Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1904

Zaterdag SO Atigiisdis 1004 i o 9400 438te Jaargang fiOiiBSCHE mum en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telrriHin a M ADVEIITENTIEN worden gephatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel mt er 10 Centen Gr H te letters worden Iterekend naar plaaüsruiinte Inzending van Adveitenliën ot 1 uur des midd üe Uitgave ilezor Courant geschiedt dagelijks met uitz n leiing van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 Iranro per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F ü il N T E N IfeW Telephoonliet Qoucla AbannemeDt I 40 per jaar vour petee len büwpn e n kring ran K M 1 gelegen Aanl en omlerlioiid gratiH Het net i aangedaten aan het Rjjlu Intercommnnsalbnreaa Op 1 Ang 1904 142 rerkregen aaosluitingen untracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnr an ACHTKR UK VI8 HMAHK I ËilSSEFOTTANTM cu wurilt vcnoekl on l aKIIk Ic Ictim VIT NR Maouu Tiir M lUVKNSWAAY ZONE O dlHOBMM ücM TB EKEN word n afgaln rerd iii rerugelde pakjeivanp ftr n een half en een Ned one met Termeldiufi ran Nommer er ll ryi Toorzien rau nerenlIaaDi Marlr rolgeni d Wet gadepo rneerd Zieb tot de lutToeriotr ran getenle orden aHoberalande j c niji Toorbeon J BKËKBAAKT Lr Ti iiitn in de KragerUan HEERENHUIZEN met TUIN 8 Kaaiern rnlrao Warande Kenken en Kelder voi üien vin Oa en Waterleiding Direct te anv ardcn Te bevragen TURKMABKT H 25H Wie tuier ji wiL la KcbtA ElUl CsCtV tH Dtrw $vn nwiim n Mtald D na volu projffiémingen io den uuuM gekomen ui ilu Jw naaui dei iiltvludare Dr Miohaeila remardigd p i bealf aacbinee id hot wenldberMnda ótabbllaaemeiit T n Gebia BtoUwwok I Kanten tlMht J pTI21el2 LeIl Bikel Cacao la vlirkantSD bniaeii Da EiktJ Cacao met n lk gekookt eat tanftenaina getonrfi drank voor da lOkacli gebruik een k i th lap li vant pifder voor een kop rhooolata Ala f f naoi kr rbhKe drank bij gtval an dwnheo ilx ta nel witoi t brulkeii Varkrügbaar bt o voomaanala B 4JIApothtkan en f TT55 90 a O si IM Oeneraalvwitgniwoordlgar roor IMar luftin attenklMft imiiterdBm Katvciatrad lOS I = S O O s TIKNDEWEG 59 bericht de ont aDg t van eene prachtige collectie itAltdtüliPEN Maali è l iiii en Piasfi lampeD kngl ntaarns BDISBODDEUJKB ARTIKELEN Email Koper ALBOID Vtmikk Britt nnia Hetaal ENZ ENZ g e eiteeteb adres voor alle soorten S UOENW UtK als het Mbraknlsdi Sdites es Ikneannijaiijn KLbIWEü E30 tegenover 4e Kleivregtteeg Aai lii velcnd C SMITS AHe reparatitn en aaageneten werk He 4 tatll4 iide groole HEKGEL08CHE VERLOTING Trekt Zaterdag 10 September 1904 in het openbaar ie Hengelo ti in het Hotel de Carper van d n Heer V li WIÏTK Op ie l re 30 loten 1 prij ïJ J prijzen HOOFDPRIJS 12500 G ld ixL Ccxi tsLXxteaa ie prij 1500 iulden in Contanten 3e prijs 1000 iulden in Contanten 4e prijs 500 iuMen in contanten Voorts Pnorden Koafén Vark na Schapen Hfjwieten ytutimarhineit 3i0ubelt n liuinhtrndeiifhe ArWnfen en enn Prijs per l ot f 0 50 p p f 0 56 Verkrlgbaar bü D J JAKSKH a Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bi I HïtS BISSCHOP Sigarunb Dubbele Baart B 12 ALBs JONQENEKL Ooslhaven B 78 B L BAAMTROP Lange Groenendaal I 123 JOH db BOEK Lx Hazerswoude Dorp