Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1904

Naar Suriname daar hadden u kontrak voor vgf jaar heel goed Waarom ze hun land verlaten hadden en kontrak hadden gemaakt f Ja omdat zo het prettig vonden Z waren mee4 allen uit de residentie Semarang en meenden met vyf janr kontrak meer te kunnen verdienen dan op Java Ze badden nu ook geld en konden dns in de warong op het terrein hier sigaretten koopen on lekkornjjen Verder vonden ze het erg panas de warmte was nog erger dan in hnn dessa en l was maar gelukkig dat ze hier zulke goede gelegenheid hadden om te mandien baden By den uitgang stonden een paar die om sigaren vroegon en toen men hun eenige sigaretten en sigaren gaf waren ze zeer verheugd en herhaaldeiyk riepen ze dankbaar een Tabeb tabeh toewang gegroet mjnheer De Javaanljes hebben hel hier niet kwaad De warmte bevalt hnn en zoolang ze maar rooken kunnen en af en toe wat snoepen zyn ze gelukkig De ruira badkamers waar ze met het frissche water plassen kunnen I naar believen zgn bgkans geen oogenblik I onbezet en de kok en zgn helpers hebben I heel wat te doen oni voor dit liongerige I volkje op te disschen Groote pannen rgst en I schalen vol gebakken bot en kruiden stonden I gereed De Maatschappg zorgt dat de I emigranten niet te kort komen integendeel I ze krggen feitelgk nog meer dan waarop zo I recht hebben I t Was een echt Oostersch kgkje in dit I Javaansche kamp Ie Amsteidam als men I er zich de klapper en pisangboomen by I dacht precies de Javaanljes zooals men ze I in de Oost in hun kampongs ziet I De kantonnale raad van Zttrich heeft een I nieuwe regeling van den geneeskundigen I dienst ingericht op den grondslag van een I algemeene belasting op de gezondheid Er is I nl een belasting van 4 35 tr per nummer I vastgesteld wat een jaaropbrengst van I 500 000 fr zal geven waarmee 40 geneesI kundigen zullen warden bezoldigd die dan alle ingezetenen gratis zullen moeten behandelen in geval van ziekte danig kan zg voor latere onrechtmatigheden 1 of machtsmisbrniken nimmer een precedent 1 zgn Een averechtsche toepassing der GrondI wet treft niet deze maar alleen de parlgen I die om der wille van een begeerde bevoor1 rechting of uit misplaatste politieke solidari teit zulk misbruik bedreven of toelieten 1 Aangaande de byzetting van het atoffcliik 1 hulsel van president Kruger kan nog t vol I gende worden meegedeeld I President Stegn zal in teerste volgryiuig plants nemen Voorts gaan behalve de reeds genoemden mee een deputatie uit het Ant werpsche geraeentebeatunr de hoeren Cannoel I oudvice consul en de doktoren Heymans en I Los de laatste uit Utrecht Op uitdrukkeiyken wensch van de familie I zullen de twee bedienden van den president I die hem in den laatsten lyd zgns levens ver 1 zorgden in den stoet volgen Bekend ia dat van Nederlandsche vereenigingen zich zullen laten vertegenwoordigen de Ned Zuidofriaansche Vereeniging dj Haagsche afdeeling van die vereeniging de Z A 8 M en de Ned Oranje Vereen uit Botterdam Veimoedelgk gaan ook afgevaardigden van het All Deutscher Verband uit Beriyn moe Do kransen en bloeij stukken welke mochten worden aangebode nf zullen aan het Staals spoorstation aan den rouwwagen worden gehangen De linten zullen na de overbrenging van hel stoffelgk overschot naar ZuidAlrika een plaats daar in het graf krygen Gemengde Berichten I Meer dan schandeiyk schryfl het Haagsche I Dagbl is Zondag door t publiek gezondigd I tegen de wetten van goede orde door het I bestormen en bevechten van trams Wederom I zag men de hoeren met stokken en dames I met parasols bataille leveren We zagen I dames geheel aan elkander vreemd de een 1 de andere