Goudsche Courant, dinsdag 23 augustus 1904

icr menigte veriameld dié de hooge Vronwe bg Haar komst buiten geestdrillig toejuichte De Vorstin nam plaats in de Haar aangeboden equipage van den heer W J Sprenger wethonder en maakte met Haar gevolg en eenige autoriteiten een rgtoer door de gemeente Langs den weg was overal veel publiek geschaard dat telkens en telkens weer van zgn ingenomeohoid met het bezoek blgk gaf Langt de in vlaggentooi prijkende straten ging d ï rit naar het Paleis van den Commissariii der Koningin waar aan H M en Haar gevolg benevens enkele autoriteiten een luijlcb werd aangeboden Na floop daarvan werd door een ander deel der stad naar het Schnltersbof gereden ter bezichtiging t an dekopertentnonstelling Op de expositie werd H M ontvangen door het bestuur van de Vereeniging tot Bavordering van het Vreemdelingenverkeer en de tïntoonstellingscoramissie Ook daar werd H M een bonqdet aangeboden Door den tu in waarin velen waren samengekomen werd de Hoogde Oaste geleld naar de tentoonstellingszalen waar Zjj werd rondgeleid lerwyi de heer J A Frederiks Haar de ipoodige inlichtingen verstrekte Hj 1 i d Haar een album aan mot fotografieën van de merkwaardigste voorwerpen Van a tentoonstelling begaf H M Ziijh ttaar het kort steleden verbouwde en vaj eterde paathWi waar Zg dpor den prefi ent van liet Jlestuur der godshuizen ilm eer mr A Pll jSnouck Hurgronje nardtoiii gesproken o n iiaariut de verscbillehde zalqn te bezoeken m Na afloop vmn h t bezo uur begaf H ift wen om daaii juo ipakaiiim I zichtigon en twens een kjji dp Koorkerk ij de inwend waara an men bezig is Te halfzes vertrok H M fliedoiilmeH di gewonen trein c ar Soestdyklj f een vargadering der uitgeslotenen gedaan Nadat de voorzitter er op gewezen had dat het hoogst wenschelgk was de tuischenkomst te aanvaarden daar deze uitsluiting nu reels bgna vïerweken duurde hebben de nitgeslotenpni JK algemeene stemmen besloten de aanb ppug der kamer aan to nemen en verklaarden zg zich te zullen neerleggen bg baar uitspraak miti4 de pa troon een gelgk besluit nam Weigerde de patroon de aangeboden tussehenkomst dan zouden do werklljpien toch in iüd r geval kamer inroepen aarop Vrijdagavond een De patroon verklaarde een bezoek vau den pid te zijn zich te onderpraak der kamer Eer vergaderingplaats gehad ig waren de 9 uitgoslotede meesterknecht heer Minderman stelde tgen voor oogen het doel rbeid nl in pnd rlinge bevorderen do belangen erklieden van de gedane mededee Ontstaan van het geschil er op dat een goede sschen patroons en ge t minst een golede orde m he belang is y n beide biwailbrde beerscUt zullen fs Ills stakloo werkers 1 bènadeelen He loonenl l tdt ruim fS 12 het gQ de tussehenkomst De kamer he vergadering beloj Vrijdagmiddag voorzitter ook werpen aan de gisteravond heeft waarin tegenwod nen de patroon Ji De voorzitter den twistenden der kamer vani samenwerking p van patroon eHj Naar aanleid lingen omtrent wees de voorzjl verstandhouding zeilen en niet ia de fabriek partgen Warini vooral siga on zichzelf in hun varieerden vanJ middelde was tl De uitsloig i van do 9 uitgi t zullen hervaltei slag heek gen een goedlgetuiis einde den vergada i patroon als doqr j fkai iqr gebracht m keft o i tieibgeenkitïmst ivas dat J ei 8 ManÉllag het wetkfik de ndgendfe z n oit ort eAer l Zie h naarjBe Abdij gebo restBqratfewerken te b ie teiftemen Si P heoj teiljljng e patrbu Ueefi toegezekd A erd zooWe ii zeilen dank a te riedenhedd uitgf i kftéet heefkflbeslbten in j ht t ïwvülg 1 onmüddeUnk n4 M ontstaan viin m luinn l m geh of IHterkstatófeen haar tusdchenkofllst J i aaif te l jlden keil overilden gu i fetémengrde Beri illiten Ta fei tterdam is ait Amsterdapt aangebracht dfe aldaar gisterenavond