Directe en finale jerdelging binnen uur in de grootste stallen van Vtirgen Maggen MaiUu Mieren Vlooien Rapsen Oorwormen Torren Pisgebedden Het remigen van lois bg Rondvee Schaap Varken Haisdieren Hoendor Hoenderhokken Vogel Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere aciitboomen en Broeikaaten en nog meer dat genoemd is Dit poeder ii gedeponeerd versch onschadelyk gearig niet hinderlijk de gebroiksannwo ng ge t inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen HftohlDMl Spaitje mot e6D gevulde BUS f l ftO per tel Aftonderlijke RUS f O iO Een 8FUITJK f O ftO Ken Klutiokeo Spuitjef O i Groote DOOZBN 60 en SO cent Pakjea U oe t o wng t n OTicliailelyk Zuivering vet ür i Iit en ii omt ilHdü ijk do pijn wiïg ieneettonfeilttaar Ilo brand oruton Ooit onfoilbaar up het vol tugoii bmud n Iiotd lEhtTartitigli ui amigcffiiclits enandöre lichttflmarovoti en wondeii trakhiid en ttokmiingen by variwunngi n wmtorhandon en voeten by achurft dauwworm Bij brantU eu aaij maar door direct hiermede te amerttn voorkomt meu bloedvergiftiging vn koud vuur 1 et per doos A stuka 60 ceut groote dooa 100 grun O n aU Na ontvangst vhh poatwisaol a 40 cent of a poatugelt a f wiit wonlt j een wonden en venwenngen verTegen toinunding van poat mooBtenlooi Zuivenngtvot van 100 gram w ht het vel nu t allaon segeta k f oenlnfpoitwuuwl toegomoden S lilemo dooajea S oeat t h cent liooger dan de irija Alloi met gebruikBAanw stiig aanbevelingen wordt hel verlangde per post on atteiteo pakket door het gobeele Hyk voreondcQ Per half 1 of meer Kilo i ia do poeder miiirter in pnj Ook verkrUgb ar blJ A DROST Korte Tiendeweg D 4 tl ftlgènM ifi mi ii i i ii f i iwvnrtFwiwfni PRAEPARATEN VAr OfliInO I arA hA H mMtlu Mbtifeenvflrft rlE nd KniA WIjNte nlwak e UllHf t m VWII owri blj Vintiereti aU volwa Mion gebrtk aar Mtlutt ilechlc tpUntrUrlnc HnuwllooHrilS vwUwklin n l kw of krt nlied koon bi h r ttv le i OUlNA LAROCWt rERRUOUntUX m hti l iijondw wg n Blot l etir k Blertfucht kwileii van Krl ieh i VmUi V kriJt r m fl coii 1 90 en L f iL l af ttn o l m TWH ktnd i tn naam an smaak vo irattKct al Bel ik L IIVCl y aV V 1 itiul ran iwakktnenkllflrachtlgtCMtellenieerunlabe vilt AU fMMkrulifTkt drsnk 1 u ttoocnlMcn Jer piJivcrt rlQj organen en dtarrhia ook ï r mlij ll k ftil per b t Kfr fVlO 1 H ff 0 0 4 H Kgi 0 60 Melksuiker fT Ti o is Chamlaob aulvirt Jgar A e kvwio I StfttrtféÏAn t t ken ecner hitUa Cicarattc ii vtddoMde ter botru ► lallinia V l CAICIlC il rf j hrvtfMt aanvalUn van Aatbma etc In P iIóo ft O ÖÖ TamarinHp RnnhnnQ uw tofoatiep t i eii ver toi piof Aam b len Mlf ralna Conj ilio r Tamarlluk Bondona vnii KKAF l rUE Iitt ki d baiaarl yk It mml aangenaam ia Pnjapfr rtoo a O OOeti 0 80 Calmlatr Dtac4S11cac aU aioawi wkeod at het BE8TB huumildct jainiiaK r aaUllCa Hoen vvkouaiuM u K artn fcei u een Biymoploaa nd en versacbtend middel by ultneflieodlMdd uitaluitend fn P llMt hje tcrkrijnliaM Friii 0 80 l Cr flc b je n H nm aaacnuaa HOUI l lalat ft r r rr KKAF ITUEN H01 M l l n njl dl KRAEPFLIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST y j oor kiniienu daar da vorm WAARSCHUWING H H VËBBRUIK£R8 VAN T MKRK VUB JIENBVa NIGHTCAP orden dringenda vertochl met het