Goudsche Courant, dinsdag 9 augustus 1904

No 9487 Woensdag 10 Augustus 1904 43s e Jaargang Zaal CO CORDIA I ATTEYriK s v p 9 mimm mmmi Nieuws en édvertentieblad voor Gouda en OntHtrek in relelooii No 8 De üitg ave dezer Jourant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per po st 1 70 Afzonderlijke Nonimers V IJ F C E N T E N Icirluiiii ftS A D V E li T E N T I EN worden gepliatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 mir des inidM OEVRAAGl to Gosda pot Jl vemher in een klfin ffiHi EENE BEKWAME REUKElMIEtll vnn goedo getuigen voorssien genegen eenig Inilsweik te vcrricliten ISr Ir nnder No 2180 Boökh H ïl MUL iocn Grijs Haar moer üe Nieuwe l oniIon doet de gn 7 e haren bninen enkele dagen verdwpen maakt het haar glanzend en jatht b let het uitvallen en neemt do pclletjes van Let hoold weg Ei scht op den hals Loiitl ti P r ö s I Sfl en J IJiO per flacon Vcrkrögbaar in de E ENÜAAL M 9 bÜ Izaük Cais Papier molen GOUDA Gasornamenten in alle styien Supi iso Pcndants Hronon voor Halons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichting M M V LOOIT Gasfitter DnbbelBbuurt B 18ïelelnr 117 WWrAAI MAGAZIJN VAN l eflieluingS ÉrlUtelen iBADKN GEUSERH KOOKPLATEN GAS BU M IZEX Onnoemeljke keuüe nieuwste soort GAobAU ONS ORQOÏE VOORRAAD geëhaillëërde goederen Igiltvrj uit do Kamper abrieken BERK EN ZOüN I üeniy iiilrcs voor liiisijluiiiklil liciiooiligdhiiilcn IK L1U iri do Krnsflrlnan HEERENHUIZEN I met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vm Gag en I Waterleiding Direct te aanvaarden f Te bevragen TURFMARKT H 268 ËlkKi CüUau t jutvti o mam n ipïteld on iia ia j rn fi omiü fon ro daa handel gukonmi mUj ji naam des jitviuderd Dr Miohaeji i venrautUgd if de besle uacUues ui M weteldbertiemd étabbÜBd iuent van Otibi StoUvsrok t Keulen alsshc Bikel Cacao n vierk utoD buu öL Deze £ ikel C ca 8 met melk gekookt eese angoname gezonde drink voor d lijksoh gebruik eon t i theelepela vu t pader voor een kop hoodute Al enoo xriicbtigo drank bij gevBl an tntw si utii mer watei te gebruiken V jrlirijgbeaif b j de roi rcMuaite H ApctLeksre en IM X 9 paiftutje f 1 80 a90 6 535 jteufr wi Qrtegenwuordigtf ro S dw aod Jttlius tittnMMtt niDterdam Kalvetstnuit loa Zenuw en llaagiijders wordt uit overtuiging als een wexkel ke hulp in ilen nood b t boeit 2Sa£Lca g © trer aiihbcvolen Nh iitvRa 9t viin ndrea iht brienciartHorU t iickJA truuco ter poitt toefzecoiideu tloni tOKFOi l H ookh ZiiltboH mol Öoödu ll i rok van A BRINKMAN Zn Heileii avoml i i 1 I Extra ToorstelÜDg Aanvang ACHT uur Geen Kinklioesl Ceeii Infliieiixa Om Kinkhoest Influenza Borsl en Keelaandoening binnen den kortst mogelyken tyd te doen genezen neehit onmiddellp de toevlucht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Erui eiiBorst honig Extract Jll K L I M T II i uit do KoiiinklökeStooratabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hoflevcranders Flacons f 1 70 ets 40 et b j firma WOLVF Jt Co Westhaven 198 öoui a i £ TB rW A Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ü te Gmula A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerkad l el A N vm ZE8SE N Sc iooi A wn 1 Th TOKKEN BmI w B ï WIJK hidewa T A 8CHEKK Uaatlrahl P W t EDE Oi i i io r K ïAnniia HEMDEN te Rauaijk P v n SPBK Motrmpelle I v o ST4R Waddingmeen Wed J HOLST Waddingmeen U KOLKMAN Waddingmeen P A u JttOdT Oudewater i A D JONGH Oudewalrr J P KASTELEIN PoUbroektrdam ü UIKKEK te Jlmiehop Directe eu finale verdelging