Goudsche Courant, zaterdag 30 juli 1904

Zaterdag 30 Juli 1004 o 478 43s e tlanrgang mmm coümm iMieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lelriiMin 1 9 A I V E H i E N T I E N onion j vpl mt st van I reo el i ÜO i ntcii icderi regel meer 10 Centen Jr o e letters worden Iterokend X naar plaafsniiinte Inzending vjin Adverleiilii n tol 1 uur des niidd De Uilgave lezer oiU ant geschiedt dag elijk s met uitzondering an Zon en Feestdagen De prys per drie niannden i 1 5 lr n 0 jjer ¥ t 1 70 1 Afzonderlijke Nonimcrs V M F C E N T K N Qrijs Haar moor Du iMm london doet de gryze huren linnen rnl rle dagen verdwijnen maakt liet haar glanzend on zarht liclet het uitvallen en neemt de pt lletjeH van tet liooM Veg Kimlit op den hal Umiloii I rjj 1 Hli en I HO per lar on Verkiyghiiar in do KOZKNIJAAl M l hij Ixaüli € al8 l fipicr l n JOIJOA Telephoonnet Gouda Alionnemi nt I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aaiilf f eii oiiilci lioud gratis Hot net is aiingcRloten ann bot Eijkn Inlorcoinmiuiuiilhureuu Op 1 Mei 1904 142 verkregen aunnluitingen Contracten en voorwaarden verkrijghanr aan het Bureau ACHTER 1 K VI8CHMARKT Wie Mka IJl WIL u Bcht Elktil itVOU iB ji ui jn t eum n teld un til V h i i Ji iioiiüugvn in don handel gekjm Ht ld dei nas Ji dea iiitviudjiii Dr Mionaelw verraardlgd op de bewte i ia Lined ia Sut werflldbéroirad AtabliliiMeiLeiit vau Qubr BtoU erok t Keil n allche Bikcl Cacao in vierkitnton liiwer Tlozo iilülC a rtMi nmik gekookt eese ungensine ge O te drink voor itr I gelijk gebruik een 1 i IbeelepeU van t pa i r voor een kop CliK lata Al penwa krHehH drank bij geval an Nmn Leu niv nbi n et walei t gebraikos Vorkrijiilmar bjj uc vouriii m t B Apctlielcaro en yr Oenfr ii l rt nmwjordig r roor Vtémionil lulitts MattenklMtt I irniiterdam Kalveistraat lOa a lM iVleu noverlroften I ft j I ref llr l iulHirii wulhokoud 9l umw kbacbt iuxib Ml Aller Mhl mtt Kabrickauwk Jl tot voortdurende rwlioalu eii JBraad lekere genoxing van alle aello wWWB de meent hardnekkige xeniiw KffiHI ulellieilt vooral ontstaan door yfifjj aldwalingen op jeugdigi n leeUiJdfolale ijeneiiug van elke zwakte Bleeb ielit lleiianwdheid llootdpiju MigriiiiiB Hartklopping Maagpijn uleelito piipivertoriiig Dnvenoogen Iinpoteiiz l ollutione enz Uitvoerige pr08pectu8 on riihior ieirli 9 1 S dubbel Jmeh 11 Cl OciilmnlDepai Malth ï J VoRto lllw mmeiDipöti M ClliUan k Co KotterJam I r Ilappel B CravenhaRO I lUlmmaai ds J ong J üin BoUerdraWdtrt o louda I oa bH aUe dro utan a I j i iifW iith m miua P I ll ijl D klnri U n li t iniblirk dt ov r do gauMh w iilii lifki iKlr Pt o rBl ln tr do woHwwn g i ht Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt tt H ii k i tMi i iiIji i iii tiWcr wt rlii nct Mnc naM ali liint niiHi hHili lijk t n ilAnrhy ti i dktini hulsttld sj liij Verstopping WmtA met onwpUij n f l i ii i i l i i i iji t iek aan vttuiti iDotntwid In M kt iitAl Ivetit humeur lilwHMiulrattg nwur Wt li ril f mnil l o lil iJii tMrtklt ii iiig dnlielingAn lifnuuwdtiilfl Iffvercn xnIxtiKliHnmicen e a ZIJ iljn nnr vnrlrt An voor il XttlwttrlMfl n iMt BIO d H ere iotm vut H uMi Apatbeker ttHimrd llruidt wltstTtohe l tllMi drugt e n nit Krul np wn niod M Zi aijii vcikriir l nitr H V UlO bij ii llooMdepnthottder voor Ncdurland V K van 8aHlen