Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1904

i £ F ffi i i j am r if H K qaaostle Mevr Maybrielt een Amerikun scbe die getnmwd wns met een Knifliichman werd jaren geleden op de twacholdiging baar echtgenoot door vergilt om het leTen t hebben gebracht ter dood veroordeeld welk vonnU echter later werd gewijzigd in levendange gevangenisiitral Vooral in Amerika wekte deatyds deze reronrdeeling groote erontwaardiging daar men nwïr Maybrick onwholdig achtte Geen wonder dan ook dat deze laatate toen z enkele maanden geleden tot belooning voor baar goed gedrag in gevangen op vrije voeten werd geatetd het plan opvatte om naar baar geboorteland terug te keeren Haar zonden de beeren van bet Immigratie departement baar wel toelaten Immers z valt onder de verbodibepalingen der Ongewenschtevreemdeliugenwet daar zg een ontalagen gevangene is Dit zon dan ook een beleUel zijn wanneer zll vreemdelinge on geen burgere der Veraenigde Staten ware Haar de Amerikaaoacbe Mtoriteiten hebben er nu dit op gevonden dat zij door haar hnwelijk mei een KngelscbJBUM haar nenlralitelt niet heeft verloren en er alzoo aan haar toelating op Amerikianichen bodem nieta in den weg iitaat Het b icht dat de qaaoiitie tnaachen Tarki e en de Vnreenigde Htaten die aanleiding gal tot bet zenden van bet eakador mar Smyrna waa geëindigd achijnt wat voorbarig te ztin geweeat Het oakader m nor niet vertrokken en de gezant der Vercenigde Staten heelt eer nieuwe nota aan de Porte overliandigd Want de Turksche regeering il in haar oude kwaal vervullen en neemt Bet de eene hand terug wat zy met de tpdere geelt In bet jaar 1902 werd bepaald dat Bcholao kerken en hospitalen in Turkye onder t 8cberming van Kuropeescbe mogendheden opgericht zouden worden erkend zells zoo Toor die oprichting niot vooral de goedkearing dor Porte waa vorkregen De Vereenigde Staten eiichten dtezellde rechten voor hunne inttellingen doch de Sultan verzette zich daartegen voornameiyk omdat die elscb de Ameriltannsche scholen in Armoniti gold De Sultan heelt nog in hot byionder het land Un het Robert College te Konstantinopel ook een Amerikaanscbe stichting waarin vele jonge Bulgaren werden opgevoed die later yverig streden voor de bevrgding van hun vaderland En van de ArmeniSrs heelt Abdoei Hamid nog grooter alkeer dan van de Huigaren Hy wil nu voorkomen dat de Armeniërs onder de leiding van Amerikaaniclio onderwyiera te knap wordenj want al wordt in die scholen niet het gebruik van dynamiet en dolk geleerd een vjryheidlievendo gent i van elk ondorwy bot gevolg en voor V jiwidHliolde is do Sultan nu eenmaal heelemaal ongovoelig Onder den Indruk van het vlootbezoek te Smyrna had de Porte thans de erkenning dw rlolr n goedgekeurd maar h t bleek dat ia ji kuiieriyke Iradé de beperking was opgenomen dat alleen de scholen erkend lodden worden waarvoor reeds vroeger een terman was uit vaar4igd Deze beperking kan de Ameril nsche Kegeering niet toestaan en vand r de nieuwe nota eerglster door den gezant der Vereenigde Staten aan de Porte overhandigd Verspreide Berichten KUKKKUK Te Limoges la een congres gehoi den Tan handeisbedienden waarin o a moties werden aangenomen ten gunste van een wekoiykschen rustdag van oen belastingbelflog van patroons dit buitenlanders in dienst hebben en van de geiykmnking der alarisaen OosTUiujK iioüotun Een zonderling bericht wordt over Weenen uit Taraopol aan het ilerl Tagebl ge aeind Een Russisch kapitein en 25 Russische oldaten trokken nvei de Üoster ryksche grens en kwamen te Tarnopol wAur de kapitein ieder man 2U roehels ter hand stelde voor de aanschalflng van borgorkleeren Uc Russische nnllormes werden teruggezonden De otflcier en de soldaten reisden aar liemberg Italik I Een grensconflict Vipenjagers hebben by Tonezza vier