Goudsche Courant, maandag 22 augustus 1904

Maandag d3 Augustus 1904 43ste Jaargang No 9407 De grootste Sorteering TAPIJW GMN5T0PPEH KASrETTEN OOFEES VmmÈ EH Mim Taftïikleedeii Afgepaste Vitrages en Beliahgselpapieren in de nieuwste neutslns voorradig In hel T A I I J T IM A G A Z I J van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA fiOMCHE COEMMT JSieuw en AdrertenHeblad voor Gouda en Omstreken Tetefoaa Xa AOVEKTENTIKN worden gopl iat xt van 1 S reg els a 60 Centen iedere wgcl neer 10 Centen Ji oofe letters worden hcrekend naar plaatsruimte Inzending van t ilvertentiën tot 1 uur des iiiii 1 raMaaa Ma St Dt Urtf ve 4 r f ourant gc hieilt dagelük mot uitzomleriiig van Zun en FeestdagVn De t pei Jrie um nil w 1J85 franco per jM t 1 70Aizoaderiükc Nowuicrs V IJ F C E N T K N bloedreitiftifing en koud vuur l i t fsr deoa OjjÊ lEÏEKMlBRAiDSlll Üe MAJOOK 6AHiNl KN8 COMMANDANT Ie Goud tal op VKIJIiAa den 26wi AI OIIHTÜH e k d middtga ten twaalf art te itjnen barwk aaa d Varkemmarkl oMUr nadere goedkenring van den Minifter van ütaal Minuter van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 80 000 KG Sleeikoleii 115 HL Cokes 1 000 stuks lange Turven 800 korte 11 000 Vunrniakers oi taoreel meer ot nrinder sU tal blaken aoodig te liJn gcdarendo bet tgdvak 1 October 1901 tot en met 80 September HWft ten behoeve van de militaire gebouwen on inrichtingen te Gonda De voorwaardon van levering van 7 lnli 1896 VI aid no 72 mot de wijiigingen van 28 Jnll 1897 VI afd no 69 i n tegen den prjjs van U 15 per exemplaar verkrögbaarbildeKirmaideOebr VANCLEEt K te Oravenhage AUelin de inachryver wiens prjjien voor dt gAmU Imrtfi het meelt voordeelig liJn nl geacht worden voor de minite pryten te hebben ingeaclirevaD Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen b j den len Lnitenant KwartierONMter aan de Jeratilenntiaat OovDi 13 Angaatua 1904 IM Majoor voomotmJ A L BOONACKEK i l li rn i III ADVOCAAT EN Boerenjongenb Aanbevelend s Firma Clioureng TKLKKOON No Doctor DE WILDE Arts voor llllDZIËKTEIM enz OPEN RIJSTUUi 20 = srfkiiktt ii jS r = X = S O O s TIENDKWEG 59 Wicht ia sntvnngsl van eeno prachtige Hectie HANGLAÜtl fiKr Hiiaaude Lampen Piaao kmpen Uanglantaams HDISHODDEUJU ARTIKELEN Ëinai Koper AlBOI Vemlkk Brittanaia Utêai ENZ ENZ Goudsclie Nelkinrichling TÏÏR FSIITGEL Talefooj r 21 Bovenataande inrichting bljlt zich biJ voortdaringonnbevelen tot levering 1 van I KIMA NVKKVALSC HTE MELK door het personeel met de melkwagens tweemaal daag uau huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dal onder conirulc stast van den Kjke Veeart don Heer K OVEUBOtjCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onzi Fabriek mei de melkflllers v n alle onzniverhedcn gereinigd en daarna over de raelkkoelers slerk olgekoeld ter verdaarumi 1 0 pr s ia tot nadere aankondiging f cent por Liter TAFTKMKLR 3 et per Liter IIOOMKAK ENRI K 3 OFTI onftM Schep Of Kookroora 70 4 7r Slagroom M ZURR ROOM daass Ie voren Ic bteflei 70 Gepasteuriseerde Melk Dese melk beeft een bewerking ondergouii ter verdu rtaim g waardoor de l alhogene baclerieSn gedood zün vervangt d ekooWe rneft doch mist den kooksmaak w kan twee dagen goed blf Lavexing tn LiterflesBchen d I O iO per atok met 10 