aan den arm grypen om elkaar I van de zitplaatsen te verwyderen ten einde I zelf te kannen zitten I Een beambte van de Holl Stoomtram werd I door een juffrouw brutaal bejegend en daarna I door het loket heen met een parasol in het I oog gestoken I De dame weigerde de politie haar naam I op te geven en zocht een goed heenkomen I door het publiek geholpen Evenwel slaagde de politie er toch in den naam der dame te weten te komen te 7 ün van een en dezellde maatsilhappy te en werk zamen gebonden wat werkgever nemer geraeenscbappeiyke belanden doet illerand hebben Bovendien verklaarde zich tegen den btrüdkreet Proleta iërs aller landen vcreenigt n Hg wenschtej veel liever alle bewoners van één en hetzelfde land toe Ie roepen schonder ann schondijr te gaan teneinde vooral tegenover het l uitenland sterk te kannen staan Hy bekende verder niet te gclooven dat alleen de staat ten ganste van den arbeiderrstand zon kannen ingrgpen maar verwachtte daarentegen zéér veel heil ten bate van den vooraitgang van ieders persoonlijke medewerking Met dergeIgke levensbeFchonwingcn was bet voor Mil lerand niet langiT mogelgk lid te biyven van de socialisliscbe party Men zal zich welliclit nog herinneren dat er eenige jaren geleden ook al eens sprake van was dat hg zna worden uitgeworpen Minister Balfoar antwoordde gister in het 1 Engelsclie Ijagerhnis op een aantal vragen 1 betreffende liet üi beslag nemen door Ru land van Biilsche schepen en de hiermee in verband taande geschilpunten omtrent inter1 nationaal recht Hy zeide dat deze qnaesties 1 inderdaad betrokking hebben op vraagpunten 1 van zeer verschillenden aard waarvan som mige behnoren tot de ingewikkelde qnaest es 1 van internationaal recht andere tot de by1 zondere quaestie welke gerezen is door de 1 omstandigheid dat een schip van de Rasslsche 1 vrgwilllge vloot op eeuige Britsahe koop1 vaarders beslag heeft gelegd De overweg n1 gen welke verband honden met deze laatste cjnaestie staan slechts in indirect verbandmet de qnaesties van internationaal recht Wat het beslag leggen ter zee betreft I de moeilgkheden ik mag zeggen de groote 1 moeiiykheden want ik wensch deze niet te 1 verkleinen hierdoor gerezen raken een f1 zonderlgk vraagstuk dat de Britsche re1 geering met groote zorg Vervuld heeft en I nog vervult Doch tevens kan ik vorklar n 1 dat thans de voorteekenen wyzen op een I gunstigen afloop Toejnicbingen Ik geloof 1 niet dat het raadzaam is meer over deze I zaak te zeggen dan dit 1 Later bericht In antwoord op do ver dere vragen zei Ministor Balfour dat het 1 Suezkanaahordrag bepaalt dat eer butge 1 maakt schip zal beschouwd worden als een I oorlogsschip en dat een oorlogsschip het vrye 1 recht van doortocht heeft Ik geloof dus I niet zeide de minister dat eenige bgzondere 1 moeilijkheid zal ontstaan uit dit gedeelte I van deze quaestie of dat dit aanleiding zal j geven tot een ingewikkeld onderwerp van 1 geschil tnsschen twee mogendheden Schepen op wettige wgzo buitgemaakt mogen door het kanaal varen zonder inbreuk te maken op de internationale overeenkom t Blgkens telegrammen van den Belgisch n gezant te l cking in Antwerpen ontvangen zyn er Belgische zendelingen door de Ihinee en vermoord In Hoepel oen dichtbevolkte arovincie in het centrum van China waar de inoriolen of Minderbroeders drie vicaiiaten hebben is de Belgische bisschop Verhaeghen en zyn broeder niet ver van I tsjnng vermoord Ëen pater werd gevangen meegevoerd on heeft later het lot der beide andere zendelingen moeten deelen Ook de Times heeft deze berichten en voegt daaraan toe dat krachtens Prankryks protectoraat op de Fransche autoriteit het onderzoek in deze