Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1904

Maandag 8 Augustus 1004 43s e Jaargang iNo 0485 flOMCHE COIRMT iMieuwS en Admrtentiehlad voor Goudn fin 0mMr9 k4 n AITERTENTIM in alle Courmten worden aangenomen door het A verlenlie llureao vu A BKIMKNlAi MN Gouda Drnk van A BRIMEMANf l TE III LH in d Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN O Ka ners rnime Warando Keuken en Kelder voorzien van öas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Onnavolgbaar ziin thans door nienw gevonden toepassingen onze lu otlecerr gencliUOerde ortretlen PelutureHogaertt Zy geven kraciil on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zicli geen imitaties voor de eehie te ontvangen üeiil Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel a liOOAEItTS Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bö wion modellen te bezichtigen ijn EÊPEEFOTWTBEE Dcii uiirdt verzocht op t MËKK leletU u ÜIT HET MiO N VAN JI IIAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden atgeleperd h verzegelde pakjes van uy iwee € n een half en een Ned on met vermelding van Nommer et Pr ja voorzien van nevenstaaut Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL joorheen J BREEBAART Lz f Wie AvsT ajii wJ Ja Ecllt £ llC l €uuau tu vutnagoc iesmn 11 gestold en na v l prtLfnomingen lii don handel gokouicin li iuI Jki naam dei oitvindera Dr Uiohaelis Vervaardigd op de besie machines üi het wereldberamde étabblisaement van Gebt StoUwarok te Keulen Itche J pTI21cl2JLcH Cikel Cacao In vierkanten bassen eze Eikel Cacao 9 met melk gdraokt eese aangename gezonrie drank voor iar gelijksch gebruik een i 2 theelepel van t pcoder voor een kop Chocolate Ala geneoskricbtige drank b geval yan dfarifaeo slnhts net water te geiiraikeii Verkrijgbaar bij do voornonat H 1 Apotbeksrs en jvi Vi Ko V K frceftmje f 1 80 c 0 9Ö a 0 35 Oencraahertogenwoordiger nm Nederland lulius MattenklMlt Imiiterdam Kalvexstraat 103 ieen Grijs Haar meer Ue Meuwe Undon 1 doet do grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pclletjes van Let hoofd weg Eischt op den hals Lonilon P r i s f 8 en 1 30 per flacon Verkrijgbaar in do ROZENDAAL M 9 bj Izaiili Cats Papier molen GOUDA Zenuw en Maaglijders wordt nit overtaiging ala een werkelijke hulp ia den nood het boek Hanbevolén Na ontvangst van adres per briefkaartTvorJt il t boekje Irauco per post toegezonden door bLOKPOËL S Uoekb Zaltbomrael Sociëteit ONS GE1 0EGE N Bij het Elite Programma eztra geëngageerd voor ZATEHDAG en ZONDAG drie extra nummers waaronder Mr WILLI A 118 Ha nd Tooei©xa l5 on in gr Mr WILLIAMS werkt op het open tooneel en in de zaal Het geachte publiek wordt beleefd verzocht boeien sloten en ketting en mede te breng en Zie recentie Rotterdammer Courant begin Juli HET BESTUUR DENKT ER OM dat de PREMIEVEBDEELINQ onder de verbrnikers van lSTl l¥KHI ZeKP en ISTDIVKIIISZEKPPOEDCR als gewoon 1 Januari a s plaats vindt De STROOKJES moeten uiterlijk 1 December a s in ona bezit zijn TWEE DUIZEND PRIJZEN van EEN TOT HONDERD GULDEN komen ter verdeeling Naamlooze Vennootschap VEBEENIGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam Het echtFraiiciskanerbraii uit Miinchoii drinkt men in Café Vredebest A 155 Het HKIINEKErS s Gerste i o 1 uit Rotterdam drinkt men in Café Vredebest A 155 Het AMSTEL PILS M ll drinkt men in Café Vredebest A 155 Het Bier wordt op temperatuur en met luchtdruk getapt Voor Restaurant beveelt zich aan het Café Vredebest A 155 C P BACKERS Geen Kinkhoest Geen Intluenza I ONINKLUKC Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst raogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionig Extract ni l L I ii 1 T II K uit de Koninklflke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAII SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF X Co Westhaven 9 Oouda A LATENSTEIlf Kleiweg K 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal ti 12ti te ourfa A BOUMAN Moordrecht eitlKSS mmmrktrkadlJMl A N ïiK ZESSEN AoonAotira J Ta TOBKBN JSojioop B V WIJK Ovdettaicr A SCHEER Haaêtrecht P W v KOE Oud oo r K vasd HEIJDEN te Rtmmjk P v o 8PKK Moercapelle D v d STAR Waddingmtm Wed J HOLST Waddingnetn M KOLKMAN Waddingtvem P A m GBOOT Oudewater A n JONöH Oudiuater J P KASTELEIN Poltbroeierdam D BIKKER te Bmtchop Gasornamenten in alle stijlen Suprise I endanls Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverliobting M M 7 LOOU Gasfitter Dnbbelebuort B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l ertichüngs irlikelen BADEN GEI ISERS KOOKPLATEN GAS FORNUIZEN Onnoemelijke keaze nieuwste soort 6ASBALL0NS ytQOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE 60EDERIN giftvrij nit de Kamper fabrieken BERK EX ZOON Eenig adres voor liasgloeiliclit lH iiooilii iiyeii GEEIT BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als het oordliraliaat$ch Scboeii en LaititenmajiiiziJD KLiilWEO E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C S fllTS AUe rer aratiën on aangemeten werk Volgens den hedeniaagséen stand der wetenschap is Odol proBfondervindeliildietbestB middel mr de verzorging van mond en tanen Alleen eciJ jn onze Pa en fla ona ATTESITIE S Ï P Wie van het mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergete vooral niet een bezoek te brengen aan de Kinderspeeltuin van den Heer P CHRISTENSEN Ook zeer gescbikl voor KinÜerparlUeil Aanbevelend en met hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN STOLWIJKKESimS Telefoonnummer 85 Iluitenlandscli Uverzichl De Tapansche legatie te Londen ontving hel volgende telegram den 5en nit Tokio verzonden Het aanvallende leger bü Tomoetcheng bericht dak in dit gevecht de Japansche verliezen bedroegen 194 ïiooden en 66G gewonden Wij begroeven 700 lyken van den vijand met den erschuldigden eerbied Wij maakten zes stukken veldgeschut vele geweren eh granaten groote hoeveelheden meel getst ammunitie enz enz buit Generaal Roeroki meldt dat in de gevech ten bij Yoeshoelntzoo en Ynnglsooling onze verliezen bedroegen 946 hieronder begrepen 40 officieren De verliezen van den vijind worden minstens op 2000 geraamd W namen gevangen 8 officieren en 9 man en maakten buit twee stukken veldgeschut vele geweren gra iiaten tenten enz enz Volgens een gedetailleerd bericht van gCT neraal Koeroki leed de vijand tydens het gevecht bij Yoeshoelintzoo van deu 31en Juli een der gevoeligste noderlagen bjj Pyenting vijf mijlen zuideiyk van Yoeshoelintzoe waar onze afdeeling zich werpend op do flank van do terugtrekkende Russische colonne welke bestond uit drie infanterie regimenteB met vier kanonnen hevig vuurde opeen afstand van 200 tot 190 raeter op de geheele linie In den namiddag naderden de Russen het slagveld met do vlag van het Roude Kiuis om de gewonden weg te dragen Wy lieten dit toe door mei vuren op te houden Hel Staatsblad te Petersburg publiceert de voor den duur van den oorlog geldende bepalingen over de boscheiming der havens Sweaborg Wyborg Kroonstud Liban Sebns tupol Otschaküf en Batoem Alvorens de staat van oorlog wordt afgekondigd wordt den minister van oorlog opgedragen de bepalingen ter kennis der vreemde regeeriugen