Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1904

l o 9470 Donderdag dl Juli 1004 43ste Jaargang mmm coürmt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekjen rektoou Ko 8 iDe üitg ave dezer Courant g eschiedt dag elijk I met uitzondering van Zon en Feestdagen pe prijL per drie maandeö is 1 25 franco per I posi jf 1 70 Telethon X St ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berek ndnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midii Afzoiiierlijke Nommers V IJ jF CENTEN Afiondoriijlco BUS f 0 90 Eoti SPUITJE jJO ftO J ioa ElnBtie cen SpuSljofO b Groofa oboZEN Ép SO cent y Falies Is ce een nette BUEGEEWONING inet Hinken TUIN te Gondii of lUoofilreelif voor oen gezin zonder kinderen Lielst tegen Nov of Dec Opgave vnn linur en Inlicliliiigen wolden ingctu aclit onder letter A A IJuliipo slkantoor Bolnee iopn Grijs Haar hiecrÜ De Menwc ondflii i doet de grijze burenbinnen enkele dagen verdwijnen mnakt hethaar Klunzend en zarlit belet bet uitvallenen neemt de pdletjca van bet boofd eg i Eischt op den bals Ijmilou t P r il 9 l Uli en f t SO per flacon Veikrijgbaar in de EOZENDAAL M 9 bö Izattk € als Papiei molen GOUDA Gasornamentefi in alle stijlen IJ Supriso l eiidanls ï voor Salon Eetkamers Zilkamersi lSWj feBj ORNAMENTEN voor Winkelverlichtin I M M V LOOM Gasfitter Dnbbelebnurt B 13 Telefnr 117 1 e SPECIAAL MAGAZIJN VAM t erlic Uings zirtikeien BADEN 6EIJSER8 KOOKPLATEN GASFORNUIZEN Onndemeiyke keuze njeuwste soort GASBALLONS GEOOÏE VOORRAAD 6EÉHAILLEERDE GOEDEREN tiftvrö uU de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eeaiy adres voor liasglüeilicbl kDOOiligdiiden it Wi i Htt bMt oMcliadelyitite en g makkelykste poetsmiddel voor Hceren en vooral dames en Klnderschoenwerlt Is de Appretuur van C N Mtlller It Ca Berlla BcntliStr 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk by Hmtm WMtHtn In lohginwark lalanUriH ryeHMi aiK BMM Ml D Miky BirdamanM AmhM Varkririkur GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als het Swrilbniiiaiitsch kka en LaamDiigazijii KLIilWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatón en aangemeten werk Wie inknr zijd a ia EctatA fiIk6l üttCttO te uDtruigen lewun gesteld n na vele a fnoau1igen in den handel gekuuuui lule dei naam des aitvinden Dr Mlohttell vemardlgd 3p de best mikiLmeii ia iüA wereidb raamde tebblisaeiuent van Qebrft StoU r rok t Keulen tischa Cikel Cacao in vierkunto buyatji T Ïikol Cicii T mot molk gekookt oe e ingBiiarns gezonde Jrani voor dan Jlijksoi s ilïuiK een i i tLeelofuda nA t 11 1 l r Trr wn p f l oi at Ala genecskmochtre üranR oi geval n Iwrihoo Bl nta toer ttI te gebndken VeikrUgb bij ie uu amcut 9 lAputEeksrD m V ü jt gr c bnajeg ITv f j ö jaQ 0 35 iencrHulvertogmiv iOTJigBr r t Ifetkir nd julius Hattenkiadt miiterdam KalveistnuU 14S Dir cte en finale verd ging jbi Hsn m T in de grootste stallen van Het hok booi ï Dl aan Ml mot Va VofTtfU Vogelkooien Volière Rozen Abittcoz Itï en Bifoeikasten en nog m er ijan genoemdjiis poeder lis gedeponeerd vdrscb onscbadeluk jkeurig n zini ige ft inlichting omtrent dè hoe eelheid ta alles I Hoender Perzikfftiicn veidere Vrucht liegen MnfRen Motten hliereii Vld iien Rui in Qornlornieijj lorren Pissebedden einignn vsji luis bj Rundvee Schaap Var en JlniWiereil goendora iet h toe tl prlyk de gebrniksÜuf Ben ihiiifial Spuitje iQ génd leBaSfl 5n f er stel Na ontviogst van postwifisel a il O cent of 8 postzegels ft oeiü wordt U oon monsterdooa Zuivtiringsvet vaü 100 gram Togön toezending pwi poat zegels ft 5 rent of pjastwigsel toogczomlen 6 kleine tlboajes m5 cent U reut liooser ilau do prijs i wordt hot verlangde per post pakkot door ht t gehpele Uijk vertonden l qrlialf 1 of meer Kilo s 18 de poeder minder in prij Ook verkrijgbaar