Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1904

Y Boter weinig aanvoer handel matig tioeboter 1 30 4 1 40 Weiboter i lo d i 20 376 taats loterij 2e Klasse Trekking van Donderdag 4 Augi No 18417 1 2000 966 en 2315 ieder 1 1 500 1636 13297 13631 en 20757 ieder 1 1000 ƒ 8404 1 400 14067 en 19071 ieder 1 200 1436 1601 7520 9081 9514 en 20029 e der f 100 Prgzen van 1 30 5822 8796 11790 15204 18034 8807 11930 79 52 38 64 97 74 41 67 15300 86 65 97 21 928906 12015 52 18198 88 48 93 96 67 12138 97 182009135 52 16424 169221 74 15559 63 24 12211 65 95 86 28 72 18319 9356 52 15663 66 72 59 89 74 89 12315 15716 18423 9445 12405 15882 24 66 6 15932 579527 27 43 90 56 12511 16023 18680 9608 21 43 90 78 64 59 18640 9T16 80 82 96 40 12669 16117 18849 9835 12941 16259 18927 130 54 16366 63 66 16414 78 82 51 95 13107 99 99 24 16510 19076 80 32 91 6843 10005 13211 59 19210 46 16 26 16653 28 68 13323 78 1930372 13171 82 4284 81 16762 92 88 1 3671 80 19419 7158 10104 84 16802 19511 75 11 13705 10 45 7204 60 7 17033 68 79 10309 97 17100 19642 95 41 62 79 218 23 36 57 78 91 377 86 495 540 686 744 77 862 902 87 1040 89 1105 36 48 60 85 1264 74 91 1305 8 19 24 80 1446 89 94 1674 1721 26 1921 43 67 74 78 2017 20 32 52 2117 53 56 2397 2409 18 2533 45 72 2795 96 2875 2947 3005 11 82 94 3110 28 64 3199 3213 27 3329 31 96 3402 3539 78 93 8621 46 82 93 8714 20 33 69 86 97 3800 12 43 80 88 94 8905 56 4068 72 86 4108 30 53 4226 29 83 38 64 70 94 4323 96 4406 39 93 4 507 4623 4782 4802 4913 23 98 5055 74 5105 58 81 5202 63 5307 45 5427 34 48 5519 5628 5769 73 31 34 86 39 5934 67 82 6000 22 58 6126 44 61 76 6263 93 94 6861 82 6429 32 34 6507 78 83 95 6655 1 712 37 80 7081 89 92 7326 38 13801 63 70 71 7538 10402 14051 2 85 20 19727 38 50 45 19816 80 18 88 41 94 19912 76 17238 77 78 66 20030 14320 17307 61 70 19 81 20 83 68 20102 93 7674 7722 55 68 31 72 44 14194 82 14202 90 39 99 98 7830 10530 7992 69 8007 80 66 10680 14540 8167 10780 14646 8248 94 76 73 36 62 10811 94 17414 47 71 31 14713 17544 49 8312 67 20 86 20251 61 10997 94 17646 2030t 1 8465 11140 14818 61 204M 8534 11241 23 77 i4 48 51 28 17 43 209Si 74 11314 69 59 91 96 22 94 68 39 8686 11467 14977 91 64 88 73 15081 17806 20 06 99 79 15119 76 39 8742 11607 71 90 98 44 11703 75 17924 803 49 7 93 46 69 PosterUen en Telegraphic Geplaatst 1 Aug te Maastricht telegraalkantoor de klerk der postergen en telegrafie 2de klasse J de Waard thans met militieverlol Verplaatst 16 Juli de vronwelgke klerk der postergen en telegrafie 2e klasse VV C Steendyk van Amsterdam telegraalkantoor naar Edam 18 Juli de vrouwelgke klerk der postergen en telegrafie 2de klasse J C Hommes van Amsterdam telegraalkantoor naar Montfoort 19 Juli de klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse H van Dgk van het hoofdtelegraalkantoor naar het bypost en telegraalkantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam 16 Augustus de tclelonisten A § E Drost van Delft naar Rotterdam eïLA Hulsekamp van Dordrecht naar Delft De verplaatsing van den klerk der posteryen en telegrafie 2de klasse D Jonker van Amersfoort naar Dongen zal ingaan 1 Angustns 1904 F ervol ontslagen op verzoek 16 Juli de klerk der posteryen on telegrafie 2de klasse K B Schuurman te Hansweert 1 Oci de adsistent D Marsman te Rotterdam Overleden 14 Juli de brievengaarder te Enschot W van Laarhoven 