te brengen en ze in ie lichten dat omtrent hnn naar deze Russische havens koers zettende oorlogsschepen aan de Keizerljke regeering ter rechter tyd bericht te zenden is Veel nieuws over den toestand voor PortArthur verjieemt men niet Men is wet over tnigd dat het kritieke oogenblik nadert maar eenige stelligheid iu de Japansche berichten laat zich vergeefs zoeken Het lydt geen Iwytel of de tegenstand van het garnizoen stuurt de Japansche berekeningen in de war Over de successen van den aanvaller loopen de berichten zeer uiteen In èén bericht heette het dat de Russen op hun laatste verdedigingswerken waren ternggeweken maar volgens weer andere berichten zouden e gevechten om den Wolfsheuvel tot resuK taal hebben gehad dat de Russen dit belangrijke strategische pnnt weer op de Japanners heroverd hadden Volgens een bericht van nit de vesting FEVILLETO DE VERBORGEN SCHAT loo Waarlijk wide de baron toon h alles gehoord had ik vrees dat ik op mijn ouden dag nos aan wonderen tal moeten gaan gelooven Want lijkt het niet een wonder neen lijkt het niet de vinger der Vooraienigheid zelve dat ge daar opeens zoo die letters te zien krcegt f En ik moet zeggen waarde vriend ÜAt je een bewijs gegeven hebt van btjzonderen moed om zoo midden in den nacht te gaan graven op den ouden Doodenberg want al gelooft men nu juist ook niet aan al de sprookjes die er in omloop zijn toch heeft ïulk een werk iets angst verwekken ds M aar kom Ik brand van verlangen om den buit onder mijne oogen te zien Haal gauw je hoed Ida kind dan 4m wjj zamen En zij gingen alle drie en zagen de groote kist voi met het roode goud Ed rtle drie ook klommen zij op den Doodenberg en daalden af in zijne ingewanden in het kille verblijf des doods Zwijgend stonden zij op de plaats die sedert eeuwen de rustplaats was van de oude krijgers die eenmaal in Engeland geheerscht hadden Alle drie dachten ook met een gevoel van bewondering aan den man die hier ir de sombei uren van den nacijj gewerkt had om ddn fao iilieschat te bewaren voor z n ontkomen vreemdelingen waren do verdedigers overtnigd dat de vesting nooit zou vallen hoewel zij verwachtten dat geen huis zou biyven staan Er is op het oogenblik geen vensterruit meer heel Ook volgens Chineesche berichten moesten de Japanners twee forten die zg aan de oostkust genomen hadden weer ontruimen toen hun kameraden uit de dichtby gelegen stellingen verdreven werden De marineartillerie brengt de Japanners de zwaarste verliezen toe Volgens de Echo do Paris door ziJn Peterburgschen correspondent ingelicht zyn vooral de gevechten aan de oostelyke en noordoosteiyke zyde van Port Arthur bloedig By de aanvallen op de forten aan dezen kant beweert ook dit blad zouden de Japanners 18 000 man verloren hebben tegen 4000 man van de Russen die meester van de forten bleven De Japanners lieten daarby drie stnkken helegeringsgeschut achter van generaal Slössel ia geen enkel bericht door den staf ontvangen die dit gerucht bevestigt In Tokio is bericht oiitvangen melding makende dat twaalf torpedojagers vier torpedobooten en eenige kar oneerbootcn Maandagnacht een nitval nit Port Arthur deden doch teruggeslagen weiden In den laatsten tyd pedert het proces tegen luitenant Bilse wordt het in Duitschland meer en meer gewoonte de zittingen van de krygsraden met sesicilen deuren te doen plaats hebben De sociaaldemocratische Vorwirts dio zooals men weet wel meer geheime circa laires en besluiten heeft openbaar gemaakt publiceert thans een ordei van 1 December 1903 door bomiddeling van het geheime militaire