DU AUcs met gobruikBfiaflwijzing aanbevoHngen en attesten iig en o scbftdBlHk LröUtverliigsvet if acht kjp nceujt iladolijc j do pyn weg Oenec ltonfui 1 baar allo bnaiwlttonifen Ook onfeilbiHftop hot v l togeiil iHndi rllheid khorarhtig i beul aiingoziebtB on andore licliuaiiim Vün en wonden titnikbijCi en aiokening n bij verzwMttfeii ïnnterhanden en volwmL bij öhurft dauwworm Hij bratd en pnijrt ondon en verzweringon verzacht ib vol ni t alloen maar Ap r direct Uiermode to sinüK n voorkomt Inen bloed vofeiftiging en l o ud j vuur U M l ot por doo3 6 stnts n BO ront grooto doos 100 grum JiO cent A lEOSa Koitc TicDdcweg D 4 I U i o l alge =n tevol ffmmfl Vlf ffVlfW PRAEPARATEN VAN r é y iV 1 W i l 1 t i r talMA I of ltA d nie tkraehtlgeeiiv r9lerk ndiKINA WlJNte£enïwakle b gmilq i rf i l U llv joowei bij kinderCii ah volwasaenen gebrek aar eetlust slechte zoowei UIJ KlilUCICll a i3 tn ID i ii i wuat aui gpllaverterlni tenuwhooldpijn tm ïorsterking na ziekt of kraambed koortt en hare gevolijei m OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in bet l ij nider teBon Bloedjebrek Bteteucht kwalen van Kritlsohen looftdd eiii Verkrijübaar m fliieon il 1 00 on L PSIaaI Qr ar voedBaam ver8terkend aangenaamvanBniaak vonrdae Iiilisohgeb uik L I IVCI V C lw vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen acer win te be vdeii AU ceneeskrachllge drank liii stoornlsaen der jpijsyerterlngsorganen en diarrhea ook ir MigoliliBen en klome kinderen l n S ler ba t S gr l TO M Kgr 0 90 a Kgr O BO voor lunjoiunjcii Cl io t p j w Chemisch M Alb csilb f f Speciaal voor Kindervoeding In bussen i Ji Kgr 0 90 ulvere 1V1CIK U1IVCI i lCgr O BO X Kgt ƒ O ÏB A o4 mo C Xet rt a n Het nokan eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij Vatniim V tlfcftl CHvli ding van de hevigste aanraUcn van Asthma etc In domjes a 0 80 on y O BÖ Tamai SnHn RnnhnnC I UIT PURGATIEF tegen Verstopping A m 1 alllal IIIUC 1JWIIMWII3 beien Migraine Congesti setc vooraIookalsiaMn8 loor linclerui bewiUti Ic Tamarinde Bonbons van KKAl I El IIlM HOLM belangrijke diereten daar de vorm voor hot kuid begeecl llk en de smaiili aangenaam i Prijs per doosj O BO en O BO Cala MSal DocfSltoC alsemeen erkend als het BESTE huismiddel jaimi aK l aSIIIieo i Hoest verkoudheid en Keelpyn het li een slUmoplossend en verzacbléhd middel b J uHnemendheM uitsluitend m □ Heschjo verkrijgliaat Frijs 0 80 per Hesch je 9 rmpn nin an KRAEP EUeN i WIX te J Z IS 3 I l tnffMmt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Èiikka De Zeventiende gr N le IIENGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 in bet openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heet W B WITTE Op iedere 30 loten 1 prijs 3334 prijzep HOOFDPRIJS 12000 a lcL ian Ccïxtêuzxtext 2e prijs 2000 Gulden in Contanten 3e prijs 1000 Gulden in Contanten 4e prijs 300 Gulden in contanten Voorts Paarden Kottien Varken Schapen Rijwielen NaaimaeMne Meubelen HuishoudeHJke Artiliilen en en Prijs per Ut f 0 50 p p f 0 55 Verkrijgbaar bö D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bil LOUIS BISSCHOP Sigarenh DubbeleBanrt B 12 ALBb JONÖENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 JOH d BOER Li Hazerswoude Dorp Telephoonnet GO ïida t J 40 per Voor perceelen ï binnen een kring van K H t gelegent Aanleg en njnilerlioud g ratia i Het net is aangesloten aan hït Rijkp InlercoramuMulburean ft Op i Mei 1904 142 vorkrLen ai lnitif gen f jCuntilicten en viti vaarden verkrijgbann 8i hei Bnrean ji HTi UE VléCllJ Verkrijgbaar in flosscben KO ets TH et on f 1 93 b j H H Apothekers en Drogisten tel i i liet rnerh ASKBR t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUtihK Apotbeker Markt en bjj WOLFP i Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze