Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1904

De ÜIRECTKUR van het POST en TELEGRAAFKAXTQOR brengt ter algetneene kennis dat de gewone Dienstregelingen wederom tegen betaling van 10 cent per stuk aan het Kantour zijn verkrijgbaar gesteld GOUDA 18 Juli 1904 De Directeur voornoemd M C HENNEQUIN woordde op een dnibetreliende vraag dat aan de Bneslsche regeering om misverstanden te voorkomen den 2en Jani was meegedeeld dat de Engelsche Eegeering zon blgven bö de politiek betrellende Tibet vervat in de mededeeling van 6 November 1903 doch dat het doidelgk was dat het optreden van de Engelsche regecring in zeker opzicht zal afhangen van het gedrag van de ïibetanen zelf De regeering zon niet op zich willen nemen in geen geval te znllen afwijken van de politieke gedragslijn toen ter tyd vastgesteld Echter De onderstaatssecretaris van bnitenland che zaken Percy deelde medi dat de qnaestie van het onderzoeken van Engelsche schepen door Russische oorlogaschepen in de Roode Zee ernstig de nandadht van de regeering getrokken heeft Minister Balfour verklaarde dat zoo spoedig mogeiyk tot de ratificatie var het Fransch Engelsch arbitrage verdrag zal worden overgegaan In den loop van de debatten over de begrooting kondigde minister Austin Chamberlain aan dat hg zal voorstellen do bgzondere belasting van 15 ets per pond op de gestripte tabak tot op de helft te verminderen voor de gi stripte tabak die tot op 20 April van dit jaar reeds opgeslagen was De groote unionistische meeting van l l Vrijdag zal een niet onbelangrijke staart hebben in den vorm van een nieuwen aanval tegen het kabinet Balfour Zooals men weet is op deze monstor bijeenkomst in Albert Hall die door nagenoeg 11 000 personen werd bijgewoond Chamberlain tot president van de liberaal unionistische part gekozen met gelijktijdige benoeming van twee leden van het kabinet markies Van Lansdowne en graaf Selbourne tot vicepresidenten Bovendien werd de vergadering nog b gewoond door drie andore leden van het kabinet de h h Alfred Lyttelton Victor Cavendish en sir S Crossley en weet men ook dat de eigen zoon van Chamberlain sir Austen kanselier van de schatkist is Men mag dus aannemen dat met de meeting van 1 5 Inli een einde is gemaakt aan de comedie die de h h Balfour on Chamberlain sedert de aftreding van iaastgenoemde gespeeld hebben en die het publiek in den nan bracht dat ziJ eigenlijk de grootste politieke antagonisten waren Nu is echter ten duidelijkste gebleken dat de schroomvallige protectionist Balfour slechts moest dienen als wegbereider voor het protectionismetout court van Chamberlain en dat deze laatste meer dan ooit de baas is Uit ergernis over deze politieke dubbelzinnigheid van den heer Balfour zal sir Henry Campell Bannerman den chef van het kabinet interpelleeren De liberale leider hoopt op die manier met den steun van een deel der liberaalconservatieve parlij en motie van wanirouwen er door te krggen die den hoer Balfour tit tot aftroden zal nopen óf hem de ridderlijke verklaring zal ontlokken dat hij zich afscheidt van Chamberlain on h j in zijn protectionistisch streven niet verdet gaat dan een politiek van represailles op tolgebied Uit Tiflis wordt als een staaltje van den daar heerschenden toestand en de driestheid der opstandelingen wier aanvoerders in het geheim naar links en rechts hun bevelen geven het volgende gemeld Een zeer vermogend inwoner ontving eenige weken geleden de nitnoodiging de Armenische beweging met eer flinke som getds te willen steunen en toen hierop geen