Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1904

Vrijdag SA Augustus 1004 i o 0501 43ste laar an Geen Kinkhoesl eeii liidueiizal p MnB n P eoDDSoiE mmm iMeuw on Advertentieblad voQr Qouda en Omstreken Tdeloon a St De Uitgave lezer ourant gesehiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De piys pet drie iDaaiiden is 1 25 t raneu perl st 1 70 Afzonderlijke Noinniers V IJ F J K N T K N Iclcloon i u S9 ADVEUTENTIEN worden gepbatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TK III IK in de Krngcriaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamef ruime Warande Kenken en Kelder vo ien lan Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen ÏUKI MARKT H 25b ioon Grijs Haar meer De Nieuwe I odiIoii doet de giyze Ijaren binnen enkele dagen irerdwunon maalit het liaar glanzend en zachl belet bet uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eiscbt op den hals Lonthtti Pr j f HU m l 1 50 per flacon Vorkrugbaar in de ROZENÜAAL M i bu IzMfik Cals Papier molen iOUDA £= X = S O O s TIENDEWE 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie tIANGLAMPEN § iaande Lampen Piano lampen ö nglantaarns HDISBODDELIJKE ARTIKELEN Email Koper A L B 0 I ö Vernikk Brittannia Metaal ENZ ENZ Doctor DE WILDE Arts vuor HUIDZIEKTRX enz OPEN RUSTVIN 20 Spreekuren JZs Gasornamenten in alle etglen Su risp I endanls Hroncn Voor Salon Eetkamer Zitkameis Serres ORNAMENTEN vooi WinkolverbcWlng M M V LOOH Öasfllter Dnbbelebnnrl 1 Ui Telelni 117 8PECIA M MA OAZIJ V VAN I erh c i ings irlikelen BAUEN QB I SEHS KOOKPLATEN ÜAS FORNUIZEN Onnoemeliike ken e nienw ste soort GA8BALL0NS GROOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giUvr j uit do Kamper fabrieken BERK gN ZOON Eeiiiy adres voor iiisglocilichl lienoodigdheèn M ii w riU erzocli op t MKUK plMt H UIT HRT MaOIISWN TAH M IUVtóNSWAAY ZONEN OORINOUBH Deze TÖEEEN worden afgeleverd iii verzegelde pakjes tbu vtj iw 0 en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er Prya voorzien van nevonataam iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvocnn van geterde orders aanbevelende IC BUL voorheen J BREKBAART ht Om Kinkhoest Influenza Rorsten Keelaandoening binnen den kortst niogeluken tgd te doen genezen neemt onmiddcUvik de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M 1 4 r II i uit de Ivoninkluke Stcomfabriek DE H0NINGBL0ï M van Am H N HM SCHAIK C J UvAllSCHAiW I DEN HAAG Hofleveranciers B8M BlAwB Flacons i 1 70 ets 10 ft bj Firma WOLB F Co Westhaven li 8 JouiA yl Z 4 TEWSTB Kleiweg E loO iouda H H VAN MIIA Veestal B 12t te iondn A BOÜMAN Moordrecht P1 K K Nieuwerkerkad IJiel AN van ZËS8EN ScAooo iown J l u l ORKEN flo v B y WIJK Oudeaar A 8CIIEEK IlaaHreck V W V BUE Oudnmler h van dhr HEUDEN te lieeuaijk P i a SP K MoercapeUe 1 v o 8TAU Waddingtvmi Wed J flIlLST WadditK iveen M KOLKMAN Waddini êveen P A uk GROOT Oudewater A D JONOH Oudtwater J V KASTELEIN PoUbroeUrdam D BIKKEK te Bemclmp WAARSCHUWING H H VERBRUIKERS VAN T MERK OUOE EMKVKII NIGHICAP worden dringend verzocht met het oog op voorkomende vervalscbingen zich te overtuigen of behalve de hand leekening op t etiket ook de naam P HOPPG CHIEIIVM in de kui k gebrand en het roode lak op de kurk voorzien is van nevensfaand stempel IMP Ft amltileuse iinntnak zal fferechtellJU vervolf fl worden PRAEPARATEN VAN éS Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz kwalen v n KrlllMlwn le nua M Vrtn U r in ühcom i 1 90 en L Piirt l C at an voedMam Teraterkend aangenaam an smaak voordagcHjkschgeb nik V l V lV nW 1 Itlndemn iwakktn en kllerachtlge gestellen leer urn t bevlIl i aU ganeeakrachftge drank bij stoornlsMn der spOsverterlncaorganen en diarrbéc ook voor luigolinyen en kleine kin lereii l nj per bna a j k r X 70 A Ji KgF O OOyi H Kgr O ÖO Cbunluh Mallf C j r P Im Klndemjeillng In biuMn i n Kp ƒ 0 80 fc Aethtna r lorarpf+fkn Cigarette 11 ïoMoende ter beatrij t K rcnCn j j t gM m Mlen vu Atthou te In doosjci f 0 80 on O BO ZZZI Tamarinde RnnhnriQ rau poroatief tegen venttwinf ami I lliarHIUC PUnOOni beien Migraine S l 1 een lymoplossend en varMchtend middel by ultlumendhakj uiuluiteod in B M II D fleichji verkn i b e fiij 0 80 pir tlescb je y Tj e T rarpt raUM w KRAEPEUEN HOLM te Zaist aWi aMm pformM r H 5 nlrfitrltttN trfit np Oe Hiram en Atinrt fetemHff en terli Üfhnar UJ tie mee Ie l tlakmietk Militie en lli ivielm Hm KRAEFELIEN HOLM Hoaeveranciers ZEIST dil4dl iiimati ji 1 Wtniani litii fjronnt Brrollf luian fiumt H mulUiv treuitgut liitt AtilMU til lêf l l Mafaa w rthiosen Nachahmwiv t i i Hu tmti Ml mun ulelt tchnrfm H mr na uut Jlrtt atfif to loibAa ttufihéndlurgeti üntrnutt f MtmIilHMi uatMail r Imntrin luiillct Yarmng gX Patent H StollenT I Telephoonnet Cfouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een lering van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rijks lotercommunaalbnrean Op 1 Aug 190i U2 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkr gbaar aaji bet BureaD ACHTER DE VISOHMARKT Wie t2 k r z n wil d BehtA ËSkA CuKM te oDtrangen taMBt 8tal o na vela proBfiMmingen bi den Etndal gekomen onda dea nuu dee nitTindara Dr Hiobaella verratnügd p 4a besta macUnea in het weieldb naaide étabkliaaement van Qebi £ Stolt warok te Keulen Ischa Bikel Cacao In vierkanten bnaaen Deze Eikel Cacaa is met melk gekookt eeae aangename gezonde drank tooi ÜMr lijksdi gebruik een t 2 thealefib raa t posder n r een kop Ohooolate Ala geneeskracbtige drank b geval van dierihee aletuts met water te gebraiken Verkrijgbaar bij de vooniaamal B 1 Apothekers ens V Bk V K prosftu f 1 55 0 9Ö a 0 3S Oaneraalvcrtégenwoordigar raar IMarland Juliut Mattenklwtt imnterdam Kalveistraat lOS ATTEXTIE S Ï P in 1 1 Wie van het mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergete vooral niet een bezoekte brengen aan de van den Heer F CHRISTEN8BN Ook w geschikt mr KladeFitarlileil Aanbevelend en mot hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN Stolwijkdrslois Telefoonnnmmer 85 V rl rijgbaar jn Üesiïciieu öO cta 7S et W t i 2f bS H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKIBB I P AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C tüljlEfi Apotliekpr Markt en biJ WOLFF L Co Westhaven 198 GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWÉiK als het Nooriralianlscli Schoen en laaneiiiiiiigaiijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegeteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten verk Ooida Drak van A BRINKUAN Zf Buiteolaodsch Overzicht Een Reuter telegram ait Washington van gisteren meldt Het ministerie van buitenlandsche zaken kreeg bericht dat de Waiiroepoe dep van buitenl zaken den termijn voor het herstellen van de Russische oorlogsschepen te Sjanghai hoeft verlengd tot 28 Angnstns des middags Over