Goudsche Courant, dinsdag 9 augustus 1904

§ H K 93 Volgens opgave van de Berljjnsche politie bevonden zich te Berlijn in de maand Juli in liotels en pensions niet minder dan T Russen 335 i Oostenrijkers 2918 Amerikanen 1102 En gelschen 979 Zweden 908 Denen ttb Kran clien en 488 Nederlanders Üe and re landen zonden minder gasten naar de iiitscho hoofdstad III hel geheel logeerden in luli in hotels en pensions 89 409 personen Berljn is dus wel een vreemdelingenstad Ri si si De begrafenis van minister Von Plehwe moet een merkwaardig schouwspel hebben aangeboden daar de lykstoet bijna geheel uit pdlilieagenten bestond terwi il een groote polilieniQcht te paard en te voet de straten afzette Hetüogingen kwamen niet voor niettemin werd een aantal personen gearresteerd Vreemd land ilNNENLANP f M K K I K H t n H ff Woningwet Aangezien t gebleken is dat de bjj art 1 der b jvengeiioemde wet bedoelde voorsehrifton binnen den gestelden termijn van twee jaren niet kunnen gereed zp in verreweg de meeste gen eenten is voor den in art 8 der wet gestelden termijn en dientengevolge ook voor den in art 51 genoemden termijn VI1 lenging mot één jaar voorgesteld bü een wö igingsontwerp iemcng de Betichten Een 61 jarige vrouw te s HeerArends kerko werd Donderdag door een zonnesteek gi 11 fti n en is denzelfden avond nog aan de gevoifc II o uleden W j ontvingen het eerste nammer van Le Fumeur A Hillen s Maandblad Doel van dit maandblad is blökens eeningesloten mededeeling van de ledfctie It het tabaksverbruik te bevorderen door detabak beter te leeren kennen haar geschiedenis meer publiek te maken het voor entegen van het rooken aan het oordeel van bet publiek te onderwerpen met de meestmogelijke onpartijdigheid wenken en raadgevingen te geven b j het aanschaffen vanrookbenoodigdheden en in het algemeen op onderhoudende wijze het publiek voor te lichten N Ct Men meldt uit Amsterdam Op het buiten tarrein nab j den Beukenweg van het station Weesperpoort is Zaterdagavond lo circa kwartier over tienen een treurig ongeluk gebeurd De assistont cb do heer A M Nauta had zich op de spoor baan begeven om een goederentrein weg te brengen en werd overreden door de üooische stoomtram die tussche Linnaeusstraat en Stationsplein van dezelfde baan gebruik maakt als de spoorwegmaatschappijen Overgebracht naar het O L Vrouwe Gasthuis bleek dat hem één been geheel was afgereden en dat het andere totaal versplinterd was zoodat amputatie moest volgen Spoedig na de operatie overleed de jonge man Uij het sanatorium OranjeNassau s Oord zal een eigen watei leiding worden gebouwd in hoofdzaak om in geval van brand snel on met succes het vuur te kunnen bestrijden De machinerieën ondergaan in verband hiermede oen belangrgke uitbreiding Men schrijft uit Haarlem aan de N Ct Omtrent den moord in de Haarlemmermeer op don klaverrijder Bosman vernemen wij dat het scheikundig onderzoek moet hebben uitgemaakt dat bet bloed op de kleederen van den vermoedelgken dader die zich in arrest bevindt geen menschen maar paardonblocd is Dat is mogelijk omdat de verdachte met paarden omging Verder heet het dat de f Ih bij hem bevonden werkelijk de opbrengst is van het venten mot potten bloemen Blonk die zijn weekloon trouw aan zijn moeder uitkeerde biyft dan ook zijn onschuld volhouden Zondagmorgen ongeveer half elf is tusschen Muiilen en Diemerbrug do as van een rijtuig der lioüische Stoomtram gebroken tengevolge waa van do heer v E uit Naarden het been bezei ide on belangrjke materleele schade werd aangericht Te 12Vi ur was de versperring opgeruimd on kon de dienst weder geregeld worden voortgezet Donderdag waren te Leeuwarden drie personen aan het zwemmen in de Greuns