Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1904

Dinsdag O Augustus 1904 Siu Ö4 ö 43ste Jaargang He eren out Il I MI HJ ItPI I II IJJM KJ4 fiOMClE COIRANT iVfetff e n Adv rtcintieblad voor Gouda en Omstreken I j Tl II i j iiijjMji j IbletMii Ne 89 1 il B S OP Telefoon JDp Djlgavp le ev Conyant g 8cliie4t d gpUJ k s L p ADVEUTENTJEN worden g eplaatst van met uifzondering van Zon en peegtdagen Ki 1 i sO i eg el i a 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden ik 1 25 franco per C Ut lï T tJenten iroote letters worden berekend if plaatsruimte po st 1 70 Afzonderlijke Nommers yiJj F CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur dés midd tomTM MBk IGepasteuriseerdeRoomboteH OPEMBAREVERKOOPING üe Notaris H GBOtóNENUAAL tetionda ia voornemens op WOENSDAU den 17 AUGUSTUS 1904 des middags 14 uur in bet Hotel de Zalm aan de Markt te GOUDA in het openbaar in ééae ultUng te veilen en verkoopen De in volle nirking zijnde goed ingerichte OUDEWATERSCHE met Kantooi okaal Machinistenwoning Schuren IJsbergplaats v rdere getimmerten Erven Open Grond en Weiland onder degemeente IMe lcop strekkende van dengroeten weg tot en met den daarachterliggenden tiendwcg kad Sectie C Nos 822 828 899 on 925 samen groot 3S aren to ceiitlarett met de daartoe behoorendein de fabriek aanwezige macbinerién werktuigen en gereedschappen De fabriek is door zijn gunstige ligging aan den groeten weg en in de onmiddellvike nabgheid van den Hollandschen IJssel tot vele andere doeleinden geschikt Aanwijzing ter plaatse door den Heer M J m LINT b wicn tevens aanvrage tot bezic itiging a i worden gedaan Betaaldag bg de aanvaarding op 1 October 1904 of vroeger Breeder b j biljetten Nadere information ten kantore van voornoemden Notaris UROENENDAAL te Gouda Doctor DE WILDE Arts vuor HUIDZIEKTEN enz OPEN RIJSTDIN 20 Spreekuren Bessen Jenever Aanbevelend bevelend SLOTfilAKER G Sociëteit 0 S Ei i FJ El Bïj het Elite Programma extra geëngageerd M yoor ZATERDAG en ZOHDAG drie extra ndniiners waarondei Hl WILLIAMS Han d lo oeierils oi i ixxgr Mr WILLIAMS werkt op het o en tooneel en in de zaal Het gejlihte jmbliek wordt beleefd vei ZOfiht boeien 8I9ten en kett npfen mede te brengen Zie roccntio Rotterdammer Conrant Ifegin Inli Goudschc TtlEPSIWaEL ToMooa HET BESTU UU Bovenstaande inrichting blijtt zich bij voortduiing aanbevelen tot levering van PRI MA ONVERVALSCHTU MELK door het pcrsoni pl met do melkwagcnb tweemaal dgags aan hnis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitslnitend van vee dat onder coiitrOle sta t van den Rgks Vcearls don Heer E OVEBBOSCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de melkfilters van alle onzuiverhcden gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld ter verduurzaming De prys is tot nadere aankondiging 7 cent per Liter TAPTMVIKLK 3 cl lier Lllrr cl l l Z ETK ROOM IIOOMRARVEMKLK Schfp f KookTOom 70 Slagroom 90 ZUHE ROOM ilaags Ie voren Ie blellen 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verduurzaming waardoor de Pathogene bactericen gedood zgn vervangt de gekookte melk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed hljjven Levering in Literflesschen 4 f O iO per stuk met 10 cent staangeld voor do fiesch en halve fleschjes k et met 6 et staangeld voor het fiesclije voor tafelgebrnik Deze boter uinnt uit in tijnheid van smaak I f 40 per K G HEUIiKIVBOTKIt voor stoof en keukengebruik A f 1 30 per K G Onze geheele boterbereiding staat onder geregelde controle van het BOTERCONTROLE STATION te Leiden waardoor w j onzen afnemers den grontsten waarborg bieden van te leveren FEIMA 0II7EB7AL30HTE NATUÜEEDTEE WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN T MERK OtJHE JBMEVKII NIGHTCAP worden dringend verzocht met het oog op voorkomende vervalschingen zich te overtuigen of behalve de handteckcning op t etiket ook de naam P HOPPE SCHIKIIAM in de kurk gebrand en het roode lak op de kurk voorzien is van nevenstnand stempel Frauduleuze namaak nol yereehtelljle vervolgd worden Verkrijgbaar bij M PEETKR8 Jz ADVOCAAT EN Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No S I = X = SOOS TIENDEWEG 59 belicht de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN Slaande Lampen Piano lampen lianglantaarns HDISB0DD£L1JKE ARTIKELElll Jiniail Kopei A I B § I D Vernikk Biitlannia Metaal ENZ ENZ Gierookfe Zalm ZALM in blikken riliiii s ï l lluile en in l Zuur KUEEFTBN Gepelde Garnalen LUN JHTONG Lever en Vogelpas ei ENZ ENZ Myzelvo minzaam aanbevelend UEds dienstw dienaar L VAI7 DER BEëK Jr Van ouds DE MOLEN Laugc TIeiKleweg ü 29 Gasornamenten in alle stalen Suprisc I cndanls ISroncn voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichting M M V LOON Gasfllter Dubbelebnurt B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichtings zirtiltelen BADEN GEI ISERS KOOKPLATEN GAS FORNUIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giltvrü uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eenig adres mr liasgloeiiicht lieoiioiligiiyen TC II LI UU in de Krugerlaan HEEHENHUÏZkN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder Toorzieu vtn Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Besseo Jenever Aanbevelend j II F mmi HOOGE ÖOÜWE Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Uuitpiilattilsvit Uverziclil Een telegram van den bevelhebber van PortArthur generaal Stbssel aan den Keizer meldt i In een driedaagsch gevecht op 26 27 en 28 Juli sloegen de troepen alle aan vallen der Japanners met ontzettende Ver liezen voor laatstgenoemden af De stemming van het garnizoen is uitstekend Het eskader hielp door den vijand in de flank te beschieten Onze verliezen bedragen voor de drie gevechtsdagen te ziimen ongeiwei 1 00 minderen en 40 otBcieien De Ja n ers verloren luidens berichten van Cliineezen en gevangenen omstreeks 10 000 man Zoo groot waren hnn verliezen dat zq niet eens hnn dooden en gewonden konden Wegyfefea t j TOtd Hliii i I II jl lli Bw te T jilBe nit Port Arthar ont ï ngeiil fiourant geeft de volgende bozoiiderheden over het gevecht van 26 27 Juli Na een onalgebrojsen beschieting van dö r stad gedurende twee dagen begon den 27e bv het kriekefl van dpn dag do beschieting van het Russische ceiitium en den rechte vleugel De Russen bea itwoordden het vuur I koelbloedig boewei de Japanners i eer juist sdioten Vervolgens rukten de Japanners i n iHir i ns oe w irts onder een vuur jdat naar men zeide deed denken aan do nitbaisting van een vulkaan Toen werd d Jlupiuitche apmar cli gestaakt Ken zoo e ven ontvangen bericht meldt i i deze aanvnl op den Rjissischen rechtervleugel sleolM ten doel had de concentratie van de Japanscbe treepen tegen den Russischen lmkervleugel te dekken Deze conceutratie had de bezetting vm den Wolf iieuvel ten gevolge 1 Een Ru die tt Poit Arthur ecu aanzien ilgke betrekking bekleedde is hier aangeltoIjnen e u spreekt tegen dat Pojt Arthur anueu een maand of twee zich zou moeten vergeven II Generaal Sthesel 8l0 t ïu mnnitie sparen daar het hem ojunogiali t ia oint lofba e stof i len te doen j reiden lUi 7 i I De correspondent van de Birshewig Wje f 4 meiiti meMt Ki Ua mDg don Ie s avon ds Op den n 3en en Jen Augustus had een iverwqed geiiecht plaat De Japanners vielen het centrum vao de Russiscl e stelling l4 i Hqedsiadsy heftig fan De Japanners JtAd en de hesc iikking over 54 bataljons iiWafirvan 