cent slaangetd i de IhMh en halve fleachjeB k S et met 6 cl ataangeld voor hot fleaclill GepasteuriseerdeRoombotei voor talCigebruik Deze boter mnntiit in fijnheid van amaak k 1 HM per K O HEUHGüllOTKn voor stool en keukengebruik il t M6 per K O Onae geheelo boterbereiding 8t t Onder geregelde cont 0 e van het BOTEHCONTUOLE STATION te Loiden waardoor wij onzen afnemers I don groolslon waai borg bieden van te leveren FBIUA OKTEfiTAmiHATnUBSOTEL Delftsche Sla Olié m $ r Oincte en finale rerdelgisf binnen j uv ia de greitste tallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rupstn Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen vaa luis by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Vollirea Hozen Abrikozen Perziken en verdere Vrochlbaamen ad Broeikasten ea nog nwnr dat genoemd is DM poader ia gedopoaeerd veneh onschadelijk genrig ttiM lltnderlj k de gebrniksaanargalag geelt inlichting omtrent da hoeveelheid op alias toa te pasaea ISpultj met eeu gevulde BUS f Ï O per stel AfKracIerliike RUS f O KO Efn PlinJR f Ken KlaelwkoB Spuitje fa tj Onwto OOOZKN 10 eeal Pakjes I j üi ung n ooaohadelijk ZnlTerlngi Tet veiTU bt tn nwmt ilntltil dti piJB weg Oeueoat onfuUbaju ftllo ImiodtroivtoB Ook onfeilbaar op bet vel t bniml n bei l lhjnwbtigbeiii anngp cbts eii andere hcbnanisrovon en urnnden atriikbt til i n sb keniQ en bg ertwenngpn winterbantlen en TO 4pfl bq whurft laiyv Ka oal aiig f raa poetwiael 40 Mnt nii Bij braad en Stjof poelwgoU s 4 real fordlTJ een wonde en vonwanagcnverTegea tueaeuitiag van poet mousterdooe i utvenngrrot ran 100 gnm acht bet vel aiet alteea egels l S centofpoitriiael toegeiondon kUine l o I a r doet di e biermode II cent boojer ilan de prija AlhM met gebruikia óiri iiBg ainb V l9lge te ttMMS Wotkomt me wortlt bet verlangde per poet ea atleiten pakket door hel gekeele IMjk Tortonden Per b f lof neer Kilo i u do poeder minder O eaÉ ole doo Ja f P Ook verkrQgbur bU A DBOST Korte Tiendswec D 4 Openbare Verkooping op MAANDAU 29 AlIUCSTtlS 1904 des morgens te el nren in het Kotflebaia HARMONIE aan de Mnrkl ten overslaan van den Notaris 6 G FORTDIJN DMOeiEEVfil van No 1 Een goed onderhouden gemakkeluk ingeticbt Wootihiiis en ERF aan de Tarlmarkt te Oouda wyk H No il Terstond te aanvaarden Hul Huis bevat beneden 2 Kamers en Ketiken en boven 2 Kamers en Zolder Nas 2 en S Twee Baast elkander dalegen nienve Huizen en Krven en OBONO aan de P C Bolh traat te Gouda wjk S Nos 117 en 118 Veihnnrd bl de waek elk voor 2 10 NoB 4 lot 8 Vgl nieuwe lliiizen en Krven en GROND aan de IJssellsan te Ooada wjjk R Nos 737 7 56 766 768 en 76 Allen by de week vlrbnard en wel 787 voor I 3 756 voor l 2 40 en de overigen elk voor f 2 50 No 9 Een HUIS en ERF in de Kam n steeg te Gouda wyk K No 44 Verhaar by de week met inbegrip der waterleiding voor f 1 70 No 10 Een HUIS en ERF in do Hoelateeg te Gouda W Pi F No 112 Verkaard by de week voor 1 0 80 N s 11 en 12 Twee naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in da itaa Colling teeg aan de Wilhelminastraat te Gouda wyk U Nes 96 an 97 Baiden by de week verhoord No 96 voor l 0 80 en No 97 voor 1 0 90 No 13 Een HUIS SCHUUR ERF en TUIN in de Vierde of Bagtnenkad te Gouda wyk R Nd i lO Vaihovd bt do