Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1904

Viijdag ZZ Juli 1004 43ste Jaargang i o 04r71 fiOMCHE COIRMT jyHeuwS en Advertentieblad mqor Gouda en Omstreken lelerom No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd rcletoan V 89 Ue Uitgave dezei ourant geschiedt dagelijks met nitlMndeiing an Zon en Feestdagen De pnjs pet drie maanden m 1 25 IrantH pet post 1 70 Aizoudeihjke Nommers VUF CENTEN Gouda Druk van A BRINKMAN Zh TB II HUK in de Krngerlaan HCERENHUIZEN een Grijs Haar met TUIN 6 Kaners ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin öas ep Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TDBrMAEKT H 268 meer De Nieuwe loodoy doet de grgze baren binnen enkele dagen verdwgnen maakt hot kaar glanzend en zacht belet het nitvallcn en noerot de pelletjes van Let hoofd weg Eischt op den hals London P r ï ê i H f en l I SO per flacon Verkrijgbaar iri de ROZENDAAL M 9 bil Ixaük Cals Papier molen ÜOUÜA X SOOS IIENDEWEÖ 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPSN Slaande Lampen Piaijip lampen öanglantaarns HDISHODDËLUKfi ARTIKELEN Email Koper A L B 0 I B Vecnikk Brittannia Metaal ENZ ENZ Wt Mktir 6 iB wiL da EctatA I UkfllClUSao tb Dt itiigun laaambii gestel 1 m m vule iroNtritaungun ia im 1 haBdel gdiotiitf I r il deiL naam den I aitvinderd Dl MlohtwUii verriu digd 1 op da beste ma Unos ji hot wereldbe 1 rwmdi étabbluiEieiaent rmi Qebi SioUwarok t Keulen Biach J r Tr21cl2ftell $ Bikcl Cacao in vierkanten busaen PWM SM Ou is met melk gekookt 1 tiose iangeoaue gezucde drank voor da I i lgl k gebruik een i i theelepeU van 1 t pcodor Tgui een kop Pb xx lite ih piicokrHchligo diank bij geval Jmi 11 00 sieuita mor water t gebruiken 1 V krij bïW bO lie vouniauait E 1 1 Apcilheksra en Vt Kj K prg fl n ie I l ryc nXO o 09ö e 035 ieneiïlvortogenwuordlger rjar Medrn1 land lulius MatttnMsdi Lunterdam Kalveiatraat 103 GïiiQriiamenteD in alle stglen jBuprisP Pendants Kronen oor Salons Eetkamers Zitkamers Serrei ORNAMENTEN Voor Winkolverlicbting M M V LOOH Gasfitter Dubbelebnurt B 13 Teletnr 117 SPECIAAL Magazijn vXn l erlichtingg irtikelen BADEN GEITSERS KOOKPLATEN GA FUHNUIZËN Onnoemel ke kenxe nienwste soort GASBALLONS GEOOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giltvrd nit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eeiiig dm im Gasgloeilidil beaoodigiihNieii De PIBECTEUB van het POST en TELEGfiAAFKANr TOOR brengt ter algemeene kennis dat de gewone Dienstregelingen wederom tegen betaling van 10 cent per stuk aan het Kantoor zijn verkrijgbaar gesteld ÓOUDA 18 Juli 1904 De Directeur voornoemd M C HENNEQUIN Laatste Week j Ue Zeventiende groole HEKGELOSCHË VERLOTING Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 in het openbaar te Hengelo G in het H tel d Carper van den Heer W B WITTE Op iedere 30 loten 1 prijs 3334 prg ea H00FDPRU8 12000 O ld 3 30 2e prys 2000 Gulden in Contanten 3e pjijs 1000 nulden m Contanten 4e prfls 500 Gulden in Continten Voorts Paarden Koelen Vmken Schapen Kljwielen JfiiainuicMneii aieubelen UuUhoudeliJke Artiktlen enz enx Pri 8 per Ixit f 0 50 p p f O 56 Verkrngbaar bo D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bu LOUIS BISSCHOP Slgarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 1235 JOH DB BOER Li Hazerswoude Dorp Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoenin r binnen den kortst mogeloken ttjd te doen genezen neemt onmiddellnk de toevlucht tot de van ouds bekende bekioondc en wereldbeioemde Superior Druiven Borst hoiig Extract l K I I i M T II i uit de Kouinkloko Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van Vm S h n van schaik r DEN HAAG Hofleveranciers HAAS Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFS Ji Co Westhaven 198 Gouda A £ 4TiSTWSTB iV Kleiweg E luO Gouda E H VAN MILD Veerstal U 126 t Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Niêuwerkerkad JJêil AN vis ZESSEN iooiiAo m J Th TÜRKBN BonJiop B V WIJK OudMtaier A 8CHEBB Haattrecht P W EDE OudmaUr K ïik dbr HEIJDEN te Remmjk P v d SP6 K MoereapelU