acht werd ge lap en de bedreiging dat men voor zijn leven niet instond wanneer hj in gebreke bleef de verlangde som te betalen Kort daarop werd de man op klaarlichten dag s morgens te 10 uur op straat plotseling door vier jonge lieden aangevallen en met dolketeken in een oogenblik vermoord Toen eenige voorbijgangers te hulp kwamen werden deze zwaar verwond door de aanvallers die daarifp ongestoord de vlucht namen in een gereedstaand rijtuig De autoriteiten stelden weliswaar een onderzoek in maar dit had niet het minste gevolg daar bijna niemand Uit vrees voor de opstandelingen iets durft los te laten en men alzoo geen enkele aanwijzing kreeg die tot een arrestatie kon leiden Verspreide Berichten Fexskruk Een conimissaHs van politie uit Nantes die naar St Colbmbin was gegaan om het besluit tot sluiting liArer school aan de zusters van St öïldas mede te doelen werd door een groot aantal betoogers lastig ge vallen onder wie zich zelfs de burgemeester van de plaats bevond die don commissaris beleedigdc Tengevolge van deze houding werd de burgervader b j aankomst te Nantoa waarheen hg zich had begeven gearresteerd Hoewel de beroemde dokter P istour reeds in 189 5 overleed had pas gisteren te Parys de onthulling plaats van eon standbeeld voor den grooten bacterioloog De inauguratie van het monument voor den wereldbekenden ontdekker geschiedde onder voorzitterschap van president Lonbet Tal van geleerden uit alle beschaafde landen waien hy de plechtigheid aanwe ig Sfanjk Uit St Sebasliaan wordt gemeld van den bevredigenden gang van zaken betreffende de onderhandelingen met Frankrp in de Marokkaan che quaestie In de samenkomst vin den koning den ministei van builenlandsehe zaken en van markies Del Muni zyn ouk besprekingen gehouden inzake een mogelijke oplpssing van het spoorwogvraagsluk in de Pyreneeën Markies Del Mum z il ieli naar Parijs begeven om de onderhandelingen te bespoot digen j Vbreeniqde Staten f Wegens knoeieryen met toegangshiljetteri zyn vier beambten van de wi reldtentoon stelling te St Louis in lieclitenis genomen Thibet Uit Glangtse wordt bericht dat de En gelsche expeditie onder kolonel Younghusband nu opgerukt is tot Chotang De opmarsch vordert niet hard daar de troep te kampen heeft met do slechte weersgesteld heid het regent voortdurend Cjiina In de provincie Kwang si is een ernstige opstand uitgebroken De onderkoning van Kanton heeft zich naar het binnenland begeven Volgens de Russ moeten do Engelschen voorjemens zyn Wei hai wei over te doen aan Duit chland in ruil voor do medewerking van dezen staat by hun pogingen om zich den nitsluitenden invloed te laten toewijzen in het dal van do Yangtsekiang BINNENLAND PROVINCIAliR 8TAqP W J il ZÜIDHOLLANB Splitsing van s Gravenhage voor de Statenverkiezing Gegrond achtende de bestrijding In het verslag der Coram v Rapporteurs tegen hun praeadvies om den Minister van Binnenl Zaken een andere verdeeling van de thans voor s Gravenhage zitting hebbende leden over de nieuwe kiesdistricten in overweging te geven dan in het ontwerp was neergelegd hebhen Gedep Staten thans aan de Staten der provincie voorgesteld hun op te dragen den Minister onder overlegging van het verslag van het onderzoek der atdeelingen mede te deelen dat de voorgestelde splitsing van het tegenwoordige kiesdistrict s Giavenhage in drie districten gewenscht wordt geacht doch de omschiyving van het ontworpen kiesdistrict s Gravenhage I de wyziging zal moeten ondergaan door Gedep Staten in hmi praeadvies aangegeven Deze wijiiging heeft