tnsschen de spoorbrug en de Potmarge Nadat zij een kwartier te water waren geweest zouden ze met hun drieën nog eens naar den overkant zwemmen Een hunner de 18 jarige verver V alhier verslond niet veel van de zwemkunst Niettemin werd toch Ook door hem de overtocht in het diepe water aanvaard In liet midden der vaart zakte hy plotseling weg doch werd hij door een züner kameraden bij den arm gevat In zgn ang i klemde de zinkende zich echter aan deu ander vast waardoor hö dezen zoodanig in het zwemmen belemmerde dat deze zeer zeker met hem in de diepte zou zgn gedaald indien hy zich niet uit de omarming had losgemaakt Ofschoon daarna nog alle pogingen door het tweetal werden gedaan om den drenkeling te redden mocht hun dit niet gelukken Hy werd geruimen tyd later óp den walgehaald met behulp van een roeiboot entoegeschoten schippers Door een politiedienaar werden nog pogingen gedaan om delevensgeesten op te wekken doch zonderresultaat L C De N Arnh Ct bracht Vrgdagavond welverdiende hulde aan het dagblad de Telegraaf voor buitengewone activiteit In het ochtendblad van Vrydag stond nl een verslag van Excelsior s tweeden zcndingsdag te Bloemendaal en het blad deelde daarin mee dat er een groote menigte was s amgestroomd wat ds P Groote in zgn welkomstwoord deed uitkom n en wie ver der gesproken hadden Men kan dit journalistiek kunststukje echter eerst op de rechte waarde schatten zegt de N Arnh Ct wanneer men weet dat die zendingsdag eerst Vrgdag plaats heeft en de Telegr zgn lezers dus een verslag bood van iets dat op hot oogenblik van het verschonen van het nummer nog gebeuren moest Te Montfoort is Donderdag een schipper aan zonnesteek bezweken De man laat een weduwe met drie kleine kinderen onverzorgd achter In den laatsten tjd werden in Bloemendaal by horhaliitg diefstallen van allerlei aard gepleegd zonder dat men aanvankelgk de daders kon snappen maar de poli e heeft nn de hand gelegd op de daders en het bleek dat men te doen had met drie afzonderiyk werkende benden Eerst zün aangehouden twee echtparen die uit een koepel aan den Bloemendaulachen weg gordynen een deken en verschillende kleinigheden hadden gestolen Daarna werden drie jongens gesnapt die in d j ool te Bloemendaal waren geslopen en daar een bas hadden opengebroken en gelicht En nu zyn acht kleine jongens ingerekend ook bekend by de Haal lemsche politie die diefstallen van allerlei aard pleegden kinderen van 10 tot lï jaar Het raadhuis te Friedrichsroda Thïringen is Woensdagavond gedeeltelgk afgebrand Aan een particulieren brief daarover ontleent de Am Ct het volgende Wy kwamen Woensdagavond hier vermoeid aan namen intrek in t hotel Uerth tegenover den Rathskeller en gingen spoedig naar bed We vonden t erg warm hoorden veel publiek beneden en hard praten We dachten soezend aan een Kurwandeling en het gewono luide spreken der Duitschera maar opeens hoorden we een zwaar knetteren en gevoelden een buitengemeenen gloed en vlak voor one zagen we door het raam den ronden koepel van het raadhuis in volle vlam Er liepen vele menschen als radeloos heen en weer Uit een deur zagen we mannen komen met groote boeken en gzeren kisten De inventaris van het raadhuis werd tijdelyk in het gebouw der spaarbank onderdak gebracht Ook uit het logement van don Rathskeller werden alle voorwerpen van waarde weggedragen en opgeborgen in de hotels in de omgeving We boden onze hulp aan en sleepten mee boeken naar een veilige plaats Al heftiger brandde de koepol De klok viel met een geweldigen slag naar beneden De wgzer stond op halfacht En nog altgd geen brandweer I Eenige vrouwen loopen luid schreeuwend en huilend rond en zien t gevaar niet dat straks de heele koepel instort