In ol reerr getcktlderde Portrelteu PelutiireUoguertê ZiJ geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Geïll Prijscourant mot een aantal ongevraagde getnigscbrilten gratit op aanvraag Boxtel H HOGAhWra Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien m dellett te bezichtigen sijn möËPÖTMm Men wordt rerucht op t MBKK te letten DIT MT MlOlteUH VAN m luvËNSWAAY imm OOBINOHKH I Deze THEEËN worden algjele verd in verzegelde pakjes vanjuy t tei tn een half eu een Ned one met vermelding van Nommitf ec I Prijs voorzien van nevemrtfcmd jMerk volgens de Wet gedepo neerd Oonta Dxnk r n A BRINKMAN Ie Zh Zich tot de uitvoering van geeerde order aanbevelende J C BIJL voorheen i BSEEBAART Ut Buit aRdsch Overzicht Het i e ettht bij MotienHng dat Zondag plaats tiad lennierkte zich niet door ernstige verliesl doch was hevig en wanhopig In kleinere nvechten bleven de Japanicbe voorposten firdnekkig standhouden eg de versterkingen afwachten Daarna sloten zij zich aaneen tot den tegenaanval De voorposten bg Iliiialatang in stelling liggend een compagnie sterk behielden olechoofi bun gelederen zeer gedund werden den geheelen iltig hun stelling De aanval op deze voorpo en begon te 8 uur door een bataljon BuBJische inlanterie en een escadron Rnssiscmi cavalerie later tot een regiment versterkk De Japanners boden bardnekkigen tegenstand al ban officieren werden gedood of gewond de ng este manschappen waren even eens gewond zjj vochten toch door Ten slotte kreg n zg versterking en trokken de Rassen terug Do Russen poogden vruchteloos den Japanacben linkervleugel te overmeesteren De Japanners die de heuvels van MotienHng bezetten weerstonden wanhopig strijdend de pogingen der Rassen om ben te verdrijven Toen de Bussen terugtrokken werden zg door de gebeele Japansche linie vervolgd Zeven Russische bataljons maakten met 4 kanonnen halt op de heuvels van Tawan en belemmerden de vervolging Generaal Koeroki bericht dat de Russen ongeveer 2 divisies sterk waren Hg maakt melding van de verovering van eenige tropheeën zonder echter cijfers te noemen Een jonk met 8 Russen en 50 Obineezen kwam gistermiddag hier aan Het vaartuig verliet den 14en dezer Port Artbnr De Bussen weigeren eenige mededeeling te doen De Obineezen doelen mede dat de Japanners den Hen of 12en dezer een van de oostelijke forten nabg de stad innamen met 4000 man Vóór de versterkingen echter konden aankomen sneden de Russen de Japansche troepen at en lieten de mgnen springen waardoor allen gedood werden De Obineezen berichten ook dat in den nacht van den 13en een Russische torpedoboot in de nabgheid van Port Arthur een koopraardijschip aanviel in de meening dat het een apansch transportschip was Vele Obineezen die zich aan boord bevonden verdron ken het blanke scheepsvolk echter en de overige Obineezen werdep dour de Russen FEUILLETOX BE yERBORGEN SCHAT 5 Toen hij daar zoo stond herinnerde hij zich hoe hij juist op ditselfde punt eigenlijk kennis had gemaakt tnei den ouden baron Van Horen wiens Iq aich na verloop van enkele maanden ioo nauw 8ameni ekloppeld had met het ijne Dien eersten middag reeds had hij met den grjjsaard het plan besproken om eens te graven in den Doodenberg Weinig had hq toen kunnen vermoeden dat dit plan eenmaal in uitvoering zou komen in een kouden winternacht terwijl de geheete wereld in diepe rust lag Pe kinderep uit hst dorp wenschten mij zoo straks een vrobbjken kersttijd toe mompelde hij huiverend Welnu wij tullen zien of lij gelijk gehad hebben Het wat een vreeselijke nacht want de storm stak al meer en meer op en daarbij was de wind inerpend koud Dit echter hield den kolonel niet ter ig en binnen enkele minuten was hij langs de öeden dsr tcile helling van den erafheuvel opgektommen Daar boven