betrekking tot de tot stand gekomen gretisregcling tnsschen Den Haag en Scheveningen Krankzinnigen verpleging Beantwoordende het rapport der Commissie in wier handen was gesteld het voorste betreffende kosten van tydelyke maatregelen in het belang van de verpleging van krankzinnigen uit Zuid Holland totdat het nieuwe paviljoen op OudRozenbnrggeopend zal zijn en verhooging van het vooi schot voor dat paviljoen zeggen Gedep S ten dat in bedoeld rapport terecht werd opgemerkt dat het van zelf sprekend is dat do verpleging in de barakken moet geschieden door het gesticht op welks terrein de barak geplaatst wordt De provincie zal barakken aanschaffen welke het eigendom der provincie blyv n en deze aan een gesticht in gebruik afstaan om daarin patiënten te verplegen ténZS het gesticht de menbileering der baiakken op zich neemt zal voor dat gebruik een vergoeding moeten worden betaald Door Gedep Stalen wordt hierbij de gevraagde ondubbelzinnige verklaring afgelegd dat zij de onderhavige begrootingsposten niet bescliouwen als een machtiging om barakken of gebouwen voor de verpleging van krankzinnigen in eigen exploitatie te bestemmen Behalve voor het aanschaffen plaatsen en zoo noodig meubileeren van barakken zuilen de posten dienst moeten doen om daaruit kosten te vergoeden welke op aandrang van Ged Staten door gestichten ter tegemoetkoming in den tyde j Ijjken nood worden gemaakt en tot voldoeI ning van de ko ten van het overbrengen j van patiënten J Dit den Haag wordt gemeld Thans kan worden medegedeeld dat de regeering aan H M de Koningin heeft voorgeste d de Eerste K imer der StalenGene raal te ontbinden Vereenigt H M zich I hiermede dan zou de sluiting van het zitting I jaar die bieraan vooraf moet gaan nog j deze maand Zaterdag den 23sten plaats hebben zonden de verkiezingen voor de nieuwe Kamer worden uitgeschreven tegen de tweede helft van Augustas en do nieuwe Kamer op t giondwettelyk tydstip in September worden geopend Wil wat het plan schijnt de gewonezitting op den dorden Dinsdag in Septemberzijnde dit jaar den 20 iten geopend kunnenworden dan kan het boslmt tot instandhouding den termijn van den 20sten dezerniet overschrijden N R Ct Op het diner van Zondag ter eere van Init generaal Vftn Hejtsz heeft H M de Koningin de volgende toespraak gehouden Generaal Waar Gij na zoovele roemryke wapenfeiten bedreven te hebben met verlof in het Vtdetland terugkeerde acht ik niij gelukkig u op Nederlandschon bodem welkom teheeten Het vaderland is u wel dank verschuldigdvoor de wyze waarop gy zyne belingen in Atjeh gediend hebt het waardeert in u den bevelhebber die het gewest Atjeh onderworpen heeft het Nederlandsche gezag handhaafde on bevestigde zoowel door hefzwaard als door staatkundig beleid ei beschaving en welvaart brengende Nadat mgne geliefde Moeder u tijdeni Haar regentschap de moeilijke taak van gouverncnr van Atjeh op de schouders legde volgde Ik steeds met belangstelling Uw arbeid en streven Ontvang thans Mijn dank voor de eervolle wyze waarop Gij Uwe opdracht volvoerd hebt Ik breng D hulde voor de huoge en nauwgezette opvatting van Uwen plicht welke Gy al deze jaren ten toon spreidet Ik gedenk met dankbaarheid den moed en de voortvarendhiid van het Indische Leger on de Marine Ik breng hulde aan Uwe dappere krygsmakkers die onder Uwe beleidvolle aanvoering streden en zoi velen die voor het vaderland het offer van hun leven moesten brengen aan de ambtenaren van het civiel bestuur die ü bijstonden irt Uwe moeitevülle laak aan allen die ff I bebnlpzaam