Veek voor I 1 50 No 14 Een Hn ERF en GROND In de Heerenstraal te Gonda WykP No 654 Verhuurd by de week voor 1 1 50 En No 15 Een HUIS en ERF in de zoogenaamde Petroleumbnnrl aan den Raam te Oooda Wyk O No 842 Verboord bg de eek voer 1 1 15 De perceelen zyn de laatste dria werkdagen v66r den dag der verkooping van 10 tol 3 oren on op dien da vu 9 tot 11 oren Ie bezichtigen T Nadere isliehtiagen geait v arnoemde Notaria FOKTUUN DBOUOLEEVER m Goodk Oude Jenever ifcanbaaalend J F BEÜ EESS HOOG E GOOffE Telepliooniiet oudi AbaBaeaaet 1 44 par jaar vaar perceelen bioaaa eea kriag van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gfatia Het net is aangesloten aan hel Rgka Intercommonaalbnreaa Op 1 Aog 1904 148 rerkregaa nttsloitingen Coatxacten eD aarwaarden verkrygboar aan te B M ACWEIl DE VISCH Soida Drak T a A BBmKUANAZii TWEEDK BLAO Stil4fqieuw GOUDA aO Augoslos 1904 Het stotiellk evtraehot van don heer M Ksser dia M jaar lang portier aan de Stearine KaatflMiabriük was werd beden morgen ter aardo beatrid Op de begraaf pluals huddea tich by de groeve tereeiiigd de beide direeteoren der Stearine Kaarsenfabriek de hoeren IJssel de Schepper de acheikoudigiia der fabriek het kantoorperBooeel een jepotalie van do werklieden de Ned Bond Van Oud Dnderofflcieren met vaan del de Bond vaa Oud Ondcrofficieren en vele beiangstollegdeu B a achttal kraaien bedekten de Igkkist Da heer Hermans van den Ned Bond van OadOuderottcierea sprak eenige woorden van hulde en prees den overledene als een goed kameraad een goed vader en een trouw ecbtceooat De heer C C van den Borgh voorzitter van den Bond val Oud Onderonlcieren sprak daarop eenige waardeorende woorden en bracht den overledene hulde voor zgn troawe pllchlsbetrachting loowel als echtgenoot alt vader en als kameraad had hy tich aller achting verworven De heer O Zegera afgevaardigd door het anneiyk en vronweiyk personeel dar Koninklgke Stearine Kaarsenfabriek sprak mede eenige waardeerenda wooiden en gal de veriekering dal 4e overledene nog lang in aller gedachtes aon voortleven Onder de kraaze n was er een van Directaaren der Kaarsenfabriek een van bet kantoorpersoneel een van het mannelgk en vraaweiyk personeel een van den Bood vao Oad ünde otScieren een van den Ned Bond vaa Ood Onderolflcieren en nog enkele van da kaderen Df ondste loon dankte diep bewogen voor de laatste eer aan hun onvergelelgke vader gabraekt en hiermede was dete plechtigheid S oopen en ging ieder zyns weegs over dat zy aen humaan man en een troow raad de laatste er hadden bewaïen I Het voornemen bestaat om by genoegzame dedneming een extra avondlrein te laten loapen van s Qravenbage naar Gouda waarjbtat de geleganliaid wordt openfjsteld om in Bchevenlogen eeae voortelling in het ditos Schumann of andersints by te wonen en al namens een paar ingezetenen binnen eaa paar dagen een lyst circo4eeren lét ialaekening KilometerboekjeB en gewone billetten zyn aUig zonder eenige pryaverhoging voor daa extra trein mits voldoende op de intee S get wordt geteekend en lal van deze ndere gelegenheid zeker lian ook niimota geprofitiMrd warden De 8ale Irgelbeapeling in de Olroote of Slpaaskerk zal plaats hebben op Dinsdag 29 Adgnslos 1904 des avonds Tl aof door dea