Oostenrljkache olflcieren en twee ODdarolflclercn gearreatetrd Het boricbt zoo seint de Romeinsche cor respondent von het Borl Tngeiil dat mot het oog op de aanslaande heaglyke gebeurtenis in de koninklgke lamilio de Italiaanache bisschoppen van kardinaal Hery del Val de opdraODt hebben gekregen zich ingev lvan geboorte van een prins van elke godsdienstige plechtigheid te onthouden indien dit kind Am titel van rins van BoBe wordt verleend wordt bevestigd Olficiens wor dt echtst thana verzekerd dat een troos fpni m d n titel zou toegekend warden tod prins nn Piemoct t Bruin Te Batcelona wordt in den laataten tgd krachtig propaganda gemaakt door de anarchisten De politie heelt dientcngevolg eeoige huiszoekingen gedaan en den onvermoeiden agitator IjeopoUo Bonalalla in hechtenis genomen Makokko Uit Oran wordt bericht dat 500 Marokkanen op H dezer hg Falti in znideiyk Oran Ken detachement ter sterkte van 200 man is naar ITaiti gezonden BINNENLAND De heer K Hulman Mackay tcbrglt aai 1 de Times dat zoo iemand van minder I gezag dan de lieer Henricker Heaten over 1 do gebeurtenissen in Atjeh geschreven had 1 zyn briel onopgemerkt zon zyn gebleven I Zooals du zaak nu staat scbrijlt de heer I Mackay gelool ik dat ieder onbevooroor I deeld Kngi lschman den briel zal bescboiiwen 1 als een nuodeloozo buloediging van een be 1 vricndu natie en als een ongegronde blaum 1 geworpen op den Nederlandscben militaire dienst 1 Naar de raeening van den beer Mackay 1 moet ieder die iets weet van bet karakter 1 der Noderlandsche regeering en der olfl 1 ciorcn van het Noderlandsche leger voor d I beschuldigingen van den hoer Heaton d 1 icbunders ophalen Dat sommige personen I voordeel trekken uit een toestand van oorlug 1 is niet moer dan natuuriyk maar te beweren I dat do Britsche of de Noderlandsche regee 1 ring tinder rerschillende ministeri n nu een 1 liberalen dan conservatieven een langen e 1 kostbaren oorlog zon voortzetten ten geriev 1 van dia personen verraadt onkunde en zwartgalligheid De schryver gaat dan even don toestand 1 na Btipt aan dat de laatste pretendent 1 sultan zijn onderwerping heelt aangeboden en een jaarlgksch pensioon van do Regeering ontvangt onder wier toezicht hy staat en dat de voornaamste leiders van den opstand zich onderworpen hebben en geza meiiiyk werken tot herstel van orde en rus Hy herinnert ook dat de Nederlanders thans groote moeiiykbeden hebben te overwinnen om de uiteengelegen punten van den tegen stand te bereiken Ue omstandighedei die tot het dooden van vrouwen en kinderen leidden zyn eon gevolg van het uttMnAsn eener missie geiyk men het in ons land zon noemen i n w een expeditie om do onbekende Oajoolandon te verkennen Het doel der expeditie is met goed gevolg bereikt Alvorens een dorp ot sterkte aan te vallen werd behooriyk kennis gegeven en aan vrouwen en kinderen ruimschoots gelegenheid verschalt te vertrekken maar wegens den onbcschaafden en wilden aard der inlanders zoo vrouwen als mannen weigeren zy van die gelegenheid gebruik to maken zy verborgen zich opzettelgk achter de vronwen en kinderen die een levende barricade vormden van waar zy voortdurend op de Nederlanders schoten MiSBcliien wil de brielscbryver zoo besluit de beer Mackay ons wel inlichten wat hy zou doen in de plaats van een com mandant die zyn expeditie onder vuur ziet van een vyand die zich dus beschermde Hy zou natuuriyk beslissen moeten over twee keuzen hetzg terugrukken hetzy hot risico aanvaarden betrokken te worden in een beschuldiging van grove onmenacheiykheid Opening van den Nienwen Maasmond Gistermorgen werd in tegenwoordigheid van H M de Koningin en den Prins der Nederlanden de steen op den alslaitdgk hy Andel onthuld Door den Minister van Waterstaat Handel en Nyv rbeid werd daurby ds