Goudsche Courant, zaterdag 13 augustus 1904

Maandag 15 Augustus 1004 43ste aarifanj No 0491 i S t I L a XJL l g iUL JIJ JUU L a I I lilU II mmm wmm Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken w GEEN BETEE aiircs voor nlle soorten SCHOKNVVERK ftlH tiet NooriniliaiilM li Srliwii en Laaneiiiiiiiijiizijii KlA AWVAi K t togonover de KleiwegsIct R AonbüVuUmd C SMITS Alle rei rati n en aangeraeten werk EEMBEFOTMTIEE Hen wordt verzoclit op r MKItK e Ifdcii OIT HBT iVUoiZIJN VA M M lUVKNSWAAY ZONKN QORINOHEH UoM THEEËN worden al nele rerd iii verzegelde pakjes van vtj twte en een half en een Ned one met vermelding ran Ncmnier er iPryfi voorzien van n enstaand IMerk volgens de Wetsgedepo neerd Zich tot de uitvoerini van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL roorlieen J BREEBAABT hz O s TIENDEWEO 5 bericlil de ontvniigfll van eene prnehtige collectie HANGLAMPEN ilaaiMie Lampen Piano lampen üangUntaarns BDISHODDlLUKE ARTIKELEN Kiimil Koper A I B O I B Vernikk Iliittannïa Metaal ENZ ENZ Wie U ïier n v Wil iü ËcbtA RSKOl CuCllO tH utr iu vi leGftOK n KostoU eu OU vt lti pca fnouüogen la don mtnJt gekijia n itiiilui liuk nMtn des iiitviuderd Dr MiuhaoliH Terraftrdigd ap de hoRtv luacbinoy i i tet wereUlberuanide fjUbbliasometit vau OBbi StoUverck te Ketilen 0l8ch J P 1121612 611 $ Cikcl Cacao In vierkanten biiL 3eii l eze rikeI Car4vo J met melk grtookt eese aangmmnie gedunde drank Toor da oliJli9 i gebruik een i 2 thedepds van t pojdnr Toor een kop rjiooolate Als gene ïikmcbtige drank bij geval an dwnhee sleinta net atur te gebraiken Verkrijgbaar bg de vournaaiiuto B 1 Apotbekaro en Vt Ko ft proeftuaje f Mio a 0 90 a aas üenerHalvOTtogenwoordigw nat K d rland Julius Mattenklwn imnterdam KnlvciBtraal l 1 iOfll Grijs IS Haar meer I b Niriiwi loiiiliiii dort dt gi j e liiiren liinrn M riikcle dagi ii vi ïtl iin n nuuikt liet liiiar glaii tiid on iiclit belet hot uilviillcn oil iiooiiil dl polloljoH van l ot hoofd wog Eisobl iiji don hals Lniidoii P r j 5 I H f on I I W por fliioon Vèrkrügbanr in do HOZK NDAAL Ü l bil Ixniik € als l a ii r J mol ii lll 4 ïondii Druk van A BKI KKWAK 4Z Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Ikiiikhocsl Influenza Roi sl CM Koelaaii loonin f biiiDoii don knitsl mogolijkon lijd Ic doen gono oii nooiiit onniiddollijk do liiovliiolil tot de van oiuIh lickfiiiU Ih IuiioiuU Il Tfl ll i iiiilc Superior DruivenBorst honig Extract 11 1 1 1 r il I uil do KoninkiykeWooratabriek ltE HONINHBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ft 40 et b j lürnin WOZÏIP Co Westhaven 19S Gonda A LA J KySTETH Kleiweg K litO iowla E H VAN MILD Voerstal K 12 te o A A HOUMAN Moordrecht l INK iK Nienwerkerkad 1 1 tel A N v N ZE S SKN Wioiie i Tn TOItKEN m o It V WI IK Oudewa rr A Sf HEER lliianlreeh P W v EIIE Oiidewater h vANOKll HEMDEN te Heeawijk P v n SVf K Moerrafiellr I v o STAIt Wnddim men Wed J HdLST Waddinqneen M KOLKMAN Waddinjimern P A dk JltüHT Oudewater A n lONOH Oudewater J P ICA8ÏBLEIN PoUn oekerdam U HlKKEIt te üenerhop WIÏT H ipvi W WII 1 T1 W I Hiil lf l Di n r ie sh tLl£vn ten i iil e M t Letti iJ l loina en Cjt ii ï i PRAEPARATEN VAN t UIIi t L l MWIl w o vd hij Uiniieri ii nis volwassenen gebrek aar eetluat slechte apiiaverterini zenuwhoordplln ter versterking na ziekte of kraambed koorts en Imrc jjevolfeii OUINA LAROCHE FERRUOINEUX in hel l ijioiider Wfen Bloedgebrek Bleektuchl kwalen van Kritisohen leeftijd owi VerVnjghajir in flacons A l QO en l Fïlr f at aCk voedzaam ver9terkend aaneenaam nsni iak vonrilai elij schgeb uik V vooral voor kinderen zwakken en klierachtigegestellen eer aan Ie bevtlcii Als geneeskrachtige drank l i stoornissen