Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1904

dische militaire marine dat een beraanoing van ongeveer 33 Earopeansn en TO inlanders telt en 10 stukken geschut voert Aan Het Vaderland schryft een Haagsche dame mevr 1 de Geer het volgende In de courant van 9 Aug las ik het verslag over den Alg Ned Dienstbodenbond naar mgn inzien gaat bet tegenwoordig wel wat te ver mot de eischen en zoogenaamde rechten nn wilde ik door middel van dit ingezonden stuk eens vragen of de dames hel niet hoog noodig oordeelen ook eep bond te stichten in haar eigen belang en of er dan niet een paar degeiyke dames er zich wilden yoorspannen om de overige dames die nog niet geneigd zgn zich geheel door dienstboden te laten regeeron op te roe n een vergadering te beleggen ten einde bespreken wat ook voor haar te doen laat ik zelvï beu er zeer voor de dienstboden goede behandeling in alles te geven maar daarvoor moet dan ook van haar kant alles gedaan worden om dat te verdienen Een mensch kan zelfs onder de ongezondste omstandigheden als hy er maar aan gewend is oud worden Tc Maastricht werd dezer dagen een 82jarige lorrenkoopman dood gevonden in een hol waarvan de Liinb Koer de volgende beschryving geeft Toen de politie nl tgebael vervnilde lyk nit de woning had gehaald en naar t gesticht CalvariSnberg bad getransporteerd werd een kykje door ons genomen in dit krot der afgrgselgke ellende want een kamer kon t moeilijk meer genoemd worden waaruit oen verpestende duffe lucht by t binnentreden ons tegenstroomde die ons een gevoel gaf of t hart zich in t lichaam omdraaide In dat krot dan lagen hoopjes oude lompen lorren beenderen en allerlei prullen alles even smerig alles even vet vies met schimmel en verrotting bedekt En te midden van dit insmerige zoodje zagen wy een hall verganen zak met een vullen lap die vermoedelyk wel eens wit was geweest vertegenwoordigend het bed van den overledenh Di arop bracht de ongelukkige zyn nachten door snorkend te midden van t schunnigste ongedierte dat daar rondkrielde inademend de meest denkbare verpestende atmosfeer in dat hol waar de toegang voor t licht was afgesloten door ondoordringbare spinnewebben en de griezeligste dieren om t bezit der rottende vleeschdeelen welke nog aan de beenderen kleefden vochten en krioelden dat men alleen by t gezicht er van jonk kreeg Op bevel der politie word t hoopje ellendo met karbolwater overgoten in een reinigingskar geladen en vervolgens aan de vlammen prys gegeven Te Burgeisdorp in de Kaapkolonie zyn verleden week tien gesneuvelde rebellen en Vrystators opnieuw ter aarde besteld Generaals Botha de la Rey en de Wet waren voor de plechtigheid overgekomen terwyl verder een 5000 personen waaronder vole Hollandsche predikanten waren I saamgostroomd van nlle kanten Botha hield een rede die de Engelscho pers opmerkenaI waard noemt Hy roemde de gevallenen als heidon hg spoorde zyn hoorders aan elI kaar trouw te biyven en vast te honden aan I hun geloof en hun taal Een Afrikaner zei I hy moest nooit een Duitscber een HollanI der of een Engelschman worden evenmin I als een Anstrnliër of een Canadees zichzelf Engelschman noemde En tot besluit ried Botha den menschen af om te gaan trekkon oen waarschuwing die niet te onpas schynl waar de Znidafrikaansche bladen telkens boricbten bevatten dat de onde no madenneigingen by sommige Boeren weer wakker worden maar er nergens voor deze menschen deels slachtoffers van gewetenlooze speculanten een toekom achynt I weggelegd sen Villa Klein Bouwzicbt aan het Melkpsd alhier Daarna bezocht het Koninkiyk echtpaar de door freule Hartsen gestichte inrichting p benHa6zer in bet Noordsche boschje Hoewel getracht was het bezoek geheim te honden werd bet Koninkiyk Echtpaar door een zeer groote menigte met veel geestdrift begroet verminderen maar timns zgn er wel zes raarinerao endhndeti waarmede te rekenen valt En daarom knnneii voorshanilH noch Engeland noch Krankryk hnn