Goudsche Courant, dinsdag 26 juli 1904

dus geen algemeene illaminatieavond zal zijn Ook znllen geene fabrieken bezocht worden Verspreide Berichten eenstemming verkregen Met het oog op dehierdoor ontstane ongelegenheid heeft H H de Koningin besloten die Kamer te j ntbinden en zullen de Stalen der onders kidene Gewesten eerlang tot de samenstell van een nieawe Kamer overgaan De Koningin heeft mg opgedragen Hüne Heeren ü dank te zeggen voor den üver on de toewijding door U betoond In naam der Koningin verklaar ik deze zitting der Stalen Generaal te zgn gesloten Den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt hierna dour de commissie uitgeleide gedaan waarna de vereenigde vergadering wordt gesloten FaXKKRIJK I De staking van de horlogemakers te Clnies 1 die een zoo dramatisch verloop heeft gehad 1 is eergisteren geëindigd nadat patrnoni en I werklieden tweemaal een onderhoad met 1 elkander lindden gehad Eerstgenoeniden 1 hchben nlle cjschen van de arbeiders inge I willigd De werklieden van de verbrande fabriek van de ürnm rettiez de oorzaak van de 1 ramp zullen voor het meerendeel door de andere fabrikanten in dienst genomen worden De moordenaars verdedigen hnn bonding door de verklaring dat de stakers hnn hnis hebben aangevallen en met een steenworp een kind van een honncr verwondden Bovendien zeiden zjj verscheidene brieven te hebben ontvangen waarin zj bedreigd werden met den dood OoSTKKRlJK HOKOiHIJK Uit Weonen wordt gemeld dat keizer Frans Jozef op 30 Angnstns te Marienbad een ontmoeting zal hebben met koning Edward van Kngeland om zich van daar naar Bohemen te begeven waar hy de groote najaarsmanoeuvres zal bijwonen NOOBWEOEK Keizer Wilhelm betocht Donderdag de Domkerk te Drontheim het fraaie orgel werd tijdens het bezoek bespeeld terwijl een mannenkoor eenige liederen ten gehooro bracht Op speciaal verlangen van den hoogen bezoeker werd nog een toegift gegeven en zong men het Noorsche volkslied waarmede de keizer zijn groote ingenomenheid te kennen gaf SPINJB De minister president Haara heeft gezegd dat de bezwaren legen een overeenkomst met Marokko niet grooter zijn dan die welke zich by andere onderhandelingen van dien aard voordoen Er moeten nog slechts enkele punten te regelen zjjn Ter gelegenheid van het Koninklijk b zoek aan Helmond zal daar een indnstrieele tentoonstelling worden geopend in een gebouw dat daartoe zal worden opgetrokken in de Wilhelminalaan Door den Gemeenteraad is voor de versiering een blanco crediet toegestaan De tentoonstelling lal na vertrek der Koninklgko familie noj 14 dagen toegankelijk zijn Gemcng de Berichten De SCrataconranl No 172 bevat het 1 volgende lapport van den Raad van Minis 1 Iers aan Haro Majesteit do Koningin van I 16 Jnli 1904 Aan de Koningin I De Raad van Ministers veroorlooft zich 1 ingevolge do machtiging op 15 Juli jl door I Uwe Majesteit bij hel onderhond ten paleize 1 I Hel Loo mondeling aan zijnen Voorzitter I verleend Uwer Msjcsteil hiermede eerbie 1 digiyk aan te bieden I I lo een ontw Tp beslnit strekkende om de I zitting der Staten Generaal op 23 Juli e k 1 I te sluiten en 1 I 2o een onlwerp besluil strekkende om 1 I de Eerste Kamer der Staten Generaal op I 1 23 Juli e k te ontbinden onder vaststelling f I van den Bden Augustus e k als den dag I I waartegen de Staten der onderscheidene I provinciën tol de keuze van leden der Eer 1 I ste Kamer zullen worden opgeroepen I I De aanvrage tot de machtiging om Uwer I I Majesteit een ontwerp besinit tot ontbinding 1 I van de Eerste Kamer Ie mogen voorleggen 1 I ruitte van