Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1904

I groot gedeelte van den J g o bet teruin I Het pakhtais waarvair ae inbaud gronan I deels is uitgebrand is een oud gebouw met I topgevels en met muren die hier en daar I sebeuren vertoonen Tegen het gevaar van instorten dat echter door den l wendigen bouw zonder veel Jzerweik niet groo werd I geacht werden de noodige veiligseidsinant regcieii geBomon door de politie die op het I terrein onder leiding stond van den heer I Olivier commissaris der Ie afd De dirjeleur der Openbare reiniging de heer Hoogwcrf vroegtgdig ter plaatse ver 1 sclieae gelakte eanige voorzorgim ntrege I len voor het naastgelegen gebouw van dezen diensttak Het hoofd van de firma die in de nabjj I beid woont kon nog tijdig bet kantoor bin nrntreden en de administratieve boeken red I den Da zaak lijdt door dezen brand een groot verlies daar zooals werd medegedeeld eernt kort geleden de verzekering van het pand en inboedel onderling op eigen risico was gesloten zoodnt er nog geen voldoende kapitaal is om de schade te vergoeden I En een noodlotlig gevolg van daze ramp I is ook dat voorloopig een 12 tal lompensor I teerders en werklieden in dienst der firma I werk oos zoo niet broodöloos ziJn gewor J den 1 I Het personeel stond tegen het uur van aanvang van den arbeid op de Brouwersgracht bij elkaar blikbaar mistroostig dat I hot niet aan het werk kon gaan Aan een z de van de Brouwersgracht stonI den vele toeschouwers Waarvan op zeker I oogenblik velen door een tortbni werden verdreven De brandweer bleel bij voortduring ma ssu i water in het brandende gebouw werpen De stoomspuit werkte met 4 stralen terwjjl 7 stralen op de waterleiding waren aangesloten Ter vergemakkelijking van het btusschingswerk deed men pogingen een zömnnr I om te halen betgeen evenwel niet gelukte I In den loop van den ochtend vertoelde j de bnrgemeester baron Sweerts gernimen I tyd op het terrein van den brand I Het Vuur had zich nog een oogenblik een I weg gebaand naar den zolder van een I belendend perceel maar de brandweer wtst het daar onmiddeliyk te stuiten In het achterste gedeelte van do pakhuizen waar voornamel gk beenderen waren geborgen I bfgft de brand onverminderd voortduren Dikke rookwolken stggen nog op I Met het oog op het gevaar van het omvallen van den voormunr heeft de inspecteur van de bouwpolitie do heer De Vrind gelast afzetting met palen van hot turrein tot aan den rgweg waarmede door ge meentewerklieden tegen 11 nar eon aanvang is gemaakt N Ct i TTTÏ T di ehf te or ëreD heb jVl l ben van lA verscbuldigd zgn aak de nalatenecbap van wjjlen den Heer J M WVWJI A ovefleden te Gonda worden beleefd vemeofft daarvan vóór of op f Üepleimbrr e k opgave of betaling te döcg ten ktntors van AVn Notaris U SOBBEMOND te Harmelcn Aleuw onovenruOeii 1 rof l r Lieliüra ivülb keutt HMW KBACBT ILIZIB Alleeo hl ln l F hiickMiwk tot voortdurende radicale en lekera genezing van alte xelft de laeast bardnekltige zenuw itlehlen vooral outstaah door afdwalingen op jengdigun leeftjid ifeueang an elke zwakte Heet Benauwdheid Hoofdpijn iligraioe Hartklopping Maagpijn fslechte spgHverteriag Onvermogen Impolenz Pollutione enz Uitvoerige prospectassen I nji per I SBrli II 1 II i 11 3 iluhbelo IIum Ii II C OnirailDopót Muttli ftd VüHte Zaltbomrae DipOh M OlSban k Oo KoltercUm F llappul s üjavenliftge J lUlramiiDi d Jon 1 Oen RatlerdHm Wclff V Co rtoudi on bii ftUe drogfaMian j AUVi RiËi TIKiN V I e Heer en Mevrouw VAN ASSENDELfT Hoo geven kennis van de voorspoedige geboorte eener Dochter Gouda 25 Augustus 1904 Door het dalen van