20 Juli de brioTengaarder te Schildwolde P C van Dyk Een regeling der sclicepvnart op de Bojana en op het Skoetari raeer moet ook besproken znn Vbeebiiiode States De stakcis in liet vlecscli cxportbedrgl hcbbe i besloten eerst ditn de tussclienkomst van president Eoosevelt in te roepen als de andere middelen om do staking te doen eindigen mislukt zijn BINNENLAND Verkiezingen Eerste Kamer De gisteren tengevolge van de ontbinding gebonden verkiezingen vnn leden der Eerste Kamer badden den volgenden nitslag ZUID HOLLAND Gekozen H Waller a r met 45 stemmen tegen 34 op mr S A Vening Meinesz lib altr W van Waterschoot van der JracUt r k met 46 stemmen tegen 34 opmr li M Vlielander Hein lib aftr J D ba i i van Wassenaar van Rosande chr h met 4b stemmen tegen 34 op viceadmiraalvan Alphen lib aftr Mr W baron van Heockeren van Keil a r met 4 tegen 34 stemmen op mr H A Nebbens Sterling lib aftr Dr P J F Vermenlen r k ondlid der Tweede Kamer met 46 stemmen tegen 34 op mr R T H P L A van Boneval Fanro lib altr P von Fisenne r k met 46 stemmen tegen 34 op F vB 8 Jacob lib aftr Voorts zijn herkozen S van Velsen a r aftr met 46 stemmen tegen 34 op mr C Pijnacker Hordjk mr J G S Bevers r k aftr met 46 stemmen tegen 34 op mr W H de Beaufort J P Havelaar chr bist aftr met 46 stemmen tegen 32 op mr N C Pierson en 2 blanco biljetten dr J Woltjor a r aftr met 46 stemmen tegen 34 op den heer mr J D Veegens NOORD HOLLAND Uitgebracht 69 steramen Gekozen H F Bultman lib altr met 44 mr E N Rahusen lib aftr met 47 mr H J Kist lib aftr met 48 7 Breebnart Kz lib aftr met 42 M de Jong lib aftr met 47 D Laan lib altr met 48 mr F S van Herop lib altr met 47 mr W F van Leeuwen lib altr met 48 en bjj eerste stemming in plaats van jhr 0 H A van der Wyck lib mr S A Vening Meinesz lib met 47 stemmen Voorts werden op den oud generaal van Marie a r prolessor Domela Nieuwenbnis chr bist en mr F Tb Westerwoadt elk 19 stemmen uitgebracht Jhr mr J W G van Hogelanden en mr B M Vlielander Hein ver kregen elk 2 stemmen GELDERLAND Herkozen de beeren Schimraelponninck Reekers Van Berckel t Hooit Gekozen C W graal v Lirabnrg Stirnm en A baroi van Lamsweerde beiden te Arnhem uilen anti lib ZEELAND Gekozen jhr mr K A Godin de Beau tlort a r altr met 25 en W Bovy a r altr met 25 stemmen UTRECHT Uitgebracht 33 stemmen Gekozen jhr mr H M J van Afch van WIJCK a r altr mat 25 en jbr H P Bosch van toitjBlein van Nieuw Amelisweerd r k altr met 24 stemmen FRIESLAND Gekozen mr W J van Weideren baron Rengers lib altr met 30 mr J Sickenga lib altr met 27 mr S van Houten lib met 28 stemmen OVERIJSSEL Men seint aan de N E Ct De vergadering is verdaagd wegens onvoltalligheid ontstaan door het heengaanvan de liberale Statenleden i GRONINGEN Uitgebracht 39 stemmen Gekozen D Knol Welt lib altr met 34 J E Soholten lib altr met 34 R P Dojes lib altr met 33 stemmen jhr mr P J van Beyma secretarisgeneraal by het depart van justittie 1 met 30 stemmen DRENTHE Uitgebracht 34 stommen Gekozen mr J JWillinge lib lid van de Tweede Kamer met 34 en mr G W baron van der Feltz lib met 29 stemmen LIMBURG Uitgebracht 43 steramen Gekozen jhr A H J H Miehiels van Kessenich r k alt met 43 J S H Brouwers r k altr met 42 en mr Louis Regont r k lid van Ged Staten van Limburg met 41 stemmen In Zuid Holland zyn de 6 liberale leden die tot nog toe io de Eerste Kamer