binnen nnr in de grootste stallen vnn Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen vnn luis b Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderiiokken Vogels Vogelkooien Volières Roaen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtbooraen en Broeikasten en nog meer dai genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verseh onschadplgk geurig niet hinderlijk de gebruikaaanwvizing geeft inlichting omtrent de hoeveeHioid op alles toe te passen Maohinaal Spuitje mot 0011 g ïilUe BUS 1 50 por 3tel fïondorli k6 BUS f 0 O Een Sl Uinil f O Feil KlustiokenSiMuljofli iTOoto DOÜZHN 411 uu 80 cent Piikjoï IS ce t G ung en o iachadelyk Zniveringwet vtT acht an noomt dndolijk do pijn Wüg ienoestonfellImiir allo brnndwondon Ook onfoilttaar op liet vol togen brnndan lieid khoraebtigheitl aangeaichtson andere liotiaaiiixroven en wonden stmkhoid 011 utükeningen bg veriworingon wmterhauden en vooton bij schurft dauwNa oulvangat va poalwissel a 40 cont wonn Bij brand on nnijof 8 foaUegeU a 6 oenl wordt V eon wonden on vorewonngen vermoMtordoo Zmveongsvot van 100 gram z ohl hot vol nat aUooii toogezondon 6 kleino iloosjoa f 5 oout in r door diroot hiermede Tegen toozending vnn postzüfïola a f Püntofpoatw U eenthoogerdaudopnJB Alios met gobruiksaanwtjzing naubevelingen to smeren voorkomt men bloedvergiftiging en koud vuur 10 et per doos ft atukfl 60 cent grooto doos lObgram O conl wuvdt hot vorlangdo por post en attesten paVkot door bet gebeole R k voreonden Por half 1 of meer Kilo s is do poedor minder in pry Ook verkrijgbaar dU A DROST Korte TiendeWeg D 4 ADYERTENTIM in alle Couranten worden aang enomen door he idverteiitle Burean van A BlUi ÜMAN ZOOK Wie van het mooie weer wil gemeten b met de Kinderen een prettigen da db9rbrengen vergete voiiinl niet een beiopk te brengen aan de Kinderspeelluiii van dei Hoer F CHRISTENSEN M zeer ijeidiilii foor Kinder arli en Aanbevelend en met hoogachting UEd dw dj F CHRISTENSEN STOLWIJKERSLtJTS Tcleloonnnmmer 85 i n n i iii i n ii iin tiiu i i ii i l iii uu im i ijn GEEIT BETEE i adres voor alle soortei SOHOBNWEIte als het oordliniliaHlj Ji Mm t eii LaarzeiHiiiHjiiu n Kl blWEG E3Q tegenover de Kl iweg8tee f Aanbevelend € SMITS Alle refi rati6n on aangjcpieteo weik I I I I I 1 TelepJiooiiR t Goudai Abonnement i 40 per jaat vo f jierceelen binnen eeö Iri g vaa JC l iMKel B Kel B i l Aanleg en onderhowl gi attó Het net is aangesloten ian het JttjjkS I ltti rcommuuaalbureaa Op 1 Ang 19U4 na verkregen aanaititingen Contracten en voorwaarden vorkrjjgbaaraan het Bureau A CHTBB ÜE ViSCHMARKT r IP X = QQ TIENÜEWEÖ 69 bericht de ontvangst van eene praehtlp collectie H VNQLAMPElf slaande Lapnp il Piano lampen ja glantawïij HDISBODDELIJKE mmm l Email Koper A L B 0 I B Vprnjkk Brittann a Metaal J ENZ W 1 ti i Het beste onsohadclyltste u IfMl en vooral iiune en Ddencboenverk PK BertlR iBnih itr 14 ikn Ittb mÏ op naam n fttvlcktmMlu Bulteitlandscli Overzicht Admiraal Alexejefl seinde uit Moekden onder daj eekening v in 7 Augustus aan den Keizer De commandant van het eskader te PortArthur meldt dd 7 Augnstns De kruuerB Bajan Asbold Pallades Novik en de kauonneerbooten die nitgeloopen waren om de vtjandelijke i tellingen te beschieten werden aangevallen door de Tschin Yen de Itsoekoeshima de Matsoeshima de Tschyoda twee kruisers tweede klasse en dertig torpedobooteu Een acbtduims projectiel van de kruiser Bajan ontplolte aan den spiegel van de Itsoekoeshima die