Goudsche Courant, dinsdag 23 augustus 1904

Dinsdag 33 Aiigustiis 1004 43ste Jaargang i o 0498 ftOllDSCHE COIRAM JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleieon a A D V K 11 T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend na i plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiir des midd reictooii Ko 89 De Uitgave dezer lurant geschiedt dagelijks met uilzonderiiig van Zon en Feestdagen Oe prija per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke JSoinmers V I l F C E N T K N ESMBE70TMT1EE non wordt verzocht op t IIEKK te letten ÜIT HKT MlOlZIJK ïl M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEK Deze THEEÉN worden a eleverd iu verMgelde pakjes vau m V twee en een half en een Ned otu met vermelding van Nommer en iPrgs Toorzien van oevenataand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich bot de iiitroerio van ge eerde orders aanbevelende 1 O niJL voorheen J BREEBAART Lz Wie l iiier bjd mi da EcbtA filkelCauau te ontvaugon teeamuk gesteld en na vule priüfrieuiingen in den handel gekt me oud dei naam dea aitvinders Dr UiohauUti vemurdigd p de beste uaotones ui het wenlilb roemde étabblissemeiu van Gebl Stollr warok te Keulen elscha J pTI2iel2 eIt Bikel CacsLO n vierkanten bnaseL T oze Eikel Cacaj js met melk gekookt eese aangename getuni e drmnk voor Ur j lijksch gebruik een 2 theelepels vio t pcDdt r voor een kop ChoooU Ah geneoskrKobtige drank by geval an diorrhee louflta met water t gebmlken Verkrijgbaar by de voonuuumi B 1 Apotbeksro ens p It Ka V I pnBBwmei t M c 9 90 A36Q neriilvartag n roordlg ar nu land JuDiM Nattenklwll imnterdam KalTcstraa loa Sedert 2 jur hebben itch in HolUnd bij de Uoktoren en het publiek de Dvtr de gtnaelM wernld bekende en vooral door de vronwen gezochte Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doen hennen als een ïeker werkend ngen m bïolunt oüBchadelijk en daarby goedkoop huismiddel bij VerstopillnB gepx et onwelzijn mug pijn oprispingen gebrek sim eetlust loomheid in de ledematen sleeht humeur bloedaandruig naw het hoofd en de bont hoofdpijn hartklopping dnlaelingeii benaawdheld lever en galaandomingen eni Zij lija onovertroffen voor de ZulvaHna n h t BloedU Sedere doos van de echte Apotheker Richard Brandfs Zwitsersche Pillen draagt een wit Kruis op en rood veld Zij ujn veHkriJr baar k F 0 70 bij den Uoofddtipothonder voor Nederland F E vah Santen Kolff te Rottardam n by WOtTF k Co Oonit toen gezien dat zgn broeder alt een winkel aldaar heelt weggenomen een jongenspak en een lapje katoenstol Aan boord had hij nog gezien twee kazen doch weet daaromtrent niets te veiUaren De tweede beklaagde ontkende Den troe tonw had hjj gekocht en den misthoorn opïiacht De kleederen waren door ziJn broeder aan boord gebracht terwyi hy ontkende de kazen verkocht te hebben Wat zjjn broeder te zyren nadeele verklaart is onwaar deze is idioot vyf getuigen werden r gehoord De veldwachter die beide beklaagden had gehoord had den indrnk gekregen dat ztj beiden schnldig waren aan de genoemde diefstallen Naar de meening yac het O M aiet welke de rechtbank zich vereenigde werd de voortzetting dezer zaak gelast op Dinsdagmiddag om drie nnr om alsdan nog te hooren een paar nieuwe getuigen BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 19 AUG L K H K StaaUleenmiHH Oblig 3e Serie Ir POHTIIOAL 500 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 EösLAiiD Iwang Dombr Obli gatien i l 96 AziE Japan Obligation 1899 i H i 74 CoLUUBiA Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepi 24 t 100 1 Hypotheek Banktn Pandb Ie Algem Groninger 100 100 Scheeps Hypb 4 Pandb Bataalsche Hypb 4 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheek briefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 9 1 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 41 101 Bewezen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelflke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 lOO Pandb Westlandache Hypb 4 lOOV Pandb Znid Holl Hypb 4 99 Aand Holland GuU Stv Mjj 35 Divenen Obl MS tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98 Spoonoegleeningen Italië Oblig Znid Italiao ischeSpw Mij A H 3 67 PremUUeningen Bkloib Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 £ Ü7i atr j ff Alle NOUVEADTÉ b in Mantels Costumes Blouseu HOKKEN ROBES en worden tot spotpröion OPGERUIMD Burgerlijk Stand GEBOREN 18 Ang Christianna Inocentius onder A A M Groos en A E Nichting Trijntje ooders P van Groningen n H G de Vos 19 Maria Cornell eoders J Radder en C Palsgraaf 20 Hendriks ondera J Nlenwveld en J C SprnSt Gerrit ouders T Blok en M Keijne OVKaUKBSN 30 Aug N Hazebroek hnisvr van J Kojj 72 j O DEETROUWD A Fokkers en J van den Zaan AIIVEIlTi NTIi iN TË HU LU in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te beyragen TURFMARKT H 258 SinsrO EZES 1 T a SLizacLS cla ia Les voor elh en taU van nijverheid alsook voor alle hulshontlel ft naaiwerk Onderricht giatis ook in het modune borduren en stoppen B T Wie eene Singer Ha ai machine wenscht te koopen koope remJ in een winkel van de SIXGEH HAATSCUAPPIJ want er worden vaak ook namaaksrlii van weinig waarde onder minbnitli van den naam SI i OEIi aangeboden ïe GOUDA heeft de SISOEli MAAISCaAPPlJ slechts éiu icinkfl en well m amsmsM 27 LANGE TIENDE WEG 27 WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN T MERK OUUE JKMEVKH NIGHTCAP worden dringend verkocht met het oog op voorkomende vervalschingen zich te overtuigen of behalve de halut teekening op t etiket ouk de naam P nOPPE 8tCHIEn IH in de kurk gebrand en het roode lak op de kurk voorzien is van ne enstaand stempel BW Pratiduleuae Hamaali xal gerechtelijk vervolgd worden Verkrygbaar bij M PEETERS Jz Géeii Kinkhoest Geen Inlluenxa KöNlNKLUKE 9 I JÊra Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoein lc Superior Druiven Borst honigExtract II F LI A li T 11 li nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLVF Clo Westhaven 198 oil taTKWaTB jy Kleiweg E 100 fJourfa E H VAS MILD Veerstal B 126 te Clouda A BOUMAN A oorirwif PINK8B Nieuuurkèrk ad IJ tel A N van ZEiiSEN Scimmlum i Th TORKBN Botiwp B V WIJK Ondemnnr A SCHEER flaaêlredu P W i nOK Oudmater K t iiidb HEMDEN te Remwyk P v o BPt K Moercapelh 1 v d STAK Waddingmen Wed J HdLST Waddrnqmam M KOLKMAN Waddiugneen P A ui GROCT Oudmater A D JONUH Oudtuiater J P KASTELEIN PoUbroekerdam Ü BIKKER te BiwAop KOLONIALE WERVING V HANDOJBJLD 200 bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zee jaren en voor ingel jlden b de Nationale Militie met otibepaald verlof of In werkelljken dlenet b bet aangaan van eene verbintenis om Twee f aren gedetacheerd te worden naar OOSÏ INDIE Aanbrenggeld Twintig Gulden Men melde zich aan Vrijwilliger en UüitiepUehtigen met onbepaald verlof bjj den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bij een der plaatselöke of Garnizoens Commandanten UUitiepliehtigen onder de Wapenen by hun onmiddelijken Chef Verkiezing ytm een lid van den Gemeenteraad Do BURGEMEESTER van GOUDA Gezien de artt 5 en 8 der Gemeentewet benevens art 3 van het Koninklijk besinit van den 8en Mei 1897 Staatsblad no Ui doet te weten dat op Dinsdag den 6en September e k in het tweede kiesdistrict dezer gemeente eene verkiezing zal plaats hebben van een lid van den Gemeenteraad in dat district ter voorziening in de vacatnre ontstaan doordien de Heer M H A STRAATER zijn ontslag heeft genomen dat op dien dag van des voormiildags negen nnr tot des namiddags vier nnr bü hem kunnen worden ingeleverd de by art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor de voorgeschreven formnlieren van at heden ter Secretarie voor de kiezers verkrggbaar zgn en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mociit zp door Burgemeester en Wethouders is bep iald op Woensdag den 14en September e k en de herstemming zoo noodig op Woensdag den 21en September d a v GOUDA den 22 Angnstns 1904 De Bnrgemeester voornoeo d R L MARTENS BuileiilaDdScli Oyerzlcift De Japnnsche regeering deelde den correspondent van Reutör s agentschap een exposé med waarin haar bonding in zake dr Rechitelni wordt niteeagczet