Knltf U KotltrdMB en bii WOLFF Co Gottda Voorloopig Bericht circus JACQUES en KIDOLPH is dit JHar weiler met een geheel nieuw Gezelscliap gearriveerd i Standplaats over Aril Lesl WAARSCHUWING H H VEBBRUIKERS VAN T HKRK OUilE JEIfKVKII NIGHTCAP worden drin ond verzorht met het oog op voorkomende vervttlsehingen zich te overtaigen of belialve do hand teekcning op t etiket ook de naam p uoppi c iiien M in Ie kink gebrand en het rtxxle lak op de ktiik voorzien is van nevcnstuand stempel jr l nnuUileuHe namaak nat gerechtelijk vefottlod tvortien Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vh Kcn Mueircn Motton Mieren Viooien Rnpsen Oorwormen Torren Pissebedden lift reintfren van luis hy Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoender Hoenderiiokken KeIs Vogelkooien Volières Kozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtboomen en Broeikasten m nog meer da genoemd is Dit hoeder is gedeponeerd ver8ch onschadelgk geurig met hinderlijk de gebrniksaanwy ing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Mauhinaal Spuitje t rn K viiMeBÖSfl f n rj t l f n ia riiikiuns r 0 o hfii SIMJll JK f ufio K ii MiiHtii kenSpuiljof drooU t K KS If f h i iH nt l aVjos Tl ce t Tegen toezending van poat fJ Urig t U onwila dijk Zutvertnps vet MT aiht en ni cmt tladolyk K pijn Wi g enof 8t oiifcil1 nur llo hrftti l oii leii OoVontinlbanr op het vel togoiiliniiul riulit itl khiTHclitig Iiuk ai ugt zio ttls en amlereItcliaHtusroteii mt wunileu Btnikhi id en stultpniageu bijVMrz eriagon wintfrhnnden on vueten bg sohurfl IhuwNa ontvftupt van poBtwuBel i 40 cent werm Hij brand uii eiiijof 8 poatïogel a ft oonr wirnU U een wondon e vorzweringen ver mooBtenlüos Huiverio vot ran 100 gram acht bet vel niet alleen ttgola a 6 cent of poatwissel t eg ionden fi kluïno lioosjos 6 cent maar door ilirect liiermode n cent hoogerdun tiö prijü Alle met fp bruiksaiinwyzing aanbevelingen te smeren voorkomt men wordt het vorlungde per jwat en iittüeten bloedvei iftigiog en koild pakket door liet gebeelu Ryk vuur veraonden I er half 1 of moor 1 et per dooB 8 stuks Kilo B iH do Kjetlür minder 60 cent grooto doos 100 in pry gram O cent Ook perkrUgbaar dU A DROsr Korte Tieadeweg D 4 WH 1l lf WWW HW i i l ll l Owui beitCMh iBCinecn niibevulen Mcl E r Dtplomii en Ooud Bekroo idf PRAEPARATEN VAN éS 1 1 1 1 rkr mh H koorU en hare i evolü a putvcrttrlnc tenuwboofdpijn iu vwriwkltiE na stekte of kriambed koortt en bare i evoliieo Ê QUINA LaROCHE nfRRUOIintUX m hM bij der legen Blo dgebr k Bleekmioht S F kwalen van Krilliohen Ie ftU t e i Verkrijgbaer iii flaeuiie il 1 90 en 1 L Fllf f jlCilO vowteaam ver9terkeiul aangetiaam Mnsniaak voordBgcIi kscheeb ulk t kinderen iwakken en kUtrachlIg jertelUn leer ui 1 be r vti n AU ceneeikrachtlKe drank lii stDorniBien der apyavertcrlnKwrcanui en ditfrbia ook viK r wigelInKCn en kleine knidercn l ni wtrbmA Kt r 1 70 i Kgr 0 e0 4 H Kgr O ÖO f Cli ml h U ll C lïlf pp Spedul voor Klndarvoodloj in boawn t H Ktr 0 90 t A thtnn lBfar tt ri Ci a eUvolóo lidetetbo nj f U i 6 ÖÓ I BBfi Tamarinde Rnnhnn rfmr mjROATiEP tese vmteppim A m i arillUC OUMOUnS b len MUr ln Con lMel oo io k l l l ni 11 d ma k nc n m ia Pnj pat doo 0 90 0 0 3 F To r k mlenai I ewi aï di Tamarinde Bonboni n KRAEPELIEN HOUJ baUnijnile dleaxup Salmiak Pastilles