Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1904

Uit ntrecht meldk mee Waar de zaak waarvoer mr K H advocaat alhier in hechtenis genomen is nog bgtyds is geregeld he ft de betrokken officier van justitie geen termen gevonden tot verdere stralrervolging over te gaaa en is mr H weer op vrje voeten gestell Zondagavond omstreeks half 13 sloeg de bliksem in de hotstede Ove kerk aan den Kilweg onder Wieldreeht bewoog door den heer P en toebehoorende aan den beer I J H Lebret te Dordrecht De gansche hofstede is tot den grond afgebrand alleen de wagenschunr jleet gespaard De béngat Arnulf j eigendom der Vereen tot aankoop en beschikbaarstelling van dekhengsten te DorI drecht twee jaarlingen harddravem en een I stier kwamen in de vlammen om ëën hardI draver werd gered Ben aanzienlgke politieI macht uit Dordt meenende dat de brand I onder die gemeente woedde was ailgerakt I evenals de brandweer en de reddingsbrigade I die daartoe waren gealarmeerd maar deze I verleenden geen halp aangezien geen assisI tentie was gevraagd en die ook niet meer had knnnen baten Dubbeldam zelf beait geen enkele brandspuit D schade is aamieBiyk maar alles was verzekerd Te De Steeg ia vronw F uit Dieren die nit de poort van het gemeentehuis kwam door de stoomtram gegrepen en onmiddeliyk gedood zy kreeg een der wielen over het gezicht zoodat de familie haar ile6ht aan biar kleeren kon herkennen Hen meMt van Schiermonnikoag aan de N E Ct Naar wg vernemen bestaat by Uairlne het plan een der vuurtorens op dit eiland te doen vervallen en wel den zaidel ijkaten Beide torens hebben nu een vaat licht t de niidelgkste ia het licht voor de zeevaart o f de Wadden de andere om de Noord De noordeiyke toren zou dan verhoogd worden I en ingericht voor draailicht met vier schitI teringen Ameland heeft er met twee BorI kum met drie schitteringen Een der vier I schitteringen zal rood zyn en dienen voor de vaart ten zniden vta het iland De kuatwacht op den noqrdelgken toren sou dan ook vervallen j deze xou öt op den zuidelgken toren 6f op het duin aan dan noordkant van bet eiland gevestigd worden Deze verandering moet gelegen zyn in het feit dat het kustlioht van den noordelgken toren niet ver genoeg in zee kan worden gezien De ondervinding leert dat draailicht te pretereeren ia Mran eea wit Hokt Hat plan moet zgn den nflOra l ken toren te laten staan en daaromheen een ijaeren te bouwen die hooger zal worden dan de bestaande De znideiyke toren zou niet o den afgebroken doch blgven dienen ala baken voor de zeevaart tnsschen de Friaache eilanden en de Frieache kast ook al wordt op dien toren de kustwacht niet gevestigd De kellners in de cafe s te Bordeaaz kabI ben Zondagmorgen het werk gestaakt Zy trokken de straten door om hunne collega s aan de hdtela over te halen hnn voorbeeld te volgen Bgna alle restaurants bfltelien cafe s waren gesloten Lang zal naar vermoed vordt deze staking niet duren De patroSAs lijden in deze I warme dagen te gevoelige sphade I Do Nieuwe Gr Ct heeft nadere inforI maties ingewonnen omtrent het drama dat I Zaterdagnacht plaats had tnsschen Winanm I Gron en Gamword Wat zg vernao komt 1 hier neer I Er was een feestje geweest Vj een wbeider I op Kleio Garnwerd zooals een e hoiien aan I den grindweg Winsam Garuward worden geI noemd Vrooiyk had men bgelkaar gezeten I en ia opgewekte stemming waa er alaeheid I genomen Tot de feestvierenden behoorde een meisje die in Heust lynde bg eenlandbonwer naar diens boerdery moest worden eisie liep niet SSattmi S ewold machinist aan de steenfabriek 4etief te Winsnm op een kleinen afstand achter de anderen aan Plotseling dringt zich een zekere Van der Schans een boerenknecht uit Garnwerd