Goudsche Courant, donderdag 21 juli 1904

men van oordeel dst de regeering deze zaak al zeer onverstandig heeft aangepakt De Osservatore Romano spreekt beslist tegen dat de aartsbisschoppen van Ronaan Avignon en AJbi en de bisschoppen van Tarentaise en Mende naar Rome geroepen zonden zjjn In Fransche diplomatieke kringen voorziet men een bevredigende oplossing van de qnacstic Door den gemeenteraad van Parjja is besloten tot een aanzienlijke verhooging van de loonen der werklieden aan de gasfabrieken hoewel de prefect er zich In lijn advies nadrokkelijk tegen had verklaard Door deze verhooging st gt de begrooting voor dit bedryt met niet minder dan 1 400 000 golden iTiUÏ Het onderzoek in de zaak van den wegens hoogverraad aangebonden kapitein Ërcolessi moet reeds aan het licht hebben gebracht dat er een internationaal spion nageagentschap bestaat dat zgn vertakkingen heeft over alle groote landen van Europa PORTUeiL Door de ministers van bnitenlandsche zaken en koloniën is beraadslaagd over den toestand in Angola West Afrika De uitzending van versterkingen wordt dringend noodig geacht om de grens te beschermen wanneer de door de Duilschers opgejaagde Herero s op Pottngeesch gebied een toeïlnclit zoeken MACEDOSm De Köln Ztg verneemt nit Sofia dat er weer nieuwe onlusten ophanden zp Voortdurend worden onrustbarende geruchten verspreid die de bevolking in groote opschudding brengen De toestand van de teruggekeerde vluchtelingen moet troosteloos zgn en andermaal wordt het voornemen gekoesterd naar Bulgarije te vluchten BINNENLAND PROVINCIALE STATKN ZUID HOLLAND Zitting van 19 Juli 1904 De heer H M de Vries vroeger reeds toegelatejivlegde de beloften a en nam zit Zonder beraadslaging werd goedgekeurd het voorstel tot toelating van den heer Paul als lid voor Leiden De beer Paul nam na eedsaflegging zitting De rekening 1902 werd met eon goed saldo van f 93 097 goedgekeurd Later kwam aan de orde de wijziging van de Kiestabel strekkende tot splitsing van het kiesdistrict s Oravenhage in drie districten met uitbreiding van het ledental met 2 in te deelen bij de districten II en III overeenkomstig het voorstel van den minister van Binnenlandsche Zaken De heer van Vollenhoven stelde een amendement voor dat ten doel had de kwestie van de al of niet wenscheiykheid der splitsing te laten rusten en alleen aan Gedep Staten op te dragen den minister onder overlegging van bet atdeelingsverslag mee te deelen dat de voorgestelde splitsing alleen aanleldint heeft gegeven tot de opmerkingen betreffende de omschrijving enz De beer de Wilde betoogde de wenschelijkheid van splitsing en begreep het amendement dat strekte om geen oordeel uit te spreken over de splitsing niet Zweeg men nn dnn stemde men toe zei spr Spr meende dat alle politiek hier nn buiten moest blijven en er alleen op technische gronden geoordeeld moest worden Met do voorgestelde toebedeeling van de nieuwe plaatsen was spr tevreden minder met de uitbreiding van het aantal leden De heer van Vollenhoven handhaafde zijn amendement De hoeren van Idsinga en Fock verklaarden zich vóór het amendement De heer Qerretsen stelde ook namens d e heoren van Staveren en Vegtel voor Aan den minister te kennen te geven dat het denkbeeld om het getal leden te vermeerderen geen onverdeelden bjjval vond Na repliek van den heer van Idsinga sloot de heer Muller zich geheel aan bjj het amendementvan Vollenhoven Spr herinnerde aan hetgeen prof Buys indertijd tegen de splitsing van stedelijke districten heeft aangevoerd Al achtte de splitsing een ongerijmdheid De heer van Staveren noemde bet daarentegen een absurditeit dat alleen den Haag van alle