Goudsche Courant, maandag 1 augustus 1904

tJe ninuiUr van BinnenUndtclie Zaken in TlnliP 7 iil cpraldangs in do Kamer daor den radinali n afxevaardiKde Bifimlali Ke fnterpelleerd wordon ovt r de aitlevering van den Diiitdcben exlnitennnt Wessel Do mceitc Italiaandche bladen criti ren zeer Itra du gedragslgn van de refaertng in deze zaak In d n loop tv vergadering van gitteren wierpen twee aerinli iten In de ziltingzaal vnn de llongaarsdie Kamer te Roedapeat een pakket broclinrea waarii heilig geprotesteerd wordt tegen de strengheid waarmede de antoriteilen in den laatsten Ifd tegen de Hongaarfclie solisten zyn opgetreden Het clieelde weinig of do president liad het pakket dat van de tribtino werd geworpen tegen het lioold gekregen Verspreide Berichten ROEMeKIB I e uitgever van een Oriekücb gezind bind t Hoekarest de Haleanol trad daar ter stede een cal binnen waar het hem door eenige Macedoniërs lastig werd gemankt tli trok daarop zijn revolver en doodde den Macedonischen onderwijzer Papahegi Doch b nn tegeiykertijd vnnrdb een onbekende op den nitgever Lazaresco Leeanta en doodde hem op zfjn benrt Mackdonie Een troep Bnlgaarache opstandelingen is volgen by de Porie ingekomen bericht met geweren gewapend de grens overgelrokken in de richting van Melnick Dientengevolge hebben de Tnrkscho vertegenwoordigers te Sofia onmiddellijk order gekregen de Hulgaarscbe regeering hierop opmerk2nam to maken en nadere opheldering hieromtrent te vragen Zrin AfBiKA Het Btnomscbip Ikbal mot ongeveer 2flO hini escho koelie voor e Randmynen nnn boord is te Dorban aangekomen 41 Hunner wnren lydende aan dysenterie BINNENLAND Naar de T t verneemt hoeft de heer mr H A Nebbon Sterling te Dordrecht den wensch te kennen gegeven dat by de iiniislannde verkiezing van leden vun de Eerste Kamer der Htaten ieneraal op hem geen stemmen meer zullen worden uilgehrncht H M de Koningin is voornemens van 1 lot 11 Angttstn ton Pileiio van do Koningin Moeder te Sooatdyk Ie verbiyven Het Nederlandsoh OnderwnzenOenoot srbap houdt in Kutpben yn 50e nlgemeeno vergadering Donderdag werden op bet stadhuis door het gemeentebestuur ontvangen hot hoofdbestuur het Zutphensche atdeolingabeataur en de honoraire leden van bet Oanootschap De burgemeester hield een korte toespraak waarin hy wees op bet belang van deze vergadering De voorzittorfvan ket hoofdbestuur de beer L C T Bigot bedankte en nadat de eerewyn was rondgegaan werd nog een ryioer gemaakt s Middogs word de algemeono vergadering onder toeloop van eer veel afgevaardigden en genoodigden geopend met een welkomstwoord door den voorzitter van de afdealiag Zulphen Daarna hieli d heer Bigot zyn openingsrede Deze algemoene vergadering was zoo van byzondcro beteekenia zei spr omdat y staat tusschen de indiening en de behandeling van twee wetsontwerpen die voor onderwys en ojiderwüzcrs von ingrypend belang zyn nl de pensioenwetten on de voorstellen tot wyzlging der Onderwyswet Eindeiyk I zulle allen hebben uilgeroepen toen de Pensioenwet er kwom na jarenlange nimmer verslappende actio dor onderwyzers Dezen hebben ondertusscben zelf de hand aan den ploeg geslagen Alleen by onse LevcnBVorzekeringmantschappy hebben do ondel wyzers van 1803 tot lieden f3 670000 besteed voor bun weduwen en weezen lerwyi door het Ondorsleuningsfonds voor hel elfde doel in don loop der jaren f 133 000 is uitgegeven 8pr bracht een woord van hnido nnn dit Kabinet dat door d Pensioen wetten de harten dor onderwyzers rael dankbaarheid hoeft vervuld Omtrent de tweede wet merkte preker op dal hier waar t toch moest ge n verbetering wordt voorgesteld van art 39 geen regeling wordt getroffen voor de wachtgelden Het N O G geeft reeds den op wachtgeld gestelden suppletie tot 10 pCt dor contribntios raanr altyd nog leeft menig openbaar ondor yzer