Goudsche Courant, maandag 25 juli 1904

Café Billard gelegen nette volkrgke stand Den H ao flinke woning huur zeer billgk koopiom i waarvan gedeelte door Brouwèrg gevestigd kan bigven Bewyzen van omze by Heeren Leveranciers verkrggbaar Brievenfranco Letter R Koninginnestraat 1 en Haag j I JJtMm S V P wie van het mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergete vooral niet eén bezoek te brengen aan de Kinderspeelluin j 4T n dea Heer F CHBISTENSEN M HK jwckiki ïwr KiDderparllJeii Aanbevelend en raet hoogachting ¥ é CHRISTENSEN ï Il Vtlü I STOLirpKElSHHS TelaiunDUnmer 86 nADVOCAAf en Boerenjongens Anbevelena Firma C Louren TELEPBOON No fl J H Bdgbmans J Klein Blenmink M C Janssen M Qrooteman Hes en Co D Haakmann Wed M J Dykstra H L Bernhard J Goedhart H VMents D J V d Laak J Simons M Heulers E Bakker E T V Dgk f ten noordwesten Tan Moetienlinf en ten oosten van Anping te verlaten en bracht hun zware vcrlieüen toe Het gevecht begon den 18e en eindigde den 19e Generaal Koeroki naderde In den morgtn van den liBe en volgde de Bussen langs de IVji Di Russen schenen in noordeIgke richting terng te trekken Plotseling keerden twt e bataljons met 8 kanonnen om en vielen de Japnnsche voorhoede aan die zware verliezen leed De Russen bezetten een hoogte beschermd door den stellen oever van d rivier Te middernacht herhaalden de Japanners dau aanval Na een voorbereidende beschieting nadurde de Japansche infanterie voor den aanval Niettegenstaande de bescherming vun de artillerio hadden de Japanners ze r to lijden van het hevige vuor der Rus Kin De bi Blorming had sncces te half zes begon de terugtocht der Russen die echter godeeltelgk werden afgesneden en in de pan gehakt Ilo Russische troepen bestonden uit 7 bataljons en een regiment Kozakken Zy lieten 131 dooden en 300 geweren op hi t slagveld achter Den 19e raakten de Japanners slaags met een bataljon infanterie en 1000 man cavalerie nabg Tsjosjiapo ten noorden van Sjaotiehtse De Russen trokken over de rivier ieng 17 Japanners werden gewond Het schyiif dat de Malacc qaae8tie op het punt staat op bevredigende wyze geregeld te worden Reeds giSteren was de stemming op de beurs te Londen beter en stegen de Consols omdat daar het gerucht li fi ditt de regeling weldra t i wachten alond Dat gerucht nam steeds vaster vorm aan zoodat zelfs in het Lugerhnii gisteravond minister Balfour op een vraag van den afgevaardigde Uibon Bowles antwoordde geen voorhal ige verklaring te willen afleggen maar te willen wachten tot het einde der zitting Toen had echter de Minister nog geen bevestiging van het bericht ontvangen dat de Malacca in vrybeid was gesteld Officieel is dit bericht nog niet de ochtendeditiü van de Echo de Paris bevat echter een telegram uit Petersburg dat de Russische regeering last gegeven heeft de Mularca in vrgheid te stellen Inmiddels heeft I Ingeland een vriJ sterk eskader naar Alexandrië gezonden dut daar gistermorgen is aangekomen De Terrible en een paar kleinere Engelsche oorlogsschepen kruisen in do Roode Zee om daar de Rnssieche hnlpkruisers te bewaken en een derde flotiello zal aan den ingang der Dardunellen worden geposteerd om verdere liogingen van Rusland om do zeeëngte te forceerctn te beletten Het ooBflict is nog verscherpt door de beleediging dor Engelsche vlag waaraan de Russen zich hebben schuldig gemaakt De kapitein van de Malacca is aan land gezet Hg bezwaart zich er over dat de Russen de Engelsche vlag die hg aan den mast genageld had op beleedigonde wgze hebben afgescheurd Hg beweert verder dat de aanhouding van de Malacca niet in open zee maar in de territoriale wateren plaats had De oorlogsammnnitie aan bood van de Malacca was in kisten verpakt en voorzien van het officieele merk der Engelsche regeering de pyi zg bestond uit Ontplofbare stoffen stalen platen en voedingsmiddelen