Daar is eindeiyk de eerste brandspuit Men brengt een slang op de waterleiding inaar als de eerste straal verwacht wordt komt er niets de koperen strnalpyp zit verstopt Die rooet eerst worden doorgeblazen Is dit goed en wel geschiedt dan valt weer de slang van do pöp t Brandweertje wel t Plotseling trilt een angstgeschreeuw door de lucht De koepel valtl Gelukkig voor Friedrichsroda staat het raadhuis geheel afzonderlgk op de Markt De huizen en hotels eromheen worden op gebrekkige wijze natgehouden Men ziet op een bovenste verdieping iemand met een waschkan den voormnur natgooien terwgl bet water voornamelijk o de hooiden der burgers beneden neerkomt En altyd is men maar bezig voorwerpen uit de woningen te dragen Een waardin loopt met vier leege glazen en een Incifersbakje het huis uit I Twee postbeambten komen onder angstig I kyken van t publiek de brievenbus ledigen I De groote brandladder verschönt ten tooneele maar men weet niet waar hem te plaatsen Eindeiyk kiest men er de gevaarIgkste plek voor Intusschen zgn de telegraafdraden afgeknapt en valt het gzeren geraamte naar beneden Nu wordt het toch te bar Daar wordt de straat met touwen verbonden aan houten staken afgezet en komt er wat regel in het blusschingswerk Overal hooit men t geha c van byien De dakpannen worden naar beneden geworpen De twee bovenste verdiepingen brandden geheel uit Uit Kaapstad wordt aan de Times geschreven dat onder de Boeren een beweging gaande is om de herinnering aan den oorlog levendig te houden en de deelnemer aan den atrüd te vereeren In de Kaapkolonie Transvaal en Oranjerivier kolonie worden gedenkplaten verspreid waarop teksten uit de Klaagliederen van Jeremia zjn gedrukt en waar wordt opgewekt tot het gedenken van den oorlog Daar mannen als generaal Botha deze beweging steunen wordt zg van belang en tevens voor e lust in de Engelacha Zaidafrikaansche Kolonies een gevaar geacht De directie van do nl venn Brouwerü d Oranjeboom en het bestuur van de afd eling Rotterdam van den Algemeenen Nederlandschen BierbronweregezoUenbond Door Veroeniging Verbetering hadden de tusschenkomst von een verzoeningsraad ingeroepen daar er een geschil ontstaan was over bet ontslag van den werkman A K Iets later werd met goedvinden van beide partyen aan de Kamer van Arbeid voor voeding en genotmiddelen opgedragen ook een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van verschillende andere grieven der werklieden waarvan wel de voornaamste was dat de leden der veroeniging voortdurend moesten vreezen voor een willekeurig ontslag Aan de Kamer werd dus meldt de N R Ct de taak opgedragen de reden van ontevredenheid by de werklieden weg te nemen of zoo die reden ten onrechte bestond dit den werklieden aan het verstand te brengen of voorstellen te doen waaruit een meer jrredelievende toestand kan geboren worden In een voorloopig onderzoek werden in de vergadering van 18 Mei tot leden van den verzoeningsraad benoemd de hoeren A Benkers en J E v d Graaf als loden patroons en de heeren W Bayens en H J V d Meyden als leden werklieden Tot voorzitter werd gekozen de heer H R Karstel voorzitterpatroon der Kamer van Arbeid terwyi de secretaris der Kamer overeenkomstig art 24 4e lid ook als secretaris van den verzoeningsraad znu optreden Na eenige voorafgaande besprekingen werden de directie de brouwmeester de bazen en een aantal werklieden uit verschillende afdeelingen van d Oranjeboom leden en nietleden van Door Veroeniging Verbetering en de ontslagene zelf gehoord zoowel over het ontslagK als over de andere vermeende of bestaande grieven Daarby bleek dat de getuigenissen vaak lynrecht tegenover elkander stonden zoo wat verklaard werd in verband