterflank te Loeng wang tang ten oosten van Port Arthur aan de kust Twee dagen te voren waren de Japanners ternggeworpen en verscheiden schansen die za gebouwd hadden door de Russen bezet Op den 3en en den 5en waren deNowikenandere kanonneeren torpedobooten naar boilen gestoomd om de vöandelgke steUingen alt zee te beschieten wat met goeden nitBlsg geschied was Gedurende den strjid te land veroorzaakte bet vnnr der Japansche maxims groote verliezen Aan den Rnssischen kant sneuvelden twee officieren en werden er vyf gewond onder wie prins Qantimoerot ernstig terwijl 36 minderen gedood en 217 gewond werden Kolonel Reiss liep een kneuzing op Volgens berichten van Chineezen zonden de Japanners 2000 dooden en gewonden gebad hebben FEVILLETOX DE VERBORGEN SCHAT S4 Hoc ter afgescheiden was daaromtrent had men hem oooit voldoende uitsluitsel kunnen geven hoewel hij et den baron en ook Ida naar gevraagd had KoD het wel een louter toeval zijn dtt de beginletters van elk vijfde woord in het laatst schrjjven van Jacobus Van Horen aan zijn zooo den naam lamenstelden ven dese merVwaardig plek Oi was het opMttel jk roo ingericht f De kolonel liet tich op een stoel neer vallen en begoD r over te denken bevende ala een ver schrikt kind Bt kbav was bet geen toeval Blqkbaar had die gevangene van meer dan twee eeuwen geleden in Ktjn volslagen hulpeloosheid dit xeer eenvoudige geheimschrift uitgedacht in de hoop dat ijjn zooo ot zoo niet zijn ze on dan een ander tijner nakomelinten het ontraadselen en dus den ver r borgen schat in handen krijgen zou £ n welk plek kon er met grooter waarschijnlijkheid door den otiden ridder uitgekoten zijn tot het verbergen van tijn goud dan deze die ook toen alr ds in den reuk stond van spokerij f In die dmcn behoorde Molenheuvei met den Doodenberg n aan de lamilie Van Horen waarschijnlijk eerit later nt den dood tui Cromwell toen de Den 6ón dezer n men de Rassen de lagere heuvels en den pas van Loeng wang tang in bezit Twee officieren gedood en 1 gewond 21 minderen gedood Den 2en Juli bet rapport lykt erg onsamenhangend badden de Japanners 20 000 man en 50 kanonnen te Dalni aan land gezet de stad was vol Japanners Dezen herstelden de dokken en de electrische centrale vooits den spoorweg over zgn g heele lengte Den 9en rukten de Japanners niet verder op z i begonnen de stellingen die zij reeds bezet badden te versterken lederen dag had een vuurgevecht plaats om de Japanners ba dit werk te hinderen Zware regens hebben de wegen niet weinig beschadigd De Rnssische hnlpkruisers Smolensk en St Petersburg die met vergunning van den Sultan de Zwarte Zee verlaten hebben en door de Uardanellen gestoomd zp weren zich Zij bevinden zich thans in de Roode Zee en loeren daar op alle vaartuigen die het Suezkanaal verlaten Plotseling do kt dan zoo n Knssibcbe hulpkruiser op en gebiedt seinen gevend en desnoods een zijner kanonnen afvurend de neutrale schepen die zich in neutrale wateren bevinden om halt te houden en bij te draaien Een sloep wordt door den Rus uitgezet een officii komt an boord van bet neutrale vaartuig en eischt inzage van de scheepspapieren Zoo ging bet verleden week met de Dnits e postboot Prins Heinrich die zakken met poststukken en postpakketten voor Japan aan boord had De Russische bevelhebber legde beslag op die poststnkken en liet 31 zakken met brieven en 24 zakken en kisten ract pakketten voor Japan bestemd aan boord van bet Russische schip overbrengen De Daitsche bladen noemen dit den niet te rechtvaardigen daad die indrnischt tegen elke algemeen erkende grondstelling van het internationale ooi logsrecbt Zy wijzen op de verklaringen van den minister van posterijen in den Rijksdag op 19 Janaari 1900 toen Duitsche schepen door Engelsche oorlogsvaartuigen waren aangebonden en onderzocht dat de inbeslagneming van brieven in strijd is met het oorlogsrecht daar ziJ in geen geval onder het begrip oorlogscontrabande vallen Dit is ook de meening van de meeste ntoriteiten op het gebied van het internationale oorlogsrecht en de heer Den Beer Portngael zet breedvoerig uiteen dat de stelling De onzpige vlag dekt de vjandelijke lading met uitzondering van contrabande door alle schrjjvers voorouders dar tegenwoordige bezitters in het bezit kwamen van het goed was dit kleinere eigendom er van algescheiden geraakt En