den waterstand op de Maas na de opening van haar nieuwen mond kon de schipbrug te Hodel niet ip den vroegeren toestand behouden blgven de brug toch liet slechts too haar met het dek tot ongeveer 5 M boven den waterspiegel op te vgzelen Nu een grootere hoogte vereischt zou worden was hier een andere toestand in het leven te roepen Vanwege den waterstaat zi n nu twee nieuwe Inndhoolden gemaakt op 18 il benedenstrooms van de brug met den bovenkant op ongeveer 3 M lager dan de bestaande landhoolden en welke met de aanwezigb toegangswegen in aansluiting zgn gebracht In den nacht van 20 op 21 dezer is de schipbrug naar die landhoolden verplaatst Zy zal daar liggende zonder hellingen te vertoonen dia voor hot verkeer daarover bezwaar zullen opleveren kunnen blijven liggen tot bg de alledaagsche waterstanden die na de opening van den nieuwen riviermond zullen kunnen optreden Rgst daarentegen bet water tot zoodanige hoogte dat de lage toegangsweg aan de Geldersche zgde waaraan in het rivierbelang goep grpotere hopgtf dan 2 85 + N A P gegeven kon worden onder watef zou gerïken dan wordt de brug naar haar vroegere ligplaats teruggebracht Deze verplaatsing wordt teneiade het verkeer 100 min mogelgk te hind rep in den nacht uitgevoerd daarmee zgn slecnta eenige aren gemoeid gedarende welke met het veermaterieel in het verkeer wordt voorzien Benedenstrooms van de nieuwe landhoolden zgn veeritoepen gemaakt welke dienst zullen hebben te doen voor aanlagplaatsen van de veerponten en booten wanneer by lage ririeretanden de schipbrug wegens ijsgang opgeborgen ol wegens beschadiging tydeiyk weggenomen zal zgn en de overtocht over de rivier met het veerraaterieel zal moeten plaats hebben De wei ken zgn slechts als yan tgdelgken aard te beschouwen omdat op de rivier nog niet de waterstanden en de getgbeweging optreden die te verwachten zyn wanneer ze zich geheel naar den nieuwen mond gericht zal hebben en de ondiepten die titans voorkomen zullen zgn opgeruimd Het ligt in het voornemen eerst wani e de niea fe toestand van evenwicht op de rtvier zal zyn ingetreden en nopens de waterstanden en de getgbeweging voldoende zekerheid beatait de schipbrug definitiel te ver zonder dat een z9o4anige vordoahlc openlijk zgo eoreldaden aic boeit a geziroroii Alle theologen z in liet danrover eens cii de verklaring vim do lieilige boete commissie dexbetreffende i tormeel Nu is geen lurroepinK nit naam van den heer WaldeckRoossean opi nbanr jemaakt evenmin i na zijn dood een geeproken olgoBckrevcn woord van leedwezen goiit Hoe had dut de excommnniceering latae sententiae apeciali modo Bomano Pontilicl reservata opgeheven kannen worden waartoe allen vervallen die wetten of decreten tef cn de vryheid en de rechten van de heilige kerk lityaardigen Rekenen wg dns niet te spoedig en niet te lichtvaiiidig tot de nitvorenen Gods diegenen die nift alleen niet als christen geleefd hebben maar bovendien als de heer Wal deckHousseau het talent van hun woord en van hnn pen slechts in den dienst van de eigstc vijandeji der kerk hebben gesteld Hoe de Tnrk cSie regeering speelt met haar beloften on hoe tj de gezanten der mogendheden feiteiyk oor den mal hondt blijkt uit het verhaal dat de Temps uit Konstantinopcl ontving over deTurksch Ameiikaansche qnaestie De Tenips correspondent zet de aanleiding tot dat geschil nog eens uiteen en wijst er op dat de Vereenigde Stalen volkomen terecht in Armenië dezelfde voorrechten voor hnn scholen en hun zendelingen vroegen als na de demonstratie te Mytilene aan Frankrgk waren toegekend De Amerikaansche gezant de heer Leishman