do zijde van den Raad op de I I overweging dal het wetsontwerp tot wgzi 1 I ging en aanvulling van de wet tol regeling 1 I van hoi hooger onderwijs strekte tot ge 1 I deeltelijke uitvoering van de in het pro 1 I gramma van het 1 Augustus 1901 opgetre 1 I den Kabinet blijkens de Troonrede van 1901 I opgenomen vrijmaking van hel onderwijs in I I zjne onderscheidene vertakkingen 1 De niet aanneminiï van dit wetsontwerp I door de Eerste Kamer der Staten Generaal I deed alzoo een conflict ontstaan tnsschen 1 haar en het regeeringsbeleid van dat Kabi I net Op tweeërlei wijze is dit conflict lot I 0 ilosaing te brengen en wel öf door terug 1 treden van hol Kabinet 6t door ontbinding 1 van de Eerste Kamer Tot het eerste dat I is tot eerbiedige aanbieding van hun geza menlgk ontslag gevoelden de leden van den I Raad geene vryheid rekening hondeïde zoowol met de tegenwoordige politieke sa I monslelling van de Tweede Kamer als met I den nilslag der onlangs voor de Provinciale I stalen gebonden verkiezingen Zy waren 1 mitsdien eenparig van gevoelen dat do out I binding der Eerste Kamer behoort te volgen 1 De Voorzitter I KUYPER Uit Maas en Waal schrgit men aan De Tgd De beide rivieren die soms zo laastig kunnen zgn de breede alatigstroomende Waal en de smalle snelvliotende Maas ze lijken wel kalme tamme beekjes de laatste vooral Bevaarbaar ziJn ze nog zoow t tenminste maar de rookpluimen die hier en daar en ginds soms meer dan een nnr op éénzelfde plaats uit den schoorsteen van een stoomboot omhoog stygen bewgzen dat stuurmanskunst vereischt wordt om de vele ondiepten en zandbanken te vermgden die als voetangels en klemmen den Maasboden en zelfs hol Waalbed tot gevaarlgke plaatsen maken bg dezen ongekend lagen waterstand Of hieraan de officiense opening van den Nieuwen Maasmond schuld heeft Of die opening op een kier ons reeds zulke parten speelt Men vermoedt het Wél zal de langdurige felle droogte er ook niet vreemd aan zgn miar t is toch opmerkelgk dat juist dezen zomer nu de Nieuwe Maasmond zich nog slechts tol een flultmondje opende de Maas tol een peil daalde waarop zg sinds menschenheugenis niet stond En als dat vermoeden juist is hoe zal t dan komen als op 8 Anguslns a s de mond bij Hoosden zich in zijn volle wgdte opensperren zal Dan kan de Maas van Maastricht lot Andel wel eens een holle weg worden roet hier en daar een plasje waarin de rausschen ploeteren kunnen na eerst een zandbad genomen te hebben De crimineele Kamer van het hof van cassatie in Frankrgk ia klaar mot hel hooron van getuigen in de Dreytuszaak Althans voorloopig Maar het opstellen van hel rapport zal vreest men nog veel tgd vorderen Een onderofficier te Maagdenburg is wegens 1 25 gevallen van mishandeling van onde 1 hoorigen en aansporing lot meineed tot een I jaar en zo maanden tuchthuisstraf degra I datie en ontslag uit den dienst veroordeeld 1 een musketier die op last van den oude officier een valschen eed afiogde kreeg een jaar tnchlhnisBtraf met 2 jaren eerverlies I en ontslag uit den dienaf terwijl een aantal I anderen die uit angst voor den hoofddader 1 Peter in de instrnctie valsch getuigden met 1 2 tol 21 dagen gevangenisstraf zijn getr I fen De gruwelen kwamen hierdoor aan hot 1 licht en hel proces was daarvan een gevolg 1 dat een musketier Pomleit zelfmoord beging om aan do ondraiglgke mishandelingen te ontkomen geiyk hy in brieven voor zijn familie nagelaten schreef Een goede zwemmer De in New York aangekomen stoomboot Scbimosa hee l een Laskar aan boord dien zy midden in de Roode Zee beeft opgevischt De