Cv X S TiS i t J n ploMend TeTMcIlt n d middel bU uUn n Ul ld uiüliUend In Ata verkri i li ar Prijl ƒ 0 80 er aescl i e □ li crkri j l tf Prijl O aO jwr fleschjë jp daar de vorm vnor hel kind begeerlijk KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST KOLONIALE WERVING IIANDCiKLD 200 by het aangaan van eone vrijwillige verbintenis voor Ze iaren en voor ingelgtden bÜ de Nationale Militie met onhepaald verlof u in teerleeHJkeM Metut li j liet aangaan van eene verbintenis om Twee f aren gedetacheerd te worden naar OOST INDIK ABnbfeng geld Twintip Gulden Men molde lich aan VrlJwUUgtr en MIllUeitHehUgeH met onbeiMald veriof bö den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwijk ot bjj een der plaatselijke of iarnitoena Commandtnten MUUleiMehMgen oneer de Wapenen m hun onmiddelijken Chel i TE HUUR in ée Krngerlain HEERENHUIZEN met ÏUIN 6 Kaaiers ruime Warande Keaken eB Kohier voorzien VHn Oas en Waterleiding Direct Ie aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Gasornamenten in alle stijlen Suprise I eiidaiils Kronen voor Salonx Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichling M Ma 7 LOON OasfltUr Dabbelebunrt B 18 Telelnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN t erlichtings trtiheien BADEN GBIKKBS KOOKPLATEN ö ASFORNUIZEN Oniioemeljike keuze nienwste soort GASBALLONS OROOTE VOORRAAD GEÉHAILUERDE GOEDEREM giftvrij nit de Kamper Inbrieken BERK EN ZOON Kmig dm mt l iisgliieili il lienooiligdMN Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze N olireer getcMUerde fuf Irelle Petnture Hoguert Zy geven kracht en diepte die naaiakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de eekle te ontvangen Gelll Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel H BOGAERTH Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen Je bezichtigen zijn Verkrygbaar in eaaehen SO ets T et en f 1 95 by H H Apothekers en Drogisten lAd op het merk 41IKBR I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUUEB Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 ImTsËmT tins voor alle soorten SCHOENWERK als het Nootdinkilsdi Schoen n UaneiiiiiagmiJB KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelenil G mm AU rep ratieii en aangemeten werk Goodt Drsk vu A BRINKMAN Zr é Buiteniandsch Uverzlcbt Generaal Oku begon den opmarsch tegen Taschiscl iao reeds Zaterdag De Kussen hadden de bergen ten Zuiden van Tki chischiao bezet welke zich ongeveer recht Oost en West van den spoorweg uitstrekte De positie was versterkt Het sterkste pant waar de krachtigste aldeelingiAi verzameld waren was Tni Ping Ling Vgf Russische battergen die op verschillende plaatsen op hoog terrein waren opgesteld openden het vuur de voortmkkende Japansche lisiën hevig met granaatvuur bestokende Gedurende Zondagmorgen werden de Russische versterkingen steeds nitgebreid Op dien dag schatte generaal Oku de sterkte van hun lager op 5 divisies en 100 taks geschut Het Rnssische vnnr verhinderde den Japanners voort te rakken Generaal Okn besloot daarom de duisternis af te wachten en dan een naclitelgken aanval te doen Twee Rnssische divisies waren gelegerd opdenrwegnaar Saiching i eneraal Okn onderhield als voorbereidende mnatregel een artilleriegevecht dat met liet inval len van het duister ophield Te tien uur werd eensklaps de