ontving de formeele belofte dat ziJn verzoek zou worden ingewilligd maar de vervulling dier belofte bleef achterwege Toen kreeg admiraal Jewott de opdracht naar Smyrna te vertrekken met het Amerikaansche eskader en die betooging bracht de Porte er toe de onderhandelingen met den Amerikaanschen gezant te heropenen De heer Leishman kreeg do belofte dat de scholen zonden worden erkend en dat de acte dier erkenning zoo spoedig mogeiyk zon worden opgemaakt doch toen de heer Leishman deze belofte echrilleiyk eischte kreeg hij ten antwoord dat daarvan niets bekend wss bij de Porte Deze manier om de mondeling gegeven beloften te desavonoeren heeft thans den Amerikaanspbeu gezant tot het uiterste gebracht Hij heelt nu een dreigende houding aangenomen en hij wordt daarin versterkt door do aftreding van den grootvizier Ferid pasja die de handelwijze van de Porte evenmin goedkeurt Waarschijnlijk zegt do Toraps zul gepoogd worden een middenweg to vinden bijvoorbeeld de erkenning van een gedeelte der Amerikaansche scholen Maar de houding van den heer Leishman doet vermoeden dat bij zich daarmede niet tevreden zal stellen Voorloopig ligt het Amerikaansche eskader nog biJ Smyrna en admiraal Jewett zal niet vertrekken voordat de mondelinge belofte die de gezant kreeg schriftelijk bevestigd en bovendien geheel en al uitgevoerd zal zijn Verspreide Berichten Fhankkijk Door de regeoring is ter beschikking gesteld van den koning van Servië een chef van de koloniale infanterie als gouvernenr van den kroonprins BE1 UIK Aan tHbId wordt gemeld dat Maandag to Hasselt de t lniting plaats had ran bet daar gebonden eucharistisch congres De bisschop van Roermond sprak den wensch uit dat het eerstvolgend encharistisch congres te Amsterdam gehouden zal worden welk voorstel met gejuich ontvangen werd OOSTEimiJK HOmiABIJB Üit Weenen wordt bericht dat Tisza op zijn doorreis naar Ischl een samenspreking met KSrber zal hebben over de hervatting van de onderhandelingen over den Ausglelch Door den keizer zijn 21 huzaren uitLeniberg begenadigd die wegens opruiing tegen de verlenging van den diensttijd van de derde lichting veroordeeld waren Knukljlnd De gezant te Rome Bertie is als zoodanig benoemd te Parijs De Engelsche kanonneerboot Colnmbne i i bij Green Bay Newfonndland op de klip pen geloojiln Vermoedelijk ia het schip verloren De liberalen zullen biJ de aanstaande verkiezingen de overwinning behalen zegt Chamberlain in het Australische blad Age maar hun zege zal slechts een voorbügaando zijn en dan zullen de voorstanders van prelerentieele tarieven zegepralen BdlAakijii Uit Sofia wordt gemeld dat de regeering met de firma Creuzot een contract afgeslo ten heelt voor de levering van snelvaar geschut 1 i S De minister van ftnanciSn Pajakow is naar Parin vertrokken naar men zegt in verband mit de pogingen tot het sluiten van een leening ten bedrage van Uondeid millloen francs Gemcng de Berichten I Uit Amsterdam meldt men I Gistel ennacht werd albicr aangelioaden een 23 jarig TierioPbh die p de Prins Hendrikkade by de Nieuwe Brugsteeg een vrouw uit de N Z Armsteeg door een levolvor I schot aan het hoofd had gewond De vrouw I is na in het Binnengasthuis verbonden te I zön naar huis teruggekeerd I Uit d n Haag meldt men Aan de Koninginnegracht wilden twee I agenten wielrijders een automoblel bestuurder I van beroep bekeuren wegens te hard rijden I De eigenaar van het voertuig weigerde te stoppen eii gelastte zijn chanffeftr do genI ten omver te rgden Op het Bezaid nhout werd hü door de agenten achterhaald nad it h j te vergeels getracht had door de I Pielei