Maar te Londen gelooft men aan een vriendschappeiyke regeling hoewel men inziet dat Rusland langen tyd noodig heeft voor dat het tot bezinning komt De Hnndels Ztg van Peking meldt dat de regeering van den Mikado de mobilisatie heeft gelast van alle mannen geschikt om de wapenen te dragen Die mobilisatie is in dl ie groepen verdeeld de Ie groep van 40 000 man vormt de reserve van het actieve leger de 2e van 46 000 man is de oude Hohting vun reservisten en de 3e van 40 000 man vormt het territoriale leger De manschappen die de beide eerste groepen vormen hebben nog in t geheel geen militair ondcrwgs genoten In haast gewapend en zeer vluchtig geoefend zullen zy naar de havens van inscheping gezonden worden om van daar naar Mundsjoerge te worden gedirigeerd 1 0 3e groep vormen de depotbataljons die achterblijven om Japan te verdedigen Na deze lichtingen zal de Japansche generale staf over geen andere troepen meer kunnen bescliikki n In het Beierscho Huis van Afgevaardigden is doiü week bg het debat over de legorbegrooting een duel ter sprake gekomen dat wel is wanr reeds iii 1898 heeft plaats gehad dooh waarvan thans gebleken is dat do betrokken personen eerst op pressie van den minister van Oorlog daartoe zyn overgegaan De aanleiding tot het duel was een ongeoorloofde betrekking Jie er tusschen een majoor Seitz en de vrouw van den eerste 3 Initenant Pfeltter walke oMüitren in Angsn bnrg in garnizoen lagen bestond Toen dat I aan het licht kwnm had de Initenant een 1 krachtig scheldwoord gebrnikt waarop de majoor de brataliteit bad den Initenant nit I te dagen doch de regiraentscoramandani en I de eereraad verhinderden het tweegevecht I en majoor Seiti werd eervol ontslagen Zoo I tonden de zaken toen de minister v n OorI log met een geheime beschikking tnsschen I beide kwa n Deze werd in het debat donr I den afgevaardigde dr Heira die den minister I over het geval intorpelleerde voorgt lazen I Wy ontleenen mt dit trenrig curieuse stuk I d volgende zinsneden Het reprimeeren van I het doel door den regimentscommandant en I de eoreraad is wel in overeenstemming met I de bijlage van voorschrift no zooveel dat I volgens de hiich8te Willomsmeinnng het I doel meer dan vroeger moet worden tegen I gegaan doch slechts zoover als Standesehre I en goede zeden dit toelaten Daarait volgt I dat er gevallen denkbaar zgn waarin een I beslissing met de wapenen onvermpelp I schijnt Zalk een geval is hier wel aanwezig Had Initenant Pfeiffer een tweegevecht I ernstig gewild wat in zjjn positie van fflcier I slechts natuurlgk ware geweest dan had I het plaats gehad Het ministerie meent zgn I meening in deze daidelgk te moeten uitI spreken I Natanriyk had hierop het duel tnsschen I Seitz en Pfeiffer plaats Seitz word doodj eI schoten Pfeiffer gepensioneerd en wat het I ergeriykste van het geval is ook de regiraentsI commandant werd met pensioen ontslagen I De minister kon notanrljjk weinig aan dr I Helm antwoorden het eenige hulpmiddel dat I hg inderhaast vond was dat hg het causaal I verband tusschen beschikking en doel niet I küfr erkennen want de boschik king was geI helm en niet pcrsoonlgk aan de otlicieren I gericht I Het is geen wonder dat er maar op los I geschoten wordt zegt een Berlgnsch hlad I wanneer het bekend is dat aldus door geI heime ministers beschikkingen het dnelverbod I wordt tegengewerkt In het Kngelsche Lagerhuis heeft gisteren do Rcgeering in antwoord op een vraag van den heer Power eenige mededeelingen gedaan over de plannen voor de begrafenis van wglen president Krnger De ministor van koloniën Alfied Lyttelton zeide dat lord Milner op aanvraag der Regeering er in had toegestemd dat het Igk van president Krnger naar Transvaal overgebracht en in Pretoria begraven zou worden De regeering had ernstig vertiHiten i hoeverre kon worden tegemoet gekomen aan de