waren Atjeh te maken tot eed kostbaar kleinood van onze Koloniën Maar Ik wil de daden laten getuigen zj zyn welsprekender dan myne woorden Ik wil hier alleen nog aan toevoegen dat Generaal Van Heutz tot in het late nage slacht voor ieder soldaat zal ziJn het bezielend voorbeeld van Moed Beleid en Trouw Ik stel dezen heildronk in op den luitenantgeneraal Van Heutsz en Myn dapper Indisch Leger Bil het galadiner op het Loo gisteravomf ter eere van de Duitsrhe marino officieren heeft Haro Majesteit de Konin in de gezondheid ingesteld van keizer Wilhelm en do Duitsche marine welke dionk beantwoord werd door admiraal Von Koester die zyn diepgevoelden dank bracht voor de vereerende ontvangst en gewaagde van de sympathie welke de Duitsche officieren in ons land hebben ondervonden Hy vroeg eerbiedig verlof de gezondheid van Hare Majesteit en het Koninklijke Huis te mogen instellen Wy vernemen dat admiraal Von Koester benoemd is tot grootkruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw en vice admiraal Eritze schoutenby nacht Brensing en Schmidt hooge onderscheidingen in do Oranje Nassauorde bekwamen Gemeng de Berichten De Staatsspoorstoomtram vervoerde Zondag viceversa den Haag Scheveningen rnira 25 000 personen en dCj aagsche TramwegMaatschappy op al hJfti lynen waaronder de panrdentram en de electrische beide naar Scheveningen niet minder dan 82 428 menEchen Men meldt uit Sltedrecht By hrt wegdragen van een petroleomtoestel had een 9 jarig meisje het ongeluk eene hoeveelheid petroleum op hare kleertjes te storten Toen zy nu het toestel wilde aansteker vlogen hare kleeren in brand met het noodlottig gevolg dat zij zulke hevigg brandwonden verkreeg dat zij in leveaagevaarlijken toestand verkeert Zondagavond brak te HilverBUm langa da spoorlijn naar Bussum een heidebrand uit die zich in den beginne vry ernstig liet aanzien De politie was evenwel spoedig aanwezig ea dank zij de bulp van leden de ïolkaweerbaarheid die vaa eene schietoefening terugkeerden slaagde men er spoedig in den voortgang van den brand te stuiten Reeds had de brand echter aan weerszijden van den spoorberm over eene lengte van 100 meter gewoed en had een aangelegen boschje reeds vlam gevat Zeer waarschijnlijk is de brand ontstaan door vnnr uit de locomotief van een voorbijrijdenden trein Scheveningen is aan wat drukte gewoon t Kan in dat opzicht tegen een stootje Altijd zyn er nog wel nieuwe duizenden hier of elders onder te brengen Maar zooals t er nil Zondagavond was 1 Met een beetje overdrijving zij geconstateerd dat do raenschen tot in de zee werden gedrongen De balustrade op den strandbonleviird deed allhans onmisbare diensten De drukte deed denken aan den avond van t vuurwerk tydens deYInhnldigingsfeesten Toch was t toen nog maar êen afschaduwing van nu an de trams nataurljjk weer formeele gevechten om een plaatsje te bekomen en alleen den sterkst gespierden lukte t zoo uu en dan nog een open vakje in een aankomende en spoidig daarop weer vertrekkende tram te bekomen Want wat hadden die velen gedaan die slim moesten zijn omdat ze niet sterk waren Ze waren de aankomende trams al een sectie tegemoet geloopen en waren dür ingestapt om zoodoende zonder worstelscène terug te kunnen Toch was t dan dikwyis nog een heele last de moeilijk verkregen plaats te behouden By de Dninstra it stonden om half 12 nog racer dan dni end menschon lo wachlen met hun relourbiljet Te half drie kwamen de laatsten in den Haag aan In Engeland is aan de gemeenten vrUheid gegeven om personen die herhaaldelyk wegens