maakte de storm gierende door de naakte kruinen der eiken een helsch rumoer Een matte maneschijn goot over alles eefa Kheinerachtig licht Juitt in hel oogenblik toen hif den top bereikte en om zich heen keek de lantaren boven het Het optreden van de commandanten der Smolensk en der St Petersburg in de Roode Zee wekt verbittering in Engeland zoowel als in Duitschland De Dttitscbe regeering heelt zooals men eergisteren nog uit Berlgn vernam besloten onmiddelijk krachtig te protesteeren bij de Russische regeering over bet aanhouden van de Priuz Heinricb Zy grondt zich op de stelling dat deze postboot onder Dintsche postvlag vaart en dat brieven geen contrabande zijn Zelfs de Engelscbe regeering heelt in den Boerenoorlog de post nooit lastig gevallen en de Vereecigde Staten hebben tgdens den oorlog met Spanje de onschendbaarheid van de post ofScieel erkend De Russische regeering heeft weliswaar in de bepalingen van 27 Februari 1904 over den neutralen handel en de oorlogsconlrabande verklaart § 7 Verboden is aan neutrale staten het transport van vijandelijke troepen het vervoer van vgandelgke dépêches en brieven en het ter beschikking stellen van oorlogiyen transportscbepen aan den vijand Neittrale schepen met oorlogscoutrabande kunnen naar gelang der omstandigheden niet alleen aangehouden docb ook geconflskeerd worden Het is niet denkbaar zegt de Voss Ztg dat in dezen samenhang bedoeM wordt dat alle brieven voor in Japan wonende personen bestemd niet mogen worden vervoerd de bedoeling kan slechts zgn onder vgandeljjke brieven te verstaan brieven gericht aan de regeoring of aan de troepen docb niet aan particulieren in Japan wonende En daarom is het wegnemen van de postzakken een door niets gerechtvaardigde geweldenarij De Duitsclie regeering eischt dan ook herstel van bet begane onrecht en schadeloosstelling indien particuliere belangen door het wegnemen der postzakken benadeeld zijn Zooils een later telegram meldt beeft de Smolensk de roailzakken van de Prinz Heinricb raedegegeven aan bet Engelsche schip Persia van den Penensular and Oriental maatschappg met uitzondering van twee zakken bestemil voor Nangasaki De moordaanslag op den vice goaverneur Andrejot te Agdsjakent had zooals gisteren is gezegd op klaarlichten dag plaats op den openbaren drnkbeganen weg op de Promenade vaar wegens den Zondag muziek was wat tallooze wandelaars had gelokt Andre jet bad den laatsten tijd rerscbillende dreig brieven ontvingen en ging dientengevolge sedert kort niet meer uit zonder zijn dienaar holfd houdende sloeg de dorpsklok één uur Voorwaar veel tijd om de geliefde te redden bleet er niet over want hij wist dat Ëduard Costeis in den loop van den dag zijn prooi zou komen opeischen Harold Rooyaard was evenmin zenuwachtig als neeaachtig maar toch had deze plek ook voor zyn verbeelding iets ipook phtigs en h j kon niet nalaten te denken aan dcu ki aden roep waarin zy eeuwen lan had gestaan Zoo sterk was die roep dat er m Honham of in Boisingham bezwaarlijk een man te vinden zou geweest zijn die zich zou hebben laten bewegen om geheel alleen s nachts in het donker op den Doodenberg een hall uur te vertoeven Dikwijls had HarolJ aan dezen en genen gevraagd welke vreeselijke dingen men dan toch op die plek te zien kreeg en het antwoord was geweest dat het niet zoozeer was hetgeen men zag als wel hetgeen men voelde Hij had er om gelachen maar nu moest hïj toch in zichzelven toegeven dat ook hij zich lang niet op zijn gemak voelde ofschoon hij indien hij verplicht ware geweest zijn gewaarwording onder woorden te brengen dit niet duidelijker had kunnen doen dan met te zeggen dat hij over het geheel een gevoel had alsof er iemand achter hem was De ouden van het dorp dte het des avonds zelfs niet gewaagd zouden