wensch van den heer Power om een Engelsch oorlogsschip aan tje wyzen voor het overbrengen van het Igk van den oudpresident Maar zeide de minister de regeel ing acht bet onwenschelgk iets te doen wat niet in overeenstemming is met de wenschen van de familie van den ondpresi dent en met de algemeene gevoelens van diens land Do beste oplossing meent de minister gevonden te hebben door het volgende telegram te zenden aan lord Milner Deel aan generaal Hildyard mede dat de militaire eerbewyzen die h j wenschelgk acht in verband met de begrafenis van President Krugv de volle instemming hebben van de Engelsche Regeering De minister meende dat deze erkenning van de hooge posite zoo langen tgd door president Klager in Zuid Afrika ingenomen kan worden aanvaard door diens familie en door de Boeren bevolking Zg heeft alleen aan lord Milner opgedragen om zich daarvan te overtnigen en zoo dit niet het geval mocht tjjn aan den last in het telegram gegeven geen uitvoering te geven Het is verbigdend dat Engeland eindelgk al is het laat tot de erkenning komt van de hooge positie en de groote verdiensten van president Kruger in betrekking tot zgn land Het ware wellicht beter geweest zoo die erkenning wat vroeger gekomen was en het machtige Oroot Brittannie de laatste levensdagen an den grooten grSsaard wat lichter bad gemaakt door hem niet de vorgnnning te weigeren naar zgn land terng te keeren De eerbewgzen post mortem mogen als oen eerbiedige hulde worden aanvaard de eerbewgzen die men den dapperen zg het ook overwonnen vgaud niet onthouden mag hadden by het leven v in den president een beter denkbeeld gegeven van Engeland s grootmoedigheid Verspreide Berichten Fraheruk De nationalistische pers meldt dat de rapporteur in de affaire Dantriche de zaak niet voor vervolging vatbaar acht Het sociale drama dat te CInsea atgespeeld is heeft zjn oorzaak in zuiver politieke redenenDe staking brak uit op den vooravond van de jongste geraeenteiyke verkiezingen na begonnen te zgn in de fabriek van Crettiez i Tocfa acheen het tot een schikking te zul 1 1 len komen doch Crettiez verhinderde deze I I door van de arbeiders vergoeding te elschen I voor de gebroken ruiten en da overige ma 1 I terieelu schade Toen andere personen de I I schade wilden betalen werd zulks door I I Crettiez geweigerd hierdoor bewgzende da I bet hem slechts te doen was den arbeiders 1 I onaangenaam te zgn 1 I Natnnrlgk waren de arbeiders nn tot he 1 uiterste gebracht en Maandag brak de volkt 1 woede los mot het reeds gem jlde resultaat 1 I DUITSOHLAICB I De stand van het gewas in Pruisen oml I streeks midden Juli was als volgt 1 be 1 toekent zeer goed 2 goed 3 middelmatig I en 4 gering Wintertarwo 2 6 zomertarwa 1 2 9 winterspeli 2 2 winterrogge 2 6 zomer I rogge 32 zomergerst 2 9 haver 31 aard 1 appelen 2 8 klaver 3 5 Luzerne 3 3 gra I I 3 3 gras in de uiterwaarden 2 8 andere gras 1 soorten 3 5 De overeenkomstige cgfers van 1 de vorige maand waren 2 5 2 8 2 3 2 6 3 2 I3 9 29 28 31 27 30 2 5 3 2 Servië I De gemeenteraad van Belgrado besloot in 1 zgn jongste zitting het reeds vroeger be 1 sproken plan een gedenkteeken op te richten 1 voor Karageorge den leider van den eersten 1 Servischen opstand tegen de Turken thans I ten uitvoer te brengen Zonder discussie I werd dadeiyk voor dit doel een bedrag van 1 honderdduizend francs beschikbaar gesteld 1 VsHBBSieDï Staten I In opdracht van den Duitsdben minister 1 van oorlog is kapitein Grosz de bekende I leei aar hg het luchtscheepvaartliataljon naa 1 St Louis ge aan om deel te nemen aan den internationalen wedstrgd voor bestuur I bare luchtballons I BINNENLAND I De Avondpost verneemt datdeministe 1 I van binneulandsche zaken een circulaire heef 1 gericht tot JJedeputeerde Staten in de ver 1 I schillende provinciën waarin wordt mede I I gedeeld dnt het voornemen bestaot