om elinnf in de Noorderstraat ten huize vanJ A M op last van den politie commissaris in de Vdo sectie aangehouden vooHvluchtigen wissellooper K F H ononde op de Gedempte Slank alhier die zich ten nadeele van de firma B M Z op de Zuidblaak met een bedrag van f 1218 17 uit de vbeten had gemaakt Dit eeld had hg Donderdag op 10 wissels geincmseerd Deze ontrouwe wissellooper vroeger tramconducteur begaf zich van hier naar Zutpben waar hg in een café kennis maakte met een als heer gekleed persoon met wien hg den volgenden dag naar Amsterdam trok en bg wien hg zgn intrek nam Met het oneorlgk verkregen geld werd op royale wgzo omgesprongen zoodat bg bg zgn arrestatie twee dagen na zgn vlucht nog maar f 702 en eenige centen in zgn bezit had Na aankomst alhier gebracht naar het politiebureau in de Pauwensteeg is hjj daar nu voorloopig opgesloten Do instructie tegen den burgemeester van Edam duurt voort Zaterdag zgn weer vier getuigen gehoord Do 0 H Ct verneemt dat de klacht is uitgegaan van zekeren J de Boer De officier van justitie te Haarlem zag van een vervolging af doch nadat de Boer zich tot den minister van jubtitie heeft gewend is op diens last de instructie begonnen ien jdedrwaarder bij hetP Iveitum J P vonVngt fi is do cpmmissiiris van fcolitie te Hilversum i ten verzoeke van del heer Ploris VoS voorzitter van het hoofqbestuur der gerechtigden tot de goraeene heiden en weiden van Gooiland 18 anderen allen erfgooiers naar aanleiding van het optreden der politie opt de Hilversumsche meent gesommeerd zich van verdee bemoeiingen van politie zelf of door middel zgner dienaren te onthouden totdat de burgerlgke rechter uitspraak zal hebben gedaan of tot er een andera voorziening worde getroffen Waar zgne hulp mocht worden ingeroepen tot handhaving van openbare orde ot persoonlgke veiligheid wordt hem verzocht die te verleenen zonder aanzien des peraoons en zonder zich te mengen in de civiele quaestio tnsschen insimianten en de gemeent Hilversum Mitsdien om onmiddellijk nl binnen tweemaal 21 uren zgne dienaren van politie die zich tegen den bg dezen uitgesproken wil van insinnauten bg voortduring op de meent bevinden en aan hen het beheer van de meent gedeeltelijk beletten gedeeltelgk belemmeren van het terrein dier meent te doen verwijderen Het blgft hun h i nitteraard vrgstaan daartoe terreinen vindend deze personen in de nabgheid dier meent te stellen Bg eMoit tin kantongeretht fe Aan de Ass Ct wordt gemeld Zaterdagmorgen is met den eersten trein van Winschoten met een vacantiekaart vertrokken de gesignaleerde ontvanger der gemeenten Jisp en Wgde Wormer N Holl Eppo V geboren te Beerta Gron Gesignaleerde heeft een bezoek gebracht aan zgne ouders te Beerta Zeer toevallig was er op dit uur aan het station te Winschoten geen politie Terw$l de 28 jarige Barend de Goede te Zwartsluis Zaterdagmorgen met zgn vader san boord bg schipper J Steenbergen bezig was de zandstrook van een der zwaarden aan te klinken schoot de tang waarmee hg die zandstrook aankneep nit met het gevolg dat hg zgn evenwicht verloor en achterover van het schip tuimelde Hg kwam terecht op de doft van de roeiboot die langszg van het schip lag waardoor hg zgn ruggegraat brak en op de plaats dood bleef Zw Ct Schrikkelijke moorden Te Statesborough in den Amerikaanschen staat Georgië is t een stille strgd op leven en dood tuaschen negers en blanken Zoo van tgd tot tg d laait de strijd nit en dan worden de afgrgselgkste gruwelen bedreven Gewoonlijk beginnen de negers Zg vermoorden een blank gezin en verbranden de lijken Dan gaan de boosdoeners de gevangenis in en later halen de blanken er hen uit en een bernchte lynch party begint De vorige week nog is zoo iets voorgekomen Twee negers Reed en