uit de slagorde moest terugtrekken waarop alle vgandeluke schepen den stevfli wendden en naar open zee terngstoomden Daarbij stiet de T hyoda op een van onze verdedigingsmünen en kreeg een lek Met den voirateven diep in bi t water stoomde het schip in de richting van Talienwan weg Door een schot van batterj no 22 werd en Japansche kanonneerboot getrollen Den 27en Juli toen de Japanners een Igeraeene aanval ondernamen werden op verzoek van generaal Slussel tot ondersteuning van den rechtervleugel algezonden ftfi Bftjan met den wimpel van du kapitein Ie klasse Beitzenstein in top de Retvisan de Palades de Ashüld de kunonneerboolen Otwashin onder de vlag van den Schout bg nacbt Leshinsbi de Qremjastehi de Giliak de kruiser Novik en twaalf torpedobooten Onder vooitdurend vuren van eon paar vooruitgezonden schepen bereikten de vaartuigen Lungnutan en beschoten van daar de Japansche tellingen tot drie uur Bj de terugvaart naar de reede onder dezelfde voorzichtigheidsmaatregolen sprong een mgn onder een bsggerschuit Schout by uacht WithoeU telde den 30en JbH bg Port Arthur vSl vSandeiyke pant rachepen vier gepantserde kruisers tien andere kruisers en 48 torpedobooten BS het telegram over de ernstige gevechten die op 2 3 en 4 dezer hebben plaats gehad verraoedeiyk ten zuidoosten van Liaojang toekent een medewerker van de Koln Zeltung het volgende aan Tot dusver was over deze gevechten niets gemeld Met Hoedsiadsi is misschien bedoeld Soe kta poe tse ongeveer 2 5 K M ten zuidoosten van Liaojang Er ligt wel is waar een Koekia sze ten N O van die stad maar in tp hiernevens opgenomen rapport maakt FEVILLETO Uit het Engels vaa RyDYAKD KIPLING Het volgende vnlutal ia van de hand van de Kpgelse schrijver Rudyard KipUn r di in 1864 te Bombay geboren werd In zijn jeugd bezocht tNJ bijoa alle streken di onder Engelanda heerschap ij staan Sedert 1889 woont Mj in Engeland Zijn kracht ligt in zijn korte gespierde vertellingen Uit het grote wonderland van Indie De rste veriameling van zulke verhalen ofschoon niet zijn eerste werk waa Plain tales from the Hills Hierin schildert hij de eigenaardigheden WD de inlandse bevolku met hunne deugden gebreken alsmede de levenswijze van de Enlelie ambtenaarswereid zoowel burgerlijke als BHlUaire Zijo stijl doet nu en dan aan di van de grote Kaliforniér Bret ffar r denken alhoewel hij in karaktertekening en in kennis van de diepte an het mensetik gemoed by deze achter staat Als vertolker van de grootse woeste natuur streelt h Brtt Harte nabij In 1888 verscheen S durs Thrtt en tkepkan i Wu is een Scbotich woord voor Utile Uein Koeropatkin van die streek geen melding zoodat wy de plaats ook ten znidoosten niet ver van den Jan tse ling zoeken Red Die plaats ligt op enkele kilometers ten Z O van Anping De Russen zouden dan naar men mag aannemen na de gevechten in den Joesjoeling en den Jantselmg weder front gemaakt hebben tegen de Japaiineis die hen lastig bleven vallen en zoo zou het gebeele eerste Japansche legercorps tot den aanval overgegaan zgn Het aantal 54 bataljons klopt met do sterkte dor drie liniedivisies garde 2e en 12e on hun rcseivo biigades die elk zes bataljons sterk zjn rerwul Kocroki alle krachten inspant om Liaojang snol te bereiken moeten de Russen heftigen tegenstand bieden daar andets de zoider afdceling in gevaar komt atge ineden te worden als de ooster afdeeling naar bet noorden teruggeworpen is De jongste berichten van 2 Augustus stellen het feit vasl dat