dronkenschap veroordeeld zön in een verbeteringsgesticht te plaatsen De Loiidonsche graafschapsraad heeft nu inet de Hollow iy stichting een overeenkomst geti effen tot het opnemen van alle vrouwen die meermalen wegens dronkenschap en wanordelyk gedrag zyn veioordecld en in 1904 kwamen 8256 vrouwen voor plaatsing in aanmerking van wie 40 pCt in dat jaar drieof meermalen en 60 pCt reeds vroeger om dezelfde reden veroordeeld waren Kwade dagen voor de Russische boeren Het Transbaikal gebied dat in de laatste negen jaren met minder dan drie mobilisaties meemaakte is nu ook nog door misgewas geteisterd Hongersnood met zjjn ganschen aanhang van tyfus scheurbuik enz woedt daar onder een bevolking die niets liever zou wenschen dan in rust en vrede haar akkers te bebouwen Ook in Zuio Rusland waar in sommige streken misgewas voor de deur staat dreigt hier en daar hongersnood Uit Stornoway wordt gemeld dat er nog twintig van de geredden der Norge in het gasthuis liggen meest vrouwen en kinderen Een Russische passagier is overleden De man wns sedert zyn redding ziek van verdriet over het verlies vnn zyn vrouw en zes kinderen Kapitein Gundel met 12 man van de bemanning is te Newcastle aangekomen op weg naar Kopenhagen De stoomboot Oskar II heeft den 3 Juli op 58 graden noorderbreedte en 14 graden westerlengte een reddingsboot van de Norge ontmoet Zg was echter geheel leeg Het bericht uit Rotterdam aan Het Volk dat de heer Mees Kamerlid voor Rotterdam IV in October a s zou aftreden en dat iu zgnplaats zou gesteld worden de heer A Plate voorzitter der Kamer van Koophandel aldaar is naar wg met stelligheid kannen verzekeren volkomen onjuist R Ct Men meldt uit Amsterdam ïj ff Een gruwzaam misdrijf want Justttw ea politie neemt dit aan heeft zich weer in Amsterdam afgespeeld De 35 jarige Fraas Penningh die in de Vgzelstraat 33 een groenten tenen frnitzaak drgft en een algemeen geacht ingezetene is gaat lederen werkdag des morgens te half vier zelf zgn inkoopen doen op de groentemarkt Zoo ook gepasseerden Zaterdagmorgen en evenals gewoonlgk nam Penningh ook toen geld mede in zgn portefeuille om zgn leveranciers te betalen Op de rekeningen afgaande meenen de hniagenooten dat de heer Penningh minstens f 500 moet hebben medegenomen Op het gewone tydstip Zaterdagmorgen keerde Penningh niet in zgn zaak terug en toen het later in den morgen werd en bieekdat hg nog niet ter markt was geveest geloofde men reeds aanstonds aan een ongeluk Dit vermoeden maakte plaats voor erger toen in den loop van den dag verschillende mededeelingen inkwamen als resultaat van het politu onderioek dat op verzoek der familie dadelgk naar de reden van liJn ojtblgven werd ingesteld Een makelaar haU Penniogli op weg naar de markt gezien op de Elandsgracht bg de Prinsengracht Hg stond vermoedelgk eenige notities te maken en werd daarbg afgeloerd door twee mannen in blauwe kielen gekleed en petten op De ontstentenis van de vrouw en de familie en van de velen die Penningh kenden laat zich denken toen bekend werd dat het Igk van Penningh gistermoigen te halfzes uit de Prinsengracht bsf de Westermarkt dicht by de Elandsgracht was opgehaald Hel hoofd was vreeseljjk gezwollen en had een wonde De portefeuille met geld was verdwenen Alleen een portemonnaie met f 5 35 werd op het lyk gevonden De justitie zet het onderzoek krachtig voort Reeds Zondag zyn twee in kwaden reuk staande mannen verhoord Een was een voor weinige dagen wegens ongeschiktheid ontslagen knecht van Penningh die daarover gebelgd was De tweede