groote steden niet gesplitst zou worden voor de Staten De heer Krap lid van Qedep Staten zette uiteen dat het onjuist is te zeggen dat getii andere opmerkingen zjjn gemaakt dan over de gronsregeling Integendeel in he t afdeelingsverslag door den heer Fock zelf opgemaakt wordt wel degelijk een bree de plaats gegeven aan de splitsing sn Oe I dep Staten hebben in hun oorspronkelijk advies meegedeeld dat hun de gronden van den minister voor de splitsing juist voorkwamen Bovendien heelt men van de linkerzijde wel degelijk de splitbing besproken zonder er in geslaagd te zjn de juistheid te weerleggen van de argumenten van Gedep Staten zei spr Gedep Stalen kunnen dan ook onmogelijk met het amende mentven Veilenhoven meegaan Spr verdedigde daarop de splitsing op praktische gronden Na verdediging van den heer Fock kwam het amendement van Vollenhoven in stemming Het werd verworpen met 43 tegen 32 stemmen rechts tegen links het amendement Gerretsen werd daarna aangenomen met 43 tegen 31 stemmen Het aldus gewflzigde voorstel van Gedep Staten werd aangenomen met 56 tegen 20 steramen Aan de orde kwam nu wjjziging der grenzen van de gemeente Delft Op voorstel van de betreffende commissie wordt ziJ diligent verklaard tot de najaarsvergadering Bij het punt aanvraag tot verhooging van de snbsidie voor de Ambachtsschool te Middelharnis van f 1500 tot f 1650 s jaars stelde de heer Vegtel voor aan de vereeniging Ambachtsschool voor Overflakkee en Goedereede te Middelharnis overeenkomstig haar verzoek voor 1905 een subsidie te verleenen van f 18Ö0 Aan de discussie daarover nam o a deel de heer vnn Nispen die het amendement ontried nu Gedep Staten op den goeden weg zgn door voor deze subsidiën een vast stelsel aan te nemen Het amendement werd daarna verworpen met groote meerderheid van stemmen Goedgekeurd werd de subsidie van f 100 aan de Patronaat commissie te Voorburg Bjj wijziging van het reglement op de wegen en voetpaden noodig geworden door het gebruik van motorrijtuigen gaf de heer van Nispen zijn afschuw te kennen voor die pijlsnelle automobilisten die met het leven hunner medemenschen zoo weinig rekening schijnen te honden Aan sheeren van Nispen s wenken in deze beloofde de voorzitter te gelegener tijd te zullen denken De wijzigingen worden hierop goedgekeurd Omstreeks vgf uur kwamen de Provinciale begrontingen voor 1905 in behandeling Die betreffende bet Rijksbestuur wordt goedgekeurd De enkel provinciale begrooting voor 1905 leidt den heer Vegtel biJ volgn tot een betoog van het billüke om d Maatschappij to Expl van Tramwegen tot voltooiing van de lijn Gouda Schoonhoven in staat te stellen tot de verdere afwerking van baar baan wat zeer in het belang zou zijn van de streek die zeer geschaad zon worden bjj een faillissement der Maatschappij In verband hiermede meent de heer van Idsinga te kunnen mededeelen dat de Ryksregeering in overweging neemt om tegemoet te komen aan de bezwaren en dat na de beslissing der Regeering eerst het oogenblik daar is voor de Staten of zij hun medewerking willen verleenen Hij adviseert dns thans op deze zaak niet verder in te gaan maar den loop der zaken af te wachten Oe discussie wordt gesloten en in bovenstaanden lin zal bericht worden aan de Raden der gemeenten Stolwijk en Bergambacht in antwoord op hun verzoeken om maatregelen te nemen welke een spoedige voltooiing van den spoorweg Gooda Schoonhoven kunnen bevorderen In verband met het straks genomen besluit wordt nit de begrooting genomen de post van f 500 000 voor aflossing van tijdeIgk opgenomen kasgeld Bjj volgn 123 bgdragen in de kosten van onderbond van den weg loopende van de Hoflaan te