tuaschen de beiden Hierover vallen eenige woorden en dit geelt aanleiding tot handtaatelgkheden Het meisje toept snel weg zich voegende bg de anderd traenen dia waarachünlgk denkende laat ken dat maar uitvechten naar huis JlÉi Dq twee vechtenden biyven midden op 4m weg aokUr T d S trekt zgn mes en brengt G een doodelgke wonde toe in den buik Deze stort neer en geelt den ge at De moordenaar neemt het l$k op en legt het op den berm Dan haalt hy uit een der lakken van den verslagene een mea en boort dit in diens keel Daarop keert hy Ipünraarta Zondagmorgen in de nlbegte werd het lijk gevonden Per wagen wordt het naar Winanm gebracht en daar neergelegd in een schaar vaa den heer A Alderti Groot ia de deelneming ala M ekwirde te Wbunm bekend wordt lome de ver captlf va ifde Porte Maillot hebben het ge durende eenigea1 d zeer benauwd gehad De 1 ballon werd plotseling door een hevigen ruk 1 wind van zgn kabel losgerukt op het oogen t blik dat hg niet ver van den grond waa 1 In enkele seconden had de ballon de wolken 1 boven N euilly bereikten verdween tot groote ontsteltenis van het groot aantal wandelaars die zich op dat nnr in d omstreken van Parys bewogen Evenwel dnnrde het niet lang of de ballon verscheen weer boven LevalloisPerret Asnières en Clichy waar hg als een kleine zwarte stip eenige oogenbtikken zichtbaar bleet en toen met duizeling wekkende vaart daalde NeergeI komen waren er onmiddeliyk menschen bg de hand die de Inchtschipbrenkelingen met de teederste zorgen omringden De passagiers hadden hnn leven te danken I aan de tegenwoordigheid van geest vanden I luchtschippor Leon Lair die toen de ballon I ter hoogte was van 6000 meters hot oogenI blik gunstig achtte om te dalen Even v66r I de aarde te bereiken had de schipper zgn I passagiers in het touwwerk laten klimmen I zich vastklemmende aan den hoepel die de mand aan den ballon bevestigt teneinde I aldns den schok met de aarde te breken I De meeste pa sagiers bleken eenige kneaI zingen te hebben opgedaan maar geen van I allen ernstig Alleen een Amerikaan moest I wegens ontwrichting van de wervelkolom in I een ziekenhuis worden opgenomen gewone droogte maitlct dezen maatregel nood nkeiyk De baanwncliters hebben botendien order geliregen dagelglis den omtrek te inspecteeren en alle wcrktnigen by de band te honden om in geval van brand onmiddeliyk do bedreigde plek te knnnen algraven OOBTEllBIJK HOKaAHUE Te TriSst ön weder anticlericale betoogingen gebonden ondanks bet doortastend optreden der politie bjj de vorige manifestatie Kergistermiddag werden niet minder dan vytlig arrestaties uitgevoerd Kergisterarond bad nog een betooging plaats van stndenten vour de bareani van eenigo cloricale bladen De politie was verplicht de straat met de blanke sabel tehoon te vegen DEXeiliRKEN Uit het eit dat de Iglarts van koning Christiaan Zaterdag plotseling naar Schwerin geroepen werd waar zich de vorst op dat tydstip bevond werd afgeleid dat het met den gezondheidstoestand van Zgne Uajesteit niet in ord was Daar de koning echter Zondag met zijn broeder prins johan van Sleeswgk HolBtein naar Kopenhagen vertrokken is beschouwt men de eventueele ongesteldheid niet van ernstigen aard Perzik De cholera is in de laatste dagen verminderd in Teheran en aangrenzende districten Do dagelgksche sterfte is na reeds beneden de vyttig Deze vermindering is te danken aan de strenge gezondheidsmaatregelen BINNENLAND STATEN GENEUAAL T tr K K O B K M im B H Verhooging der Oorlogsbegrooting Ken wetsontwerp is ingediend tot nadere wyziging en verhooging van het 8e hoofdstuk der Stautsbegrooting voor 1904 met f 2fi 5n In de Memorie van Toelichting deelt de minister van Oorlog mede dat de geheel