nebben om langs den berg te wandelen hadden dat gevoel natuurlijk nooit leeren kennen omdat zy niet gaarne na zttnsondergang een stap op den heuvel gezel londen hebben Zij vertelden echter een zonderling sprookje dat ook den kolonel ter oore was geko Zondag echter had hjj dezen tbuisgelaten om op het huis te passen en in plaats van zichzelf nu een ander geleide te verschaften trok bij er voor dezen keer alleen op uit Bij het eerste schot reeds viel Andrtyef neer maar de moordenaar gat hem er koelbloedig nog vjjf biJ laadde daarop zjjn revol ver opnieuw en nam toen de vlucht Een aantal wandelaars vervolgden hem te vei eefs In den nacht van Zondag op Maandag IS een persoon een Arratniër aangebonden tegen wien zware verdenking bestaat Maar bet blijft verbazingwekkend boe de moordenaar heeft kunnen slagen in zgn opzet op de wijze als geschied is zijn revolver nog eens laden en ontkomen althans voor dat oogenblik naar do boven oinBchreven omstandigheden Omtrent het boogverraads en saraenzweringsgeval te Triest zgn er niet veel nadere bijzonderheden maar in hoofdzaak schijnt bet meegedeelde wel juist alle ontkenning der Italiaanscbe pers in Oostenrijk ten spijt De stadhouder van Istrië heeft de Societa gymnastica en de Vita dei Giovanni ontbonden en ze tot de bekrachtiging zijner beslisaing van hoogerhand elke handeling verbadon Er kan nu wel geen twgfel meer bestaan ot er zgn inderdaad bommen gevonden in het lokaal der Societa gymnastica en men neemt aan dat deze moesten dienen voor een aanslag op graaf Guesz den stadhonder die de Italianen heet te helpen dwarsboomen in hun verlangen naar een eigen universiteit te Triest De voortvluchtige ambtenaar Sillaei is aan de grens gevat de gymnastiekmeester Eumis is het ontkomen deze was de leider der radicale irrendentisteo De leden der Societa gymnastica een der populairste vereenigingen ran Triest waartoe vooral de middenstand een groet contingent levert beweren dat de gevonden bommen niets anders zijn dan vootzoekers en dergelijk vuurwerk dat bg feestelgke galegenheden wordt afgestoken De politie spreekt dat echter beslist tegen en de wijze waarop dat vuurwerk bewaard werd onder den vloer der kleedkamer is ook wel wat vreemd De Societa gymnastica was de opvolgster van de Unione gymnastica die verleden jaar werd ontbonden wegens een irredentistisehe redevoering die de toenmalige secretaris bg een of andere feestelijke gelegenheid hield Naar aanleiding van de herhaalde be men en dat zij weder gehoord hadden van hun ouders en grootouders £ euwen geleden zoo luidde het verhaal was deze heuvel door menschenhanden gemaakt als grafplaats voor een koning zgn vrouw en zijn dapperste ridders Ook zijn zoon had een plaats moeten vinden in de gewelven welke zich ver onder den heuvel heetten uit te strekken maar de joitge man had zich aan ongehoorzaamheid jegens zijn vader schuldig gemaakt en was verbannen Toen hij na jaren in het land zijner geboorte terugkeerde vond hij zyn vadjr gestorven terwijl een vreemde vorst zijn pUats had ingenomen Aangegrepen door wroeging en droefheid wilde de zoon nog eenmaal het lijk zijns vaders zien en op een kouden winternacht was htj alleen uitgegaan naar den tunbensn grafheuvel om het onderaardsche gewelf te openen Werkelijk was hem óit gelukt maar op het oogenblik toen hij de sombere plaats zou betreden was lotseling de torsche gestalte dea konings aan den ingang verschenen om den vloek te herhalen dien hy eenmaal uitgesproken had over den schuldigen zoon en de ongelukkige was in roerende wanhoop de noodlottige plek ontvlucht Wat er verder van dezen jongen man geworden was vertelt de geschiedenis niet maar wel was t een teit dat de rampzalige gevloekte telken jar eenmaal terugkwam om het graf te openen en den geest xijna