ricr spdsvcrtcringsorganen en diarrhee ook ï r iuigelliiBcnenlilolnckm lercn l iijs ef lim i t i t n lO a H 0 90 X Kgr ƒ 0 60 Chemisch zuivere M Alb ClIlL t Speciaal voor Kindervoeding in Ijiissen Kgr 0 90 iVICIK UlKCr Ki r 0 50 Kyr 0 25 W Asthma Cigaretten ta Cigi 1 80 c n io lmj mr uilien et lier halve Cigarette is voldoende ter bestri vnn lie hevigste aanvallen vnn Asthma etc In di osje n J O TntnarinHp Rnnhnnt FRUIT PURGATIEF ief n verstopping Aam rtllKtl IIIUC iJUUUUIia bgi j j igraine Congeatiea etc vooral ook als laxana v oor l ln llTt ii Lfwlj i ii li TamarlnHc Bonbons vin KRAF ri i II N HOI M liclaTij Ti ke diensten dn ii de vorm voor iicl ktiKl begeerlijk i ri tl Min K aa ngenaam is TrijsyicrdoaHje ƒ 0 90 en 0 50 QülmSal PacïïïtfkC iilt emeen erkend nU het BESTE hnism hiel JdlITIictKr aaiHiCa Hoest Terkoudhoid en Keelp n hei i etn slijmóplnsscnd en verzachtend middel bij uitnemendheid miilintend m □ ksLh fv ici kn lrtM r Tn 0 20 l cr Ics hje 3 r f rn fitti iii t KRAEPEUEN HOLM HoHeveranciers ZEIST foH KFAEPELIEH ft HOLM te Zeist tijn allen ptwrtif rmt rtr Httmn en knitiUfekeninff en perli tjffhaar UJ de mrrftt Vi ogUlvii WAARSCHUWING H H VEKBHUIKKRS VAN T MERK WUIIK EMKVKII NIGHTCAP worden dringend vcr ofht mot bet oog op voorkomende vervjilscliiiigeii zich to ovcituigen ol behalve do handtcckening op t etiket ook do naam P lOI PK SCHIK tM in Ie ktiik gebrand on hrt roodc lak o de kurk ooi zicn is van i even s iand st eiii el Jt raiKliileiise namaak al fffrfclUellJIt rri iuilyil worileih Verkrijgbaar bij M PEETERS Ja ATTENTIE S V P WÜ van liet mooie weer wiï genieten pn iiu t de Kiiiderfn een pretligHi dag doorbrengi ii veigcte vooial nit t een beaoak Ie brcngon aan de liiiiderspcelluiii van den Heer F HRI STEN SEN floli zeer ijescliiki wr Kin ler arll eii Aanbevelend en met hoogachting DEd dw dr F CHRISTENSEN Stolwijkbesluis Telefoonnnmroef 85 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fa oHecer geêvMMrrilf f or treilen t etniure Hofiaerli Zy geven kracht en diepte die imniakers niet kannen bereiken Men overluige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Ueill Priisconrant met een aantal enge vraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel n UOOAüHTa Jt Vu Agent voor jOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen t bezichtigen zjjn Verkrijgbaar in flesschen 30 ets 7S et en f 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Let op het mei ANKEBl F Al RIOIjTER Co Rotterdam Te iloiiiiA bij r IjUGP R Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Telephoonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor ereeelen binnen een kring van K M I gelegen Vanleg on oinlerliotid gratis Hel net U aangesloten aan het Ryks Intercotnniuuaalbureau Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT BEKENDMAKING Tan dag en plaats der najaarakenring volgens de Wet op de Paardenfokkerij 1901 BÜROEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA maken bekend dat de gewone Rijkskenring van tot dekking besterade hengsten van ten minste 2t jaar in bet najaar van 1904 voor ZuidHolland aal gehouden worden te Leiden np 18 Oct Heenvliot op 21 Oct Dordrecht op 19 Dirksland 22 Rotterdam 20 Voorts vestigen zü do aandacht van belanghebbenden op den inhond Tan de artt 4 on 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 Stbl 204 ter uitvoering van do artt 8 11 13 19 en 21 van de Wet op ds Paardenfolikerij 1901 luidende Art 4 ïot de najaarskenringen worden toegelaten alle hengsten die ten minste 2i jaar oud zgn Tot de voorjaarskearingen worden alleen toegelaten 8 Hengsten die daartoe aangewezen zjjn bij de najaarskenringen vau het vooi afgaande jaar b