kabinet gericht aan den commandeerenden generaal van het 16e legercorps In deze order verklaart do Keizer met bevreemding te hebhen gezien dat by het proces te Metz tegen luitenant Bilse do krggsraad zonder rekening te bonden met de order van 28 Dec 1899 in veel Ie geringe mate gebruik heeft gemaakt van het recht tot nitaluiting van de openbaarheid waardoor de algemeene aandacht nog meer werd gevestigd op de betreurenswaardige voorvallen te Foibach en het aanzien van het leger en vooral van het officierscorps werd benadeeld Don commandeerenden generaal wordt dan verder opgedragen dit kei eriyke misnoegen peraooniyk aan de leden van den krugsiaad over te brengen terwjl de order aan alle officieren moest worden meegedeeld De order werd ook aan de bevelhebbers der andere legercorpsen toegezonden De keizerlgke order van 1899 waarvan hierboven sprake is luidde aldus De discipline eischt dat ook by een rechtszaak het aanzien van de superieuren de militaire inrichtingen verordeningen en gebruiken biyit gehandhaafd de zin voor de onvoorwaardeiyko ondergeschiktheid van den inferieur onder den superieur van alle graden biyft bewaard en met het gerechtvaardigde eergevoel van alle betrokkenen in bet byzonder van den officiersstand rekening nakomelingschap en Uever gestorven was onder het moordend lood der opstandelingen dan het geheim te verraden De drie beBoekers bprakey niet veel hoewel zij geruimcn tijd vertoetden in het stille verblijf der dooden En daarna stil en ernstig onder den indruk van hetgeen zij gezien hadden sloten fij voor immer het duistere gewelf waaruit voor hen alle drie het licht der verlossing was verrezen nOf er dien gedenk Waar digen da op het kasteel ook leestgevierd werd behoeft niet betwijfeld te worJen en natuurlijk behoorden Georg met zijn vrouw tot de genoodigden Telkens als hij met zijn eigenaardig droetgeestig leuk gezicht opmerkte daj hij t altijd wel gezegd had dat de oude familie niet verdreven zou worden uit het voorvaderlijk huis snauwde de baron hem toe dat hij nu eindelijk toch eens uit moest scheiden met zijn eeuwig proteleeren Nu baron antwoordde Georg ten sbtte ik profeteer toch nog dat je hier in dezelfde zaal zult zitten met een troep kleinkinderen op je schoot en ik wed dat je ze nog het welzijn zult hooren drinken van den geest van den ouden Jacobus Van Horen die vannacht zoo juist bijtijds onzen kolonel is komen wekken iNU man ik help t je wenschen i lachte de baron vroo ijk aanstootende met ijn dochter die bij den oprechten wensch van den goeden Georg een blosje niet had kunnen onderdrukken Dna volgendsn morgen werd de nieuwsgierigheid der burgers van Boisingham niet weinig geprikkeld door het verschijnen van een kar in de hoofdstraat wordt gehouden Zeodra dit beginsel in gevaar komt hctzü door den aard van do beschuldiging de byzonderheden van het in behandeling zyndo geval de persooniykbeid van den beschuldigde of van do getuigen moet de verhandeling met gesloten deu ren plaats hebben Na het proces Bilse kregen al heel spoedig drie hooggeplaatste officieren de Ge richtsherr generaal v Tippelskirch en twee leden van den krygsrand Üun ontslag biykbaar een gevolg van de geheime order van den Keizer Opmerkeiyk is in deze geschiedenis nog dit De order werd uitgevaardigd 1 December en op 10 December verklaarde do rykskanselier v Billow in den Ryksdag naar aanleiding van het Bilse proces dat de blootlegging van zulke gebeurtenissen nuttig is niet alleen omdat in de openbaarheid een heilzaam correctief ligt maar ook omdat het een goed toeken voor