nitgavcn voor de vloot verminderen hoezeer zy dit ook wenschen l e miniKter moakte bovendien nog twee opmerkingen die vermelding verdienen In de eerste plaats erkende hjj dat onderzee ache booten voor do verdediging van hooge waarde z n en in de tweede plaats trok hu ait den KuHsisch Japanschen oorlog dezo les dot zonder slagscliepen geen mogendheid do heeisrhappy Ier zee kan krygen ol behonden De ontbinding der Eerste Kamer I In het Angustns nummer van de Stemm n voor Waarheid en Vrede besprei kt dr 1 Bronsveld in zön Kroniek de verwerping van I de Wet op het Hooger Onderwas door de 1 Eerste Kamer I Ook hy wenscht in de eerste plaats hul e 1 te brengen aan de rede van den heer Van I Boneval Eaure al meent by dat zy missdiien 1 nog krachtiger geweest was indien een n 1 ander er niet m was voorgekomen 1 Maar wat bj met groote ingenomenhe d 1 zag aangewezen door den heer Eaure was e 1 nard van de zich noemende Vryo IJniversite t 1 Zy zegt de heer Bronsveld heeft 1 van den beginne onder een onwettige vlag I gevaren Zy is nooit anders geweest 1 dan een inrichting van Hooger Onderwgs 1 De wet op t H O kent geen vryo universiteiten en zeker geen universiteit n 1 I met 1 faculteiten en dan nog wel fac I I teiton met één hoogleeraar Zy die met 1 I deze inrichting niet waren ingenomen bebh n I I niet ingezien wat de hypnotiscerende kracht I I kon wezen van een naam Door het woo d I I Pacificatie liet men in 1887 zich verleid n 1 I om do volksschool los te laten en ui I wordt de akker van tonderwys ovorhec d 1 I door allerlei scholen die de vrüheid ne I I men om do staatsschool te verdringen In 1 1887 heeft de liberale party zich zelve I verzwakt op een wyze die haar dood wel I I ten gevolge zal bobben Zy zal gereconI Rtrneerd moeten worden om te biyven leven I I Over de ontbinding der Eerste Kamer I I zegt de Kroniek Bchryver I I De Eerste Kamer is nu ontbonden omdat I zy haar stem onthield niet aan een w t 1I welko geheel het regceringsbeleid raakte e n II organieke wet waarmee een ministerie sta n 1 of vallen moei Neen het gold hier niet dei e 1 I geling van ons onderwgs in zyn geheel of v n 1 I t geheele hooger onderwgs in I byzonder 1I Ieder weet dat het aanbangig ontwerp voor I nameiyk beoogde een bevoorrechting van e II zoogenaamde Vrge llniversiteit Zg moot n II zy zal dit wil dr Kuyper er boven op 1I Nu of nooit Duizenden rechtzinnige christe 1I nen in den lande gevoelen niets voor del I inrichting Haar eigen geestverwanten liet n 1I haar tot beden niet uitgroeien tot iets dat II den naam van universiteit verdiende Maar I nu heeft dr Kuypor het er op gezet dat 1 zy zal geiykon op hetgeen zy heet te zjjn I Bleek de Eerste Kamer niet gezind dal II lievelingsidcc van don hoerschznchtigen mi I I ulster te helpen verwezeniyken welnn d n 1I moest zy ninar wykcn En zoo moot alles II in den lande bnkkm voor den wil van é n II man wiens waar karakter hoe langer b e II meer in bet licht treden zal 1 I Hy nekommert zich niet om den raad vi n 1I zyn geestverwanten als Lehman en Wolljer 1 I die een anderen weg aanbevalen om hetzelf e 1 I doel te bereiken Noen sic volo sic jnbeo 1I Aan den wil van dr Kuyper moot de troon 1I moet de Eerste kamer moot het land zich 1I onderwerpen en zyn wil is hier de elfec 1I tus civilis zal worden verleend aan zy I vrye universiteit I I Deze gebeurtenis acht dr Bronsveld hedenkelyk met het oog op bet prestige der Kroon 1 en hy motiveert dit oordeel aldus t Heeft verwondering gewekt dat de termyn tusschen de stemming in de Eerste Kamer en do onderteekening van t besluit tot ontbinding van dit hooge Staatslicbaam 100 kort is geweest Het biykt uit niets dat H M de Koningin eenige tyd van beraad is gegund geworden Noch do voorzitters der K amers noch de president van den Raad van State scbynen gehoord te zyn Dr Kuyper heeft don u tgedrukton wil van t ministerie kenbaar gemaakt aan do Koningin en in een ommezien was het doodvonnis der