Hengsten die volgens oene schriftelijkeverliluring van een geèxaiiiiiieerdeii veeartswegens ziekte niet op du najeurskeuriugenVan het voorafgaande jaar hebben kunnenkomeu c Hengsten die uit het buitenland ingevoerd zijii na du najiiariskeuringeu van hutToorafgaunde jiar d Hengsten die bü de najaariskeiiriiigenvan het vuurafgaatide jaar in een andereprovincie zjn goudgekeuidj e Hengsten die sedert de najaarskenringen van het voorafgaande jaar 2 jaaroud zgn geweiden Art 5 De eigenaar of liouder die een hengst ter keuring wonsclit aan te bieden is verplicht daarvan ton minste 3 weken vóör de keuring vrachtrg eene chriftelijko en onderteokeiide aangifte te zenden aan den Secretaris der botioliken provinciale regelii gscomnissie met opgave van a Naam i n woonplaats van den eigenaaren bonder b Naam ouderdom ras kleur en bijzondere kenteeicenen van den hengst benevens indien deze in een stamboek is ingeschreven stamboek en stambocknummer c Zoo mogelijk afstamming van denhengst zoowel van vaders als van moederszjjde en naam en woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden termg n aangegeven wordt van de keuring uitgesloten tenzij d Commissie geen bezwaar tegen toelating beeft en de eigenaar of houder voor den dag der keuring eene som van f 10 00 bij voornoemden Secretaris stort Inschr ingsbiljetten voor de keuringen nllen op vrachtvrije schriftelijke en ondertoekende aanvngen aan eigenaren en houders van hengsten door den Secretaris der provin ciale regelingscoraraissie den heer J H van der Torren te Gouda verstrekt worden GOUDA den ISden Augustus 1904 Burgemeester en Wethouders voornai nid R L martens Do Secretaris BROUWER FEVILLETOX Uit het Engels vaa RUDY AH D KIPLINO 5 Het wtrcD inderdaad de Boxe Mensen nog er er dan de aardmannetjes en Wee Willie WtDkie moest al eijn moed bijeenroepen om niet in tranen uit te barsten Maar hij voelde dat Imilen ten ïuntien van een inboorling behalve zijn moeders baboe nog veel groter schande zou ztjn dan muiterij Daarenboven kon hij als de toekomstige kolonel van het igsste over dftt strenge regiment beschikken Ga je ons meenemen zei Wee WÜtie Winkic erg bleek en ongerust Ja mijn kleine Sahib Bahadur zei de langste v n de mannen om je later op te eten Dat is kiadcrpraat tei Wee Willie Wiaki Uensen eten een meoMn £ en uitbundig gelach onderbrak tijn woorden maar hij ging vastberaden voort En au je ons meeneemt zeg ik je dat mijn hele regiment in één dag zal komen en je allemaal zal dood naken zonder er één in t leven te laten Wi brengt mijn boodschap naar de kolonel Sahib Het praten in een inlandse taal et Wee Willie Winkie koo er wel dri spreken was gemakketik voor een jongen di nog niet een alle let Bulteulaodsch Overzicht Uit Tokio komt een bericht dat heden wel beschouwd mag worden als het belangrijkste nieuws Da Port Arthnr vloot die Woensdag de haven verliet daarop den geheelen dag met Togo s vlolit streed en sedert verondersteld werd naar Wladiwostok onderweg te ziJn zou naar men uit Tokio meldt naar men gelooft gedeeltelilk te Port Arthur teruggekeerd zijn Of het waar is P Het is onmogelijk te zeggen Het bericht dat deze vloot door de Japansche Tloot zich een weg bad gebaand bernstte voornamelijk op een telegram uit ïsifoe en mededeelingon aldaar gedaan door den kapitein van de Kecbitelni Van Togo vernam men sloobte een kort rapport dat hg een hevigen alag had geleverd inaar zonderling genoeg zonder vermelding van het resultaat nuch van do wederzijdsche verliezen üe ver onderstelling dat bet Port Arthnr eskader zijii we had kunnen vervolgen lag dus wel eenigszins voor de hand Het ii dus zeker een onverwacht bericht dal bot moerondeel der vloot weer