rechtervleugel van hetJapansche leger geworpen tegen do eerste ÜUslecha posities Oost en West van Tai Ping Ling welke posities geraakkelgk genomen worden De tweede posities werden te middernacht aangevallen Tegen den morgen hadden de Japanners de hoogten ten Oosten van Bhanskitum bezet en trokken de KusMn temg in de richting viin Toschischiao Voordat de Ruisen terugtrokken staken Kg Tasjisjao en de omliggende plaatsen in brand Het ministerie van buitenlandsche r uken te Washington zond een nota aan de Russische regeeriiig waarin gevraagd wordt Qf de stoomboot Arabia het Duitsche schip door een Araerikaansebo firma gecharterd reeds is vrijgelaten De Russische regoeriug antwoordde dat zi absolont geen inlichtingen ontvangen bad over bet beslagleggen op de Arabia daar dit schip nog niet in Wladiwostok is aangekomen De Amerikaausche nota is in zeer gematigde bewoordingen opgesteld Zg kan echter later wanneer dat noodig bltjkt in krassere termen worden herhaald FEVêLLETOX M YERBOBGEH SCHAT 93 E nskla echter herinnerde hij lich het perkaDMnt ia siJQ uk Hij akwg het open en zag dat het ecnige regels bevatte in dexelfde krabbelige hawj die ook de bekende woorden in den door lÓM gevonden goden bijbel gesebreven had De regels luidde als volgt Aangeïien de tijden loo vol troebelen zijn dat Dienund ickerheid bezit van zijn eigendom heb ik Jacobua van Horen at mijn geldenInjecngehrgd en ze verborgen In dit graf hetwelkeen toeval mij deed vinden opdat j daar rustenaaogea tot de vrede zal zgn teruggekeerd in ditongelukkige Engeland Pat beb ik gedaan in denvroegen morgen van Kerstn s in het jaar otata Heeren 1643 terwijl die groote itormblazende waa Aldua b OU U g v rkdao KeMÜucht in denre van een grooten wind werd dat goud verbolgen En nu in een anderen nacht der BlijdeBoodschap terwgl er wederom een storm metgroM gieweld over de aarde waa losgelaten werdMt teruggevonden juist bijtijds nog om dedochter van bet huis Van Horen voor een tot te h h M éen bitterder an df dood i De Russische Minister Von Ploliwc begnl zich tegen tien uur gisterenmorgen naar het Pelerhof ten einde een rapport by den l saar uit te brengen toen nabg het Warschaustation op het oogenblik dat het tütnig het hotel Warschau passeerde uit bet restaurant plotseling een individu te voorschign trad die een bom tegen het rgtaig aanwicrp De minister werd oogenblikkeiyk gedood zgn linkerarm en twee beenen werden afgerukt De koetsier werd gedood het rgtnig on dit paarden vcrmorseld De moordenaar word oogenblikkeliik gevat De moordenaar is een Israëliet Hg wi igerde tot na toe hardnekkig zgii naam to noemen Het kwam in Duitschland den laatsteii tgd meermalen voor dat aanmmers in dienst der spoorweg directies niet bg machte waren aehterstnllige luonen ann hun arbeiders nit te koeren Dit heeft minister Von Hudde aanleiding gegeven den directies de verplichting op te leggen in den vervolge van alle aaunemers in hnn dienst eeu bedrag als borgstelling te eischen waarvan het personeel minstens veertien dagen loon kan worden uitbetaald dit bedrag zal ondur ile berusting der directies biyvcn totdat het werk karit en klaar is afgeleverd en de aannemer du verklaring heeft afgelegd al zgn verplichtingen ten opzichte van ijjn personoel te zgn nagekomen De bisschop van Marseille heeft openlgk