Kamer geteekend Hebben wy dan een Soavereine die nityd baar handteekening te plaatsen heeft onder de besluiten welke een ministerie haar vooilegtP Wanneer Hare Majesteit eens getoond had dat zy maar niet ineens boslnilon kon tot i oen maatregel die na 1848 niet is genomen 1 wanneer zy tot den president minister had gezegd Ik wil my beraden ik wil niet den schyn op my laden alsof adviezen v n mannen als de heer De Savornin Lohman en zoo vele andere bekwame vrienden en raadslieden van myn Moedor en myn Vader by mg niets wegen ik wil Koningin wezen niet voor een party niet voor een kleine misscbien toevallige meerderheid en wonsch daarom geen geweldige middelen geen stappen die zoo zy al niet revolutionair zgn dan toch zeer zeker exceptioneel moeten blflven zie dan zon dat voor velen een reden te meer zgn geweest om in ons Koningschap het palladium te zien van onze proteatantschc en constitntioneole vrybeden Men gclüolt te Washington dat de mogendheden die het verdrag van Berlyn hebben ondortcekend g aarne haar invloed zullen aanwenden om den Hall an over te halen de eischen van de Vereenigde Staten in te willigen liever dan de qua tie zoover te laten komen dat de Vereenigde Staten het noodig zonden oordeelen om gewold te gebruiken De verkiezingen in Pera voor de prcsidentswaardigheid hebben in het gelieelo land een rnstig verloop Do aanhangers van den bnidigen voorzitter van de Kamer den heer de Pierola ontbonden zich van stemming waardoor de verkiezing van den heer lose Parde thans minister president en minister van buitenlandsche zaken zeker is Zal Koning Peter van Servië dit jaar 1 Worden gekroond of niet f Dio vraag hond 1 thans do Servifirs bozig Zooals men weet 1 was bepaald dat de kroning van Peter I in 1 September zon plaats hebber Maar nn de tjjd nadert en reeds vorschlllende voorbe I reidende maatregelen zjjn genomen komt e een grootc en krachtige oppositie in boofd 1 taak op flnancteele gronden en ook om de boeren tot vriend te houden die nn do oogs Eoo ongunstig dreigt af te loopen en zelfs 1 in enkele districten hongersnood dreigt volstrekt niet op feesttiiyklieden zijn gesteld I vooral niet als deze geld kosten Koning Peter zeil schünt cchtor sterk voor de kroning te zyn In een weldra te I honden ministerraad zal rn een beslissing vallen De agitatie intusscbon tegen de kro I nlng wordt hoo langer boe heftiger Verspreide BcricMten Fraïkiujk De indirecte belastingen hebhen in de vorige maand byna Kt niiUioen franes meer opgebracht dan in JJili 19ü t Do deflnitievQ resultaten van de verkitzingen voor do Algemeeno Kaden zyn dat gekozen werden S83 ministorieelen 48T antiniinistoricelcn en 41 Iwyfolaars Een geweldige brand heelt een groot doel der werven en het hoofdgebouw vernield van het marine arsenaal te Toulon De schade wordt geraamd op twee millioe i francs Eenerzyds wordt de oorzaak van de ramp toegeschreven aan kortsluiting vai de olectrische geleiding anderzyds aai onvoorzichtigheid van werklieden met het gebruik van Vuur ondanks de gestrenge voorschriften Itai ib De veelbesproken qoaestio van een Duitsche evangelische kerk te Komo hoeft haar beslag gekregen Der Duitsche evangelische gemeente is rochtsporsooniykhoid toegekend waarna zy een stuk grond heeft gekocht aan de Via Sicilia Enoklanii Lord Urzon is opnieuw benoemd tot onderkoning van Indie Den 30en Seplember gaat hy daarheen scheep Gedurende de manoenvres van het Engolsche eskader zjn twco tnrpedojagors e gisteren met elkander in botsing gekomen met gevolg dat een dozer do Oicer In reparatie moest met ingcdrukten voorsteven De andore boot de Contest kwam er heelhuids af SPIIIJE Particuliere telegrammen spreken van het opzienwckkendo feit dat eén aadslag op bet lovon van koning Alfons zon zijn voorbereid In den trein waarmode lig zich naar zyn zomorverblgf begaf moete i drie dynamielpatronon gevonden zün Door de Spaansehe ambassade te Parys wordt het bericht bevestigd noch