Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1904

w I VAN S A j Kleiweg É 73a GOÜDA Telephoon Wo 3i SAÏ Gl OSE Niet alleen een bloedi o fa ii l ook een bloedmnfoereiMl middel is de SANGUTNOSE Üewgl zy nieuw ge ioiid en krachtig bloed maakt dr iït zy de onzuiverheden uit til bevordert atzou eene volmaakte gezondheid ÏM km TUIGI G Aan de Heeren Van Dam Co sGravenhage Mgne Heeren Hiermede geef ik uiting aan mijne groote dankbaarheid voor Uwe Sanguinose Ik heb ruim drie jaren een afschnwelgken huiduitslag gehad en was gedurendedien tgd onder behiindeling van de beroemste specialiteiten van Europa maarzonder de minste baat Nu uadat Ik ruim eeue maand geregeU deangnhtote gebralkt heb beu th mlju iMêlaii 000 goed ali g heel ku yt U moogt van dit schrgven gebruik maken Onder dankbetuiging hoogachtend A POLAK Amsterdam Ie Jan v d Heidestraat 159 In de moeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost Ü de behandeling slechts 12 of 15 cis per dag Uat lê goedkooper da eenig ander dergelfjk middel Prgs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Verkrggbaar te Gouda bg WOLFF Co Westhaven VAN DAM Co Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebeddon Het reinigen van lois b Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hot ndera Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en veidero Vruchtboomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelijk geurig niet hinderiyk de gebruiksaanwyzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op allea toe te passen Na ontvungat van postwistei n 10 cent of 8 ioat egtó 8 11 5 cent wonlt ü een monslordoOB Ziiiveringavot vim 100 gram toogo onden ti kleine itoo 4je3 t 5 cent Ifi cent hooger dan de prija Alles mot gobrmkaaanffijzing aanbovelingeii wordt hot verlangde per poat eu attesten pakket door liet geheele Rijk verzonden Per half 1 of meer Kilo s ia do poedor minder io pry Ook rerkrUgbaar bU A DROST Korte Tiendeweg D 4 ADYIRTENTIÈN in aUe Couranten wordon aangenomen door het A4v rleiill liiirean van A Bltli kMAN ZOüK b ii zullen worden nfgola8t jjHuineer niet ii edife yevanderin vaft eöi inlreedt Itaijb Ter gelegenheid vnn den verjaardag zijner verkip ing heeft de paus Dondei diig een iniH Kocelebreerd Na afloop er vnn verkliwrde de Heiligi Viidor zich zeer vermoeiil bgim ziek en schreef den slecbten staat van z JR gezondheid loc aan de politieke worstelingmet bVankryk Paus I I iiis ontving telegrammen van alle Rtiuitsboofdcii uitgezonderd president Loubet MacBdonib Het aftreden van den Griekschen bissehop in Monastir heelt daar groote ontroering gewekt onder de Urieksche en Walachjjscho bevolking Naar nif Bulgaarscho bron bericht wordt zuUon de nanslagcn op den spoorweg $ alo uikaMonastir spoedig hervat worden Z iid Afkika Heden vertrekken uit Hamburg wee stei kingen voor Zuidwöst Afrika 13 eieren en 355 man onder bevel van ka lïctbke BINN ENLAND Naar de Avondpost meldt is het v van gouv gtaeraal Vnn Heotz uit é Ihiln definitief v ialgesteld op 8 SeptSpor s s Oranje Z Excj zal dan dendier irtnand met generaal Van der nrn copfcrentie Jjebbon te Habdng4tMi October te Batavia aankom n precies 5 jaar nadat generaal feooJop 3 October 1899 het Iftstnur derk heeft aanvaard Zooals bekend is zdl op 18 Augustus M pliiais hebben do openibffivnn den Maasmoni b j Hensden en de p In go onthulling van dbn gedenksteen op i öfflfifslliitdijk te Ande door do Koningin iii toj enwoordighoid vntlden Prins der Nederlan n ter gedachttniaaan de e gewichtige gebeurtenis Door den Minister vnh Waterstaat jjnter bijwoning van do e