Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1904

Donderdag S5 Aiigiislus 1904 43stc Jaargang INo 0500 i rf $ DiieuwS en Advertentieblad moor Gouda en On streken Telefoon o ADVËRTElNTrEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel ineor 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des aiiiW relclooH No 89 Dfc üiigave lezer Coniant gesehiedt dagelijks met uifztmdenng van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 l raneo per post 1 70 Afzonderlyke Noinjners V IJ F iJ E N Ï K N bloedvergiftiging on koud vuur 10 cl per doos 6 stuks KO cent groole doos 100 gram 80 cent OQk irerkr08lM r bU A DHOST Korte Tiendeveg D WESSANEN LAAN wörmerveer OPGERICHT irM KOI lllKM yKB VABRieHEIV Voedert uw Fee met de ulvere murwe merk en fj nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootte voedingswaarde JBvre Dtploma Parid 1900 Negen Gottden MeOaUle Teleplioonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen Mmien een kring van K M 1 gelegen Aanleg en ondeiiioud g ratis Hot net is aangcBloten aan het Eijks Interconininnaalbnreau Op 1 Aag 190i lis verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaardep verkrvjgba r aan iiet Bnrean ACHTEE DE VISCHMARKT Is Haar meer DeN doet iDwe oodon Ie grijze l ren binnen enkele M i en verdwj len maakt het haar glanzend i zacht beb en neemt de p i etjes van Eischt op en bals Prijs J 8 5 en t 1 S Verkrfebaar ii de EOZE iifi het nitvallen et hoold weg ndoti per flacon AAL M 9 bii tS j Pap ie olen ÜA im ATTpilE f f Wie ïari he t tnooie wBer wil gbniete nmet de Kind kn een prettigen Idag dBorbrengen vergete vooral niet i ean bes oikte brengen dan de Kindérspéellui van den H er F CHEISTENSEN I lok zeer geschikl voor Kinderparlijeil Aanbevelend en met hoogachting DEd dw dr F GHRISTENSEN Stolwijkbesluib Teleloonnnmmer 85 Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn olleeert gescMMerde Portreilen PeintareHogaerl Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Weill Pri SC0urant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmtiè op aanvraag Boxtel H HOQAERTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zijn GEEN BETEE adres voor alle soorten SCHOENWEEK als het Sloordbniknlsch Schoea en Laarzenmagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Geèii Rink hoesjtl Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsl en Itleelaandoening binnen den kortst mogelijkcn tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivénBorst honig Extract I Af e L I A 1 T II li M Supsfui 1 i M iAA6 uit de KoninklSke Stoomfabriek jüE HONINGBLOEM van M N VAN SCHAiK 4 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j firma WOLFF Cm Westhaven Gouda A LATBNSTEIJi memea loO da E H VAN MiLÜ Veerstal B 126 t Gouda A BOUMAN Moordrecht l INKSE Nieu erlcerkad IJul A N vis ZES SEIM ScAoonAown J Th TORKEN Öo wp B T VSjUK Oudewa CT A JSCHEER Haiutrtdit P W r EDE OadewaUr K vA nüR HEI pEN te Rftutfijk B V D SPKK l omapelk 1 v d STAK Waddingmeen Wed J R ST WadMinqmeen M KOLKMAN ITaddrayscMn P A uu GBOt l Oudewater A D JJONOH OMêKatfr rf P KA TBl4lW PoUbroekerda n ü BIKKEK te Beiueliop ffende knoeierijen in de Soda EL ROOS HARMENS eiknndige en Hygiënische ZakeÉ van il U5t eijpn on Je z ek 3e ingesteld d for ür YAN i Afl iMurs oor te Amrterdjam hef Huis v n f het Maandblad te ii dl éi hier te lande slechl n monster merk SOD riemaal zooveel te Soda t III M DÉ eU waarvan het iresijltaat voorkomt valschingenl v n 4uga atus j l blijkt tdrie 1 enti Dat var de lÖirmoBstors nif 18 gej oiet vervalspht w ren ah wel Twee monsters gewone SOda ei Dal echter