Goudsche Courant, maandag 15 augustus 1904

RËGKLRËGHT Regelrecht naar de oorzaak van Uwe kwaal dringt de Sangoiiio e door in al die gevallen waarin gg behoefte hebt aan een tonicum Zonder bepaald ziek te zgn voelt gg II slap en loom Gg hebt geen eetlust gg zyt spoodig vermoeid alius 18 U to vool gg wordt s inorgons onvorkwikt wakker gg hebt iets noodig dat U wezenlgk opwekt U wezenlgk nieuwe kiachl gooft Grij M de Sanguinose noodig In de meeste gevallen is tweemaol per dag oen eetlepel gram voldoende Dan duurt een Bacon tien dagen en kost U do behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Out U goedkaoper tlau eenly anrier derj eH k mtaOel Prgs per fl f 1 50 6 fl 8 12 fi f 15 Verkrijgbaar te Gouda bg WOLFF Co Westhaven VAN ÜAIH e Co fiibr Oen Hiiag Yte admiraliteit heeft nan de scheepswerven langs de Clyde prijsopgaaf gevraagd van twee slagscbepen die wat bewapening en pantsering betreft alles zouden moeten overtreffen wat tot dusver is bereikt De schepen zonden 16 500 ton grout moeten zgn en een enorme snelheid moeten hebben RUSLIHD In oflleleele kringen te Pelersbnrg wordt ontkend dat zich daar gevallen van cholera asiatica zonden voorgedaan hehboi BINNENLAND Koninklijk bezoek aan Noord Brabant Om te dienen als eere eBCorte bü het bezoek aan Eindhoven en Helmond door H M de Koningin en K H Prins Hendrik op 20 dezer zullfen s daags te voren van Venloo detachementen huzaren vertrekken en wel een detachement onder bevel van ritmeester Vorlbolen do Halve de Rruneton naar Kindhoven en een detachement onder bevel van ritmeester baron Van Hurdenbroek tot Ammerstol naar Helmond Ue eitratrein waai mede het Koninkigk lOchtpaar Woensdag te Hertogenbosch tal aankomen wordt te Zatfun van Het Loo aangebracht en vertrekt uit eerstgenoemde plaats te 1 61 nm stopt slechts te Arnhem en Ravestein on arriveert in Den BoBcb om 3 43 nm Het staldeparteraent zal per specialen trein daags te voren worden vervoerd van Het IjOO via Dieren Nopens het bezsek van de Koningin en den Prins op de volgende dagen aan den Nieuwen Maasraond wordt het volgende gemeld Voormiddag 10 nur vertrekken de rijtuigen uit Den Bosch naar Heusden Van Den Bosch gaat men over Groot Deuteren over den provincialen weg tot even voorbij de Vlümenscho hUl waar rechts wordt afgeslagen over een grintweg welke naar hot fraaiste gedeelte dor gemeente Viymen voert Verder gaat de tocht door de gemeenten Nleawkuik Drunen Elshout en Ond Heniden om alzoo de grens van bet oude stadje Heusden te bereiken waar allo hinden in de weer ziJn om aan de Vorstin van Nederland de ViouwB van Heusden een waardige ontvangst te bereiden Door de stad wordt gereden naar het prachtige stadhoii v6or eenige jaren geheel gerestaureerd Na daar een half uur te hebben vertoefd wordt een rjjtoer door de voornaamste straten gemaakt naar de Wilhelminakade langs den Nieuwen Maasmond waar het Koninklijk paar zich begeeft aan boord van do waterstaatsstoomboot KraaiJenhof vergezeld van het gevolg terwijl de genoodigde heeren en dames zich aan boord begeven van de mede daar gereed liggende stoombooten der reederO Pop Smit Co om langs de Aalburg Nederhemert Wijk Aalst Veen en Poederooien naar de afsluitsluis te Andel te stoomen en na onthulling van den gedenksteen aldaar weder langs denzelfden weg terug te keeren Nu stoomt men Heusden voorbij en wordt de tocht por stoomboot langs Well Ammerzodon Bokhoven en Kngelen naar Den Bosch gemaakt Nederland en Perzië In de maand September van het vorige jaar werd in de dagbladen een uittreksel opgenomen van een door Hr Ms MinisterResident te Teheran tot mi gericht schrijven nopens den bandelstuestand in Portie Het