oog op voorkomende vervalschingen ich te overtuigen ot behalve de handteekening op t etiket ook de naam SCIIIKU M in de kurk gebrand en het i oode lak op de kurk voorzien is van nevenstna nd stempel JVattrtMtouM nanutttk ai gtreehtetyk vervolgd word n Verkiesbaar by M PEETKR8 Jz ALVMTEKTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureap vai k BHIMRMAIV di ZOON Iieon Cbijs Haar moer De MenHc IohIuh dütt de grgie hiirin binnen enkoio dagen vordwjjnen ni aakt liit baar glanzend en lacbt belet het oilvjiirn eii neemt de pelletjee van Let hoofd weg Kischt op den bals touitou P r g t H J en I SO per gaeon Verkrggbaar in de ROZENDAAL M 9 bj zattk Cai § Papier molen JOIJUA Gasornamenten in alle stylen Supriso I endaiils Hroiicn voor Balonn Eetkamers Zitkamers Herres ÜRNAMENTRN voor Winkelverlicbtiiig M Ma V LOON Gasfitter Dobbelebnort B 3 Telefnr 117 SPEdAAI MAtnZMN VAN l ertichlings Irlikelen BAOE N iEUSKK S KOOKPi ATE V CA S FORNUIZEN Onnoemeiyke kenze nieuwbte sourt ASBALLON S GROOTE VOORRAAD eEËHAILLËEBDË GOEDEREN giltvrg uit de Kiiuipcr Inbriekcn BERK EN ZOON Verkrijgbaar in deaselji n Hl ds 7li rt en i l ütt bó H H Apothekers en Drogisten Lel op hel merk AXKBltt F AD KICHTËR Co Rotterdam Te Goud bü C LUitEE Apotheker Markt en bj WOLFF Co AVosthaven 198 Eenig adres vüor li isi liieilicbl lieniioiliijiiyeii Kleaw oBovertroflen rof Dr l iebora welUelcoud iUlW EKACST UIZIB Allee acht nat Kabriekauark tot Tovrtdorende radicale en tekera geoezing ran alle aelfa de maeat hardnekkige eenuw ulekten vooral ootataan door afdwalingen opjeogdigLoiaeftijd otale genezing ao elke iwakte Blaak tiicbt tJenaDwdheid Hootdpgn j Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte spgivertering Oorermogan I Impotans Pi tione ens TiW Ivoeriga proapactonan Irriiaror TeHk 11 1 1 1 dubbala Oaach n 6 lOentnul Dap t Matih r d Veüta Zaltbovma Dcptts M CMbui k Co Bottardaia 1 H ppol VGraTCnhaga HfelmmaDi da Jong J Oaa BottèrdiM W lf k k noiida oa bi alle droipst Zenuw pn JMaaglijders ordt ait overtniging ala aan weikelgka hnlp n den nood het bo k aanberolen Na ontTangit ran adreaper briefkaart or it dit boekje franco per poet toegezonden door BLOKPOBL S BoeUt Zaltbommel aoada Drnk tu A BRINKMAN A Zm KË ISGËVIXG iKRICUTINOitN WEI KE UEVAAR SCHADE Of HINDBR IvUNNEN VEttUORZAKEM BURüKMEESTRR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de ant 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgemecne kennis dat op de Secretarie ter viaie is gelegd een verzoek met bijlaiten van J Hoo jenitoorn te Gouda om vergunning lut het i Uat en van een gasmotor van a F K II zijne timnicriaan werkplaatfc lot het in beweging brengen van een lintzaijj tlraalbank en slijpüteen in het perccl gelegen aan de Wilhelmina traat i k M Nü 68 Kaïhslraal bekend Sectie C No 1018 Dat op Vrijdag den 2 Sej trinber 1904 des na muhiagsten i l me op het Raadhuis gelegenheid IS 0111 bezwaren tegen de gevraagde vergunning tn te brengen en lat gedurende Une dagen vöör dien dag op de SecreUne der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 19 Augustus 1904 Uurgemeester en Wethouders v ornoemd R 1 MARTENS De Secretaris BROUWER Bultunlandscti Overziclii De sponning over het lot van Port Arthur