nieuwe inrichting der begrooting noodzake lBk maakt dat enkele artikelen aanvulling of wyziging behooren te ondecgaan Wat de verhooging betreft deze wordt als volgt toegelicht f 400 wegens het werkzaam houden van een der leden van de commissie tot herzie 1 ning van bet reglement van administr tie by de lanitmacht ook nk zgu pensioneering op 1 Mei ad f 50 per maand f 2116 votft toelagen enz aan de ndm ni tratenra van Kleeding en van nachtleger enz f5000 wegens te lage raming voor vei I schillende geldelgke tegemoetkomingen en voor toelagen aan onderotftcieren by de munitiefabriek f 1100 wegens verhooging der subsidie voor het onderling ziekenfonds by hot wapen der Kon marechaussee en f 17 902 als gevolg van de omstandigheid dat do aannemingssom van verschillende werken hooger waren dan de begrootingssommen AMA XfS £ i ify J O tï VfffA Alle NOüVEAUTÉ s in Ma tels Costumes Blousen KOKKEN UOBKS en J APOlJ iTOi r EilI worden tot spotprgzen ÜPGKKUIMÜ ABoop der Opentxtre Verkoopiog van Onroerende Goederen VEILING 27 JULI 1904 te ouderak gehouden door Notaiis G FORTÜIJN DROOGLEKVER te Gouda i erccel 1 en 2 Rouwman ittoning wgl B No 7 met 3 hectaren 78 aren 89 oentiareu Wei en Hooilapd aan den Gonderakschen dgk te Gooderak koopers do Imeren J van Rgn fn li C Tom te Gonila rtior f 78 0 Perc 3 Eenige porcoelen Weilond groot + 2 hectaren 18 aren 8 centiaren liggende als voren koopers de heeren R Ü Jougenburger en € A Sprngt te Gondn voor f 5000 Perc 4 Eenige perceeien Hooiland groot + 1 hectare 98 aron 20 centiaren aan de Begersche Landscheiding kooper de hoer W Dgxhoorn Pz te Rottordaih voor f 3650 Men schreef uit Koord Llmbarg mn de Nbr Sinds Zaterdagnamiddag woedt over de I Hamert gemeente Bergen een ontzettende 1 boscbbrand Eeeds Zondagnamiddag waren I meer dan 100 H A in asch gelegd waaron I der schoone en groote bossohcn 1 Men zegt zelfs dat door den brand die nog steeds voortwoedt het dorp Wellerloo 1 gevaar Igdt 1 Vanaf den kansel werd Zondag in de kerken 1 der naburige dorpen verzocht om zoovee 1 mogelgk naar de plaats des onheils te gaan 1 teneinde te redden wat nog te redden valt Doch wegens den feilen wind en de aan houdende droogte viel er aan redden byna niet te denken De brand moet ontstaan zyn aan de Duitsche grens Ook in onze Peel I beeft het deze week verschrikkelgk gebrand I Maandagmorgen woedde de brand oor I over een oppervlakte van + 3000 H A I De vnnrgloed was vooral Zondagavond ontI zettend De schade is enorm Veel is verI zekerd maar ook veel niet De Hamert I biedt een eigenaardigen aanblik I Overal verbrande bosschen en stmikgsI waaaen over een onafzienbare oppervlakte I Hier en daar een heuvel boven de vlakte uitstekend geheel en al bedekt met verbrande heide overal opgegooide dammen van zand getuigende van de werkkracht der blusschers afgeslootde menschen die in twee nachten geen rust genoten in één woord een waar beeld van des Feuers Macht Duitsche raaatschappgen vooral dekkea deels de schade die tonnen bedraagt Ook Belgische maatschappgen stjn in den brand betrokken Hnizen zgn gered doch omgeven door dammen Ai VF iiTi f Tu N GEVRAAGD met J AiigitstHa een flinke Diensfbode goed kunnende koken CrabethRtraat Q 210 geen betee ailrcs voor olie soorten SCHOENWERK als het oordbmkinteli Schocii en Laiirumiiaijaiijii KLklWEGE 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend t SMITS Alle roparatiën en aangemeten work De Ryksveldnachter H Leferink had t 1 Bathmen OveriJHl deze week een ontmoe 1 ting welke voor hem wel eens minder aan 1 gename gevolgen kon hebben schrgft de I Zw Ct Op den straatweg tnsschen hier en Holten kwam hg twee fietsers uit Holten tegen een bakker en een ambtenaar b I de