zaak en de verdere bemoeiingen neerkomen V Te Wa shington is 26 Juli een telegram ontvungi n van den Upie gezant te Peking don hiei Conger waarin hy melding maakt van de hora gedane mededeeliog dat de Uusson Nioetsjwang ontruimd hebber Naar aanleiding van het in ons blad gapl latste bericht betreffende de arrestatie van oen beëedigd translaleur lo Amsterdam verdacht van orakoopiug tot meineed wordt ons van betrokken zgde bericht dat de juffrouw by wie de gearresteerde inwoonde niet veroordeeld is wegens beleediging van d politie en niet tot 3 dagen hechtenis maar tot f 10 boete dat in de zaak niet twee maar slechts één Duitacher voorkomt die weder is losgelaten evenals de tweede getuige dat de zaak niet voor het Hof geweest is en dat er geen brief van M gevonden is waarbg hy iemand geld beloofde voor een verklaring onder eede welke zon strgdan met de waarheid N Cl Heden verwacht men de uitspraak in t Koningsbergenproces De Minisier van Justitie heelt inmiddels een poging gedaan om het hof uit zyn netelige positie te redden Zaterdag werd een telegram voorgelezen waarin de Minister mededeelde De Russische Regeering heeft de Pruisische in gelicht dat bgzondeio wellelgko bepalingen volgene welke aan het Dnitsche Rgk behandeling op voet van wederkeerigbeid gewaarborgd ia niet bestaan Echter is de Russische Minister van Jnalltie van meeuing dat volgens art 260 van het oude Russische strafwetboek dat door het door den Tsaar op 22 Maart 1903 bekrachtigde strafwetboek bevestigd is aan het Duitscho Ryk in derI geiyko gevallen als hier wederkeerigbeid I gewaarborgd is Overigens ia die wederI keerigheid uitdrukkelgk gegarandeerd in da I aanklacht die de Russische ambaasadear o I 22 Nor 11 ingediend heelt Uit Utrecht wordt gemeld i Naar wg vernomen ia te Groningen aai f gehouden en naar hier overgebracht en in I voorloopige hechtenis gesteld mr H H jadvocaat en procureur die verdacht wordt I van verduisteringen I In het kamp der lavanen Sedert een i paar dagen kan men nu en dan door Am I sterdam s straten een troepje oosterlingen I zien loopen onde geleide van een Hollander 1 of van oen anderen bruinen broeder die i deze stad meer thuis is dan zy Het zgn I Javaansche mannen en vrouwen uit hun i land met een stoomer van de Maatschappg 1 Nederland overgebracht en die a s Ween 1 dag met de Prins Willem V naar Paramaribo I zullen vertrekken om in de West op de 1 plantages te wérken 1 Het Hbl heeft eens in het Javaansche I kamp een kgkje genomen Dit kgkje in dit tydeiyk verblgf was niet onaardig Er zyn ongeveer 180 mannen en I i vrouwen bij elkaar Enkele mannen zaten 1 op de steigers te genieten van de zome warmte lakoniek hun sigaretje rookend I Hier en daar zaten enkele vrouwen met 1 elkander te redekavelen en lieten ook de 1 blikken doos met tabak en sigarettenpapier lustig rond gaan Soms zag men een jonge moeder die naar Javaanschen trant haar 1 kind op den mg in den slendang met zich droeg Boven in de ruime emigrantenzaal hadden I zich de menachen hun hoekje gekozen tegen I de wanden hadden zg bgeen hun matje en I kussens en dekens en datgene wat zg van I hun eiland hebben medegebracht Zg lagen I velen het bovenigf ontbloot den hoofddoek I afgeworpen en het lange gitiwarte haar los I langs de schouders hangende op hun matten te dommelen In enkele hoekjes waren sommige by elkander op bezoek en zaten in een kring nedergehurkt te roeken en te spelen Elders weder hielden een paar Javaansche schoonen die het zich ook gemakkelgk hadden gemaakt den sarong opgehaald tot onder de armen hun vrienden voor den mal en stoeiden en ravotten Op een matje zat een jeugdig Javaantje met een roode fez op