de gebeurtenissen en de discussies oVer de AskoId en de Grosovoi komen nu enkele berichten welke althans redelgk en verklaarbaar zgn De Russische antoriteitsn hadden n l op de sommatie van den taotai geantwoord dat ijj daar niet aan zouden voldoen de taotai heeft toen behalve om instructies naar het Waiwoepoe In arren moede aan de dertien aanwezige consuls een eensluidend scbrgveu gezonden Dezen hebben toen onder jjresidium van den heer Qoodnow consnl van Amerika en leken van het consniaire corps vergaderd a aarbij zoowel de Russiscbe consnl Klcimenof als de Japansche Otaghiri aanwezig waren Men kwam daar tot de zeer natnorlgke conclusie welke aan den taotai werd medegedeeld dat men zich en corps niet competent achtte doch ieder aan zyn land van bet geval kennis zou geven en hjj zich maar tot de Chineesche aatoritellan tfi Peking moest wenden De discussies jn die vergadering moeten nogal hevig zijiT geweest Consul Otaghiri protesteerde in heftige termen tegen de aanwezigheid van de Russische oorlogsschepen in de haven en verklaarde dat China aan zgn plichten als neutrale mogendheid niet voldeed en dat naar zijn meening de Japanners daarOm het recht hadden de haven binnen te komen en de schepen er uit te halen Kleimenot protesteerde van Russisch standpunt tegen de aanwezigheid van den Japanner in de haven en hield vol dat de Russische schepen het recht hadden zoo lang te blgven tot hun schade was hersteld Daarop stelde de Engelsche consul voor dat de vergadering de zaak naar de Pekingscbe autoriteiten zon verwijzen hetgeen word aangenomen Tevens nam men met algemeene stemmen de verklaring aan dat China aan zijn verantwoordelijkheid als mogendheid niet kan ontkomen door zich tot de vreemde consuls te wenden Het blijkt louter toeval te zgn geweest dat de Chauncey en de Japansche torpedojager te zamen de haven invoeren de FËViLLEJOX 7 AU je weer een vrijage in t geniep hebt met e a jongedame zorg dan eerst dat de maan ntet uhijQt Je bent geattrapeerd zeg ik je in den tuin en ik xou je maar raden dat je er geen doekjes om wondt Zeg nu maar rondait was te nog al toegeielijk Oi zei ze neen Juo verloor zijn zelfbeheersing niet Kalm an vAitberaden antwoordde hij Als u mg nheer SUaa met alle geweld een grap wil hebben wees dan soo goed een ander onderwerp te kiezen Wat er tunchen misa Naomi en mij is voorgevallen is van gansch anderen ard als waar u op doelt Silas keerde zich met een spottend gezicht van hem at en sprak tot de daglooners hoort het jongens 1 t Was hem niet te doen om te vrijen Wel neen I Dat zou ook al te gek gn Zijn eene vrouw heett hem de Inst dcen verg n om ooit weer een tweede te nemen Tot mijn groote verwondering gal Jago hierop ernstig en bedaard ten antwoord U hebt m söover gelijk dat ik nooit een tweede vrouw denk te oenbi Wat ik min Naomi te zeggen had doet hier nieta ter zake Genoeg 1 het wat ieU dat in de verste verte niet io ver Chauncey bracht depêches aan on had met de heele geschiedenis niets uit te staan Volgens een Times telegram uit Sjanghai 70U nu echter de Engelsche regeering deze gelegenheid aangegrepen hebben om weer eens tegen Rusland op te treden en Japan van dienst te zgn Gebruik makende van het feit dat de maatschappij D v l t dok behoort een Engelsche is heeft hij deze overgehaald verder niet meer aan de Askold te worken en zoo ligt dat schip dan van zelf verd r hulpeloos