nSODcX ongol j eigenschappen bezit als deze onvervalscj Dat de nagemaakte Sodex veAalscht bleek te zijn Dat vanl de overige 35 monatorJ 23 pCt hoegenaan l geenwaarde hadden als reinigingsmiddel en dat i il 8 O D Ë X alle overige inoii§ters gemiddeld 31 aan waardevolle eigenschappen OVERTROI laal k 4 Cent per pakje OVERAL VERKRIJGBAAR Let op het merk SODEX SODEX NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP nwmm immmm ROTTERDAM Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vlieden Maggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis bij Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtboomen en Broeikasten en nog meer dai genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelijk geurig niet hinderlgk de gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de boeveelheid op alles toe te passen Uaohinaal Spuitje m g n mm U en anacludelijlmet een geruide BU9 rl 50 R nJ j P lBmU fl ZulveringS vet per tel B BIS H M S Blai oemt dndolijk lo P n weg Geneest onfeil Afzonderlijke BUS f 0 90 fZ m Si f l d o den Ook Een SPUITJE f 0 80 SS V SéM fMI P hel vel logen Een Elastieken SpmljefO fb i f itf Jrandmgheid klioreohlig heid aangeziolits en andere lichaRnisroven en wonden Groole DOOZEN 60 en 80 oenl Pakjes 1 ce t strakheid en stekeningen bij verzweringeu winlerkanden en voelen bq schurft dauw Na ontrungst van posllrissel n 40 cent werm B5 brand en jnij of I postzegel e 6 cent wordt U een wonden en verzweringen ver Tegen toezending van post monsterdooa Zaiveringsvel van 100 gram zacht het vel niet alleen zegels s S cent of posllrissel toegezonden 6 kleine doosjes SS cent maar door direct hiermede IS cent hooger dan do prijs Alles met gebruiksaanwijzing aanberelingen lo smeren voorkomt men wordt het verlangde per post en attesten pakket door het geheele Kijk verzonden Per half 1 of meer ry Kilo s is de poeder minder in prij Gasornamenten in alle stijlen Supi Lse Pendanls IS onon voor Sulons Eetkamors Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlicliling M M V LOON Gasfltter Dubbelebunrt B 13 Telefnr 117 SPÉCIAAL MAGAZIJN VAJï l erlichtings rlikelen BADEN GEIJSERS K00KPLAt4n GAS FORNUIZEN Onndpmeiyke keuze ieuwste soort GASBALL0N8 j GEOOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDERE giftvrü uit dif Kamper fabrieken BERK EN ZOON I Eenig adres voor UasgjocilichL lienoodqieilen fWkriJgbaar in flesschen 30 ets 7 S et en l SS bij H H Apothekers en Drogisten Il Let op heti merk ANKEH AD RICHTER Co Rotterdam Xe Gouda b C LUGEB Apotheker Ma ikt en bjj WOLFF A Co Westhaven 198 T lil Lil in de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 268 Wie zeker zyn wu de EcbtA 1 Clkel Cacao te ontvangen taaamMsKostahl en na vele prtsfbemingsn ia den handel gekomen ondei den naam dea uitvinders Dr MiohaolU vervMidigd p da best machines in liet wweldbennad Mabhlisaement van Qebrs Btollp warok t Keulen altcb Btkcl Cacao n vierkanten bnaani Vtm Kikel Cacao i met melk gtkookt MB aangename gezond drank vaar ib1 gvlijkach gebruik een H 2 tbeelepdi van t pcader voor een kop Chocolate Ah geneeakracbtige drank by gsval an diarrhoe aleraita mec water t gebruiken verkrijgbaar bij de voornaanxto H 1 Apotbekara ens PtH Vt Ka srcefbrnriea Qanoraalvartageawoonllgar nn Hade land Julius Mattankltd imsterdam Kalveiatraat loa EEMlEmTMTIEE Reu wordt verzo lit op t HERK te letten UIT HIT MaGIZIJ vak M lUVEMSWAAY ZONEN GORINCHEM Dete THEEËN worden afgele7erd In verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding ran Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van ge eerde ordwa aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEËBAART Lz öonda Drnk van A BRINKMAN Zs Iluileiiliiiiilscli Uverzlcbt Volgens de berichten van Climee en die nit Port Arthur zjin aangekomcu dijden do Japanners op 21 Augustus eer heltigeii aanval op het Russische centrum luUgs den spoorweg eri op dertlRussischen rechtervleugel ill de nabjheid hn den Gouden Heuvel Do Cliineezin vertrokken uit Taifiingtpo dat een mijl v in de stad in de nabijheid van den Gouden Heuvel tusschen de stad en de forten op den rechtervleugel van de Russen gelegen is Deüe Chineezen deelden mede dat de Japanners op 21 Augustus Taipingtoe beïetten en langs den spoorweg voortrnkten tot aan het huis waar generaal Von StosSel wooni doch daar dit beiicht ir op wijzen zou dat de vesting op het punt was te vallen wordt dit bericht in hèt Japansche consulaat onder voorbehoud ontvangen Toch wordt het beschouwd als een bevestiging van het bericht dat de Russen uit OtS Ran verdreven zijn De Japanners te Tsjifoe brengen onder leiding van den consul fondsen bgeen om den vul van Port Arthur te vieren Het gerucht liep gisterenavond dat PortArthur genomen is Bevestiging ontbreekt nog Men gelooft dat het te Tsingtau verspreide gerucht dat Port Arthur genomen zou zijn voorbarig is De Cbineesche regeering sommeerde do Russische schepen die te Sjanghai een toevlocht zochten 6f te vertrekken óf zich te ontwapenen daar anders Japan een schending van de internationale oorlogsregelen zal beletten Het uitstel door den Taotai toegestaan aan de Russische schepen om zich te ontwapenen of de haven to verlaten verliep zonder dat het bevel ten uitvoer gebracht werd Het consulaire corps kwam s namiddags bijeen Er is nog geen enkele oplossing gekomen De Russische consul is afwezig De Japansche vloot is nog steeds buiten de haven toezicht houdend op den loop dor gebeurtenissen Kooropatkin wacht te Liaujaug Okoe en Nodzoe benoorden Haitsjeng Koeroki voor iiAnpiiig Wat zal er gebeuren wanneer de Onheilspellende stilte in den stormwind overslaat Do Nene Freie Presso schrijft het drabn vin Koeroki toe aan zijn ondervinding o FEVÊLLË IOW 6 O neen niet in de eaal aU t u belieft en ik hoop dat u t me niet zal kwalijk nemen als ik zeg in t heele huis niet Mag ik weten waarom niet f vroeg ec met een zweem van bitsheid Ik bid u miss Naomi heb gedutiï met me Ik geloof dat ik u kan doen begrijpen wat ik meen Er zijn hier in huis oogen die loeren en ooren die hooren en er 2tjn voetstappen zöo zacht dat niemand ze hooren kan Naomi had hem begrepen en sprak gelaten Het sij zoo I Waar pal het dan gebeuren i Hier in den turn P iHattelijk dank voor uw goedheid 1 Deze plek hier hij wees op een open gedeelte van den in weuschte ik u voor te ateilen Daar kunnen we aDes om ona heen zien en kan geen luister ▼ iok ons hooren Om tien uur dan Hij boog en verwijderde zich Weldra verkondigde ons het nauw hoorbaar dichttrekken van en deur dat John Jago het huia was biwwngetreden Nu eerst nu ze zeker was d t hij ha r niet hooren kon verbrak Naomi het stilzwijgen en zei op hoog erustigen toon tik hoop toch niet dat u me in sUat acht tot gedaan in de laatste bloedige gevechten dat zijn meerderheid in getalsterkte allengs niet groot genoeg meer is om met mathematische zekerlieid bj een frontaanval do overwinning te behalen Een andere aanval ten zuiden dor ïaitsebo is echter niet mogelgk daar de boide Russische vleugels tegen do rivier zijn aangebogen en daardoor iedere aanval tot een frontaanval zou falen De Freie Presse werpt nn de mogelijkheid op dat Koeroki misschien door een deel zijner krijgsmacht op een noordelijk