Rotterdam naar Gouda wjjst de heer Fock op de dringende noodzakelpheid van verbetering van den toestand van dien weg welk verzoek de voorzitter ter overweging bg God Staten zal overbrengen De begrooting is met algemeens stemmen I goedgekeurd waarna in naam der Koningin I de vergadering ten 5V uur wordt gesloten Raad van Beroep te Dordrecht Zitting van 18 Juli 1904 Uitspraak word gedaan in de volgende zaken Aan Bastiaan van Dalen te Alblasserdam werd vergoeding voor geneeskundige behandeling geweigerd omdat hjj als fondspatiënt toch geen uitgaven had gehad Aan Frans van Es te Rotterdam die als zijnde ongeschikt voor zijn vroeger werk een rente van 70 pCt van ziJn dagloon had gevraagd werd de eisch ontzegd omdat hjj nog geschikt moet geacht worden voor allerlei ander werk en werd de toegekende rente van 35 pCt gehandhaafd Eveneens werd de eisch tot verhooging van ae rente ontzegd aan Cornells de BooJ te Waddinxveen die vond dat het gemis van óón oog bem voor 60 pCt ongeschikt maakte tot arbeiden De Rgksbank had zijn invaliditeit begroot op 30 pCt Aan Arie Lagendijk te H I Ambacht die uit zijn linkeroog het gezichtsvermogen geheel heeft verloren terwijl van het rechter de gezichtsscherpte belangrijk is verminderd werd mede met het oog op zgn jeugdige leeflgd een rente toegekend berekend naar een invaliditeit van 60 pCt De Röksbank had dit percentage vastgesteld óp 40 Voortgezet werd de behandeling der volgende twee zaken W M Roodenburg te Dordrecht in wiens zaak een nader onderzoek was gelast naar de verhouding der loontotnlen door hem uitbetaald respectievelijk voor asphalt of houtcement cementen voor cementmastiekbedekking H de Stroeten te Krimpen a d Lek die door een stukje gzer was getroffen in het linkeroog en in wiens zaak een nader onder zoek was gelast naar de door hem beweerde verminderde gezichtsscherpte van het rechteroog was verschenen bijgestaan door zjjn raadsman B Boogaerdt en legde een geneeskundige verklaring over van den oogspecialiteit Dr de Haas te Rotterdam die Ignrocht in strjjd was met een dergelijke verklaring van zgn collega Blok Uitspraak in beide zaken over 8 dagen Onze correspondent te Batavia seint ons heden Van Daalen rapporteert dut de houding van de Wesl Karo Bataks en van Pak Pak vriendschappelijker die der Toba Bataks beslist vijandig is N R Ct Gemeng de Berichten Gistermiddag 2 uur is in de rivier de Onde Maas nabij annlegplaats der stoombooten Thor aan de Buiten Kalkbaven te Dordrecht gevischt het in vergovorderden staat van ontbinding verkeerende Igk van een vrouwspersoon bijna geheel naakt en onherkenbaar Door de zorg der politie is het in een kist gelegd en naar de algemeene begraafplaats overgebracht D Gt De vereenigingen te Amsterdam en Rotterdam van het personeel van Van Gend en Loos hebben naar Het Volk meldt besloten samen te werken tot stichting van een bond van genoemd personeel door geheel Nederland Men meldt uit Hilversum Dank zg het batig saldo van de tooneel voorstelling Esmoreit het vorige jaar door de Rotterdarasche OnderwgzersTooneelvereeniging te Bnssum gegeven en daarbg gevoegd de subsidie van de gemeente ook van Naarden zyn door bemiddeling van de afdeeling Gooi van den Bond van Ned Onderwyzers eenige kinderen nit Bnssum en Naarden voor ongeveer een maand naar Zandvoort gezonden teneinde aan de zee kracht en herstel van gezondheid te verkrygen Men meldt nit Emmen van 18 dezer De werkstaking te Emmer Compascanm nadert haar einde Vele stakers hebben heden den arbeid hervat Een 20 tal arbeiders van elders aangekomen zijn aan het werk gesteld ter vervanging van de voormannen der staking die door de werkgevers uitgesloten