man vertelde dat hg door een golf van de Imane een stoomboot van Ceylon was weggespoe d en drie dagen in t water gelegen had Toen men hem vond zwom hy nog goed en een nnr later werkte hy reeds met de overige bemanning De kapitein wilde den man nietgelooven en nam inlichtingen te Suez Daar vernam hy dat de geschiedenis wa r was enkel had hy niet drie dagen maar toch meer dan twee dagen in t water gelegen In zake de spoorwegdiefslallen te Roosendaal wordt nader gemeld Het onderzoek in deze geruchtmakende zaak wordt steeds ijverig voortgezet en schijnt het einde nog niet te overzien Werden in den loop dezer week wederom een drietal personen in hechtenis genomen nl een machinist een stoker en een ontslagen arbeider ook heden heeft men weer eene aanhonding gedaan Bg dezen persoon werd een karre vracht van diefstal afkomstige voorwerpen in beslag genomen tervyi mede nog Un huiie van den zich reeds in hechtenis bevindenden K eene partg manufacturen werden achterhaald De kazerne der marechaussee lykt wel een opslagplaats van diverse goederen alle van deie diefstallen afkomstig en nog steeds groeit bet aantal aan Nu reeds bevinden ich elf personen in voorloopige hechtenis en naar algemeen gedacht wordt zal het hier liet by blijven BINNENLAND STATEN üENIiHAAL Vereenigde Vergaderinjf tot sluiting der zitting 1903 1904 Voorzitter de heer J E N baron Schimmclpenninck van der Oye De Voorzitter leest een koninklijk besluit voor waarbij de Minister van Binnenlandsohe Zaken gemachtigd wordt de zitting van de Staten Generaal over 1903 1904 te slniten De Voorzitter benoemd tot leden van de oommissie voor in en uitgeleide de heeren Kist Dnymaer van Twist De Stuors Wojtjer Van Veen en Smidt De Minister van Binnenlandsche Zaken door de commissie in de vergaderzaal geleid neemt plaats v66r den Troonzetel en leest de volgende slnitingsrede voor Mijne Heeren 1 Gedurende deze zitting der Staten Generaal kwamen onderscheidene maatregelen van wetgeving tot stand F ene met Frankrijk geslotene overeenkomst betreffende den wedorziJdBchen invoer uit onz Koloniën en uit Frankrijk en de Fransche Koloniën werd door II goedge keuid De beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van tuchtscholen bracht de Kinder I wellen een slap nader lot hare invoering Eenige artikelen van het Wetboek van Koophandel ondergingen een wenschelijk gebleken wijziging Voorstellen tol herziening van do Gemeentewet en van de wet op hel Krankzinnigenwezen mochten Uwe medewerking verwerven Het aan de Nederlandsche Bank verleende orlrtfoi werd verlengd en herzien In verband hiermede werd besloten tot intrekking van de mnnlbiljetten en tol hel toekennen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel aan de biljelten van de Nederlandsche De wet lol herziening van do belastbar opbrengst der gebouwde eigendommen onderging eene noodzakelijke verbeUring en in de wel op do Vermogensbelasting werd oen recht tol navordering opgenomen Do aanleg de exploitatie en hel gebrmkvan telegrafen en telefoon werden naderwettelijk geregeld Bepalingen betreffende de m noBtginning werden met wijziging van de bMlaande Mijnwet vaalgosteld Do ainleg van onderscheidene werken van algemeen nul word bevorderd De oprichting van een departement van landbouw in Nederlandsch ludië werd door U mogelijk gemaakt Omlrent hot wetsontwerp tot woxiging en aanvnlling van do wct op het Hooger Onderwijs word met de Eerste Kamer geene orer Koninklgk bezoek aan s Hertogenbosch 1 Do Brabanlsche bladen bevatten thans I het officieel programma vastgesteld behon I dons