daar het natnarlgk niet in staat is om thans midden in de reparatie weer zee te kiezen Bovendien liggen daar de Japansche oorlogsschepen verlangend te wachten om de schepen of het lot der Retsjitelni of dat der Nowik te laten doelen Volgens berichten heeft de Japansche torpedojager Sjanghai reeds weder verlaten Naar aanleiding van do geboorte van den grootvorsttroonopvolger heeft de Tsaar beden een manifest uitgevaardigd waarin de lijfstraffen voor de boerenbevolking en voor do soldaten van leger en vloot waarbij i j nog voor herhaald plichtverznim werden toegepast worden afgeschaft Voorts worden in het manifest alia achterstallige betalingen van aflosaingaa voor landrents en and re belastingen vr ga cbo den Het manifest ontslaat bovendien de landbevolking van de terugbetaling van gelden die ingeval van mislukking van den oogst voor verpleging en verzorging by wjjze van leening zgn verstrekt Ook worden opgelegde geldstraffen kwijtgescholden en wordt bepaald dat overtredingen die gewoonlijk met boete arrest of vestingstraf zonder varlies van burgerlgke rechten gestraft worden niet zullen worden gestraft wanneer zg op don dag van de geboorte van den grootvosrttroonopvolger nog niet voor de rechtbanken aanhangig waren gemaakt of wanneer het vonnis nog niet was uitgesproken Bovendien bevat het manifest een aantal bepalingen ten gunste van misdddigers en gestraften Fulitieke misdadigers die zirh door goed gedrag hebben onderscheiden kunnen na afloop van hun straftijd op voorspraak van den minister van justitie hun burgerlijke rechten terugkrijgen Politieke misdaden die minstens 16 jaar vóór de geboorte van den gfootvorst troonopvolger zijn gepleegd en tot op dien dag band stond met liefde Eens voor al mijnheer Silas verkUuir ik u plechtif dat zelts niet de gedachte om yp miss Naomi te verlieven ooit in mijn K est is opaekomen Ik heb veel respect voor haar ik bewonder haar uitmuntende hoedanigheden maar al was ze de eenige vronw m de wereld en at was ik een boel jonger dan ik ben toch zou ik er nooit aan denken haar ten huwelijk Ie vragen Dat was alles goed en gepast maar nu barstte hij op eens uit fn een akelig schellen lach en ging voort Neen mijnheer Silas mijn smaak is ze niet waarachtig nieti In die woorden op die wijs geuit lag iets dat SiUs verbitterde t Was uU met zijn plompe ironie en met woeste verachtmg sprak h j tot Jago Niet je smaak Wat meen je met niet je smaak i Jou brutale schooier I weet je wel dat Naomi Colebrook geen brokje voor jou is oiaar wel voor je meester John Jago begon zijn geduld te verhezen Op uitdagende wjjs deed hij een paar schreden om vlak voor Silas post te vatten en op niet zeer licfelijken toon te vragen Wie is hier mijn meester f Ga naar Ambrose die zal je antwocn den Naomi is mijn liefste niet maar de zijne Kom hem maar niet in den weg als je prijs stelt op een ongCKfaonden buid John Jago wierp een spottenden Uik op de gewonde hand van zijn beleediger en sprak tAlt u van mijn huid spreek mijnheer Silaa onbekend gebleven zijo zullen aan de vergetelheid worden prgsgegeven Politieke misdadigers die naar het buitenlaud gevlucht zijn en naar het vaderland wenschen terug te koeren kunnen door tu=schenkomst van den minister van biiinenlandsche zaken daarvoor vergunning vragen Aan de geboren Russen worden in bet manifest alle tot 27 Januari 1901 vervallen en bJ de geboorte van den