Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1904

Volgens den hedendddgschen stand der wetenschap is Odol proefonderrindelij k kt beste middel vmrde verzorging van mond en fanden MêêR SSiÉ m finze Pahentflacons Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwoi men Torren Pihsebeddcn Het reinigen van luis bg Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoender hokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtboomen en Broeikasten en nog meer da genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelgk geurig niet hinderiiik de sebruiks aanwgzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Uaobtnaal Spuitje met eou gavillJo BUS f 1 5 per Btel I in in rvi5clm Mijk uiveriri2 i i ct vi U irlil CTi ii i ijt il ijii w £ r i nwatdnl il air illu lii ixl t i i k ii i illu ir lut vel t lift nrhüiil kh i H lin lii iil miiigi iolil mü i lii lianimroM ii en wumlen etrakh id on sttkemnKon liij ïora enngi n wiut rhnn lon vooten bij cliiirft dauw Na ontvangst van po twi8jel a 40 cent worm Bij lirand en nii po t egel a 6 cenl wordt U een wonden on vcKnorinKon ver regen toezenduijt van post monalerdoo Zuiveringavet van 100 gram zoeht liot vel nut lln egel 6 centofpo tw Bel toegezonden S klome loosjo 6 cent maar door lireot l ornie ló 11 cent hooger Am ile pnj Allo met gobruUuaanwg ing aanbevelingen lermerto wordt nel vertaagde per post ea attesten pakkut door het geheole Rijk t verzonden Per half 1 of meer i Kilo a ia do poeder minder in prij Ook rerkrtiBbaar dU A DROST Korte Tieikdeweg D 4 heden alle gedaan heeft om te beletten dat hat Ucbt tot deze daistere zaak doordrong Men moldt nit Grand Moyenvre op do FranschDnitsche grens Een aantal Dnitsche inwoners van dit plaatsje mannen vronwen en kinderen waren 11 VrQdng in t bosch aan het hoatsprokkelen toen zij zich op eenmaal op Fransch grondgebied bevonden ei daaraan wel wat bruusk herinnerd werden door een schot Een Fransch boschwachtjr had niet beter weten te doen dan de vreedzame lieden op die manier te waarschuwen Een vron werd zeer ernstig gewond door hagelkorrels in buik borst en hoofd on twee mannen werden licht gewond Verspreide Berichten Frakkrijk In verband met het bericht over het niet plaats hebben van do groote najaarsmanoenvies als gevolg van de gebeerscht hebbende droogte wordt gemold dat de regeering alsnog bet vraagstuk van watervoorziening bestudeert Kan zjj hiervoor een goede oplossing vinden dan zullen de manoeuvres toch plaats hebben DuiTSOHLiSD De emigratie i sedert het begin van dit jaar belangrijk iifgenomen In de eerste zeven maanden verlieten 17300 personen het riJk terwgl in het overeenkomstige tijdvak van 1903 22000 personen het land verlieten Deze gunstige verandering moet toegeschreven worden aan een verbetering van den economischen toestand na het einde van den jongsten crisis op landbouw en indnstrieel gebied Belciie Te Brussel wordt op 30 dezer onder voorzitterschap van professor Hezer een internationaal congres van physiologie geopend Meer dan 350 geleerden nit alle landen zullen aan het congres deelnemen ZwiTSERLiKD De Bondsraad heeft het besluit genomen ook het handelsverdrag met Spanje op te zeggen Het zal echter nog een jaar van kracht bleven Rusland De eergister verspreide geruchten over den dood van den moordenaar van minister Von Plehwe zijn officieel voor onjuist verklaard De man is op weg naar volkomen beterschap Weer wordt melding gemaakt van een politieken moord Kapitein Grosdof chef van de politie in Kars werd terwijl hij in ziJn tuin wandelde plotseling door revolverschoten gedood De moordenaar wist te ontkomen