36 bestonden lit gewooe troepen 4e overjge v rep re§erve froepeu Peyg ffg W ll l i I ti l l l i lli i l I I i i mI I I I l igar liltH FÊÜILLÉtÖX m Wat dien heer zelven betreft zoo moeten wij afAi ngg een ei kfl woord aan hem wijden Ka verlt op van tijd genas hij vao zijn jievigen hfirtstocht voor Ida voliloentie om een inderdaad schitterend buyvehjk te kunnen iluiten met de eenige dochter van een arm edelman Daarbij is een eigenöardlge hoewel voor hem nttttlge schik Ititig getroHen Mans wederhelft blijft haar eigen nai ia en titst voeren lerurtjt hij zelf de rol speelt grjtn d n noodzakelijken ja in vele ppzichten iimiMbarqi echtg oqpt De lezer die hel geluk jl ejt tot de vefgnlde salpns der groote wereld te fftot D toegelaten ol daarin thuis te behooren Óntlïfpet mis hien ftf en toe mevrouw Honöna l ö en den heer Eduard Costers De k nnïs r hg met den laalstgenoemde echter zal verdelijk niet meevallen want de ervaringen van zijn later lev n hebben al evenmin als die van ijn vroeger er toe bijgedragen oro zijn van nature prilikelba r humeur te verbeteren Mocht gtj i i et ycrlajen tt r vergulde salons bflXSObedoeli ije ijratén van Lonjlen doorwandelen dp o is het pi t oqpiogelijk dat JJ nog cn ander Wakter utt dezft gescüiedenia terilgziet i Wellicht ontmoet gö een zSCht bleek gelaat met iets kinderlijks nog in zijn rondheid doch half Generaal Koefoki gebruikte de reservisten voor den aanval terwjjl de gewone troepen schjin manoeuvres deden De reservisten vielen de Russen met groote woede aan de gelederen van den v jand werden door ons vuur gedecimeerd doch tot drie vier muien toe dadelijk aangevuld Onze troepen trokken toen langzaam terug kozen betere stellingen waaruit de vgand beschoten werd met artillerio vuur zoodat hem zware verliezen werden toegebracht De verliezen der Japanners biJ Hoedsiad vy worden geraamd op 10 4 13 000 man De Russische vei liezen z n in vprgel jking met deze cijfers onbednidend De leverancier van levend vee vooi hot Port Arthur garnizoen is daar aangekomen Volgens z n zeggen is de vesling voor den tyd van drie uiaanden van vee voorzien Hu vertelde verder dat de stellingen der Japanners twintig kilometer van deuiter te forten vergderd zijn De Japanners te Nioelsjwaiig hohhen een proclamatie uitgevaardigd volgons welke ieder die zich in veibindini stelt met de Rassen of leveringen doet van welken aard o k aan liet Russische leger bedreigd wordt met de doodstraf De regentijd is Zaterdaj ingetreden Omtrent den toestand voor Port Arthur komen in alle bladen uitvoprige berichten voor die het nieuws van dit gedeelte van het oorlogster oin echter niet duidelijk vermogen te fn ken Uit Tsifoo wordt san de Daily Telegraph geseind dat de stellingen van de Japanners rondom PortAithnr voortdurend blootgesteld zyn aan een hevig kanonvuur nit de Russische forten waardoor ze worden genoodzaakt zich hier eu daar terug te trekken en hun versterkingen te verlaten Van Chineesche züde worden allerlei gerncliten over de belegering verspreid waardoor het moeilijk wordt waarheid van onwaarheid te onderscheiden uit meer vertrouwbare bron schynt thans het bericht dat een tegenspraak geeft van de bewering als zouden de Japanners uoodeloos een groot aantal manschappen opofferen om stellingen in te nemen die zij achteraf bljjken toch nog niet te kunnen behouden Het operatieplan van de Japanners steunt integendeel véél meer op de tactiek de verliezen tot een minimum te beperken ten einde den besliasenden aanval met een groote troepenmacht te Kunnen uitvoeren De Japanscbe stelling n i i n bovendien zóó gunstig gelegen dat met bet geschut het centrum van de stad kan worden beschoten De operatie op