met het ontslag Ten slotte heeft de verzoeningsraad met algemeene stemmen als zon meening uitgesproken dat het ontslag van den opperman A K niit is te wöten aan zyn lidmaatschap der veroeniging Door Veroeniging Verbetering maar aan zgn verschillende minder goede eigenschappen Algemeen bekend zoo wordt aan de N Ct geschreven zgn de verhalen omtrent den naaktlooper die nn hier dan daar in de gemeente Bloemendaal wandele nde dames verontrustte Voorloepig misschien ook voorgoed is daaraan een einde gekomen doordat de politie den vermoedeiyken dadsr een gehuwd man vader van 10 kinderen heatt opgespoord zonder hem evenwel op heoterdaad te kunnen betrappen Als de man geen werk heeft haalt hj allerlei dwaasheden uit zeer tot schrik ook van zgn vrouw Thans is hg weer aan het werk en behoeft men niet voor zjn enveldaden te vreeien Dezer dagen had in een der posttreinen op de Ign Vlissingen Boxtel een niet b11 daagsche ontmoeting plaats s Avonds tevoren was van Duitschland naar Engeland per mailtrein een kist met reuzensUngea verzonden Uit die kist schgnt een dezer exemplaren door onbekende oorzaak ontsnapt te zgn Althans toen de conducteur van den terugkeerenden trein den volgenden ochtend in don bagagewagen wilde gaan zag hjj plotseling een slangekop voor zich BegrgpeIjkerwtjie was hy niet erg op ign gemak doch maatregelen nenen w a niet mogelgk Gedurende den verderen rit kroop de slang uit den bagagewagen die een weinig openstond doch hield zich behoorlgk vast om niet te vallen en slingerde door de snelheid van den trein heen en weer Bg aankomst te Bokatel mocht het gelukken de slang die door de geforceerde bewegingen veel geleden had in eene kist tekrggen en verder naar de bestemming opte zenden Tel In de nmiddellgke nabyheid van Par js heeft een niet alledaagsch spoorwegongeluk plaats gehad Terwyi een goederentrein een sneltrein passeerde viel vati een hoog met balken beladen transportwagen een balk door de dreuning omlaag De balk viel op het restauratie rgtttig in laatstgenoemden trein waarvan het plafond met donderend geraas werd stukgeslagen en de geheele inventaris aan gruzelementen viel Drie reizigers werden zwaar verwond zes bekwamen kneuzingen en schrammen van weinig beteekenis Van een raadselachtige 5jarige kmtapje dat onlangs geheel alleen in den Tiergarten te Berljjn aangetroffen werd heeft men nog steeds niet de afkomst en de nationaliteit kunnen uitstellen Hg spreekt Russisch Gallicisch en Duitsch in zoo n mengelmoe door elkaar dat men hem in t geheel niet verslaan kan Overigens is de blonde knaap met yn donkere oogen goed by de hand zeer opgewekt en tevreden Vrgdng is hg naar het politiebureau gebracht doch ook daar mislukten alle pogingen om zgn moedertaal vast te stellen Duitsche postzegels kent hy uitmuntend Er zyn reeds 60 schriftelgke verzoeken ingekomen om het jongetje af te staan Ieder wil hem zien en daarom wordt hg nu alleen getoond indien de raogelgkheid bestaat dat er meer licht in deze duistere zaak ontstoken wordt De rattonplaog Het Hbid ontving over dit onderwerp nog den volgenden belangrijken brief Ik ken een afdoend verdelgingsmiddel voor ratten Het is afkomstig van een oudzee kapitein Vroeger jaren waren de bonten zeilschepen soms ten prooi aan duizenden ratten die schip en lading beschadigden maar door het eenvoudige middel dat ik n zal noemen verdwenen die knaagdieren van zelf en bleven weg Het middel is dit Neem gewone turfmolm en braadt die met spek zoodat het een smakelgk rattekostje wordt Natnuriyk meer molm dan vet Het vet dient alléén m de ratten lekker te maken op het kostje En nu de uitwerking van dit voor menschen en dieren onschadelgk preparaat wanneer de ratten die