Vereenigde Statbs Uit New York wordt aan de Daily Telegraph bericht dat op de tentoonstelling te St Louis de regen een schade veroorzaakt van ongeveer 2 i millioen francs aan de prachtige Parijscbe toiletten Dit is ook geen pleit voor de solide constructie van de hoofdgebouwen Thibet Een afdeeling bereden infanterie van de Britsche expeditietroepen heeft onder aanvoering van Macdonald in do richting van Pombajongla 100 gewapende Tibetanen overva len waarvan er 64 zonder tegenstand gevangen werden genomen Op 13 dezer werd een groot kamp meer noordwaarts gelegen bezocht Het was echter reeds door de Tibetanen verlaten BINNENLAND Men bericht uit den Haag Als vaststaand kan thans worden aange nomen dat de Staten van Overijsel ter verkiezing van Leden der Eerste Kamer dezo week niet zullen worden bijeengeroepen en meer dan waarschijnljk ook niet deze maand N E Ct Gemengfde Berichten Rei van Pieter Spa Een der leden van de uitvliegclub Ons Huis van Ons Huis in de Rozenstraat te Amsterdam deed aan De Echo gisteren bet getrouw relaas vnn do wederwaardigheden die de club op haar reis Zondag naar Baarn over de Zuiderzee had of liever op de terugreis want de heenreis liep zonder bijzondere incidenten af Maar terug Het bleek dat de kapitein der Eensgezindheid een boot der reederó Goekoop die in de week op Parmerend pleegt te varen in deïe dreven ten eeneraale onbekend was terwijl ztjn kompas bovendien onklaar was En zoo geviel het dat men om 7 uur s avonds uit Baarn vertrokken een anr later op de Zuiderzee hulpeloos rondzwalkte Het vuur dat men in zicht kreeg kon wel Harderwijk zyn verklaarde de kapitein die heg nog steg bfl Wflze van zeggen meer wist en maar ijverig peilde en met den michinist overlegde om ten minste maar niet aan den grond te varen Na eenige uren dwalen kwam weèr een licht in zicht dat bleek het licht van de om 7 uur verlaten monding van de Eem te ziJn Tegen het voornemen van den kapitein om maar op stroom te blijven liggen tot het krieken van den dag openbaarde zich een zóó krachtig verzet dat van dit plan afgezien en de Eein werd opgevaren tot zoover dat ging want al spoedig was de weg versperd door de ophaalbrug waarbij in het holle van den nacht geen bruggeman te reqnircercn was Het eind der lijdensgeschiedenis was dat mee den tocht door het nachtlijk duister Ie voet naar Baarn ondernam en vandaar gis terochtcnd 7 uur naar Amsterdam vertrok afgetobd slaperig en vol verontwaardiging over do reederij die den pleizierreizigers dit koopje had geleverd üit Tilburg meldt men Op den Bredaschen Weg bad hedenmiddag een brutale aanranding plaats Twee dames mejuffrouw C H dochter van een hotelier uit Tilburg en hare vriendin mejuffrouw B S uit Venio per flets sta Iwaarts koerende werden plotseling door zekeren KI uit de Stukhasselt aangegrepen van de fiets gerukt en onder bedreigingen om geld gevraagd Toen mej C H hem daarop één gulden wilde geven greep hu eensklaps haar por temonnaie en maakte zich daarmede uit de voeten Toevallig passeerde twee te Rjjen gestalionneerde marechaussees dien weg Gewaarschuwd door den heer T opzichter der gemeentewerken te Tilburg togen zjj op onderzoek uit en hadden spoedig de vol doening KI te arresteeren die zwaar geboeid naar Rijen is overgebracht Pe rijksveld wachter A Reinders te Halfweg heeft een zonderlinge vondst gedaan Toen hj eergisteren bij de Zwetbrug hetspoor van een otter volgde dat naar eenpoel leidde vond hg tusschen de takken van een boom een gevulde wit linnen kussensloop Bij opening bleek de sloop te bevatten eenvolledige heerengarderobe n l een sporthemd een hemd een