is een zwager van dien ontslagene Beiden wonen by de Elandsgracbt eo vermoedt wordt dat zg de mannen zyn die op den bewnsten morgen achter Penningh zyn gezien Ze worden heden weer in verhoor genomen Men meldt uit Utrecht Gisterenmiddag omstreeks vyl uur brak in het perceel no 13 aan de Kromme Nienwegracht alhier bewoond door den heer Vermeulen een felle uitslaande brand uit Waarschynlgk heeft door den tocht een gordyn waarbg een theelicht stond vlam gevat en is daardoor de brand ontstaan In korten tyd stond de boel in lichte laaie De bewoners konden zich niettemin tydig redden Omstreeks zes uur had de brandweer onder leiding van den commandant den heer Van Veldhuizen den brand gebluscht Het perceel brandde geheel uit President Steyn Het bestuur der afd s Gravenhage van de Ned Zuidafrikaansche Vereenigiiig heeft het volgende schrgven aan President Steyn gezonden overgebracht door den voorzitter en onderteekend door douairière baronesse Van Harinima thoe Slooten eere presidente dr H Blink voorzitter mr W A baron van Ittersum penningm en jhr mr F Beelaerts secretaris Den Haag Juli 1904 Hoogedele Heer Het bestuur der afd s Gravenhage van de Ned A 4 Vereeniging gevoelt zich gedrongen U Hoogedele in de eeiste plaats geluk te wenschen met hot zoover gevorderd herstel uwer gezondheid dat o de gelegenheid geeft onze stad weder te bezoeken Wy zonden het on een groote eer gerekend hebben U Hoogedele op oen plechtige wgze in het openbaar te mogen ontvangen zooals wy ook den Stantspresident der Z A Republiek eens hier ontvingen teneinde der bevolking van Nederland de gelegenheid te geven door warme hulde de onverminderde sympathie te toonen welke zy gevoelt voor U Hoogedele Wy meenen echter dat dit thans ook om gezondheidsreden voor U Hoogedele niet wenschelgk kon zyn Daarom willen wg dit verblijf van ü Hoogedele in Nederlands koninklijke Residentie ons bepalen tot de eenvoudige betuiging van onze eerbiedige hulde voor den Staatspres dent van den Oranje Vrystaat die met onverbreekbara tronw en onwankelbare moed met zyn volk pal stond voor de verdediging dor levensbelangen van Z Afrika voor den held die zgn volk persoonlykheid gaf en ign leven niet ontzag iu den slrgd tot verdediging der vrijheid van zyn natie Laten wg Ü mynheer de President de verzekering mogen geven dat Nederland den grooten Prins Willem van Oranje eerende ook in u den President van den Oranje Vrgstaat den grooten verdediger huldigt van edele nationale beginselen die zoo na aan de onze verwant zgn Moge voor ü Hoogedele heer en voor nw volk ook de zon der bigde hope eens weder gloren boven de kimme Piet Cronjé meldt uit Chicago dat alle Poeren aldaar den dood van Kruger betreuren Hy was een der grootste figuren in ZnidAfrika die echter jammerlgk misverstaan en belasterd werd Maar Cronjé zegt big te zyn dat God den grgsaard weggenomen heeft en daarmede een einde gemaakt is aan het ondrageiyke juk zgns levens Van de Kaapsche bladen zegt de South African Njws Kruger was een buitengewone figuur evenmin te meten als Cromwell en Lincoln Engeland heeft deze groote figuur nooit naar waarheid kunnen begrijpen In den Farjjschen gemeenteraad heeft Escudier die als vice president van dien raad in 1900 de eer had Kruger ten stadhuize te ontvangen een motie voorgesteld waarbg de gemeenteraad aan de familie en landgenooten van Kroger zgn bewondering voor Kruger en deelneming in de droeve gebeurtenis betnigd welk voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen Se Idiktche gemeenteraad heeft in ver band