U v d STAR Waddmgtvten Wed A HOLST Wadduuinetn M KOLKMAN Waddingtvem PAU GROOT Oudexnater J D JONGH OaimaUr P KASTELEIN Polibroekerdam D BIKKER te Smtehop WAARSCHUWING HH VERBRUIKERS VAN T MERK OUIlE JBNEVEH 1 l I Ni NIGin CAF worden dringend verzocht met het oog op voorkomende vervalschingen zich te overtuigen of behalve de handteekening op t etiket ook de naam p norrB ScHiBHAiH m de kuik gebiand en het roode lak op de kurk voorzien is van nevenstuand stempel 0r VrauduUuse nnmaak xal gereehUUjk vervolgd umrden M PEETERS Jz Verkrijgbaar bij ADTEETENTIÈN in alle CouianteE worden aangenomen door het AdverleiHle Biireflu v n A BKIMKHiN ZOON QEEN BETEE adres voor alle als het soorten SCHOENWERK SounlbrdlMiiLsib Scliwii en KLhiWEG E M tegenover de Klemegsteei Aanbevelend SMITS Alle rep rati n en aangemeten werk Nieuw oDovertroflen I rof Dr laebera welbekeud ilKIW ESACBT ILIZU AIImb echt t Kibrieknurk iot voortdarlsde radicale en teken geueztng van aüe saH de meeat hardnekkige xenuw miektetif vooral ontBUan door afdwaliugea op jeugdigco leeffcgd otaTe ifenezuig van elke awaJite Ble ziioht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Uaagpgn slechte Bpyavertenng Onvermogen Impotent Pollotione eas uitvoerige prospectveeen IrysfQr leseh fl 1 fl fl Si i dubbel flesch fl Cl Centraal Dep6t Matth v d Veffte Zaltbo mme Dcp U M Cl an k Co Rotterdam 1 Hftppol a Grs ventage HatinmaDB de Jong J Cu Rotterd i $ Wclff fc Co Ooudft on bp aUe droi sten Onnavolgbaar zp thans door nienw gevonden toepassingen onze I elieeerr getcMIderAe rtfetlen l ettttHre U gHerU Zd geven kracht en diepte die namakers met kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de eekle te ontvangen Gedl Proscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel H HOGAhH JCS Ji Co Agont voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellea t bezichtigen zgn nAlN eXPELLEl P itM BHEUM TIEK A Verkrijgbaar in flesschen SO ets IS et en f 1 dl bj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBRI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bd C LUGKR Apotheker Markt en b WOLFF Co Westhaven 198 Telepliooim8t 0ouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratif Het net is aangesloten aan het RgkB Intercommnnaalbnrean Op 1 Mei 1901 112 verkregen aansluitingen DnMdlMM Hm Imi Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DK VISCHMARKT KEK IStiEVL G BURGEMEESTER en WETHOUDERS n GOUDA brangen i r kenni von de ingeccteiKii dat het buftplelw KOHIER dor plaal li ke directe belasting naar het inkomen in dea ge meente voor het dienst aar 1904 door Gedepu teerde Staten van Zuid Holland poe Igekeurd in arschrift gedurende vijf maanden vodr een ieder Ier leiing 1 nclergelepl op de Secretarie der Gemeente en dn voortncld kohier ter invordering l loe eiondeB tKi lien Oenwenle Ontvanger I Coudi ai jidi 904 DttrflcniLeuter en Wethouders voornoemd 1 M NOOfHOVEN VAN GOOR Weth L B De Secretaris BROUWER KEMMiSGEë UXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deie ter kennis vnn de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen eni te Rotter Um op den 18 Juli 1904 executoir is verklaard Het Kohier der b tasting op bednjls en amkre inkomsten over 1904 5 Dat voormeld Kohier ter invordering is ge stold in handen vtn den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt varplicht is aynen aanslag op den bi de Wet braaaliien voet te vol dosn e iht tnj d all hI gMi fle enmin va ïes eken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Öoada dm 20 juli 1904 De Burgemeester voornoemd J M NOOTHOVEN VAN GOOR Weth I B Itiiiteulandscli Uverzichl In een telegram nnn den Isanr van 19 dezer zegt gtneraiil Koeiopatkine Op bet zniderfront hadden van 17 tot 19 Juli geen beteekenende Op 18 dezer s namiddags te vuf uur werd opgemerkt dat aanzienlukt Japaiische strgd krachten naar Sikejan aan den weg van Liaojang naar Saimatsi tegen onze troepen oprukten Na een strgd die twee dagen dunrde trokken onze tioepen temg in de richting n het dorp Groentsiatsy ten oosten