troonopvolger nog niet betaalde achterstallige gelden tienden grondbelastingen en voorts een vierde van gesloten leeningen in gold graan of meel vrijgescholden Uit de landsmiddelen zal drie millioen mark warden bestemd voor oen onvervreemdbaar focda voor de behoeften van personen die geen land bezitten Alle tot dusver niet geïnde boeten van dorpsen stadsgemecnten die de verkiezing van leden voor de militaire commissies in 1902 en 1903 verzuimden zullen niet meer worden opgeüisc jt Aan alle Finnen die zonder vergunning FinWnd verlaten bebbon wordt toegestaan in den loop van eer jaar naar Finland terug te keeren zoo zg dienstplichtig zjjn mootcn tiJ zich onmiddcllgk na hun terugkoer vrijwillig aaumolden Finnen die zich aan hun dienstplicht onttrokken hebbon zullen mot worden gestraft zoo liJ zich binnen drie maanden gerekend van den dag der geboorte van den grootvjnitrtfooaoiivolger biJ de militaire antoriteiten aanmelden HMaden met uitzondering van diefstal rooi en misbruik van vertrouwen zullen niet gestraft worden Dan gouverneur generaal van Finland is opgedragen maatregelen te overwegen ter verzachting van het lot vnn personen aan wie het verbigf in Finland is verboden In het B jk zullen de gezinnen van Joden welko zich aan hun dienstplicht onttrokken hebben ontslagen worden van de bun opgelegde boeten B manifest stelt ten slotte de verzorging en i vooding der kinderen vau officieren en miniere militairen die in den oorlog tegen Japan gevallen zgn in het vooruitzicht E is een nieuwe aanleiding voor geschil tnssdlien Engeland en Rusland Volgens de Timft werd het stoomschip Comedian aangehdtiden aan den mond van de Bashee rivier door 3en Russischen kruiser Smolensk Da Times vestigt er de aandacht op dat hierdoor een zeer ernstigen toestand ontstaan is Het blad zegt wanneer het waar is dat de kruiser mag i wel denken aan uw eigen huid Eens heb ik oj u roijn meik gezet en als u me niet rustig aan n werk laat gaan zou ik u wel eens voor de tweede maal kunnen merken Siias lichtte zijn knuppel op De dagloonen begripende dat de twist gevaarlijk werd drongen tim licn Silas en Jago in en scheiden ze InlusüdMI tiad ik me haastig aangekleed en du ytde ik q trap at om te beproeven wat mijn invloed Tcrmcgen om den vrede te herbtellen o een geweldige uitbarsting te voor JTd ik de tuindeur opende hookle ik Silas MM êê uitroepen W g met jou laffe hond Weg I Naar de stad En pas op dat Ambrose je niet in den weg komt 1 I Vp jij maar op schreeuwde Jago dat ik tó nog eens de scherpte van mijn mes laat vofknl Sibs WOTStetde met alle macht om los te komen van de daglooners die hem nog altijd vasthielden Htf plukte hem jn rechterarm vrij te krijgen en tijn geduchten stok oplichtende schreeuwde hg fLaatst voelde je alleen mijn vuiit maar nu zal je hem voelen Hy was op het punt om zijn knuppel op het ho0d van s n tegeniunder te doen neerkomen tO B hem ph ts ling dat wapen werd uit de hand gerukt In de hitte van den strijd bad niemand aiin nadering opgemerkt zoadat de verbazing algemeen was toen ze lagen wie zich van den stok had meester gemaakt f Mgnheer Silas l zei ik dood b daard Smolensk bet Engelsche stoomschip Comedian b j Ëaat Londen heeft aangehouden dan is daardoor e n ernstige quaestie onlstaan daar die aanhouding in slr d is Qiet Rüslands oitdrakkelyke belofte betreHende de schepen der vrijwillige vloot en de Smolensk joist