volgende toespraak tut H M gericht Mevrouw Na U e Majesteit zich bereid heelt willen verklaren om vergezeld van Zgne Koninklyke Hoogheid den Prins der Nederlanden I de opening van den Nieuwen Maasmond door I Hare hoogo tegenwoordigheid op den alI sluitdyk te I g t I Het WO Uwer MajesWlta overgrootvader I Z M Koning Willem t die door benoeming I in 1881 en daarna in 1828 van rivieroom I atissiin dan eersten stoot gat aan de loo neodige verbetering der kooldrivieren dea 1 Ryks Mocht het dunr Krnyenhol aangegeven plaif tot scheiding van Maas en Waal aanvankeiyk geen byval vinden in het rapport 1 van 1861 door de Inspecteurs van den Wa 1 terstaat uitgebracht werd zyn denkbeeld warm aanbevolen 1 Een d iiirop van Regeeringawege iagesteld onderzoo heeft ten slotte tot de uitvoering geleid en jo zal thans door Uwe Majesteit 1 de kroon gezet worden op den onder du 1 Kegeering en met de krachtige medewer I king van Uwer MajesteiU voorvaderen ont 1 worpen en ter band genomen arbeid Het zoo jniKt bevaren gedeelte van de Maas is allerminst in dozen zomer instaat een indruk te geven van wat deze rivier I vermocht toen hare wateren nog ongebrei deld daarhenen stroomden naar bet punt van samenkomst met de Waal 1 Maar de geschiedenis der veelvuldige I dgkdoorbraken en overstroor ingen in vorige 1 eeuwen heelt het geleerd hoe deze thans 1 zoo kalme rivier kon aangroeien tot een 1 wilden stroom die zyne oevorbewoners in 1 broeden omtrek met verlies van vee en have 1 en zoIIh van hun leven bedreigde Oorzaak daarvan was de samenvloeiing van Maas en Waal te Wondrichem en de gemeenschap tusschcn deze rivieren ter plaatse van de Heerewaardenscheoverlaten bg hooge waterstanden Door die overlaten werd meermalen een zoo aanzienlgka hoe veelheid water van de rivier de Waal op de Maas gebracht dat dykbreuken en overstroomingsn ontstonden Ook bleven gsvers opping en de treurige gevolgen van dien niet uit zoo dikwjls met het Waalwater drglgs naar de Haas werd afgevoerd Bovendien veroorzaakten de hooge waterstanden op de Waai in voorjaar on 7omer tengevolge van uit bet Alpongebied alstroomeud water hooge standen op de Haas waardoor juist dan de alwatering der op de Maas snoerende landen werd belemmerd Was dit gedurende een reeks van jaren een bron van onheil voor Noord Brabant ook Oeiderlaad moest nu en dan niet minder door drizon ougewenschten toestand lyden Immers was de onttrekkiug van zooveel water over de Heerewaardansche overlaten aan de Waal oorzaak dat de stroomsnelheid van deze rivier belangrgk verminderde zoodat op het gedeelte beneden die overlaten ysverstopping ontstond Er zgn er ongetwgleld in dezen kring die zich nog den grooten watersnood van IHöl herinneren toon de Waaldyken op meerdere plaatsen doorbraken en o a de gcheeli Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal gelnundeerd werden Maar aan die droeve berinnering paart zich aanstonds de dankbare herdenking van het bezoek door Uwer Majesteit beminden vader Z M Koning Willem III aan de geteisterde Btr ken gebracht waarhy de Koning zich door vermoeienis noch govaar liet weerhouden sooveel mogeiyk tot leniging van dezen volksramp by te dragen En het was Koning Willem III die uit eigen ervaring doordrongen van bet groote gewicht van hot werk welks voltooiing wy thans vieren de wet van 26 Januari 1883 Staatsblad no i bekrachtigde welke de overweging inhoudt dat in het algemeen rivierbelang en ter verbetering van den waterstaatstoesland van Noord Brabant noodig is tot volledige afscheiding der rivieren de Maas en de Waal over te gaan Ter uitvoering an die op het gebied van don Nederlandscben Waterstaat too gewichtige wet werd aan de Maas een nieuwe uitmonding gegeven naar den genormaliseerden Amer werd te dezer plaatse een afsinitdyk gelegd en