Verklaarc wordt dat de onzydigheid van China niet volkomen is en zich alleen beperkt tot de gebieden die niet door een der oorlogvoerenden of door anderen z jn bezet Rusland kan zich niet onttrekken aan de gevolgen van de zending van troepen of schepen naar het onzijdige gebied van China De Rechitelni toevlucht zoekende te Tsjifoe schond de onzgdigheid en dit veroorloofde Japan by deze gelegenheid Tsjifoe te beschouwen als een haven van een der oorlogvoerende partyen De verklaring dat de yRechitelni ontwapend was was niet juist en bovendien begonnen do Rnssen aan boord van het schip zich bevindend den aanval op de Japanners hetgeen volgens de meening van de Japansche regeering Rusland s recht tot protest te niet doet zelfs al zon de FEVÊLLETOX 4 fEn voegde Silas er bij u moet geen woord gelooven van t geen John jago zegt Htj is de grootste leugenaar in Amerika Naomi dreigde de broeders met den vinger als had ze kinderen voor zich tWat riep ze moet mijnheer Letrank wel denken als hij u zöó hoort spreken over iemand die de achting en het vertrouwen geniet van uw vader Ik schaam me over u Silas droop af zonder een woord te spreken Ambrose bleet blijkbaar stelde hij er hoogen prijs op zich met haar te verzoenen alvorens haar te verlaten Ziende dat ik te veel was ging ik naar een gUxen deur die toegang gaf tot den keurig onderhouden tuin op dat oogenblik zich badende in bet heerlijkste maanlicht Ik wilde er het volle genot van hebben en stapte den tuin binnen waar ik me neerzette op een bank onder den oimboora OnuitsprekcHjk schoon en plechtig was die kalmte der natuur in tegenstelling van hetgeen ik binnenshuis had gezien en gehoord Nu werd bet me duideüjk hoc het klooster een toevlucht kon worden voor hen die wanhopen aan de menKhheid Als de meeste rieken was ik min of wettigheid van de inbeslagneming kunnen worden betwist Japan beklaagt zich over andere schendingen der nzijdigheid door Rusland begaan zooal böv over de instelling van een station vooi draadlooze tolegraphie tusschen Tsjifoe en Sort Arthur en over hot verlengde verbiyf Van de Askold en de Grornovo te Shanghai Reuter eint dd 20 Aug uit Tsjifoe De stojomboot Rechili werd gisterenavond op zeil myien van het voorgebergte van Llaotisjan door een Japanschen torpedojager en vijf torpedobooten ingehaald De gezagvoerder van den torpedojager bleef veertig minuten lang aan boord van het stoomschip en had daar een onderhoud met den Japanschen consul generaal te Tientsin den lieer Ijioen die op weg was naar Tsjifoe Het varen oui Port Arthur was van tyd tot tyd zoo hevig dat het gesprek moeiiyk was voort te zotten De Japansche officier deelde mede dat de Russische stelling met do uiterste hevigheid wordt beschoten ter voorbereiding van een groeten aanval die heden zou plaats hebhen De consul genoraal verklaarde in ocn vraaggesprek dat de aanval van heden de eindaanval zal syn welke voorbereid is door de vroegere gevechten Hy gelooft zeker dat Port Arthur spoedig in handen der Japanners zal yn Later telegram Het gerucht gaat hier dat de aanval der Japansche troepen voor Port Arthur afgeslagen is Het is onmogeIgk een bevestiging te verkrygeg De Japansche kruiser Yaej imia is te Tsingtau voor anker gekomen bracht daar den kapitein Hoffmann ItojLtaitschen militairen attaché te Port HnM die de stad aan boord van een Jonk aiet naar men vermeldt op last van keizfr Wilhelm De Japansche kruiser ving hem dertig myien van Port Arthur aan Naar gemeld wordt werden zyn papieren in beslag genomen zyn perseoniyke bagage was aan boord van de jonk gebleven Het Telegraafagentschap verneemt uit Tsjifoe van gister Volgens mededeelingen uit Chineesche bron hebben de Japanners op den avond van den 19e en den morgen van den 20e een stormaanval gedaan op PortArthur Zy werden teruggeslagen met verliezen grooter nog dan die op 17 en 18 Aug geleden meer raenschenhatcr en op dit oogenblik was ik het meer dan ooit Daar voelde ik een zachte aanraking op mijn schouder en ik was weer met het menschdora verzoend want Naomi Colebrook stond voor me m Ik wou u