Bothstraat te ontsnappen Daar deze straat echter dood loopt trachtte hiJ nog door achteruitrijden te ontkomen Dit mislukte en proces verbaal werd tegen hem opgemaakt Te Hilversum is opgericht een departement I van het Instituut voor Doofstommen te Groningen Tol directeuren zjn benoemd deheefen mr S Tjaden Busma n n J A van Tienlwieni irr j j Een reiziger die gisteravond met den trein 16H der 3 S om 8 32 nit Arnhem ve trok deelt aan de Arnh Ct het volgende I mede dat hij ondervond bij station Doatw I beek Laag I De trein stond daar omstreeks 20 minattn stil omdat het signaal onveilig aanwees Het bleek dat het signaal defect wa Plotseling kwam trein 49 die 10 minuten later uit Arnhem vertrekt trein 168 achte oprgdeii N erat men in aanmerking dat liet signaal achter een korte met boomen begroeide bocht staat zoodat het op hoogstens 200 meter zichtbaar is en dat de trein 168 omstreeks I 100 nieter lang was dan kan men begrgpuii dat de machinist van 49 zeer opmerkzaamis geweest want hg stopte gelukkig nogomstreeks 10 meter voor den achterstenwagen van trein 168 Het had dus maar een haartje gescheeld of er was een groot ongeluk gebeurd Is dit geen viiigerwgzing vraagt hg om voortaan te verbieden dat de volgtrein achter den sneltrein ri dt zonder tuascbenraiDitevan een blok f i Er wordt In Mechelen veel gesprokemover een geval van bloedvergiftiging dat daar den dood van een beenhouwer voor gevolg heelt gehad en eene Igkschonwing uitlokt De beenhouwer in kwestie de Vadder geheeten had op de veemarkt verscheidene beesten betast toen hjj eensklaps aan een 1 puistje op den arm eene hevige jeaking gevoelde Hij wreef er over en de arm begon geweldig op te zwellen Toen hg thuis kwam ging de boerhouwer naar bed de geneesheer werd geroepen doch ondanks alle zorgen stierf de man denzelfden avond De geneesheer leverde de noodige j bewijsstukken al en do begralenis werd op 1 daags nadien bepaald Het lijk werd kist 1 Doch in den loop van den nacht boorde men een geweldigen slag Men ging zien en 1 zag dat de doodkist gebarsten was De ari 1 was gedurig opgezwollen zoodat hjj zoo di I was als het lyi I De geneesheer werd opnieuw geroepen en 1 deze verkieeg van den burgemeester eene toelating tot onmiddeljjke begraving En in een groote pekkist werd bet Igk ua r het kerkhof gebracht De zoon die midderwijl uit Parga wa aangekomen om des morgens do begrafenis bij te wonen is naar het schijnt voornwiens de Inkschouwing te vragen Handelsbl v Anfw Do aardbeving op Samos Het district Chora heelt het meest geledon van d jongste aardbeving Van de 500 huizen ijn er nog slechts 80 hoewel ook erg beschadigd bewoonbaar gebleven Van onder de puinhoopen beeft mjn de lijken gehaald van drie 1 vrouwen en een kind benevens 25 gekwet ste personen van wie 10 doodelgk De 1 lioofdstad van het eiland Bathy heelt weini 1 geleden door de ramp daar is slechts ee enkel huis vernield Inzake de qnaestie 4er erlgooiers deelt 1 het N v d D het volgende mode Het exploit namens bet hooldbestuur der I gerechtigden tot de gemeene heiden en wei Ie 1 in Gooiland beteekend aan den eommissari 1 vlin politie te Hllveraam den heer W ran 1 Dgk k am als iDSterd q den maaltijd De f hierbij gedane on matie om binnen tweo 1 maal vieren twintig uren zgn dienaren van I politie van de Meent te verwgderen miste nlthant m looverr hare sttwerking dat I het besluit de politiebewaking op de Hilver I samscbe Meent te doen ophouden reeds vast I stond en de rjlksveldwarhters zicli reeds van I da ir hadden verwijderd vóórdat de genoemde I ommatie had plaats gehad I Hat meergenoemde houten gebouwtje