Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1904

Vrijdag 19 Augustus 1904 43ste Jaargang o 0495 fiOlDSCHE COURANT iSieuttS en Advertentieblad oor Gouda en Omstrekeni lelerooR fia 9 A D V E U T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vmi Advertentiën tot 1 iiiir des midd rcletoon No S9 De Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met ui 4ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfiUnderlijke Nommers V IJ F C E N T li N Openliare Yerkooping TE GOrDA op MAANDAG Ü9 AUÖDSTÜS 1904 des morgens te n nren in het KolSehnii HARMONIE 11 de Markt ten ovemtaan van den Notaria 6 C FORTUIJN DROOeLEEVER van No 1 Ken goed onderhoadeo gemakkelijk ingericht Woonhuis en EBP an de Tnrfmarkt te lionda wijk H No 37 Terstond te aanvaarden Het Hnis bevat beneden 2 Kamers en Keuken en boven 2 Kamers en Zolder Nos 2 en K Twee naast elkander gelegen nieuwe Huizen en Erven en GROND aan de P Bothstraat te Gonda wiJk S Nos 117 en 118 Verhuurd bil de week elk voor 2 10 NoB 4 tot 8 Vyi nieuwe Huizen en Erven en GROND aan de Ussellaan to Gouda wSk R No8 737 756 76B 768 en 76 Allen bij de week verhuurd en wel 737 voor i 3 766 voor t 2 40 en de overigen elk voor f 2 60 No 9 Een HUIS en ERF in de KomUnateeg te Gouda wijk K No 44 Verhuurd by de week met Inbegrip der waterleiding ♦ oor I 1 70 m 10 Een HUIS en ERF In de Koelitaeg te Gouda Wyk V No 112 Verhnnrd by de week voor I O MO Noa 11 en 12 Twee naast elkander staande HUIZEN on ERVEN in de Jan Ootting teeg aan de Wilholminastraat te Gouda wyk M Not 96 en 97 Beiden bg d week verhnnrd No 96 voor l 0 80 on Np 97 oor l 0 90 No 13 E n HUIS SCHUUR ERF en TUIN In do Vierde oj Bagynenkada te Gouda wyk R No 500 Verhuurd bg de week voor 1 1 50 En No 14 Een HUIS ERF en GROND in de Heerenstraat te Gouda Wyk P No 664 Verhuurd by de week voor I 1 50 De perceelen zyn de laatste drie werkdagen v66r den dag der verkooping van 10 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda VerkHjgbaar in flosschen SW cti M et en by H H Apothekers en Drogisten Let op het m rk AUKBB F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Ti GniPA by C LUGER Aiotheker ICirKi bj WOLFF Co Westhaven 198 GEEÏÏ BETEB 4r a voor all soorten SCHOENWEEK kil het Mbréanlsch Sdioeii rn UanMmagaiijn Kl hIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en ungemet o werk lie Achttiende grootc Trekt Zaterdag 10 September 1904 in het openbaar te Hcnuelo G in het Hold de Carper van den Heer W B WITTE Op iedere 30 loten 1 prijs 3334 prijzen H O o F D P R I J S 12500 G ld i3n 2e prijs 1500 üulden in kontanten 3e prijs 1000 Julden in Contanten 4e prijs 500 iulilen in contanten Voorts Paarden Koelen Varkenf Schapen Rijwielen Naalmaehines Meubelen HuMioudeHJke Artikilen en enz Prijs per l t f 0 50 p p f 0 55 Verkrugbaar bö D J JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Boort B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L KAA8TH0P Lange Groenendnal I 123 JOH bb BOER Li Hazerswoudc Dorp Geen Kinkhoest eeii InlUienza KoNINKLUKE Om liinkhoosU liifliionza Itorsl ii Keclaaii ln iiiii r binnen den kortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onniiddeliyk do toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract itl V lAlk T II i uit de Koninkiyke Stoomfabriek J E HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma tVOLVP £ Co Westhaven m Gonda A LATSySrEIN Kleiweg K loo Oouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te Hou ta A BOUMAN Moordrecht