punt over de Taitseho te brengen zoo door bedreiging der terugtoclitslinie van Koeropatkin dezen tot het opgeven z ner stellingen kan dwingen Doch ook daarvoor is een groots macht noodig welke het den Japanners mogelijk maakt eventueel een aanval vnn de hoofdmacht van het Enssischo leger zoowel ten znlden als ten noorden van de rivier Ie weerstaan Door de bruggen ba Liuujang toch is Koeropatkin in staat zijn corpsen zonder dat de Japanners bet bemerken van den eenen oever naar den anderen over te brengen en daarna te zuner keuze de zwakste der beide Japansche machten aan te tasten Houdt Koeropatkin stand dan is znlk eert omtrekkende beweging dus is hoogo inata gevaarljk In zekeren n bestaat er du thans een matstelling echter slechts z6ó lang tot PortArthur is govalleo en de belegd ringstroepen Koeroki het gewenechte overwicht kunnen verschaffen Anders staat het evenwel wanneer er blijken zijn dal Koeropatkin reeds aan een terugtocht naar Moekden begonnen is dan toch zou ook een betrekkelijk kleine afdeeling ten noorden van de rivier voldoende zjjn om dien aftocht op een gegeven oogenblik in wanorde te brongen en zou er zoo voor de Japanners gelegenheid zijn een gewichtig voordeel te behalen Een aanval van Koeropatkin zou Koeroki echter zeker aannemen ja men zou zelfs zeggen dat de Japansche goneraal tracht de Russen uit hun stellingen voorwaarts te lokken Zijn dralen in het voorwaarts rukken de gefingeerde terugtocht van enkele Iroepenafdeelingen de berichten die telkens worden verspreid van bet wegzenden van aanzien Ijjke versterkingen naar Port Arthur hebben onder dit gezichtspunt alle ten doel Koero patkin tot den aanval over te halen Heden wordt de Russische grootvorst troonopvolger gedoopt En als de goede feeën die b j de wieg van den jonggeborene zullen staan worden aangewezen bjj keizerIJk besluit do keizerin Maria Feodorowna keizer Wilhelm van Duitschland koning geheime verstandhouding met hem Ik kan evenmin als u begrijpen wat faij van me verlangt Zoudt u roe raden om maar weg te blijven Nu eenmaal de afspraak is gemaakt geloof ik dat het uw plicht is hem niet te bedriegen Als u in het minst bang zïjt zegt het dan gerust dan zal ik in een ander gedeelte van den tuin io hinderlaag staan en op uw geroep dadelijk te hulp schieten Met een glimlach van medelijden met mijo onwetendheid antwoordde re U zijt een vreemdelmg mijnheer Letrank Anders zoudt u zoo niet spreken In Amerika w en de vrouwen lich zonder mannen te helpea U hebt gelijk dat het mijn plicht is tegenover hem woora te houden en zoo zal tk doen Na een korte pauze ging ze als tot zichzelve sprekende fluisterende voort Dat die Jago zoo achter de sluipwegen van die gluipende nicht is gekomen Ik stond versteld Het was dus de zwaarmoedige miss Ueadowcrott waar Jago op gedoeld had Wat al verrassingen binnen weinige uren Op mijn vraag ot ik bet goed had begrepen antwoordde ze Wel zeker Die valsche kat heeft de helft van het kwaad dat hier gebeurt op haar geweten Ik ben overtuigd dat ze onophoudelijk haar vader opstookt tegen haar broers Al is ze oud en leelijk toch schijnt ze een flauwe hoop te hebben om John Jago s tweede vrouw te worden En wilt u wet getooven dat ze er in t minst geen bezwaar in zou zien als ds jongens wierden onterfd en lij alles kreeg 1 t Ii niet voor niets dat ik haar Edward van Engeland koning Ohristiaaii van Denemarken de groothertog van Hesien prijses Victoria van Engeland grootvorst Aldkei Alexandrowitsj grootvorst Michael Niïolajewitsj en grootvorstin Alexandia Jteilowna Wat Europa in de keizerlijke familie groots en