werden de Heerewaardensche overlkten geheel afgesloten Bovendien kwamen tot stand tairyke door den nieuwen toestand gevordette werken ten behoeve van waterontlasting waterinlating en waterkeering Mevrouw niet allen bebooron nog tot de levenden die tCit het bevorderen ontwerpen ol uitvperen van dit werk ol zells in de kllerlaatate wekten op deie zeilde plok tot voorbereidicg van deze plechtigheid hebben medegewerkt Een weemoedige gedachte aan I het sneliyk afgesneden worden maar tevens een gedachte welke het beael verlevendigt I van het groote voorrecht hun te benrt geI vallen die gedurende geruimen tyd ol zells I van den aanvang af tot nn toe hunne gaven f en krachten aan dit werk mochten wgden I en het nn niet slechta voltooid maar ook I in deze onvergetelgke ire door Koninkigke I goedkeuring bekroond zien I Moge het door Ooda gunsten strekken tot vera e 1oriog van de welvaart dezer landen en t coo Vjvant Oranje en Nederland I zgr W taVverhooging van den roem I van Vi hT MajeSeita gezegende Regeering I Uwe Majss jr heelt kunnen goedkenren I dat Ier plaatse zelve van de scheiding van I Maas en Waal naar oude zede een gedenkI teeken zon worden gesticht waardoor voor l dsni nazaat de hericnering zou worden beI waard van hetgeen ala ht van diepgaand I itndie vplhnrdenden hrbeid en a naieniyke oilers ait de schatkist ten bate van hetgemeenebest door dit ge l icbt werd tot stand gebracht Hoge het Uwe Majesteit thans behagen over te gaan tot ontbnlling van dit opgericht teeken der scheiding van Haas en Waal Gemeng de Berichten Van bet uitvoerend comité inzake het den generaal Van Heotsz aan te bieden nationale hnldeblgk verneemt de N Ct het volgnde Met bet oog op don korten tgd dien generaal Van Heutsz te Kampen zal vertoeven en de wenicheiykheid dat daarby het eeren nitvoerend comité wier leden uit verschilleiido plaatsen des lands moeten overkomen zooveel mogelgk iu hun geheel zullen tegenwoordig zgn en niet eer dan met den trein van U oor IB minuten te Kampen kunnen aankomen is bepaald dat de aanbieding van bet buldeblgk 27 dezer des middags ongeveer 12 uur zal plaats hebben Hierby zal de generaal worden toegesproken door den luitenantgeneraal W O F Snyders voorzitter van het eere comité en onmiddellgk daarop zal door den heer 3 U Solkesz voorzitter van het uitvoerend comité namens het Noderlandsche volk het liuldebiyk worden aangeboden Wgl generaal Van Heutsz weer te 2 n 15 m vertrekt zal vuii een inspectie der troepen wnarschgniyk niets komen Na aanbieding van een collation volgt wel zoo mogelgk een rundwandeling door de gebouwen Men meldt uit Amsterdam aan N Ct De leerlingcoinini sie in de diamantindustrie heelt besluten bg het klooven en sngden van diamant geen leerlingen toe tu laten maar de 500 leerlingen te verdeeien als volgt over de verschillende andere branches bg het briliantsigpen 300 bg bet brillantverstelleu 100 hg het roosjessiypen 55 bg het roosjesverstolien 25 on bg do kapbewerkers 20 Intusschen hebben aan de gestelde voorwaarden nog slechts 350 kinderen van werkende invalide ol overleden diamantboworkers kunnen voldoen waarom de commissie met behoud overigens van de gestelde eischen voorloopig alleen voor soortgelgke kinderen een tweede inschrgving openstelt met terugbrengen van don minimumleeltgd van U op 13 jaar Daarmee hoopt zg bet benoodigde aantal te bereiken wyi door de ouders toebiting is verzocht voor 140 kinderen die nog geen 14 jaar oud waren maar de lagere scnool geheel had doorloopen Voorts heelt du commissie bepaald dat de leerlingen zich zelf van een leermeester moeten voorzien wy vernemen dat de toestand van den gedetineerde v E die eergisteren ter hoogte van Moerkapelle uit den trein sprong van dien aard is dat niet meer aan bet behoud van zyn leven gewanhoopt