van Anping Het aanhouden van schepen door de Russische linipkrnisers in de Roode Zee schgnt een muisje net een staartje te 7ullen worden IEl ILLEJO DE VERBORGEN SCHAT 86 Zi wa j naar men zeide voornemens er gewHiKe Itieenkomsten te beleggen met de bewoners uit deu omtrek De menüchen hadden echter ynendeh k bedankt om van haar uitnoodiginffen gebrmk it maken en alleen in de fïrooten koepet te gaan mien was de oude dame wel wat kris geweest znodat het gebouwtje nooit aan rijn doel betttitwoord had AU een bewi 3 hoe diep de vree voor den berg by de eenvoudige landelnkc bewonrrs lat had baron Van Horen eens aan den kni itel verteld dat de arbeiden uil den omtrek te s geweigerd hadden aan den koepel l vrerken xoodat men werklieden uit hel nabunye Boismtchain had moeten ontbieden Zoodra Harold binnengetreden was sloot hi de deur weder achter zich Hij vond het tn elk geval minder onaangenaam in de ledige stilte hier binnen dan daar builen in den ratendefi torm Maar wat nu Hier stond hij nu en natuurijk rees nu de vraag wat hij eigenlgk hier kwam doen Zonder er over na te denken wu hij legelrecht nau de lop van den heuvel gestapt aangedreven 4oor een geheimiianige macht weUe hem gfheel beheerschte en waarop hij hoe vreemd t ook klinkt eenigsant begon te T c r t re u w e n In ujn Openigk spreken de Engelsche bladen van leeroof en oficieol wordt gemeld dat de regeering te Londen met die van Duitsch land en Frankrgk onderhandelingen hteft aangeknoopt over de vraag wat tegen deze houding van Russische schepen te doen is Aaiivankelgk meende men dat het een eigenmachtig optreden wal van do comman danten dier halpkruisers maar het blgkt thans dat het geschied op last der Russische Regeering de o is trouttens vooineraeus nog twee schepen van do vrywillige vloot naar de Roode Zee te zenden len oindo jacht op Engelsche schepen te maken De Times zet niteen dat de Mniacci het schip van de P and O dat door du Smolensk aangehouden en buit verklaard IS geen oorlogscontrabande aan boord had maar 300 ton kruit en wapenen eigendom van de Engelsche rtgeeriug en bestemd oor Hongkong Dat zou uit de scheepspapi reii duidelgk gebleken zgn Maar yooial over den status van de Russische bnipkruisprs maakt de Tim b zich druk g noeipt dieu dubbelzinnig ca onbevredigend en vraagt sinds wuiin ei schepen zich knnntn voordoen als oorlogs vaartuigen of koopvaard ts ui naai zg wenschen Wat deze Russische schepen doen lil de Roode Zee is m strgd met het volkenrecht En de door Engeland mge lelde onderhandelingen met Frankrgk en Btttfcichhiiid die beide vrienden van Rosland zgn en toch de Russische hindehvg e niet kunnen goedkeuren zullen naar het Ber iiner Tageblatt hoopt de regoering te Petersburg aanleiding geven om ten spoo digsto aan de hulpkruisers in de Roode Zee bevel te geven hun politietoezicht te stuken Want het zou anders wel eens kunnen ge benren dat de Russische kruisers als zee roevers door de oorlogsschepen van de drie andere natiën werden aangt houden en stuk geschoten ondanks de Russische marinevlag aan den gaffel De opgewondenheid te Londen ton gevolge van het optreden van Russische zgde tegen de Malacca neemt steeds toe nu in nadere berichten een duidelgker overzicht van bet gebeurde wordt gegeven Men gelooft dat de regeering door de openbare meening zal worden gedwongen ernstige veitoogen tot Rusland te richten De leiders der oppositie moeten zich bereid hebben verklaard elk optreden der regeering naar aanleiding van de Inbeslagnemingen in de Roode Zee te onderstennen De Penmsnlar and Oriental Company verzekert aan Renter s agentschap beslist dat de eenige munit e aan boord van hart schaamde hij sich eenigszins over hetgeen hij uitvoerde en hij nam tich vast voor om het nooit aan iemand te vertellen hoe kinderachtig hij zich had aangesteld Alleen daaraan dacht hi geen oogenblik om terug te keeren Integendeel nu hij eenmaal zoo ver was nam hij het vaste besluit om tot het einde door te iclten Indien hier ren schat mocht wezen dan lag die vermoedelijk diep in de