bevatte eene waarschuwing tegen het aanknoupen van verbindingen met PerziS aan welker gegrondheid ik toen meende niet te mogen twijfelen Na studie evenwel van verschillende bnitenlandscbe rapporten speciaal op Perzië betrekking hebbende ben ik tot de overtniging gekomen dat het bewuste bericlit van den heer Knobel niet dio waarde heell welke men hetzelve allicht zou toekennen uit consideratie voor den pei oon en de positie van den schrijver De heer Knobel gaat te ver in züno zwaar tillende beschouwingen en het moge hier zonder schroom openlijk crkenil worden dat vele zijner vrienden daarover zeer teleurgesteld zijn en buitendien in de nitgave zjjnor Perzische Schotsen eene handeling zien ónvereenigbaar met de belangen van Ur Ms dienst en geheel in strijd met de beginselen van diplomatieke convenance Perzië biedt voor Nederland en zgne koloniën nog een ruim arbeidsveld de heer Knobel hoeft dit overigens zelf toegegeven getuige do volgende citaten uit een zjjner vroegere geschriften Maar indien dit alles waar ia vermeerderde Russischu invloed dan late de ondernemingsgeest in West Europa tich ook niet afschrikken om in Perzië handelsverbindingen aan te knoopen omdat men tegen Rusland toch niet kan opwerken En verder Middelorwijl valt er ook voor andere natiën in Perzië veel op het vreedzame gebied van den handel te verwerven en onder deze behoort ook Nederland dat reed 4 voor honderden jann handelsbetrekkingen met Perzië had eene plaats in te nemen Eerst dan wanneer de Regeering er toe zal besluiten eene wijziging te brengen in dezen voor het prestige van ona land zoo trearigen staat van zaken zal bet particulier initiatief onbelemmerd kunnen medewerken tot herstel van den Nederlandachen invloed in Perzië 0e Rcgeoring verandcre den Post Ie Teheran in een zuiver diplomatieken en belaste een consulair ambtenaar tevons Kanselier der Legatie met de waarneming der handelsen scheepvaartbelangen Immers Teheran heeft als poste d observation wel degelgk groot belang met bet oog op onze Bezittingen in Oost Indië Trouwens eene vertegenwoordiging in dien geest zou beschouwd mogen worden als eene daad vun hoffelijkheid tegenover hetPer ische Gouvernement dat hier te lande een Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister heef geaccrediteerd Vereeniging tot bevordering van den Ned export De Voorzitter Directeur VAN DER CHIJS Genifiigde Bei iditen Uit Tiel meldt men Op last van den minister van binnenlandsche zaken zal aan het kader der d d bchnttorj dat b de staking in April ISO geen belooning voor bewezen diensten ontving f 20 per persoon worden uitbetaald De kostgelden der rgk veldwachters z jn nog steeds niet voldaan Gisternacht te één nur brak te Woensel N Br een hevige brand uit in het huis bewoond door den heer W en toebohoorendo aan 1 de L staande aan den overweg op Tellenoord Met moeite konden de bewoners zich redden De Woenselsche brandspuit was onmiddellp aanwezig doch het huis met stalling brandde tot den grond af mot inboedel en al Alles was verzekerd De heer W die daar pas U komen wonen had eerst eergisteren ziJn assurantie polis ontvangen Men meldt uit Scheveningen Naar wij vernemen is een ploog van 20 arbeiders voor de bnitenhaven alhier aangekomen teneinde Maandag uanst met de voorbereidende werkzaamheden voor de oilmonding dier haven te beginnen Dan zou de kans bestaan dat in het einde van Augustus of bet begin van September de st omzandzniger in volle werking was Dat zou een flinke stap zgn voor de zoo zeer gewenschte voltooiing van de hommenhaven v66r den winter Men meldt uit Amsterdam Door een der booten van de HollandFrieslandlgn zgn gisteren in do Lemmer