wordt Aan den straatweg van Enschedé naar Oronau even over de grens is in de laatste jaren een dorp verrezen waar zich tal van fabrieksarbeiders vestigden die te Oronau werken Tien jaieu geleden werd er een school gebouwd met één lokaal voor 45 leerlingen nu is het reeds een school met 12 lokalen geworden Het Erlgooiersgeechil Door den meentmeester van het niegwe bestuur der Hilversnmscbe meent den he r Reyn werd op 2 Augustus aan den commissaris van politie o a verzocht den meentmeestar onder t oude bestuur O Smit b j aanwMigheid van de meent te verwgderen en voorts om politie bescherming voor den persoon van aanvrager De commissaris heelt hierop den 8n geantwoord dat hg zich tot inwilliging van heV eerste verzoek niet bevoegd acht en dat de aan de meentweiden gestatiouneerde politie o m strekt tot bescherming van personen en goederen Voorts beeft de conunlssaris den 15n aan hot nieuWe beatnar bericht dat het verbod van toegang tot de meent aan de hoeren F Vos J Reyn on J Baas weer werd ingetrokken daar reeds op 3 Augustus door den burgemeester van Hilversum last werd gegeven ben vrgelgk op de meent toe te laten evenals alle andere personen die daartoe gerechtigd meenen te zgn Woensdag is de politi bewaking van de meent opgeheven De moo d op Von Plfhwe Wie waa de jonge man die de bom wieiyl Vanwaar liwam bg f Was hy e n Fin f Waa hy een sociaaldemocraat r Wat doet dat er toe die man was de mensckbeid die zich wreekte op don beul van Kizjenef Zoo sprak Vyoensdagavond te Amsterdam de Ras Daazynski op de meeting door da arbeiderskieaver district III in Plancins belegd Met hem voerdan versohillei a ondtrei zprekera het woord Het eerst sprak daheerLoopngt Hg vergeleek den tegenwoordigen toestand von Rusland by een heksenketel waarin bet kookt en bruist Rooland is het and waar de reactie het sterkst is en alles wat nog reactionair is in Earopa hoopt op het Tssrenryk En bewottderiug vroeg spr voor het leit dat ondanks alle de arbeidersorganisatie in Rusland steeds aan het groeien is en groeien zal tot dat hetTsarenrgk aan moreels il geslagen Toon kwm op het podinm een vrouw Breskowsky was bad naam Twee en twintig jaar had 4 n de Siberische gevangenisten doorgebracht Met geestdrilt werd zg begroet Men zwaaide met hoeden en juichte baar toe Nooit zoo sprak zy had zg zolk een groote vergadering gezien Ir Rusland moeten zulke vergaderingen in bet geheim gehouden warden Daar is het wanneer 10 menseben byeen zyn aan de politie geoorloold die meoschen te arresteeren Werd deze vergadering in Rusland gehouden dan zouden alle aanwezigen verbannen kunnen worden en het bureau zou dadelgk in de gevangenis geworpen worden Allen leven in Rusland als slaven niet alleen de Tsoai is een despoot doch ook de goaverneurs dor provincie zgn oppermachtig Na haar sprak Michael Berg namens den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterband van Rusland Hg noemde Von Plehwe den beul Tan Rusland en wees er op hoe vooral de Joden van hem te Igden hadden Zg hebben zelfs niet den schgc van recht waarop niet Israélieten in Rusland aanspraak kunnen maken Van den Bond zgn in bet laatste jaar 4000 led naar Siberié verbannen Maar ééns zei spreker zal ook in Rusland de dageraad van de vrgbeid aanbreken Een andere spreker Rubanowitch had het vooral over het gebrek aan rechten voor bet Russische volk en vond daarin de zedeiyke rechtvaardiging voor den moord op den onBenschelgken Von Plehwo Toen bg ge iproken had was het elf uur en nog verschillende andere sprekers moesten volgen De heer Troelstra sprak het slotwoord Alle sprekers waren even hartstocbteiyk in hun haat tegen Von Plehwe en tegen de mishandelingen waaraan oen deel van het Rassiscbe volk blootstaat Bg Plalzbnrg en bg Innsbruck zgn twee mannen in oen