plechtigheid eeni 1000 tal personen 600 lièeren en 500 damep ultgenoodigd en zijn ddartoe afgehuurd dedrie fraaiste salonbpoten der reederij B opSmit Co te Rojtterdam nl do W FLeeihans de President Kruger en de President Stejjn I I Pér extra trein znljen H M de Koningin en Z K H do Prins der Nederlanden de Ministers eii verdere autoriteiten zicli van uil s Gravenliago naar Gorincliem begeven al lar de W V Leemans ter ontvangst van J f hooge gezelschap zal gereed liggen D Piesideiit Kruger en de President Stei zullen van s Hertogenbosch vertrekken Kill eweladaad schrgft de De Nederliinder boven een artikeltje over het lieengaau der liberale leden van de Staten van Over jstl voor ilo verkiezing van drie leden van de Eerste Kamer Het blad kenmerkt deze daa 1 aldus Een politieke werkstakh g dus Mannen geroepen om naar wette i Ke regelen de hun opgedragen werkzaamhed i li vervullen verzaken l un plichten e ui zeker politiek doel Ie bereiken Uit vrees voor lichtvaardige behandeling van zaken bepalen onze wetten in den regel dat geene zitting kan worden gehouden zoo niet meet dan de helft der leden tegen wool dig is De niet komers of telaatkomers z n dan ook in gebreke u komen zooals het in de Tweede Kamer luidt op de straflijsi te btaan i i op de door den voorzitter voor te lezen lijst der leden die zonder opgave van verhindering wegbleven fn Overijsel maken de liberalen van dit voor oen ander doel geschreven voorschrift gebruikt om de belangen van hun partij te bevorderen 0 i een zuiver revolutionaire daad een HJecht exempel Ware die daad geschied uit zelfverdediaing oni zich te weren togen machtsmisbruik van dere zijde dan zouden wij haar hebben Kmiiii o vorc digen Meer dHii eens hoeft in ander pari lu jnien eene pau ij zich op die ïvi jt mueleii verweron tegen oiiiechtin itigi val Gemeng de Berichten Het centraal bestunr van het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond heeft tot den ministor van binnenlandsche zaken een adres gericht houdende het verzoek het daarheen te lelden dat een voordracht van wet betreffende verplichte verzekering legen ongevallen in landbonw veehouderij tuinbouw on boichbouw spoodig bü de Tweede Kamer der Staten Generaal worde ingediend Naar hot huis van bewaring te Middelbarg IS overgebracht een 30 iarig landbouwers knecht uit Groede die een 19 jarig maisje dat hare liefdesbetrekkingen met hem hadafgebroken des morgens 4 nor bij de h 1stede waar zjj diende stond op te wachten en toen het meisje de deur opendeed haar na eorst een zakdoek in haar mond te hebben gestoken zoodanig heeft mishandeld dat dadelijk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Tpen de landbouwer die een verdacht geliffil hoorde naar buiteen kwam vluchtte de aitnValler Dr Van Hamel Roos en Harraens deelen in hun Maandblad tegen de Vervalschingen mee dat zü een onderzoek hebben ingesteld naar de samenstelling van 40 monsters welke in 18 gemeenten als soda of aodavervan gers verkocht worden Van deze monsters bevatten acht in het geheel geen koolzure soda zoodat ze als nagenoeg waardeloos zijn te beschouwen verder bleken negen entwintig hetzg sterk vervalseht hetzij meer dan geoorloofde hoeveelheden bijmengingen van waardelooze stoffen teflbevatton en slechts drie aan de eischen trf voldoen Naar aanlei lng van t beMJsht als zou de toegang tot Me Hilv Meent iwèer voor de hoeren FloriJVos J Reijn eti J Baas zijn opengesteld doch onder zekere voorwaarden kftn nn wordeil medegedeeld dat die lieeren tot heden van de politie nog geen officieele kennisgeving hetlien ontvangen De politie