heer J H B Spaanderman or l en barüMa ant welwillende medewerking van MekttMifw Ckr vaa der Laar Alt eti de HtlÉac Gerard van de Pavoordt Jos RtoKtra es F aoI C van Uperen UAelmande allen orgel SM frograama kiidt als volgt w 1 fivf C dar J B Back ï MM QMe üeit J S Back 3 Fdttaaie Omotl op 35 lüt Ce Orgel zo 4 Hinden Ad Besaa p Adagio b Andante Ofailoao C Allegretto 4 Aria Noa ackeint in vol e i Glaste dt h t Ora totiam Die Schöphng Jos Hayda 5 SesaU II C aoll F Hendalaaobli k Grave b Adagio c Bkrtboldf Allegro Haestosai a Vi Taaa i Allapa Madar ato Taiarh t 6 Ein obdach gegeii Slum nnd Kegen R Kahn 7 a Allegro Bcsdur MJl v t Krugs b Aodaiita G dar Jos Rockers 8 a Pax Vobisciira Fr Schuboit b Paais Angelieus Oésar Franok 3 a Olfortoire No 6 Snr nn Noei F spagnol Alei Goilmant b Powladiaia JA Oremos 10 Toiislüok F dar Niels W Gade No s i 6 eu 8b Vüor AK roet Orgelbu geleiding Nos 4 en 8 i voor Barilon met Orgelbegeleiding Nos 9u en b door den Heer van do Pavoordl Nos 1 en 7a tn b door den Heer Reckers Nos 5 rn 10 door den Heer van I peron on No 3 door do Hoeren Reckers en vun Uperen Op de aanbeveling voor de belrekking van gemeenteontvanger lo Ouderkerk a d IJsol zgn gepiaalat de heeren A Schinkel en D Uittenbogaardl beiden aldaar OtUJiWATEB Naar men met genuïgen verneemt zal de door den heer H J de odt alhier aangekochte Oudewatersohe stuotoizuiveltabriek onder denzelfden directeur in werking biyven RaauWMK Bg de Dinsdag j I plaats gehad hebbende verkiezing voor een secreiaria en een penningmeester van den polder Sluipwyk hebben 8S stemgereehMgde ingalaBéen van hun stemrecht gebruikt gemaakt Van de 655 stemmen welke uitgebracht kunnen worden zyn er 445 uitgebracht Hiervan werden geldig verklaard 408 st Vya die 408 geldig uitgebrachte s temmen verkregen voor de betrekking van secretaris de h eren W G K Lammens en F van Wingerden rospeclievelgk 308 en 100 st terwyi voor het pennipgraeeeterBchnp werden uitgebracht op de héeren F v Wingerden 289 en W O K Lammens 119 stemmen AlioQ is gekozen tot secretaria van den polder Sluipwgk de heer W O K Lammens en tot penningmeester de beer F van Wingerden Gemengde Berichten Het tapgt van den pastoor Een pastoor uit een Vlaamsche gemeente ontving een brief van een collega pastoor van een Fransclie grensgemeente meldende dat bg hem een tapgt ten geschenke zond Korl daarna kwam eeu officieel bericht ham melden dal het tapgt Ie z jner beschikking lag in het dooaneokantoor en dat hg l mochl laten afhalen mits legen betaling van 500 fr boete le verzender bad nl het tapyt slechts voor een waarde van 100 fr opgegeven en da dooaniers badden hot hooger geschat en de boete moest dos dooi den adressant worden betaald De pastoor nooit het voorwerp gozien kebbend eo het dus niet koonende schatten vermoedde dat da tolbeambten de waarde overdreven hg schreef en liep van bareel Ml bureel zelfs naar hel ministerie om te betoogen dat voor een verkeerde opgaaf toch lalke zware boete niet zou worden towepast Hg bracht het zoover dat men een schatting beval En de uitslag daarvan was dat het geachaik een merkwaardig en wondersdioon dait Aalatarsck Mpytjyrrk bleek te zyn van minstens 20000 fr waarde Onnoodig ie zeggen dat da paitoor inel meer prottelde