onderbroek kousen een pet en een broek deze laatste vanlicht pilow leek die vnn een verpleegde niteen r jk8werkinrichting Het goed heeft er nog niet lang gelegen want een dag of tien geleden kampeerden bij de plaats waar het pak gevonden werd een troep zigeuners die het ongetwjjtold niet zouden hebben laten liggen Het merkwaardige was dat op de kussensloop een briefje gespeld was met de woorden Wasch het uit en hou het maar gerust 0 H a Keu ongeval dal betrekkelijk geen ernstige gevolgen gehad heeft geschiedde gisterenmorgen omstreeks kwart voor twaalf buiten deTolsteeg te Utrecht Daar geraakten de paarden gespannen voor een begrafenisrijtuig op hol men zegt tengevolge van het schichtig worden van een der paarden voor spelende kinderen Een der dieren viel naby hetDiaconessenhnis het andere rukte los enholde in wilde viart voort doch werd nabyde Tninstraat gegrepen Daar tegen 12 uurde scholen uitgingen waren er veel kinderenop straat van wie een drii tal door het hollende span paarden werden ondorstboven geloepen De kleinen kwamen er wonder genoeg betrekkelijk nog al goed af alle drie bekwamen verwondingen die wel is waarmoesten verbonden worden doch niet vanzeer ernstigen aard bleken te ügn Een 9jarig meisje dat ren verwonding aan het hoofd had gekregen werd in het Ziekenhuisverbonden terwijl Tan de twee andere meisjesde kwetsuren in het Diaconessenhnis werdengeheeld Ook de paarden hebben kwetsuren opgeloopen terwjjl het r tnig aanmerkelijkbeschadigd is ü D Men meldt uit Oss Maandagmorgen is nabü Uden do extratram voor processiegangors op de gewonetram geloopen waardoor materieele schadewerd veroorzaakt alsmede vertraging inden dienst Persoonlijke ongevallen kwamenniet voor Naar wij vernemen is het ongeluk in het geheel niet aan onoplettendheidvan het gewone trampersoueel te wijten doch aan onnauwkeurige instruction vanhooger hand N R Ct Voor den politierechter te Londen heeft eergister terecht gestaan Carl Gabrielsen geiagvoerder van de Noorsche bark Sigrid beschuldigd zjjn schip te hebben laten zinken John Humbling gezagvoerder van den stoomtreiler St Clair van Hull getuigde dat hij in April op ongeveer 60 mfjl ten N W van Dnnnett Head een ntraaste bark zag zwaar slingerende op de woeste ee Dit was de Sigrid De gezagvoerder verzocht de St Clair om in de nabgheid te blijven Drie dagen deed zij dat Toen was men dicht bij een der Orkney Kilandcu gekomen Humbling zond toen een sijep op de Sigrid af en nam de bemanning aan noord van de St Clair Gabrielsen en twee stuurlieden bleven achter op de Sigrid Hambling die bergingsloon wilde verdienen bood aan de Sigrid naar een veilige haven te sloepen Maar Gabrielsen weigerde liever liet hj het schip zinken zeide hij Hambling zag vervolgens de twee stuurlieden in het ruim afdalen de een met een bijl Spoedig daarop vlogen eenige planken nit de zjjde van de bark en het water stroomde binnen Gabrielsen en de twee stuurlieden roeiden daarop naar de St Clair en werden daar opgenomen De Sigrid zopk Ér zullen nog andere getuigen gehoord worden Inmiddels zit Gabrielsen gevangen Hevige stormen hebben Ziterdag verschillende plaatsen in de Vereenigde Staten geteisterd Te St Paul in Minnesota werden 5 menschen gedood en twee verwond terwijl de materieele schade 2 millioen dollars bedraagt Twee schouwburgen zijn geheel verwoost en een groote stalen brug die op een hoogte van 200 voet over de Mississippi lag stortte in terwijl 200 huizen beschadigd zgn De zusterstad Minneapolis moet ongeveer evenveel te lijden gehad hebbon als St Paul Deze is geheel afgesloten van de telegrafische gemeenschap