Cato die blanken hadden vermoord en daarvoor gevangen waren gezet werden door een woedende menigte blanken uit den kerker gesleept naar een boach gebracht daar met olie overgoten en levend in brand gestoken Een ooggetuige verhaalt er t volgende van De terechtstelling vond plaats op de hoeve van het uitgemoorde gezin Uodge Reed toonde weinig of geen ontroering maar Cato sidderde van angst en smeekte dat men hem zon doodschieten of ophangen Bg het huia van Hodge gekomen werd een groote paal in den grond geslagen waaraan de slachtoffers rug aan rug werden vastgebonden Beed werd het hemd uitgetrokken Cato mocht zijn kleeren aanhouden Om nek boenen en armen van de ten doode gedoemden verden touwen gebonden Gedurende het halve nnr dat nn volgde werd een vracht hont bijeengebracht en om de Omtrent de aanbieding en het verloop van de scheidsrechterlgke tussehenkomst der kamer van arbeid voor Voedings en Genotmiddelen te 8 Gravenhage in de uitsluiting in de sigarenfabriek der firma vanEykvan den Berg deelt men aan de H Ct nog het volgende mee Nadat in de vergadering van Woensdag 17 Augustus besloten waa de tnsschonkomst der kamer aan Ie bieden heeft de voorzitter der kamer dit Donderdagavond in oöer dat krom in de boeien was gesloten op een kouden winterdag zoo lang met g ki ud 1 water dat het geheel in het water lag Er 1 werd zelfs een dgkje om hem been gemankt t om de afvoer van het water te beletten en 1 zoo liet men hem sterven Ware de dader nu onmiddellijk vervolgd en veroordeeld dan zou de zaak hoe schandelijk ook daarmede 1 uit zgn geweest doch de districtschef luite I nant Von Stempel aan wien deze zaak door een farmer Groeneveld geheeten was aan 1 gebracht deed niets om den onverlaat te vervolgen Ja kort daarna werd Groeneveld wegens meineed tot drie jaar I ihthuisstrat en la er nog tot andere straffen veroordeeld door de 1 plaatselgka rechtsprekende beambten en werd van de aanklacht wegens meineed eerst door bet Oberlandesgaricht te Windhoek v jgesproken Met nadruk worden er thans door de p rs nadere en beslissende ophelderingen gevraagd Verleden Vrijdag is vr j plotseling overleden de senator en oud burgemeester van Milaan Giuseppe Mussi een man die een moeieiyke en interessante politieke loopbaan achter den rug heeft Keeds op zgn 29ste jaar dus voor hg denwetteljken leeftgd had bereikt werd hg reedstot afgevaardigde verkozen en was toen alsvolgeling van Mazzini vrgwel een republikeinte noemen Met de ontwikkeling van Ita iëverzoende hg zich steeds meer met het koningschap en tot groote woede der uit amonarchistischo conservatieven deed ook I koning Humbert veel om don bekwamen 1 leider der linkerzgde deze toenadering gemakkelijk te maken In 1892 werd hg ondervoorzitter der Kamer toen minister Giliotti I trachte met behulp der uiterste linkerzgdeeen groote democratisch liberalo coalitie tevormen Crispi bood hem later de portefeni Ie I van handel en landbouw aan doch ilu si 1 meende te moeten weigeren De tragische I dood van zgn zoon dio als student bg de I oproeren van het jaar 1897 werd dood e 1 schoten deed hem zich terugtrekken uit zgn 1 parlementaire loopbaan I Il 1899 werd hg burgemeester van Milaan 1 en iiil901werd hg door den Koning tot sena or benoemd Vergeefs trachtten toen 33 leden 1 van het Italiaansche hoogerhuis den radio al jden toegang te beletten 1 Hoe weinig h j daarnaar ook gestreefdheeft 1 is Mussi een der weinige volgere van Mazzi li 1 die een belangrijke politieke carrière he ftgemaakt I i I De spruit uit het Italiaansche koningshuis die weldra verwacht wordt is vóór zgn n1 treden in de wereld reeds oorzaak van groot rumoer in de Italiaansche en speciaal in de I Vaticaansche pers Wel geldt die opwinding 1 alleen het hypothetische