hetfit hen geweiArd ergo w nÈchen z weer dow de politie ip de qjeeal té wo jin ge brMlit Ook vijn den meentniees eÖ Smit V9f t oude bestuur hebben zi niet i f erni r bieii Zoolang ziJ geen officiële kennist viijte hebben ontvangen komen ziJ nie ïip Ib meent daaf zjj zich liergens aan willenl lootatöllen Ook weigereni zjj bteslist dqor de houding der politie in do lafste dagfn nl het partijtrekken voor t oudj bestunr l ich eenigerlei vpbrwaaMen o p ti laten i legjjpn Zii willen vrij en onbelemmepl blijven meJi wat zij achten in tlbelang dw gerjschtigfflen Door den heer Vos voorzSter der niellive paipty zal bij den officier van jnstötie en aaMlacht worden ingediend tigen deal meSntmabster der oude partij G Split wéienS etaonMtten tot doodslag Hdbl Iii bet land der trelndiefslaller inJ l groót de Mereen Staten slopen vijf roovol s in efen trQin die van Chicago naar de tentoonstelling te ISan Lonis veitrok Nanwelijksiwas de tiein onder weg of de roevers met maskers voor ginten den vooraten wagen bifinen en dwoni geil de hoeren met geladen revolvers den rodk salon in te gaan Een heer weigf rde Hgi werd met de stompe Zgde dn een bül neergeslagen In den rookSalon moesten de reizigers de banden mhooj houden en zóó werden zij uitgeplunderu Daarna moesten de dames het ontgelden Hei treinperaoneel merkte nietb van de plundering Eerst toen de roevers aan de noodrem trokken om van den langzaam stil hoUkenden trein te springen merkte men dat er iets niet in len baaK vns De misdadij ers waren in het kreupelhout verdwenen eer aan een vervolging gedacht kon worden Politie uit Chicago ging later met bloedhonden bet bosch in maar toen was er niets meer van de schurken te merken t Groote bezwaar dat den Zigeuners aan Kieeft ia dat niemand kan zeggen waar ze vandaan komen en dna thuisbehooren Ze hebben door alle eeuwen heen gezworven zonder vaderland Met t gevolg dat elk land ze vnn zich af schuift on zoo mogelp maar ergens over de grens jaagt wat bet andere land dan ook weer doet en zoo al maar door Maar misschien komt daarin nu verandering Het hoofd der Doitsche Zigeuners Petermann die den naam heeft van zeer riJk te zgn zal te Windberge in de Altmark een Zigeunerkolonie stichten Hg heeft daar een groot landgoed gekocht met bouwland en weiden waaro 70 Zigeaners gevestigd zullen worden en waar zwervende stamverwanten een toevlucht zullen vinden Men hoopt nn dat dit t begin zal zijn van een regeling die aan de plaag een eind maakt Uit het Spaarne bü Haarlem is gisteravond opgehaald het lijk eener goedgekleede nog onbekende vrouw van ongeveer 25 jaar Op het lijk werden gevonden een gouden horloge en eenig geld Men bericht uit Leiden In de laatste vergadering der 3October vereeniging is besloten dit jaar ojiiden dag van hel ontzei een optocht te laten honden die een beeld zal kunnen geven van de Leidsche nijverheid Reeds 32 werkliedenvereenigingen hebben toegezegd met hare banieren aan den optocht te zullen deelnemen en men ia van een twaalftal versierde wagens verzekerd Giatermorgen dreef er van uit Enschedé gezien in t Oosten een gioote luchtballon welke zich verwperde in Noord Weatolgke richting Daar ht slet hoog dreet werd de veronderstelling gemakkt dat de reizigershet plan koesterden om te dalen Dit geachiedde dan ook in de weide van de wedawe Perik achter de villa De Welle te Lonneker Het gezelschap bestond uit 4 personen ledenvan een Lnltschiffahrt Verein Zj waren gistermorgen om 8 uur M E T te Barmen opgestegen en daalden pl m liAlJ twee De luchtschlpper was luitenant Brnggeman vanhet 65e regiment infanterie