zgn Het laat zich aanzien dat de staking die begonnen is zonder behoorlijk motief en met contractbreuk dezer dagen zal eindigen tot groot nadeel van de socialistische werklieden die alle sympathie bij de inwoners verloren hebben Men meldt uit Ouddorp Drie opgeschoten jongens zeilden gistermorgen met een vlet naar zee om bot te vangen Daar zg het niet konden opzellen zouden twee van hen de vlet voorttrekken Ongelukkig brak echter de Ijjn en F Sperling werd door den hevigen N O wind naar de volle zee gedreven waar het ranke vaartuigje al spoedig omsloeg De jongen kroop op de kiel terwijl ijn makkers naar het dorp renden om hulp te halen Onderweg zagen zg schipper D v d Klooster met zgn knecht J v d Linde die aan het korren van mosselen waren Dezen zeilden terstond naar buiten en na veel zoeken mocht het hun gelukken den half verstijfden jongen uit zjjn benarden toestand te redden Eenige dagen geleden werd het lyk van een onbekende te Ter Apel in het Igkenhuisje op het kerkhof geplaatst Nn is gebleken dat t zekere d G nit NienwePekela was vroeger in goeden doen en zelfs lid van den gemeenteraad maar aan den drank verslaafd geraakt en laatstelijk timmermansknecht Een zonderlinge gevangene stond Zaterdag te Durham terecht Hjj was beklaagd van moord op een jonge gehnwde vrouw den 6en dezer gepleegd Hy bekende zonder eenig voorbehoud verklaarde dat hy apgt had over zgn daad en elk oogenblik gereed was de doodstraf te ondergaan Op een vraag van den rechter bedankte hg voor een verdediger en vriendolgk glimlachend rondkgkende hoorde hg de verklaringen van den gevangenisdokter aan die hem geheel toerekenbaar achtte Met een glimlach hoorde hg het doodvonnis aan en met een glimlach zei hg Ik dank n zeer my Lord Ik hoop dat er geen uitstel zal zyn De heele zaak was in een kwartier algeloopen Men meldt nit Baarn Ex President Steyn is met zyn familie gisterenmiddag hier aangekomen Zgn beide dochtertjes wachtten hem aan t station op benevens de geheele jonge dames kostschool ÏJrica Hg logeert in het Bad Hotel Wg zgn in staat mede te deelen dat da oud president van Oranje Vrystaat de heer Stegn zich voorstelt binnenkort een bezoek aan Deventer te brengen De ood president wiens gezondheidstoestand aanmerkelgk is verbeterd gevoelt behoefte om vóór zg n terugkeer naar ZuidAfrika nog eens te vertoeven in de plaats waar hg zgr schooljaren heeft doorgebracht en zgn bezoek spruit in hoofdzaak voort nit den wensch om zgn onde schoolmakkers voor zoover die nog in Deventer woonachtig zgn weer eens te zien Eenig offlcieel vertoon zog den oud president onaangenaam zyn het bezoek zal dan ook het karakter van streng incognito dragen Zeer verraoedelgk zul de heer Steyn een bezoek brengen aan zyn oude kamers in de Vleeschhouwerssteeg die hy een goede vyf en twintig jaar geleden bewoonde Zw Ot Ten plattelande De Middelb Ct schrgft Toen verleden jaar by de verkiezing Voor een lid van den gemeenteraad te St Lau rens de candidaat der kerkeiyke party zy het ook met een zeer geringe meerderheid gekozen werd en de raad daardoor om ging was het te voorzien dat de meerderheid uit dat college eerlang een begin zou maken met het afbreken der openbare school en was het tevens aan iedereen duidelgk dat daartoe de gewone taktiek zou gevolgd worden nl verhooging van bet schoolgeld Daar het schoolgeld nu reeds hooger was dan in de meeste andere Walchersche gemeenten zonden de ouders der schoolgaande kinderen een rekest aan den gemeenteraad waarin zy verzoeken geen wüziginjl in de schoolgeldhefflhg te brengen Op dat verzoekschrift was geteekend door allo ouders behalve twee die naar men ons meldt zeer waarsohgniyk