spreken begon Naomi Ik hoop maar dat u geen kwade gedachten van me zuU krijgen omdat ik u hier opzoek Wij Amerikanen lijni niet gewoon veel te geven om étiquette fcDaarin hebbeo de Amerikanen groot gelijk Neem plaats als tu blieft Onbeschroomd ging ze naast me zitten en onbeBchroomd zag ze me in t gezicht terwijl het maanlicht ons beiden bestraalde Kalm hervatte ze bU en ik zijn beiden verwant met de familie hier en daarom geloof ik dat ik u mag zeggen wat ik niet zou mogen zeggen aan een vreemdeling Ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben dat ik u bij ons zie manheer Letrank I Ik geloof dat u goed kunt doen in dit huis van ellende Liefde vertrouwen en vrede ontbreken op Morwick Hoeve Alleen Ambrose is zoo kwaad niet maar herseo o w Al de overigen hebben behoefte aan iemand die ze kan beschaamd mivken over hun hardvochtigheid hun nijdige v lsch onuitstaanbare manier van doen In u mijtmfl erALefrank zie ik een echten gentleman Uw vej rfMaehjke meerderheid maakt dat ze tegen u éf Ka Ik bid u wanneer de gelegenheid zich r oordoet streef er dan naar om vrede te stichten U hebt het Het heet dat aan dezen aanvul afdeeling6n van de Japansche garde deelnamen Tegelijkertyd beschoten de JapanKche schepen PortArthur maar zonder resultaat Noch aan de stad noch aan de forten werd schade aangericht Gebleken is dat in de laatste dagen de Japunners al bun aandacht concentreerden op PortArthur en by Liaojang niets ondernamen Een Japansche torpedoboot werd gistermiddag gezien met vollen stoom Woesoengvoorbijvarende in de richting van Sbanghai gevolgd door den Amerikaanschen torpedojager Chauncey De boot ankerde in debuort van het dok waarin 4e Askold is Opgenomen Onmiddolluk maakte de Oliauncoy zicb gereed voor het gevecht en ankerde tusschen hot dok en de Japanschetori edoi Oüt De Taotai seinde om een Chineeschen kruiser Twee Amerikaansche torpedojagers kregen order zich gereed te honden om do onzydighcid viin China te beschermen Een vreemde loods verklaarde dat hy een Japausch slagKcliip en twee Japansche krni ers had opgemerkt zestig mglen van Shanghai De te Sjanghai aangekomen stoomboot Haipiug verklaarde Zaterdag een Japansch esltader met gedoofde vuren te hebben gezien ter hoogte van het Gutslaft eiland zuidelyk van Shanghai De Russische consul weigerde beslist de ontwapening der schepen en eveneens weigerde hy last te geven tot het vertrek van de Askold en de Öromovoi De Taotai gaf den Amprikaanschon consqI kennis dat China niet de buitenland sche concessién kan beschermen De Taotai voegde er by dat nu Rusland geen rekening achynt te honden met zyn opmerkingen China elk middel mist om zich te doen gehoorzamen De Amerikaansche consul riep nu alle consuls byeen op een morgen te tien unr te houden vergadering ter besproking van de middelen om den Taotai te stonnen en om de vreemde belangen te beschermen Het dok waarin de Askold is opgenomen behoort aan Engelschen de entrepots van de Standard Gil Company liggen hier dicht by Deze maatschappij verzocht don Amerikaai schen consul de bescherming van hare eigendommen en van de naastbygelegen Daitsche en Hollandsche eigendommen Hier bevinden zich thans twee Engelsche vier Fransche en acht Amerikaansche oorlogsschepen en één Duitsche oorlogsbodem maar geen enkele Chineesche gehoord hoe het aan tafel toegaat en het walgde u Ontken het maar niet Ik weet dat het u walgde Ik heb opgelet en gezien dat u meermalen de wenkbrauwen trooste en ik weet wat dat bij u Engelschen te beduiden heeft Ik begreep dat ik oprecht moest zijn en erkende den indruk van hetgeen ik aan tafel had gezien en gehoord even onbewimpeld als ik dat in de voorgaande bladzijden heb te boek gesteld Naomi knikte om haar ingenomenheitl tiitiedrukken met mijn oprechtheid Zóö mag ik het hooren sprak ze wDatisnu eens oprecht gcprokenl En toch ii de werkelijkheid nog veel erger mijnheer I Wat er tusschen die mannen heerscht is haat biUrt e bittere haat Ze balde haar kleine vuisten en schudde ze hevig als om kracht bijtezetten aan haar woorden Plotseling dacht ze aan