macbtigj aanbiedt is daar dos byeon of vertegenwoordigd Een feo heeft de Tsaar en zijn omgeving vergelen te noodigen bij dit doopfeest do HdAaniteit Een aantal kwierljke besluiten werd uitgevaardigd tor gA genhoid van het geboortefeest v in den troonopvolger maar het bepluit dat algemeen verwaclit werd het aranebtiebesloit voor de vele duizenden politieke veroordeelden die zuchten in do kerkers of het ballingen bestaan vooi tsleepen in Sibei ia of Saclialiu dat besluit verscheen niet Een beter jrelegenlieid om do groote blijdscliapovcr de viüolycke geboort te tooncn bestond niet maar de raadgevers van den Tsaar voorop de stjrro grootinijiiisitenr Pubjedonoszel hebben dat niet ingezien En de vele mannen en vrouwen die omdat zu poogden wat licht en liefde te ontsteken in de gemoederen hunner inederaensclien werde verbannen of evaiigen gezet moeten bluven lijden Trouwens ook de Tsaar Ijdt en wellicht meet nog dan zq In plaats van een amnestieb Sluit dat verwacht werd bevatte de Russiselie staatscourant een testament dat niet verwacht werd en dat in en buiten Rusland pgnigk aandeed allen die doi samenhang der feiten voorzien De Engelscbe bladen bevatten een schrijven van Lord Rosebery naar aanleiding van Aflalo s boek De waarheid if ngaande Maroko Do oud niinister zegt daarin r BIks kritiok over de Eugelsch Fransche overeenkomst beeft zich opgelost in een oiting van algeraeene instemming over het herstel der goede betrekkingen met Frankrgk En ik twijfel er aan of er wel iemand w die daarmede niet instemt Ik vind het daarom een ondankbare taak iets te gaan critiseeren wat zoo algeraeene voldoening geeft Doch naar mijn meening is deze ongelukkige overeenkomst meer geschikt om verwikkelingen te bevorderen dan te voorkomen Het ia jammer zoo vervolgt Lord Rosebery dat do nienschen in Engeland zoo zelden belang stellen in de meest bolangrüko onderdeelen van buitenlandscho qnuosties Ik kan slechts hopen dat uw boek enkele oogen zal openen voor de noodlottigheid der overeenkomst De Parijsche Matin zet daarentegen uiteen dat sedert de onderteekening van hot ver heb bespied O mijnheer Lelrank I ik zou u dingen kunnen vertellen Maar daar heb ik nu geen tijd voor want het zal gauw tien uur ZIJD Ik ben zeer bl j dat ik u in t geheim heb genomen en nu het tijd is om te scheiden herhaal Ik mijn dringende bede doe wat in iW vermogen zal zijn om althans de mannen in dit goddelüoze huis te verzachten en te maken dat ze zich schamen over tichzelven Morgen als u de hoeve bezichtigt zullen we nader spreken Nu moeten wc scheiden want daar slaat het tien uur En kijk daar komt Jago al het huis uitgeslopen Goeden nacht beate vriend 1 Slaap wel en droom pleisierig Terwijl ze met de eene hand de mijne hartelijk drukte gaf ze me met de andere een ongegeneerd duwtje in de richting van het huis Wat een betooverend meisje I Bepaald onweerstaanbaar Ik moetje zeggen dat ik op dat oogenblik bijna even sterken afkeer had van John Jago als de jongens Aan den glazen deur gekomen zag ik om naar de bewuste open plaats in den tuin Ik zag twee menschengedaanten te zameo op en neer wandelen in den maneschijn de vrouwelijke een weinig voor de andere uit Wat zou hij haar zeggen f Waarom was hij zoo bang dat er ook maar een enkel woord van zou worden afgeluisterd i Somtijds ofschoon zelden is het voorgevoel de waan achilge profeet van de toekomst Ëen onbestemd maar onweerstaanbaar gevoel van wantrouwen ten opzichte van die ontmoeting in den maneschijn maakte zich van lieverlede meester van mijn gemoed Z l er kwaad van komen ï vroeg ik drag tusschen Frankrijk en