te Keulen die na behouden aankomst op de weide een totographischa opname van de vele daaraanwezigen deed De andere inzitten lenwaren allen nit Elberteld Tub Arbeidsbeurs B en W van trecht stelden gister aan den raad voor een gemeentegebouw in de KorteMinnebroeders atraat kosteloos ter beschikking te stellen van de vereeniging Arbeidsbeurs De heer Oudegeest voerde er ernstige bapwaren tegen aan omdat z i deze vereeniging niet onpartijdig was en een middel tot loondrukking kon worden De heer van Hassel één van de twee werklieden die in het bestunr zitting liadden genomen antwoordde daarop dat t natuurlijk was dat de heer Oudegeest deze inricliting afkeurde omdat die niet wa uitgcgian van de sociaol demokr iten maar J Z i Was t beter deze arbeidsbeurs te hebben dan geen arbeidsbeurs He voorstel werd aangenomen et 1 stem iegen i ugustus is de nationale feestdag in j and luiden de klokken dan kleuren deloeken met t witte kruis op t i oode fie bonte kleuren der kanlonavaanig van de torens en huizen in de n de dorpen en op t land En vooral mrapn s avonds de vuren op ai ti de riviei en nan de merenj j p de bergeij n geheimzinnig spel vj n vlammen van h ioge teortsend l vlSmmenS i serene zomer nlond a t awit ilk de stichting van zfn eensten vrifn Bond van 1291 her nkt Ie Geneefsche corresp ipdent van It is van een raacl jge kjlme eeil stillen feealnacht van Xoo verillumjlnitie een plechtigen feeslnMih zonder wUIjf gezang en zonder wilde headset een nach van klokkengebeier van klenrige ïur nfantÉ3io vnn zachte muziek n zachte li indstapeloraties vergeet danbetZwits sche volk de kleine en groote politieke gevechten die het verdeelen Eén l cbt bedenkt het dankbaar dat het toch gfflnkkiger en vrijer en minder verdeeld en welAarender loeft dan zoovele andere volken verdenkt liet de mannen die den grondsteoË legden an die vrijheid en van die burgerwelvaart ie zes honderd dertien jaren geleden in t maanlicht daarboven op den Bhtli aan het Vierwoudsteden meer stonden en meknar toezworen Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern In kelner Noth uns trennen md Gefahr t Feest van den In Augustus wordt van jaar tot jaar indrukwekkender In 1891 bij den zeahonderdsten verjaardag van den eersten Bond begon men er mee En de hoogtevuren geven de kleur aan het nachtelijke herdenkingsfeest van de eedsaflegging op dan RUtli Want niet al dat zien van illuminatie en vdur in de nabijheid geeft dien stemmenden indruk dien de Bondanacht op het gemoed maakt Maar te zien dat er geen grenzen zqn in bet land dat dorpen mglen vér óók wat doen te zien dat in de kantons Glarna en Schwytz ook vuren branden heel hoog en heel ver in de bergen Te varen bi muziek langs de riJk verlichte kaden van Zurich en daar de ontvangen de patrioltiscbo boodschappen van eenzame Sennen van verre eenzame alpweiden toortaande kronkelende trilrekkende glimpjea van licht in den zwarten wal der hooge verre alpen dat ia het wat effect maakt Door het omvallen eener plank waarop chemicaliën stonden bg hel onderwijs in het vak Kennis der Natuur gebruikt ontstond brand ir de openbare lagere achool te Ilpendam De vlam werd goblnscht en de kinderen konden zonder dringen een goed heenkomen zoeken De gernchten omtrent gevallen van cholera te Hamburg zgn eergisteren gelogenstraft door een officieel bericht van de politie daar ter stede dat zich geen enkel geval heeft voorgedaan De verdachte sterfgevallen de laatate dagen plaata gevonden zgn dus aan andere ziekten toe la achrijven Ook de geruchten dat er gevallen in Leipzig zjjn voorgekomen worden