de zuider afdeeliiig An tsjan i ian bereikt heeft omstreeks 30 K M ten zuiden van Liao jiing Er verluidt niets van dut de Japanners bier de Russen achterhaald on tot staan gebiacht zouden hebben de berichten uit Tokio vermelden alleen dat op 3 Augustus Hai tajeng en bet ten westen daarvan gelegen Oud Nioet jwang bezet zyii Van Oud Nioetsjwang loopt een weg naar het oosten die zich ten noorden vnn AnIsjan sjan by Sja hoe poe l ja ho tsjun 18 K M ten zuiden van Linn jang vereenigt met den hoofdweg Men mag aannemen dut de Russische zuider afdceling pas in den omtrek van Liao jang balt houdt als z j zich aangesloten heeft by de daar staande troepen Worden de bovenvermelde berichten over de sterkte van de iapansche troepen bevestigd dan zou daaruit opgemaakt kunnen wolden dat geen noemenswaardige 8tr idkrachten van het eerste Japansche legercorps afgezonderd zjn om de omtrekkende beweging ver naar het noorden te maken waarover reeds zoov el te doen is geweest Men moet hierbü in aanmerking nemen dat hoewel de afstanden op de kaart betrekkeiQk zeer gering zyn Mantsjoerüe om zoo te zeggen een land zonder wegen is en dat geldt vooral van het gebergte Overigens is de onderstelling dat Koeroki s leger ter sterkte van 54 bataljons in z n geheel bj Hoedsiadsji slangs geweest is nog niet meer dan een onderstelling De inogeiykheid is voorts niet u tgesloten dat deze zware gevechten dezelfde zjn als de bekende by den Jan tse ling er kan wel ewi font zgn in de dagteekening torn Rickshaw and other tales en m 1893 Many inventions Dit zijn eveneens verzameUngen van korte verhalen waarin het leven in de Oo t met schilderachtig realisme is weergegeven Srfdert verscheen nog Kim en ust so Stones Zijn roman The light that failed 1891 is met al zijn getM ek aan artistike bouw toch van aangrijpende schoonheid in sommige zijner tonelen Hoewel geen eigenlik lyries dichter heeft Kipling toch bundeltjes gedichten geschreven Departmental dittrts Barrack ro m ballads The seien seas Het zijn meest verhalende gedichten of wel behandelen aij in de vorm van levendige gesprekken en in de taal van de onbeschaafde Brit m het leger of liet bestuur van Brits Indié stoffen uit het veel bewogen leven van hen di in de grensstreken der menaelike beschavin ï hun leven moeten doorbrengen Door de inlassing van vele Indtse woorden en woorden en uitdrukkingen uit de kring van de onbeschaafde Engelsman zijn zij voor hen di geen geboren Engelsman is zeer moeielik te begrijpen ja zelfs ontgaat de geboren Engelsman nog veel Wij twyielen niet of het hier volgende verhaal zal de lezers onzer krant enige aangename oogen blikken verschaffen Zijn naam voluit wss Fercival William Williams maar hij trof de andere naam in een kinderb H aan en toen was het uit met zyn doopnaam Zijn moeders baboe noemde hem Williebaba maar daar hij zich nooit stoorde aan Het bericht dat het Russische prpgerecht te Wladiwostock heeft verklaard dat het doen zinken van de Knight Commander een gewettigde daid was en d it dit schip doordien het contrabande nan boord had wettig oorlogsbuit was is zeer ernstig Da Russen schunen zich behalve op hun eigen voorschriften te beroepen op de bescheuwingen van professor Wheaton in International Law Daarin wordt verklaard dat een buitgemaakt schip wanneer het niet naar een Ifcve gebracht kon worden veinictigd mag worden Daar de Knight t ommander geen kolen genoeg aan boord had oor een reis naar Wladiwostock werd het dus door de Rossen