om voo de in 1905 te honden verkiezingen van leden I I van de Tweede Kamer een algemeene her I ziening van de indeeling der kies en stem 1 I districten aan de orde te stellen I Aan de gemeenteraden zal nu de vraag worden voorgelegd of wy iging van do ba1 staande indeeling van hunne gemeente in I I stemdistriclen noodig of wenschelgk is ep I I zoo ja hoe elk slemdistrict dan zou wordeil I I Deze herziening zal plaats hebben opdikk I I ieder kiezer gelegenheid hebbe binnen dé 1 I by artikel 57 der Kieswet aangegeven tyd I ruimte zgn kiezersplicht te vervullen 1 I Een niet onaardig incident zegt de Dev 1 I Ct speelde zich gisteren af toen de Koningin I en de Prins Deventer passeerden dat allicht I in vroeger dagen minder aangename gevolI I gen voor den daarin betrokken offlcier zon I I gehad hebben Een luitenant der huzaren I I was drnk met zgne manschappen bezig aan I I den kant van den straatweg tnsschen de 1 I Schipbrug en de buiten sociëteit en lette 1 niet bgzonder op een bedaard aankomende I I automobiel tot hem uit deze een zeer be I I leefde groet werd gebracht en hg bemerkte 1 dat de Koningin en de Prins zich daarin I voortbewogen i Het Koninklgk echtpaar vervolgde glim 1 lachend zgn weg Men meldt nit Utrecht H M de Koningin moeder bracht gister middag vergezeld van Haar logé s eep I bezoek aan Utrecht Omstreeks halfdrie kwam Zij met een rgtuig van Soestdijk op de Biltstraat aan Na verwelkoming 1 door den burgemeester werd langs Maliebaan 1 M iliesingel en Agnietenstraat naar de Lange l Nieuwstraat gereden tot bezichtiging viin I het Tabernakel van ds Schouten Na een I klein uur ging H M naar de Rijksmunt 1 Het gevolg van H M bestond uit graa 1 Schimmelpenninck en de freules Van da Pol I en Van Ittersnm Er was vrij T el ptlbliek I langs den weg I Aan de Munt werd H M ontvangen doo de heeren Van de Wall Bake muntmeester 1 en mr Blom secretaris van de Munt Aller 1 eerst werd een bezoek gebracht aan de stem I pel en medaille fabriek vervolgens aan de 1 werkplaatsen daarm aan de generale con 1 trole waar de controleur generaal dr Hoit Gemcnifde Berichten Gisterenavond is te Haarlemmermeer afgebrand de woning Tan den veehouder H de Lngt Nagenoeg niets is gered een aanzienlgke partg hooi ging mede vertoren Hnis en al het overige zjjg reiMkerd op Amsterdamsche benrspqlis De brand ontstond door het springen van een petrolenmtoestel sema het hooge gezelschap verwelkomde Sedert eenigec Gistermiddag ontving het op verzoek van een passeerend schip de Cape Ortegal voor ZaidAmerika bestemd een dozijn telegramaen ec zond die door naar de betrokken personen s avonds werd de correspondentie hervat met even goeden uitslag Op een laagharligen liianier heeft een boer ait Hoek b j IJerneuenzgn paard mis handeld Omdat het dier weigerde oor een wagen te trekken werd een stevig touw om de tong van het beest bevestigd en daaraan zoo hevig getrokken dat de tong werd afgerukt Het paard moest sterven volgens den veearts De langdurige droogte van nu ia voor velen wel heel lekker maar voor anderen weer zeer lastig Zoo voor de blokhniswachters der sporen die langzamerhand geheel van drinkwater verstoken zyn De H IJ S liet gisternacht voor dez menseben drinkwater treinen loopen De Schotscbe expeditie die in 1902 aan boord van de Nova Scotia naar de Zuid poollanden vertrok is in het vaderland teruggekeerd De eipeditie ontdekta laad tei V van de demarcatioign die op de kaarten van John Murray staat aangegeven Zg volgde de kusten die echter door een yswal van 150 M lengte ontoegankelgk werden gemaakt Zg loodde zeediepteii van 2600 vademen Een rgke verzameling visschen en weekdieren der Znideiyke IJszee brengen de wakkere onderzoekers mede Een dolzinnige weddenschap gingen drie roillionnairs te Brooklyn aan de heeren Ooirell Snyder en Jewell Zy wedden namelgk dat zg met bun