officieel tegengeaproken Dat er bg de thana heerachende ondragelgke hitte door hel eten van onrijp fruit of het Ie snel en voortdurend drinken van ijskoude dranken gevallen van darraoogesleldheden voorkomen is zeer begrijpelijk doch deze gevallen van cholerine hebben niets te maken met de gevreesde Aziatische I cholera Stadsnieuws u GOÜDA 6 Angostns 1904 an do Raadsleden zijn de volgende ingekomen atnkken toegezonden QoDdB 2 Auguaina 1904 De betrekking van gemeente boowmeeater is door den boekbouder opzichter der fabricage den heer C J P Spruit gedurende drie maanden den tijd tnsscben het aftreden van den beer Burgersdijk en het in tunctia treden van den nieuwen titularis den heer Koole waargenomen op eene wijze die slechts lot verdient Wij geven den Raad in overweging den bmt Spruit als bewij $ van tevredenheid eeneg ttificatie toe te kennen ten bedrage van h4 verschil tusSchen do jaarwedden Vangeraeentebouwraeesler en van boekhouderopzichter over dat tijdvak alzoo van f 350 ten laste van den post voor OnvoorzieneUitgaven der begroeiing voor 1904 É Gouda 26 Juli 1904 De Oezondheida Oommissiu heeft ons bü haar schrüven vah 19 Juli jl No 60 B waarvan een uittreksel n afschrift hierbj is i gevoegd medegedeeld dat de woning aan de Nieuwe Haven Wgk N No 216 bostaande I uit ëéne kamer i niet voorzien is van een privaat drinkwater mist eene loogte heeft van slechts 2 15 M wat betreft de lichten luelittootreding niet voldopt aan Art 111 in verband met 4tit 84 er Bouw en Woningverordening natte muren bezit zeei bouwvallig is enlin zeer sleobten staat van onderhoud verklert Volgens het oordeel van de Commissie is de toestand van dien aard dat het arceel ter bewoning ongescbiftt mojt worden geaclit terwül bet door het I aanbrengeit van verbeteringen niet in bewi ii bnren st4at kan ipirden gebracht ViA het van bnzentWége ingestelde underzoekflomlrenl deze wolfing is ons gebL ken dat it niet voldoet aan de voorschriften van de IImiwe i Woningverordening dezer 6emeeów zoodat wjj ons met liet advies van de Oomimssie kt nh ti vereenigen WÉ hebbent imitadien de eer Uwe vergadering voor te atollen het vqllgende besluit te nemen De haad er Gemeente Gouda Gezien dei voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 26 Juli 1904 No 55 Ovarwegeme dat de foning Wgk N No 216 Ka Jistraal bekend gemeente Gouda in Sectie B No 101 taande in een alop aan de Nieuwe Haven ter bewoning ongeachikt ia on niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren ataat kan worden gebracht Gelezen het advies van de GezondheideCommissie dd 19 luli 1904 No 60 B Gezien Art 18 der Woningwe Heeft besloten De bovenbedoelde woning in een slop aan de Nieuwe Haven onbewoonbaar to verklaren met last tot ontruiming daarvan binnen drie maanden te rekenen van don dag waarop de tgd tot voorziening zal zün verstreken o het besluit lot obbewoonbaarverklaring lal zgn gehandhaafd De heer M van Spongen alhier is benoemd tot onderwgzer aan eene openbare school te Rotterdam Bü de gehouden aanbeateding van het onderhoud van den weg van de Hoflaan te Rotterdam naar Gouda door de comdiiasia van beheer over genoemden weg is ingeschreven door Joh Karabergen Gouderak f 16999 i W H do Haan a Hage f 16949 j W Bokhoven Gunda f 16900 L den Hoed Delft f 16875 J J Dugm Gouda f 16094 W A Verbrnggen Gouda f 15776 D Varkenviaaer Zoeterwoude 1 16745 P J Dubbeldam nordrechl f 15720 Corn Zanen Hz Ammerstol f 15340i W van Verre Capelle a d IJsel f 15220 Reïüwuk Ib de Donderdagavond j l gehouden vergadering van de besturen van d polders Sluipwijk en den Vrgenhoef