goedkeuring van H M voor het Ko I ninkiyk bezoek op 17 18 19 en 20 Aug H M de Koningin en Z K H de Prins 1 komen op 18 Aug te 4 uur te s Hertogen 1 bosch ann Dan volgt een rit door de stad Te 6 sar aankomst op het gouvornemenlsgebouw I Te 7 uur diner aangeboden doo de I Staten van Noord Brabant in hel Gouvernementsgebonw 1 18 Augustus Te 10 nnr vertrek per rjj 1 tuigen naar Heusden tot opening van den 1 Nieuwen Maasmond Tern2 komal te f Bo8ch per boot te ö uar Vervolgens per rijtuig naar iQonvernementsgebouw en diner aldaar in besloten I kring Des avonds gelegenheid tot het brengen I van valies ann Hare Majesteit v66r hetGonvernemenlsgebouw door verschillende 1 vereenigingen 1 19 Angnstus Te 10 uur met een rijtoer 1 door de stad bezoek aan de CalhedraleKerk van St Jan en aan de Illnstre Lieve I Vrouwe Broederschap 1 Dejeuner in het Gouvemementsgobonw Te 2 uur rgtoer over Hinlham Don Dnn 1 gen St Michiels Gestel en Vnght Terugovor het nieuwe terrein langs Havensingel 1 Boschdijkstraal en Koninginnelaan alwaar 1 aan het personeel der fabrieken aldaar ge I legenheid sal worden gegeven Hare Hajea 1 teil hulde te beloonen I Bezoek aan het Conconrs Hippiqne Te 5 nnr terugkomst in het Gonveme 1 oenlsgebouw I To 7 i nnr gastmaal in het Stadhuis aan 1 geboden door den Gemeenteraad van Her I logenbosch 1 H Majesteit zal lieh in gesloten r jtaig i naar l Stadhuis begeven en ook vandaar 1 terogkeeron naar het GoDvernemenlagebovw 20 Aagnsltts Te 10 nur vertrek naarEindhoven 1 Hare Majesteit lal op geen der avonden I een rijtoer door de etad maken loodat er WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HONlillHMJKR VVBItlKKE Voedert uw Vee met de xulvere murwe merk Ster en Jifj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voeding swaarde HereDiploma Parlja 1900 liegen Gouilen Medalltea Gèeii Kinlilioesl Geen liilliieiixii Om ICiiiklioosl Innuciiza Horst 11 flaaii i oiiin r binnen den korthl mogelgkcn tgd te dueii gcniven neemt onmiddeliyk de toevlucht tol de van uds bekendp hekrouiuk en werelilluToi indc Superior Druiven Borst honigExtract iH F L 11 ii r II vr uit da Koninklijke Stoomfabriek 1 E HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEH HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 et 40 et b j Firma WOtfJS £ Co Westhaven 198 flo a 4 t4 B SriS iV Kleiweg K luO liouia E a VAN MILÜ Veerstal ü 126 te i o A BOUMAN Moordrecht l INKrfK Niewirhtrkad JJwl A N v ii ZB88KN Sc wonAOTm J Tn ÏOIIKKN o B V WIJK Oudtmairr A SCHEER Haaitrteht P W EUK OiidmaUr K ïasdsr BEUDBN te Beeumjk P v o 8PBK MofrtapeUe 1 o STAR Waddim meen Wed J HOLST Waddingeveen M KOLKMAN Waddinanem P A ut GS 0 07 OudewaUr ik tt JONGB OuimetT 1 P EA8T1LBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop De rechtbank te GnitdfoH keeft een Frakschen antomobiliat Kmile Richard tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hg een Engeiscben wielrgder bad overredob tengevolge waarvan deie het leven verloor Er was geconstateerd dat de Franechman reed met een snelheid van 30 mglen per nar Te Geneve heeft de justitie twee berggidsen in hechtenis doen nemen welk feil I algemeen verwondering wekt daar beide I personen zeer gezien waren hy de bevolking I niet het minat om hun bekendheid met tai I van gevaariyke hoogten en passen in het gebergte wat hun een reputatie bad doen I krggen bg de vreemdelingen en bezoekers I van het land die veelal nitalnitend hel geI leide van deze gidsen verkozen Omtrent de I aanleiding hunner arrealaties is het volgende I bekend geworden Eenige jaren geleden I trokken de