in vreeseiyken angat voor de naaste toekomst indien in zgn streek getverd wordt voor de oprichting van bg zondere tebolm ondit ty dan kitna hxipen op half traktement op wachtgeld gezet te worden Met kle betoogde apreker de urgentie van een goede ja beste regeling dor wachtgelden Ken belangryk voordeel van de voorgeBlelde wyzigingen noemde ipr de verbooging der ialarissen en de regeiiog van de rechtspositie der bgzondere onderwyzert Een ernstig bezwaar is eehter da te verwachten aterke vermeerdering van het aantal x er kleine scholen Daarom vreest spr een zeer nadeelige werking der wet op bet gehalte van het onderwya ten plattelande en daartegen protesteerde spr ruimte en plaats eischend voor de openbare school Ten slotte een blik slaande op het N O Q weet spr er op dat het ledental is gestegen tot 7976 467 meer dan het vorig ji ar en het aantal afdeelingen tot 219 Krachtiger dan ooit aUat de organisatie aan de spits der onderwyzersvereenigingen en spr eindigde met een opwekking om met moed en energie eendrachtiglgk samen te werken aan de bevordering der hooge belangen van school en onderwgzer Hierna werd met de behandeling van de agenda aangevangen Gemengde Berichten De correspondent van het Hbl schryfl Het oude bestuur biyft op Je Hilversum sche Meent met kracht optreden Eenige personen die Donderdagmiddag op deze Meent voor t nieuwe bestuur aan het rietsnyden waren werden door den opzichter Klaassen namens den meuntmeester O Smit van de Meent verwyderd Het riet dat reeds gesneden was en in een schoit was geladen moest weder op den wal worden gebracht waarna hdt vanwege het oude bestuur in beslag werd genomen Het door het nieuwe bestuur verpachte hooi wordt echter door de pachters nog geregeld van de Meent gehaald De aanwezige politie werd eergister weder met eenige ryksveldwachtera veraterkt Met belangstelling wordt uitgezien naar hetgeen door het nieuwe bestonr zal worden gedaan daar hel zooala vanzelf spreekt niet by de pakken zal biyven niorzitten Aanstaanden Woensdag zal dit bettaur vergaderen en zullen dan ongetwyfeld maatregelen beraamd worden Allerlei geruchten aangaande een spoedige regeling der quaestie doen in da laatste dagen de ronde het eene al stelliger dniv het andere Daar het echter slechts gemchten alM ls het beter voorloopig nog maar een nfMchtende houding aan te nemen en die geruchten te laten voor wat ze yn Men schryft Dit Meppel aan Het Volk Een schoenmaker alhier kreeg een beschryvingsbiljct voor de belasting waarover hg wel wat verbaasd was daar hy in een baurt woonde die het zonder belastingbetalers moest stellen Hg nam de zaak eehter van den vrooiyken kant op en zond het biljet terug met het volgende eigengemaakt veraje Zestig centen is myn huur Door één schoorsteen stook ik vuur Door dia raam kryg ik licht Met èén deur sluit ik myn woning dicht Myn ambacht is lustig van aard Myn meubels zyn de taxatie niet waard Alles is werkeiyk zooala de schoenmaker hst In zyn versje beschrjflt Een Russisch correspondent heelt den ransel van een gevallen Japansch sergeant onderzocht en hy geeft een opsomming van den inhoud er van Men zon voor den militair dit spreekwoord kunnen maken Toon me uw ransel en ik zal u zeggen wy gy zUt De Japanner zon dan een keurig getaigschrifl verdienen want al het benoodigde ia even netjes onderhouden even keurig verpakt En elk voorwerp paste precies op yn eigen plaatsje Hoe helder waren de witlinnen zakjes gevuld met erwten en ryst Hoe zorgvuldig waren de xontklompjea in het fijne Japansche papier gewikkeld hoe precies de lichtblauwe sokjes byeen gelegd Er waren ook fleschjes met vet voor het meren van het geweer een doosje met anders niet aangenaam riekende haarpommade een blikje mat gebraden vleesch en linnen zakje met reservedeelon voor het geweermechaniek een lakdoosje