heeit de eervol ontslagen 80cretarispenningme l rhet archief van beide polders overgedraxlnen werden de bescheiden In tfrdo bevanflen ji Het bestnur van den polder Snipwük heeftdaarna uit een viertal sollicitantMi tot candideten gesteld de heeren V G K Lanmeniien F van Wingerden beiden alhier Decandidaatatelling voor hot secretarispen ningmeesterachap van den Vrüenhoef lallater plaats hebben De verkiezingen tervervulling vu de vacatjnren in den polder Sloipwük zullen plaata hebben op Dinsdag 16 Aug a s Rechtsaken Door de Arrondissementa Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende Tonnissen geSischt Op 1 Juni 1 was er een vechtpartg te Schoonhoyen geweest voor de herberg van Okbn Mi De 25 jarige koopman A Vao i Il W wonende aldaar zou net een mes of ander soherp voorwerp P M Kok gestoken hebhen in hel boofd bg de linkerslaap streek Beklaagde ontkende hel teil gepleegd te heblien en beweerde onscbnldig te zgn De verschillende getuigen badden echter gezien dat beklaagde wel degelgk een mos uit zgn za bad gebaald en daarmede Kok had verwond Het O M vorderde wegens mishandeling 4 maanden gevangenisstraf Beklaagde verklaarde dat hg daarmede niet tevreden was Niet versebenen was D S 68 jaar sjouwer te Gouda wien ten laste was gelegd dat hg te Gonderak uit een schuurtje van G De Bruyn een zinken emmer zou heb ben ontvreemd Dit zou hü op 26 of 27 Mei l gedaan hebben terwgl hij op 29 of 30 Maart jl reeds een baaien hemd en 2 Atar kousen zou ontvreemd hebben bij M Aan getuige vrouw J Van Dnm had beklaagde den e nmer verkocht voor 25 cent Hg had gezegd dal hü hem nil den IJsel had opgevischl Getuige E Van Houten verklaarde dal van de heining achter baar woning 2 paar kousen en ee baaien hemd waren ontvreemd Bg beklaagde was hel een en ander door de politie in beslag genomen Daar beklaagde reeds menig vonnis achter den rug heeft vorderde mr A J Blok de substitUnt otficier van jlislitie één jaar gevangenisstraf Burgerlijlie Staad GEBOREN 3 Ang Cornells ouders J Kerrebgn en P Hoegee 4 Johanna ouders J Janssen en J Ortson Gerril ouders H A Zuidam en S B van Uunen Johanna Cornelia onders C van Oostenrijk en J M Schriek 5 Geertje onders B C Stolwijk en H van der Horst OVERLEDEN 3 Aug C A Lameis 8 m A van Leeuwen 2 j 4 C J Janmaat 4 ra M van der Speld 3 m C Hoogenboom 83 j 11 m 5 G Jóngerbeid bnisvr van W den Os 72 j ONDERTROUWD 5 Aug J A Boekenkamp en C J M Kersbergen P Appel en J M Verbnrt P J vnn Vught te Rotterdam en J M vnn der Wegden S Hofman en J M Boendermaker J A j Akveld te Rotterdam en A Scbrave 1 Moordrecht OVERLEDEN H Beekman wedr van A de Jong 84 j M Groeneveld 3 j L de Wil 6 w GEHUWD G Zaal en J Engels Haastrecht GEBOREN Steven onders G Slingerland en M Slappendel Jannetje Aafje ouden A Ooms en M van der Starre ONDERTROUWD J Dissel te Hekendorp en A E Blanken GEHUWD M van Es te Gouda en B Dekker Viist GEBOREN Jacobs ouders C Spelt en I A Schep M f A Te s £ f j fy j irmsrafKK Alle NOUVEAUTÉ s in Uantels Costumes Blousen ROKKEN IIOBRS en p JIArOt NTOVFEll worden tot spotprgzen OPGERUIMD 4üVERTEI riEI V Heden overleed onze hartelük geliefde Vader Behuwd en Grootvader de Heer GORSTI AN H006ENB001 in den ouderdom van bgna 84 jaren Uit aller naam D HOOGENBOOM Cz Gouda 4 Augustos 1904 Btzoektn jhiniun niet yiordmafgewacil Heden ontviel ons na een kort maar smartelijk lijden onze innig geliefde Echtgenoot en Vader ADRIANUS KAPTIJN in den oaderdooi van raim 66 jaren Goi DA 6 Aiig 04 J C KAPTIJNKOOT A KAPTUN Leiden N WIJNAND KAPTIJN J C KAPTIJN Ruhrort Bezoeken van rouwbeklag kvvnen niet