F INKSE Nieuaerkirkad IJul A N van ZBS8KN S AoonAooen J Tii TOitKEN flcw t w d B V WIJK Oiufewovr A SCHEER llaatlredd P W t EDE OiukwaUr K fAS der HEIJDEN t Rtmmjk P v o SPKK MoercapelU U v d STAR WaddingmMn Wed J Hl L tT Waddinqnem M KOLKMAN Waddini vetn P A M OUüllT OudewaUr A D JONOH OudewatiT J P KASTBLEIN PoUbroekirdam D BIKKER te BmKhop WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN t MERK OUitE JENEVKII NIGHTCAP worden dringend verzocht met bot oog op voorkomende vervalschingen zich te overtuigen ol behalve do handteekcniug op t etiket ook de naam P HOPPK SCHieilAM in de kul k g ebrand en het roode luk op de kurk voorzien is van nevenstaand stempel ilV Prawdulextoe nttmaak pat gereehleHJk vervolgd tvorden Verkr baar by M PEETERS Jz KOLONIALE WERVING HANDOELTJ 200 by het aangaan van eene vrywillige vettintenis voor Ze faren en voor ingelfjtden by de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werketHken dietut by het aangaan van eene verbintenis om Itveejafen gedetacheerd te worden naar 008T INDIE Aanbreng geld Twintijf Gulden Hen melde zich aan TriltellUger en MHttiepllehtlgen me onbejiaald verlof by don Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwnk ol hg een der plaatseiyke of Garnizoens Comraandanten MUUtipHehtigen onder de Wapenen by bon onmiddeiyken Chef ADVEETMTfflTInTlle Couranten worden aangfeiiomen door het AilverteBlle Bureaii vaa A BUINkNAN ZOON De MA JOOR GARNIZ0EN8 COMMANDANT te Gonda zal op VRIJDAG den 26en AUGUSTUS e k des middags ten Iwaall ure te zonen bnreele aan de Varkensmarkt under nadere goedkeuring van den Minister van Staat Minister van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 80 000 KG Steenkolen 115 HL Goke 10 000 stuks lange Turven 800 korte 11 000 Vuurmakers of zooveel meer ol minder als zal biyken noodig te zgn gednrende het tydvak 1 October 1904 tot en met 30 September 1905 ten behoeve van de militaire gobonwen en inrichtingen te Gouda De voorwaarden van levering van 7 Juli 1896 VI afd no 72 met de wüzigingen van 26 Juti 1897 VI afd no 69 t n tegen den prijs van f 0 15 per exemplaar verkrögbaarbUdeFirmaido Gobr VAN CLEEFF te s Gravenhage Alleen de infchryver wiens pryzen voor U ijehttU leverivg het meest voordeelig zgn zal geacht worden voor de minste pryzen te hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen by den Ie Luitenant Kwartiermeester aan de Jerozalemstraat QouDi 13 Augustus 1904 De Majoor voornoemd A L BOONACKER Qrijs Haar lecn meerl De Nieuwe l ooiion doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend on zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals London P r ö s f S ï en f 1 50 per flacon Vorkrygbaar in de KOZENDAAL M 9 bg izattk Cal § Papier molen GOüüA Gasornamenten in alle styien Suprisc Pcndanls Kronota voor Salons Eetkamers Zitkamers Serreai ORNAMENTEN voor Wldkelverlichfing M M 7 LOON 4 Gasfitter Dubbelebnart B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlich t ings trtikelen BADEN GEI TSEBS KOOKPLATEN GAS FORNUIZEN OBnoemeiyka kdaie olaairita soort GASBALLON S GROOTE VOORRAAD 6EEIAILLEERDE eOfiDBREH giftvry uit de Kamper fabrieken BERE EN ZOON Eeaig idres roor liasgloeilicbt bdigdyeii Zenuwen Maaglijders vordt Bit orertniging als een werkelgka halp B den nood het boek anfaevolea Na ontvangst van adres per bri aartwoiJt d t boekje Iranco per poat ioegaioadan door BLOKFOEL S Boekh Saltbommel I Gonda Dnk vu A BRINKMAN t Zs Uulteulandsch Overzicht Aan het Telegraafagerttsch