Maandag j l met torpedo s en verborgen in de witte kap een r non Volgt gij deze verschijning dan zult gij het werk komen te aanschouwen waarin zij hare vrede zocht Het ia geen aangenaam werk maar het is het werk der liefde en der deernis en ziister Agnes de vroegere hartstochtelijke mevrouw Quest verricht het met al de kracht die in haar is Onder haar medenonnen is er geene meer bemind dan zij Harold Rooyaard en Ida werden in de Meimaand een paa en de dorpsjeugd bestrooide met viooltjes en madelieven het kerkepad betzeltde waarop zij in dien somberen winternacht elkander ontmoet en alscheid van elkaar genoniea hadden Hier dan nu aan het oude kerkportaal terwijl zij naar buiten treedt rpet den krans om het hoofd en den sluier voor haar gelaat roepen wij ons vaarwel toe aan Ida en aan haar man Harold Rooyaard kanonneeiboütcu wordt door sommigen als een teeken aangenomen dat hinuenkort do Russische vloot zal worden genoodzaakt uit te zeilen en slag te leveren met de vijandige schepen Deze voorstelling van zaken wordt van meer d in ééne zgde bevestigd De houding der Japanners voor de stad bewust dat een dooi tastend optre len zeer spoedig zal zgn te wachten De bewoners z n ten eenenmale onbekend met hetgeen er buiten de stad wordt afgespoeld en dicntongiivolgc ook met het naderend tijdstip van den beslissenden aanval al doet het geschutvuur wel veimooden d it de Japanners de stad meer eu meer van alle zijden welen in te sluiten Verwacht wordl dat de belegeraars eon zóó geweldig vnur zullen openen dat de Russische vloot zich gedwongen zal zien naar buiten te komen het olgoineen gevoelen m Japan is dat de stad reeds zou zun genomen als de J ipansche aauvoerdeis bnp mfanleiie en masse tot den aanval haédoii laten overgaan maar terngdoinzendo VQor üe geweldige vet liezen die daarmede zouden gepaard gaan geeft men er do voorkeur aan de artillerie de forten te doen bcichieten om later tot den aanval te besluitea Men zegt dat de keizer zelf het verlangen heeft te kennen gegeven de stad met een zoo gering raogeluk verlies aan man schappen te doen vallen Ook in Dnitschland is stryd over de godsdienst op de sehool qaae8tie Deze echter is vet re van hevig on wu vestigen er slechts de aandacht op omdat het zoo meikw iardig is hoe tliaus in bijkans alle landen godsdieust quacsties aflnleidiiig geven tot politieken stry d Wij noemden zoo even Engeland in ons Overzicht van kort geleden bespraken wu achtereenvolgens l rankrijk Italid en Frankrjk Rusland met zjjn Heilige Synode waar do eenige politieke stigd zich door politieke moordon uit behoeven wjj niet te noemen en over hot land waar de Senaat ontbonden is om 15 zeer streng geloovige christelpo jongelieden in staat te stellen een jaar oerder zonder examen aan oen neutrale Universiteit een Acadeiuischon titel te krjigen mag in het Buitenlandsch Overzicht niet gesproken worden In Dnitschland zp voor de lagere scholen in Mei reeds bepalingen gemaakt die verhinderen dat te liberale denkbeelden op godsdienstig gebied zelfs aan kinderen van liberaaldenkcnden worden verkondigd Aan alle kinderen moeten die orthodoxe stellingen geleerd worden die de regoering de Beste acht Doch daarmede zijn de christelijke vereeni gingen niet tevreden Ook op de hoogere scholen moet niet meer meenen zy genoegen worden genomen met do jongelieden op te leiden tot zedelijke godsdienstige persoonlijkheden dat is te vaag De jengd moet opgeleid werden tot kerkelijke gemeenschap Daarom moet nauwer op het godsdienst onderwijs worden gelet eC vooral op do benoeming van godsdienstleeraars en moeten andol e maatregelen getroffen worden Met andere woorden zegt het Beiliner Tageblatt ïodsdienst en Kerk