algrond gestort bg iiel zoeken naar edelweiss co te Kainach wordt prol Feller uit Zittau die van daar den tocht op den Paditunerkogel ondernam om edelweiss te plukken sinds een dng ol tien vermist Uit Airoio wordt bericht dut prol Pulin Qurnoy boogleoraar iiii do wiskunde te Durham om het leven is g ekomen bg een tocht welken hy zonder gid8 op den St Gothard ondernam k I By bet bonden van nachtdienst in bet jachtveld te borssele werden twee jachtopzieners door zes wildsl roepers overmand en mishandeld Vooral de beambte Rottier moest het ontgelden Hem is een ribgebro ken terwgl hem twee bloedende wonden ann het hoold toegebracht zgn By de worsteling zgn vuurwapens algescboten Bg het afgraven van een kleiterp tu Irnaum bii Grnaw zün tar diepte van ongeveer 1 50 M beneden den beganen grond zes putten gevonden Enkele dezer potten waren van boven bedekt met steenon één enkele met een houten deksel van stevige palen gemaakt de meeste waren echter niet met een voorwerp maar enkel afgesloten door de 150 M dikke aardlaag Een der putten is voorzien van een liouten beschot een soort ton dis zooals men ook wel in andere terpen gevonden heelt doch de vyi andere putten zyn opgetrokken uit een kleilaag van ongeveer 20 ji 25 centimeter dikte Volgens deskundigen ii dit nooit te voren voorgekomen De diameter der putten is niet groot een man kan er in staan moer niet In alle putten vindt men water ep een laag iiyk in één ervan helder water dat onderzocht is en volkomen zuiver is bevonden De terpwerkers drinken daar dageiyks van Alle dagen ia er toevoer want in alle putten Tlndt men wallen xooals Byv in de Bonifaciusput te Dokkum die door 7 wellen gevoed wordt en gedurende de jongste aanhondende droogte steeds volop helder Iriscli water bavatte Dit Tater wordt voarftl gefiltreerd en daarna naar eeu pomp geleid voor algemeen gebroik In de terp te Imsum vond men nog slleriei soort urnen waarvan sommige zyn opgezonden naar het Friesch Musanm voor oudheden te Iifen warden Dnnr v rgeiykend examen De kosten voor bet vergeiykend onderzoek voor een hoold der school t Leiden hebben bedragen 1825 In verband met de zaak waarvoor bet bnikt U dit een bedrag om ar von ta etottken n t het Leidsch Dagbl Kr waren vele lielbebbera het il waar tu r en Térbljtlfkaaten jn aan de iol licitantai niet verstrekt een diner ia bnn niet aangeboden Rechtsaken In de taak van N M van den Bogaard en H C Seppen die gisteren voor de vacantiekaraer der Rechtbank te Amsterdam terecht stonden respectievelgk wegons diefstal in vereeniging en heling besliste de Rechtbank na iu raadkamer te zyn geweest om te beraadslagen over het verzoek van den verdediger van Seppen tot onmiddellgke invrgheidsiiteiling van dezen dadeiyk uitspraak doende dat het wettig en overtuigend bewys tegen beiden niet was geleverd zoodat beiden werden vrygesproken niet last tot onmiddeliyke invrgbeidstelling Stadsnieuws OOUDA 19 Augnstns 1904 Heden morgen is op d Raam te water geraakt de bespanning van do Ooadsche Zuivelfabriek Het paard is daarby omgekomen en enkele kannen met melk zgn leeggeloopen De zwerm zigeuners waarvan reeds in ons blad van gister werd bericht badden zich onverwachts vertoond te Waddinivoen En zich alvorens maatregelen konden worden genomen Igelegerd aan de Driesprong nabg het Baarsje op de grens dier gemeente en Reeuwgk De omliggende bewoners waren door dit bezoek zeer verontrust eu ondervonden al spoedig do daaraan verhouden overlast Weshalve een daar nabg wonend raadslid van Reeuwyk de beer Moons iemand naar den Burgemeester dier gemeeete zund om politie die evenwel niet kwam zooals later bleek was biervan de oorzaak dat de politie op weg zynde naar de legerplaats een tweede bende ontmoette met zes wagens die door haar met behulp vun den rgksveldwacbter