een instelling is als niets bedekt en verborgen wordt en dat is in dit geval niet gebeurd De Fransche minister president Combes heeft de dwaasheid gehad om te Pons waar hy toevallig in de stemzaal was op het oogniblik dat daar de uitslag der stemming voor den Algemeenen Kaad werd bekend gemaakt het woord te nemen om de kiezers te bedanken en tevens eenige verklaringen te geven over de algemeene politiek Hy verzekeide ondanks do dageiybsche heleedigingen en bedreigingen op deji ingeslagen weg Ie zullen vuortguan en wees dan op do slechte gezindheid van het Vaticaan om de bepalingen van het Concordaat na to komen Daarom zeide hö had de ministerraad besloten de betrekkingen met den H Stoel af te breken aan de Kamers was het thans over het geschil uitspraak te doen Spr vour cich wil steed i vooropgaan om hok gezag der bnrgermaalschappy boven dat der g eesteiykbeid hoog te honden Dit Londen meldt men Een van de meest stormachtige tooneelen als ooit voorkwam in het Lagerhuis ontstond heden gedurende de beraadslagingen in committee over het wetsontwerp door de regeering ingediend betreffende het optreden tegen do Welsh Country Councils die weigerden uit te voeren de bepalingen van de education act De radicalen geleid door de afgevaardigden uit Wales verzetten zich hardnekkig tegen dit ontwerp Na een discussie welke vgf uren duurde waren nog maar twee amendementen afgedaan waarop minister Balfour de slui ting der debatten voorstelde voor de eerste tien regels van het ontwerp De voorzitter de beer Lowlher wilde het voorstel tot slaiting in stemming brengen De afgevaardigden van Wales weigerden toen in de stemboxes te gaan waarop de voorzitter verklaarde dat hy hun weigering ter kennis van den speaker zon brengen die afwezig was wegens ziekte De heer Lowther die tevens deputy spea van het stadje Niet dat er aan die kar ietb bijzonders was doch het geleide van het voertuig mocht zeker ongewoon hceten Het paard werd namelijk gemend of liever bij den teugel geleid door niemand meer of minder dan baas Georg terwgl men er achter de welbekende figuur van den uuden baron zag loopen arra in arm met kolonel Rooyaard De belangatellmg der goede mentichen steeg nog hooger toen deze kar stilhield voor de deur der bank niet die van Costers maar de andere waar hoewel het tweede Kerstdag was de direc teur en on klerk blijkbaar de komst van het voertuig met bijbehoorend gezeUchap wachtend waren Haar toppunt echter bereikte de nieuwsgierige spanning van at wat er te Boisingham lang S de siniat slenterde of voor de vensters zat toen het bleek dat de bedoelde kar slechts eenige zakken bevatte en d rt voor elk v in die zakken drie of vier man noodig waren om ze naar bmnen te dragen Aldus werd het goud veiligonder dak gebracht Btj het nawegen bltek het een waarde te hebben van ongeveer 640 duizend uiden van ons heden daagsche geld I aar echter verscheidene der muntstukken uiterst zeldzaam waren en dus voor mviseums eo veniamelaars groote waarde hadden zoo liep de opbrengst nog aanzienlijk hooger en de geheele schat werd ten slotte van de hand gedaan voor de som van 700 duizend gulden Alteen had Ida gezorgd dat er van de schoonste munten genoeg w rden achtergehouden tot het maken van een gouden armband en halssnoer ker is behoorde formeel vooraf het incident te zijner kennis te brengen De oppositie uitte luide kreten van Shame en te midden van een tooneel van de grootste wanorde verklaarde de algevaardigde Lloyd George dat de leden uit Wales niets meer te doen wilden hebben met het ontwerp en de vergadering