vaders te ameeken den vloek op te heffen om rust te schenken aan tijn ziel £ n dat dit waar was daaraan twljtclden de oudjes geen oogenblik want zij hadden t immers opgeteekend uit den mond van bun overgrootouders die of richten uit Macedonië wordt uit Weenen gemeld Zaterdag hadden de gezanten v n Rusland en Oostenrijk te Ëonstantinopel een onderhoud met den Tutksohen minister van buitenlaudsche zaken over den toestand in Macedonië en over de hervormingen De geruchten dat de besprekingen andere bedoelingen hadden zjjn onjuist Hoewel de aanslagen en de vermeerderde werkzaamheid der komitadjis voor de belangen der Macedani che hervormingen te ketreuren zijn onuiat daardoor de invoering in enkele districten kan word n belemmerd is de algemeene toestand niet slecbter geworden integendeel is xg verbeterd De diplomaten keurden de voorgenomen krachtige maatregelen vu de Turksche regeering tegen d uiterste elenjenteu in de comités goed en men verwacht van die maatregelen veel succes ook als gevolg van de gewijzigde handing vaii Balgar m van de ontmoediging in de comités Hiertegenover staan de berichten uit Bulgarije die het doen voorkomen dut de onlusten in Macedonië niet door de Komitadjis worden aangestookt doch door de Turksehe regeering zelf die poogt op alle denkbare wjjze den hervorningsarteid onvruchtbaar te maken en zoodoende te komen tot de geheele intrekking der hervormingen Baigarije aoo meldt Nawiwjêk kan de schdld voor de jongste aanslagen D mst afwgzen het kan santoonen dat het de grensbewaking krachtig heeft doorgevoerd De schuld rust alleen op Turkije dat liet in staat is de aanslagen te verbinderea Terwijl de Porte zoo bluft op da betere verstandhouding tot Baigarije is deze uiting van het Bulgaarsche regeeringsorgaan al zeer scherp tegenover de Tnrksche Regeering Maar in Sola weet men wel hoe diep de hervormtngsliefde bjj de Porte it En men weet daar ook dat alle Macedonische en Bnlgaaracbe kringen zooveel mogelijk zullen medewerken om de bervormingsmnatregelen niet te doen mislukken opdat niet de schuld voor die mislukking aan Bulgaren en Macedoniërs kan worden toegeschreven Verspreide Berichten Frankkue De Figaro en de Matin zjjn er het over eons dat binnenkort do diplomatieke betrekkingen met het Vaticaau verbroken zullen worden Van hun correspondenten te Rome vernemen lij dat Pins X op dit punt niet zal toegeven In Vaticaansche kringen is gruwel den geest van den banneling a n het weik gezien hadden Ziedaar een van de sprookjes die in omloop waren omtrent den zoo gevreetden Doodenberg Intusschen liet de kolonel zich door dien onzin niet van zijn stuk brengen integendeel alle bijgeloof naar den drommel wenschende hield hg dapper aiaod en opentle de deur van het zomerhuis Dit nu was een zonderUng gebouwge meer vreemd dan nuttig want hoewel het tot zomerhuisje was bestemd had niemand er ooit aan gedacht des zomers er in te gaan zitten Het overspande met zijn dak een oppervlakte van ongeveer dertig voet in middellijn en deze oppervlakte lag een voet of drie dieper dan de eigenlijke kruin aangezien de top van den heuvel door de oorspronkelijke bouvers min ol meer komvormig was ui ehold Deze bodem was met waterdichte tegels belegd wier waterdichtheid evenwel de allee doordringende vochtigheid niet had kunnen t enhouden Daar er sinds jaren geen hand aan geslagen was verkeerde het ganache gebouwde in een tamelijk vergevordefden toestand van verval Het diende dan ook nog slechte als bergplaats van tuinman gereedschap gebroken broeika rameB en meer ouden rommel van dien aard De tante van den kolonel wiens erfgenaam hij geweest wa een zeer godsdienstige vrouw schijnt door het bouwen van h t somerhuisje het jdan gehad te hebben de bijgeloovige vrees voor den berg uit te roeien I