belastingen Daar bet naar ry meenden nog geen tyd was om de lantaars aan te steken reden beiden zonder licht L meende dat het wél tyd wat en daar de tetsers niet voor hem wilden stoppen stak hy zjjn stok in het rad van het rgwiel van den fietsenden hakker I Deie maakte door het plotseling o ontI houd een ongewenschten luchtsprong waarna hg op de straatsteenen terecht kwam De fiela was natuuriyk stok en de rQder klaagde over pyn in de lendenen In Holten gekomen werd van het voorgevallene aangifte gedaan en tegen den al te veel licht eischenden ryksveldwachter proces verbaal opgemaakt De man zon eerstdaags gepensionneerd wevden Zondagmorgen terwijl de stoomboot TeI legraaf Konderkerk passeerde sprong onver 1 wachts een man over boord en zwom naar den wal liep op een dral in tegenovergestelde richting van de boot Sprong weer te water zwom naar zgn hoed en kwam toen I op een draf terug om de boot weer In te halen Naar de N R Ct verneemt zgn bg 1 het departement van waterstaat plannen in bewerking voor een nieuwe voetbrug te Vellen die dezelfde hoogte zal krygen als de nieuwe spoorbrug en zal komen te liggen Kooveel oostwaarts van de oude voetbrug dat zoowel van de tüde van Haarlem als van Beverwyk op en afritten kunnen genuakt worden De Commissaris dor Koningin in deze provincie heeft de buitengewone vergadering van de Provinciale Staten ter verkiezing van lien leden der Eerste Kamer der StatenGeneraal opgeroepen tegen 2 uren des namiddags van den Sen Augustus in bet gewone lokaal op het Binnenhof in den Haag De bljieUlDg van Frtsident Kruger l wur Ocncctli KlKBfitccfi M ftbevolen MRVflWHIIfffHIIVMMHI Mcl Ecrü CHplDmo en Ooud B krooofcc l f Tf Tl W PRAEPARATEN VAN Op den drukkenden weinig vroolgken dag van gisteren is het stoftelgk overschot van 1 president Kruger op Eikendninen tgdelgk 1 bygezet I De torsche regen in t middagaar had de menschen in de huizen gejaagd De straten lagen toen wgd nat en verlatetl een echte desolate begrafenis stemming Maar tegen 2 uur toen het weer wat klaarde waagde men zicb weer bulten en stroomen bewogenzich toen in de richting Eikenduinen en Staatsspoor 1 Toen de rouwwagen die het stofteiyk 1 linlsel van den ouden president naar Ho I land overbracht om 2 uur het station bin 1 nenroi d brak zwak de zon door De wagen 1 werd op do draaischyf aan t uiterste einde 1 van t emplacement gereden Daar stond een Igkwagen met 4 paarden bespannen gereed om de kist naar t kerkhof over te brengen 1 Het overdragen van den een in den an 1 deren wagon geschiedde zonder plechtigheid De warmte drnkte zwaar de zwarte begrafenis mannen repten zich hoorbaar en I bcwegeiyk het dertigtal kransen dat straks 1 aan den wagen zou worden gehangen lag 1 in oen groeten kring op den grond in de nabyheid De geol houten kist verliet de geIJMI met planten bezette ruimte van den Igkwaggon voor de donkere niet versierde In buMcn i M Kgr O OO 3 Q flttchjes verfirijgbaar Priji 0 30 r f flewhjë Vm l rafparahn mt KRAtPELirN MOLM te Zclat fit alle i ónmtf ran KRAEPELIEN ii VLOIM Hofleveranciers ZEIST A i 4ji I ruimte van de begrafeniskoet Het was een 1I nogal kille wisseling too zonder eenigbar I telgk woord Maar toen de Fransche roüwI wagen aan den achterkant gesloten was 1I werden de bloemen aangedragen en zoo 1 j stond de koets daar al spoedig onder een 1I dak van geurige en schoone bloemen teeI dere hulde aan den oQden dooden man 1I In bet midden achterop was de krans I van de Koningin en prins Hendrik gehanI gen een van groote gele rozen met gon 1I den kronen en de letters W en H in goud 1I op p lars lint 1 I Ken kwartier na do aankomst zrtte da I stoet zich in beweging Bg den hoo dingang I van t station waren toen