het kopje en verder slechts gestoken in een keurig baadje dat hy lo we droeg te genieten van den inhoud van een pannetje dat uama hem tusschen d ekrniste bruine beentjes had gezet Ze schenen zich allen in dit tgdelgk tehuis waar ry de ruimte hadden wouderwei op hun gemak te gevoelen Op de vraag waar ie heen gingen antwoorddan ze Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rnpsen Oorwormen Torren PisHf beddm Het reinigen van luis b Rundvee chaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Kozen Abrikozen Perziken on verdere Vruchtboomen en Broeikastep en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verscb onschadolyk geurig niet bindoriyk do gebruiksaanwüzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohlnaal Spuitje mot oen gevulde JlUSfl 50 per stel N ontvangst vnn postwissel ii 10 cont of 8 postzegels ft 5 cunt wordt eon monstünluoa Zitiveringsvut viui 100 tam tooge ondün fl kluino doosjus 5 cent Alios mot gebriiiksuanwij ing iwnbovelingen en utteBloiu Verspreide Berichten j Fraskkuk De bloedige gebeurtenis te Cluses heeft nog con staartje gehad Na een protostmeeting in de arbeidsbeurs te Lyon gehouden in verband met het drama te Ctases trokken 20 X manifestanten door de stad tengevolge waarvan bet tot heftige botsingen kwam met du liandbavors van rust en orde Beloib Te Bergen in Henegouwen zal een technische hoogcscliool worden geslicht met een aansluitende nyvorheidsklasse en een daarbybehoorend museum Voor den bouw is een crodiet toogestaon van 700 000 francs DU1TSCHI HD De gemoonlebesturen der steden Dortmund Bochum GelsenKircben en Hagen hebben onderling besloten tot de stichting van een polilie school waar jonge mannen zieh voor bet ambt van politieagent konnen bekwamen De Beiersche minister van oorlog Von Aach heeft zgn ontslag gonomeD Te Barendrecht had Zondagmorgen een treurig ongeval plaats De 18 jarige laadbsnwersxoon Frana T werd op een sink klaverland dood gevonden Een revolver lag naast het Igk Men meldt uit Den Bosch De eerste luitenant der infanterie K te s Herlogenbosch in garnizoen die sedert Vrydag vermist werd is gisteren door de daartoe uitgezonden troepen langs den Pettolaarsen weg doodgeschoten gevonden Men veronderstelt dat hy zellmoord pleegde in een vlaag van zwaarmoedigheid Ook rerkrUgbaar bU A DROST Korte Tieudéweg D 4 WAARSCHUWING H H VERBIUIIKBRH VAN T MKRK OVttE JKUKVKBI NIGHTCAF worden dringend verïochl met bol oog op voorkomende vervaiBchingen zich te overtnigen of bebalve de hand leekening op t etiket ook de naam P HOPPG SCHIEU kM in Ifie kurk gebrand en het roode lak op de kurk voorzien is van nevenstnand stempel iW Vraudwleuêe namank xal gereelaeHJk vervolgd worden Verkrüfjbaar bij M pJeETERH Jz Zooala men weet bevindt de vrouw van den vergiftigden F J Datema nit do Haarlemmermeer zich in voorloopige hechtoni Haar medeplichtige D van t Hoff bevindt zich nog op vrje voeten Men weet zelfs niet waar hg zich ophoudt De offlciai van justitie Ie Haarlem heeft thans naar de 0 H Ct meldt alom doen aanplakken de volgende bekendmaking Honderd gulden belooning De officier van jBstitie te Bsarlem looft 1100 belooning Te Oldenburg heerscht in hevige mi ts de typlins Reeds heeft de ziekte 39 gezinnen aangetast De oorzaak wordt toegeschreven aan den ilechten toestand van het grondwater Op bevel van de autoriteiten zgn in de voorsteden twaalf bronnen gesloten Te Dresden werd een proces behandeld dat in vele kringen buitengewone aandacht trok Het betrof nl een aanklacht tegen den redacteur eener krant waarin het optreden van een predikant werd gegispt iTiLIE Uit Rome wordt aan de I atrie gemeld dat de regecring bevel heeft