ontkend Zonderling vetschynael Heel Now York houdt zich op t oogenblik bezig met een zonderling nalnurverschynsel Een paar dagen geloden werd nameiyk naar bet R K ziekenhuia van Mouistown in den staat NewJersey overgebracht oen man met name Abbott Parker die door den bliksem was getroffen in den rug Abbott Parker werd op een bed gelegd waarboven een Christna aan het kruis hing Terwgl men nn bezig was met alcohol den rog van den patient te wrgven zagen de dokters en verplegers tot bün verbazing eensklaps bet Christusbeeld op de huid van Abbott Parker te voorschgn komen Eerst geloofden de dokters hier te doen te hebben met een tatoneerlng maar spoedig bleek die veronderstelling zonder eenigen grond En toen Abbott Parker weder bykwara kon hy bevestigen dat hg nooit zich had laten tatoueeren De geneeaheeren zyn nu de meening toegedaan dat de hoid van Parker gevoelig geworden is door de werking van den bliksem en dat zg op delellde wyie gewerkt heeft als een otogra BINNENLAND Men meldt uit Hilversum Qistormid lag te 4 nnr werd door H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik vergezeld van freule Schinimelpenninck v d Oye een bezoek gebracht aan freule Hart Maar de Kroniek schryver acht deze ont 1 binding ook gevaarlyk met het oog op onze I constitutie Zeker zegt hy de letter der Grondwet geeft aan de Regeering het recht om te doen wat zy nu gedaan I heeft maar d geest onzer constitutie het bigkl ook nit de historie gebiedt daartoe slechts als uiterste maatregel over te gaan Immers Het is tot heden voor ons allen een reden j van gerustheid geweest dat wg een Eerste Knmer hadden Haar zuster onmiddellyk 1 voprtgekomea uit een verkiezingsactie is onstnimiger harlstochtclyker van aard zy de I Eerste staat niet zóó direct bloot aan de ebbe 1 en den vloed der volksmeening Tegen den stroom van reactie en revolutie staat zy pal I als een dam tsgen onbesuisde aanvallen staat zg als een bolwerk Maar zg houdt op dat alles te zgn wanneei zy niet wordt dan wat de tender is van eei locomotief vastgehaakt on raedegesleept of wanneer zy als een locomotief gestold wordtop een draaischyt on na elke verkiezing 1 wordt omgezet Dan mist zy haar reden van 1 bestaan Dan kunnen y zulk een verleng 1 slak zulk een verkorte editie van de Tweede 1 Kamer wel missen Maar dan hebben wy een waarborg to minder dat wy niet zullen worden overgeleverd aan de uitspraken van 1 do verkiezingen zonder moer Dan stuurt een eerzuchtig ministerpresident een party ministerie de gebeele regeeringsmachine in zyn 1 richting Allo vastigheid alle kracht welke in continuïteit en kalmte steekt wordt ver 1 nietigd I Gemeng de Berichten Mon meldt uit Amsterdam Door verbryzeling van een glasruit van I hot kelderraam van een tijdeiyk onbewoond perceel aan den Koninginneweg is gisteren I ingebroken In alle kamers werden de kasten 1 onderzocht I Men vermoedt dat enkel een party zilver1 werk vermist wordt De familie is afwezig I Des avonds te 7 nur worden twee personen 1 ainigolioudon die en partytje zilverwerk j hadden verkocht dat nit bedoeld perceel ontvreemd biykt 1 Uit I atavia seinde men gisteren aan de I N R Ct By een tuchtiging van de kampong Moeda op Adonara is de tnitimant t z van der I Borg gesneuveld Resident Hockler die ernstig verzet verwacht heeft de Mata ram naar Makassar gezonden om instructies Hel Hingacomplex is sedert tien jaren oproerig 1 Het eiland Adoijara ligt ten oosten van slnint Floros en behoort hy de onderatdeeling Solor van de afdeeling Larantoeka der lesidontie Timor Het js daar reeds vroeger borhaaldelgk onrustig geweest De Encyclopaedie van Ned Indië vermeldt dat ia Mei 1888 zich een deel der bevolking van de op hetzelfde eiland gelegen kampong Lamahala vestigde in het gebied van Adonara Niet alleen wilden do nicnw aangekomenen niet voldoen aan de door Adonara gestelde voorwaarden maar in vereeniging met de strandkainpongs viin Solor Lamakera en Menanga gingen zy zelfs