gebraden turfmolm eten krggen ze daarvan een huidziekte die voor hen zeer aanstekelgk is een soort lupus die ze verteert en daar de eene rat de andere aansteekt verdelgen ze elkander en raakt men ze voor goed kwyt Ik weel dat o a aan een sigarenfabriek de proef met dat middel genomen is tegen muizen waardoor de fabriek zeer geplaagd werd omdat ze de punten der sigaren waaraan styfsel of gom zit afknagen Na eenige dagen reeds vond men een muis met een haUweggeteerden kop precies als een lupuslgder en een plek zeer op den rug Men scbrgtt uit den Gelderaebu Adrtet hoek Van lieverlede kan worden waargenbrnea hoe het Geldersch Overgselsche botercontrtlestation werkt Op aVle zeaéiiigm t l wordt nu het Ryksmerk bestaande nit den Nederlandschen Leenw op licht papier op de boter gedrnkt Hy die deze boter ontvangt heeft den waarborg dat de boter van zuivere kwaliteit en onvervalscht is Voor de boterfabrieken levert deze controle veel werk wegens de vele kleine afnemws die de fabrieken door hun molkleveranoiers tellen Vooral het boeken en dagalïtw m Mn mot de conirdleboekBft VMT Bommer en merken die bet laatst afgeleverd zyn veroorzaakt veel werk en zon iemand haast weerhouden van het Ryksmerk gebruik te maken Hoewel het gebruik van het Ryksmerk een prachtige reclame is bereikt men toch er niet veel mee zoolang ook de winkeliers onder controle staan Ze kunnen zuivere boter met het merk verkoopen en ze toch vervalschen Vroeger kwam de politie wel eens voor botermousters een kgkje in de winkels nemen doeh in langen tgd hebben we se niet meer gezien Ook in Fmiseii schgnt men de beteekenis van bet Ryksmerk weinig te waardeeren Er z n afnemers die boter met het Ryksmerk niet willen ontvangen vreezende dat het publiek de boter niet zal willen omdat het Hollandscli fabrikaat is Zou het niet ook kunnen zgn omdat er winkeliers zyn die willen verbergen dat te boter ontvangen niet onder controle staande f Eindeiyk wordt het merk in de boter gedrukt waardoor het papier wel eens in de boter verdwaald rankt Hedenmorgen zal waarschgnigk met het ss Oranje van de Mg Nederland Ic Amsterdam aankomen nit Indië o m een détacheaent repatrieerende Indische troepen aan toord hebbende Onder dezen bevindt zich de sergeant der infanterie G Smits Ridder der Militaire Willemsorde ie klasse Hy verwierf dat eereteeken door op den 25n Maart 1903 by verrassing der troepen van Toekoe Moeda Oesoer in Boven Beureugang door ign loffeiyk en voortvarend optreden er veel toe bg te brengen dat de verrassing niet gelukte en persoonlgk in een handgemeen het hoofd der bende dat bgna ontsnapt was neer te leggen en op 28 pril 1903 bg het stoeten op een vyandeiyke hinderlaag nabg Tjot Reuo Boeloe Blang Ara door zgn beslist en voortvarend optreden het voornemen van den vgand te vergdelen en dezen een zwiMir verlies toe te brengen Bidder Smits is geboren in 1875 te Vlachtwedde Groningen kwam in 1894 by het instructie bataljon te Kampen en vertrok in 1896 als korporaal naar Indiè werd in 1901 sergeant en in Mei 1904 ingedeeld bg het Corps marecbaossea Den 14n Maart 1901 werd hy door twee klewanghouwen op den boven en linkeronderarm zwaar gewond Hg genas en nam verder een daadwerkeiyk aandeel aan den kiyg Den 24n Februari 1904 werd hy alweer gewond en moest daardoor zgi linkerpink missen Hg werd ongeschikt voor den militairen dienst en inoesl noode het legi r verlaten met een pensioen van f 525 sjaars en f 120 riddersoldy Stadsnieuws GOUDA 8 Augustus 1904 Aan de raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 2 Augustus 1904 Als een vervolg op ons schryven van Mei j l No 39 hebben wg de eer denRaad hierby aan te bieden afschriften vanonzen brief aan Gedepoteerde