bliilt aiiiihondcn en er is geen eukol bericht omtrent wat daar geschiedt Hel stoomscliip l ecima dut te Tsjitoe ia aiingokomoii heelt menschen aan boord die de beschieting vnn nit Iluiljesbnai hebben g 2ien maar zg vertellen slechts dat bet vuren nit de Jupansclie knnoniien duurde vun middernacht lot den ochtend eu niet werd beantwooil door de Knssen Van verre gozicn is hei nl of een groot deel van do stud in brand Ktaat Ue bavenuitgang wordt bewankt door vyf Japanschc oorlogsschepen Men vreest dat Port Arthur gebrek krggt a in mnnitie Uit den omtrek van Liaojitug is al even weinig nieuws Oeneraal Koeropalkip seint dat er geen verandering is De regens houden aan Alleen worden de Tsjoengoezcn steeds bedrgviger De Daily Mail beweert dat den laen Augustus de iapanners een aanval begonnen die waarschgnlijk zou geleid hebben tot een algemeenen veldslag ware het niet dat de zware regens de beveltiebbers genoodzaakt hadden de operaties te slaken Na een onderzoek van de Russische schepen te Sjanhai door den hoofdiogeniear van FEVILLETOX U weet we sijn Engelscben en al wonen we in de Vereenigde SutcD houden we ons in alles aan onze Engelsche reden en leefwijs Ik kan u rerzekeren dat we in t algemeen een hekel hebben aan Amenkaan che vrouwen Maar toen Naomi xich vertoond h id mijnhetr waren wij dadelijk allemaat om het har Ibt met r ingenomen Dat ia eerit een meisje I Wil u wti gelooven dat ze dadelijk bij ons thuis was en lich nuttig Hwakte in de boerderij voordat er een week waa verloopen Ze is na nog geen twee maanden bij ons en t jch begrijpen we niet hoe we t vroeger ooit deden zdnder haar Nq Ambrote eenmaal aan t praten was over Naomi Cotebrook wist hij van geen uitscheiden Erw s niet veel doorzicht voor noodig om Ie OKnerteB dat k diepen indruk op hem had gewaakt l Wat ot lijn geestdrift aanstekelijk wts maai ik voelde een toenemende belangstelling i n w s recht benieuwd om haar te toen we bq hei vaUen Tan den avond voor hA tan Monrick Hoew itilhkWen den douanedienst heelt de Taotai besloten aan de Oroaovoi en de Askold Ie vergunnen te Sjanghai te bljjven tot 23 Augustus Dan zullen ze binnen 24 nur moeten vertrekken of ontwapend worden Et worden hier Cbineesche oorlogsschepen verwacht Do consul generaal van Japan deelde dun Taotai mede dal een vloot in aantocht was om de Grosovoi en de Askold buit te maken tenzg de eUchen der lapansehe re geering De inipectcu van den douanedienst meldt dut do Russibclio schepen onzcewnardig zgn Üe herstellingen aun de Grusavoi kunnen in tien dagen gereed zgn het is echter niet met okerheid ta zeggen wanneer d i As kold gereed kan zgn Men muakt zich hior niet ongeinst hoewel do toestand gespannen is De consul zgn vust besloten de onzgdighcid vun do haven te handhaven Het lapansehe gezantschnp te Peking spreekt het buricht teg n dnt met bolrokking tot het vorblgf van de Russische oorlogsschepen te Kiaots au f en te Sjanglini een nltimiilum gezonden zon zgn aan Chinn t e zaak zal langs vriendschuppelgken weg worden iifgodaan Een beslissing is echter nog niet genomen De leden vun het ministerie van buitenland che zaken beruudslngcn gedurig met de gezanten van Rusland Tii iun Frankigk on Duilschlund Do Tujo oen Japansch