Miedema werd uitgeleid in du richting Bodegraven Inmiddels waren ter pinotse gearriveerd de Brigade Commandant der Rgksveldwncht Ie Gouda per rgwiel en de Voldwachters In t Hout on Gelder van Waddinxveen per rytnig Nadat deze beambten do toestand liadden opgenomen werd besloten Uo bende tot den ochtend met rust te laten Door genoemden Brigade Jommondont en den te Gpnda gcstalionneerden Brigadier Stigter li daar gedurende den naclit wacht gehouden En de bende in den ochtend van den IBe dezer gewekt en gelast op te breken Toen zg eorst nog koffie wilden koken werd ben wegens den sterken wind met bit oog op brandgevaar voor de omliggende woningen die meest met riet zgn gedekt door die beambten belet vuur aan te maken en daarna geleid in do richting Goadn met bostemming naar Oadewater Ain den Btocmendaalschen tol werden zy aan de Gondsche politie onder bevel van den inspecteur overgegeven die hen verder geleidde Gisteren slaagde te s Oravenhage voor het examen hoofdakte de Üeeren A vml Noord te Bodegraven en JC H rO ik te Moordrecht 1 HiuTaacaT 18 Aug 1904 Heden kwam onze zoo rustige gemeente door QQn troep zigeuners in beleg Bg verschillende landhouwers en winkaliers werd allei wat in hun bereik was medegenomen o a kippen aardappelen vleesch groenten en melk zonder betalen VF R6ADERIN6VANDKNGKMEKKTfiR4AD VRIJDAG 19 AIJGÜ mj 1904 Voorzitter de BurgemeesPf Tegenwoordig de bh Moothoven van Goor Vergeer IJssel de Schepper Herman Prince van de Velde Nederhorst van Eyk Fortngn Droogl ever van Galen Engels Lager van Iterson Donker Jongonbnrger Vingerling en Mnglwifk Afwezig de hb Straater en Dewln De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat Qed Staten hadden goedgekenrd het 2e suppletoir kohier voor de heffing Van schoolgelden Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een schryveil van den heer H H AStraater ontslag nelnende als raadslid De Voorzitter JM H de heer Straaterheeft gedurende un lidmaatschap van enraad zeer veel flensten bewezen han de Gemeente en in bot by onder in de CommissiSu waarin hg zitting had ik breng hem namens de gemeenteraad daarvoor dank en hoop dat bet hem n zgn nieuwe standplaats wel moge gaan Applaiu 2 De begrootiog der dd schuttery voor 1905 De VoorÜttor Ik itel voor dia in huiden eener Commissie te stellen en wanneer de raad die CoiDmi sie niet zelf wenscht te benoemen noodig ik de hb Vingerling Luger en van Egk die Commissie uit te maken 3 De begroeting voor de gesubsidioerdfl Instellingen vau weldadigheid voor 1905 Wordt mede gesteld in handen eener commissie en daarin benoemd de hh Engels Jongenburger en Vergeer 4 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der gemeenterekening over 1903 De Voorzitter Ik zeg de commissie dank voor de genomen moeite Een voorstel van B en W tot onbewoonbaarverklaring van een woning aan de Nieuwe Haven N 216 Een voorstel vau B en W om den heer C J P Sprugt een gratificatie toe te kennen voor de waarneming der betrekking van gemeentcrbouwineester Een voorstel van B en W in zake de onderhoudwerken langs de Gouwe en de Turfsingelgrachl Eeu voorstel van B en W tot wyziging der gemeente begrooting dienst 1904 Een voordrocht van B en W voor leeraren aan de Handelscursus Een aanbeveling voor het collegie van zetters Een voorstel van B en W om geen verandering te brengen in de indeeling der stemdistriclen i tot 11 zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 12 Een schrgvcn vun B en W daarbg inzendende de he rooting der stedelgke gasfabriek Zal worden gedrukt en rondgedeeld 13 Een voorstel van B en W tot onbe woonbaarverklaring van een dertigtal haizen aan den raam Ter visie 14 Een briel van B en W daarby aanbiedende de hegrooting der gemeente voor 1905 Zal worden gedrukt on ronilgedeeld De trekking