p wordt van gisteren uit Moekden geseind Een 92 tal burgers uit Port Arthur zgn met hun gezinnen hier aangekomen en deelde mede dat de Japanners gezegd hebben dat deze groep de laatste was aan welke zg zouden toettaan de belegerde vefcling te verlaten Kwamen er nug meer bchepen met vluchtelingen dun zouden zg in den giond worden gebt urd Zulk een Hchip werd genomen wnrde genummon zegt het in hot Uuiisch gestelde telegram Ked H van maften on zeilen untdaan en zou in open zee aan zichzelf overgelaten De houding van het garnizoen is bewunderenswaard derenswaardBurgers van de stad slaiten zich in grooten getale bg de troepen aan In den omtrek van Liao jang a het sedert verscheiden dagen volkomen rustig gebleven Zelfs geen vourpostcngevechten worden meer geleverd aeint de correspondent der Birajef ja Wjedumosli er zelfs als zgn eigen meenmg bijvoegende dat de vgnnd op alle punten terugtrekt Maar dit is niet alleen op zieU zelf onwaarschgnlgk het airgdt ook mot een ander bericht uit Liao jang vermeldende dut do Japansche vuorpgstüu uit Hoeiigmiao tsoe do Ktibsische voorposten hebben teiuggedreven en upgeiukt zgn naar Puiisi lie waar voortdurend gevochten wordt in het dal do Tut tse Ook liuuden de Jupun ners de stellingen bezet die zg ten uo teii van het Rubstbche hoofdkvvurtier op 31 Jnii en 1 Augustus veroverd hebben alleen in het zuiden zyn zg werkeloos gebleven zg bluun nog op 20 werst ten zuiden van An tBjansjan De Kussen verdiepen zich na tourlgk in gissingen over die plotselinge en onverwachte stuking in het opdringen der Japanners volgens den oen is het weder de oorzaak volgens den ander Port Arthur Wellicht moet men het wachten der Japanners bg Liao jang zoowel toeschrgven aan de onbegaanbaarheid der wegen als aan den lust om den besiissenden slag tegen Koeropatkin uit te stellen totdat Port Arthur gevallen is wat naar het oordeel der Japanners zeker geen week meer kan dnren Generaal Von Trotha meldt uit Hamakari dat de vyand na het gevecht van den elfde volkomen op de vlucht sloeg die weldra in paniek overging met achterlating van veel vee en have pn van een groot aantal Igken Een groote hoeveelheid vee werd buitgemaakt FEVtLLETOX t Hart is in orde zei de dokter De longen tijn in orde Geen enkel organisch gebrek I FÜip l friDk I maiik je niet ongerust Vooreerst ga je met dood Je hebt je overwerkt dat is de heele Mftk Het eenige geneesmiddel is rust Zoo lei de dokter in mijn kamer in den LondenKihen Tempte Hq was ontboden een hall uartjinadat ik mijn klerk had verschrikt door flau te Yallen Toor mijn lessenaar Om eoo kort mogelijk mijrelTen bij den lezer bekend te maken deel Ik hier mee dat ik e n jong rechtsgeleerde ben wien het goed gaat en dat ik geboortig ben n het eiland Jersey Rort 1 riep ik den dokter na Maar beste niend weet je wel dat bet nu voor mij de drukfte tijd is Riat ii voor müeen luidend roet ondergang En werken ging de dokter bedaard voort tn e n luidend et sUrven Mtt dexe woorden verliet me mijn geneeskundigt vriend Ummx ik wu bardackkig en ging oog Estorif vervolgde den vgand dien hg van uit het noorden omtrok en versloeg den 15en Augustus do Hererobenden die van Omoerumba terugtrokken De vgand leed zware verliezen Aan Duitsche zgde sneuvelden vgf man en werden 2 officieren er 5 man gewond Da strgd over het Concordaat wordt in Fraiikrgk met groote heftighüid voortgezet Wy deelden r eds mede dat niini iler Oombes in een in rview met een redueleur der jNeue freie Presau