zittiiig hadden nl do heeren mr S A Vening Meinesz mr B M Vlielanil r Hein F H P Tan Alphen mr H A Wbbens Sterling mr R T H P L A van Bone al Faure en F B s Jacob vervangen door antiliberalen In Overgsel is de stemming niet gehouden Er waren in de vergadering 23 leden van de linkerzijde en 23 loden van rechts aanwezig en daar er in de vacature van het 478te Statenlid binnenkort zal worden voorzien deed de heer J Koven het voorstel de zitting te verdagen Hierover staakten de stemmen zoodat bet voorstel was verworpen De heer Hoven verklaarde nn niet verder mede te willen werken en riep de linkerzyde achter zich De linkerzyde ging heen ook de sociaaldemocraat Bennink De vergadering was nu onvoltallig geworden De voorzitter zal onder mededeeling aan den minister machtiging vragen over 14 dagen de leden opnieuw bjjeen te roepen Vóór de ontbinding bestond de Eersto Kamer uit 27 liberalen en 23 antiliberalen Na de verkiezingen van heden telt zy reeds 29 antiliberalen en 18 liberalen En wanneer in het gunstigste geval de Staten van Overüsel wederom drie liberalen alyaardigen dan wordt de verhouding 29 anti liberalen en 21 liberalen De volgende heeren die lid der ontbonden Kamer waren hadden verzocht niet meer in aanmerking te komen Gelderland mr W C baron Van Pallandt van Waardenburg en Neergnen cons en mr W C J J Oremers r k Zuid Holland mr H A Nebbens Sterling I Noord Holland jhr C H A van der wyck I Friesland H Fennema 1 en rar J G Gleichman 1 Drenthe mr H van Lier 1 en mr A E J Nysingh fl Limburg H O L Regout r k In de Eerste Kamer zullen nu zitting hebben de volgende nieuwe leden Gelderland C W graal van Liraburg Stirnm en A baron van Lamsweerde Zuid Holland H Waller W S J van Waterschoot van der Gracht J D baron van Wassenaar van Rosande mr W baron van Heeckeron van Keil dr P J F Vermenlen PM G von Fisenne Noord Holland mr S A Vening Meinesz Friesland mr S van Houten en jhr mr P J van Beyma Drenthe rar J J Willinge en mr G W baron van der B ltz Limburg mr Louis Regout Naar do Ass Ct verneemt zullen de l peji en mr J J Willinge en mr G W baron Van der Feltz hun benoeming tot lid der Eerste Kamer aannemen Daardoor wordt noodig de verkiezing van een lid der Tweede Kamer en van een lid der Provinciale Staten in het kiesdistrict Assen en de benoeming van een grilSer der Staten vai Drenthe De Nieuwe Veendammer Conrant bespreekt de gevolgen van de aanneming der voorgestelde wyzigingen in de wet op het lager onderwgs het mees voor de hand liggende resultaat acht zy dat in de kleinere plaatsen des lands waar in protestantsche stroken by gebrek aan de noodige loodsen tot nog toe een kerkeiyke school ontbrak er na de aanneming van het ingediende wetsontwerp wel onmiddeliyk tot de stichting eener zoodanige inrichting zal worden overgegaan De bestaande school wordt natuuriyk ontvolkt met de leerlingen die naar de nienwe overgaan Maar in beide gevallen hetzy de byzondere school de meeste leerlingen trekt ol de openbare steeds is het resultaat hetzelfde het onderwgs op de beide kleine Schooltjes zal in gewone omstandigheden beduidend slechter zyn dan dat op de ééne grootere school het peil der algemeene volksontwikkeling zal dalen terwgl de nitgaven voor het onderwgs grooter zyn geworden Duurder en slechter onderwgs daar komt het bg slot van rekening op neer zegt 4e N Veend Ct overal ten plattelande