een der beide sphepen is te wier aanzien de bedoelde belofte gegeven werd De Smolensk is het laatst gezien in do nubijheid van Aden Jn welke haven heeft de Smolensk kolon ingenomen voor de lange reis naar het Zuiden en hoe komt het dat zfja tegenwoordigheid geheim bleef Uflt blad herinnert aan de officieele medcdeeling In de Kussisc ie Kegooringsbode dat de Petersburg en de Smolensk een pecialo opdracht haddon ontvangen die reeds geëindigd is en dat z j niet meer voor zulke diensten zullen worden gebruikt En nu treedt dit schip aan do zuidkust van Afrika op en belemmert de handel van Kaapkolonie en Natal zooals het eerst dien tusschon Suez en Aden belemmerd heeft Hierdoor zegt de Times is een feitelyke schending voorgekomen van de beginselen die do regeering bjj de behandeling der Malacca quaestie bleek te volgen en de regeoring is verplicht thans die inzichten met hand en tand to verdedigen De Smolensk is een der schepen van do vr jwillige vloot die onder onjuiste voorwendsels de Zwarte Zee verlaten hebben en na onder de handelsvlag door het SuezKanaal te zyn gestoomd in de Roode Zee do oorlogsvlag geheschen hebban Het is onmogelijk vertrouwen te stellen in de beloften der Rassische Regeering wanneer w met ZQlk een flagrante schending van goeder trouw te doen hebben zegt de Times en hot blad dringt er op aan dat de regecnng onmiddellyk van de Russische regeering de noodige inlichtingen en zoo mogelgk herstel van het geschonden recht zal vragen De altramontaansche Vérité Frangaise publiceert de volgende nota In een artikel over den dood van den heer Waldeck Roosseao heeft a Oroix de Paris gezegd dat pater Maumos met recht geweigerd beeft degenen te antwoorden die hem gevraagd hadden of h j eenige weken te voren ziJn beroemden vriend do biecht had afgenomen Zeker is lt t dat de absolatie die pater Haomas den auteur van du wet tegen de congregaties heeft gegeven diena rerantwoordeljikheid nis priester zwaar treft De absolntie kan nan een gei xcommnniceerde aan een openlijken vervolger der heilige kerk niet verstrekt worden ik ben zwak en ziekelijk en daarom wenschte ik even uw stok te mogen gebruiken om op te leunen bij de kleine wandeling die ik doen wou l e daglooners barbtten uit in een schaterend gelach Sibs was verstomd van verbazing en woede Jago die xijn gewone zelfbeheersching had herkregen nam zijn hoed af maakte een beleclde buiging en sprak me bedaard tot alt volgt ik dacht niet mijnheer I frank dat we u stoorden Ik schaam me over me zelf mijnheer 1 en ik verzoek u vriendelijk mijn excuses daarvD jr aan te nemen Gaarne was mijn antwoord wil ik uw excuses aannemen mijnheer Jago maar alleen op conditie dat u als oudste vaij de twee het v x rbeeld geef van ellbedwang zoo ra uw geduld weer op de proef wordt gesteld En wat u betreu manheer Silaa ik verzoek u dringend dat u mn aU gaft van uw vader iets ten gevalle doet Mijn verzoek is dat als u weer lust hebt om grappen ie maken ten kmlc van mijnheer Jago u de aak dan wat minder ver wilt drijven Ik wil geluoven dat u het zoo kwaad met hadt gemeend Zoudt u me het groote genoegen willen doen om te zeggen dat ik me niet hebt vergut f Kn zoudt i me nog het grootere genoegen willen doen om de hand der verzoening te reiken aan mijnheer J igof John Ja o tak hem de hand tor met een mr van verge vingtj ezindh id dat me wel wat overdreven voorkwam UWdt vervolgd