geval dat de jeng dige telg een zoon zal zijn doch reeds thans I maakt de clericale pers de gebeurtenissen 1 vooruitziende misbaar voor bet geval dat 1 dien telg den gebrnikelgken titel van pr ns 1 van Home zal worden verleend Daarin z et 1 deze natuurlijk een krenking van de rechten I van den Panselgken Stoel op Bome en een I beschimping van zgn gevangenschap I Boeds eenige weken geleden heeft de cu ie I in alle eventualiteit n voorzien en aan de I geestelijkheid een rondschrgven gericht wa rI in aan aartsbisschoppen bisschoppen enz 1 wordt voorgeschreven wat zg in het geval 1 van zulk een beleediging van don Paus m e1 ten doen Zg moeten dan op alle mogelgko I manien ii door het wegblijven van officie Ie 1 ieostei liet niet afstaan van kerken voor 1 plecht glieden en dergelijke daartegen p o1 testeeren I De Voca della Virite gaat zoover te j verklaren dat de kwestie eigenlijk heelemaal I niei bi s rumoer in de lers is dus geheel overbod g I Het is te h pon dat dit antenataal rumoer 1 geen omen voui het loven van den vurig ge wcnschten Itali lanachen troonopvolger al 1 zijn I I I De reis van het Oost Azie eskader ge ft 1 den Engelsehen bladen weer aanleiding om verdachtmakingen tegen Duitschland in de wereld te brengen en het te doen vo r I komen of Duitschland door vriendschaps 1 diensten aan Busland te bewgzen vooi zijn 1 handelsvloot begunstiging door de Bussische hulpkrnisers poogt te verkrggen De Times verneemt uit Busland dat er 1 belangrijke maatregelen genomen zgn m de OoBtzeevloot op haar tocht naar OostAzië van steenkolen te voorzien zelfs ind en enkele mogendheden zonden weigeren m hun koloniale havens voor dit doel open te I stellen De Norddeutsche Lloyd zou vol 1 gens die berichten het grootste kolencon tract met de Rnssiache regeering hebben afgesloten Uit de tel grammen blijkt dat ook de Hamburg Amerika lgn haar schepen voor het overbiangen van kolen naar Russische oorlogsschepen beschikbaar sielt Maar niet alleen voor kolenlevering staat DnitBchland den oostelgken nabuur ten dienste ook oorlogsmateriaal van allerlei aard is door Rusland in Duitschland besteld zoowel voor het leger als voor de marine Het vervoer daarvan is natnurlgk zeer gemnkkelgk en de Duitsche Begeering moet bovendien nog bijzondere concessies voor de levering en het vervoer hebben toegestaan en zelfs vergunning hebben verleend werkzaamheden voor de Duitsche marine tgdelgk te staken om eerst do bestellingen voor Busland af te maken In Russische offlcieele kringen wordt dit welwillend karakter van de Duitsche neutraliteit met groote ingenomendheid erkend zegt de Times En de Daily Telegraph kan er bg voegen In Petersburg gevoelt men dat de Duitsche vriendschap voor Busland zich op een wgze nit die niet alleen voor Busland van groot belang is maar die zelfs voor Duitschland gevaarlijk kan worden daar het toch rekening moet houden met de plichten tegenover de andere oorlogspartij en met de openbare meening in Duitschland zelf en in Europa Zeker is het dat Rusland van Frankrgk niet zooveel vriendschap ondervindt als van de Duitsche regeering Zulke berichten schijnbaar onschuldig kan men in de Engel che pers herhaaldelijk ontmoeten en zg Ititen niet na stemming te maken in Engelani den concurrentiegeest wakker te schudden en den ouden baat weer opnieuw doen ontvlanlmen Het spelen met vuur schijnt nog altoos een geliefkoosd werk der Eugelscbtf pers te z jn ondanks al de ellende dje daardoor reeds veroorzaakt is Verspreide Berichten Bbloie Blijkens een statistiek uitgegeven door den aartsbisschop van Mechelen in il880 waren in België 1539 kloosters met bM2 kloosterlingen in 1890 bedroegen dezte cgfers 1793 en 30 098 in 1900 2221 ea 3l m Op het oogeublik telt me in België