allengs de volgrgluigen gevuld we telden er een vgftig nadat een korte plechtigheid in de koninkI Igke wachtkamer had plaaU gehad De heer I van den Bosch kamerheer van de Koningin I overhandigde er nl den krans van Koningin en Prins aan den heer Eloff kleinzoon van I den president daarbg eenige deelnemende I woorden uitende De heer Eloff prak er I zgn diepgevoelden dank voor uit en werd later nog gecondoleerd door de ministers Oyen Idi nburg en van Lynden IJr KnyI per had zich laten verontschuldigen I Onmiddellgk daarop was de volgstoel I geformeerd In het eerste rgtoig namen I plaats de heeren Eloff en Bredell j in het I tweede president Steyn en mevrouw met I wie vele autoriteiten zich in de wachtkamer I hadden onderhouden in het derde burgeI meester Sweerts en de gemeente secretaris I in het vierde de wethouders Bevers en SiI mons in het vyfde dr Leyds en de heer I Canneel ond vice consol van den Oranjo I Vrgstraat in het zeede dr Heymans en I de predikanten Fernhout Meerbnrg en Los I I in het zevende en achtste een deputatie I I van de stad Antwerpen in het neg nde de I algemeene secretaris van het All Dentsches 1 I Verband in het tiende de twee bedienden 1 I van den ontslapen oud president en in vol 1 gendo rytnigen werden opgemerkt 1 van 1 I gevezen Zuid Atrikaansche autorite ten ala 1 daar waren de heeren dr Muller dr Mansvelt de tiecr de Bruyn Verder tal van I deputaties o a van het hoofdbestuur van I de Z A Vereeniging en uit verschillende afdeelingen dier vereenigingen den Haag I Scheveningen Rotterdam en Leiden van de Z A S M de Vereeniging van ZuidI afrikannsche ambtenaren van den ZnidafriI kaanschen Jongeliedenbond van bet oude telegraafdepartement in Zuid Afrika enz enz Ëen deputatie nit den gereformeerden kerkeraad bj welke gemeente de pnsident tgdens zijn verblgf in den Haag ter kerke ging was mede aanweaig Met haar banieren werden nog in denstoet te voet opgemerkt deputation uitden senaat der Leidsche universiteit nitde vereeniging Oranjebond en de vereeniging van ond Stryders Het vaderland geI trouw De Proboer Vereeniging had ook I een vertegenwoordiger gezonden terwyi op I het laatste oogenblik nog uit Brussel was 1 overgekomen Pieter Maritz Botha de be 1 kende ond landdrost van Pretoria 1 Van de kransen trokken byzonde e aan 1 i dacht die van de Koningin en Pilns van 1 de Vereeniging van ond Zuidnfr amverna 1 mentsambtenaren van de Haagahe en I Scheveningache afdeelingen van de nidafr Vereeniging van de familie van Boachoten Thérèse Schwartze van den hee Hidd 1I Nyiand nit Dordt do directie vail Hotel I des Indies het gemeentehestnnr vaj Öra 1 I venhage dr Hofstede de Groot en randen 1 I Znidafr longeliedenbond I Schier langs den geheolen weg en de I stoet voorafgegaan door bereden politie I naar het kerkhof nam stonden drommen I belangstellenden het meest natuirlgk aan I de eindpunten In de Rynstraat stond men zy aan zy geschaard en de politie had daarvroegtgdig en afdoende ruim baanteuaakt Om ongeveer 4 uur be eikte mef t kerkhof Tal van inrichting n en patUculierewoonhuizen onderweg gepaaseers haddende vlag half stok nitgesloken of de gordijnen I ton teeken van rouw neergelaten t 1 Op den doodenakker was de l aloasale 1 toevloed van menschen niet toegi aten tot het in een ctaapelle ardente herschapen I wachtbuisje Alleen de deelnemers aan den 1 stoet mochten zich daar ophouden Presl 1 dent Steyn nam er plaats op eetf zitbank I en liet door zgn secretaris een krans bt 1 de overige voegen op de linten waarvan stond 2 Thimoteus 4 vors 7 Ik heb den goeden strijd gestreden ik heb den loop geëindigd ik heb t geloot behonien Dr I Fernhout uit Utrecht sprak er etn gebed dat diepen indruk maakte