is I door den oprichter Kiuaswa van de brng bl I de Karnemelksloot weggenomen en geborgen I Het Hbl pleit voor een herzienirg vnn I namen van verschillende gewesten in Ned 1 Tndiö I Voor een gelijkmaken van spellingen ia I de schrijver niet Laat t Sumatra blgven I naast Madoara zegt hg zooals t honderden I jaren is geweest I Maar onze gewesten zgn niet meer alsj Troeger Sumatra s Westkust en Oostkust I ze zgn thans West en Oost Snmatra En I Atjeh en Onderlioorigheden is nu NoordI Sumatra geworden 1 In plaats van Lampongsche districten I ol Lanpongs mpet gesproken worden van I Lampong Ook andere gewesten zgn in disI tricten verdeeld maar men noemt daarnaar I de gewesten niet wg spreken ook van Zeeland maar niet van de Zeeuwsche districten nis wiJ de provincie bedoelen Tegen de meening dat men Lampong zou I moeten schrijven is aangevoerd dat men I vroeger verachjllende landschappen had die I men noemde Lampong zus en Lampong zoo I men zou dus moeten schrgven de Lampongs Maar hetzeltde doet zich voor bv I ia Pasema daar had men ook Pasemah I Ajeh Kro Pasemah lêbar Pasemah Oloe Ma na Pasemah Oloe Lintang toch I vindt thans niemand meer bezwaar het landschap Pasemah te noemen Zullen wij op de historische gronden de Nederlanden en niet Nederland mogen zeggen f I Op Java zal men den naam Preanger Regantachappen moeten verkorten tot Priangan om de bovengenoemde reden ook andere residenties i n in regentschappen verdeeld maar men noemt ze daarnaar niet In het algemeen stelt schr verder voor in den naam der gewesten de onderhoorigheden weg te laten Waarom te spreken van de residentie Banka en Onderhoorigheden als men weet d it do residentie Banka ook de nevenliggende Lenar eilan I den omvat Ook hierin is men nu geenszins consequent onder Billiten behooren nog 154 eilandjes maar men noeint de as sisteutreaidentie Billiton zonder meer West Borneo zal beter klinken dan Wes ter afdeeling van Borneo een residentie is geen afdeeling Om dezeltde reden zal men in plaats van de Zuider en Ooster afdeeling van Borneo dienen te spreken van Zuid en Gust Bornoo ol ter herinnering aan vroegere toestanden van de residentie Bandjermasin Op Nieuw Guinea ziJn terecht de vesti gingen eenvoudig door de bgvoeging Noord We sten Zuid onderscheiden Het geldt hier alles kleinigheden zal me 1 zeggen maar dan is de verandering ook maar een kleine moeite waarmede vee inconsequentie wordt weggevaagd en in d I briefwisseling veel omhaal voorkomen wordt Wg meenen dus dat de naams horvorining der Indische gewesten niet behoort en be I hooit te wachten op anderen arbeid zegt d I schrijver 1 Omstreeks halfzei gisterochtend is eei 1 zware brand uitgebroken in het pakhuis van 1 lompen oude metalen enz van de firma Mok en Van Oudshoorn aan de Brouwersgrach 1 te s Hage De brandweer moest dadelijk met vee I personeel en nuUerieel aitrakkea om te 1 trachten het omvangrgke vunc dat in he 1 perceel woedde te bedwingen Het is vermoe delijk ontstaan in de zakken met vodden in het beneden voorgedeelte van de opslag 1 plaats in Weinig tgd alle verdiepingen van 1 het hooge gebouw aantastende zoodat he inwendige gedeelte niets dan vlammende hoo pen te zien gal een dikken rook door da 1 on vensterramen opwaarts voerende 1 Hot pakhuis dat naar de Prinsengracht I zijde door een smal steegje gescheiden i 1 van de werk en bergplaats der Openbar 1 reiniging en van achteren belend is doo I een houten bewaarplaats van cokes wer 1 door de brandweer aan alle zijden bespoten I met 10 stralen nit de waterleiding en een 1 uit de stoomspuit die op den Zaidwal ge 1 plaatst het water nit