doordat alle draden vernield werden zoodat men van daar nog geen juiste berichten heelt over den omvang van den ramp Ook vreest men dat in de omstreken veel onheilen aangericht moeten zjjn De storm duurde slechts 1 5 minuten maar de uitwerking was verschrikkelijk Daken van huizen werden afge rukt gevels stortten in electriscbe draden van trams en verlichting braken af en menigeen werd verwond door contact mot den eleetrischen stroom Op de rivier naby St Paul is een plezierboot vergaan waarby ook verscheidene menschenlevens te betreuren zijn het juiste getal is nog onbekend Een meubelmaker uit Blankenberghe was s middags per motor rijwiel naar Brugge gegaan Toen hjj om 2 uur s nachts nog piet thuis was ging zgn zoon eveneens op een motorwiel hem tegemoet maar onderweg in de duisternis reden vader en zoon elkander in volle vaart aan Beiden vielen en de vader kwam met zulk een slag neer dat hy terstond dood was Te Leuvenbeim by Brnmmen werd Zondagmiddag door den trein van ongeveer kwart over 6 aangereden do ruim 80 jarige grysaard K die niet meer over zyne zinnen kunnende beschikken onder t afsinithek van den overweg sehynt te zgn doorgekropen en pardoes tegen den in volle vaart zgnden trein is doorgeloopen waardoor hy van den spoordyk f eworpen in een strookje bouwland terecht kivam Hy overleed binnen weinige oogenblikken Het stadje Kranichfeld behoort deels tot Saksen Weimar deels tot Meiningen Dit ledt tot alleriei rompetentie twisten Dezer dagen wilden een jongman en een meisje trouwen de een in t Saksische de andere in t Meiningsche stadsgedeelte wonende Op bet laatste oogenblik moest het hnweiyk verschoven worden omdat de afkondigingen wel in Saksisch maar niet in Meiningsch Kranichfeld wat en geschied En t zotste is dat de kastjes waarin die afkondigingen worden gedaan vlak naast elkander hangenl De beer Mareellns Emants schrijft in Neerlandia Wy Nederlanders schgnen niet in staat te zyn een geschikt woord om een koffiehuisof hotelbediende mede te roepen te behouden Lang geleden hadden wg Jan iets later gebruiiÉteu wg aannemen daarna bezigden wg bet Duitse woord ki llner Ondertusschen sehynt dit Duitse woord in zijn vaderland in onbruik te zullen geraken Boven elke groep kellner stond en staat daar telkens een Oberkellner De Duitser die op klinkende titels verzot is geeft uit beleefdheid aan iedere kellner de naam van Oberkellner verkort uit gemakzucht dit woord dan weer tot Ober en zo komt het dat tegenwoordig vrg wel alle koffie bierhuis en hotelbedienden aangesproken worden met Ober kortaf Het spreekt van zelf dat de altijd naapende Nederlanders nu ook dit Ober weer overnemen en dat onze taal dus allengs verrykt wordt met een verminkt Dalts woord Moeten wg dit misbaksel kalm laten binnensluipen f Ik voor mg houd bg gebrek van een beter woord vast aan aannemen Zelfs vind ik er iets eigenaardigs in hier een werkwoord te gebruiken waar andere volken een zelfstandig naamwoord bezigen Evenwel een hotelboadar teZutphen keurde dit woord af omdat het hem beledigend klonkZou deze man Jean Aicardkennen die meende te verstaan animal PIk weet het niet en wuaroin het beledigendis een bediende te roepen met een werkwoord dat op zich zelf geen beledigende betekenisheeft werd mg niet opgehelderd Mochtmen echter algemeen van oordeel zgn dataannemen inderdaad beledigend klinkt dunben ik dadeiyk bereid dit woord prgs tegeven Maar wie verschaft mg dan een an der Nederlands woord in de plaats van bet CDuitse kellner dat over de grenzen in on M bruik geraakt en in do phtats ook van het BDuitse Ober dat ginds oen verminking eq M bg ons een