De Chapelle was indrukwekkend gedra 1 peerd en met prachtige palmen en aronskel ken in de hoeken en langs de wandea getooid In het midden stond op een veHtevenbeid 1 de kist waarop de kransen warw neerge 1 legd Die van de Koningin lag au het voe 1 teneind 1 Gemenji de Berichten I Tien personen die 1 1 Zondag e Incktreisje ondernomen haddan met im ballon alaCMe staat bekapd als een oppassend werkman de kostwinner v n ijn moeder die te Bednm woont Velen begeven zioh naar de schuur om hel Igk van het slachtoffer te zien Onder de nieuwsgierigen bevindt zioh v d S bigk gevend dus van een treurigen moed en een grnwelgke koelbloedigheid Als hg vertrokken is wordt hg spoedig achtervolgd door de politie die hem meeneemt en in een kamer van den heer Alderts bewaakt Dan komt per fiets het parket van Groningen Beklaagde werpt alle schuld van zich Hem worden boterhammen verstrekt Ala ol er niets gebeurd was eet hg ze gretig op Maar even daarna wordt hy nogmaals onder handen genomen en dan komt hg tot een bekentenii Zwaar geboeid wordt hg in een rgtnig naar het station gebracht om met den laatsten Irda naar Groningen te warden vervoerd Langs den weg ata n tal van menschen geschaard en by bet station wacht een menigte tichelwerkers Zg Ifallen de vuisten tegen den beklaagde En als de politie niet op zoo ititst lfie ide wyze voor dit transport had gezorgd dan bad de woede van velen over den dood van han makker zich op den moordendar bekoeld dan wa s de laatste ongetwyteld gel neht Nu Weel het gelukkig by bovenstaande demonstmtie Wg hebben iemand geaprokon die den beklaagde op het perron had gezien M it groote onverschilligheid liad by daar gestaa brutaal zyn blikken rondom zich werpend Te Groningen werd hg met een celwagen naar de gevangenis gebracht Intnaschen ia het lyk naar Groningen volvoerd waar het in hel Academisch Ziekeakcis gesehonwd is i Zaterdagmiddag weigerde de Westing bonserem van den sneltrein FrankfortHeidelberg zoodat deze Iif volle vaart het Station Bensheim binnenreed Een viertal goederenwagena die op de lyn stonden werden in stukken geslagen en geheel vernield er bleef geen plank van heel Van den sneltrein wer ien de locomotief de tender em goadereotyin een postwagen zwaar beschadigd doch i ond r boven wonder werd niemand gedooid hoewel de mashiaist en de stoker op de machine waren blgven staan De reizigers kregen een geweldigen schok en tuimelden over en doer elkaar maar kwamea met deu schrik v g Stadsnieuws GOUDA 27 Jnlf 4904 Aaa den schietwedstryd gehouden op 2 en 26 dezer op de vlakte van Waalsdorp bg den Haag uitgescbieven door den Nederlandsehen Schnttergkader Bond werd door een detachement van het Bataljon d d Schattery alhier deelgenomen Het behaalde in den Korpsvedstryd met het cilindergeweer den Sen prgs Groote Zilveren Medaille met Jiploma en wel met 264 punten en zulks na loting met een detachement uit Arnhem dat aet 264 punten voor den 2en prys in aanmerking kwam Als korjiaschutterB kwamen nit de heeren Mf Sliedreoltt 3 J P den Boer H N van er Pool C M van Wijngaarden en J van ïgk Verder behaalden de h h W Slledrecht J P den Boer C M van Wgngaarden fU Gyzeng ea J van Egk verschillende per naele prgzen De firma F Goedewaagen Zoon alhier Stelde voor de deelnemera aan dezen wed4tryd grathi een kist met verschillende soorten Gondsche pgpen beschikbaar welke attentie zeer op prgs werd gesteld Aan alle feldtenten op het schietterreia kon men ieB Goedewaagen s pSpen en links en chta zag men schutters met een tabaksligarenpyp in den mond De pgiien vonden po goeden aftrek dat enkele laatkomers de ist ledig vonden De firma Goedewaagen mag hopen hiirpiede een goede reclame voor hare pijpen hebben gemaakt