tot moord en plundering over zoodat de posi houder van Solor ter standplaats Trong op Adonara genoodzaakt was zyn gezin te Larantoeka in veiligheid te brengen In September gelastte de Indische Regeering daarom een tuciitiging welke in November door de Benkoelen en Prins Hendrik der Nederlanden volgde Zoonis men zich zal herinneren is voor eenige maanden verzet nitgebioken op het eiland Flores en werd dit door een marinelandirigsdivisie gesteund door gewapende politiedienaren den kop ingedrukt Biykbaac zegt de N R Ct beeft de resident Heckler met de landingsdiviaie van de Mataram een tuchtiging tegen I meergenoemd eiland ondernomen en is daarby I gesneuveld de luitenant t z 2e klasse L I van der Berg I Aangezien de resident van Timor in zyn I gewest slechts beschikt over een detadheI ment van 54 man onder eeu Initenant ge legerd in het fort te Koepang en een detachement gewapende politiedienaren ia het niet te verwonderen dat dié bestnnrsman no hy ernstig verzet verwacht naar Makelaar zond om instructies lees ondersteuning Van daar uit zal dan ook wel spoedig een detachement van het garnizoonshataljon van Celebes Menado en Timor ter hulp worden gezonden Gelet op het gehalte van onze vyanden al daarvan wel geen voor ons bloedige expeditie nit voortkomen De juiste ligging van de kampong Moeda is niet te vinden terwgl ook niet duideiyk is wat met het Hinga complex bedoold wordt Het klinkt wel vreemd dat terwyi sedert tien jaren daar een oproerige geest hcerschl daar tegen nimmer met kracht is opgetreden Nog worde aangeteekend dat de Mataram is een fiottieljevaartug yan de In flsehe gevoelige plaat ten opzichte van het kruisbeeld boven het bed gedaan zou hebben t e leligiensen van het hospitaal meenen evenwel dat hier een mirakel is ge chied Men Bchrgft ons nit Winschoten De Amsterdamscbe typograaf die Maandagmorgen op de drukkerg van den heer Cohen aankwam te Winschoten werd daar aan het werk gezet bg een feuilleton Willie de schoenpoetser Hg zette daartnsschen het volgende Wat zyn onderkruipers f Onderkruipers zgn laaggezonken wezens of ezels die liever een droge dan een besmeerde boterham willen verdienen Eigenwaarde bezitten ze niet en helpen de patroons vetmesten Zy zgn nog minder dan dieren ze laten zich vergif voeren de jenever Jezus zeide Heb uw naasten lief als n zelven Wie zgn uwe naasten uwe strgdende mede arbeiders Ieder kenne daarom zgn plicht 11 De heer Huls secretaris van den A N T B leidt nn vanuit Amsterdam de staking Hg ontkent in do bladen te hebben gezegd dat do staking was mislukt en in Het Volk ontkent hy dat by er geen heil in zag Het is volkomen juist diit heeft de heer Hols niet gezegd maar wèl zei bg dat do toestand onhoudbaar was zoolang op twee drukkeryen werd doorgewerkt Wat de heer Hols nu tegenspreekt is voorzoover ons bekend door geen enkelen correspondent beweerd N üt Te Berlgn komen Zondagsavonds in het lokaal Stadt Grandenz in de Grandenzerstraat 4 Poolsche jongelieden samen van beiderlei kunnen om zich daar met een dansje te vermaken Zoo ook Zondagavond j l toen zich een vreemde Poolsche bultenaar onder bet gezelschap bevond die met een slanke Poolsche achoone een mazurka dansend hel ongeluk bad hol glas bier van den werkman Prils Eick omver te gooien Hel gevolg was dal een woordenwisseling ontstond tgdens welke de buitenaar zgn tegenstander een mes in het onderiyt slak De gekwetste liep de straat op maar zakte daar ineen on werd per ryluig tiaar het ziekenhuis gebracht De bultenaar nam de vlucht op het privaat om de gevolgen van de misdaad te ontloopen Hier werd hg echter gegrepen en door twee messteken en een paar hevige slagen zoo toegetakeld dal h bewusteloos eveneens naar hel Ziekenhuis moest worden overgebracht Zyn naam is niet bekend evenmin de persoon die hem met bet mes verwondde Het dansend gezelschap moest om den loop van bet gebeurde op te geven mee naar het politiêbnreao De Opr Haarl Cl schryft In zake den