onzinnigheid isP 9 Den 18n Jnli heeft generaal Botha te Pretoria den hoeksteen gelegd voor do nieuwe kerk der Nederdnitsch Hervormde Gemeente Het woord voerden generaal Botha A D W Wolmaran i ouderling der gemeente prof dr Muller en ds Goddetroy predikanten der gemeente en ds M Postma van de Gereformeerden Ook waren er afgevaardigden van veroenigde gemeenten De heer Wolmar ns zei o a Het is een dag die gemengde gevoelens van bigdschap en droefheid oplevert blgdschap dat we in deze tgden van druk nog den eersten steen kunnen leggen van een nieuw Godsgehouw droefheid veelal wanneer we terugdenken wat is geschied sedert we in 83 hetzelfde deden op het Kerkplein Toen waren we een volk door God vrggeraaakt thans z jn we vreemdelingen in ons eigen land duch Christus heeft zgn kerk bewaard Te meer droefheid is or omdat God den Mozes van dit volk tot zich heeft genomen doch de vruchten van het werk door onzen president gewrocht zullen zeker niet uitbigven Generaal Botha hoopte dat dit gebouw een huis mocht worden waarin broederschap liefde en eensgezindheid steeds op den voorgrond staan Ook spreker verblgdde het zeer dat de kerkeraad dezer gemeente nog maar steeds voortgaat met het oprichten van Godshnizen want onze kerk is altoos de hoeksteen van ons volk geweest zei hy Hg hoopte dat de kerk er toe zal meewerken dat ons volk aan elkaar ge cemonteerd worde als de steenen van dit gebouw t Is een tgd van denken van opofferen maar van werken vooral ging Botha voort De voormannen moeten het volk in de tradities der vaderen houden Ons volksbestaan is van God gegeven en niemand ter wereld mag het aanraken Hot volk moet groot worden op kerkelgk en maatschappelgk gebied Het is mgn wensch dat de drie kerken waarop ik zie als één kerk wat het volk aangaat voortgaan in eendracht saam te werken om het geloof zuiver te houden en vooral voor de taal onze taal liefde in te boezemen Wordt onze taal aangeraakt dan ook ons geloof ja heel ons bestaan als volk Al zgn we op maatschappelijk gebied tgdeIgk achteruit gezet kerkeiyk moeten we v ooraan blgven in ons land Laat het t plan zyn van ons allen om in deze dagen van bitter Igden zooveel inogelgk die go lven van bitterheid te stillen Wel kunnen de partyen in dit land elkaar nog niet de hand drukken maar laten we niets doen om d golven hooger te maken Wie zal dan voor ons zorgen f Dit land is ons land bg erfdeel en recht en wg gaan van dit ons volk een groot volk maken Carmencita s Twee meisjes te Madrid 17 en 19 jaar oud waren beiden verliefd op donzelfden toreador en zóo innig was die liefde dat de juffrouwen elkaar spoedig al niet meer konden zien Toen besloten ze vechtenderwg s nil te maken wie den toreador het meest waard was Gewapend met een lang mes de borst en de armen ontbloot ontmoetten de beide vrouwen elkaar op t dak van een onbewoond huis Met razende woede staken beten en trapten ze er daar op los Op haar kreten van ptjn en opwinding snelden politieagenten het dak op en vonden er de vronwen letterlgk met wonden overdekt Een van de twee wns reedf dood toen men haar naar een hospitaal had overgebracht haar tegenstandster zal er vermoedelijk ook wel het leven by inschieten flchuttergen Op het verzoek van den Raad van Zaandam aan de Koningin om de dienstdoende schutterg gelgk te willenstel len met een rustende is afwgiend beschikt De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft te kennen gegeven vooralsnog geen aanleiding te vinden de toepassing van art 5 eerste lid der Landweerwet op de d d schuttery dezer gemeente te bevorderen De gemeenteraad van Bolsward waar het aantal