en zich haastte de geëischte 600 trknea te betalan Eergistemacht om 4 oor werd door de politie te Utrecht in de nabyheid van het Merwe dekanaal aangetroffen een 19 jarig meisje die in opgewonden toestand verkeerde en aan den polltleagent te kennen gaf dat zy zich had wlllm verdrinken weg ni baiseiyke oneenigheid Het meiaje werd voorloypig onder de hoede gaatald dar politie dia liaiar mor gens naar de ouderlgko woning bracht waar men wellidil door hel gebeurde wat zucliler tegenover de jo igedocliter zal o ilred ii Om dezelfde ireurige reden ah de buvengenoemde sprong Woensdagavond Uuur een vronw in do Minsiroom Daar er in de Min stroom gelukkig weinig stroom ls koslle bit niet vecJ moeite de vrouw te redden Uit Kr ikiitt wordt bericht dat do Hataiachn ii liii thans de identiteil van d ii rooordiii uir v n minister v Plehwe luell vastgofcleld Hy hout Zwun Woronel in h slndciit aan du usiVertiteit te Oharkul 1 5 ttnn liig Kun besloten duor een miilei de slndeiitiMi üoslunnden revoloiionuaiïeii geheiine bund Tal van arre lnties hadden te Charkol pUals Tnsscheii Aiiceramu Hislgiej en s Gravenhuge zyn uit een kotier ontvreemd een graat aantal gouden en zilveren voorwerpen als eO i gooden datdeShaUketling waaraan tlv goudon inediiiliou een viertal zilveren broolaa nn verfchillenden vorm een gouden dnii ring een tweetul chfrivafis en een vlefitl zyden diAnesdasken Dop r den commissaris van polilie in do 2e afi li s Oravenhage Wordt opsporiiig en bericht verzocht Grdole branden zgn iii dezen drogen zdmur aas de rd vaa d B dog iÜt Fransche dorp Saint Brisson ie thans weer door het vnar geteislord dal door steiken wiu l 55 huizen vernielde PersoonlgJ ongelukken kwamen niet voor Tc Rosengncten bg Stettin zyn eenige hnlzen stallen en acbnren met veel voorraden verbrand Bg een brand in ecu za rg te Lodz Polen zgn elf brandweermannen gedood en velen gewond door het instorten van een moor De Roasische stad Woloskin in hel guuvernement Wilna is geheel door bet vuur verwoest De brand in Oyongjos Hongarye beeft zicli uitgebreid tot twee aangrenzende dorpen die bgna geheel zyn verwoest Vele menscben liepen verwondingen op Hen meldt oit Rotterdam n hol Park Honingen alhier had gisternacbl een brutale inbraak plaats en wel In de villa van den heer mr J Hanegrauf ambtenaar van het O M bg het kantohgerecht wonende Vyverlaan 72 doch die thans met zyn gezin buiteiisiands vorloefl Daar het bnis ledig was berustten de sleolels tydelgk by een der familieleden den heer lï Toen deze hedenmorgen als naar gewoonte het buia ging inspecteeren bemerkte hy dal er ingebroken was Het bleek dat de inbrekers wareo binnengedrongen aan deachlerzyde In de Achterlaan waren ly over het hek van den tuia geklomiaefl Üe deur vai de tainkamcr was met een boaten loik gesloten doch dit was met een hgtel door de inbrekers afgerukt Daarna hebben ly de deorroit vernield en waren oo in de gelegenheid de Itpngelsloiüng van de tuinfeor open te draaien lit de toinkamer werd schandeiyk huisgchooden Alles was er overhoop guliaald Daarna bezochten zy de voorkaoiar a n de 4de van de Vgv rt an Ga koSel bleek geopend en verscheidene itais van zilverwerk lagen ledig over den grond veAipreid De inbrekersifchynen langs denzeltden