moord in de Haarlemmermeer in den vroegen morgen van 28 Juli gepleegd op den klaverrijder Pieter Bosman is Zaterdag in het hnis van bewaring te Haarlem ene instructie gehouden waarby vier nieuwe getuigen zgn gehoord Een dezer een meisje dat woont ie de nabyheid van het kruispunt van den Kruisweg en den Spieringweg verklaart dat zy omstreeks den tyd dnt de moord moet zyn geschied twee personen welker signalement met dal t welk de verdachte Klaas Blonk opgeeft vrgwel overeenkomt op den weg heeft gezien Het meisje heeft deze verklaring reeds afgelegd op den dag volgende op de vreeselyke gebeurtenis doch daar allen die in de zaak betrokken zjn Blonk zeker voor den moordenaar hielden is toen van het gezegde van het meisje zeer weinig notitie genomen Hel bericht dat het bloed dat op het hnis van beklaagde gevonden is paardebloed zou ign gebleken ia voorbarig want de scheikondige is met lynen arbeid nog niet gereed en beeft noch aan de justitie noch aan iemand anders het resnltaat van zyn voorloopig onderzoek medegedeeld Hel oilspreken van een eenigszins juist oordeel over de schold of onschuld van den verdachte Blonk die hardnekkig hlgft ontkennen is naar het ons Toorkont op dit oogenblik een ondoeniykS zaak Uit Maoatricht meldt raen aan de N R Cl De heer Beckers lid der Provinciale Staten van Limburg heeft by dit lichaam een voorstel ingediend met de strekking al de langs den openbaren weg geplante boomen die een onderdom van 30 jaren hebben bereikt te doen rooien en te vervangen door lindeboomen met loge kronen Hoekt dit Tooratel onverhoopt aangenomen worden dan zon dit ten gevolge hebben dat al de boomen langs de wegen die op Maastricht uitloopen en waarop dit reglement van toepassing zonde wezen omgekapt en In de eerstvolgende jaren door jonge boompjes die feen acbadow geven vervangen worden Als ttotrlgk gevolg zal dan binnen een tiental Ppm het nalnnraqhoon van Zuid Limbnrg trooteadeels vernield zgn en een rgke bron nO welvaart voor de streek opgehouden ktttM t vloeien en met het verdwiJneD der boomen zntlen ook de vreemdelingen wegbiyven Reeds nu wordt door de toeristen geklaagd over het ontbreken van schaduw waardoor elke wandeling nagenoeg onmogelyk wordt gemaakt Het is daarom dan ook te hopen dat hol voorslel Beckers afgestemd zal worden en Limburg haar boomen behonden zal Verdronken Uit Barth in Pommern wordt gemeld dat vier personen twee stnnrmansleerlingen een knaap en oen nog onbekende van Zingsl nitzeilden Gisteren werd de boot gekenterd gevonden in de Barther Bodden Al de opvarenden zyn verdronken De oorzaak van het spoorwegongeluk hy Pneblo wordt geweien aan zware regens die de brug over Drycreek hadden verzwakt Anderen echter zyn van oordeel dal een miadadige hand de brug heeft vernield en voeren als bewys aan de omstandigheid dat de yzeren brandkast uit den trein opengebroken en geheel ledig by de plek van het onheil ia gevonden Van het treinpersonecl is slechts een stoker in hel leven gebleven Deze verhaalt dat bg bg het opryden van de brug den bo dem voelde wankelen waarop hy van de locomotief sprong De sterk gezwollen rivier sleurde de waggons met reizigers vier kilo meter er mede Er woedde op bet oogenblik toen het ongeluk gebeurde een hevig onweder waardoor de paniek onder de reizigers nog werd verhoogd De trein bad 150 reizigers van wie ongeveer 125 zyn omgekomen Over hel spoorwegongeluk bg Pueblo in Colorado worden nog de volgende byzonderheden gemeld Een schrikkeiyke wolklireuk bad de pylers van de spoorwegbrug onderspoeld De machinisten hadden wegens den gietregen en de duisternis dat niet opgemerkt en toen de locomotief de brug byna over was gereden plo le zy in de diepte hel rook restauratieen postrgtuig mceslenrende Er ging zoo n hevige stroom dal de zwaro ryioigen werden voortgespoeld Er waren 125 menschen in den trein do meesten in die i gluigen Twee slaaprgtuigen bleven op de brug slaan maar ook van dt menschen daarin werden