schatters maar 31 bedraagt beeft zich eveneens tot H M gewend met verzoek de schntterij in een rustende te rerandaren Vrijdag heeft op de vergadering van de Britsh Association te Cambridge mr N G Pierson deelgenomen aan de beraadslaging in de afdeeling staathnishoudkunde en statistiek Yves Guyot had gesproken over bescherming in Frankrgk en prof W Lotz over bescherming in Dnitschland Beiden bieldon een pleidooi voor den vrghandol Mr Pierson sloot zich by hen aan en drukte de hoop uit dat Engeland aan den vrghandel getrunw zou blgven Dnitschland had die rechten al in de 18 eeuw en heeft ze aUoor gehad Maar de groote vooruitgang dagteekent eerst van de Liatste kwart eeUw Het zgn dus andere oorzaken waaraan die toegeschreven moet worden Maandag werd voor de Rechtbank te Arnhem behandeld in hooger beroep van een vonnis van den kantonrechter te Wageningen de zaak van 21 sigarenmakers te Wageningen üe ter zake van overtreding van art 426 Wetboek van Strafrecht hinderlgk volgen tet drie dagen hechtenis waren veroordeeld Tgdens een werkstaking aan de sigarenfabriek der firma Van Rgn on do Vries te Wageningen hebben de 21 beklaagden allen stakers drie niet stakende collega gedurende zes weken op hun weg uaar en van de fabriek begeleid Dit begpi de niet stokers te vervelen en zij vroegen vervolging eerst van drie later van alle volgers wegens hinderlgk volgen De rechercheur van politie Stachhouwer Verklaarde dat de burgemeester hem gelast heeft te zeggen dat het dicht op de hielen volgen niet meer mocht voorkomen er moest Btoeds een afstand van vier of vgt meter i acht worden genomen anders zou een ambtseedig proces verbaal volgen De beklaagden die op twee na waren verschenen ontkenden bg het volgen dat op 6 4 7 uieter afstand geschiedde hinderigk te ziJn geweest of wederrechtólgk te hebben gehandeld Door den burgemeester van Wageninger den heer Hesselink van Suchtelen werd verklaard dat hg zich absoluut niet herinnerde Stachhouwer aanwgzing te hebben gegeven omtrent den afstand die in acht moest worden genomen Alleen heeft hg bij hem aangedrongen op handhaving van orde en rust Het O M vroeg bevestiging van het vonnis van den kantonrechter terwgl de verdediger pir M Hendels uit Zaandam ontsbg van rechtsvervolging subs oplegging vjin een geldboete vroeg Stadsnieuws 1 1 GOUDA 24 Augustus 1904 De 8ste Orgelbespeling in de Groote Kerk mogen we gerust tot de best geslaagde van dezen zomer rekenen zoowel wat betreft de opkamst van bet publiek als hetgeen ten gehoore werd gebracht De orgelstukken een paar wel wat lang gaven blgk dat de heer Spaanderman heel goed met zgn leerlingen vopr den dag kan komen was de ecne al beter dan de andere allen gaven toch belofte voor de toekomst vooral de heer Rockers die met een eigen compositie de toehoorders op een zoetvloeiend diepgevoeld Andante vergastte Met de zangnumnrers was de heer S niet erg gelnkki of het moest zgn dat hy ons wilde laten hoeren boe een bekwaam zanger van sommige stukken toch niet veel kan maken getuige Pax vobiscum Ook de Aria Nun scheint was te laag voor het frissche baritongeluid VAn den zanger die op dreef kwain te veel zelfs in het duo van Panis Angelicas Mej Chr van der Laar beschikt over een zeer uitgebreide stem die evenwel nog wat oefening in de registreering behoeft om schoon te zgn Toch zal veel tndie onder bekwame leiding el wat goeds kunnen maken van een gelald dat krachtig is bg lage toonen en een niet onaangenaam timbre bezit in de hoogere W l liefde zuiverheid van invallen hier en daar oog te wenschen over maar deze font zal bg een nadere kennismaking waarop wg hopen