waar de b jrolking zoo dun gezaaid Is dat men tot kleinere dan zesklassige scholen zgn toerlncht moet nemen In de grootere plaatsen vomziet de N Veend Crt een toeneming van het aantal leerlingen dat de kerkelgke scholen beiocht en om die reden een vermindering op de openbare school Waarom P Tot nog toe lieten veelal de kerkelgke schoolbesturen de kinderen der weinig ol geheel onbemiddelde ouders die geen schoolgeld betalen konden rustig naar de openbare scholen gaan Nu de kosten voor hst aanschallen van meer personeel voortaan uit de fökskas komen is er niets wat hun belet om ook alle pogingen in t werk te stellen de onvermogenden naar hun scholen te dryven Ook vreest het blad dat het den hongeren standen zal gelukken ook in kleinere plaatsen standenscholen in het leven te roepen waardoor de openbare school daar loo zoetjes aan zal aldalen tot den rang van armen school I j Ten slotte betoogt bat blad dat de per sdoniyke belangen dor openbare onderwyzers I ernstig door deze voorstellen worden beI dreigd Gemengde Berichten I De moord te Haarlemmermeer I Klaas Blonk blglt steeds ontkennen en I men begint er aan te twglelen ol hg wel de I man is die de misdaad heelt begaan al I Igdt het dan ook bgaa geen twölel of hg I weet wie de dader is I Zgn geheele houding zoowel in do in I structie als in de gevangenis zoo ook in I de cel van het paleis van ju stitie is niet I die van iemand die zoo n misdaad op het I geweten heelt I In de gevi tigenis slaapt hg zoo rustig als iemand met een rein geweten dit doen kan In de instructie biyit hy bedaard hapert I niet by zfin antwoorden verspreekt ich I niet by herhaalde vragen is bedaard to I taal niet zenuwachtig zooals ieder misda I diger dit is rain ol meer heelt geen boven I matige beboette tot drinken ol om zich al I te zondaren voor geroutineerde politiedie I naren een aanwijzing van belang voor I de schpld der verdachten alleen zegt hg I dat het hera spgt voor zyn moeder dat I men hem verdekt voor hemzelf niet wantvandaag ol raorgeij zal men hem toch moeten loslaten daar hy het niet gedaan heelt Dat hij niet weet wie het dan wèl gedaanheelt zei hg nog niet Met crimineele zaken goed bekend houdt I men het er voor dat de verdachte uit vrees I niet zegt wie den moord beging en dat de I op hem gevonden 1 15 alkorastig zgn van I het gezochte geld en zou zyn toegelegd met I een bedreiging ora te zwggen op den koop I toe I Want Bosman had altgd veel meer geld B by zich in een builtje dat hy droeg op de I plaats van zgn jas die vè den moord open I gesneden werd gevonden I En dan Bosman had vyanden zells niet I tegenstaande zyn 69 jaren vanwege la I femme Want al leefde hy gescheiden van I zyn tweede vrouw toch trok hot ewig I weibliche hom nog steeds aan I Wat ten Slotte Blonk nng betreft zgn I eetlust is bost Een hall brood droog door I bet keelgat laten gaan is voor hem nio I mendal Ook al een zaak die zells de I steeds in ondeugd levenden hem niet ge I makkeiyk nadoen I Ten slotte tot nu toe wist niemand iets I op den jongen man aan te merken en het I is meer vertoond dat de ergst verdachte I de raeest onschuldige bleek Tel 1 Een rechterlgke dwaling Uit Engeland I wordt melding gemaakt van een treilend I geval van rechteriyke dwaling I Den 5pn Maart 1896 werd zekere Adolpbe I Beek tot vgl jaar dwangarbeid veroordeeld I wegens verschillende