Staten van Mei j l No 525 B en van het antwoordvan dat College gedagteekend 12 18 Jnli jl B No 2627 le Aid G S No UI nit welkestukken aan Uwe Vergadering zal biykeiidat de verdere oplossing der geschillentuischen deze gemeente en de provincieZuidHolland in zake de boorden der Gouwegeheel minneiyk zal kunnen geschieden Kortheidshalve naar deze bescheiden verwSzcnde en onder mededeeling dat de verbe tering der bestrating van het Jaagpad te zgner tgd nit de gewono uitgaven kan geschieden geven wy U in overweging in beginsel te besluiten tot het doen maken van een basaltmnnr met remmingwerk langs het stoombootenveer en ons te machtigen met de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland eene overeenkomst te sluiten waarbij de gemeente zich verbindt aan de irovincie te reatitueeren het wegens afkoop van het aandeel der provincie in do kosten van onderhoud der 75 M schoeiing langs het Stoombootenveer aan de Vest van haar te ontvangen bedrag van f 3000 zoodra de gemeente de te maken oeververdediging wegens verplaatsing of abandonnement der aanlegplaats voor stoombooten niet meer zal hebben te onderhouden Gouda e Augustus 1904 Ingevolge het bepaalde by artikel 5 der Verordening op den Handelscnrsns Gemeenteblad No 162 hebben wg de eer den Kaa4 onder ovsfleggin der betrekkelgke adviezen var de plaMselJke Oommissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs en vtn den bevoegden Inspecteur van het Middelbaar Onderwgs de volgende voordrachten voor de benoeming van het onderwgzend personeel aan den met September a s te openen gemeentelgken Handelscursns aan te bieden I Leeracfilitet Aeii f iR 2ici de heeren M 8 BOTH C VAN ESSENHootdenderwgzers respectieveiyk aande openbare scholen voor gewoonlager onderwgs Nos 3 en 4 II Leeraar in het Relentn en de llandtlittardrijktkunde de heeren P M BOTH hoofdonderwyzer aan i school voor Christeiyk Nationaal OtOtniijfr C VAN ESSEN voornoemd III Leeraar in het Boilikoadm en het Hanifeinwlnun en recht den eenigen krachtens de Wet bevoegden sollicitant den heer E A ZWAANEVELD leeraar in het boekhonden aan de Avondschool voor ambachtslieden IV Leeraar in hel Frantch en de Handdteomtpondentit in die taal de heeren L 3 Diar HARTOG en W D K HOED rupectieveiyk onderwjzer en hoofd onderwy r aan de Tweede Burgerschool Toor jongens V Leeraar in het Duiudt en de BmdaiKonwpmdnrti nldii Umi de heeren Dr 8 S HOOGSTRA Directeurvan den Handelscnrsua L J DEN HARTOG voornoemd VI Leeraar in het Engelieh en de Han delseorreKpondentie in die taal de heeren W DES HOED voornoemd L J DES HARTOG voornoemd VII Leeraar in de Slenografie en het Machi neecJtrijven den eenigen sollicitant den heer E A ZWAANEVELD voornoemd Overeenkomstig het advies der Commissie van Toezicht stellen wy ons voor met toepassing van het bepaalde in artikel 7 der Verordening den Handelscursns voor het eerste cursusjaar volledig of beperkt in te richten naar gelang met September voldoende zekerheid bestaat ten aanzien van het al dan niet toekennen van een Rykssubsidie Ons voorts met hare belrekkeiyke voorstellen vereenigende geven wy den Raad beleefd in overweging alvorens tot de be noeming van het personeel over te gaan te bepalen dat de bezoldiging van den leeraar in de stenografie en het machineschryven zal bedragen f 75 per jair en per wekelgksch hem opgedragen lesuur en dat met afwgking van het daaromtrent voorkomende in artikel 6 der Verordening de belooning voor het onderwgs in de Handelscorrespondentie in de Franscho en Engelsche talen voorloopig wordt gesteld op f75 per jaar en per wekelgksch lesuur Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie waarby bericht wordt dat boden avond in Concordia