met den bekenden dynamietaanslag de volgende besluiten genomen de weduwe van majoor Papgn krygt van den gemeente f 1000 frs pensioen Laurent de commissaris van politie krygt een tractementsverhooging met 500 frs de agenten die Lambin en Qudefln de twee dynamiteurs hebben aangehouden ontvangen een geschenk van 50O frs Onder de gewonden zal 3000 frs verdeeld worden Stadsnieuws GOUDA 19 Juli 1904 Een 4 jarig zoontje van den heer R viel heden middag in het water der Zeugstraat Een drietal personen begaven zich te water en spoedig was de kleine gegrepen door v d Kraats Een paar hospitaal soldaten daar toevallig passeerende verleenden mede bystand 376 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Dinsdag 19 Juli No 19779 f 5000 3563 en 10740 ieder f 1500 18488 f 400 941 f 200 189é 3680 9336 12945 en 15050 ieder f lOO Prgzen van f 20 9 3377 6176 9013 12065 15163 18602 32 3407 6243 69 12103 87 24 34 64 51 9111 69 15222 43100 3505 61 18 12220 35 45 2 21 6319 56 78 15387 18701 33 61 74 9272 12312 94 47 249 94 89 9360 31 15507 75 341 3687 6464 78 36 24 79 66 89 65 9405 66 30 82 448 3729 76 16 12425 15608 18828 614 3809 6536 51 43 15750 39 51 20 89 90 74 69 54 91 4049 6674 9524 97 72 18982 644 4134 6713 38 12586 15899 19054 793 35 39 9609 87 15911 19105 888 73 56 87 91 64 10 89 76 60 97 12604 16009 17 924 81 6807 9723 32 16113 56 1023 4200 26 9877 57 48 58 35 6 96 9922 92 1620J 79 37 4336 6909 5S 12719 43 1920839 46 64 10024 12812 16313 6555 67 72 28 12934 49 79 86 4429 7001 56 57 96 1930891 60 64 64 18126 16410 94 1117 89 67 76 13242 16574 19420 1387 98 7114 10106 93 95 45 1403 4529 46 86 13369 16686 19508 4 73 7232 94 13402 16708 W 53 4621 65 10255 56 82 31 75 58 76 66 13632 16819 64 85 73 84 69 62 16957 19619 1548 4730 91 95 13718 69 38 48 85 7377 10452 13818 83 44 78 4821 90 79 21 17027 19728 1619 80 7439 84 66 32 52 28 4920 63 10591 77 43 19819 1796 31 63 10628 13942 73 30 1909 90 7601 10707 54 17183 39 68 5041 46 95 14016 17200 19975 2063 62 89 10832 26 22 20003 97 5113 7728 52 54 91 27 2105 5257 57 59 77 99 41 15 61 71 10900 14110 17332 68 22 95 7831 20 35 79 20144 70 5337 7943 54 68 94 20249 2214 43 61 11084 14314 17403 93 79 84 94 11143 21 17530 20312 2396 5491 8061 75 33 93 21 98 5504 81 11238 43 17617 352403 6 8165 39 56 80 502516 28 8202 79 94 91 62 31 6636 8315 11300 14413 17751 71 87 38 37 36 87 52 762611 62 91 39 14571 17860 20407 42 64 8441 11406 14671 93 57 2752 5724 66 36 88 97 20506 91 33 75 85 14708 17912 70 2826 43 8677 11569 37 18004 79 38 57 8646 70 59 55 90 61 60 72 11608 14871 18156 20624 89 5837 8703 54 14922 97 79 2967 6911 57 11712 69 18220 20809 96 71 67 91 38 37 3024 6039 89 11856 1 5043 18330 83 48 8823 62 72 18411 20914 3149 49 32 75 15104 69 31 3231 99 87 11938 10 18520 40 3316 6141 8928 13007 21 41 68 46 46 79 49 29 69 Ie Klasse 1 Lyst No 6833 m z 6831 en No 15642 m z 15647 INQEZONOEN Ter nagedaehleols van n Ijlen Prrsidenl KRUGER overleden den 14 Juli 1904 te Clareos Panl Kruger is dood smartvolle gedachte Grooter Staatsman en Veldheer verschjjnt er niet meer Een man naar wiens vriendschap een Koning zelfs smachtte Ja zelfs Vorst von Bismarck hg huldigde hem zeer Wat heeft toch gewis die Grgsaard geleden Toen Hy in den kampstryd voor de vrgheld en t recht Zyn dierbaar Transvaal zag door horden betreden Waardoor een vrg Volk werd aan ketenen gelegd Doch nu Paul Kruger rust zaeht on in vrede In den grond van Transvaal waar Gy voor hebt geleefd I En dat Uw Geest in het Hemelsche Eede Ora den troon van den God der rechtvaardigheid