zouden verlaten De afgevaardigde Asquith zeide dat indien de leden uit Wales dien weg nit zouden gaan de geheele oppositie hen zou volgen Daarop verliet de oppositie aangevoerd door Asquith het Huis De beraadslagingen in committee over dit ontwerp waren binnen enkele minuten afgeloopen Daarna keerde de oppositie terug naar de vergadering welke kort daarop verdaagd werd Op het landgoed Welbeck Abbey van den hertog van Portland heeft Chamberlain gisteren V or oen vei gad ring van ongel eer 12 000 personen een rede gehouden waarin hy betoogde dat hg den landbouw dezelfde bescherming wilde geven als de industrie en wel door verhooging van de invoerrechten op do voornaamste landbouw vooitbrengselen Hy stelde voor een invoerrecht van 2 pd I 1 20 voor elke quarter d i ± 0 30 H L tarwe en alle andere granen met uitzon dering van mais en een oven hoog recht op meel zoodat allo in het land zelf geteelde o ingevoerde tarwe in Engeland moet worden gemalen Voorts bepleitte Chamberlain een recht van 5 pCt op vleesch zuivelproducten gevogelte groenten en vruchten Do veelbesproken plechtige kroning van koning Peter gaat verraoedelyk niet door d w z zg zal waarscbynigk op voorstel der ministeis worden nitgosteld De oorzaak ligt in de slechte vooruitzichten die do Serviërs ten aanzien van den oogst van dit jaar hebben door de groote hitte en de daaruit voortspruitende dorheid zal van de aanvankeiyk groote verwachtingen die men had van de opbrengst der korenvelden en pruimeboomen de voornaamste bronnen van bestaan in Serviö niet veel terecht komen Een tweede oorzaak heet de geringe kans dat het Russische hol onder de tegenwoordige omstandigheden in Oost Azië aan de feestelgkheden deel zal willen nemen Verspreide Berichten Fkankkijk De toestand van den oud premier Waldeck Rousseau moet zoodanig verergerd zyn dat zgn vriend de beroemde arts professor Poirier naar Corbeil vertrok De P iry cho correspondent van hot Berl Tagebl meldt dat Waldeck Rousseau aan miltkanker Igdt OOSTENHIJK HONOAKUE De hooge temperaturen van dezen zoiinigen zomer doen ook baar invloed gelden op de militaire plannen de keizermanoeuvres die dit jaar in Bohème moesten plaats h b voor haarrelve kleinoodien die ongetwulel i m de toetomst de dierbaarste erlslukken zullen ui maken van de hmilie Rooyaard Dienselfden avond nog togen de baron en Harold naar Londen om zi in verbmdinu te tt lltn inet den minister van financier Gelukkig konden zij zich beroepen op het testament van Eduard Van Horen den zoon van Jacobus waarm hy uitdrukkelijk aan zijn neef en aan diens erfgenamen voor alle tijden met alle n zijn aoede ren vermaakte maar ook zijn lan len met en benevens den hat aldaar of elders verborgen door wijkn mijn vermoorden vader facubus V in Horen Bovendien legden zij het gesctirevcne over dat I I 1 ontdekt h id in den ou Ien bijbe benevens het perkament door Geor j gevonden tus chen het goud Deze dne stukken vormdi n ie amen een bewiisgrond waartegen zelfs de leden der Reken kamer nieis vermochten in te brengen Bijeevole deed de Kroon afstaml van haar amspraken en h t goud ging over in eigendom van den baron na ftrek van het ert recht dat hij zon verschuldigd zijn geweest indien hij een zelfde som van een neef in den tegenwoordigen tijd ërfd had En aldus geschiedde het dat toen de termijn vüor de opgezegde hypotheek kwam te vervallen het geld betaald werd tot den laalslen penning kapitaal en interest zoodot de heer Costers naar het kasteel Honham en onderhoorigheden nooit üt te nimrner een vinger meer had uit te steken Sloi volgt