met een apo theekje van verschillende heel en kruidengeneesmiddelen een lange tinnen dooi met brieven van huis Verder een dienstboek met aanteekeningen en een kaart van Znid Mandsjoerye En verder nog een breede koperen lepel ean Behildpadden tandenborstel een kam i handdoek en kleine gereedschappen tot kerstal van het geweer Allei zag er even nieuw alt tiaot hel loo uit den winkel kwam en durbg zoo n tjw ingepakt dat het wel het kutje Tu M nidig m iaj leek De tendenboratel van den Japanschen soldaat illnstreert dntdeiyk het beachavingsp il van den tegenstander waarmede de Rus xich meet En de kaart van het oorlogsterreiu in dezen soldatenranavl verkUart beter dan lange betoogen boe de kleine gele krggers zoo menige overwinning op de Mandsjoergsche sligVeiden bevochtea Het Hdbl rtn Antwerpen neUt Het wild zal in BelgiS goedkoop s n te oordeelen naar de berichten die allerwege inkomen Tusschen Samber en Maas en in de bosschen der Ardennen krioelt het van groot wild als reebokken en wilde zwynen In de vallei der Lagere Samber zgn veel patryzen Te Oignies doen de kongnen zooveel nadeel aan de landbouwers dat men byzondere maatregelen tegen deze knaagdieren moest nemen Op de jachten van M Hennin aldaar schoot men er verleden 10 000 Op de eigendommen van graaf d Oultrement krioelt het van konynen en fezanten Te Loverbal wordon de boaschen van graaf Werner de Merode letteriyk door hetzelfde wild verwoest In geheel de treek van Ham sar Heure is t hetzelfde Onze lezers zullen zich de berichten herinneren die in do jongste weken in ons blad voorkwamen omtrent de fraude die gepleegd zou zyn by het eindexamen aan het gymnasium te Doetinchem Do leeraar dr J A der Mouw beschuldigde den rector dr K O P Schwartz dat deze een der examinandi by yn scbrilteiyk werk had geholpen dat hg dit had gedaan om de dubbeltjes en dat een andere examinandns een leerling van dr der Monw door den rector was tegengewerkt Aan deze beschuldiging knoopte zich vast het bericht omtrent een poging tot zelfmoord van dr der Monw die zich Ie sHeerenberg had vergiftigd met chloral maar door tydige toediening in het leven was behouden Om deze feiten groopeeren zich eenige andere als een paar incidenten tusschen den rector en den leeraar een gesprek van den I rector met mr J J van Oorkom een vriend van den heer Der Mouw en een vergadering van den Doetichemschen gemeenteraad waarin een commissie van onderzoek werd benoemd De rector dr Schwartz heeft nu een brocbnre geschreven waarin hy ter zelfverdediging een overzicht geeft van het gebaarde en ook in hoofdzaak publiceert bet rapport door hem in deze zaak uitgebracht aan den inspecteur der gymnasia dr C J Eggink Daaruit bigkt dat dr der Houw die door den rector wordt genoemd een man van buitengewone bekwaamheid ja genialiteit doch die veel zonderlinge en onverklaarbaars in zyn karakter en handelwgze vertoonde een buitengewone ziekeiyke voorliefde had voor sommige jongelieden die hem tot daden droef met zgn hoog opgevoerde zedeiyke beginselen geheel in etryd Ook nu heeft schryfl dr Schwartz naar myn innige overtuiging zyn groote voorliefde voor den extraneus Ballen hem tot zgn onzalige dlad gedreven HU wist dat Bulten absoluut geen Latynsche thema ken maken en om hem die in handen te spelen gaf hy voor te weten dat ik den extraneus Roessingh zon hebben geholpen in de hoop dat ik voor zyn bedreiging zwichtende aan zgn elsch ten belioeve van Bulten zon voldoen Dit i9 de voorstelling der quaestie van dr Schwartz door hem in bovenbedoeld rapport aan den inspecteur gegeven De vele gesprekken over deze zaak met andere personen en het verslag der gemeenteraadszitting van Doetinchem kunnen wy verder onvermeld laten nu door den raad een commissie van drie leden is benoemd die naast curatoren van het gymnasium een