worden als synoniem beschouwd en de inspecteurs moeten zooals woordelp werd verklaard toezien dat geen onderwijs wordt gegeven met de leer van de Kerk in strijd Het Ëerlijnsche blad voegt er by dat het niet te verwonderen is dat zulke theorieën in orthodoxe kringen worden verkondigd maar een diep trenrigo verscbyning welke ernstige gevolgen kan hebben is het dat die richting by de gezaghebbenden in de onderwyswereld do heerschende is Een Renter bericht uit Pary s verklaart dat de regeering de mededeeling van den kardinaalstaatssecretaris aan den pauselgken nantiuB dd 10 Juni opzettelijk heeft wegge laten omdat de eerste tegels van dit document deden gelooven dat de H Stoel de publicatie niet wenschte Men had zich daarom bepaald den voornaamsten inhoud er van mede te deelen in de nota van 23 Jnii terwijl alle andere bescheiden zonder uitzondei ing door de staatsconrant zju gepubliceerd Bovendien hiykt dat de weggelaten brief de Fraiihche regeering geenszins in het Ongelijk stolt Aan den Temps wordt uit Rome bericht dat du Paus en het H Office den bisschop van Dgon Le Nordez met lankmoedigheid willen behandelen Mgr Le Nordez zal nietnaar zgn bisdom terugkeeren hy zal zynvoorrechten als titulair bisschop behouden ma ar de Paus wil dat hg zich eenigen tydzal doen veigeten In het klooster derTrappisten waar hy zich thans bevindt zal voor zjn stoffelijke behoeften gezorgd worden doch er zal worden gewaakt dat hy met niemand in gemeenschap treedt dan met jiersonen die daartoe door het Heilig Office zyn gemachtigd Keizer Frunz Joseph die te Ischl zyn vacantie doorbrengt is gisteren naar Gastein gegaan om daar den koning van Saksen te ontmoeten De beide vorsten reisden daarop gozamcnlyk tot Salzburg van waar de Koning zyn reis voortzette terwul de Keizer naar Ischl terugkeerde lïeizer Franz Joseph zal ook nog een bezoek brengen aan den I koning van Kngeland te Marienhad De grgzo monarch voelt zich niet meer in staat lange reizen te doen en reizon naar hot buitenland worden hem te moeiiyk Biykens telegrammen nit Tibet welke den 4eli dezer van de Brahmapootra via Gyangtso te Simla zün ontvangen hebben do laatste dagen herhaaldeiyk bespiekingen plaats gevonden tusschen kolonel Younglinsband en afgezanten van den Dalai Lama Een dor nanzienlukste Tibctaansche hoogwaardigheidsbekleedcrs kwam Younghusbnnd vertellen dat het den Dalai Lama zóó zou schokken indien de Britten do heilige stad binnenrukten dat hu van aandoening zou kunnen sterven Hierop antwoordde de leider der missie dat het tractaat in Lhassa moest worden geteekend maar dat de Britsche troepen onmiddeliyk daarna de stad zouden ontruimen en dat zy do kloosters niet zouden binnengaan tenzij zg aangevallen werden Volgens een tweede telegram is het grootste deel der Britsche macht de Brahmapoetra reeds ovcrgetrokken Te Montevideo is Zaterdag een aanslag gepleegd op het leven van den president José Battle Büzonderheden ontbreken len gevolge van de censuur Verspreide Berichten Frakkkuk Door het Hof te Rennes is dezei dagen de vicaris van de kathedraal van Versailles veroordeeld tot een boete van 100 fr omdat deze priester in een zgner preckcii de regoering had gecrittseord en tot ongehoorzaamheid aan de wetten had aangespoord DuiTSCHLiND Het aantal landverhuizers dal dezen zomer de haveni verliet is belangryk minder dan vorige jaren Zoo werden o a te Bre men in Juli slechts 9513 personen ter vestiging in andwe werelddeelen ingescheept tegen 12436 over hetzelfde tydsverloop in het vorige jaar De tweede zoon van keizer Wilhelm prins Eitel Fritz heeft te Bonn een ongeluk gehad met zün rijwiel De doctoren tebben hem nu eenige dagen volstrekte rust voorgeschreven