wel verdwenen gn De heer Spaanderman geve meermalen gelegenheid op deze manier met zgn leerlingen kennis te maken I Het Ie en 3e bataljon van het 4e reg inf resp Bit D lft en nit Qouda benevens een detachement der koloniale reserve uit Ngmegen vertrokken heden naar de legerplaats by Harskamp tot het houden van schietoefeningen onder leiding van den kolonel jhr W G van der Wgct commt van opgemeld regiment Benoemd tot hoofd der O L school te Moerkapelle de heer J v d Peil thans onderwijzer te Brakel De landboiwer A Schaar wonende onder de gemeente Stolwyk zou heden morgen met ztJn gerij naar Gonda gaan waarin een vültal pernonen gezeten waren aan den Qonwag liep het wiel van den vagen waardoor het paard op hol sloeg dat gelukkig spoedig gegrepen werd de bestuurder bezeerde zich aan de handen de overige inzittenden kwamen met den schrik vrg Bg de werkzaamheden tot herstelling vanden toren te Stolwyk is gisteren een zestigjarig opperman door een klomp steen dievan een hoogte van pi m 25 M uit eenneerdalende mand viel dermate aan hethoofd en den arm getroffen dat hy bewusteloos ineenzakte en hevig bloedende naar zgne woning vervoerd moest worden Vreesde men in de eerste oogenblikken het ergste thans beeft men hoop hem in het Jeven tezullen behouden t i In de Maandagavjt i gebonden vergadering van de afdeelik Moordrecht en omstreken van de Ho I Maatschappy van Landbouw werden tot bestuursleden herkozen de hoeren J C Ketel en IJ J De Jong Tot afgevaardigde ntar de algemeene vergadering te Enkhuizen werl benoemd de heer J IJff OuDKWATER Ouzo sladgeooote mej A de Brngn is benoemd tot ondei wgzores aan de openbare school te Est eti Opïjnen Gelderland i Vrgdag betrapte de heer P alhier een hedelares uit Montfoort die terwgl zg hare wekelgk Che gift in ontvangst kwam nemen dat zg ongemerkt zoo zg dacht een greep in de toonbanklade deed en eenig geld naar haar zak liet verhuizen Hg dwong haar de zak uit te pakken waaruit te voorschyn kwamen drie kwartjes en twee dubbeltjes Hoewel zg hardnekkig bleef ontkennen dief stal gepleegd te hebben wist d gemeenteveldwachter Bos haar den volgenden dag tot bekentenis te brengen en zal de afrekening nu wel volgen Haastbeciit Vrg dag jl hield de afdeeling Haastrecht van de Holl Maatsch van Landbouw een ledenvergadering ten huize van mej do wed A M Blanken Op het convocatiebiljet kwam voor 1 Notulen vorige vergadering die goedgekeurd en gearresteerd weiden 2 Punten van beschrgving algemeene vergadering wuarbg de heer 1 Brouwer de Koning als afgevaardigde naar die vergadering werd gekozen en plaats vervanger als zoodanig do heer J Kool Vervolgens had wegens periodieke aftreding de verkiezing plaats van de bestuursleden de heeren J Kool en C Streng die beiden herkozen werden Rechtzaken Voor do vacantiekamer der rechtbank te Rotterdam is gisteren voortgezet de behandeling der zaak tegen de gebroeders v d K resp zandschippersknecht en zandschipper te Vreeswgk die de vorige week Vrydag terecht stonden beklaagd van diefttal van een tros touw te Goudorak en diefstal van drie kazen een misthoorn een jongenspak en een lapje katoenstof te Lekkerkerk gepleegd Op last der rechtbank werden alsnog in deze zaak geboord twee getuigen uit wier verklaringen de indentiteit bleek van de beide ter audiëntie aanwezige kazen Het O M releveerende hetgeen er gebleken was zoowel in de zitting van Vrydag als in die van heden was van meening dat beide beklaagden erkennende dat het bewgs tegen den oudsten broeder sterker is dan tegen den jongsten schuldig zgn aan bet hun ten laste gelegde De oudste is reeds vroeger veroordeeld