zich beslisl voor de opheffing van het Concordaat hoeft uitgesproken Do minister zeide vroeger geen voorstander van die opheffing te zyn geweest maar sedert de Paus uuidelgk heeft te kennen gegeven het Concordaat niet te beschouwen als een liberale overeenkomst tusschen Fraiikryk en deu Heiligen Stoel maar als een bewgs van genade als een toegevendheid van de zgde van het Vntie iai dat echter het recht heeft stoeds daarvan te mogen afwgken sedert dien tgd stuul bg Combes de overtuiging vast dat hel Concordaat niet kan behouden blgven Het denkbeeld der scheiding van kerk en btuut heelt groote voideringen gemaakt in Fiuiikrgk en stueds meer wint de overluigin veld Jut met hut Concordaat de staat aan handen en voeten gebonden aan do kerk is overgeleverd Cumbes houdt het ontwerp Briand voor een gebcliikten grondslag tot oplossing van de moeilgko in ie slio der sclieiding Mot eoiiige wgzigingen die tiet ontwerp op eeji broeder grondslag plaats n kan do Regeoring zich er volküm in mede vereenigen Het VaHcaan hoeft inmiddels weer een stap gedaan die naar toenadering schgnl te wgzen Do kardinaal Langéniuux heelt hevel ontvangen naar Rome te komen en de acten der zaak tegen de bisschoppen van Laval en Dgon te onderzoeken De Paus heeft den kardinaal tevens toegebtaan voer zgn rois do toestemming der Fransche regeering te vragen Dit is weder züoals do Italië doet uitkomijn een erkenning van het Concordaat Maar Combes laat zich nu niet meer paaien De verklaring ever de pauselgke opvatting van het Concordaat heeft bg hem den doorslag gegeven Het ontwerp Briand kan van den steun dor regeering verzekerd zgn Men meldt uit Rome aan de Gaulois dat de Pans de stukken betreffende de zaken der beide bisschoppen aan den aartsbisschop van Reims heeft gezonden kardinaal Lan dien eigen dag naar de gerechtsitting Een der advokaten in de saak waarin ik betrokken was wendde zich tot mij om inlichtingen Tot mijn groote ontsteltenis bemerkte ik dat ik mijn gedachten niet meer meester was dat leiten en cijfers een verwarden rondedans deden in mijn heriens Ik moest uit de xaat worden weggeleid 8 Anderen daags volgde ik den raad van mijn dokter en scheepte me in op de stoomboot die het eerst naar Ncw York voer Dat ik juist daarheen wou koers fetten had zijn reden Ëen bloedverwant van mijn moeder w s lang geleden uitgeweken naar de Vereenigde Suten en had daar als hcereboer goede zaken gedaan Hij had me in algemeene bewoordingen uitgenoodigd om hem te komen optoeken als ik ooit den Oceaan overstak De lange vacantie waartoe het geneeskundig advies me had veroordeeld kon meende ik bexwaarlijk aangenamer worden doorgebracht dan met een bezoek bij mijn bloedverwant en een kijkje is het overige van de reuzenrepubliek Te Nieuw Ycwk aangekomen hield ik me daar niet lang op maar vertrok weldra per spoortrein naar NGrwick Hoeve het verblijf van den heer Isaltc Meadowcroft mijn aanstaande gastheer Vindt men in de Vereen gde Staten vaak de verbevemte natuurtooneelen aan den anderen kant ontbreekt bet er evenmin aan landschappen zóó plat i6ó eentonig zóó onbeduidend als men ze ergens ter wereld kan aantreHeo Van deze laatste soort was de ctreck waarin de hoeve van mijn bloedverwant gelegen was Ik zag rood toen ik uit den ipoorwagcn lUpte bij het itation Uorwick gonieax met het vorzoek om hierover vun advies te dienon Het Heilig Oïficinm zou wachten op het antwoord van kardinaal Langenieai alvorens zyn vonnis uit te spreken Iiituasclien is