protest aangeteekend tegen dri FranscLe schoolwet Hg schiijft o m In naam van de vrjjlieid belet men in Fiankrgk don katholieken bun kinderen naar eigen goedvinden op te voeden in naam van du geiykheid neemt men tegen hen nitzondcringswetlen aan terwgl in nanni van do broederschap hnn woningen wordt binnengedrongen en beslag gelegd op het heiligste wat zg beziltoii mot een wreedheid die doet terugdenken aan do dagen van Nero en Robespierre Do verantwoordelgkheid dezer daden rust op de schouders van hen die niet voor de laagheid daarvan terugdeinsden Arm Fransch volk welk een toekomst staat u te wachten Dat eindeiyk de oogen zich openen voor den afgrond die u bedreigt on gowetenlooze politici hun gerechte straf znllen ondergaan Minister Balfour verklaarde gisteren in het Kngelsche Lagerhuis met betrekking tot bet in boslagnemen van do Malacca door een stoomboot van de Russische vrywillige XIV De meeste menschen van zekeren IccUikI en daarbij van zekeren graad van gevoeligheid kunnen zich uit hun verleden een nacht te binnen roepen van fbuitengewonen onuitsprekelijken jammer van radelooze vertwijfeling Uet moge geweest zi n na het verlies van een tnnig gelield wezen of na het reddeloos instorten van een dierbare lang gekoesterde hoop of na het vernemen van een tijding die ons voorgoed van den vrede en de vreugden des levens afsnydt hoe dan ook zulk een nacht in welken men alleen en in het duister te worstelen had met ztjn smart zulk een nacht was ontzettend en blijft ook wanneer hij jaren lang voorbij is in de herinnering nog als de schaduw van een schrikbeeld voortduren Zulk een nacht nu was dit geweest voor Ida van Horen Het loeien van den storm rondoni de oude torens was met heftiger in dien Kerstnacht dan het wanhoopskermen dat haar benauwde ziel hemelwaarts stiet Zij kon niet slapen Hoe zou zij hebben kunnen slapen in dezen nacht den voorlooper van zulk een morgen i Het brullen en gieren Van den wind het kraken en dreunen der vallende boomen het geratel der vliegffide leien schenen slechts een passende begeleiding te vonnen bg het oproer in haar Zij stond op ging naar het vsnster en iq het grauwe licht zag tii de reusachtige boomen worstelende met den wind als om hun leven Dichtbij itonden een eik en een berk De eik tartte den vloot dat do Regcoring de niiiost sterke afkeuring over dit optreden hnd nitgespni ken op grond hiervan dat gei ii oorlogschip de Koode Zee mag vorlaten on dat volgens haar oordeel de leden van do vrijwillige vloot wanneer zg de Zwarte Zee uitstooindcn en daarna oorlogsdaden vernchlleii ot nii t het recht hadden de Dardaiiolleii te passecrun of niet het recht haddon oorlogsdaden te doen De Uussiseln regeeitng was bet in deze quiiestie mol on eens ik wil niet zeggen over het algemcono grondbeginsel maar over dit bg ondore goval Do Malacca kon niet aangehouden worden voor dit scliip Port S iid verluton liud dooh is nu weer vrggolaten De Rnssische regeering gaf ons tegelgkortgd de verzekering dat waiineor de vrywillige vloot verdere iianhondingon deed voordat de krniiisgcving haar kon bereiken hangende de bcriiadslag ngcn over liet algemeene grondheginsfl geen actie ondernomen zal worden diiiïe aanhundingi n ouden bi tcliiluwd ivorden niet te liebboii pladls gehad e dat in oven en temining hiermede ie Ardiiva en