er een paar zwaar gewond Op een hulptrein uit Pueblo volgde een tweede met waggons vol doodkisten Vgf entwintig menschen zg n gered Vyflig Igken vond men in de modder zoowat 1 KM van do plants van het ongeluk Do gzeren kast in het poatrytuig was opengebroken en geplunderd Volo lyken zim waarschgniyk voor allgd onder hel drgfzand verdwenen Een treurig ongeluk heeft plaats gehad bg don bouw van den watertoren die liet water zal leveren voor de Belgische gemeenten Hondeng en Bracquegnies Deze watertoren aan den weg van Marieinont naar Soignies te Hondeng Aimeries is bgna tot de vereischte hoogte opgetrokken Toen nu drie werklieden de stelling waarop zg het werk verrichten zonden verschuiven begaf deze de drie mannen met zich sleurend Onmiddellyk snelde mon te hulp Helaas vond men ze allen drie in deerniswaardigen toestand Julien l Hair een metselaar had een schedelbreuk en ernstig inwendig letsel bekomen Zgn toestand geeft geen hoop De ongelokkige is 45 jaar ond gehuwd en vader van vgf kinderen De twee anderen zyn ongehuwd 22 en 28 jaar oud De laatste heeft zgn ruggegraat gebroken do eerste is zwaar aan hel hoofd gekwetst Om het huwelyk te vieren van den heer Vallet een handelaar In dag en weekbladen hadden zich een en twintig genoodigden begeven naar een uitspanning aan den oever der Saóne niet ver van Lyon Tegen middernacht toen men terug zon koeren naar de Blad gingen de jonggehnwden de schoonouders en de genoodigden de brugover van Collonges om den linkeroever te bereiken en de stoomtram van Nenvillo af te wachten Daar de tram evenwel niet spoedig op kwam dagen besloten vier der gatten onder wie de vader van den bruigom Jean Vallet 55 jaar oud te wandelen tot do eerstvolgende halte Overeengekomen was tusschen de beide groepen dat men den conducteur zou vragen te stoppen als de traras iets verder onderweg het groepje paaaeerde dat loopen ging Deze vier personen waren niet ver van de eeralvolgende halte verwgderd toen zy de lichten van de tram in de verte zagen Onvoorzichtig genoeg ging de oude Vallet die er niet aan twglelde of de machinist zon sloppen tusschen de rails staan maar tengevolge van een misverstand of hoe dan ook atopte do tram niet en verminderde zelfs niet haar vaart en de ongelukkige man werd omver geslingerd en door de wielen van de locomotief meegeslenrd die hém de beenen van hel lichaam scheidden Men begrypt de ontsteltenis van de bruiloftsgasten Vrouwen vielen in zwgm en de bruidegom buiten zichzell Tan smart wierp tich op het stolp trekkende lichaam van zyn vader die in do tram gedragen den laatsten adem uitblies Bg oefeningen in den omtrek van Bochnm is een projectiel nit een mortier terecht gekomen te midden van een troep pioniers Een man werd zwaar en 37 werden licht gewond Te Femme Grosse bg Dieppe raakte een geweldig rotsblok los terwyl in de nabyheid vrouwen en kinderen aan het zoeken waren naar scbaaldieren Tol nuloo is uitgemaakt dat er twee menschen bedolven waren maar men vreest dat er meer slachtoffers zyn Een compagnie soldaten ruimt de stokken en brokken op Franscho visschers die met hun vaartnig in den Nieuwen Waterweg lagen brachten 11 Zondag te Wateringen een bezoek aan de graven van de treurig om t loven gekomen kameraden van den logger President Carnot De burgemeester geleidde ben Atjeh Onze correspondent te Batavia seint onder dagteekening van gisteren dat by een klewangaan al in Pensangan gesneuveld isInitenant Smit N R Ct Stadsnieuws GOUDA 11 Augustus 1904 Aan de Chr School te Boskoop is benoemd lot onderwyzeres mej A H de Buisonjé te Helder Nu jhr P M G von Fisenne zyn verkiezing tot lid der Eerste Kamer heelt aangenomen zal in het hoofdkicsdistrict Zoeterinecr een tnsschentydsche verkiezing voor ecu lid der Provinciale Staten van Zuid Holland moeten plaats bobben mar kt B e E f0 H T E N Gou la II Augustus 1904 RANKN llcl BiiiUTil iniUrhe elte in le ftfgetodpen week lU rij iii yregeld loort Oi kInland