wegens bun afhunkfllgke positie weigeren moesten Niettegenstaande dus ook partögenooten op dat rekest hadden geteekend werd Vrydag 11 het voorstel van de vier antirevolu tionnaire raadsleden aangenomen en het schoolgeld respectievelgk voor de hoogste middelste en laagste klasse gebracht op 1 1 f O 80 en f 0 60 per kind en per maand voor minvermogenden oj de helft De Matin deelt mode dat Zondagavond een ontzettende ramp heeft plaats gehad te Bozel in het arrondissement Moutiers Een bergstroom was plotseling tot een woesten waterval aangezwollen die alles meesleepte en op het dorp neerviel Daardoor werden 3 bruggen vernield en 20 huizen omver geworpen De straten zyn door puinhoopen geheel versperd da modder ligt een meter hoog op de wegen Men schat het aantal doeden op 11 De troepen moesten den geheelen nacht werken om de orde eenigszins te herstellen waarin zg evenwel niet slaagden daar zg niet talrgk genoeg waren De materieele schade wordt geschat op era halt raillioen francs Den vorigen dag was de hitte ontzettend geweest wat een zwaar onweer ten gevolge had Reeds verheugde zich de bevolking in de stortregens die hoop gaven dat do door droogte veroorzaakte schade weer goed gemaakt kon worden toen plotseling een verbazend geraas werd waargenomen en het water van den berg Jovet naar beneden raasde Eenige minuten later stond het geheele dorp blank Nog worden 16 personen vermish In de stad Karczag heeft de burgemeester dr Szentesi Tótb een uiterst zenuwachtig man zyn jonge vrouw in een aanval van krankzinnigheid vermoord Midden in den nacht beval hy haar op te staan en schoot hy haar 6 revolverkogels in t hoofd Toen de httisgenooten toesnelden vonden zg den krankzinnigen man zitten op het lyk van zyn slachtoffer voortdurend roepende Dit ia myn heldendaad I De rechteriyke autoriteit te Karczag die in dit geval het onderzoek zou moeten doen de kantonrechter dr Hadjoe is een broer van de vermoorde dame Een trein die over tgd aankomt is geen biJzoDderheid men heeft zelfs opdestatiuns geschilderd borden met t trein no van zal vermoedelgk uren minuten te laat aankomen maar een trein die dagen maanden en jaren over zyn tyd aankomt mag wel iets bgzonders heeten Natuurlgk reed deze trein in Amerika Hg vertrok des 8 September 1900 van Galveston naar Beaumont een stad die 124 kilometer van daar verwyderd ligt en die hy bereikte den 16 Juli 1903 dat wil zeggen juist 1040 dagen te laat De oorzaak voor het oponthoud was een cycloon die in de omstreken van Galveston woedde en daar groote schade aanrichtte Ook de spoorweg werd daardoor vernield maar als door een wonder bleet de trein op de rails staan hoewel zwaar beschadigd Er werden nieuwe lynen aangelegd alle schade werd hersteld maar de trein bleef aldoor staan opdo afgebrokkelde rails Toen kreeg een ingenieur een leuken inval Hg liet den trein zoo goed mogelgk herstellen sloot de afgebroken rails waar hy op stond op de nieuwe spoorign aan en zoo bereikte de trein nog zyn plaats van bestemming waar niemand meer aan hem dacht Thans is deze trein als curiositeit opgezonden naar de tentoonstelling te Saint Louis Atjeh Men meldt ons omtrent den tocht van de Medancolonne het volgende De Medan colonne bereikte via Si Moelap n over den top van den berg Tabander den 19n Kota Tjiq aan den voet van den berg Temanggoe Dien middag ontwrichtte dr Van Andel zgn knie het geval liet zich niet ernstig aanzien Den 20n is by echter naar Medan teruggegaan Een boodschapper van den controleur van Bindjey berichtte dat de colonne Van Daalen 6 dogen geleden Kota Reh en Batoe Mboelon veroverde De vyand verloor 670 dooden daaronder vele vrouwen en kinderen