indien dit too was indien de oude Jacobus zijn schat daar begraven had moest hij dan niet vragen wat de bedoeling wss geweest van het overige deel van den brief Misschien school ook daarm een geheim want even nadenkend vond Harold de veronderstelling niet ongerijmd dat de wakkere edelman toch een enkele nadere aanwijzing gegeven had omtrent de richting waarin naar den schat gezocht moest worden De Doodenberg was een groot gevaarte en om er de ipade in te zetten was een onbegonnen werk Nogmaals draaide Harold het papier zenuwachtig gejaagd heen en weer en trachtte het geheim verdere te ontwi ckelen maar hij vond geen enkele nadere aanwijting t VVaarschijnlgkst achtte de kolonel bij nadere overweging dat Jacobus van Horen nieti anders had willen zeggen dan dat zijn zoon moest zoeken in den Doodenberft daar de jon e man het juiste punt misschien wel wist waar zijn vader het goud begraven had Of de riitder die zoo moedig den dood tegemoet trad zonder te willen buiden voor de opstandelingen nog een andere bedoehog gehad heeft dan eenvoudig het noemen van den Doodenberg daarachter is Rooyaard noch iemand anders ooit gekomen xn ÜAfoifi keek op de klok Het was ééa uur na middernacht dus zoo tachtjes aan wel tijd om naar bed te gaan dacht hQ het allereent Maar nta aangenomen en bö alle conventies als recbtsre0i erkend is En dat de brievenpostery gefl contrabande is wordt eveneens algemeéB aangenomen Hoogstens kunnen olflcieel0 depêches bestemd voor oï komende van don v and aanleiding zyn dat een Rchip dftxe depêches aan boord hebbende wordt apngehoQden en opgebracht m z Ua wordt in § B43 gezegd Pakket mailof andere stoombooten die in geregelde vaart belast zgn met het internationaal brievenvervoer zyn nog door gemis aan conventioneele bepalingen evenals andere scliepen aan ket reclit van visitatie onderworpen DezH schepen op te houden en lastig te vallen anders en langer dan om zeer over wegende redenen noodznkelyk is wordt echter door schryvers en staatslieden veroordeeld Uit geheel Diiitschland komen berichten over de vieeseluke hitte en haie gevolgen als gevallen van zonnesteek boscli velden düipi hfHnden gebrek aan water enz Tö Kassei weoa do thermometer Zaterdag 4Ü giaden Celsius in de schaduw aan Verscheidene menschen jiebbon daar zonnesteek opgeloopon In h t boschtyke Saksen is groote verwoeaUiiflt aangericht Pas is daar h OïMibowb ï it au afgebrand en n kö iif fèr beticht dat 64 H A bosch op staatsdomein bi Geis slitz Bautzen zgu verwoest Maar daarmee was het niet oit Kort daarna raakten er nieuwe bosschen in de bnnrt in brand De troepen uit de baart deden alle mogelyke moeite om het vaar te bedwingen maar de rook deed hen bjjna stikken Meer dan 100 morgen werden een met asch bedekte vlakte De soldaten moesten ten slotte om den rook plat op den buik gaan liggen verscheidene hunner kregen deoriyke brandwonden Na het blasschen van een anderen grooten boschbrand op de Dresdener Heide vond men het sterk verkoolde lp van een jong meisje Zy was het slachtoffer geweest van een sexueelen moord en de dader had waarficliunlyk bet bosch in brand gestoken om het spoor van zyn misdaad nit te wisschen Uit Hamburg wordt gemeld dat de scheepvaart op de Boven Elbe volkomen gestremd is wegens den lagen stand van het water De handel met levend vee vrachten en melk tosschen Laaenbarg eu Hamburg ondervindt er veel schade door Te Hannover is het ook snikheet Men klaagt er over dat het niet uit te houden is op de gloeiende asfaltbestrating In Sileziö heerscht algemeen gebrek aan m t ctexe groote ontdekking in hel hoofd zou hij toch immers geen oog hebben kunnen luiken En bovendien het was Kerstavond of liever Kerstdag de dag van Ida s antwoord en het gold de vraag ot zij zich al dan niet aan Ëduard Cos ters zou moeten verkoopen Bij gerolg indien er ontzet mocht komen opdagenj dan moest dtt terstond Kcschieden vóór de vesting zich overgegeven had Was eenmaal de verloving weder aangeknoopt en kwam dan daarna het geld ter beschikking dan zouden de moeilijkheden dubbel zoo groot geworden zijn Het geld I het geld I Och wat I hij bouwde immers zijn hoop op zand Want zelfs indien hij daar nu werkelijk in zijn zak den sleutel had tot den zoolang verborgen schat OU deze dan wel aanzienlijk genoeg blijken tot dekking van het benoodigde Kon het gerucht den