binnengebracht de opvaren len van het tjalkschip Oatharina schipper Kruithoff bestaande uit man vrouw kind en knecht Het vaartuig verkeerde in zinkenden toestand Men meldt aan hot Vad omtrent don moord in de Haarlemmermeer Gisteren is in deze zaak door den rechter van instructie gehoord de bloemonhandelaar G te Haarlem met wien de verdachte Blonk zaken placht te doen Hem werd gevraagd ot hij het mogelgk achtte dat Blonk door den vei koop van potbloemen in het bezit van een gulden of vi f tien kon zgn op den dag dat de moord gepleegd is Daarop was z jn antwoord dat z i heel wel mogelijk was dat beklaagde in t bezit was van een gulden of 12 daar hij al zijn bloemen verkocht liad Bovendien zal meende hy de verdachte die met zgn meisje kermis wilde houden wel zuinig geweest zgn Een en ander schijnt er op te duiden dat de verdachte de knecht van do verslagene wel eens onschuldig zou kunnen z jn In het najaar van 1903 was voor de rechtbank te Amsterdam een proces aanhangig ovor een erfenis Men was bgna aan de pleidooien toe toen de procuieur van gedaagde nog een verhoor van de eiscliores op vraagpunten wilde vragen maar jui t als hg dat wil aanvangen verneemt de procureur dat de eischeros overleden is on daar nu zulk oen verhoor in persoon moet geschieden dus onmogelgk was geworden door den dood vraagt de procureur nu schorsing van bet geding voor nader beraad Wat deed toen de rechtbank f Bg vonnis van 22 October vermeld nu in bet Wbl V h R weigert zg die schorsing en vergunt aan den procureur vai gedaagde ter terechtzitting alsnog verhoor op vraagpunten te vragen Verhoor te vragen alzoo van een overledene Te Halfweg wilde een net gekleed persoon door middel van een pistoolschot tich van het leven benemen Uen verhinderde hem intgds De man ie daarna naar zgn woonplaats te Amsterdam overgebracht Men schrgft uit Amsterdam Ter gelegenheid van het Intern Congres van Metaalbewerkers dat hier ter stdde plaats heeft werd gisteravond in het gebouw van duu A N D B een meeting gehouden van Amsterdainsche melaalbeworkers waarin enkele buitenlaudsche afgevaardigden als sprekers zouden optreden By de opening der vergadering las de voorzitter een ingekomen schrgven aan de drukbezochte vergadering voor waarin dour den Ned Typografenbond die wegens een geschil lussclien typografen van het dagblad De Telegraaf on hun mecsterknechc dat blad heelt geboycot werd verzoclit den verslaggever van De Telegraaf den toegang te weigeren De voorzitter constateerde de aanwezigheid van dezen verslaggever en vroeg de vergadering of aan liet verzoek van den Typ Bond moest worden voldaan waarop een geschreeuw vun d er uil d er uil volgde De voorzitter verzocht bedoelden jouriia li t zich te verwgderen waarop al zgn aanwezige collega s waaronder uw verslaggever met uilzondering van den vertegenwoordiger van Het Volk als protest tegen deze wgzo van optreden de zaal mede verlieten Mevr Coïni Francisca en de hoer Jiicq Coïrii die geruimen tgd als zangeres en regis senr aan de Hullandsche Opera waren verbonden verlaten heden met de Potsdam Nederland om een tournee door de Voreenigde Staten te doen De heer Coiiii is voorloopig voor den manager die een concert tournee organiseerde do impressario zgner echtgenoote en zal later regisseur worden als men opera s gaat geven Do tournee zal boginnon Ie San Fran Cisco vanwaar mevr Coini geboortig is Begin Januari hoopt men inedo ti werken in opera s in de Metropolitan Opera House te New York waar mevr Coïni zal optreden in Lucie Hamlet Faust en Rigoletto Hbl De koopman H Bleekveld wonende B tavieratraat 57 Amsterdam liep eergisteren op hut Waterlooplein en werd daar door een paar