in den grond geboord Do Engelschen houden vol d it de e bepaling alleen op vyundeiyke schepen niet op noötralo schepen van toepaising is En wat nog veel belaiigröker i s dan de vraag of er precedenten voor de vernietiging van het scheepje zi ii minister Balfour heeft onder luide tuejuioliingen in het Lagerhais verklnard dat liet was een hoogst ernstige schending van de internalionale gebruiken waarvoor hij met kracht genoegdoening zou eischen Maar wat moet Rusland doen Te biyvcn weigeren en dus den oorlog met Engeland uit ta lokken zal wel niet overwogen worden Misschien dat bier nu eens het Haagsche scheidsgerecht woidt bugehaald als een g schikt middel om Rusland met eere uit de moeielokheden to helpen Indien ten minste de heer Balfour anderen een vonnis wil laten vellen in een zaak door h m en het Britscho parlement reeds beoordeeld Dat zal afhangen vnn de mate van zekerheid die hu heeft dat hg in het gelgk wordt gesteld Doch daarvoor zgn de k insen nog iI groot Minder beinngrgk liikende gebeurtenissen kannen soms op beslissingen als welke wg thans verwachten invloed hebben en wg moeten als zoodanig niet uit het oog verliezen hot schryven van de directie van de Peninsular and Oriental Stoomvaurtlgn waarin pertinent wordt tegengesproken de ofBcieeio Rusaische verklaiiiig dat de kapitein van de Malacca moeiiykhoden aan de visiteercnde Russische officieren zon hebben in den weg gelegd Oroote verontwaaidiging is daardoor in Engeland gewekt en niet minder door de bewering van do directie van do P O dat den kapitein on andere offlcieren van do Malacca sommen van 2000 pond sterling en minder zgn geboden indien zy verklaringen wilden afleggen waaruit zou ict3 wat de baboe zei legde haar wijsheid nn t veel gewicht in de schaal Zijn vader was de kolonel van het 195ste en zodra Wee Willie Winkic oud genoeg was om enig besef te hebben wat militaire discipline betekende werd hij door zijn vader daaronder gesteld Anders was er geen manier om het kind te regeren ah hij een week lang zoet was kreeg hij soldij voor goed gedrag en ala hij atout wn werden hem de strepen voor goed gedrag weer afgenomen Gewoonlik was hij stout want Indiö biedt maar al te veel kansen aan een dreumes van zes jaar oud om kwaad te doen Kinderen vinden te grote tamüianteit van vreemden niet aani tnaam en Wee Willie Wihkie was een zeer bizonder kind A s hij eenmaal een kennismaking had goedgevonden behaagde het hem genadig om ie ontdooien Hij sloot vriendschap met Brandw een subaltern offisicr van het 195ste op het eerste gezicht Drandis dronk thee bi de kolonel en Wee WiUie Winkie kwam binnen zich voelende daar hij in t bezit was van het dislincttet van goed gedrag om lat hij de kippen in de tuin met nagezeten had Hij bekeek Brandis heel ernstig gedurende ten minste tien minuten en gaf toen rijn mening te kennen Ik houd van je zei hg langzaam van zijn stoel afkomende en naar Brandis toegaande Ik houd van je Ik zal je maar ICuifje noemen om je haar weetje Kan t je erg veel schelen dat ik je Kuifje noem t t Is om je haar weetje wel r t t was een van Wee Willie Winkies eigenaardigheden dl vaak aanleiding gaven tot verlegen blgken dat de Malacca contrabande bev vatte Dat incident zegt de Times bewgst een zoo lage standaard van betrouwbaarheid hgofficieren an beliepen die do keizerlgko vlag van den Ciaar voeren dat van Britsche kooplieden moeilgk verwacht kan worden dat zg vertrouwen stellen in de beslissingen Viin een prgsgerecht