gegeven tot het opmaken van een Igst van alle goederen aan de Italiaansche congregaties behoerende Deze statistiek zou als basis moeten dienen voor een nieuwe wel in voorbereiding tegen de godsdienstige orden COLDHBIA De tot president gekozen generaal Reyes heeft na zgn benoeming de afgebroken diploipatieke betrekkingen met de Vereenigde Staden hersteld De vroegere gezant te Wu ington Hewan werd weer als zoodanig I met e vert genwooi diging belast BINNENLAND 1 De slnitingsrode en het outbindingsad ies 1 Uit De Nieuwe Courant I Wy weigeren eens en voorgoed het 1 geen geschied is als een constitutioneel prece 1 dent te erkennen om de eenvoudige reden 1 dat uil hetgeen in strgd met den zeer dui 1 duiyken geest dor örondwot geschiedt nooit I gevolgen voor de toepassing dier wel mogun worden afgeleid De ontbinding nu was oen 1 daad van machtsmisbruik en niet van rechtshanteering 1 Met te meer nadruk spreken wg eze 1 stelling uit nu De Nederlander vond dat I van liberale zgdo op de ontbinding niet eel 1 valt aan te merken Wil het blad onze I grieven kennen dan bobben wg slechts te verwyzen naar het scherp gestelde reqnisitolt van prof De Louter Zeker formeel heeft de Rogeering krachtens Kamers te ontbinden Maar daaruit volgt geenszins dat zg naar partyiust of politieke begeerlgkheid dal meebrengt van die bevoegdheid kan gebruik maken Evenmin als b V hel formeel onbeperkte budgetrecht der VülksvortegenwoordigiDg deze naar constitutioneele beginselen veroorlooft de begrooting af te stemmen om rebenen daarbuiten gelegen De omstandigheid dat de Grondwet het ontbindingsrecht geeft sluit ongetwyield in dat het in sommige gevallen mag en moet worden gebruikt ook ten aanzien der Eerstfr Kamer Het is onmisbaar wy citeerenprof De Louter om een ernstig conflicttuaschen Regeering en Volksvertegenwoordiging dat alle samenwerking tot stilstandbrengt bjj dreigend gevaar tot oplossing la I brengen Om een incidenteel vraagstuk I in don zin dor oogenblikkelgke meerderheid I te beslissen mag het niet gebezigd worden I Van een onmacht der Regeering om tenI gevolge van de verwerping der Ho ger 1I Onderwyswet haar taak naar behooren te 1I vervullen is niets gebleken Integendeel 1I het beweren van somplige bladen der r oh 1I terzyde dat ook de Drankwet straks de I Tariofwet do ziekteverzekering en wat niet 1 al op den tegenstand der Eerste Kamer I schipbreuk zouden Igden is onbewezen Al een I De Nederlander was eerlgk genoeg om I dit rniterlgk te erkennen Ën zelfs indien 1 de Regeering ter goeder trouw kon me nen I dat lunar gansche werkkracht door een tol 1 selmatige tegenwerking van het Hoogerhnls met lamheid zou worden geslagen dan nog 1 had zy met ontbinding bebooren te wachten I totdat van dit systematische verzet ion 1 gebleken z n Op dit oogenblik is het a ter inatief in het gisteravond gepubliceerde ap 1 port van den Ministerraad aan de Koni gin 1 gesteld dat het ontstane conflict sle hts op twoe6rlei wyzo tot oplossing la te I brengen en wol 6t door terugtreden van 1 het Kabinet öf door ontbinding van de Kerste 1 Kamer eenvoudig niet waar 1 Zonderling vooral is een ander argument 1 dat niet alleen door bladen van de rechter 1 lyde maar ook b v door het Sociaal W ek 1 blad wordt gebezigd De toestand was zoo I wordt gezegd abnormaal wgl de samen telling der Eerste Kamer niet meer oNereen 1 stemdei met die barer constituenten Maar begrypt men dan niet dat art 91 der Grondwet volgens hetwelk een derde der voornegen jifren gekozen loden om de drie jarenaftreedt aan de politieke mogelgkheid van een dergeiyken abnormalen toestand sanctie geeft P De strekking van het artikel is geen andere dan de