misdadige praktgken I onder t voorwendsel van een huwelijk NauI welgks was Beek veroordeeld toen verschilI lende lieden onder wie een zeer bekend 1 kunstenaar te zgnen gunste begonnen te I yveren Er werd betoogd dat Beek een zeer achtenswaardig man was die het slachtI oller was geworden v iu zön gelgkenis op I een reeds verscheidene koeren onder den 1 qaam John Smith verooi deelden misdadiger De regeering weigerde echter een nienw I onderzoek te bevelen Nadat Beek in 19Q1 zQn straf had ondergaan werd hij opnieuw gearresteerd en an1 dermaal voor gelyksoortige feiten veroordeeld ondanks zgn protest en zgn bewering I dat hy opnieuw het slachtoUer eener noodI lottige gelgkeni was I Dezer dagen heelt een man die gearresteerd werd onder den naam William Thomas bekend de dubbelganger van Beek te zyn Len de dader der misdryven waarvoor die I onschnldig is gestraft Dez gebeurtenis verwekt natuarlgk een I groote tttroering te meer omdat de EnI gelscho wetten geen revisie of rehabilitatie I toelaten Algemeen is men van oordeel dat I een wet geSischt rao t worden die Beek I in zyn eer herstelt en hem een flinke schaI delooSBtelling verzekert voor het onverdiende Igden dat hg heelt ondervonden Men meldt aam de N Ct i Bg de heiwerken van het waterschap Reiderland te Winschoteriyi zjn de slakende arbeiders door nieuwe ploegen werkvolk vervangen Door het aanwezig zhn der marechaussee biyit de orde gehandhaafd In een gezin te Gennep waar de mannen zich meermalen win drank te buiten gingen kwam het lot een bloedige vechtpartg tusschen den vader P J en diens inwonenden I schoonzoon A B De laatste moet na een heltige woorden I wisseling den vader met een schop tegen het voorhoofd hebben geslagen waarop deze zoo woedend geworden is dat hg een mes I greep en dit K in den buik plofte De dader werd in arrest gebracht da Torwonde stierf na enkele iren onder kerige pgnen De verrooedelgke dader die ongeveer 70 jaren telt is in gewone omstandigheden de kalmte in persoon zoodat men met zyn lot algemeen begaan is de verslagene laat eene weduwe met vier kinderen achter L L In den omtrek iran Bemiremont in de Vogezen is een aardschok gevoeld die met onderaarsch gerommel gepaard ging De beweging plantte zich voort in oostelgke richting Men meldt nit Rotterdam Gisterennacht orastree is halleen is tydens alwezigheid der bewoners brand ontstaan in de woning van den schoenmaker J C v d K in de Simonsstraat alhier Bg de ontdekking van den brand trok bet d aandacht dat de brand op verschillende plaatsen in het vertrek tegelgk woëddo De brand werd in een hallnur tgds geblnscbt Daar aan kwaadwilligheid gedacht wordt is hedenochtend door den commissaris van politie den heer Soer een onderzoek ingesteld Het onderzoek leidde tot de ontdekking dat in de woonkamer en de werkplaats op acht verschillende plaatsen vuur was geweest De schoenmaker en zgn vronw zgn beiden gearresteerd als verdacht van brandstichting De droogte te Borli n en omstreken ia gevolgd door geduchte regenbuien waardoor het water in de Spree dat den bodem reeds deed zien zeer snel gerezen is Het regenwater dat als een waren stortvloed neerviel heelt echter al het slgk van den bodem naar de oppervlakte gejaagd zoodat de visschen bg duizenden gestikt zQn Over verre alstanden is de rivier thans met doode visch bedekt Noodlottige branden In het dorpje