vrouwen aangesproken die hein vroegen of hö ook oud papier kocht Op zgn bevestigend antwoord werd hem medegedeeld dat hij dan gisterochtend tusschen negen en half tien aan de Hendrik Westerschool op hot Weesperploin moost komen Onze koopman was op tgd mot zjn kar present en werd door oen zestal werkvrouwen die daar wgl het nn vacantie is bezig ïijn mede naar den zolder genomen en hem werd een hoop sclioolboeken en schriften getoond die hg na loven en bieden voor f 1 50 kocht B j gedeelten word do boel naar bulte i gedragen maar plotseling deed de politie een inval in de school De koopman en de vrouwen werden meegenomen naar het bureau Jonas DaniëlMoyerplein waar de heer mr E W van Raalte het verhoor afnam en na onderzoek zeide dat ongeveer alles gestolen goed was De vronwen beweerden dat zg jaren lang de oude boekjes mochten hebben Intusschen was het hoofd der school uit zgn woning in de Sarpbatistraat geroepen en deze verklaarde van niets te weten Hoe de hoeken die niet alleen niet onbruikbaar waren maar waarbg zelfs zeer veel pas nieuwe op den zolder kwamen moet nog uitgemaakt worden Van de zaak is proces verbaal opgemaakt en wg vernemen dat ook in andere scholen een onderzoek ingesteld wordt om dat men het waarscliljniyl acht dat in den vacantieiyd meer dergelgke ongeregeldheden zgn of worden gepleegd Nbl v Ned Voor de rechtbank te Utrecht stond gister terecht ö W d H klerk der post en tel te Barneveld beschuldigd van verschillende bedragen samen f 270 in het postkantoor te Montfoort Bekl bekende volledig Hg was onderwgzer geweest maar niet geschikt voor klassikaal ondcrwgs was hy klerk bg de post en tel geworden Hg was geheel onthouder rookte niet leefde zedelg c hg had alleen passie voor studie en voor boeken welke liefbebbery hem schulden had doen maken die hg dacht te betalen met de ontvreemde bedragen met het doel deze later we r aan te zuiveren De officier van justitie eisohte6 maanden gevangenis De verdediger mr Engelman voerde eenige verzachtende omstandigheden aan o m dat bekl tydeiyk geplaatst te Barneveld als telegrafist het aanhoudingstelegram ontving en in plaats van het achter te honden en te ontvluchten het overgaf nan zyn chef Te Nlsj in Servië heeft zekere Stojan Zikits zgn U6en verjaardag kunnen beleven De krasse oude heer wien nog niets mankeert behalve dat zgn gezicht niet zoo scherp meer is werd geboren in 1788 en treed onder Kara Gkorge in den len Ser vischen onafhankelgkheidsuarlog tegen de Turken mede In 1821 vocht li j aan de zgde der Grieken In Giiekenland had h j nog lord Byron loeren kennen Een Engel seh blad vertelt hoeveel de keizerlgke familie het mannelgk deel wel te verstaan Rusland jaarlijks kost De Tsaar heeft een broer vier ooms vier neven in den oersten graad tien in deu tweeden graad dertien in den derdon graad eneen oudoom Oe broer de ooms de ondoun en de neven in den eersten on den tweeden graad zgn grootvorsten en worden aangesproken als keizerlgke hoogheid de neven in den derden graad zg slechls Ruksiacho prinsen en voeren enkel den litel hoogheid De 33 mannelgke loden die do keizeilgke familie buiten den Tsaar tolt kosten bet rgk f 39 800 000 sjaars want ieder krggt par droii de naissaiico f 1 200 000 per jaar van zgn geboorte tot zgn dood Daarbg komt nog dat do gruoivorsten en prinaen het volstrekt niet noodig hebben want zg trekken zeer hooge inkomsten uit hun reusachtig goedoren die tezamen 5 00 vierkante Engelscho inglen beslaan d i een 403to doel van heel Europeescb Rusland Behalve deze goodoroii bohooren hun 325 paleizen en kusleelcn Hun dienstpersoneel hoog en laag telt 2O 0O menschen Stadsmeuws GOUDA ia Augustus 1904 Op do