samenstelling der meerderheid in het Hoogerhuis van een wellicht kortstondige volksmeening onafbankelgk te maken I en juist daarmede zgn materieel de grenzen Kkan hel formeel onbeperkte ontbindingsrecht van art 73 gesteld De jongste partgdaad der Regeering ia met den geest der Srondiret in stryd En aM oo j lit voor hen oi haar die aan de justitie te Haarlem zich bekend maakt en betrouwbnre en voor bewgs in rechten brnikbare inlichtingen kan verschaften Ie Omtrent de aanwezigheid van Doms van t Hoff oud 39 jaar werkman laatst wonende te Haarlem Orermeer Hoofddorp in of nabij de herberg van F J Datema aan den Venneperweg in die gemeente in den nacht van Zaterdag 11 op Zondag 12 Juni 1904 en omtrent de omstandigheid dat gemolde Dorus van t Hoff omstreeks dien tyd in t bezit is geweest van Arsenicum rattekruid De inlichtingen behooren mondeling of schrifteiyk zoo volledig mogelgk te warden gegeven aan den ondergeteelende Paleis van Justitie Jansstraat Haarlem Men meldt uit Haarlem Maandagavond brak alhier in het ontsmetlingsgebonw tevens magazgn van bedden matrassen dekens stoelen ledikanten linoleums enz der firma B van Liemt Voldersgracht 23 alhier en hevige brand uit In een oogwenk stond het gebonw met zyn licht ontvlambaren inhoud in lichterlaaie zoodat aan blusschen niet meer viel te denken Met 8 waterstralen bestreed de spoedig aangekomen brandweer het woedende element doch kon daarmede alleen bereiken dat de brand tol het eene perceel beperkt bleef dat geheel uitbrandde De omliggende werkmanswoningen kregen veel waterschade De bewoners van deze huisjes zyn er dan ook hel slechtst aan toe want hun inboedel werd vrgwel vernield terwgl geen hunner verzekerd ia Do heer Van Liemt daarentegen is goed verzekerd Omtrent de oorzaak van den brand verkeert men in t onzekere Omstreeks 7 uur begon de brandweer bet vnnr meester te worden en tegen halfacht rnkten de eerste spuiten in Een dertigtal infanteristen waren de politie bebnlpzanm by het afzetten van het terrein Een groote menigte belangstellenden was op de been Gedurende den thans geéindigden oogst zyn van het station Beverwgk 2 668 956 kilo aardbeien verzonden In bet geheel wordt da oogst op 4 millioen KG geschat Nooit is die oogst zoo groot geweest terwgl de prgzen toch zeer bevredigend bleven In deze dagen van geweldige hitte zyn arbeidende en loopende menschen vooral by nauwsluitende en ondoelmatige kleeding t mpestaan zonnesteek blootgesteld Voorboden van den aanval zyn groote malheid pgn in t achterhoofd beklemdheid duizeligheid en hartklopping De spraak wordt flauw de polsslag sterk en de lichaamstemperatuur neemt toe Let men op de voorboden niet dan zygt do getroffene bewusteloos neer zgn aangezicht wordt blauw rood de oogen star de polsslag zwak terwyi de ademhaling geschiedt in snelle korte trekken Slaapzucht is I gevolg en wordt geen hulp aangebracht dan is niet zelden de dood t einde In t algemeen is de behandeling van iemand die door zonnesteek is getroffen de volgende Men brenge den patiént op een koele plaats make de kleeren los en besprenkele aangezicht en borst met koud water Dan komt wrgving van t lichaam vooral van de voetzolen aau de beurt Biyft de ademhaling weg dan beginne men met kunstmatige ademhaling evennU by een drenkeling Keert het bewustzyn terug dan late men den zieke by kleine teugjos frisch water drinken Dat t in ernstige gevallen geraden is dadeiyk een arts tu raadplegen spreekt van zeil Voorbehoedmiddelen tegen zonnesteek zyn Liehte doelmatige kleeding geen nauwsluitende boorden of schoenen en onthouding van bier en sterken drank by moeilijken arbeid Dit Ternate schryfl men Op een militairen