nog een extravoorstelling zal plaats hebben Naar wy vernemen heeft J S die dit jaar zgn 100ste verjaardag vieide ook de kermis nog bezocht en bg den heer D üiterwgk poffertjes gebruikt De Poslduiven Vereeniging de Zwaluw alhier hield gisteren een wedvluclit met jonge duiven 1904 van uit Turnhout Bclgié De duiven werden aldaar door den Stalionrhef ten 8 20 uur in vrgheid gelaten en bereikten hare hokken als volgt n m sec le prgs J Signer 10 6 50 2e V M van Groningen 10 8 44 3e J J Holthuizen 10 11 43 4e L V d Heuvel 10 12 14 5e 10 12 14 6e G Zijl 10 14 50 7o J M v Hofwegen 10 20 15 8e W Jansen 10 24 10 9e J J Holthuizen 10 23 13 10e A Jongenoel 10 30 9 He D V d Broek 10 30 16 12e J Signer 10 33 18 13e D V d Broek 10 38 40 De eere pigzen aangeboden door de heeren J M van Hofwegen voor de eerst getoonde duif winner J Signer en van P Dgkman door J J Holthuizen 2l Aug wedïlucht van uit Namen Het 4 jarig dochtertje van den heer I P v d Hoorn te Boskoop is in de rivier de Gouwe gevallen en verdronken Bedankt voor hot beroep by de Ned Herv Kerk te s Graveland door ds T Lekkerkerker te Montfoort INGEZONDEN s STATISTIEK dek VAKVEREENIGINGEN IN NEDERLAND Door bet Centraal Bureau voor de Statistiek te s Gravenhage is besloten om in vervolg op de vroeger roods verschonen publicaties betreffende betzelfde onderwerp een overzicht te geven van de geschiedenis en de werkzaamheid der vakvereenigingen van werklieden in Nederland Het thans in te stellen onderzoek waarmede reeds een aanvang werd gemaakt zal loopen over het tgdvak van 1895 tot heden aangezien het in 1896 verschonen werk van de Centrale Commissie voor de Statistiek de resultaten bevatte van het in 1895 door dat lichaam gedane onderzoek naar de destgds bestaande vakvereenigingen Teneinde deze statistiek zoo volledig mogeiyk te doen zgn is door het Centraal Bnreau de medewerking gevraagd van de werklieden vakvereenigingen zelve en van de algemeene vakbonden de bestuurdersbonden en de arbeidssecretariaten terwyi met behulp van Gemeentebesturen en Kamers van Arbeid reeds een vry volledige opgave werd verkregen van de bestaande vereenigingen in tal van gemeenten van ons landNiettemin zgn er in verschillende plaatsen ongetwgfeld nog vakvereenigingen van werklieden gevestigd waarvan het bestaan by het genoemde Bureau nog niet bekend is en tot welke derhalve nog geen rechtstreeksch verzoek kon worden gericht tot het verstrekken van de gewenachte inlichtingenOp grond hiervan warden alle in Nederland bestaande vakvereenigingen van werklieden aan welker Besturen nog geen circulaire in verband met deren statislischen arbeid werd gezonden hiermede dringend uitgenoodigd van haar bestaan mededeeling te doen en de namen deze worden niet gepubliceerd en adressen van bare Voorzitters en Secretarissen op te geven ajin het adres Centraal Bureau voor de Statistiek le s Gra venhage Zoodanige kennisgevingen knnnen als dienst vrg van port aan liet genoemde adres worden verzonden Aan alle vakvereenigingen welke door het verstrekken van inlichtingen tot de samenstelling van deze statistiek meewerken zal op haar daartoe strekkend verzoek na de verschgnir g van het werk een exemplaar worden toegezonden N1E7W LINNENSOED VAiv OS Az Kleiweg K 73a GODDA relet liooB 11 BEURS VAN EOTTEEDAM ZATERDAG 6 AUG L K Staateleeninijen Nedeelakd Obligatien Nederl Werkelgke Schuld 3 95 Itaue Inschrgving 1862 1891 5 97 Servië Obligalieleening 1895 4 70 TüKKiJE Gefiniliceerde Schold Recepissen 4 80 Bkazilie Obligatien Recepissen 1903 5 91 Provinnak en Stedelijke f emngen Rotterdam Obligatien f 100 1 18981903 3 97 Hi potheeh Baiiketi PiinJb le Algem Groninger Scheeps llypb 4Vi 100 Pandb liataalsche Hypb 4 99 