Automobiel voor den sneltrein van Long Island zonden uit rgden waar deze over den weg van Merrick gaat Zg brachten bun plan ten uitvoer en wonnen zelfs al veld op den trein toen door een plotseling gebrek ann hun machine de locomotief hen inhaalde Alle drie werden Terpletterd Stadsnieuws GOUDA 23 Juli 1904 De heer A M van len Vring onderwgzer aan ie r k jongensschool te Oudewater ia als zoodanig benoemd aan dezelfde school alhier RiEuwiJE De gemeente rekening over het afgeloopen dienstjaar 1903 bedraagt aan inkomsten f 19132 25 en aan uitgaven f 17964 53V derhalve een batig saldo van f 1167 71 In de Donderdag j l gehouden vergaderingen van de polders Sluipwgk en de Vi ye hoef is aan den heer F H BulaensBrack Jr secretaris penningmeester van bovengenoemde polders op zgn verzoek wegens vertrek naar elders eervol i ntslag verleend uit zyn betrekking met ingang van den Isten Augustus a s Het secretariaat en het penningmeesterschap zullen zoolang de betrekking vacant is door het Bestanr worden waargenomen l T MooBDBEOHr 21 Juli Hedenavond omstreeks half negen is een automobiel op weg naar Den Haag even voorby den kruisweg bg het station te water geraakt De personen konden zich nog bytyds redden de auto is met behulp van eenige mannen en een paar paarden weder op het drofta gekaald doeb bleek Olgeachikt voor den dienst De nogr voorradig e PARASOLS zullen voor de i Pfy worden OPGERUIMD VAN OS Z Kleiweg E 73a GOUDA relMakCMi W ai BurierlUke St nd 3KB0bEN 20 Juli Catharina Haria Margaretha ouders P A Boegbaim es M C A BBtaesnog Johanna Cornelia Klazina ouders R A den Ouden en A J W ia Chatenier Sophia Wilhelmina Catharina ouders A B J Leeflang en J C van Leeuwen Leonardus Franciscus oiders G J van der Pejjl en M Moertoga 21 Johantea A itnua ooiera J i Kelder en J Bakker Christina ouders J Wgkhuizen en W Hoegee 22 Hendriks ouders J J Lakerveld en S van Waas Antoinette Henriette Caroline ouders A H B Martinet en C J H van der Kraft OVERLEDEN 20 Juli J C öroeneweg 4 j 21 G van Riemsbergen 12 m ONDERTROUWD A van Harten en J Tan Dam E van den Bovenkamp en A van Hattem C van der Wal en B Palm J A Hernia en H E SteenhoTen D Schouten en C Ë Sibbes J E Mansvelder te Haarlem en A Blom Gouwe C 3 ATELIER TER VERVAARDIGING VAN Dames en Kindercostunms volgens de nleaumtr methoile Aanbevelend D J ENGRLBREGT DE JONG Aan bovenstaand adres kunnen nette M Leerlingen en aattifotnen ll nMere £ üuidar jMm fsn ff£ v geplaatst worden ï ï S f I III Van af heden is de aflevering Alle NOUVEAUTÉ s in llistels Costtimes Blonsei KOKKEN ROBES en worden tot spotpiyzen OPGERUIMD van onze bekende NIEUWE AALBESSEN JENEM weder begonnen Aanbevelend l VKiVTKr ITi N Flinke Broodwinning Door omstandigheden onafbankelgk Van Terkoopers wil direct of later TER OVERNAME A NGEBODEN een sinds 20 jaar Firma IIEHMAN Z00 Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 gelegen bestaand Aanlej en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaolbureau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aausini tingen Contracten en voorwaarden verkryghaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHUARKT ieon Grijs Haar DimSESOBEBllIHS meer Ue Nieuwe i oailoii doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hoofd weg Eischt op den hals London Prys f Slf en f t SO per flacon Verkrggbaar in de ROZENDAAl M 9 bg Izaük Cats Door aanschaffing van bet NIEUWSTE StSl EEM Schietmasker woeden de beesten door my tonder eenig ggtfovl of p u gedood Tevens is door deskundigen uitgemaakt dat deze methode van slachten niet den minsten nadeeligen invloed beeft op de kwaliteit van het vieesch Aanbevelend i3C j icniiiiiGiA I Papier molen iOUüA Firma M JONKHEID Vleeschhouwer E = S O O S TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN slaande Lampen Piano lampen Öanglantaarns BDISBODD£LUIfi ARTIKELEN