onderzoek zal instellen en het resnitaat pubiiceeren Dr Schwartz verklaart zieh ten lotte bereid rekenschap te geven van zyn gedragingen aan degenen die hg ais gerechtigd beschouivt die van hem te vragen Blgft de gemeenteraad van oordeel dal curatoren niet onbevooroordeeld genoeg zyn om dit onderzoek op zich te nemen en lot een goed einde te voeren en dat derhalve een com i missie bniten hen om moet worden benoead dr Schwartz zal gaarne aan die eommlssie alle gevraagde inlichtingen vetelrekken Maar hy verwyt mr Van Oorkom die is den gemeenteraad als beschuldiger tegea hem is opgetreden en reeda als bewezen heeft aangenomen de feiten die nog aan het onderzoek der commissie moeten worden onderworpen dat deze niet heeft bedankt voor de benoeming tot lid dier commissie Intusschen heeft geiyk in ons nanuaer van gisteren werd medegedeeld ket college van curatoren eenparig all oodtaig yn ontslag by den gemeenteraad itwedlend Mm meldt aan de N S Ct Mcteren werd er gedareode ea M de paardenmarkt te Voo w aM m i al vrjjvatom geld gespeeld waartoe allerlei hazardapalen meer of minder bedekt da galegeoheidgaven Daarvan wm het gevolg twist tu eken de bewontfa T n woonvtgenl envoornamelgk Leidsehendammera fli er ookwel durven wezen t Werd eindend een formeel gevecht tusschen de boeren en de keroiareizigeri Twee rgks en twee gemeentereldwachlen deden hun best de vechtendente tcheiden wat niet gemakkelgk ging Eender rgksvMdwachtera loste toen een sehotin de lucht doch de kermisreiiigers beweerden dat een hnnoer die biykbaar vanscbnk van zgn wagen viel en daardoor eenwonde opliep was getroffen en dreigdenwraak te nemen gewapend met knuppels messen en boksyzen De burgemeesterachtte het raadzaam een twintigtal huzaren nil Leiden te reqnireeren die er gelukkigde vrees in konden houden zoodat ernstigerdingen uitbleven 1 1 In Beieren beginnen na ook de spoortreinen hinder van de aanhoadende droogte te ondervinden De pompen aan verschillende stations waaruit de locomotieven onder weg haar watervoorraad vernieuwen beginnen ilgepat te raken en reeds zgn er enkele die in t geheel geen water meer geven Op schier alle Ignen is het waterverbruik dan ook zoo spaarzaam mogeiyk geworden wat evenwel in den dienit aanroerkeiyke vertraging veroorzaakt eenige goederentreinen zyn voorloopig opgeheven De laatste dagen viel er weliswaar regen aiaar in zóó geringe mate dat t nergens den toestand lion verbeteren Op het eiland Ooarabri by Brilieh Nienw Guinea had in het begin van dit jaar ean moord plaats gehad die het optreden der politie onder leiding vah een ambtenaar ten gevolge bad De inboorlingen hadden twee zendelingen vermoord en de plaatavervangende bestuursambtenaar Robinson vertrok met een regeeringsboot naar het eiland Den 3en Maart werd deze boot door de inboorlingen aangevallen en de politie was gedwongen van haar vuurwapens gebruik te maken en de inboorlingen te tuchtigen Zoo luidde het ambteiyke rapport Particuliere berichten die spoedig volgden gaven echter een zeer leeiyke voorstelling van bel gebeurde Men zeide dat de politie eerst de inlandsehe hoofden aan boord gelokt had onder valsche voorwendsels en hen daarna gevangen had genomen waarna op de meerendeels ongewapende overige in boorlingen een moorddadig vuur zon gelost zyn zoodal slechts enkelen er hel leven a fbrachten Toen de Engelsche regeering een onderzoek gelastte pleegde Robinson zelfmoord In een nagelaten stuk neemt hy de verantwoordelgkheid voor het heele geval op zich hy geeft toe dat hg de aan boord ontboden inboorlingen gevangen beeft genomen maar beweert dal de overige inboorlingen toen een pyienregen op het schip lieten neerkomen dientengevolge was het noodig hen door schoten te verjagen de politie bad toen echter in haar opgewondenheid en te ruim gebruik gemaakt van haar