in Port V Uil interviews met Cbineesche zoooflicieren biykt dat toen de eerste lapansclie torpedojager de Cbineesche ooilogsscbopon passeerde terwijl de andere toipedoj igor de Kecbitelni naar het Noorden sloopte het Chiiieesolie vlaogeschip Saitsji gereed werd gemaakt om op te tieden en de Japansche bevelhebber last kreeg de Recliitelni onmiddellijk te doen terngkeeren daar du neutraliteit ernstig was geschonden De Japanners beloofden den torpedojagcr die de Kecbitelni wegsleepte te zullen iiilia len en deze naar Tsifoo te zullen tgrng brengen De Cliineezen namen bet Jipnnsche eerewoord afin on lieten tiet Japansche oorlogsschip paaaeeren Den Japanschen bevolhebber was bjj bet binnenkomen van de haven door den Cliineeschen admiraal per ioonlijk meegedeeld dat de Rochitelni ontwapend was waarop de Japanners verklaarden niet de bedoeling te hebbon de Russen aan te vullen In het gevocht dat bü den aanslag op het Russische schip ontstond werden aan beide zgden vele verliezen geleden Zestien Russen worden vermist De Russische kapitein is gewond Volgens officiële berichten uit Tokio van 12 Augustus verliet bet Russische eskader de haven van Port Arthur en werd zuidelgk van Jentau door de Japansche vloot aangegrepen en uiteen gedreven Do kruisers Askold en Novik een derde kruiser en een torpedojager zochten den Ude hun toevlucht in de bocht van Kiautsjan een andere torpedojager in Tsifoe De Russische pautserschepen vgf in aantal een kruiser waai schünljjk de Diana een hospitaalsohip en verscjieidene tocpedojagers schenen den lldo de haven van Port Arthur weer te hebben opgezocht De Japansche vloot is naar men gelooft onbeschadigd ters goed kon uitspreken Ër voegde zich weer een man bij de conterenli roepende 0 julH dwaze mannen I Wat dit wicht zegt is waar Hij is de oogappel van di blanke troepen Om des vredes wil Inat ze toch alle twee gaan want als hij meegenomen wordt zal het regiment losbreken en de vallei uitplunderen Onze dorpen zyn in de vallei en we zullen niet ontkomen Dat regiment zijn duivels Ze braken Khoda ar zijn borstbeen door hem te schoppen toen hij probeerde de geweren weg te nemen en als we dit kind aanraken zullen ze een maand lang schitcn en plunderen tot er niets meer overblijlt Ik zeg dat dit kind hun God is en dat ze nimand van ons zullen sparen noch onze vrouwen als we hem leed doen Het was Din Mahommed de weggejaagde statjongen van de kolonel di hun aandacht hierop vestijfde en een nijdige en levendige discussie volgde Wee Willie Winkie di bij juffrouw Allardyce stond wachtte op den uitslag Zeker zijn regiment zijn eigen legiment zou hem niet in de steek la en als ze wisten dat hij in de benauwdheid zaL Üe pony zonder ruiter bracht het nieuws aan het 195ste ofschoon al een uur te voren het huishouden van de kolonel in rep en roer was geweest Het kleine dier kwam binnen over het exercitiplein vóór de kazerne waar de manschappen tot aan de middag zaten te kaarten Devlen de vaandclser ant van de E compagni keek naar het lege zadel n holde door de zalen de korporaal van idere zaal opporrende terwijl hij er langs ïogo rapporteert dat het pantserschip Ceearewitaj waarschüniük den 10e gezonkeu is De iilitaire medewerker van de Moskousche Bd 6kt il Wjedomosti zegt niet te willen ontkennen dat de toestand van liet Russische leger bü Liaojung doet denken aan dien van Napoleon vlak voor den volkeuslag bü Leipzig en aan dien van de Oostenrükers bjj KBUiggrfttz Maar daaruit mag men nog niet opmaken dat Koeropatkin het onderspit zal delven in den beslissenden slag Er kan voor hem nog geen sprake zün van een ophanden zgnde nederlaag Eeii ding is met stelligheid te voorspellen Wanneer Koeropatkin