beide gidaen met een Engelach I bezoeker hel gebergte in doch weldra kwaI men zg zonder den vreemdeling terag die I naar het heette zich tegen hnn raad in op I een zgpad had begeven en zgn onvoorzichI tigheid met den dood moest boeten daar I hy in een afgrond was gevallen en verpletterd Werkelgk werd zyn Igk later gevoudea I en hel voorgevallene spoedig vergeten De I vorige week liet een der gidsen zich achter I ontvallen dat de vreemdeling niet door eigen I onvoorzichtigheid was omgekomen maar door I hen beroofd en daarna vermoord was geI worden De justitie kwam dit ter oore en I gelastte een onderzoek by een streng verI hoor vielen belden door de mand en bokenI den wat naluuriyk hun arrestatie tengevolge I had I Men schrgfl nader uit Hilversum aan 4 N R Cl dd 21 doaer I Ter aanvulling van het vorig bericht om Irent hel gebeurde op de Meent diene nog het volgende Hul hoofdbestnnr van de Gerechtigden tol de Gemeene Heiden en Weiden van Gooiland had het Rietgewas en het Ruigt verpacht aan de landlieden Da Meester en Veenman Eenige mannen uil Korlenhoef waren bezig het verpachte al te maaien en in een schuil te voeren De opziehier Van Es van de nlenwo partg heeft getracht dit met eenige mannen te verhinderen doch daar do Korlenhoovers een dreigende bonding aannamen heeft bedoelde opzichter de zaak tgdeiyk laten rusten en van het gebeurde aan het hoofdbestnnr kennis gegeven Alstoen hebben zich heden morgen eenige leden van het hoofdbestiat vergezeld van een rgksveldwacbter en 34 man naar de Meent begeven om zoo noodig met geweld aan hel maaien een einde te maken De voorzitter de heer Fl Vos heeft gevraagd of men bereid was onmiddellgk het werk Ie taken en de namen der mannen opgeschreven Wilde men den vorigen dag niet ophouden heden was men dadelgk bereid aan het verzoek te voldoen De voorI zilter heelt toen hen voor het niet verder I kunnen werken schadeloos gesteld De arbelI ders hebben vervolgens de sngmessen tegen I biliyke vergoeding afgestaan en zyn verI trokken De mannen van het hootdbestaar I der Gerechtigden zgn toen aan het werk I gegaan en hebhen de schuit gelost I Wanneer het biykt dat werkeiyk de op I lichter Klaassen de aanlegger van dit feil I is zal het hoofdbostunr hem voor dit wederI rechleiyk optreden straften en zyn vee nl I 14 beesten van de Meent verwgderen I Zooala wy reeds schreven is de commisI saris van politie uit Hilversum die melees I 12lal agenten verschenen was reeds spoeI dig vertrokken daar alles volkomen rustig I was I Door hel hoofdbestuur zal voorloopig eei I wacht op de Meent gelaten worden I Van de gelegenheid door hot hootdbestaarder Gerechtigden geboden om vee over tescharen van de meenten hg Naarden en a de Oostermoenl naar die van Hilversam werd tot hedenmiddag 12 uor oo goed alsgeen gebruik gemaakt Door het Busanmerhek werden een 7lal beesten op de Meentgebracht m i De werkzaamheden vili het inteawe bestuur worden druk voortgezet Stad en Lande geeft geen volk heden In het werk Ryklveldwacht en gemeentepoHtle bigvea ter bc waking van het stoomgemaal en de woninit van den opzichter Klaassen Op de Meent heerschl volkorten rust en orde Door onachtzaamheid van den maekiniit van den sneltrein Brussel Gouda Amtar dam die tegen 4 nur te Rotterdam aoet aankomen liep de trein Vrydag by het binnenryden aan t station Benra ongeveer 50 meters door het onveilig signaal Op dat oogenblik stond een trein naar Dordrecht voor op het tweede spoor en was er voortdurend beenen weergeloop nit de wachtkamers over het eerste spoor Gelukkig a de stationschef de heer do