Alg Hypothbi Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Friesch üi oniiigscheHy poth ekbank 4 99 Pandb Holl Geld Rcho Hypb 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maaa Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 9iF Bówy zen van Deolger Norlhw Pile Hyp Bank f 72 99 99 Pairdb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pnnrib Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 i Pnndb Zeeuwscho Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 9 Petroteurn Ondememingen Aand Kon Ned Mg tot Expl van Petrol bronnen 513 Scheepvaart Maaiechappijen Oblig Stv Mg Do Maas 5 Blvereen OM Nat Grondbezit 4 99 Certiflc Vereenigde Amerik Fondsen le serie 4 102 Spoovwegleeningen N6okdAmekika Atchison Topeka en Santa Fé Cert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas Uortilicaten van Aandeelen 16 98 Travmeg Maatseliappijen llaagsche Tramw Mij Oblit 4 98 Premieïeeningen Nedebi ahd Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 Bïi aiB Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten SfHd Brussel 1903 2 103 HONOAEIJE Hong Hypb fl 100 3 112 Theis Regnlir GeseHachaft 4 162 Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 Augustus 1904 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 2de kwal 31 3de kw 27 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijien waren voor iste kwal 28 ade kw 14 3tle kw zi cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer prijzen waren voor istekwal 31 ade kw ao j 3de kw 17 cents per half kilo Vette schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor vet vee vette kalveren schapen en lammeren roet redelijke omzet Varkens traag T i m cv M Aras fflf£fy Jn imf offeA Alle NOUVEADTÉ s in Mantels Costumes Blousen KOKKEN ROBES en j trOiH TOFrEH worden tot spotprgzen OPGERUIMD aÖVKRIKiNTIEM Heden overleed onze hartelgk gelicfffi Vader Behuwd en Grootvader de Heer GORSTUAN HOOCENBOOH in den ouderdom van byna 84 jaren Uit aller naam 1 HOOGENBOOM Cz Gouda 4 Augnstua 1904 Bezoektn hinmn niet worden afi ewachf Ifc totSIMiBaBniHMM Heden ontviel ons na een korl maar sniartel jk lyden onze innif g liefde Echtgenoot en Vader ADRIANDS KAFTIJN in den ouderdom ven ruim 6fi jaren Gouda ö Aug 04 J C KAPTIJN KooT A KAPTIJN Leiden N WLINAND KAPTI IN J V KAPTI JN Ruhrort liesoeLen vau rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Heden overleed üacht en kalm onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader DIRK RUYTI R in den ouderdom van 76 jaren Uit aller naam Wed D RUYTER Wali eb ionda fi Augustus 1904 V Hiermede vervullen we den trenrigi n plirht V het overlijden ter kennis te brongen van den zeer geaehten Heer l RUYTER sedert de opricliting Secretaris hoekheader onzer vennootschap De Gouducfie Afachinale dar en spinner ij E KORTKNOKVEU Directeuren M A J KORTENOEVER Gonda 6 AuguKtus liK 4 Faillissement S DE BORST By beschikking van den E A Heer Rechtercommissaris iif bovengemeld faillissement is bepaald U dut do indiening der schuldvordtringcn aan den curator moet plaats hebben vóór 28 Augustus e k en 2 dat de verificatie vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 13 September a b v ni ten et ure in het Paleis van Justitie te Hotterdam De urator Mr M M SCHIM van der LOEFF Gouda 8 Augustus 1904 Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieeerl getcMMerar fttrtreilen Ê elulureBoffaerl Z j geven kracht en diepte die narnake niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecAf te ontvangen Geill Pryscourant met een aiintul ongevraagde getuigschriften gratie op aanviaag Boxtel H HOU Al U JS Co Agent voor GOUDA Firma A QUaNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen ijin