waarvan de leden uit dezelfde maatschappelgko klasse voortkomen De stemming in Engeland uit dergelgke woorden blgkende nog verergerd door den last welke do weigering vorooizankt dor groüte stoomvaartlgnen om goederen verder diin naar Shanghai te vervoeren is een factor die oen ongnnsligen invloed op den loop van zaken hebben kan De Vossische Zeitung weet omtrent den vermoorden luitenant kolonel Bognlafski mede te deelon dat hg zgn ambt van districts administrateur reeds eenige jaren bekleedde en zich reeds daloiyk een verklaard tegenstander dot Armeniers had betoond Hy zoo evenals Andrejef een groot aandeel hebben genomen aan de onderdrukking der onlusten van verleden jaar welke naar de Vossische beweert een gevolg waren van het in beslag nemen van het vermogen der Armenische kerk Urn hot doel der Armeniërs te Snrmalin die zich met hunne stamgeneoten builen het district in verbinding wilden stellen te verhinderen had Bognlafski de toestand van beleg laten afkondigen en alle wegen door kozakken laten afzetten waardoor handel en verkeer natuurlgk groote schade ondervonden Toen verleden jaar den 5en September eenige honderden Armeniers dit kordon wilden vei breken om zich naar Etsjiniadsin te begeven en daar een protest in te dienen ontstond er een botsing met de kozakken en doodde en wondde Bognlafski persooniyk aan het hoofd der troepen eenige Armeniërs Sinds dien dag was zgn lot beslist en sprak het Armenische comité zgn doodvonnis uit dat nu voltrokken is In anlwooid op vragen betreffende het geval van de Malacca herhaalde minister Balfour iu het Engelsche Lagerhuis zgn vorige verklaring daaromtrent en voegde daarbg dat Engeland feitolgk ten volle do geèischte genoegdoening heeft verkregen Ik heb er volstrekt geen spgt van dat wg aan de Russische Regoenng gn tegemoet gekomen die van baar kant geen onpiactisch voorstel deed vervolgde de minister Met nadruk wgs ik erop dat dit geval geheel nieuw was en het doel dat de I ritsche heid Sfjmtijdd keek hij een vreemde eni C tijd aan en dan zonder vooratgaande waarschuwing of nadere verklaring gaf hij hem een naim En de delinquent raakte di naam niet kwijt De knjgswetten konden Wee Wilhe Winkie van di gewoonte met afbrengen Hij verloor zijn distinctief van goed gedrag omdat hij de vruuw van de Resident iDikkertje had genoemd maar de kolonel mocht doen wat hij wchi het detnchemeni het de bijnaam niet los eri mevrouw Cellen bleef mevrouw iDikkertje totdat haar echtgenoot overgeplaatst werd Zo werd Ilrandis Kuilje gedoop en hij steeg daarom in de achting van het Regiment A s Vee Willie Winkle in imind belang stelde werd de gelukkige door de olfii ren zoowel aW door de minderen benijd En hun afgunst kende geen spoor van egoïsme De zoon van de kolo nel werd verafgood uitsluitend om zijn eigen verdiensten Toch was Wee Wilhe Winkie met aantrekkehk Zijn ge icht zat allijd vol sproeten en zijn benen vol schrammen en in weerwil van het protest dat zijn moeder bijna onder tranen maakte stond hij er op dat z jn lange gele lokken op militaire wijze kort af werden afgekni jt Mijn hair moet net zo kort 7ijn als dat van sergea u Tummel zei Wee Willie Winkie en daar zijn vader hem aanmoedigde werd de opoffering gemaakt l ri weken nadat hij luitenant Brandis zijn jeugilige toegenegenheid had eichoii ken die we voortaan KuiQe zullen noemen ter wille van de kortheid was Wee Willie Wmkie bestemd om vreemde zaken te aanschouwen di ver boven zijn begrip lagen Wordt vervtlgd