ingewanden van den heuvel verborgen Welnu daar hij dan toch eenmaal ter plaatse was meende hij dat hij licht eens wat kon graven hoewel het naar alk waar schtjnli kheid munnikenwerk zou wezen In een hoek stonden een houweel en eenige spaden Harold nam die begaf zich er mee oair het midden van de vrij groote ruimte en halt ghmlachend om zijn eigen dwaasheid toog hij aan het werk Vooral had hij nog een tweede lantaren aangestoken die daar geborgen siond Hij verwijderde met zijn houweel een aantal tegels en maakte den grond daaronder los yervolgens trok hij zijn reganias uit en begon vlijtig te spitten De grond bleek zeer zandig en gemakkelijk op te werken a het had er inderdaad vee van of dit geen maagdelijke aarde was maar bewerkte specie van elders aangebracht Weldra stiet de spade op iets hards De kolonel raapte het op en hield het bij de lantaren Het bleek een oude speerpunt te n En dicht daarbij lagen eenige beenderen van een mensch of dier dat viel op het oog niet uit te maken Hoe belangwekkend dit nu ook heeten mocht het as mytx wat hi locbt dos awoegde bi dap de Malacca bestond uit veertig tonnen door de Bntt che regeermg bestemd voor den bestnardur van de schee tswerf te Hong kong Het is gobi ken dat do Smolensk en de Petersbarg niet alleen de Dardanellen maar ook het Sne7kanaul onder bandelsvlag zdn gepaüseerd Volgens gehmme inededeolmgen mt Antwerpen ZOD de Malacca aan boord hebben gehad monitie en erwprk voor belegering materiaal bestemd voor et n Jnp nsche zee havtn Dit zoo de rt den geweest zgn vau een bijzonder to zicht op n van de aanhouding van de Malacco Oe Mi acca kwam in den morgen van 20 Jnh te Purl Said aan en vroeg 400 ton koltn on 220 ton wattr en vooi raden om Chcrbonrg te knnnen bereiken De a nvraag fturd onderworpen aan het oordeel di r KgvpMsGhe Kgeenng dwr het geval zonder pree lÉent Üet is ditfto te maal dat etn ooriuifKprys hit kanaal duurging De Ma lacca moet te Fort Said bluveii in nlwach van nadere instructies Het Kchynt dat de bergplaatsen der Ma imd met kolen gevuld zgn en dat er niet ytm bohoelte uin wkter en voorraden was zoodat het schip zekoi zon hebben kannen vertrekken De geheele equipage van de Malacca 18 te Port Said aan wai gezet Ëen deel er van 18 aan boord gegaan van de stoomboot Oriental m t böhtemming naar Engeland De kapitein van de Malacca ïs aanboord van de Osiris naar finndist vertrokken om zoo spoedig mogelyk een rapport van het gebeurde aan de autoriteiten te knnnen uit brengen De EussiBche bemanning op de Malacca geplaatst bestaat nit veertig man onder bevel van laitenant Schwartz Bladen die in betrekking staan tot Let departement van bnitenlandsche zaken ta Berlgn zooals de Kbln Ztg die herhaal delgk als spreekbms dienst doet slaan een opmerkelyk kalmen toon aan over de wegneming van de Japansche brievenzakken van boord van de Prmz Heinrich De Köln Ztg vindt het onjuist dat men thans de aanhouding van Doitsche schepen door de Engelschen in het begin van den oorlog met de Boeren als pont van vergeigking aanhaalt In de eerste plaats badden de Boeren republieken geen haven en per voort totdat hij zich ter hoogte van de borst ongeveer in een soort van graf bevond Hij had nu een uur gespit en gegraven en hij voelde iich zeer vermoeid Ondanks de koude liep het zweet hem langtf kn rug Terwijl hij adem schepte hoorde hij de kerkklok twee slaan hetgeen zeer plechtig klonk in dien woesten donkeren nacht Nu groet hij nog een weinig voort en toen dacht hl er ernstig aan een onderneming op te geven waarover hi sich werkelijk een weinig begon te schamen Hoe toch zou hij den volgenden morgen tegenover zijn tuinman dien grooten kuil kunnen verantwoorden dien hij daar gegnven had i Üt zou hij hem ee ivuudi op rekening van de spoken laten komen i Nog wierp htj eenige choppen vol op Do Si daar juist dit opwerpen hoe langer hoe moeiehjker werd besloot hij nu in ernst het er bg te laten Hl stak de spade in het zand en klauterde met toijder eenige moeite uit den kuil weder op den vasten bodem Jongen jongen