en tegen hem is nog door de rechtbanken te Tiel en te Utrecht rechtsingang verleend met bevel tot gevangenneming wegens door hem gepleegde misdrijven Veroordeeling van dezen werd gevraagd tot twee jaar van den jongste tot een jaar gevangenisstraf De verdediger mr D P Kieboom achtte de aanwgzing te zwak om daarop een veroordeeling uit te spreken in ieder geval wat betreft den jongsten broeder wiens onmiddellgke invrgheidstelling pleiter vroog Mocht de rechtbank biermede niet instemmen zoo werd voor dezen beklaagde verzocht een clemente straf op te leggen Nadat het verzoek tit invrgbeidstellen was afgewezen werd de uitspraak bepaald op over acht dagen VERSCHEIDENHEID Volgens een Ëngelsch geneeskundig tgdscbrift worden in fabrieken in Engeland de lange schoorsteenen meer en meer vervangen door toestellen tot vernietiging van rook verbonden met inrichtingen die de ontstane gassen snel verwyderen Het moet goepkooper zgn dan de j ouw van booge schoorsteenen en de toekomst zal niet alleen een rookvrg Londen brengen maar ook landschappen zollen niet langer door die leelgke schoorstaiaiiiitiiaa warden mismaakt BEÏÏES VAN EOTTEEDAM MAANDAG 21 AUG L K H K Staattkenvnqen Ohlig 3o Serie fr PORTUOAl 500 3 69 Ohlig 3e Serie fr 2500 3 69 RosLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Coi imBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Hypotheek SankenPandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Qed Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyyen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 99 Pandb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb SV 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdolgke Hypb 4 99 Pandb Utreclitsclic Hypb 4 100 Pandb Westlandsclio Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 J9 Schiepvaart MaatscItappijen Aand Holland Golf Stv Mg 3 Diversen Obl Mg tot Expl Laan van Meeidervüort 1902 4 98 Spoormegkeningen Italië Ohlig Zuid Italiaansclie Spw Mg A H 3 67 PremieUeningen Bewie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Afj Ars s £ f ff£f fy j mjysrffff£A Allo NOUVEAUTÉ s in Mantels Costumes Blousen KOKKEN KOBKS en worden tet spotpigzon OPGERUIMD Aüvi RTEi rii i Heden overleed na een kortstondig lyden mgn Kchigenoot JOHANNES CRAVfSTEIJN in den ouderdom van ruim 53 jaren mg nalatende zeven kinderen Wed J GRAVESTEIJN Aftonduriilko BUS f 0 lO Een SPUITJE f 0 80 Ken KlastiekenSpiiitjefO s Groote DOOZKN 60 m 80 cent Pakje IS ce l Sasders Gouda 24 Augustus 1904 De zaak zal door den oudsten zoon worden opgevat Openbare Verkooping TK GOU 4 op DONDERDAGEN 8 en 15 SEPTEMBER 1904 dos middags 13 uren in het Hotel DE ZALM ten overstaan van Notaris J HOEMAN Haastrecht vak No 274 en eenige perceelen bes Wei en Bouwland grioot 30 12 26 Hektaren gelegen aan en aciiter de Breede Weg in den Ziiidplaspolder ta Zevenhuizen In zeven perceelen welke omschreven zgn in Notitiön die te bekomen zgn bg Notaris KOEMAN voornoemd Raamzager Ken bekwaam HA MXACKU GEVRAAGD op de Stoorazagerg EZW4AN Nüordendgk Dordrecht Onnavolgkar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze IM olieverf getckUderde fortrellen felutureHoi aerlê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geill Prgscouraiit met een aantal ongevraagde getnigscbriften gratü op aanvraag Boxtel H ItOGAI Airs Co Agent vüoi GOUDA Firma A QUANT Heerlijk mfrisschenJI Conserveert de handen I Over ii gsliBBls aarde verspreid to sintsr n voorkotnt men bloedvergiftiging t n koiid vuur 1 et per dooa B stuks 60 cent groote doos 100 grnm li coiit Kunsthandel Kleiweg bg wicii modellen te bezichtigen zgn