Mitterolang naby Innsbruck zyn 82 arbeiderswoningen een prooi der vlammen geworden De brand ontstond doordat kinderen met Inciters op een hooizolder speelden Wegens gebrek aan water konden de spuiten niet tegen de geweldige vuurzee uitrichten Ee kind kwam in de vlammen om In het dorp Presles by Chambéry zgn 19 huizen algebrand waardoor een schade van 100 00 Irancs is aangericht De stad Wintersberg in Bohomen is gedeeltelgk door brand vernield Onder de verwoeste gebouwen bevinden zich een groote labriok van glas en aardewerk een brouwerg en een labriek van muziekinstrumenten zoodat 2000 arbeiders door den brand werkloos zgn gemaakt In de provincies Friesland en Groningen heerscht op verscheiden plaatsen onder de kinderen de kinkhoest eD óok volwassen personen zyn er door aangetast In enkele dorpen is de ziekte kwaadaardig en heelt ze onder de kinderen reeds slachtoffers geëisoht De zoon van den groeten vredesapostel graal Tolstoï volgt het voetspoor zyns vaders niet Hg heelt als vrgwilliger dienst genomen bg het 217e reg inlanlerie te Kronigi De Koning en de Koningin van Engeland keeren Maandag van Cowes terug op Buckingham Palace De Koning gaat een paar dagen later naar Marlenbad terwgl koningin Alexandra een bezoek aan Schotland zal brengen Men meldt nit Delft Het was onze politie opgeTallen dat eenige by haar minder ganstig bekende mannen byzonder de aandacht schonken aan de branderij De Papegaai aan de Weatvest bi den nacht van Maandag op Dinsdag legden zich een inspecteur en een agent in hinderlaag Werkeiyk verschenen te een uren dri mannen die begonnen nit een der op een schnit liggende fusten jenever at te tappen in flesBcben Toen dit bedrgt in vollen gang was sprongde politie toe De inspecteur hield met derevolver de dieven in bedwang en de agentdeed het overige De personen zekere D L en T zgn giateren ter beschikking vande Jttstitie naar het halt van bewarlw te 8 Gravenhaga overgebracht Te Maastricht is geVankelgk binnengebracht een werkman nit Vaals die in woordenwisseling net zijn kameraad dezen met een kogel in het onderiyi getroUen heeft iMi Uil timm Stadsnieuws GOUDA 4 Augustus 1904 Hedenmiddag trad het gezelschap van den heer Francis Pichler in Ons Genoegen op en wel met veel succes Het Militair DamesEnsemble voldeed nitstekend de evointiën waren prachtig en werden correct uitgevoerd de heer de la Mar had met het Wien Neerlandscb bloed veel succes ook de overige artisten zopver wy ze ge ien hebben werkten goed wy bevelen een bezoek ten zeerste aan Concertzaal Concordia Een specialiteiten gezelscb ip onder directie Vleugels van Rotterdam gal hier de eerste er reeks voorstellingen gedurende de kermis Pg kunnen niet anders dan metr allen lol spreken over wat te zien en te hoeren gefgeven werd Beginnen we met het orkest dit had een zware la k die bet met succes ten einde bracht en waarvoor bet ook na elk nummer de luide goedkeuringen van t publiek verwierl Mej Betsy Bherends voldeed ten zeerste 1 door baar waariyk schoone stem en heerlgke voordracht Mogen wa voor haar het accompagnement nog wat gedempt vragen Nummer voor nummer te bespreken is niet noodig De Vlaamsche Humoristen de Comic excentrique act de Musical clowns de Duetlisten niet het minst de Comic Gym nastische Potpourri met gruot genoojjen hebben we met het gezelschap kennis gemaakt en durven wg hun