wapens Met Robinson s zelfmoord en deze verklaring zal het onderzoek van dit onaangename geval wel gesloten woriaa De jonge dames leerlingen van een meiijewchool Ie Wilmeridorf Unilachlaod hebben met werkstaking gedreigd omdat de bouwmeester van de nieuwe school in den gevel twee landsteeneB beeldengroepen heeft geplaatst de eene een gansje en een eendje de snavel van de gans stevig toegebonden zoodal y niet snateren kan en in de geopende snep van de eend een hiMje pleten selie waart de ontwerper ge ieW heelt aan de zegswya Er spricht visder mal Peteniiie Hj leatert maar raUK en de andere een aap die mat lieradeii aDhaa iii en ringen aan de vingers itct taeenhaiMapiegel i t te bekiken De sckeatami iea daarin volkomen ongegronde liaMakkadaa op haar babbelzucht en fdelheia eii etechen wegneninc van de beelden me gansjeit ot qi ridderorde voor den architect Het gerechtabol te i Oravenhage haelt gistermiddag de gevangenintraf van 5 jarea door de Haagsche rechtbank opgelegd aan den kellner uit Icafè Alcazar aldaar wegens bel doodsekieten ran een koetzier aan de Vaillanllaan tot 18 Bakadea veraiaderd onder aftrek bovendien van Ie preventieve hechtenis voor ngaveer 8 maanden Het hof heeft daa de door den verdediger mr Wierx in de derde plaats geplette verminderde toerekeabaarheid aRgaaannn W i AHVKIITKNTIBK vonnis der Arrondissements Rerbtbank jRotterdam van 29 Juli 1904 is 8 DE IU B8T broodbakker te Driebrngge gem Laige Baigeveide verklaard In ataal van fdlisseDiant a anika met banoaiing van daa KdelAchlbaren Heer Mr P POLVLIET tal Rechter Commissaris en van den ondergetoekende lot Qwalor De Curator Ma M H SCHIM van dkr LOEFF CODA 30 Jnli 1901 Bg onderbandsche akte van den 29eH Juli 1904 is tusschen de ondergeteekendon overeengekomen de door hen gedreven vennootschap onder de firma lontp fe Dortland tot uitoefening van de Kn terderij enda XnkelariJ in JSffeete Ie rekenensedert den len JULI 1904 te gn O HTBOnnBIV met bepaling dal de vereffening der nog loopende zaken zal geschieden door den tweeden ondergeteekende A van REEDT DORTLAND die de aken der ontbonden vennootschap voor eigen rekening onder de firma DOltTCASO Jt Vo zal voortzetten J A P MONTLIN A VAK RtókDT PORTLAND OoüD Joli 1904 Sifi J wy hebben de eer kennis te geven dal IM vennootschap met onderling goedvinden is geëindigd Ie rekenen sedert den len JULI 1 1 tengevolge de vermeerderde werkzaamheden op essurantiegebied van onzen Heer J A P UONTIJN Be vereffcninf der nog leopende it n is opgedragen aia onzen Heer A VAN HS El J DORTLAND die de zaken der ontbonden rennootscluip voor eigen rekening onder de Firma DORTLAITD Co tl rOOBTZSTTJSX Onder dankzegging voor ket genoten vertroawen bevelen vi onien opvolger ten leerete bg U aan j onda Juli 1904 n MONTIJN DORTLAND wte ol St Janskerk i OP Ij MNSDAG 2 AUGUSTUS 1904 des avonds r i uur M griegankeid van den I Hrjaardig m ü M de Kraiigin liieiler tr dM Heer H B SPVANDERMAN met welwillende medewerking van Jallrouw NORA HOOS Sopraan Berign Mejnttroav IDA VAN VEEREN Alt kHaae Programma tereni bdwj zen van toe W Sn legen betaling van 10 cent ve kifjgbaar by de Boekhandelaars J VAS BENTUM 4 ZOON B bö den K 8ter WOLPP Co Weatkaven 198 1 llWIil i I Van af heden is de aflevering van onee bekende NIEUWE LtMm JEMES weder begonnen AaBberdaad nmi HEHMAN Z00 iTmrr s v p Wie van het mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengn vergete vooral niet een bezoek te brengen aan de kiiiderspeelluiii van den Heer F CHRI8TENSEN Oik zeer gediiiit iwr KiDderpariyeil Aanbefelend en met hoogachting UEd dw dr Fi CHRISTENSEN Stolwukkbilu Telefoonnummer 86 BERICHT De ondeigeteekende maakt aan hare Stndgenooten bekend dat zg met hare Poffertjes en Wafelkraam is geplaatst UARkT bIJ de rientleweg Verzoeke evenals zg tal vnn jaren