èaa eofttraje j 26 Juli i mr nam Dmk 85 m H IJektkracht 14 47 Kaarsen Den 16 Aug a a zal het 60 jaar geleden a$n dat Adr Homes onafgebroken in dezelfde zaak is werkzaam geweest Eerst bfi den heer Qoorissen na diens overigden b mej de wed Goorissen en nu al tal van jaren by den heer P J van Vreumingen die nog altijd onder den naam van firma Goorissen haadeU Zeker zal het den ouden knecht nog steeda met trenw en ijver tot volkomen tevredenheid van den patroon op zgn post Van dag niet aan de noodige biyken van MaqiteUiBl ontbreken t Is ons neg niet bekend óf er ouk voor hem een medaille aangevraagd zal worden wat voorzeker geen onverdiende hulde zou zgn rmn n Het érgKs Jacques en Rudolph dat gedurende de kermis alhier voorstellingen zal geven beeft eitra geëngageerd Chevalier Cliquet die de voornaamste doctoren in het Buitenland door zgn werkzaamheden in verwondering bracht Genoemde heer is te Amsterdam in bet Rembrandttheater opgetreden in het laatst van het vorig jaar on wel met veel succes Naar aanleiding van zgn optredei lezen wg bet volgende By de vele attracties die het Rembrandttheater reeds biedt is thans eene nieuwe gekomen in den vorm van Clievalior Cliijnol wereldberoemd degenslikker Dit is nn geen degenslikker zooals wg er in onze jengd gekend hebben die in elkander schuivende instrumenten naar binnen werkten maar een degenslikker die echte onvervalschte degens slikt zooals het trouwens behoort Wg hebben gezien hoe de heer Cliquot niet te verwarren met de Venve Cliquot een cavaleriesabel een geschenk van bowonderende vrienden uit San Fraocisco voor twee derden naar binnen stikte boe hy een heeren horloge gewoon model deed verdwgnen dat men in zgn binnenste kon hooren kloppen en een electrisch lampje waarvan men het sekynsél kon zien Eerlgk gezegd vertrouwdan wg de zenk niet bgzortder doch na oen onderhoud met den lieer Cliquot waarbg hg nog een en ander liet zien moesten wy wel gelooven hetgeen wg zagen De heer Cliquot dit is eeu pgendonicm begon zyn carrière reeds op dertien jarigen leeflgd nadat hg een de genalikker te SanFrancisco had zien werken Nu is hy reeds 21 jaar in het vak en nog steeds oefent hg zgn beroep con amore uit Hy heelt seances gegeven voor velu doctoren te Londen te Weenen kortom overal waar het verlangen kenbaar werd gemaakt hem te zien werken Hg blglt hier slechts korten tgd tot 1 Januari en zg die hem willen zien optreden moeten zich derhalve haasten Hat is werkelgk de moeite waard OüDBWATKE De behoefte om een paardentram te krggen van hier naar het station Staatsspoor doet zicb hier hoe langer hoe meer gevoelen Had de gemeenteraad voor eenigen tgd geleden een subsidie tot etn maximum van tweehonderd gulden toegezegd indien de ingezetenen de ontbrekende honderd gulden bgeenbrachteri voor het ontwerp met plans teekeningen en rapporten dat driehonderd gulden moet kosten met voldoening kan men melden dat die som door het verspreiden van circulaires ruimschoots is bgeengebracht wel een bewys hoe men met ingenomenheid ec groote belangatelling met dit plan instemt WuNOAAKDiN Zondag oohteud j l omstreeks vgt uur werd uit het water albiar opgehaald bet igk van A v K nagenoeg 20 jaren ond boerenknecht btf den heer B Nederlof alhier Zaterdagavond laat was genoemde A v K geheel aUeen gaan baden in de diepe Kadeslout alhier B rat Zoodagoclttend werd hy door de tnis enoaten vermist en vond men zgn Igk dryvende De inmiddels ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren PoslerUen en Telegrapfelc Benoemd 16 Juli tot adsjiraotinge nienr der telegrafie te sOravenbago herstellingswerkplaats J R Altink 1 Aag tof directeur van bet postkantoor te Kerkude de commies der posiergen 2de