tydschrift bevat een artikel vun dr Kunjiri Tonoezoe hoogleeruar aan de hoogeschool to Tokio waarin de eischen worden opgenoemd die Japan uls het overwint zal mooted stellen Ie overgaaf van den Oost Chineescben spoorweg 2e teioggaaf van Mandsjoerge aan China en openstelling van het gcheele land voor den bnitenlandschen handel Volgens dr Kanjiri zon Japan do werkelgke meester van Mandsjooröe xgn en China slechts in nuam suzerein 3e onmiddellgke afstand aan Japan van PortArthur Dalni en een stuk van Liau toog Rusland hoeft Port Arthur in pacht voor 99 jaren Japan zon in zgn plaats treden 4e afstand van Sakalien door Japan 30 jaar geleden aan Rnsland afgeataan in rail voor de Koerillen 5o afstand door Rusland aan Japan van heel OostSiberië tot het Baikal meer waar n Zoodra ik in het huis was aangekomen werd ik voorgesteld aan den ouden heer Meadowcrofl Hij zat in zijn leuningstoel waaraan hij door chronisch rheumatisme voor goed gekluisterd was Hij ontving roe vriendelijk maar op een manier die van atmatting scheen te getuigen Z jn eenige ongehuwde dochter hij was sedert lang weduwnaar was bezig hem te verplegen t Was een vrouw van raid lbaren leeftijd met een zwaarmoedig voorkomen zonder eenige aantrekkelijkheid een van die menschen die de verplichting om te leven niet zonder protest schijnen te hebben aan vaard als een last dien ze nimmer zouden hebben op zich genomen had men ze miar eerst gerand pleegd Mijn onderhoud met vader en dochter was kort en stijf waarop tk naar boven werd geleid om niijn valies uitlepakken in de vuor mij bestemde kamer t Souper had de dochter cerfat gezegd zal om negen uur zijn mgnheer En ze had die woorden uitgesproken op een toon als ware het avondeten een soort van dagehjksche beleediging door de mannen bedreven eu door de vrouwen geduld Tiien ik met den knecht naar boren ging was rk ni et bijzonder voldaan over de eerste kennismaking op de hoeve Geen Naotnt en geen romantiek tot aog toel Mijn kamertje was zindeUjk al te zindelüt Dl werd er akelig van dat er nergens een enkel itofie ol smetje te ontdekken viel Bijbel en gebedeoDoek vormden de ganscbe bibliotheek Het venster ug nit t lombere dediU gedeeltelijk door de Japanners de rgko Siberische goudmgneo in hun bezit krjjgen 6 oorlogsschutticg van tenminste eon milliard roebols twee milliard guldens waarvoor Siberië ten westen van hel Baikal meer als onderpand moet worden bezot Indien het Petit Bleu waaraan wg dit uittreksel van dr Kanjin s artikel ontleunen het jnist heeft beiverkt en begrepen wal wjj iiaast niet kunnen gelooven moet men erkennen dut de Japanners nogal hul een eu ander overvragen Het Uushiselie prolei t aun do mogendheden over de quuestie van du Retchitehiy zul het gevolg hebbeu dut een ondurzouk wordt ingesteld De groote niogendliodun zlin overeengekomen om vun hun consuls rapporten over hot voorv il Ie vragen en zoo uil dio rapporten bigken mocht dut de voorstelling in do Ilussikcho nota gogovon juiit is en het inlurnutionalu recht geschundes is dan zullen du mogundhedcn bg den Mikado stappen doon om herstel van het begane onreclit te verkrggen Meer kun R Uad voor het ougeiihlik niet verlangen De tel grammen gisteren nit Shunghai ontvangen