voorstellingen aanbevelen verzekerd als we er van zgn dat wie Concordia dezer dagen bezoekt niet onvoldaan huiswaarts zal gaan t Was er warm maar waar zalldat bg die tegenwoordige meur dau tropische hitte niet zoo wezen Het had gisteren weinigen algeschrikt want de zaal was stampvol wat de artisten dit woord genomen in letterlijken lin met animo deed werken Biyve de toeloop groot Gisteren zyn te s Gravenhage o a geslaagd voor het examen EngeLsch 1 o mej A MKruyt te Beeuwgk en de heer J A Basliaenen te Gouda Bg het gehouden eindexamen in de prov ZnidHülland Zuidol commissie zgn o a geslaagd D v d Want H B F L van der Boer on 0 A de Wilde van de H B 8alhier G an c o n t r 61 e t 3 Augustus 9 uur nam Drmf 45 m M Lichtkrtcht 14 37 KaarsenWarmtegevend 55j g j vermogen In de gisteren gehouden vergadering van den Raad van State aldeeling voor de geschillen van bestuur is o a de ongegrondverklaring Tan de beroepen van den laad der gemeente Bergambacht tegen het besluit Tan Ged Staten van Zuidholland onthoudende goedkeuring aan het besluit van dien raad waarby de leeltgd waarop de kinderen tot de openbare lagere scholen kunnen worden toegelaten is teruggebracht van 5 jaar en 6 maanden tot 5 jaar en 3 maandenBeroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Jaarsveld toez ds H A Heger te Staphorst MABKTBERIOHTEM Good 4 Augustus 1904 GRANEN Buitenkndsche granen zijn aanmerkel hooger Als hoofdzaak zijn de zeer ongunitigt oogltberichten van daar te beschouwen Tarwe Zecuwsche ƒ 8 25 k 8 60 Mindere dito J 60 k 8 Afwijkende 6 50 4 7 10 Polder 675 7 S Rogge Zeeuwsdie 5 5 5 J5 Polder X Buitenlandache per 70 kilo 4 50 4 1 75 Gerst Winter k Zomer k f iCbevalüer 5 5 75 Haver per heet 3 10 4 3 30 V 00 K 1I0 7 i ƒ 7 40 Hennepzaad InUndsche 4 Buiten hinsche flk f 6 Kanariezaad is 50 4 17 J5 Kooliaad 7 50 4 8 25 Erwten Kookcrwten k f Niet kookende 4 Buitenlandsche voeierwten per 80 Kik 6 a 6 50 Boonen bruine boonen 4 Witte Boonen i Paardehoonen 4 Duiveboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 4 6 25 Odessa 5 90 a 6 25 Cini uutine 7 4 7 25 Vmmarkt Melkvee geen aanvoer handel prijzen seen Vette varkens goede aailvoer handel vrijwel 19 4 21 ct per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 15V1 16 ct per half K G Magere Biggen weinig aanvoer handel flauw 0C75 4 1 00 per week Vette Schapen geen aanvoer handel geen a ƒ cent per half K G Lammeren geen aanvoer handel geen 4 Nuchtere Kalveren redelijk aanvoer handel stug 6 4 f 8 Fokkalveren 8 A 16 Kaas aangevoerd 80 partijen handel matig ie kwal 26 4 j8 2de kwal 22 4 35 Zwaardere hooger NoordholUnache NIEUW UNHEHeOEL VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TeleiHtooH BEÏÏEsTaN llOTTEEDAM WOENSDAG 3 AUG L K H K Staatêleemniten Nederi asu Obligntien Nederl Werkelgke Schuld 3 95V IfAUB Inschryving 1862 1891 5 97 Servië Obligalieleening 1895 4 70 TuKKijE Gettniflceerde Schnld Recepissen 4 80 BuiziuE Obligatien Recepissen 1903 5 91 Provinciale en Stedelijie Leeningen Bolterdam Obligatien 1 1000 18981903 31 97 Hypotheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 l andb Bataalsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbrielbank 4 99 fandb Friehch GroningscheHy liothi Ckbank 4 99 Pundb Holl öclderscbe Hypb 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bowgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 