bovenzaal van het café Het Schaakbord had gisterenavond een ledenvergadering plaats Van de ufd Gouda der Hollandsche Maatschappg van Landbouw De waarn voorzitter de heer Valckenier de Groeve bracht hulde aan de nagedachtenis van de hli Verwejj en Rugter die de afdeeling ontvallen waren eerstgenoemde heer had als vice voorzitter dikwgls zeer belangrgke adviezen gegeven zoowel in de bestuursvergaderingen als in de leden vergaderingen de beer Ruyter had vele malen de afdeeling vertegenwoordigd en ook menigmaal de rekening en verantwoording nagezien beido heeren hadden veel voer de afdeeling gedaan De heer Brcubaart die bedankt had had als voorzitter vele jaren gefungeerd en onder zgn leiding was de afdeeling tot groeten bloei gekomen lig bracht hem ook daarvoor hulde Daarna werden do notulen der vorige vergadering vastgesteld on de iiunten an bescbrgving voor de 75e algenfëeiie vergadering op Woensdag 7 September te Enkhuizen besproken veel aanmerkingen waren hierop niet te maken do afgevaardigden werd opgedragen voor een vacature voor Zuid Holland waarvoor een practisch landbouwer gewcnscht werd te stemmen op den heer 1 IJff te Moordrecht Tot afgevaardigden werden benoemd de bh S Moons en J Visser tot plaatsven angers de bil 7 Broebaart en A Horueman Tot bestanriid werd herbenoemd de heer J N Both en gekozin de bh W C van der Stolpe en N Zgderlaan Do heer J Broebaart was door het bestuur tot eere lid der afdeeling benoemd dit lokte een luid applaus nit 7o Orgelbespoling iif de Óroote of St Janskerk op Dinsdag 16 Aug 1901 des avonds 7 uur door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Jacoba Riedel Sopraan Luiden en den Heer L Hofman Bariton Woerden Pragramm 1 Praeludinm A moll Ed Poters Baud IV No 13 J S Bacl J Bach 2 Aria Blute nur dn lie bes Herr I uit de Matlh Pasbion 3 Fuga H moll Ed PetersBand III No 6 J 8 Back U S Bach i a LiebsterHerrJesn wo bleibst du so langeb So gahst du nun mein Jesn bin Pastorale J S Back a Recit und Aria Sie sohallt diei Posaun nit de b Aria Erwach Messias Hindel zu Liedern des Wonne 7 Concerto F dur No V arr W Th Best G F H ndel a Larghetto b Allegro c Alia Siciliania d lïesto 8 a Talismane R Schumann b Die Ebre Gottes ans der Natur L v Beethoven 9 Landate Dominum 1 Lemmers N B De Nos 2 i en 6b voor Sopr met Orgelbeg No 6 en 8 voor Bariton met Orgelbeg De Verlofgangers der lichting 1896 die met 1 Augnstua j l naar de Landweer ign overgegaan warden er aan herinnerd dat hnnne xakboekjes voor den 31 Augustus a s moeten zgn ingeleverd op de Secretarie dezer Gemeente afdeeling Militie zullende zy die fdaaraan geen gevolg geven gestraft worden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen G B C o n t r 61 0 12 Augustus 9 uur nam Druk 6S m M Liehtkracht U 86 Kaarsen Warmtegevend gg Catoriën vermogen t By het te s Gravenhage van 5 12 Aug gehouden Notarieel ataatsoiamon slaagde o a voor hot eerste gedeelte de heer A van der Leeden te Ouderkerk a d IJsel Gisteren slaagde te s 6ravenhage voor het examen Fransoh I o mej J M Besier te Schoonhoven pr VusT Twee poldermeesters die de schouw voerden de bode van het waterschap en do molenaar dat was bot gezelschap dat j l Zaterdag door de Achterwetering van den polder Vlist Westzyde voer Do molenaar boomde maar hg zag waarschgnigk een paal niet althans de schouw slootte er met kracht tegeii aan waardoor het rankje vaartuigje over zy en do molenaar zoo lang als hy was in de wetering rolde De andere inzittenden verkeerden lüede in gevaar waarom de bodo uit de schouw op bet land sprong en zoo bet verbroken evenvjicht herstelde t Was niet gomakkolgk den drenkeling nit het water te krggen hoe luid