der nldeelingen zal in de volgende vergadering plaats hebben Een voorstel van Ciiiütoren van betGymnasium tot benoeming van een tgdelgk leernar in het Hcbreeuwsch Ter visie Een dankbetuiging van J G Wout voor zyne benoeming tut brugwacbter Een adres van de flrma Lieiker Co betrollendo do hinder die zy ondervinden van de iigplauls der vuilnisscliuiten Ter visie 18 Een adres van O do Bruin verzoMeiÜde den raad hem wel te willen inlichten waar hy nu moet wonen daar zgn woning onbewoonbaar is verklaard en bggeen lioogero hnnrsoin kan betalen Als ongezegeld ter zgde gelegd Wordt vervolgd BETOS VAN EOTTEREAM DONDERDAG 18 AUG L K POETUoi Oblig 3e Serie fr 600 3 59 74 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RusLiKi Iwang Dombr Obligation 4 96 A iB Japan Obligation 1899 4 74 Columbia Qeconsulideerde Bui tenlnndsche Schuld Recepis L 100 IV 241 1 HypMhttk Bmkm Fandb Ie Algem Groninger Schseps Hypb 4 lOÓ Fandb Batanische Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrielbonk 4 99 Paadb Hoiiandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Poidb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pondb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pondb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyien van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Paudb idem idem 4 99 Pondb Hotterd Hypb 4 101 Pondb Rotterd Hypb 3 97 Pondb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyko Hypbi 4 O fandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pondb Westlondsche Hypb 4 lOOVi Pondb Znid Holl Hypb 4 99 SdmpwiarMlaatKhapjnjen Aond Hollond Gulf Slv My 85 Diwr$en Obl Hy tot Expl Laan von Meerdervoori 1 902 4 98 SpooneegUtningen Italië Oblig Zuid Itolioansche Spw My A H S 67V Premieheningen Bitaii Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Alle NOUVËAUTE s in Mantels Costumes Blouses KOKKBN KOBKS en worden tot spotprgzen OPGERUIMD Burgarlljke Stand Hoordraoh t GËBOHE N M 11 i ouders H V Tier en L Verstoep Jusina ouders J Verweg en A van Dykland Catbariua ouders W C Broer en A C von der Kemp Arie ouders W Vorweg en W Klerks OVERLEDEV H Wolveis hulsvr van A Boere 35 j A Buslopor 8 m L de Kwaadsteuiet hoisvr van J Kruit 49 j K Kazias 4 m W Tom 20 j E R Bongers 9 m ONDERTROUWD W Koemans eu FBloot H de Wiuler te Goudorak en K Diepenhorst PradiktMurt bU ds RemonitraDtiobOereformeardo Oemsente alhier Zondag 21 Aug s Morgens lOj nnr Ds C WOUTMAN Herv Prod te Enjchode A7j vi RiEi rii t Getrouwd Dr C G N I VOÜIJS UI C C M KLUIT die ook namens de wederzgdrche Familie bun dank betuigen voor do vele biyken van belangstelling bg imn buweiyk ondervondeu Dkh Uaau 19 Aug 1 I04 Heden overleed te Wi i tiiüTB i onze lieve Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw ifi Wed E POST geb MuLuza in den ouderdom van ruim 82 jaar E VA I ISENDIJK Post Dr A VA I ISENDIJK Gouda 18 Aug 1904 Btzoektn kunntn niét vordm atgewacht Siiikerballen GEVRAAGD Iemand die voor eene hooge belooning oen Banketbakker wil leeren imUcerballeu kiKeu die geregeld droog biyven Adres per brief onder No 2554 bureau dezer Courant BLIEFABEEZEN Eene Firma te Rotterdam verzoikt rlflopgave van BUOODTROMMELS EMMERS etc Offerten onder No 2556 aan liet bureau von dit blad Telephoonnet Qouda Alwnnemont f 40 per piar voor porceelen binnen een kring van K M I gelegen Aanleg cti onderlioud rraUn Het net is aangesloten aan hot Ryks Intercomraunaalbnreau Op 1 Aug 1904 142 verkregen auiisluitlngen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACUTER DE VISCHM RKT I Xcnuw Pil Iluatrlijtici K wordt Bit overtuiging als een weikeljike hnip D den nood bet boek I3sba a€re 7 ei Mubefolen Nft ootTangsi ran aïlreff per briellmartnorU d i bo k e iranco per poat U egezou4eu iloor BLdKFOieL 3 rr ekh Zaltbommol