de Singeigracbt op1 pompte I Door het iiiwerpen van die gewoldig wa termassa van de daken der aangrenzend 1 bnizen door de toegangen Tunropeningen en het dak van het brandende perceel hadde brandweer te 7 uur dan brand onder de 1 knie zoodanig dat men nu nog maar ston 1 tegenover een smeulende en rookende massa die althans deh toevoer van water en d 1 aanwezigheid der brandweerlieden nog langnoodig maakte Hel korps Meel dan ook den 1 anderen waarbg dan o a de brug aau een dagelgkscha rijzing en daling van den waterstand van omtrent een meter zal kannen worden onderworpen zonder dat het verkeer daarvan hinder ondervindt Den 25ir Sei tember zal t 25 jaren geleden zgn lat prol mr W van der Vlngt aan de Ryksnniversiteit te Leiden promo veerde tot doktor in de rechtswetenschap op een proelaebrilt getiteld De Gorechtastaat vol na de leer van Kudoll Gneist In JanuuA 1880 dns weinige maanden ni die promotie aanvaardde hg het hoogleeraarsambtin de rechten aan die nniveriiteit met een oratio ovei De Wetenschap dci Gerechtigheid Een maand later 28 October herdenkt prol mr H L DrUcker dat hg in 1879 aan de Leidsche nnirersiteit tot doctor in de rechtswelenachap promoveerde op een proelschrift Be it verkrgging en bezitsverlies door derden Op 28 September lb 2 aanvaardde hg het hoogleeraarsambt in de rechten aan de Groningsche nniversiteit en op 28 October 1889 aan de universiteit te Leiden bg welke laatste gelegenheid hg een rede hield over Begrip en dogma in df rechtswetenschap Eenigen tyd na zgn verkiezing tot lid der Tweede Kamer in 1894 meende mr Drucker het heogleeraarsambt te moeten neerleggen Het onderwgs aan de Leidsche universiteit wordt niettemii nog immer door hem behartigd als privaat docent in het Bnrgeriyk en Handelsrecht Men schryft uit Den Haag aan de ïel Algemeen hoort men in militaire kringen mopperen over de groote kosten welke de Minister van Oorlog besteedt aan de administratie van het leger terwyi voor oeloningen en andere nuttige zaken veelal te weinig ja soms in t geheel geen geld beschikbaar kan worden gesteld Er wordt zells beweerd dat op de volgende oorlogsbegrooting jaarlgks I 50 000 meer voor de administratie zal worden uitgetrokken Oiuter de staaltjes welke men te dezen ofiichte hoort aanhalen trok in het bgzonder de aandacht dat hü de minst beteekenende Meeling de zesde een kolonel aan het iMMild zal komen te staan nan wion een l pitein wordt toegevoegd In aanmerking genomen dat deze aldeeling snn lang is bestuurd dour een kapitein Met een luitenant toegevoegd zal woiden iK gestemd diU voor het mopperen door do lianen van den troep alle aanleiding bestaat t Uit Konstantinopel vel neemt de Kbln 2 dal daar nieuwe aanslagen op de Iploriynett beraamd worden Eenige dagen f deii wej d een Bulgaar gearresteerd die l R het bent was van een nauwkeurig plan reor de verwoesting van hot ipoorwegstation ek de bgbel or nde gebouwen in Jedikoele een voorstau van Stamboel Het voornemen irat daartoe van dynamiet gebrnik t5 maken ntengevolge is de veiligheidsdienst langs den spoorweg veracherpt Volgens Reynold s Newspaper dat twee jaar geleden bet eerst den zdrgeiyken toeatand van Koning Ëduard bekend heelt gemaakt zgn er weer booze geruchten over de gezpi dheid van den koning in omloop De knnr te Marienbad schgnt niet gebaat te hebben Zyn doktoren zgn naar t heet zeef bezorgd In de znivelfabriek te Weidum Fr is Maandag een werkman door stoom verbrand Terwgl hg bezig was met het nitbikken van een der stoomketels werd door een schromelgke vergissing door een jonge bediende een der kranen van de stoomleiding geopend