che granen bltef ile invloed nojf geiing Tnrwe eeuwbche 8 25 i 8 60 Mindere dito 7 60 i 8 Afwijkende 6 50 i 7 IQ Polder y 675 d 7 25 Rogge Zeeuw sche nieuw jzga O Polder il Buitenlandsche per 70 kilo 4 6 oi ƒ 5 Gerst Winter nieuw 4 75 i 5 Zomer s i Chevallicr 5 5 4 5 75 Haver per heet 2 $ 4 3 50 per 100 Kilo 7 25 i 7 60 Hennepzaad Inlandsche i fiuiteulansche 5 50 i 6 Karane aad 1550 d 17 Koolz iad nieuw 7 90 a ƒ 8 40 Erwten Kookerwten A Hiet koekende k ƒ Buitenland che voererwten per 80 Kilo 6 25 a 6 50 Boonen bruine boonen è Witte Bonnen o Paardeboonen A Duiveboonen i Mais per 100 Kilo Bonte Aoiorikaanschc 6 40 i Ó 50 Odessa 6 30 ii 6 50 Cinqtlantine 7 i 7 25 Vkemahki Melkvee geen aanvoer fiandel prijzen geen Vette varkens red aanvoer handel vrijwel igizo ct per hall IC G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw is j 16 ct per half K G Magere Biggen goede aanroer handel stug 0 75 il i 00 per week Vette Schapen redelijk aanvotr handel vrijwel 18 a 21 cent per half KG Lammeren geen aanvoer handel geen i Nuchtere Kalveren redelijk aanvoer handel stug 7 k 10 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 117 partijen handel vrijwel ie kwal 26 i 28 2de kwal 23 k f 25 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1386 stukken van j KG aanvoer han del vrijwel Gocboter 1 25 4 1 35 Weiboter 1 05 d 1 15 NIEW LINNEmir A VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA VeleiPlioou to Ii BEÏÏES VAN EOTTEEDAM WOENSDAG 10 AUG L K H K StaaltUentnqen Nedeblakd Obligatien Nederl Werkeiyke Schuld 3 95i 95 iTiUE Inacbryving 1862 1891 5 97 Seevie Obligalieleening 1895 4 70 TuEKira Geüniflccerde Schuld Recepissen 4 80 i BruziLik Obligatien Recepissen 1903 5 91 PromnaaU m SUdtliJie Ltmingn Rotterdam Obligatien f lOOO 1898 1903 3 97 Hi polluelc BanlmPandb lo Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOO j Pandb Batanfscbe Hypb 4 9 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb FriOKch GroningscheHy polh ekbnnk 4 99 Pandb Koll Geldcracbo Hvpb 4 99 Pandb Hollandsche Hjpb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl ïlypb 4 99 Bewyzen van Deelger Northw I ac Hyp Bank f 72 Pandb Rottord Hyph 4 101 Pandb Kotterd Hyph 3 97 Pandb Stedelyke Hypb 4 99 99 Pandb Westlandscho Hypb 4 99V Pandb Zeeuwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 i 99 Petroleum Ondernemingen Aand Kon Ncd Mg tot Expl van Petrol bronncn 515 Schmpvaart MaaUettappigen Oblig Stv My De Maas 5 Divfrften Obl Nat Grondbezit 4 99 Certiflc Vereenigde Amerik Fondsen lo serie 4 102 Spoavwetfleeningen NoüriiAmkkika Atchison To poka en Santa Fé Cert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas orlificii ten van Aiigdoelen 16 Tram weg Afaater iappijen 1 aaghcho Tramw My üblig 4 98 98 Premieleeningen NEnERi ANn Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 Bei uie Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 HoNOARiJE Hong Hypb il 100 3 1121 Theis Rognlir GesoUsobaft 4 162 Af iArjris gffj gfy jUf jYsm fe v Alle NOUVEAUTÉ in Mantels Costumos Blousea ROKKKN UOBRS en JIAI 0 iiTOf FKIl worden tot sputpryzen OPüEKUIMD ffurgerlljke Staad GEBOREN 9 Aug lohannes ouders 1 Kwinkelonbcig en M J Bron 10 Adrianus ouders L de Hey en M Stolivyk UVERLEDEN 10 Aug II Seharlemiin 11 m J G Verkley 3 j O m GEHUWD 10 Aug 1 Sclinulen en E Sibbes A de Groot en G vandmeningen Re uwUk GEBOREN Arie ouders I C J Verhoef en A van Vliet Simon ouders M T Hagen en A van den Oever OVERLEDEN M N de Jong l jaar AOVi tMi i TII lN I = = S O O s TIENDE WEG 59 bericht do ontvangst van eene prachtige collectie H iNGLAMPEN Slaande Lampen Piano lampen lianglantaarus BUISBODDELIJKE ARTIKELEN Eiiiiiil K r ALBOID Vernlkk Brittnnnia Metaal ENZ ENZ Zenuw en ülaag lijders wordt uit overtuiging als een werkeiyke hulp in den nood het boek ISa ad greT7 or aan bevolen Nb ontvangst van adrei per briefkaart Hor It tit boekje franco per poit toegezondeo door BU KPOBL S Boekh Zaltbommol