Onze verliezen onbekend Van de Medancolonne zgn eenige fuseliers die niet meekonden teruggestuurd Van andere zgde wordt ons gemeld De Batakspion van den controleur van Bindjey is aangekomen en vertelt dat de co lonneVan Daalen vóór 6 dagen Kotah Reh 8 kilometer Noordelgk van Biaq Moelie heeft genomen De vgand verloor 670 dooden waarby veel vrouwen en kinderen De versterkte karapongs Bumbel Djuhas en Poeloe Blimbing zoudon verlaten zyn Dezoon van den Kedjoeroean van Batoe Mboelon heeft zich met den radjah van Brakan gemeld Radja Basjn de oudste broeder van eerstgenoemde is uitgeweken naar de Bataklanden Deli Ct Stadsnieuws GOUDA 20 Juli 1904 VERGADERINGvsndenGEMEENTERAAD op Vrgdag 22jali l904 des namiddags half twee uur kfj s Aan de orde S 1 De benoeming van ffitbn Gèdewheer voor het Hoffmans Oesticht De benoeming van eenen leeraar in de natuurkunde enz aan het Gymnasium De beMeming van eenen Brugwachter aan de voetbrug op dO Gouwe bg het Begentesseplantsoeh Ing St No 53 De begrooting van het Gemeente pensioenfonds voor het dienstjaar 1905 Het 2e Suppletoir Kohier voor de heffing van schoolgeld op de Burgerscholen der Gemeente dienst 1903 1904 Ing St No 54 De levering van 80000 H L gaskolen ten dienste der gemeente gasfabriek alhier is opgedragen aan de firma W H Bergbnys Amsterdam en wel voor de soorten Allerton Bbywater ü f 0 65 en Grassmoor f 0 63Vi per H L franco wal De Jongens der Herhalingsschool te Leiden bezochten heden onze gemeente en trokken raet een muziekkorps voorop door eenige straten Beroepen bg de Ned Herv kerk te s Graveland ds T Lokkerkerker te Montloort De heer Van Tuil ondorwgzer te Bodegraven te Bnnnik de vacantia doorbrengende ia by het zwemmen in den Krommen Ryn verdronken Te Zevenhuizen is de koopaan A S met zooved kracht tegen een woning geworpen dat er 6 ruiten braken en de nun bloedend verwond werd AndiKSTOL 18 Juli Heden geraakte in een onbewaakt oegenblik het kind van C B te water en verdronk Het kind was 2 jaar ond 376 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 20 Juli No 5734 en 16282 ieder f 1000 12561 en 20810 ieder f 400 9570 15496 en 19674 iederjf 200 5119 7086 13099 en 19204 ieder f 100 Pryzen van 1 20 23 3145 5826 8790 11663 14625 18024 75 50 5988 8812 72 69 49 107 3221 6011 43 88 14753 68 85 97 67 49 11782 15027 81 307 3355 6160 61 11803 90 18123 84 66 67 8901 18 15116 78 492 3462 6238 5 34 24 94 510 3541 45 17 46 39 18267 12 3652 6390 50 63 64 18308 15 3709 6440 9006 86 77 97 81 10 49 19 89 78 18416 88 13 79 21 11904 86 94 95 21 6515 22 6 15215 18514 632 78 77 73 68 21 26 706 88 96 9112 12000 29 94 35 3848 6601 58 22 45 18610 74 81 6 9308 44 15390 18744 905 96 47 14 12189 15490 67 1021 8902 71 17 12304 15539 81 77 19 6732 23 56 68 18808 Ï8 23 35 54 69 95 73 84 33 63 99 12466 16639 18926 1122 4023 6814 9421 12529 73 86 1216 50 42 31 33 15714 19043 21 51 6940 89 68 45 60 55 94 71 9502 83 66 83 76 95 82 65 12607 15969 18103 1355 4178 7039 9650 12767 81 19212 1415 93 67 66 80 90 13 74 4222 7190 9701 12810 16049 19 1550 4334 7250 89 39 71 21 77 36 60 9806 12954 16116 73 1658 54 95 21 86 45 19334 62 4471 7343 75 13023 70 51 97 87 7413 86 72 16207 52 1767 4550 40 97 74 22 72 91 80 41 9998 13215 49 95 1816 4606 56 10077 16 71 19442 65 42 76 96 31 86 70 1919 63 7611 10195 72 16385 92 46 96 7739 10275 73 16459 19666 2008 4718 81 79 13333 78 74 18 41 82 10326 66 16544 96 55 58 7811 10449 77 46 19606 72 26 71 13494 80 20 76 45 81 13520 16602 19762 92 4800 63 10610 42 14 19881 2233 49 60 25 49 50 79 36 74 62 48 54 16720 83 43 96 6976 56 13633 22 19901 62 4956 77 79 66 57 24 75 80 96 10613 70 16838 31 2300 5047 8046 19 81 43 