zweeft I Dan wordt gewis eens de tyd weer geboren Dat er eene Zonne voor de vryheid opga Haar glans zich verspreidt als nimmer te voren Oin het eenmaal vereenigd Zuid Afrika Dan zal er gewis een danklied opstggen Gezongen door de Burgers uit een volle borst En wylen Paul Kruger Hy zal dan verkrygen Een praalgraf zoo prachtig als voor Koning of Vorst Woorden van E C TH0 1KINS Gep Ambtenaar Zutphen 18 Juli 1904 De nog voorradige PARASOLS zullen voor do Vi prys worden OPGERUIMD VAN OS Az Kloiweg V 73n GOUDA Tele hoou So St BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM MA NDAG 18 JULI L K H K StaaUleemnqen Nederland Obligatien Nederl Werkelyke Schuld 3 95i 95 Italië Inschi gving 1862 1891 5 97 Sbhvie Obligalieloening 1895 4 70 TimKUE Gehniftceerdo Schuld Recopissen 4 80 Brazilië Obligatien Recopissen 1903 5 91 Provinciale en Stedelijke Leeuinqen Rotterdam Obligatien f 1000 1898 1903 8L 97 Hypntheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 1007 Pandb Batanfsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekhriefbank 4 99 Pandb Friesch GroningscheHy potheekbank 4 99 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewy7en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Stedelyke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 99 Petroleum Ondernemingen Aaud Kon Ned My tot Expl van Petrol bronuen 515 Scheepvaart Maatêchappijen Oblig Stv Mg De Maas 5 Divereen Obl Nat Grondbezit 4 99 Certiflc Vereenigde Amerik Fondsen Ie serie 4 102 Spoovwegleeningen NooedAmbrika Atchison To peka en Santa Fè Cert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas Certifica ten van Aandeelen lé Tramweg Maatechappijen Ilaagsche Ïramw My Oblig 4 98 98 Premüleeningen Nederland Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 Belqie Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad Brnssel 1903 2 103 Hongarije Hong Hypb fl 100 3 112 Theis Regulir Gesellschalt 4 162 QKIflHaOdO uozjljdjods joj nopjo i saeoH wa soH uastioïa satuTi jsoo sis ntji A M a sva ur JB JTM srjjAftffv s SinvaAQON 0 IV J Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 19 Juli 1004 Vette 03ien en koeien goede aanvoer pryzen waren voor iste kwal 34 2de kwal 31 3de kw 27 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien met groote aanvoer Vette kalveren goede aanvoer pt ijzen waren voor iste kwal 28 2de kw 24 ide kw 20 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 28 2de kwal 24 3de kwal 20 cent per half kilo Handel in vet en mager vee traag vette kalveren en stieren slecht Burgert ijke Stand GEBOREN 16 Juli Johannes ouders P Sjardgn en F de Jong Jacobus Adrianus ouders J A Brenkman en J F P Smient Cornells ouders C Verkaik en D van Leeuwen 17 Wiggert ouders J van den Heuvel en P Verboom Hillegonda Johanna ouders W Vonk en J Dirkse 18 Johannes Philippus ouders J J Schneider en M Zegveld Bastiana Albertina ouders B Mullaart en C J Nyveldl OVERLEDEN 16 Juli A van Leeuwen 66 j 16 J Mtkkers hnisvr van A M Wassing 29 j 17 K Wagenaar 62 j 18 A J J Walthie 6 m G C den Riet wed A van der Bruggen 70 j L van Egk 34 j aoveutkntikin atte S V P Wie van het mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergete vooral niet een bezoelc te brengen aan de Kiiidci spc van den Heer b CHRI8TENSEN Ouk zeer gescbikl vour Kin lvr iarll eil Aanbevelend en met hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN Stolwijkersluis Telefoonnummer 85 in de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct Ie aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258