rijkdom van Jacobus van Horen niet schromelijk hebben overdreven i Of mets of te weinig en alsdan zou de teleurstelling nog des te pijnlijker wezen I Met dit al de zaak moest nu toch onderzocht worden en du wel hoe eer hoe beter De kolonel maakte zich dus onverwijld gereed Hij trok een paar stevige jachtlaarzen een ouden jas en een wairmen regenmantel aan voorzag zich van een lantaarn zocht den sleutel van het bewuste tuin liuisje op opende stil zijn achterdeur en l egat zich door niemand opgemerkt in zijn tuin Wat er in de ziel van den kolonel omging is onbeschrijfelijk Het kwam hem voor alsof de aandrift om te handelen shïchts gedeeltelijk uit b raielven kwam en of een on weder staanbare drang niet van hem seU maar buiten hem staande drinkwater daar de patten niet meer K a Beken en kleine rivieren drogen uit Wie dacht dat de Karthaizer zaak nu ten einde was heeft zich vergist Heden komt de wonderlgke tyding dat Lagrave door den Franseben ministerraad is ontslagen als regeenngscommissaris ter wereldtentoonstelling te St Louis In zyn plaats is de bekende commissarisgeneraal der vorige Pargsche tentoonstelling Ficard iïenoemd terwyl de afgevaardigde Gerald tot diens assistent is uitverkoren Men vraagt zich met verwondering af wat kan de reden zyn die Oombes tot dit besluit heeft geleid Wel heeft Combes desti ds op de tribnne in de Kamer verklaart dat Lagrave de tusschenporsoon is geweest voor de poging tot omkooping van hem en züu zoon Edgar maar wanneer dit de reden is dan had hy Lagrave in 1902 dadeiyk moeten ontslaan En Edgar Combes heeft zelf vüur de Engelsche commissie gezegd Het was een mededeuling die een lag re beambte als Lagrave deed aan een van hoogeren rang geen poging tot omkooping Eu enkele dagen na dit gesprek dejeuneerde Edgar Combes nog met Lagrave Zou Combes boos züu over het getuigenis van Lagrave dat op sommige punten met dat va s n soon in Bir i was Zoa bij door dat ontslag Üch zelf eèfl brevet Tan gelök hebbÖB willon geven willen bewyzen dat er wèl een poging van de zyde der Karthuizersbroeders heeft plaa s gehad wat de enqnettecommiasie ook moge beweren P Het is niet na te gaan en d iar de Kamer op reces is en de minister president das aan niemand verantwoording hoeft te doen zal het punt niet zoo spoedig worden opgehelderd Doch in ieder geval wj kunnen de kalme beoordeeling van de Temps onderschrüven De terugroeping van Lagrave is een maatregel op zichzelf beschouwd ti n zeerste te laken en nit het gezichtspunt van het belang der repobliek een onhandigheid In het Engelsche Lagerhuis vroeg de afgevaardigde Mac Neill of het verzoek van Krager om in het familiegraf in Transvaal begraven te wordon door de Engelsche regcering zoa worden toegestaan Minister Balfour antwoordde zulk een verzoek van de familie Kruger nog niet ontvangen te hebben Ik behoef nauweiyks te zeggen zeide de minister dat indien dit verzoek gedaan wordt wy ons best zullen doen om er givolg aan te geven Toejuichingen Later telegram Minister Brodrick ant daartoe medewerkte Dit gevoel was zelli £ oo sterk dat hij herhaaldelijk hoc hij zich daartegen ook verzette omkijken moesr maar natuurlek bespeurde hij niets in de hem omringende duisternis Toen kon hij een riUinjf niet onderdrukken toen hij de deur opende en in den d mkeren nacht tuurde Op dat oogenblik zou t hem onmogelijk geweest zijn rekenschap te geven van zijn handelingen maar in rijn ziel was hoewel hij er tegen streed een zonderling hoopvol gevcet ontwaakt Zou t hem gegeven zijn het dierbare edele meisje de opolterende Ida te redden uit de handen van den afschuwehjken gehlduivel die haar reoJ ii zijn klauwen meende te hebben Hij bedt t spel nog niet gewonnen ik heb t hem wel gcsrgd prevelde hij binnensmonds en zijn forsche atvp kwam met meer kracht neef tls misschien dwaas maar ik beRin te gelooven aan mijn geluk Aan 4en voet van den Üoodenberg bleel hij even staan om adem te scheppen want hij had erg hard geloopen Tegen het gevaarte opziende en leunende op een spade zou Rooyaard op iedereen die hem thans gezien had een spoukachtigen indruk gemaakt hebben bii het zeer flauwe schijnsel van sijn lantaren Die donkere zware gestalte teekende zich slechts even af in de hem omringende duisternis terwijl de geheele natuur er toe medewerkte om aanlijn verachgning iets bovenaardsch te geven