geven een verklaring voor hot optreden van den Japunschun zeeotllcier al llAti zgn handelwijze niet worden veruntschnldtgd Hot Upt dat do Ohincesche autorilaiten door hel volkomen gobrek ann doortastendheid door hun manier van schipperen en de geit en do kool te willen sparen do oniniddellgko oorzaak vun liet gehcurdu geworden zijn Dezelfde zonderling linndulwg e uls te Tsjifoe wordt tliuns weder te Sjanghai opgemerkt Waar de Duitsclie Rcguering tegenover du schepen dio in de baai vun Kiautsjau de vlucht zochten eenvoudig maar doorluklend de qnaestie herft opgelost door de ontwapening te bevelen en de linssisclie vlaggen In bewaring te nemen daar is de 1 uotai van Sjunghui besluiteloos en hot hineoscho departement van buitenlandsche zaken met minder Eerst wordt bevel gegeven dat de Askold en de jrosowoi zullen worden onbewapend j en wanneer de Russische consul zich daartegen verzet wordt dit bevel weer ingetrokken en vervnugen door do vetgunning dat de beide schepen tgd zullen krggen om te kalefateren De Rass schrijft een fel artikel over het ontwapenen der Rusiiscbe schepen En bet blad verkondigt de stelling dat oorlog I voerende schepen do neutrale haven eerst ontgonnen vlakte die zich eindelooï ver scheen uittestrekken Bovenaan liet l dikant was een stuk papier bevestigd waarop een bijbelsche vervloeking in versierde zwarte en roode letters te lezen stond t Was of ik ne bevond in de neerdrukkende tegenwoordigheid van miss Meadowcroft En het duurde nog zoo hang eer het avondeten daar zou iijn t Scheen me toe dat er geen doorkomen was aan den tusichentijd Ik suk de kaarsen op en haalde uit mijn valies wat ik stellig geloof dat de eerste Frnnsche roman was die ooit binnen de Morwirk Hoeve gezien was t Was een dei wegilcc ide verhalen vm den oaden Dtimas en nauwelijks waren er vijl minuten vefloopen of mijn ongezellige knincr scheen zich te vullen met het aangenaamste Fransche gezel scliap Uit die liefelijke denkbeeldige wereld werd ik eerst los gerukt door een nijdig gesche Ik keek op mijn horloge twas negen uut Ambrose wachte me onder aan de trap en ees me den weg naar het vertrek waar het avondeten ons wachtte I e roUioel van den ouden heer stond aan het boveneind def t itel en aan zijn rechterhand zat zijn diichier die mij met spookachuge plechtigheid wenkte dat ik den opengelaten zetel aan vaders linkerhand zou bekleeden Silaa de tweede zoon kwam binnen en werd door zijn broeder aau mij voorgesteld Tusschen die twee broeders bestond een tredende gelijkenis hoewel Ambrose wat grooter en knapper was dan Stla Beiden kwamen mij voor mannen te zijo wier hoedanigheden zoowel ten kwade als ten goeile nog op tijd en gelegenheid moesten waditen om zidi te ontwÜLkelen hoeven te vorlulen vier en twintig uur nadat de herstellingen en proviuiidocring der oorlagss open is volbracht en dat ontwapening niet kan gevraagd worden zoolang aan do herstellingen gearbeid woidt Deze voorstelling is oohter volkomen in strijd met do algeiueeo geldende regels van het oorlogsrecht Ziioals bigkt nit wat J l C Den Beer Pourtngael op pug 4öü vuii ziJn werk Het Oorlogsiechl sclirgtl Do Htuat die nililniro hulp verleent schendt zgnu nontr ilituitKplichteii Hg behoort bovendien