pX kloosters en 16000 kloosterlingen OoSTENEliK HOSOiEUB j Te Troppan hebbeu bg eerl leestelgkièid ter gelegenheid van den verjaardag van kei er Franz Jozef betooginrfen plaats get had De serenade voor de regeeringsgebouwen werd verhinderd De miftaire muziek werd bg den marsch door de straten begeleid met de kreten W g met graaf Tbnn I De kapel speelde de keizerhymne de menigte zong de Wacht am Hhein waarop de muziek naar de kazerne terugkeerde Voor het regeeringsgebouw hadden heftige demonstraties plaats tegen graaf Tbtin Zwitserland Uit Bern wordt gemeld dat de regeeringsrnad Schumacher uit Lnzern de benoeming tot lid der internationale commissie van onderzoek naar de behandeling der inboorlingen van den Congostaat heeft aangenomen Deze commissie is aangesteld door de regeering van den Congostaat zelf TUEKUI De onlangs door den sultan benoemde grenscommissaris Handi pacha is naar Uakub vertrokken van waar hjj met den nog te benoemen Bulgaarschen commissaris naar Kustendil zal terugkeeren om gezamenlg k het TurkschBulgaarscbe grensgeschil uit den weg te ruimen Macedosib Een uit Konstantinopel te Sofia ontvangen raededeeling zegt dat de eiarch bg de Porte opnieuw heeft geklaagd over het vijandig optreden van de Turksche ovflrlieden in Macedonië tegen Bulgaarsche kerken en scholen Veheesiode Staten De arbeiders leider Weironemer ia gevangengenomen wegens chantage Hij zou cl als voorzitter van de vakvereeniging der metselaars van verschillende werkgevers gelden hebben geëischt hen dreigende bg nietbetaling met een werkstaking hunner gezellen Bg een faillissementsproces zouden deze feiten zgn gebleven hetgeen tot de arrestatie aanleiding gaf BINNENLAND H M de Koningin Moeder te Middelburgl Vrijdagmiddag om twaalf uur kwam per geitenen trein waarin een salonwagen geplaats was H M de Koningin Moeder te Middelburg aan Z j werd aan hot station ontvangen door den commiasaris der Koningin en nadat Zg een Haar aangeboden bouquet in ontvangst had genomen geleid in de eerste klaasewachtkamer Deze was van het meubilair voorzien nit de Koninklgke wachtkamer van het station Vlissingon en versierd met groen 0 het Stationsplein had zich een talrijke I slachtoffers opgestapeld Toen men eindelijk met de voorbereidende maatregelen gereed was werd brandbare olie op de negere en op het hout gegoten en atak men de mijt aan Toen de vlammen uitsloegen juichten de haltdoUo lynchers moordenaars als waanzinnigen Beed draaide en wrong zijn lichaam in allerlei bochten maar gilde niet Het eenige wat men hem hoorde zeggen was God heb mededoogon Cato gilde zgn doodsangst uit Zgn dikke haarbos die gedrenkt wa met olie vatte onmiddellijk vuur Enkelen der verwoedsto r lynchers wierpen brandendo takken op do stervende rampzaligen wier lijden wel drie minuten duurde Na heleind der vreeselgke j vertooning werd de verkoolde stapel be storrad door lieden dio souvenirs wilden bemachtigen Tot zoover bet relaas van den ooggetuige De overheid bemoeit zich nu t te laat ia i met t geval en ondervindt daarbg niet weinig verzet van don kant der lynchers iDe planters uit den hmlrck zijn bgeengeIlcomen om over den stand van zaken te spreken Zg besloten dat de schandelijke fbrandstapelvertooning in weerwil van t opJtreden der overheid was goed te keuren en dat zij yoortami do discipline onder de zwarljes streng zoudon blgven handhaven En wat dit beteekent kan blgken uitden inhoud van onderstaand telegram uit de bedpelde plaats In Statesb iroughheerscht een waar schrikbewind De blanken hebben zich aaneengesloten om alle ongowenscbte negers de stad uit te jagen enzg zijr reeds begonnen me an dat planuitvoering te geven y Woensdagavond wefdén af van begars gègeeselé terwijl anderen to zg bli hpn woning