Braln het dreigende gevaar en liep gebaren makende ea roepende den sneltrein tegemoet loodat nog ioiat bytyda kon gestopt worden De w irte U Parja il merkbaar atgano men tot groote voldoening van de Pargaenaara De regenbui van Woensdagmorgen waa de voorbode van een onweer dat een weldadige verkoeling heeft gebracht al hield de regen niet lang aan De waterleiding moet met volle kracht werken om dagelgks 50 000 M te kunnen leveren wil zy in alle behoeften voorzien Het onweer heeft Woensdag ook in veracheidene andere plaateen van Frankrgk verafleming gebracht Johannes v H ontslagen secretaris en ontvanger der gemeente Bafloo die terecht beeft gestaaa wegens valschheld in geschrifte ten nadeele van de Nedert Hypotheekbank te Veendam wier agent hg was is door de Groninger rechtbank ontslagen van rechtsvervolging De eisch was 6 nuandeo gevangenis De rechtbank te Groningen heeft by haar eergister vermeld vonnis in zake mr Struben contra den heer van Oss beslist dat het artikel in de Nieuwe Financier op waarheid berust en niet is vervat in beleedigende termen De beer v O is dan ook alleen veroordeeld terzake van het artikel in de Prov Groninger Cl wegens eenvoudige belaediging een klachtdelict waarbg de waarheid van het ten laste gelegde niet in aanmerking komt en bewgs daarvan niet is to elatea Sy het beklimmen van den MOnch is een Engelscbe dame 24 jaar oud omgekomen In gezelschap van twee studenten haar landgenoolen was zg van Monlreui vertrokken om den gletcher lo beslggen en door het breken van een touw stortte zg in oen 100 meter diepen kloof waar haar lochtgenooten slechts haar verpletterd en onherkenbaar lyk terugvonden Het werd naar Lausanne vervoerd waar de ongelukkige met haar moeder logeerde en is daar begraven Op de kermis te Ryssel is een petroieummotor die een caronssel dreef gesprongen waardoor veracheidene personen zgn verwond By de onlbulling van het standbeeld te Leur N Br voor Adriaan Van Bergen het turfschip van Breda 1590 in September a s aal als feestredenaar optreden de heer J B Meerkerk directeur der hoogere burgerschool te Sappemeer By gelegenheid van de onlhnlling en de daarmede gepaard gaande feesten wordt een gedenkpenning geslagen in verschillend metaal Deze pennin zal aan de eene zgde vertoonen hel standbeeld mei de haven te Leur en omgeviag aan de andere zgde het turfschip door de ophaalbrug van het kasteel te Breda binnenkomende Zaterdagochtend werd te Naarden de warmoezier H van den Berg zittende op zyn groentekar door do Hnizer stoomtram overreden met hel gevolg dat hy kort daarop overleed en de voor de kar bespannen bil moest worden afgemaakt Men meldt nit Eibergen Op het Uaaksbergsche veen brandt het reeds gernimen tgd in de perceelen van kleine verveners Zoolang hel zich tot deze perceelen bepaalt zorgen belanghebbenden dat het niet verder gaat en halen hun turf weg Komt het in de grootere verveningen danis het einde niet te voorzien Van officieeloptreden verneemt men piets hoewel juistop dit gedeelte van het veen nog watergenoeg voorbanen is om den brand teblnsschrn Door het niet werken der remmen is een ernstig tramoagelnk gebeurd te Le Havre Een riectrische tramwagon kou niet meer tot atilataan gebracht worden en liep daardoor met groote snelheid tegen een hnis Het Toorbalkon en het dak van den wagen werden verbryzeld de mnnr van het hnis werd gedeeltelijk ingedrnkt en een 2 M breede bree gevormd Eenige winkelrniten werden vernield De inzittenden werden dooreengeworpen en voor het meerendeel gewond De arbeider A Hoek te Klaaswaal kreeg hf het koolzaad