weg weder vertrokken te zyn Op het oogSnblik ken nog niet geconstateerd orden wat vermist wordt De heer Hanegrauf is intosichen lelegcafisch van bet gebenrde verwittigd De Delftsche politie heeft te Leiden doen aanbonden do aldaar woonachtige 26 jarige E V d 0 halavroBW van W R D e vronw had tich ta Delft by verichillande winkeliers guederen en mefirmalen geld daarenboven laten afifoven Z j koclil itto enzei dan haar beurs te iiebbcu vergoten waarom zj vuurgevinde do dochter van eenwelgesteld landbouwer uit den uinirek vaiiDelft te zyn een beroep deed op het goed vertrouwen van den winkelier Kii dan zagmen de vrouw niet Icrng Do bedriegster heeft voor gelgke haiideriiigon nug oen j iar gevttiigeniiistral tegoed baar duor do rechlbiii k te Rotterdam upgelegd Zy is in het huis van bewaring te s Gravenhage opgeliorgon V Gister naclil omstreeks 1 uor onlstoudtuai bou eenige peisoucii iii de Burchlsiraat te Ngmegeu twist Een hunner meenendedal zgn tegenpuriy in het bezit van een wapen was giog op de vlucht en denk nde dat het gfuute raam van bet cafe Uetropole nog opilaag was nam lig in zgn angst eeu aanluop eo spiong dooi de grootespiegelruit heen De voltigeur is er wondei goed afgukonton hg bekwam slechts een paar kleine verwondingen aan du boenen Maarde splegelroil was gebroken zegt de Nym 01 Op de Beurs te Beriyn ie t üulerdag wear onstuimig toegegaan twee mynmaalschap pyen zullen saumgesmoltun worden do Gelsenkirehi iier Bergwerkverein mot de Schallier Giubeuu llult nverein Ue aandeileii dier iaatsio maakten daarop eon sprong van 49ü op 540 pOt Dal ook de Uelerscho regeafilift e n mynmnatscliuppg zon orememad woritt 1e M gesproken Omtrent de ramp die aan acht van de Ato negen opvarenden van de Kottordamsehe sleepboot Hullnnder hot loveA kostte deelon de Londeiische bladeu nog de vulgende hgzondorheden uiede De aanvaring had plaats te drie uur des nachts Het was volkoman helder weder De Wesloll kwam in volle vaart rocbl op de Hollander aanstoomen Doze traclitie nog vwwby te komen manr het wos te laat bat Bloomscbip trof de sleepboot middenscheeps en sneed haar zoo goed als In twe lin De Hollander zonk onmiddeliyk Vier niiin lagen iii do kooi n en gingen mede de dieple in Van de overigeu die op dek waroii werden twee De llullander was up do tbuisrulH nu een langdnrlgsn krolstochl werd sy tegen den avond te MoHerdam vsrwnobl De geredde Weltevreden is niiar huis getrokken Aangespoeld Is bel tyk van den laacblnitt T Rechtzaken Voer de Kechtbank to Kotl rdaai Mondon gisteren tereciit W G A v d K 18 jaiir zandsehippersknecht en j V G v d K 21 jaar zandscbipper beiden wonende te Vjreeswgk zy zouden tetamen Hi In vereeniging in het eind vair Hei van dit jaar te joaderi hebben Weggenoiih n 900 tros touw en op hf omstreeks 30 Mei te Lekkerkerk 3 kazen een inisthoarn een jonganspak en een lapje katoenslof De eerste hunner die kiieclil was bg zga broeder den tweeden beklaagde vei klaarde op 26 Met gelegen te kcbbi H met bet oakje door zgn broeder gehnurd 111 een zeeling ie Gouderak en wei naast een ander schip liy W had toen aan boord gezien een ros loaw dacih weet niet boe die dhnr gekomen was In hot laatst van die maand hadden ly met bon aakje e Lekkerkerk gelegen Hg had