ilh i Email Koper A I B O I i Vernikk Brittannia Metaal ENZ ENZ TE llUUIt in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamera ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaardenTe bevragen TURFMARKT H 258 DelftscheSl A Olie SANGLIRIOSE het best bekende middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte De heer Th R de Zwart Nassankade 361 te Amsterdam zendt ons de na volgende dankbetuiging op Volgaarne verklaart ondergeteekende dat hg na het gebruik van enkele flesschenj Sanguinose zich veel krachtiger gevoelt Amsterdam C BOLWIDT In de meeste gevallen is tweemaal peï dag een eetlepel 15 gram voldoende uan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Itat It goeakooper OaH eentg ander ëergelUk mUdel I per fl f 1 50 6 fl I 8 12 f 15 Verkryghaar te Gonda by WOLFF Co Westhaven WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN T MERK OUitd JBNEVKII NIGHTCAP worden dringend verzocht met het oog op voorkomende vervalschingen zich te overtuigen of behalve de handteekening op t etiket ook do naam P HOPPE 8f HIE kM in de kuik gebrand en het roode lak op dekurk voorzien is van nevenstsand stempel IMP JPrnnduleHne namaak al gerechtelijk verixtlgd worden Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz Laatste Week De Zeventiende groote HE fiELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 30 Juli 1904 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE 0p iedere 30 loten 1 prijs 3 334 prijzen HOOFDPRIJS 12000 Grid LiCL Ccari tsuan teaa é prijs 2000 Gulden in Contanten 3e prijs 1000 dulden in Contanten 4e prijs 500 Culilen in Jontanten Voorts Paarden Koeien Varkens Schapen Rijwielen ynainuichineti Meubelen HuUhoudeliJhe Artiktlen ent enz Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrggbaar bg D J JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bg LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL OoBthttven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 128 JOH db BOER Lz Hazerswoude Dorp Dankbetuigingen wy ondergeteekenden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo O voor de goede ontvangst van de door ons gewonnen pryzen in yn Verloting te Hengelo G gehouden en beveelt een ieder ten zeerste aan zyn geluk eens te beproeven door t koopen van een of meer loten in de Zeventiende Verloting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 30 Juli 1904 A Ververgaert ï van Galen A L v Eist I W Dnnnewold B W t Horschot K V Dyk G Vogel E Römlingh K K Oosterhois A V Assau H J Wigman De Geluksvogel G J Smegers H ten Onden J Aan Es Hz M Boenen T Dekker A H Loskus Letses H de Leeuw Lissans Bonman J V Uhm V d Linde Teune Tegelen Benkum Wageningen Wintersdyk Oud Loosdr Deltzgl Nieuwolda Udenhout Arnhem Sittard Oldenzaal Hoogvliet Gorichera Schore Heenvliet Maastricht s Heerenberg Deventer Amsterdam Eibergen Wehl Rotterdam Kampen NUmegen Borculo Herkenboscb Grootebroek Zwolle Enschede Groningen Amsterdam Diemerbrug Hargerwgk Woensel Blerik Geleen Hoogeveen Apelknal Rbenog Groningen Gestel Rostnm Broekerbaven Zoelen Bergen op Zoom Gulpen L Kuipers H Storg P M Muis P V d Hegden H F Muldars P Hanwert G Verbeek öz D M Scheffeluar W Hutschem J Janssen M Lemmers Vncht Nieuwerkerk St Kruis Meppel Velzen Venrug Roermond Beek Boek Dordrecht Groningen Kantors Oosterbont Vriezeveen Caberg Z Zlerikzee Bussnm Steenwyk St Maartensdyk t Zand Helder Lochem s Hertogenb Groningen Utrecht Groniogeo Britram Adorp Groningen W Cornelissen N de Zwart A J Rychhorst W Moerië J E Bramer J E Aerts A Hofman L Voncken Cromb S Smeets M Goedhart W J S Huiskes J Postma J C H AUerim J Aman J Ummels H G Krom J J V d Sllttl H J Pinter Cb Scherpenisse J Bulthuis J Koning C D Brongoest J P A Leenders H Kemp J Sieger R Mulder Sj W Kouw W Loonstra E Dull Zeer vele dankbetnlgingen liggen nog ter inzage by D J JANSEN te Hengelo