de bisschop van Laval naar aanleiding van zyn laatste weigering om naar Rome te komtïli voorloopig van de itoofuning zyner bediening geschorst T De Romeinsciie corespondent van de Temps hei lt vernomen dat men op liet Vatikaan vt ilegen is met bisschop Le Noidez l ozo moet een zeer kraehligo boslislo houding hebben aangenomen ei ich niet bepaald hebbüii tot de verdediging maar oük van zgn kant aanvallend zyn opgt treden Van den aanvang af bad du bisscliop zich beklaagd dat de n gelen van het kanoniek recht niet op bem waren toegepast Hg herinnerde zyn rechters er aan dat hy geen schuldige maar een beklaagde was en n ot meer dan dat zoolang hel hem ton laste gelegde niet was bowezen De bisschop van Djjon wilde als grootwaardigheidsbe kl eder di T Kerk met nilo eer behandeld worden waarop hy aanspraak kan maken krachtniis zyn titel De bisschop verklaart zyn uonding aldus hg ontving eind April een uitnoodiging om naar Rome te komen en antwoordde 3 Myi of liHt goed was dat hg in Juni kwam Op die vraag had by geen antwoord onlva r eu en daarom bad liü zich niel tot plicht gorekond to komen D iariia kroeg hg oen dreigbrief in het lat jn dat by op straffe van Chorsing binnon 7 dagen ti Rome moo t zu n Dat was tegen de regelen van hot kanoniek ri cht Op deze wyze bedreigd met Htraffen stelde by do bVansohi regeefing in kennis met de bevelen oit Rome en door dit te doen bad hy geen norm van bet Ifeilig Olflciaui gesebonden Bisschop Le Nordez beweert dat by voor de rochlbank van hel Heilig Offtciam gedaagd bad moeten zyn door den Paus zelf Bovendien eiscbt de beklaagde geeateiyke thans oen regelmatige procedure mot getuigen k charge on k décharge en dit schynt de rechters eveneens in verlegenheid te brengen omdat do Fransche regeering de toebtemming moet geven voor sommige getuigen om naar Rome te komen Het booren bg rogatoire commissie heeft ook zgn bezwaren want dan zon een Fransche geeslelgke beklaed moeten worden met de panselgke jurisdictie en dat gaat ook niet volgens de wet De correspondent van de Temps meent zeker te weten dat bisschop Le Nordez niet van plan is te Rome zQn ontslag te vragen voor hot geval men dat van hem mocht en ik zei tot mijtelven Als genezing in mijn geval gelgk staat met verveling kon ik geen beter plaats hebben uitgekozen Zw dacht ik toen maar later ug tk in dat het de woorden waren van iemand ylens overijld oordeel zich den tijd niet gunde otta te bedanken wat al verrassingen tijd en toeval niet voor hem konden hebben weggelegd Ambrose de oudste toon van den heer Meadowcroft wachtte met een wagentjeop mijn aankomst aan het station In zijn uiterlgk was niets dat me een voorgevoel had kunnen geven van de vreemde en ontzettende gebeurtenissen die op mgn komst in de Morwick Hoeve zouden volgen K n knap gezond jonkman zooals er bij duizenden zijn iiak me de hand toe en zei Ah I mijnheer I frank 1 Hoe vaart u i Ik ben blij dat ik u t e SprinK maar in t wagende De knecht zal voor uw valies zorgen Met dezelfde soort van con ventte neele beleeldheid antwoordde ik Dank u Hoe gaat het bij u aan huis Kortom we reden naar de hoeve Aanvankelijk liep on $ gesprek over landbouw en veeteelt Ik moest bekennen dat ik daarin een vreemdelinit wat Ambrose zocht naar geschikter praaistif maar vond die met Toen gooide ik een balletje op en vroeg ot ik een ges hijcten tijd hadgekosen voor mijn bezoek Aanstonds verhelderde zich het domme bratnroode gezicht van den jonkman Ik had den spijker op zijn