worden afgewacht Geinefiitel Uke Han delscursus INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN De DIRECTEUR van den GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS te GouDi maakt bekend dat hg op DONDERDAG en VRIJDAG 11 en 12 AUGUSTUS a i des avonds van 9 9 uur in het gebouw der Muziekschool op de Westhaven zi I j Zr f ff lts houden voor de inschrijving vnn die leerlingen van den Curaus vnn de plaatbolgke afdcelin van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland welke den gemeentelgken Handelscuraus wenschen te volgen en voorla van allen dio lot den gemeentelijken Handelscursus wenschen te worden toegelaten GEVRAAGD te Gouda met November in een klein gezin EENE BEKWAME KEÜIiEi MEID van goede getnigon voorzien genegen eenig huiswerk te verrichten Br fr onder No 2160 fiookh H N MUL Haarlem Openbare Verkooping ie GOIBA op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1904 des morgens ten 9 nre aan bet lokaal in de Peperstraat wgk K no 232 van Eenen netten Inboedel waaronder eenig GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 lot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Telephoonnet Gouda Aang esloteri Onder Tel No 149 A VIN6ERLING Houtkooper woning Crabethstraat 258 Frambozen en Citroen LIMONADE Aanbevelend Slotemaker Co icon Grijs Haar meerl I De Nieuwe Lomloii doet de grgzu haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het baar glanzend en zacht belel bet uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eiacht op den hals Lomloii P r ü s f 85 en f l SO per flacon Verkrggbaar in de ROZENDAAL M 9 bg Izaük Cai § Papier molen GOUDA mim JENEM Aanbevelend Flrnu HEKMAN di Z00 GEENBETEE adres voor alle soorten SCHOENWERK als het hnlbraliiinLsch Sriiiieii en Laarzeiiiiiiii izijii KLiaWE J E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SlllTS Alle rej aratien en aangemeten werk Verkrggbaar in ilesscben ItO ets 7li et en f liS lii H H Apothekers en Drogisten hd o liet meri AUKMB I F AI RICHTER Co Rotterdam Tc Goud bij C LUGEK Apotheker Markt en bg WOLFF 1 Co Westhaven 198 MaohinaaL Spuitje mot oon g vuMeBUSfl O pur atel Af on l rl jlco BUS f 0 0 Een SFUIl Ji i f l fi Kea BlsBtieken Spuitjef i 5 Öiïwte DOOZEN CO en 80 cent T g n toezending van postzogelfl a cent of poatwisBöl Pakjes 15 ce t ÏTTEIVTIE S V P Wie van liet mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergete vooral niot een bezoek te brengen aan de Klnderspeekuin van den Heer F CHRISTENSEN Oiili zeer geschikt votr Kinderparlljeil Aanbevelend en met hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN Stolwijkbbsluis Telefoonnummer 86 i lllAAKKR ll G BIJ WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu oleeer geêchllileraf PorIrelleu feluiiirettogaertt Zg geven kracht en diepte die naiiiakeis niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Geill Prgscourant inel een aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel H HOOAIiltTS Co Agent voor GOUDA Firma A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn X G ung tl o Bflia k Iijk Zuuerings vot er iielit oa ncoint iliidolijk do pijn wi g Oeueoat onf il Iiniir iillo brandHundon tok onfeilbaar op hot iel togen branib nfflioid kliunicbtig lieid niingoziclita on andere lirhaamsroion en wondon Btnikhoid 111 Btokeningen liy vorzweringen winfcei liniulon fii voeten bij Bchurft dauw worm Hij brand on sng wonden en vontweringon verzacht het vel nu t alleen maar door direct liiermodo to araoren voorkomt men bloedvergiftiging en koud vuur I et per ilooB 6 atuka 60 oont groote dooa 100 gram O cent