liwamen zvApen op do deur va tgemaakt vonden i n zqjchte wenk Hm tpch vooral 4oo spoedigrmog lgk te vertrekken In den loop van Woensdag werd op Jdrio negers geschoten twei ij hunner zijn doodoHik getroffen Voorla lieeten nog twee nteerprëdikersjterfnoord te z jn 1 i De correspondent van het Hbl te Haar Aiji lem schrijft i tfl Door diJJjustitie alhier ia Zaterdagavond I bericht ontvangen dat te Lissc een moord i ijepleogd is Een man moet aldaar met een I mes gestoten zgn en aan de gevolgen over leden De dader is bekend doch niet gevat Bet Parket ia gister naar Lisse gegaan êfi een onderzoek in te stellen Men seint uit Botterdam Mr W J Hanegraaf ambtenaar van het O M aan het kantongerecht in wiens villa Vrijdagnacht werd ingebroken kwam Zaterdagmiddag terug uit Bad Ems ten eindeaan de politie inlichtingen omtrent de vermiste voorwerpen te kunnen geven Hetbleek nu dat ontvreemd waren ruim 50 stuks tafelzilver 12 gewone tafelmessen eneen pendule van Rozeiiburg a porcelein Dankzij de ijverige nasporingen der recherchewerd reeds gisteravond in drie pandjeshuizen aan het Van der Werfplein den Ooudachen R jwog en Wenastraat het grootstegedeelte der gestolen voorwarpen in beslag genomen De aiguDlementen van de beide inbrekers zgn bekend Hbl Men schrgft aan t Nieuws Een der Noord Hollandsche dorpen levert des Zondags voor den vreemdeling die hier toevallig doorwandelt een eigenaardig gezicht op Groot en klein oud en jong kan men na kerktjjd drnk bezig zien met knikkeren Zelfs zeer ouden van dagen houden dit gebruik in stand en over het algemeen ia de liefhebberij voor dit spel biJ hen zoo groot dat z j zich nauwelgks den tgd gnnoen om te gaan eten Als t weer t maar eenigszins toelaat gaat dit zoo het geheele jaar door Hoort men dikwgls de klacht dat de jengd tegenwoordig zoo vroeg rgp en veel te oud voor haar jaren ia hier achjjnt men zich lang jong te blgven gevoelen Te Bordeaux zgn de stakende bakkersknechts en de bakkers het eens geworden over hooger loon maar de knechts willen behalve hooger loon ook om niet brood kunnen krijgen Dit laatste willen de bakkers er niet bj toestaan en daarom dnurt de strp voort De vereeniging van broodrondbrengers van Bordeanz heeft in de bladen verklaard dat zg het volstrekt nooit eens is geweest met de stakers en dat bij de opstootjes die er onlangs op straat hebben plaats gehad de broodrondbrengers de bakkeraknechts niet hebben nitgetart De Directeur der Nederlandsche MaatMhappg tot Handhaving van Stamverwante Belangen in Zuid Afrika gevestigd te Amsterdam verzoekt ons mede te doelen dat behalve enkele giften heden van particn SJ lide is ingekomen het aanbod van I 20 000 als Ie hypotheek op de te stichten gebouwen onder yoorwaarden waar over de Directeur meent dat in Z Afrika moet worden beslist Erkentelijk voor de welwillendheid waarmede de Pnrs van iedere richting het inzenden van giften heeft willen bevorderen verzoekt de Directeur der Maatschappij tot Handhaving ons den termijn van inzending te sluiten op 25 dezer Stadsnieuws GOUDA 22 Augustus 1901 Zaterdag slaagde te s Gravenhage voor het examen Hoogduitsch 1 o de heer C J van de Putte alhier Zondag 21 Aug hield de Postduivenvereeniging de Vriendschap te Gouda eeneprgsvlncht met jonge duiven van uit Monsin België de duiven werflen door den heerCoonen convogenr voor Zuid Holland om 7 uur aldaar in vrgheid galaten en arriveerden bij hunne eigenaars alhier als volgt P J Rijnaarts lepr aank lOn lm 35s M G Begeer 2e 10 11 5 J Jansen 3e 10 18 32 A Kraagenbrink Ie 10 18 55 P J Hijnaarts 5a 10 19 17 M 6 Begeer 6e 10 20 32 W van Leest 7e 10 32 31 B Kersbergerf 8e 10 11 12 dezelfde èe 10 15 12 N J Montagne 10e j 10 17 10 Poule No 1 en No 3 M G Begeer Poule 2 A Kraagenbrink Poule