hg onk schreeuwde om hulp EindiflSk gelukte het toch de bode op het land en oen dor poldermeesters in de schouw volbrachten dit werk HiAsiRïcuT De luuziokvereeniging slrgkorltesl Prima Volta zal 9 September a B haar 15 jarig beèiaan herdenken Ëjeiioemde vereeniging werd opgericht op inili liof van de lieercn lohs van dor Wouden en jj C van t Hoog toenmalig onderwgzers alhier Laalsigenocmdo beeft tot luli 1893 het directeurschap w iargenomen en is toen wegens vertrek vervangen door den heer Joh G Aren te 9ouda De vereeniging mocht zich verheugen in de belangstelling van mevrouw de wed Le Fèvre de Montigny geb Bisdom van Vliet die welwillend als beschermvrouwe optrad en van wie ook Prima Volta de Oi dubbelzinnigste blgken van steun en sym pathk mocht ontvangen Nog slechts een tweetal werkende leden n l de heeren Th Hooft secretaris en A Bakker zyn van do oprichting af aan het korps verbonden terwgl de voorzitter de heer G Jttngeling eveneens al die jaren met de meeste zorg en toewyding de belangen der vereeniging behartigd heeft Hoewel er jaren geweest zgn dat het ledental der vereeniging door vertrek of anderszins inkromp bloeit zg thans weer hetgeen ook ten zeerste aan de bekwame leiding van den directeur te dankou is Moge Prima Volta nog een langen tgd van bloei en beslaan gegund zgn I S Ct Zevenhuizbn 10 Aug De gemeenteraad heelt in zQne jongste vergadering de nieuwe bouwverordening goedgekeurd Deze zal nu ter approbatie aan HH Gedeputeerden worden opgezonden HbTlibneijiioed A vAiv os Az Kleiweg E 73a GOUDA l elephoon to If 1 1 a n d Bargen IJke GEBOREN U Aug Johannes Thomas ouders B H Gerbrands en P C van der Pool Wgnanda Maria Alberdina ouders Q J Lngthart en A Bel OVERLEDEN 11 Aug H J Hendrii ONDERTROUWD 12 Aug J B Westerbnis en M van Veen M A Vermeg en IA van den Hing J B F de Fraiture te Bieda en G M H Bonmans AMA r S £ ür£ gff 2 v yjj2rvs y Alle NOüVEAÜTÉ s in Mantels Costumes Blousen ROKKEN ROBES en J A PO 1 IT OF F E M worden tot apatprgzen OPGERUIMD AOVKRTENÏIBN DESBE AAKKOND MI By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 2 Mei 1904 is ton verzoeke van LEONARDUS COBNELIS ANÏONIUS DOESBURG wonende te Rotterdam bet tnbschen hom en MARGARETHA HENDRICA MARIA TAVERNE modo wonende te Rotterdam bestaande huwelgk verklaard te zgn ontbonden door echtscheiding met al de gevolgen daaraan bg de wet verbonden De Procureur van den Eiscber Mk Ed JACOBSON Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te s Gravenbage d d 24 Mei 1904 is het huwelijk tusschen Vrouwe JOHANNA WILHELMINA SOKTERIK zonder beroep wonende te s Gravenhage en den Heer FELIX ADOLPH VON BALLUSECK wo nende te a Gravenhage gesloten te Dtrecbl op 22 April 1890 oHtbonAeu door ecMaeheUUug met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden en zulks op vorduring van eerstgenoemde Hetgeen certificeert do Procureur van Eissoheresse Mr H J M DE VRIES GEVRAAGD te s Hago met 1 Nov one NETTE TWEEDE Dienstbode P G Hoog loon Brieven franco onder letter F a d Boekhandelaar E NOORDIJK Bankastruat 14 Den Haag GYMNASIUM GODDF Het tweede toelatings eximen zal plaats hebben op laaaudag eu IHuê dag a en 0 Mepletmber e k Aanmelding vóór 25 AUGUSTUS a s by den Rector Dr A VAH IJSENDIJK 7e OEGELBESPELIUG IN DE Groole ot St Janskerk OP DI SÜAGI6AUGLSnS1904 dos avonds r i uur door den lieer J II II SH ANDI HMW met welwillende medewerking van Mejuffrouw JACOBA RIEDEL Sopraan Leidon en den Heer L HOB MAN Bariton Woerden Programma s tevens bewgzen van toegang zgn tegen betaling van 10 cent verkrggbaar bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON en bg don Koster Openbare Verkooping te GOfDA