Formosa vrggeliiten wjriin Vy oittviogen de verzi kering dal de Bcliepi ii var de vrgwilligo viool bevel gekregen iifblfen de Roodn Zee Ie verlat mi Ik Ivvgfel niet aan het telt d tt dü Uussische ri georiiig nicl Innger wensrht dat de e schepiMi gebinikt znllen worden als kruisers Tfllyrte iiln e n Wnt dozo schepen aangnnt vi rkoert lii t gcscliil niet langer in een acuut stadium Ik wil niet zeggen dut de TOngülsche un Russische rogceringcn tot oen ovcrconsteminiiig zgn geraakt hetreffeiidn de algiMnooiio grondbeginselen nianr ik geloot dat wg niet behoeven te veronderstellen dat in workeIgklieid in sti jd met onze opvulling zal worden gehandeld Kr liJn andore qnaeslies welke niet in verband staan met dit incident die aanleiding gaven tot beraadslaging tusscheii do heide regeeriiigen en die als alle discussies Insschon rogecringen een gewctligdi n grond geven tot bezorgdheid Volgens onze meening is liet niet juist dat op gezag van don coinraundant van uon krniser goederen waarvan beweerd wordt dat zu oorlogscontrabandc zgii van het koopvnardjjschip weggenomen worden zonder proces Wanneer aan den commandant van een kruiser het oordeel overgolatcn wordt wat al ot geen contrabande is dan wordt doardoor vernietigd wat niet alleen is een gebruik onder do volkeren maar wat bovendien ia de noodzakelgke grondslag voor goede betrekkingen tnsschen onzg digen en oorlogvoerenden storm voor een wijle tol er een geweldige wiiulvl iag op hem aangeschoten kwam flij wilde zich niet buigen en de taaie wortels wilden niet loijl ten en zoo werd onder de overmacht van den storm de iware boom in tweeen gebroken als een stroohaim en zijn breedc kruin werd in de gracht geslingerd De berk daarentegen gaf toe en boog lig boog totdat ztjn teedere twijgen op den wind fladdenten gelijk het haar eener vrouw en de storm ging over hem heen en spaarde hem Ziedaar het lot van hen die pal willen staan en het noodlot tarten fc ide I la in tichzelve met een bitteren lach De berk komt er beter al I Ma wendde zich af en Üet het gordijn vallen de aanblik van dt n itiorm en zijn erk was voor haar overspannen zenuwen ondragelijk geworden Zij begon in de kamer heen en weer te loopen als een spook v m het venster naar de deur en weder van de deur na ir het venster Wat kon zij doen Wat moest zij doen Haar noodlot wilde het zij kon het onafwendbare met alwenden zij moest de vrouw worden van dien man En toch verzette haar geheele ziel zich hiertegen met een heftigheid die haar zelve verbaas Ie Zij had twee meisjes gekend die gehuwd Afaren met mannen tvelke zÖ niet liethadden terwijl zij echt waren of gehecht heetten te zijn aan leaiand anders en zij had gezien hoe beiden tich met merkvaardtge gemakkelijkheid in haar lot hadden geschikt lïoch roet haar zou het niet zoo wezen Zij was uit andere stof gekneed eo lij grieaelde b de gedachte aan hetgeen haar Een ernstiger quaostio is gerezen door do vraag ot de Kniglit Commandur lot zinken gebracht is door een krnisor oji grond dat het bchip conirubando vorvoordo Daar volgens ons inzicht dit strijdig is niet de gebruiken tusHchon de volkeren beslaande hebben wjj met klem onze meeinng ter kennis gebracht van do Russische regeering Toejuichingun Wg hebben de krachtige overtuiging dat wanneer deze quaestie ren onderwerp van besiireking