Engeland do betrekkingen tusschen beide landen vrieiidschappolijker zjjn d i ooit Engeland poogt op geen enkele mauier uetoptredeuvaiiFrankmk te belemmeren nu het Frankiök eens de vrjje hand voor het werk van d e vreedzame intei veiitie in Marokko heelt gelaten De quaestio van den Marokkaansclien minister El Menebhi kan die betrekkingen niet verstoren El Menebhi beroept zicli erop een beschermeling vuu Engeland te zt n doch dit beroep is door de Moorache regoeiing niet erkend op grond dat de beschermelingen van vieemde mogendheden wel kooplieden of tolken maar geen lid van den Mughzen kunnen z n Er zgn wel enkele personen in Marokko die pogen de handelingen der Fransctte regeering tegenover El Menebhi in eenveikeerd daglicht te stellen maar dat zjin menseben zonder invloed en do Engelscbe regeering staat daar geheel buiten Zoouls bekend is werd El Menebhi gestraft met confiscatie van zijn bezittingen en werd zyn secretaris in hechtenis genomen De grondon waarop die besluiten genomen ztjn vallen naar do Matin betoogt voor het oogenblik buiten bespreking het blad wil er slechts op wgzen dat Engeland ook in dit opzicht de Fransche regeering geheel vrijlaat Gerustgesteld wat zijn middelen van bestaan betreft door de garantie van 3000 pond die hem de Daily Mail heeft gegeven heelt Adolphe Beek de tweemaal bji veigissing naar het bagno gezonden ongelukkige die aldus lieeft moeten boelen voor de mi sdadcii van John Smith zich officieel gericht tot den minister van Binnenlandsche Zaken met het verzoek een enquête te willen instellen naar de handelingen van politie en juslitio waarvan hu zoo volü jaren het slnchtoffor is geweest Het antwoord van den heoi Akers Douglas is nog niet bekend Men hondt het er voor dat de minister zich aan een onderzoek niet zal ku nen onttrokken maar dat de enquête eenvoudig van adminisiralieve i aard il zjjn geleid door ambtenaren die do waarheid ten slotte wel zullen weten lo beniantelen Maai dan zal de qnaeslie daarmee niet uit zun Bu du bijeenkoinst der Kamcis zal dan een van de eerste interpellation het geval Beek betreffen on een pailementairo enqnêto iii Ie plaats van de administratieve lieden In elk geval schgnt dit Engelscbe Dreyfus schandaal het Kabinet Balfour dwars in do maag te zullen gaan zitten Men gunt hel ditmaal te meer een échec omdat het tut mijzelven af toen ik le glazen ilfiir achter me dichttrok Ja er ia kwaal van gekomen en ge zult spoedig hooren hoe IV Wanneer menschen van een ieer gevoelig ot zenuwachtig gestel voor het eerst in een vreemd huis te bed zijn gegaan moeten ze er maar op rekenen dat ze lang met den gan chen nacht zullen slapen Mijn eerate nacht i t Morwu k Hoeve was geen uittondering oi dien re el Met weinigje slaap dat ik genoot werd door benauwende droomen gestoorit Omstrei kb zes uur in den morgen werd mijn bed me ondraiglijk De zon scheen vroolijk düor mijn venster en ik besloot te beproeven ot een kleine w nndeling m de trische morgenlucht niet een opbeurenden invloed op mijn geeat zou teweegbrengen Nauwelijks was ik uit mijn bed gestipt of ik hoorde voetatappeo en stemmen Oe voetstappen hielden op onder mijn venster en de sienimen werden duidelijk hoorbiar Üaar ik den nacht met open venster had doorgebracht kon ik ongemerkt zien en hporen wat daar omging De personen onder mijn venster waren SiLib fago en drie onbeken len wier uiterlgk hen deed kennen als da loonera Sdas zwaaide een beukenhouten stok dien men wel een knuppel noemen mocht en sprak tot Jago op grove beleedtj ende manier over zijne ontmoeting mei Naomi m den maneschijn fVtfrdt vervoiga