heeft genoten vriendeiyk ieders gonat Wed J C SIBBE8 Poffertjes en Wnfelbakster Wtf Bestellingen worden spoedig bexorgd Bessen Jenever Aanbevelend tX f i SLOTBMARERAC p zit vi ii bericht aan yn geëerde begnnstlgcrs dnt hg even als vorige jaren weder geplaatst is op de Markt tegenover den heer O C Krom bakt zoonls bekend ie beste gemerkt P S zal daor een nette en prompte bediening de gunst en bat vertrouwen hem reeds 41 jaren rnimschools geschonken ook thans zich weder waardig trachten Ie mallen Da wafelen worden zonder pryivorhooging aan hals bezorgd Men gelieve geen bestellingen af te geven aan personen die op myn naam hunne waren aanbieden Hoogicbtend ÜE Dw Dien P ZILVER Groote BrusseUche Wafels 9S eam $ per luk INSECTENPOEDER in flacons van M on cent in doosjes van M cent INSECTENSPUITEN S cent per stuk Rattenvergif ft cent per flacon Muizenliavdr m Tarwo in doezen van en tC eeot J VAN OIJE Kleiweg No 2 aOÜDA EEHIBlEfOTVMTIEE Men wftrdt rerzoeht op H MERK te lett OIT HIT MaGUUM tam iuvënswaay zonen QOBINOHXH Deze THEEËN worden afgeleveid in veriagelda pakjaa van n ItM m em kal on en Ned ons met vemeMinii van Nommer 1 Prijs voorzien van neveostaand Mark volgena de Wat gedeponeerd Zich tot de aitvoerio van geëerde orders aanbevelende j a BIJL voorheen J BBSEBAABT Lz 2 1 E i scriDS TIENDEWEa 69 Ï Hmi prichtige HANGLAMPEN sl iiiid Lampen Piano lampen danglantaarns BDISBODOEUJKfi ARTIEELEN Email Koper A L B O I D Vernikk Britlannia Metaal ENZ ENZ immjmm Onderlinge Gecostunieerde ZWEMWEDSTKIJD in de STEDELIJKE ZWEMINRICHTING d Hontmansgrachl op Zoridag 31 Juli Aanvang nam unr Donateurs met dames en kinderen vryen toegang Introductie voor personen benedctf 18 jaar 80 els per persoon 4 een Grijs Haar Donateurschap per jaar f i waartoe men zich aan den ingang der Zweminrichting kan opgeven Onnavolgbaar meer I D Nienwe London doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt hot haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van hel hoofd weg fcischl op den hals ZMtidou V J per flacon Verkrg de ROZENDAAL M 9 bg Bk Ah Cats zgn thans door nienw gevonden loepa ssiiigen onze Il lieDerr geacÊUMtvMe rfrelleti fettttHre Hogaerlt Zy geven kracht en diepte die naaiakers niet kunnen bereiken Men overlnige zich geen iniilaties voor de eeMe te ontvangen Gein Prgsconrant met een aantaLongevraagde getuigschriften grali op aan raag Boxtel H JtOOAhUTS Jt Co Agent voor GOUDA Papier molen iOUDA Firma A QUANT mSm Kunsthandel Kleiweg by wien modellen Ie bezichligen zgn SANGLIIVOSE het best b k n l nid l l tegen Wo Uirn oe le en enuwzwakte Do beer Th R de Zwart Na sankade 361 te Amsterdam zendt ons de navolgende dankbetuiging op SaLlt T V 1 van enkele flesschenSangmnose zich veel kiachtiger gevoelt Amsterdam O BOLWIDT Ill de raei to goviillen is tweemaal per dag een ootleoel 115 l nm ij a Prys por fl f l O fl j 8 12 fl f 15 Verkrygbaar te Ooudu by WüLIfF Co Westhaven COLLECTE bij de ingczotencn oj MAANDAG 1 AOGUSTüS en volg e le dag en ten behoeve van de Feestelijke herdenking vnn den Verjaardag van H Hl de Koiiin hi De Communie van Openbare Pee ten te GOUDA Voor het eerst op de Kermis te Gouda standplaats Groote Markt recht tegenover het groot gerestaureerd Café HARMONIE 7l9 HET Electro Select Palace Carronssel Salon Bet beiangrykste Continentale Etablissement voor eigenaardige l 8f vermakeiykheden Record van de Prtekt het KeniftlitlIJke en ket utgensne VBCORAl lBVE Nleaw I iielwelisehe ln§lelllng Hieuw I VPILKLEURIGE NATIJURLUKE WATERVALLEN 1 T00VEB8PEL VAN LICHT FONÏEINKN in aanhoudende werking Uitvinding van het Etabiissemenl ledere Avond OKOOTE VERLICHTING i GIORNO door Electrlciteit Eerstdaagi NIEUWE 6R00TE FANCÏ niB OURIOLDPHOBE IIIEAL Nieuw Repertorium Hoogachtend BEN N ER 1 aS li èi f tf f Drinkt IJsselstiJDs Nieow Rooi