klasse E H L Gielen te Tilburg tot brievengaarder te Zonnemaire A Lyk Verplaatst 1 Aug de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse D Leguit van Sohoonhoven naat Rotterdam telograafkantoor en H Knglenbnrg van Rotterdam tslegraafkantoor naar Schoonhoven 16 Aag de commiezen der telegrafie 1ste klasse J P A Hendrikx van Tiel naar Amsterdam en mej D Ypes van Leeuwarden naar Tiel de commies der telegrafie 2de klasse J M Rongen van Groiringen naar Leeuwarden Eervol ontslagen 1 Sept de commies der posterijen 1ste klasae F H Droes van Tbielen te Helder Dames en Heeren BADCOSTUÏÏMS A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TeieiMkMa ai n BEÏÏES VAN EOTTEEDAM DINSDAG 26 JULI L K H K SlaauUentuiem NED Bi iND Obligatien Nederl Werkelijke Schuld 3 9 5 Oö Itiue Inschrgving 1862 1891 T 97 Servib Obligalielecning 1895 4 70 Tnati tioflniflceerde Schold Recepissen 4 80 Briziub Obligatien Recepissen 1903 5 91 i ProvinciaU in SUdehjke LeetiiniftVt Rotterdam Obligatien I 1000 18 8 1903 a 97 HypoAeek Banlim Pandb lo Algem Groninger Scheeps Hypb 4 K Pnndk Bataafsche Hypb 4 9 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbnefbank 4 99 Pandb FrieBcli OroningscheHy pOtheekbonk 4 99 Pandb Holl Goldorache Hypb 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewgyen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 72V Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Holterd Hypb 3 97 Pandb Stedelgke Hypb 4 997 99 Pandb Westlandsclio Hypb 4 99V Pandb Zeeiiwaclie Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 997 9 Petrolfum Ondernemingen Aand Kon Ned Mjj tot ExpU van Petrol bronnen 515 Sckeêj aart MaaUchappijen Oblig Stv Mij De Maas 5 Diversen Obl Nat Grondbezit 4 99 Certific Vereenigdo Amerik l ondsen te serie 4 102 Spoomeegleeningen NoQBDAimRiKi Alchison Topeka en Santa Fé ert v gewone uaud 72 Mi B Kansas Texas Certificaten van Aandeden 16 Tramweg MaatHchappijm Ilaagscho Tramw My Oblig 4 98 98 PremieleenmgenNehwund Obl Noord Holl tot Het Witte Kruis 74 Bbwie Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN T MERK OVitE JKNBVKH NIGHTCAP worden dringend verzocht met liet oog op voorkomende vervalsclitngen zich te overtuigen of behalve de hand teekeniiig op t etiket ook do naam P HUPPK HCHIRWkM in de kurk gebrand en het roüde l ak op de kurk voorzien is van nerenstsand stempel IW FrattduleuHe namaak xiU gerechtelijk vervolgd worden Verkrijgbaar bij M PEETEKS Jz nmw i i i ii ii C t t xA Sk C t t dem tlcraohtlgeen¥e terk nd KnjA WIJNtegenrw kt VgUllia l ai WWII 00 1 1 vmaereii nU oJw sen i brslc aar eetlust ilechte üpnivérieFlne lenuwhooFilpnn tw veriterklng na liekte of kraambed kiwrtt i hare ecvnitmt QUINA LAROCHE FERRUOINEUX m het t ij m ler Uc n Bloedgebrak Bleakfucht kw l n van Krltiaoben lerfHJd amr Vcrknjt b ar in fl coiff i 1 90 en L rgA C fSki vtM6ieamsVtra6T s KnA W tnaAm v m Mnaafc voor laKeIiJl soh Tcb ulk V kinderin zwakken en klieraohtigc geatellen ittf iwn te U velen AU Meakrachtlge drank l i atoorniaaen der ap jsverteringaorganen en diarrhea ook voorwigellngen en kleine kinderen Pri ycT hu A i k r 1 70 d H Kgr 0 00 A Kgr 0 60 Melksuiker tftr ChMltKih te is voldoende tei bestnjlUen van Aatbma etc In Asthma Cigaretten iooije i f 0 80 en 7 50 tegen Vento p ng Aam helemMlgraWmCohgaatiwetc v wnilr nl ia ïati voor kiivfcren lx wlj ii 1 Tamatinda BORboaa van KkAEPELÏEN HOLM LeUni njke diensten dur da orm voor l ut ku begew HJk en de im ak aangenaam w Prija per doo 0 90 en 0 50 QQimSalf PflQilllAQ iLluemeen arkend aU het BESTE huiMOulde jaimiaKraMmCS j Hoeat Vtrkoudheld an KeelpMn het U een iliJmoploHaend on verMchtend tniddel by uLtnamandliakl uitatmtend in Tamarinde Bon bons ï f