dorschen van een paard een tra legen hel liebaam waardoor hy erntige kneuzingen bekwam Te Ibppel is het fê jarig loontje van K B 1 ket baden verdronken Bulgaartche movers hebben des 14 jarigen loon vaa a rfken Turk is het dorp Schekovo woonachtig ontvoerd en eischen van den vader een losprys van 30 000 gulden onder bedreiging dat zg den knaap znllen doeden wanneer de gendarmes op hen af aionden worden Cider de Utal Moderne lettre de cachet heeft een Engelsch jeurnaüat te Pargt gevestigd de h or Bertie Marriott verslag gegeven van een tweemaandsch verbljf in het krankzinnigengesticht te Charenton waarin hy was opgesloten op aandrgven van zyn vrouw een Ilaliaansche voordien wedawe van een Franschman die zegt men in hetzelfde krankzinnigengesticht is overleden MarrioU schgnt zgn behoud te danken aan de flinke bemiddeling van het Engelfcche gezantschap Van Fransche zyde schynl mevrouw Marriott erg gauw geloofd te zgn Een proces zal nog volgen Soldaten op wacht is t verboden met anderen dan den wacblatiosser le redeneeren Maar de wacht op het Proefveld aan t Scheveningsche si rand kwam daar toch gister toe toen een collega hem na jaist niet vriendsohappeiyk bejegende Van redeneeren kwara t tot vachten messen werden gelrokken en al spoedig was een der mannen buiten gevecht gesteld door een steek in den arm De dader werd in arrest gesteld de gekwetste na voorloopig lo zgn verbonden naar het hospitaal vervoerd Het water in de Noord Duitscho rivieren biytt steeds vallinde Moest vuor eenige dagen de scheepvaart op de Elbe groolendeels worden gestaakt thans zgn de Moesel Spree Havol en Weichsel ovcnmin voor diepgaande schepen toegankeiyk geworden Sedert 1811 heeft men zoo ii lagen waterstand niet gekend Te Dresden ia de Elbe geheel uitgedroogd en de bodem zóó vei hard dat men er hel ongewone schouwspel kan zien dat de bewoners lotfpen le wandelen waai anders een wild broischende stroom voortstuwt Ten gevolge yan de stremming der sclieopvaart zgn honderden inenschen die andera een aardig weekloon bg het goederenvervoer te water verdienen werkeloos geworden In Bohème kan geen enkele aloombool meer vai en in Saksen gaat hel nog hier en diiar maar veelal lioogst bezwanrlgk daar rai n telkens gevaar loopt op den bodem le zullen stoeten Geen wonder dan ook dal men hier reikhalzend nitziet naar regen Stadsnieuws I GOUDA 25 Juli 1904 Bg kon besluit is met ingang van 1 Augustus 1904 benoemd tol kanlonrechter plaala vervanger in het kanton Gondn Q L j Brouwer ontvanger der regiatrnlie en domeinen alhier By de gehouden Eindexamens H B S Zuid Holland Zuideiyke Commissie zgn geslaagd W den Oudsten 0 C L Schippers A W de Kouingh J A Teginck van de H B S alhier Gisteren had in de achlerzaal van hel café Unie een onderling concours plaats van de schermvereeniging Eendracht Als secondanten fnngeerden daarbg de heeren A Bax en J van Duuren sergeanten der infanterie alhier Heel wal pubUek woonde de vergadering bg eensdeels uit sympathie met de jengdige veroeniging nu een half jaar oud en anderdeelg om eens flink le zien werken Nu er werd danig gewerkt en na nauwgezet overleg werd de le prgs toegokend aan den heer W Nieveld de 2e prgs aan A T Polei en de 3e prys aan den heer J Wassing De pryzen bestonden in Injtevoorwerpen Door den voorzitter werd herinnerd dat de oefeningen geregeld Dinsdagavond van 8 10 nnr en Zondagmorgen van 12 2 nur plaats hebben in bovengenoemd café terwgl belangstellenden steeds welkom zgn De Postduiven veroeniging de Vriendschap hield gisteren hare eerste oefeningsvlncht met jonge Duiven