88 93 5161 56 10706 13714 73 20001 2407 5212 79 33 21 16931 76 10 64 82 39 25 33 82 68 74 8123 10818 43 17002 20162 2609 91 61 55 96 95 20204 2711 6314 8215 91 13846 17224 37 61 32 45 10903 89 89 20377 2811 92 49 60 14048 17329 87 46 5463 8304 80 14111 17424 20476 58 94 31 11003 14 33 20645 68 5551 82 11155 66 17786 20718 2909 5646 47 11343 97 17811 19 61 73 8448 46 14288 31 20826 80 5720 8514 11452 14369 92 93 3062 42 40 70 14510 17918 20912 3134 6801 88 88 39 18019 17 44 21 8611 11508 92 23 Ie Klasse 2e Lyst komt nog hg No 5385 met f 20 en No 14321 m z 14324 DKK Verecnigiiiii Buipbeloon mt eorlijke en vlijlige armoede over t jaar ÜI03H9O4 Het is ons een genoegen een overzicht te geven van het 58ste jaarverslag der Vereeniging Dank zy do sympathie en medewerking van velen bleven we in staat gesteld onze vrouwen geregeld werk en waar noodig ondersteuning te geven In de samenstelling van ons Bestuur kwam dit jaar geen verandering Wg vestigen nogmaals de aandacht op de groote voorraad kleedingstnkken die we steeds voorhanden hebben en zeer geschikt zgn voor bedeelingen Men vervoege zich hiertoe ten allen tgde ten huize van de Presidente Mejuffrouw Roeit van Limburg Hoogstraat A ill Verder bevelen wg onze tegen den winter te houden jaarlgksche verloting van de door onze vrouwen genaaide kleederen bg voortdnrbig met warmte aan Onze harteiyken dank aan Hoeren Regenten en Dames Regentessen f ut het Oudemannenhuis voor de soepiysten waarmede we onze gezinnen steeds zeer verblgden Door Dames Regentessen van het Onde Mannenhuis worden we voortdurend van naai en breiwerk voorzien dat zeer welkom ontvangen wordt Wy willen alle stadgenooten er nogmaals op wgzen dal onze rereeniging zich gaams belast met naai en breiwoA Alle Dames Bestuursleden stellen zich gaarne beschikbaar tot het in ontvangst nemen daarvan Aan belangstellenden wordt medegedeeld dat de rekening en verantwoording tor inzage ligt ton huize van Mevrouw Becking van Veen Hot Bestuur der bovengenoemde Vereeniging Mejuffrouw ROEST vah LIMBURG Presidente Mevrouw VAN DE VELDE Smits Vice Prelidente VAN ITERSON Geaafla Secretaresse BECKING VAN Veen Penningmeesteresse PRINCE Schim van dbe Loeff VAN IJZENDIJK PosT VAN ÜVEN Needm KNUTTEL vas Ghldee FORMIJNE UiTEEWiJK VAN DER TORREN OosTHOEX 6EITEL SCHONBVELB VAN DBE ClOBT SCHONEVBLD VAN DERCLOET VAN DES MeU Posterijen en Telegraphic B e n o e m d 7 Juli Tot klerk der postergen en telegraflo Iste klasse de klerken der postergen Iste klasse B H W H Stork te Roermond M A H Wetzels te Venlo telegraalkantoor J A Boer te Geldermalsen en E van der Giesen te sGravenhage en de vrouwelgke klerk der telegrafie Iste klasse F M G Pare te Leiden 16 Juli tot tweede klerk ter directie van do Rgkspostspaarbank te Amsterdam de tgdelgke beambten mejuffronw H Wolff jonkvrouwe H M C van Suchtelen van de Haere L A Hoger mejuffrouw M L Hanowald mejuffrouw A II Kroese mejuflronw J M Lina G A C Goos J C Flesch C G de Vries en J H Straub tot adsiatent te Eindhoven J L Blatter thans brievenbesteller aldaar tot brievengaarder te Ondeschild D Mets Bevorderd 16 Juli tot eerste klerk ter directie van de Rgkapostspaarbank te Amsterdam de vrouwelgke tweede klerk W S van Bilderbeek Verplaatst 1 Juli de commiezen der telegrafie 2de klasse T Meger naar het byposten telegraalkantoor Kerkstraat en H K Frans naar het bypost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam beiden van het hoofdtelegraafkantoor aldaar 4e Werken der postergen en telegraflie Iste klasse mejuffrouw R Zuikerberg en H 6 van Daalen beiden van het hoofdtelegraafkantoor en C van Meeuwen van het bflposten telegraafkantoor Prins Hendrikkade