tocht is sergeant Ortlepp bijna het slachtoHer geworden van zgn plicht Hy all kommandant had de opdracht gekregen zich met een detachement fnseliers naar den krater te begeven By onderzoek naar een geschikten weg is hg in een zeer diep ravgn gevallen Twee malen heeft hg beproefd eer boven te komen twee milen ook is hy naar beneden gestort Uitgeput gewand aan hals en arm zonder proviand heeft hg daar een nacht en byna twee dagen onder hevige regens doorgebracht Gelukkig macht het luitenant Boskes en sergeant de Brayne met een paar soldaten en eenige koelies gelukken na een gevaarlijken tocht sergeant Ortlepp nit zün netelige positie te redden Voor de rechtbank te Brunswgk had zich oezer dagen baron RudoU von Bodnngen vroeger leeraar aan een landbouwschool aldaar te verantwoorden wegens het verzenden van een uitdaging tot een tweegevecht De baron had hel herhaaldelgk met ten van de oudere leerlingen aan den stok gelud wat hem loo verbitterde dat hy den jongen uitdaagde Aan de dagvaarding had de strydlustige paedagoog geen gevolg gegeven waarom de rechtbank besloot hem in hechtenis te laten nemen Stadsnieuws GOUDA 26 Juli 1904 De Sondsche Zwemclub zal op Zondag 31 Juli een ouderlingen wedsirgd houden die zal aanvangen des namiddags half twee Het programma luidt aldus No 1 Snelzwemmen op den buik baan 40 M Prgzen zilveren en bronzen medaille No 2 Snelroeien in tobben Pryzen Kunstvoorwerpen No 3 Snelzwemmen op den rug bai 40 M Prgzen zilveren en bronzen medaille No 4 Hindernis zwommen Pryzen Kunst Pauze 15 minuten Gedurende de pauze waterspel No 5 Snelzwemmen op den buik baan 80 M Pryzen zilveren en bronzen medaille No 6 Touwtrekken Pryzen Kunstvoor N 7 Pop duiken diepte 2 M Prgzen Zilveren en bronzen medaille No 8 Een party waterpolo Dadelgk na afloop nitdeeling der pryzen De inschryving voor de verschillende nummers wordt gesloten Donderdag 28 Juli des namiddags 4 uur De St Ct no 173 bevat wetten van den 15en Juli 1904 houdende o a naturalLantie van Clemens Joseph Hugo Biaping en Aloysius Theodorus Ferdinand Bisping alhier By Koninklgk besluit zyn benoemd inot ingang van 27 Juli 1904 tot eerste lnitenant bg het wapen der Infanterie bg hel 4de regiment de tweede luitenanla C W ten Brink en A Rietveld beiden van het korps Gekozen tot wethouder te Bergscheiihoek de heer H Pnnl Do politie te Rotterdam heeft naar do Lange Torenslraat aldaar overgebracht een man uit Gouderak die met opzet in den bloemenwinkel van zijn schoonzoon ann de Zomerhotstraat no 80 alhier een spiegelruit ter waarde van f 35 inaloeg omdat men hem niet binnen wilde laten Te Alfen ia de 16 jnrige A van Manster bg het zwemmen verdronken Te Oudewater viel het 5 jarig dochtertje van D V in den IJ el De moeder aprong het kind na doch bleef bewusteloos in liet water liggen De heer P A van Duinen Monign die zich aan de overzgde op zyn kantoor bevond zag van daar het ongeluk sprong onmiddellgk te water en had het geluk zwemmende moeder en kind to bereiken en behouden aan den kant te brengen Rechtzaken De zaak van Gebroeders van Hoytema te Hof van Delft door de Haagsche rechtbank wcgena de bekende feiten veroordeeld zal Woensdag 24 Anguatua in liooger beroep voor het gerechtshof te s Gravenhago in behandeling komen Dames en Heeren BADCOSTUUMS VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TeleiHioon V 31 BEÏÏRS VAN ROTTEEDAM MAANDAG 25 JULI L K H K Staattteentniien Nkderlavd Obligatien Nederl Werkelgke Schuld 3 95 95 Italië Inschrgving 1862 1891 5 97 Skevie Obligalieleening 1895 4 70 TcEKijE Geüniflceerde Schuld Recepissen 4 80 Brazilis Obligatien Recepissen 1903 5 91 ProvinciaU en Stedelijke Leuningen Rotterdam