geboren 1904 door een heer werd gratis paard en rgtnig beschikbaar gesteld om drie groote reismanden met dniven naar Berkenwonde te brengen en ze aldaar te laten vliegen vervolgens zal telkens des Zondags worden gevlogen Dordrecht Roosendaal Mechelen Mons en Creil in Frankryk De boottocht naar Hellevoetslnis van wege de afd Gouda van den Ned R K Volksbond zal op Zondag 21 Augustus a s plaats hebben Plaatskaarten zyn verkrygbaar bg den concierge van het Bondsgehouw en hg de kden der Propagandaclub Onder bevoivan des len lait H Gramberg en onder medegeleide van den 2en luit M J G E van der Horal beiden van de inf O I leger eerstgenoemde met verlof h 1 1 en laatatgenoemde k la suite van het kol werfdepot vertrekt 20 Aug een detachement BoppIeUe troepen van 4 onderofficieren en 30 miodereo laar O I Dames en Heeren BADCOSTUUMS A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA BEÏÏES VM ROTTERDAM ZATERDAG 23 JULI L K H K Staatttemtnijen NEDEHtAro Obligatien Nederl Werkelgke Schuld 3 951 951 Italib Inschröving 1862 1891 5 97 Sbevie Ohligalieleening 1895 4 70 Turkije üefinificeerde Scbnld Receplsaen 4 80 Braziub OWigatien Recepissen 1903 5 91 i PromtwiaU en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligatien f 1000 18981903 3 97 HypoÜteek Bavken Pandb le Algem Groninger Scheeps Hypb 4 i 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbauk 4 99V Pandb Frieach GroningscheHy potheekbank 4 99 Pandb Holl Geldereche Hypb 4 99 Pandb Hollandsoho Hypb 4 99 4 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewg en van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Rollerd Hypb 4 101 Pandb Eoltord Hypb 3 97 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandscbe Hypb 4 99 Pandb Zecuwscbe Hypb 4 99 Pandb Zoid Holl Hypb 4 99 99 Petroleum Chidernennntifn Aand Kon Ned Mg lot Expl van Petrol bronnen 515 Seïieepvaart Diversen Obl Nat Grondbezit 4 99 Cerliflc Vereenigde Ainerik Fondsen le serie 4 102 l oovwegleeningeit NqfJEDAHEBiKA Atchison Topéka en Santa Fé Cert v gewpne aand 72 Miss Kansas Texas Cortiflcal en van Aandeelon 16 Trainweg MautHcftappijen riaagache Ïrnmw Mg Oblig 4 98 98 Preiniekemngen Nederland Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruia 74 w ÏÏlTmB Beioib Loten Stad Brussel 1886 2 103 i Af i vrf s £ ï ff£fify yit vffsmfre v Alle NOUVEAUTE s in itantels Costumes BIoi ROKKEN RÜBRS en worden tot spotprgzen OPHKKUIMD AiivEiiTi i Tn i Telephoomiet Qoiida Abonnement I 40 per jaar voor perceelen bilBien een kring van K M 1 gelegen AaiiU en oiidLM houd jj rafis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalbureau Op 1 Hei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT 11 II LI IJK lil de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN fi Kamers ruime Warande Kenken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden ïe bevragen TURFMARKT H 258 Het l Mt muchaddyMte tn Xeik m kk lyluu poelimlddil TOOt Httru Ifwl en vooral dftmet en Kindcrwhoenwerk êSA le de Apiireluut van C M Mllllir Ce KfJ Blrlla Beyth Str 14 Men lette oe Ul op num en fabrlekemerk Verkryikeir ky HietH Wlnkkllen In Hheeewerfc lalMtertee ereierireiiiet eit Seeeraal DekBt kr W larleMaaa Arekaa BENIB DEM 7M THEE fffii wnnlt rerzovlit op l MKUK Ie letü ii UIT HBT MaOWUM VAH VI lUVENSWAAYZüNEN QOBINOHBM I Ke THKëEN woraeti nt gele 4 rerd iii vereegetde pakjes van ft kAa LA w en em Ned one ® tnet Termelding vau Nonimer er Prys roorEien van nevenstaaiK Merk Tolgeufl de Wet gedepo Deerd Zich tot de uitvoennt van geferde orders aanbeveleDde 1 c HUI voorheen 1 BRKKBAART Lz