72 99 W i Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Stedelgki Hypb 4 99 Pandb We stlandscho Hypb 4 99 Pandb Zecnwsche Hypb 4 99 Pandb Znid Holl Hypb 4 9V Petroleum Ondernemingen Aand Kon Ned My tot Expl van Petrol broniu n 615 Scfteejn aari Vaatfifhappijen Oblig Stv Mii ü Maas 5 Diversen Obl Nat Gründbp it 4 99 CiTlilic ViTccnigde A monk Fondsen Ie serie 4 102 Spoovwegheniugen NooriiAmerika Alcliison Topeka on Santa Fe Cert v gewone aand 72 Mis5 Kansab Texas Certiöca ten van Aiiiideelen 16 Tramweg Maatsc iappijen I aiigsche Traniw Mg Oblig 4 98 Premiehenmgen Nederlakd Obl Noord Hüll Ver Het Witte Kruis 74 Belüib Loten Stad Brussel 1886 2 i 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 HoNOAKijE Hong Hypb fl 100 3 112 Theis Regulir Gusellschatt 4 162 AMATf S £ J fy J l limsnff£ lf l Allo NOUVEAUTÉ s in Mantels Costumes Blousen ROKKEN UOBF S on JAlMIli TOFFRM worden tot spotprgzen OPGERUIMD Burgert 11 ke St a n d GEBOREN 2 Aug Paulina Anna ouders © Voglezang de Jong en 8 D Kalkman 2 Dirk Nicolaas ouders S Tak en G Mes 4 Pieter Cornells ouders J A Raapk en E KIgn OVERLEDEN 3 Ang C M van As 14 m GEHUWD 3 Aug E J B Mattliee en W A Dekker J van Let en J Dongelraans E van den Bovcnkanip en A van Hattem A van Halten en J van Dam C van der Wal en R Palm J A Hornis en H E Sleenhoven J E Mansvelder en A Blom Ondertrouwd Dr C G N DK VOOIJS Leeraar aan het Gymnasium te Assen en CATO C M KLUIT Dek Hajio 4 Aug 1904 I Telephoonnet Gouda Abrfnnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleff en onderhoud gratLs Het net is aangesloten aan het Rgks Inlercommunaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT DÓctöTDÊ WILDÊT Arts voor IIIIDZIEKTEN enz OPEN RIJSTDIN 20 1 Spreekuren EENIS DEPOT 7MTBEE ilHi wonit verzoclil o t NR K te letten UIT Hrr Magizijn van l IIAVENSWAAYZÜNK GORINCHEM Deze THEEËN worden nfffele ferd iu verzegelde pakjes van y wte en em iuilf ea een Ned one Jmet vermelding van Nommer en l rfls voorzien van uevenataand icli tot de uitvoering van ge crile orders aanbevelende 1 c niJL voorheen J BREEBAART Lz iMeuw onovertroften rof Dr liietiera welliokoiid imW KBACHT SUZIB Alleen echt met Fahnelunierk tot voortdurende rarlicale en lekere genezing van alle zeltit de meest hardnekkige xenuw itlekte vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigin leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek idcht tJenanwdheid Moofdpfln Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysverteriog Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectasaen II I f I eioh fl 1 fl 8 f S dulibulo lluic li P I M i t HepÖt Mattli V d Voiïto ZaUliomniü I t l M iclmii k Cu KaUenUrn I Iliippfl i rnuenliagti I lliilnimiins li Jnii r Oni RoUenlHin V iff V o n ula oil bi alliï dri fiituii Onnavolgliaar zgn thans door nieuw gi vondon toepassingen onze ffi ol rveri ffen hlltlerde Portretleu feluliireHoffaetU Zg geven krarht en dicpit die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Ueill Pruscourant met een aantal ongevraagde getuigsobrilten gratis op aanvraag Boxtel H nOUAMHTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn X = 3 O O S TIKNDEWEG 69 bi richt do ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN § faandc Lninpeii Fiano lampen Ganglantaarns HDISBOUDELIJKE ARTIKELEN Email Koper A L B 0 1 B Vernikk Brittannia Metaal ENZ KKZ