op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1904 des morgens ten 9 ure aan het lokaal in de Peperstraat wyk K no 232 van Eenen netten Inboedel waaronder eenig GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda moegendeane Deze verfrisschende dranken zgn geheel alcohol vrg en daarom bizonder geschikt voor dames en kinderen en mogen op kinderpartgen niet ontbreken Verkrggbaar in 3 smaken als CITROEN FRAMBOOS en KERSEN 25 cent per fiesch J VAN OIJIi Kleiweg do 2 oudi Firma A KAPTIJF OnderRetei kende liöüft de eer ter kennis te brengen dat du zaken door wylen den Heer A KAPTIJN gedreven door haar op denzelfden voet onder de Firma HAPTIJl zullen worden voortgezet Hopende hetzelfde vortrouwcn te mogen blgven genieten uls wglen haar Echtgenoot Hoogachtend Mevr de Wed A RAPTIJ KOOT FInw Singel 661 Gouda 11 Aug 04 MIEN SPEUIJT Iisnani Pi ao sn Enstmblispsl zal hare lesben I AUGUSTUS HSR VA T TEN Openbare Yerkooping TK ClOIJII t op nONDERDAGB N 8 en 15 SEPTEMBER 1904 dus middags 13 uren in het Hotel 1 E AkhW ten overstaan van Notaris J KOEU M te Haastiecht t van DE BDüWMANSf ONINS Ko 74 en eenige pcroeclen best Wei en Bouwland proot SO lS 26 H ktaren gelegen aan en achter de Breedo Weg in den Zuidplaspolder to Zevenhuizen In zeven perceolen wulko omschreven zgn in NotitiSn die te bekomen zyn bg Notaris KOEMAN voornoemd OPEMBE TEEKOOPll De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op FBlJüdO IBAVOUSTUS 1904 des morgens 10 uur op het terrein van de Stoom Houtzogery aan do rivier de Gouwe te Gouda in het openbaar te verkoopen OM CONTANT GELD Kene groote partij oud en nieuw TIMMERHOIT en AB BRAAK het resteerende van eene Houtkooperg voorts EENIGE HOUTEN SCHUITEN en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te beïichtigen alle werkdagen van 9 12 en van 2 4 uur aFvöcTat Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TILEPHOON VO f m VP De MA IOOR GARNIZOENS COMMANDANT le Gouda zal op VRIJDAG den 2 on AUGU STUS e k des middags ten twaiiU ure te zgnen buieele aan do Varkensmarkl under nadere güodkeiiring van dun Minister van Staat Minister van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 80 uou KG Steenkolen 115 HL Cokes IU UUO siuks lange Turven 800 kurte 11 000 Vuuriuakers of zooveel ineer of minder als zal biykeu noodig te zgn gedurondo bet tgdvuk 1 October 1904 tut en metlJiO September 1905 len beljoovo van do militaire gebouwen on inrichtingen te Gouda De voorwaarden van levering van 7 Juli 1H96 VI afd no 72 met do wgzigiiigen van 26 Juli 1K97 VI ufd iio Oil zgn legen den prgs van f 0 15 por exuraplaai verUrggUafirbiJde Kirmttidu G br VAN CLEKFF tti s Gravenhage Alleen de inschiüver wiens prgzen voor de tjeheelf kverimj het nieuht voordeolig zgn zal geacht worden voor de minste prg on to iiobhen ingosclireven Nadere inlichtingen ointrenl de levering le bukonien bg fleii lu Luilenaiit Kwartierniuohter aan de Iciuzaleinstraat IjiiiiDA 13 Augustus 1904 Üe Majoor voornoemd A L BÜONACKEU aJiSCil i 10 en ao KM ftenm lien voor HH Minoraalwaterfobrikanten Micrbottolaars en Cuféliouders I rijüeii zeer concuireerend Slc ib vourhaiideii E Tb L e boek Geen Grijs Haar Lange Tiendewcg D 62 moer De Nieuwe l iiniliiii doet de gigze luiien biiiiiun enkele dagen vcidBgnen maakt het haar glanzend eh zucht belet het uitvullen en neemt de pulletjes van het hoofd weg Eiseht op den bals Loniloii Prgs f H f en f l itO per llacon Verkriighaar in de ROZENDAAL SI l bg IzAük Cats Papiei iiiolpii iOL OA TE II LI LU in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Ka ners ruime Warande Keuken en Kelder voorzien viin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258