zooveel mugulgk te waken dut die hulp door de ingezetenen ivordt vorleond Reparatiën ann oor ogmnateiieel b v aan de pantsering behooren niet tot die welko krachtens hel asylrerlit werden toegelaten Do Hu s beioept zich oohler op de Ijondoii liiizetie van 11 Febr welko opvuttuig ook door do Ver Staten wordt gedeeld Maar ilupan zich blikbaar niet veel storende aan oorlogsregelen of do Interpretatie daarvan hoeft een eskader naar Sjanghai gezonden om evenals Tromp voor Duins dn Askold en Gro ovoi naar buiten te nooden Komiin 10 niet dan zal dit eskader do Cbinecsche autoriteiten wol weten te dwingen do twee Russische bodems te onlw ipepen Do Prnlslsoke politie heelt te Stolp eeti mun auiiglihonden dien men niet thuis kan biengen o iidat bg alle intichtiiigen over zichzell weigert Men beeft hem toon uitgekleed om byzoiiduro kentookoiiun te ontdekken on zag dut hg van onderen tut bpven gotatoellrd was Op dtin linker benedenurm bevinden zich do woorden l io Wuclit urn Kliein daarboven staat een Uermania mot een zwaard in do rechter en liet schild met don udoluur in do linker band Boven het linker handgewricht M een armband met ster ln ebclen en op den rochtor bovenarm een zeemeermin De rechter benodenarm is versierd niut oen kroon mot twee vuandela en twee munsflguren die olk een glas vasthoadeii DuarlOHsehen leest men Dein Wohlsein A K IH73 Onder bel rechter haiidgewilcbl prijkt wcor een armband met ster op do rechter hand een anker en op do rocbtcr dg een balletdanseres Do stumper zou In een kijkspclletjo geld kannen verdienen Do hooldambtenuren Van het Amerikaansche Immigratie departement hebban oenige moeite gehad om inzake het gevul Mnybrick tot 0011 beslissing to komen Men kent do Nü niaala opende zirh de l ur en ren nieuw lid v n den tarmliekring tr id binnen en trok onweerstaanbaar niiin aandacht t Was een k ein uitgedroogd man buitengewoon bleek voor iemand dte Eijn leven do irbracht op het land Ook tn andere opticbten was ztjn voorkomen opmerkelijk iJij droeg een dikken zwarten baard met kneveli bewel destijds in de Verecnigde Siaicn bijna iedereen zich schoor aiu onrustige sfJiiiterende bruine oogen maakten op mij den indruk dat er in zijn deQkvermogen iets niet geheti in orde waa Tot dien indruk gavtn noch zijn woorden noch zi n geilraguigen aanleiding zouver ik bcsiJenrilc maar er was in die oogen let dat me deed denken ilat hij in buitengewone oiintnniljghrden tot buitengewone hartstochtelijkheid of dwaasheid in staat wa De oude heer Meadowrroft die totduwergern woord had gesproken stelde me len nieuw aangekomene voor met een loenschen blik op zijnzonen die iets had van uittarting een b ik die cooala ik tot mijn teclwezen upmerktej door detwee jon lieden op dezelfde onaangenatite wijzeweid beantwoord Filip Lelrankt lei de oihle heer dat is mijnheer Jago mijn oplichter John Jago 1 dit is mijii verre bloedverwant mijnheer l frank Met zün gezondheid u het niet goed en hij is uit Engeland hierheen gekomrn om rutt enverande ring van lucht te hebben Mijpheer Ja o is een Amerikaan FUip Ik hoop dat je geen voorow deel hebt tegen Amerikaifen 1x4 me een plezier jago en ga naast y heer Letrank zitten om kennis nuA hem te nakln tf ardt vervalt i