Obligatien f 1000 1898 1903 3 97 Hypotheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pan8b FriescbGronin lcheHy pdtlieekbank 4 99 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maaa Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewyzen van Deelger Norlhw Pao Hyp Bank f 72 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 99 Pandb Westlondsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuivsche Hypb 4 99 Pandb Zaid Holl Hypb 4 99 99 Pelrolmm Ondememin Aand Kon Ned My tot Expl van Petrol bronu n Blo Scheepvaarl liLtatacliappijen Oblig Stv Mg De aw 5 Divnaen Obl Nat Grondbezit 4 99 Certiflc Vereenigde Amorik Fondsen Ie serie 4 1 02 SpoovwetfUenintfen NoobdAmkrika Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone aand 72 Miss Konans Texas Certifloa ten van Aandeelon 16 Tramweg MaaUchappijen Itaagache Tramw Mg Oblig 4 98 98 Premülemingen Nedeblasd Obl Noord Holl Ver Het Wille Kruis 74 Beioie Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1901 2 103 i rioKGABiJE Hoog Hypb fl 100 3 112 Theis Eegulir Gesellschaft 4 162 j i v fsm fe v AM fras f ffjlfgfy l Alle NOUVEAUTÉ a in Llantels Costumes Blouses ROKKKN UOBRS tn J lti Ol TOFi EM worden tut spolpigzen OPGERUIMD Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 36 Juli 1904 V etfc ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 34 2de kwal 31 3de kw 77 c nts per hnlf kilo Afzonderlijke BUS f 0 0 Een 8PUITJK f O flO Een Elastipken SpiiitjefO Sb Groote DOOZEN 60 on 80 cent Pakjea IS oe t Tegen toezomling van poatzogelB ïi 5 RoritofpustwisBHl 1i cent hooRor hui de prijs wordt hel verlangile por postpakket door hel goheele Kijk verzonden Per huif 1 of meer Kilo s is de poeder minder in prij Magere ossen melkvee en vaarkoeien met groote aanvoer Vette kalveren goede iaijvoer prijwn waren voor tste kwal 27 2de kw 34 3de kw 30 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor ic kwal 38 ade kwal 24 3de kwal 30 cent per half kilo Handel in vet en mager vee iet beter in prija Vette kalveren en stieren slecht Graskalveren pryahoudetid Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Juli Adriiina Maria ouders N Braünika en J Zwanenburj OorneHs Juhan ooders L J den Hartog en A Pels 24 Cornelia ouders W Matse en J 0 Furrer Jan ouders P Vergoor en M M Middendorp Anna Elisabeth Christina ouders J 1 van Leeuwen en A C Vergeer 25 Tennis ouders G van Vliet en G Schonteu Cornelia Leentje A Baan en A de Groot Ai vi iiTi f rn N Telephoönnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aatilpj on iiiilerhiiiiil rntis Het net is naiigesloteb aan het Ryk Iiiterconiinunaulbnreau i 1 Mei 19 14 142 verkregen aansluitingen entracten en v tor V pden verkrygbaar aan bet Bureau AlUlTRR DE VI8CHMARKT Ti II11 IJ It in do Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers mime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT 11 268 Xcniiw en luafrlijdors wordt nit overtuigtog als een werkeiyke halp iu den nood het boek aanbevolen Na ontvangflt vau adiva per briefkaart nor II il t boekje franco per poat toegezonden door liLOKPOEL S ïookh Zaltbommol O in ig OU o iscliA iclijk Znivenngivet vtT aclil üii iiücmt diiddijk dü ijii weg ieiioest ontoil l iiBr allo britiidi ondoii Ook oiifitillmiir op hol i y toge i IjniiuliTijchoid kliLTiwIitigünl aiiiigitziohts uu luidere rliaiutiHmi OU on wonden atriikliDiil n loküningtin liij voraworingt n wintoriiuiiduii oil voitlon hy cliurlt iliiiiwwonn Hij brniid on anijwonden en vorzwonn on vorKiiclit hot vol niet nllooii niitiir door direct hiormudo to smeren voorkomt men bloedvergiftiging v koud viiur 1 ct por doos Q stukn 60 cent groote dous 100 gram O rent