den slag onder de muren vau Liaojang aanvaardt zal daar een van de bloedigste veldslagen die d geschiedenis kent geleverd worden De Japanners zullen natuurlek al hun krachten samentrokken Hun grootste sterkte voor Liaojaiig kan 270 000 man met 750 stukken en machine kanonnon zgn De geza meiilüke sterkte van do aan weerszüden slrüdendeii zal volgens de berekening vnn den Hn i isclieii deskundige 47ü 0 K met 1200 kanonnon bereiken d i oiigovocr evenveel als do steikte van de legers die hg Leipzig 480 000 on Königgriltz 480 000 hebben gestreden ♦ Naar gemeld wordt zou de Duitscho Keizer van zün Nünrweeg schu reis naar Bei lyii teiuggokoerd telegrammen van rouwbeklag gezonden liebbeit naar aanleiding van het overlüdeii van oud minister Waldeck Rousseau aan diens weduwe eu aan de Fransche rcgoering De koning van ZwSden zond eveneens een telegram van rouwbeklag Volgons de Petit Bleu hooft mevr Waldeek Rousaeau den heer Combes meegodo W dat zü zeer erkentelük was voor liet aanbod van een begrafenis van Staatswege maar dat zij meende hiervoor te moeten bedanken omdat do heer Waldeck Rousseau hcrhaaldelgk don wensch liud te kennen gegeven zoo eenvoudig mogulük te worden begraven Do plechtigheid zou nu geheel volgens de bedoeling van den overlodone heden te tien uur te St Clotilde pbials hebben De verkiezing te North East Lanark in Schotland brengt het aantal zetels door de tegenwoordige Engelsche regeoring bü tussclientgdsche verkiezingen verloren op tien Deze gingen allen verloren sedert Chamberlain verleden jaar zün beschermingscam pagne begon En d4t in alle soorten van districten Overal is de ïory meerderhcid verdwenen of toch zeer verminderd 15 verkiezingen hebben jilnats gehad ter vervanging vau 9 unionisten en 6 liberalen die uitgevallen wiyen en voor deze zgn slechts twee unionisten gekozen verder uitsluitend liberalen En nu bg bij deze verkiezing in L inark hebben de anti protectionistische partüen meer dan tweemaal zooveel stemmen gekregen als de protectionistische unionist ging Sta op jiilli luie kerels Er is iets gebeurd met het zoontje van de kolonel Hij kon er niet afvallen I Zo waarachtig als God schreeuwde een tamboertje Zoek hem aan de andere kant van de rivier Üaar is hg als hij ergens is en misschien hebben di Pathons hem wel te pakken Om Godu wil zoek toch niet in de nullahs = ravijnen Laten wc de rivier over trekken iOi Mott is nojï lo gek niet rei Hevlin In de looppas naar de rivier jongens van de K compagni vlug wat I Zo zette de K compagni voor het merendeel in hun hemdsmouwen het op een looppas alsof hun eigen leven in gevaar was en achteraan kwam de traaspirerendu sergeant aan zwoegen di hen ainzette om nog harder te lopen liet kantoiineroent wemelde van mannen van het 195ste die naar Wee WiUie Winkie zochten e de kolonel haalilc ten slotte de K compagni nog in veel te veel vermoeid om op zijn poot ie spelen daar hij het te kwaad had met de keisteentjes in de bedding van dé rivier Boven op de heuvel waaronder Wee Willie Winkle s Boze Mensen aan t beraadslagen waren ot t wel wijs zou zijn het kind en het meisje mee te voeren vuurde een soldaat di op de uitkijk stond twee schoten at fWat heb ik geteiïd schreeuwde Din Mahommed iDat is de waarschuwing Het regiment is al op kbmst en kont al over de vlakte t Maak dat je weg komt Ze moeten ons niet zien b de jongen I De mannen wachtten een ogenblik en toen er fm De Standard erkent dan ook dat WW een algemeene verkiezing uitgehclireven in Schotland geen enkele l ory zjjn zetel zou houden lenzü hü bekend slaat als een zeer overtuigd vrühandolaar En het blad meent dat niets de tegenwoordige regoerlngspartg kan redden van de overweldigende