Ambrose Ze opende de handen en legde de eene uitdrukkelijk op mijn arm terwijl zij voortging Ambrose uitgezonderd Hem moet u niet miskennen De arme Ambrose heeft geen slecht hart Zou ik waagde ik te vragen i wel ver van de waarheid zijn als ik onderstelde dat Ambrose u niet onverschillig is P lEen Engelsch meisje zou op zulk een vraag niet tonder schroom ot althans aarzeling zij dezen dan ook slechts voq gewend hebben geantwoord Naomi daarentegen antwoordde oogenbtikkelijk met de meest mogelijke kalmte U hebt het precies geraden mijnheer Gaat alles goed dan denk ik Ambrose te Port Arthur door do Rnssen onder de bezielende leiding van generaal Von Stoshel met dapperheid en hardnekkigheid verdedigd is geleidoiyk door de Japanners geheel ingesloten Het bombardement spreidt angst en schrik onder do bevolking die in de keidors en kazematten een schuilplaats zoeken moet om het leven te belionden Geheelo straten zyn stukgeschoten en toch blyft de volharding groot genoeg om do aanbiedingen van maarschalk Oynma die aftocht met militaire eer toestond af te slaan en te verklaren zoo fang er nog een mun in do forten ia zullen wy den stryd voortzetten In de vesting hoopt men op ontzet en vertrouwt men op de hulp van Koeropatkine Maar dat is een ijdi le hoop Koeropalkine is door de legers van Kooroki Nodzoe en Okoe vetkomen ingesloten en niet sterk genoeg om zich door den ijzeren keten der Japanners heen to slaan Het beiicht dat hy zijn hoofdkwartier van Liaojang naar Moekden heeft verlegd is reeds een onmiskenbaar bewijs van den noodzakelijk gebleken terugtocht zijner troepen Op hulp van Koeropatkino is dus niet te hopen voor PortArthnr en in Rusland begint men in te zien dat do val van de vesting onafwendbaar is De Japanners verklaren dat zy binnen vyf dagen in PoitArthur z jn de Russen hopen het nog twee maanden uit te houden De Japanners maken er volstrekt geen geheim van dat zü de inmenging willen forceeren omdat zy hun troepen en han schepen elders noodig hebben Is Port Arthur gevallen dan komen ook de oorlogsschepen in de haven liggend een telegram van eergisteren sprak van zeven grooto f chepen twaalf torpedojagers en vier kanonneerboaten in handen der Japanners en kan de vloot die thans de haven blokkeert de rest van het Wladiwostok eskader bostryden en zich gtTCcd m iken voor de ontvangst van het Oostzee eskader De Duitsche bladen van verschillende richting b spreken een ernstig koloniaal schandaal dat in de verte doet denken aan de gruwelen van den prins Von Arenberg In Daitsch Zuid West Afrika heeft een onderofficier by den hospitaaldienst een sterken neger op schandelyke wij e in vi f dagen doodgemarteld In al dien tijd kroeg de ongelukkige maar driemaal voedsel en dat wel in den eersten dag van zijn hechtenis Van Dinsdag tot Zaterdag den dag van zy n dood kreeg hij niets te eten üm hem wat op te monteren overgoot de wreodaard zyn slacht trouwen Gaat alles goed zegt u Wat is daarmee uw bedoeling Iets waarvoor ik vrees mijnheer Letrank I Ik vrees voor een geweldige botbing tusicheu Silab en Jafïo liebt u gelet op de hand van Silaa i Welnu dat heeft Jago gedaan nailat hem de ander had geslagen Deze onverholen blootlegging van densta Uvan zaken op Morwik Hoeve maakte op mij een ge weldigen indruk Slagen en mea iteken onder hetachtenswaardige dak van Isaiir Meadowcioft ICnniet onder de daglooners inaar onder lueestors t Klonk me ongeloolelijk Weet u dat wel zeker vroeg ik Ambrose heen luet me verteld en die zal inij nooit bedriegen Ilij weet er alles van plin raag ik er ook alles van weten f Ik wil u wel in t geheim nemen maar opéén voorwaarde en die is dat u ons niet verlaat als u alles weet leef me daar eerst de hanilopl Kom mijnheer Lefrank geef me er dehand op n Haar bekoorlijke openhartigheid was onverslaanbaar en ik gat haar den verlangden handdruk Zonder omwegen be a ze toen onmiddeliyk haar verhaal Als u de hoeve hier bezichtigt zult u zien dat eigenlijk alles in tweeen is Verreweg helgrootste gedeelte dient voor veeteelt de rest voor eigenlijken landbouw Wordt veraoij