No 1 W van Leest Poule I o 5 Kersbergan terwgi P J Rijnaarts de zilveren medaille voor de snelst vliegende duif van de 1 lirgawinners op Mechelen behaalde De Postduivenvereaniging de Zwaluw alhier hield Zondag 21 Augustus een wedvlucht met jongeduiven van uit Namen ze werden aldaar door den stationchef om 8 20 in vrijheid gesteld en bereikten hare hokken als volgt D V d Broek Ie pr Uu m 31 sec i J Holthuizen 2e 11 3 36 3e 11 3 36 3 Signer la 11 3 15 L V d Heuvel 5e 11 1 11 A Jongenecl 6e 11 7 18 D V d Broek 7e 11 8 31 J Signer 8e 11 16 56 L V d Heuvel 9e 11 16 58 M de Jong lüe 11 30 1 G L Hammer lie 11 33 3 W Jansen 12e 11 33 15 Voor het Examen Hoofdakte te Amsterdam 19 en 20 Aug gehouden slaagde o a de heer D Zooistra van Moordrecht Atjeh Uit Kotaradja schrijft men aan do N R Ct van 8 Juli De meest i t oogspringende gebeurtenissan welke in de afgeloopen maand voorvielen zgn de klewangaanvallen waaraan onze troepen in Meulaboh meer speciaal in t Seunaganacha blootstonden De raadgevingen van de zich steeds nog aan onze nasporingen onttrekkende tjoet Nja Din schijnen doel te treffen Haar leus is maak in de vlakte gebruik van den klewang bewaar da patronen voor den strgd in t gebergte Betere raad kon door haar met t oog op de gesteldheid van het terrein in de benedenstreken niet worden gageven Onafzienbare met alang alang bedekte vlakten slechts hier en daar door amalla paden doorsneden die in den regentijd zoo goed als niet begaanbaar in den drogen moesson daarentegen zoo bnlterig en hard z jn dat alle oplettendheid van den troep wordt vereischt om niet telkens te struikelen ziedaar het terrein waarin onze troepen moeten ageeren en waarin da v jand bekend als bg is met alle sluipwegen als een kat zoo gedoldig het oogeublik afwacht waarop them gunstig Igkt als een wervelwind door een voorbgtrekkende kolonne heen te vliegen daarbg de volkomen zekerheid bezittend zooal geen geweren meester te worden dan toch een betrekkelijk groot aantal gewonden te maken We zeiden zooeven dat do vgand als een wervelwind door een troep stuift ooggetuigen verklaren dat de tgd die noodig is om ons een zeker aantal gewonden te bezorgen in de meeste gevallen zoo kort ia dat aan tegenweer niet te denken valt Aan één zijde van den weg een kolonne beatokend ia de vgand reeds verdwenen voor men tot bezinning kan komen Zulk een aanval had plaats op de patrouille die onder kapitein Tolhuya aan de boven Kroeêng Henang en de Kroeën Tjoet ageerde Het resultaat daarvan was dat wg daarbg drie dooden opliepen 1 Amboueesch marechanssee en 2 dwangarbeiders en 9 militairen en 6 dwangarbeiders min of meer ernatigo verwondingen bekwamen s V janda Verliezen bedroegen 12 dooden Een andere wgze van aanvallen ia die op een htvak op de ia der haast voor één nacht J ingerichte verblgfplaataen die tot onderkomen moeten dienon van twee of drie brigades waartoe zoo mogelgk leegstaande woningen worden gebezigd De op paleu gebouwde Atjehscha huizen bieden veelal slechts ruimte voor een klein getal personen aan zoodat een deel van den troep moet worden ondergebracht onder het huis Een vitichtig om de woning aangebrachtige omheining vormt do bescherming voor een eyentneelen aanval Bgna zonder uilzondering kost t den aanvallers zoo goed als geen moeite met een aanloopje daardoor heen te komen zoodat de menschen die b neden het huis ligger immer het kind van de rekening zjjn Om zeker te zijn van hun zaak kiezen de aanvallers het ooganblik uit waarop t begint te dagen De troep is dan met t oog op de voorberoiilBaleii voor den aanstaanden marsch t minst strijdbaar Toch schgnt de aanval die onder deze omstandigheden op het troepje onder van der Zee aan de Kroaèng Tjoet werd ondernomen niet dat resultaat te