nederlaag bg de volgende algemeene verkiezingen dan een totaal opgeven van de noodlottige politiek welke de kiezers büna overal veroordeelen Het is zeer twyfolachtig of de hoer Balfour naar deze woorden zal luisteren Tegen een der vele navolgers vng lu tenant Bilse is thans oen crimineel onderzoek geopend wegens beleedigiug vansuperiuunn door het verspreiden van gesclirifton Luitenant Hemmann van het 32e infanleiieregiment te Meiningen heeft een roman geschreven De ondervindingen van een Amerikaan scbe in éon kleine Pruisische garnizoensplaats waarin vele families ern 8lig worden gecompromitteerd en taar aanleiding waarvan bü nu vervolgd zat worden Verspreide Berichten Fhankhlik Op bet iiitet nationale Mümverkorscongres te l arüs is ook ter sprake gekomen de wormziekte onder de münwerkcra Een uilvoerig rappoit werd hierover door een dor gedelegeerden uilgobr icht en twee voorstellen werden gedaan De Fraiische inünweikcrs wildon wettelüke maatregelen tegen de uitbreiding der ziekte de Engelschen danrontegen weinig van do wet verwachtend wilden voorzorgsmaatregelen uitgaande van de vakveroenigingen zelf Een besluit werd nog niet genomen DuiTSOHl iKU Keizer Wilhelm heeft eergisteren een samenspreking gehouden mot den igkskan solier en daarna de Zuidive st Afiikaunsche kolonisten ontvangen in legeiiwoordiglioid van den rgkikanseliei Ecrgistermiddag iiim 2 uur is de keizer naar Wilheluiinuhóhe voltrokken Op het Pruisische koiiinklgk domein Dal lem bg Berlgii heeft een geweldige brand gewoed waarbg meer dan tien duizend centenaieii graan zgn verloren gegaan l iai de biaiid to gelgkerlüd uitbrak in drii icburen vermoedt men dat er misdadig opzet in hut spel is De oud lultenant Wessel de sjiioii hokeiid uit de Dreyfusznak die door Italif is uitgeleverd is naar Thorn ovorgobMohl Hg de oveihrciiging tussohen Horlgii on Tlioin deed de man oen poging om te oiitkoiiion maar deze poging mislukte en geboeid nioo t hg toen verder den tocht voortzelten OüSTKKUlJK HüNUAlllJK Bg het in de huurt van Debreo in gelegen landgoed van graaf Almassy veischenen Dinsdag 500 gewajiendo Inndarbeldeis mot het doel de bezitting in beslag to nomen Het personeel nam de vlucht Polilie en uiilitairen zgn afgezonden weer een schot viel verdwenen ze in de hetivcN even stil als e v rschenen waren ïDaar komt t regiment an zei Wee Willie VVinkie vol vertrouwen tot juffrouw Allar ly e eii nou IS talles ïn orile lluil non maar ni i meer Hij had zelf grote behoefte aan di raad want tien minuten laler toen zijn vader kwniii schreide hij heel erg met zijn hoofd op de school v ui juffrouw Allardyce Kn de mannen van hei 195ste droegen hem naar huis met gejiufh en Kuilje di zijn paard in schuim gereden had ont moeite hem en kuste hem tot ijn jrote verontwaardiging in legenwüonlijfhcul van de soId iteiÉ Maar daar was balsem voor ijn waardigheid Zi n vader verzekerde hem dal hij met alleen vergiffenis ou krijgen omdut hy zijn arrc t gebroken had maar dat hij zijn dihtmciiel v in goed gedrag terug zou krijgen zo gauw zijn mocilcr di weer op de mouw van zijn bluiise kun na uen jufïruuw Allardyce had de kolonel f en Verha il gedaan dat hem trots deed zijn op zi n zoon iZe was van jou ICuifje zei Wee Willie Winkie met een erge viie vinger naar juffrouw Allardyce wijzende Ik ist dat t stout v in haar was dat ze de rivier over ging en tk wist dat het regiment naar me toe iou komeu als ik de pony naar huis joeg e bent een held WMikie ei Kuifje een pukka hele grote held Ik weet niet wat dat l etckent zei Wee V tlhc Winkie unaar je mot nid niet me er Winkie noemen Ik ben percival W H am WiU aini Kn op deze Wijze trok Wee WilÜe VVinkie d kinder icboenen u t