zeide hij knorrig iwat kan een verliefd mensch toch dwaze dingen doen Wie mij ooit voorspeld had dat ik in staat zou xijn om midden m den nacht als een dolle te gaan graven zou ik gek verklaard hebben En nu moet tk die boel weer m orde maken ook want txou toch at te belachelijk zijn als die gekke sprookjes door mijo dwaasheid nieuw voedsel krejcen en te vertellen dat ik zelf aan het werk ben geweest dat nooit Hij ging m uit te blazen op een omgekeerden mand zitten Nauwelijks zat hij dair toen zijn oog vmI op een langen ijferen koevoet tusschen bet was dus een rechtstreekscU verkeer over 7ee met hen uitgesloten en verder hebben de Knssen thans geen Duitsob stoomschip opgebracht lang aangehouden en tot lossen van de lading gedwongi n Daarentegen wyst men et up dal do Russische regeering zich kan beroepen op de bupahngen die den 27ijten Februari als vaste regels door den Tsaar zyn bekracht d en den volgenden dag openbaar zgn gemaakt Als 7de pant staat daarin Verboden is aan onzgdige staten het vervoer van vgaudelyke troepen van vuandelüke dépêches en brieven het verschafleu vau oorlogs en transportschepen aan den yand Maar de zin van dit ver bod 18 toch dat alleen de overbrenging van ambtelgke dépêches en schnltnren naar en van het oot loghterrein verboden is Wanneer een Duitsche reederg een stoomschip aan de Japansche regeering ala advie jacht verhauit dan heelt zy geen reo bt zich te beklagen mdien haar Bcbip in weerwil van zyn Duitsche vlag door Hnsaische kruisers woidt opgebracht Nu is de zaak echter anders gelegen Het geldt de inbeslagneming van de internationale post en daarvoor zal Rusland ook naar het oordeel van de Köl nische genoegdoening moeten geven Sir Henry Campbell Bantierman haeft Qon motie van atkenring mgedlead bg den Sp ak r waarin k t Engolache Huis verklaart te betreuren dat zekere miMMters officieele betrekkingen hebben aangenomen in een politieke organisatio die formeeJ haar instemming heeft betuigd met een stel l van voorkeus tarieven dat omvat de bflluting van voedingsmiddelen Deze motie doelt op de actieve deelneming van vier ministers aan de protectiebewoging van Chamberlain en op het feit dat twee ministers Lansdowne en Lyt telton zich een baantje daarby hebben laten aanleunen Balfour heeft de week beginnende 1 Augustus vooi de behandeling der motie vastgesteld De Times verzekert dat de hertog van Devonshire een soortgelijke motie in het Hoogerhuis zal voorbtellen Tegen verwachting zgn de redevoeringen lu de Hongaarsche Kamer over de verhoo ging der civiele lyst nog niet afgeloopen maar ze sukkelen toch ten einde Maandag heeft baron Buoffy de oud minister en meawe partgleider gesproken en dat wekte weer een oogenblik de ingesluimerde belangstelling Banffy maakte van zyn rede over het aan de orde z nde onderwerp een gansche andere gereedschap En ziet toen werd op nieuw de geest in hem wakker die hfem uit den slaap had gewekt en aanspoorde om de Doodenberg in dit nachtelijk uur te bezoeken Hoewel hij dien aandrang trachtte te bekampen en zelfs opstond om vertrekken was them onmofielgk weersUnl te bieden Mei een rekere potsierlijke vastlMradenheld drukte hij zieh den hoed over de oogen greep de lantaarn en vatte den deurknop in de hand M ar neen en duizendmaal neen die koevoet was at te verleidelijk daarmede moest hg de groeve toch nog eens peilen om te zien wat er verder tat Hij was nu eenmaal zoo dwaas geweest om het werk aan te pakken nu wilde hij t ook met len halve laten hggen hyewel hij alle hoop op een gunstigen uitslag reeds lang had opgegeven Wederom daalde hij m den kuit en begon nu met den koevoet te werken dien hij uit alle macht zoo diep mogelijk in de aarde stiet loeo hg het gzer met ontvettend veel moeite tot drie vierden van de lengte had ingedreven voelde hij dat het stuitte en wel op tets hards daar was geen twgfel aan In gruote spanning zette hij zijn onderzoek voort hel gut zoo wijd makende aU htj slechts kon Ja het was metselwerk of zoo het geen metselwerk was dan was bet ipM wat er terk naar geleek