kop geslagen 01 riep hij fU had onfoogelijk een geschikter tgd kannen kiezen Nog nooit is het bijons zoo vro ijk geweest als nu eiscben In elk goval zon hg tiiUstel vragen en eerst terugkeeren nnar zgn bisdom Het 56o jaarverslag van den hoofdainbtonaar belast met de registratie van ge tooiten buwelgken en sterfgevallen Fngoland gedurende bet jaar 1902 is dozer dagen in drnk verschenen Hlgkens do gepubliceerde cgfora was do bevolking van Engeland einde 1902 gerilogen tot 32 997 628 personen van wie l 952 la l van Int mannolgk on 17 045 472 van het vrouwelgk geslacht Het aanttil huwolgken bedroeg in dut jaar 2 11 750 d w z dat hot percentage van hen die in bet buwolyk traden beliep Ken opmcrkelgk verschiftisel waa do veruiindering der hnwolgksinzogentfigen door do Kerk van Engeland terwgl daarentegen de buigerlgko buwelgken aanzienlgk zyn toegenomen Fvonals in vele andere tanden neemt ook in Engeland het aantal geboorten percentagewyzo berekend af In 1902 werden in Kngeland 940 509 kindeion geboren of 28 5 per KKH zielen Dit is ongeveer eenzelfde verhouding als in 1901 doch lager dun in 190 J Do gehoorton van kinderen van tmannciyk geslacht stonden tot die van t vrouwelgk geslacht als i 03H lot 1000 Do corro poiideorendo getallen ovor de laalstverloopen 10 jaar waren 1039 en 1000 Een zeer bengolyk vcr scbgnsel is do daling dor sto ftecgfois iedarende het jaar 1902 oveiludon in Engeland 535 338 personen ivnt voor alle loeftgden te amen genomen 16 2 por HKX uitmaakt Nog nimmer sedert 1837 het jaar waarin voor hot oorst in Kngoliiud van staatswege tot de registratie van geboorten en sterfgevallen werd overgegaan was het sterftecgfer zoo K ig In 1894 dat tot dusver het gunstigste sterfteoyfer biid aan te wg eu bedroeg de verboudiiig Hi G per 1000 zielen Het bozoek van Keizer Franz loseph aan koning Edward die te MariOnbad do baden gebruikt heeft zich gekenmerkt door groette hartelgkhold De Britsche monarch was zgn hoogen bezoeker gaan afhalen aan bot station on reed roet hem naar zgn hotel Beide vorsten die do veldmaarscbalk oniformen vnn elkanders legers droegen werden door de bevolking harteiyk toegejuicht Van het bótel begaf kei er Franz Joseph zich naar de villa Laginstand waar de Koning van Engeland hem kwam bezoeken en vervolgens verschillende delegaties werden Jlcbt u misschien bezoeker in hun Dat eigentijk niet maar een nieuw lid van de familie is bij ons kuinen inwonen Een nieuw lid van de familie Mag tk vragen wie dat is Ambrose dacht na eer hij antwoordde Hij raakte iijn paard aan met de zweep keek me aan met udige chroomvalligheid en viel toen met de deur in I huia t Ia het mooiste meisje fOijnltnr dat u je denken kan Zo3 800 1 Een vriendinnetje van uw custer misschien t Een vriendinnetje Wel neen I tlü ons nichtje Naomi Colebrook Kr schoot me iels van te binnen dal een jongere tmter van Isadc Meadowcroft l ing gele k n getrouwd was met een Amerikaanach koopman en voor jaren was overleden een eenig kind achterlatende Nu hoorde ik van Ambrose dat do vader insgelijks gestorven w Op zijn stcribed had hij de opvoeding van zijn hutpelooee dochter opgedr igen aan de nedelüdende lorg van d © bloedverwanten z ntr vrouw te Morwick Ja gioR Ambrose voort t was m t Naomi s vader twaalt ambachten en dertien onKchikken Hij zijn dood mijnheer liet h op zijn best genoeg na oitt hem te begraven Voordat ijn dochter bij ont Ki i zat m n oude heer er nog al mee in hoe t gaan zou met dat Atnerikaansche nichtje