hebben gehad dat men ar zich van had voorgesteld want 11 vijanden lieten bjj deze onderneming t leven ens kostte het 2 dooden 1 marechaussee en 1 dwangarbeider en 7 gewonde militairen en 3 dwangarbeiders Het waren weer volgelingen van T Tandi die da patrouille Tolliuts in een hinderlaag lokten terwijl die van T Keumangan het bivak van van der Zee aanvielen BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 19 AUG L K H K StaaUltentnqen Portugal Oblig 3e Serie fr Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 Rusland Iwang Dombr Obli galicn 4V 96 AziE Japan Ohligatien 1899 4 71 71 Columbia Gecoiisolideeide Bnitenlandsche Schuld Receiiis L 100 IV 24V Hypotheek Banken Pandb Ie Algom Groninger Sclieeps Hypb 1 100 Pandb Bataafache Hyjib 1 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 1 99 Pandb Hollandsche Hypb 1 99 Pnndh Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 1 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 1 99 Paiidb Ned Scheeps Hypb 1 101 Bewijzen van Deelgcr Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 1 99 PandUl Rotterd Hypb 1 101 Pandbl Rotterd Hypb 3 97 Pandiil Standaard Hypb IV 100 Pandb Stedelgke Hypb 1 99 Pandb ötrechtscho Hypb 1 100 Pandb Wostlandsche Hypb 1 100 Pandb Zuid Holl Hypb 1 S9 Scheepvaart Maatsc uippijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divereen OM M j tot Expl Laan vanMeerdorvoort 1902 1 98 oorwegleeninffen Italië Oblig Znid Italiaanscho Spw Mg A H 3 67 Premieleeniiiffen Belqir Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 M iA r s £ ï f£fOêf y irff fsrafffA Alle NOUVEAUTÉ s in Mantels Costumes Blousen ROKKEN ROERS en JAPOiINTOrVflM worden tot spotprijzen OPGERUIMD Veemarkt te Rotterdam Maandag 22 Augustus iqo4 Ycttc ossen en Itoeïen goede aanvoer prijien waren voor iste kwal 35 zde kwal 32 3de kw 27 cents per half kilo Vette kalveren redcK aanvoer piijzen waren voor iste kwal 30 2de kw 27 3de kw 23 cent per half kilo Vette varkens redelijk aanroer prijzen waien voor iste kwal 2i j 2de kw ar 3de kw 17 cents per half kilo Vette schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor alles prljshoudend ADVKRTElXTIKlV V De Heer en Mevrouw VALCKENIBK DE GREEVE VAK Beroeï geven konnis van de geboorte van een Dochter OouBA 21 Augnstns 1901 VEEL0EE1T op laatstleden Zondag op de wandeling langs dan HiJastrecbtsen dgk on het daartegenover liggende Jaagpad een Monden ilroehe zonder speld zgnda een Medaille van den Nedarlandsehen Roeivcreenigingsbond Verzoeke vriendi lUk tegen belooning terug te bezorgen i estliavan B 163 te Gouda Telephoonnet G ouda Abonnement f 10 per j ar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg cai onderhoud grati Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 1 Aug 1901 112 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT Doctor DE WILDE Arts voor HUIDZIEKTRN enz OPBN RIJSTDIN 20 r s ipraekuren ArrE TIE S V P Wie van bat mooie weer wil genieten en met de Kindoren een prettigen dag doorbrengen vergete vooral niet een bezoek te brengen aan de Kiiidci spoelluiii van dan Heer F CHRISTENSEN Ook Mr yescbiU voor liill vr mrliJ MI Aanbevelend an met hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN Stolwukkbsluib Telefoonnnnimor 85 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olleeer getcliUderd Portrellen retutareHogaerU Zg geven kracht en diepte dia naaiakcrs niet kunnen bereiken Men overtuige zich goen imitaties voor de ecMe te ontvangen Ge ill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften graiu op aanvraag Boxtel U liOGAhltlS 4b Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen Ie bezichtigen zijn VAN Blommesteim I pi kt is firofcfonderV mdelijk de BESTE en volkomen ON SCHADF LIJK APELDOORN HOLLAND