uitmaakt in de Russische regco ring zg zulko hevelen zal geven dat herhaling van zoodanige ongelukkige incidenten voorkomen zal worden Minister Haltonr eindigde met er op te wgzen dat terwgl er zekere verplichtingen rusten op de oorlogvoürendoii do eigenaars van schepen zirh dienen te herinneren dat ook neutralen plichten hebben Do iifgevaardigdo Keir Hardie vroog ot beroep gedaan zou worden op bet Haagsche Arbritrngoliot wanneer in deze gebeui tcnis de vorsehillendü ia ichten van de regeei ingen misschien aanleiding zouden geven tol een oorlog Minister llaltuur antwoordde dat de hi ur Keir llariliu de Regeering wel niet verdenken zal den wetiscli te koesteren bel land riinkeloos in gandelilkheden te willen storten Do vriiiig is van golioel liypolholischen aard Oninogelgk kiiu gezegd worden of er al dan niet een geschil beslaat van zoodanigen aard dal hel gebracht kan worden voor hel Arhitnige hot voordal hot geschil forezon is Do libor ilon zjjn natnnilijk bijster in hun schik mot Ion uitslag dor vorkioziiig to Oswestry waar hun lartijgonool Allan Hiiglit mol 4 i i2 hteininen de zogo hoeft behaald op iWw roiiservatief live JJridgemaii die hot slechts tot 4l i7 kon hrengon Do liberale meerderheid is dus IIO i stommen Dit is op zichzelf zeker geen vorjdolteiend cgfor maar er zijn oon paar lunsiundiglioden die den iitbioj dor verkiezing tot een zwaio nederlaag voor du Ehgelscho regeering maken Dal is vooreerst de ommekeer die or in Oswofitty liootl jdaats goliad Hg de laatste verkiezing in 11 01 was do nioordorlioid der conservatieven nog lOHH stommen daarvóór word steeds do con iervatiol i it zonder tegenstand gekozen h ook inot groote meerderheid zooals b v in IHÜo toen hg 1007 stommen moor had dnn zgn liberale mededinger Ken tweede belangrijk punt voor de juiste waardeering van do beteokenis dor ministerioelo nederlaag is hot feit dat in dezon strgd waarbg het groote en het kloiiie te wachten stund Kn toch zou nifrn ind haar beklagen niemand deelneming mc h iar hebben lla ir eigen vader hoewel hiJ persoonlijk ilcn vm c haar bestemden man niet lijden iiiorht kon ich niet begrijpen hoe ij kolonel RfM yaard len man oj leeitijd arm en schoon vfrkiczeii kon boven Kdiiard Costers jong knap en stli itnjk Hij begreep nog veel ramder iet van de onovertpanbare kloof welke haar lieldc tusichen die beulen gesteld had Indien hei nii zoo was nel ha ir eigen vader hoe sou het met de andere wc cn i Zij liep been en weer hoen en weer tol t T iniMJ van ivas en toen in eene vlaag van w iiihoop wierp xij ich weenend en snikkend np h iar knieCij en mei Inar kloppeml hooftl op den rand van haar bed bai zij gelijk 7ij nooit te voren gebeden had dat iieie drinkbeker van haar mocht worden wcxgenoinen Zij wist niet üoe kon ij het weten dat op ditzelfde ongcnblik haar getied reeds was verhoord dat haar beminde juist terwijl zr daar bad den steen had verbroken en de ht ipei van het rwde goud blootgelegd Kn toch was dit z Niet vergeels waren haur tranen en smeekingen want op ditzeltdeoogenbhk woeble huar redder in i illet slot der doodcnt op litzeltde oogenblik ontglt orde het licfft det geluk voor haar ih dien vreesclij en nacht gelijk de koude arhemering van den Kerstmorgen beffon aan te breken over het door den tAorm get ïisterde Unditchap fpy rdt virvoigd