allen naar het bypost en telegruafkanroor Kerkstraat Ie Amsterdam de vrouweiyke klerk der telegraphie Iste klasse A M Icke van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgposten telegraafkantoor Kerkstraat te Amsterdam de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse mejuffrouw M van Diermen en J H L Fryda beiden van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Kerkstraat te Amsterdam de telegrafiste A C W van Rlel van het bgposten telegraafkantoor Hobbemastraal naar het hoofdtelegraafkantoor te Amsterdam 8 Juli de ingenieur der telegrafie jhr W M de Brauw van s Gravenhage herstellingswerkplaats naar Amsterdam bureel ingenieur 16 Juli de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse K B Schuurman van Amsterdam telegraafkantoor naar Hansweert 1 Aug de klerken der postergen en telegrafie 2de klasse J A van Dale van Neuzen naar Rotterdam byposten telegraafkantoor Kateodrecht en H Koens van Rotterdam bgposten telegraafkantoor Katendrecht naar Neuzen 16 Ang de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse H J Kolkman van Rotterdam telegraafkantoor naar Nymegen telegraafkantoor en P van der Hoeven van Ngmegen telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor üe nog voorradig e PARASOLS zullen voor de Vt P Ss worden OPGKRUIMD A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleok0 H m ai I l I I I I I BEÏÏBS VAK lOTTEBDAH DINSDAG 19 JULI L K H K Staatsleentnven Nedebland Obligatien Nederl Werkeiyko Schuld 3 95 96 Italië Inichryving 1862 1891 5 97 Servië Obligalieïeening 1895 4 70 TuEKijÉ öettniflceerde Schuld Recepissen 4 80 Bbazilie Obligatien Recepissen t 1903 6 91 i ProvinciaU en Stedelijke Leenintfen RoUerdum Obligatien f 1000 1898 1903 S 97 Hypotheek Banken j Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 99Vi Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch GroningscheHy potheekbMk 4 99V Pandb HolL Geldersche Hypb 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 72V Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedolgke Hypb 4 99 Sg Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 99 P f rofeum Ondernemingen Aand Kon Ned Mg tot Expl van Petrol bronnen 616 Scheepvaarl Maatechapjnjen Oblig Stv My De Maas 6 Obl Nat Grondbezit 4 99 Certific Vereenigde Amerik Fondsen Ie serie 4 102 SpoovwegUeningen NoobdAmekika Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas Certificaten van Aandeelen 16 TramioegMaatschappijen Ilaagsche Tramw MJj Oblig 4 98 98Vi Premieleeningen Nbdeelasd Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 Beloib Loten Stad BruBael 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103V HoNOAEijE Hong Hypb fl 100 3 112 Theis Regulir Gesellschaft 4 162 aHmHaOJO uozljd ods m uopjom A ajjox§iiio ivr ua saaoa MaaaoH nastio a ssmti soj sia treji a jXaV3AÜ0N I1 ¥ A jya s A a nr JSOffifi srjjAftf v L A floop der Opentmre Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 20 JULI 1904 Ten overstaan van Notaria J KOEMAN te Haastrecht Bonwmanswoning en Koffiehuis benevana Boomgaard aan Stolwykersluia voor f6500 k F Christensen en J Slegtte Stolwgkerslnis Eenige Perceelen Weiland te Gouderak voor f 6950 k J C van Vliet te Gouda Eenige Perceelen Wei en Hooiland te Godderak en Stolwyk voor f 18050 k F van Vliet te Haastrecht AIIVEIlTENrii N Heden overleed te Arnhem in den ouderdom van 53 jaren onze Zwager de Heer JACOB DE RIDDER C J C VAN HAANSBERGEN VAN Effen C J VAN HAANSBERGEN J B L MOLIJN VAN EFFEN J W MOLIJN Gouda 18 Juli 1904 a Bekroond TantooQI t miis8ohoanm knT It Uage Ang l8 4 WwaldUrannd SaboenA nociw ïïaSïrïss ïu ia du DntByu u Kan UU W A2ntiWJtort M i Anih Bj