waardoor de stoom toegang tot den ketel kl eeg Onmiddeliyk ging de kaars nit die S E by z jn werk gebruikte en zat hg in den ketel opgesloten Na onderscheiden vcrgeetsche pogingen gelukte t hem eindelyk in de doistemis rondtastende den uitiptpg te vinden en op zgn jammerlgk geroep k wam van alle zyden hu p opdagen doch te laat een groot deel van zgn lichaam was met brandwonden bedekt vooral de armen en handen zagen er vreeseiyk uit Nadat de eerste verbanden w ren gelegd werd de ongelukkige naar zgn Woning vervoerd waar hg onder hevige pynen des avonds is overleden Stadsnieuws GOÜDA 25 Augustus 1904 Wy kunnen melden dat de Commissie Toor Openbare Feesten besloten heeft bg voldoende deelname ain haar Programma nog toe te voegen een ringrgderg met versierde rywielen voorafgegaan door een omgang door de stad Het volledig programma der leestelgkbeden zal binnen en pa r dagen Worden bekend getaaakt Gas con t r 61e 24 Augnstns 4 nor Ham Druk 40 m M Lichtkracht 14 36 Kaarsen TÏXr 38lCalorifn vermogen Bfj d4 flisteren in een der lokalen van het lioofdbestuur der posterg n en telegraphie gehouden aanbestedingen varen minste in RGbrljvers voor bet berstellvn en verbeteren Viin een Inn langs den Staatsspoorweg Utrecïit Kntmra m inet inbegrip van de zyi nen naar Gouda Moordrecht en JCralingnchevfier W van Dp te Utrecht voor f 1028 en Toor de telegraafljjnen lang den Staatsspoorweg tufischen Arnbera en Ütvocht P v d Borg te Waddinxveen voor t 2433 Gisterenmorgen om3treeka vier uur brak door onbekende oorzaak op de steenfabriek Het Zandrnk te Krimpen a d Usel brand aii in een der tarfloodsen In een oogwenk stond de loods in gloed Door bet flinke optreden der brandweer werd de brand tot een loods bejerkt De bargemeeater en enkele raadsleden waren spoedig op liet terrein aanwezig Asf arantie dekt de schade De loods was verzekerd te Loenen a d Vecht de turf te Utrecht IH de Algemeene BrandwaarborgMaatachappÜ Te Zevenhalzeir tt acht men wederom een comniisaie te vormen om op 9 September den tweeden Kermisdag een Koninginnefeest te organfveeren In vroeger jaren hebben de kasteleins in deze gemeente den stoot gegevn tot zulk een viering muur men vertrouwt beter te znlien slagen indien de beeren leden der oude feestcommifjsie zich tot de ingezetenen om bjjdragon wenden en het feest in elkaar zetten H A R KTB EB 10 HT BH Oou a 35 Aujjustus 1904 IRANKN lieden Wdren ijranen weder ruim aangevoerd Ue kwaliteit m dooreen moDi Prij rii zonder verandering Tarwe J irWte Aseuwsche 825 1 8 50 Mindere i to 7 7S 4 Nieuw 8 25 k 8 50 Polder J 7 50 1 8 Rogge Zeeuwsche 5 25 5 75 I ol ler 4 go a 5 35 Buitenlandhcbe per 7okilo A ƒ Gerht Winter nieuw 475 5 Zoiner 470 i 5 Chevallier ƒ 5 25 i 6 Haver per heet ƒ 3 50 i ƒ 3 75 per 100 Kilo ƒ 7 i ƒ 7 50 Hennepzaad Inlandsche ƒ a ƒ Buitenlansche ƒ 5 25 i ƒ 550 Kattarie aad ƒ 1550 i ƒ 17 Koolzaad nieuw ƒ 8 15 a ƒ 8 go Erwten Kookerwtcn ƒ a ƒ Niet kookende ƒ a ƒ Binten land sche voererwten per 80 Kilo ƒ a ƒ Boonen bruine boonen ƒ A ƒ Witte Boonen ƒ ii PaardelKX nen ƒ k ƒ Uuiveboonen ƒ k ƒ Mais per 100 Kilo Bonte Amunkaansche ƒ 6 40 J Ó 50 Udessa ƒ 6 30 II ƒ 6 50 Cinquantme ƒ 7 a ƒ 7 25 Veemark r Melkvee redelijk aanvoer handelen prijzen redelijk Vette varkens gocile aanvoer handel vlug 20 A 2i j ct per halt K G Biggen vogr Engeland redelijk aanvoer hilndel matig 16 17 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 80 k i 05 jier week Vette Schapen geen aanvoir handel geen ƒ a ƒ cent per half K G Lommeren geen aanvoer handel geen K Nuchtere Kalveren redelijk aanvoer handd matig ƒ 8 i ƒ 11 Kokkal veren ƒ 9 i ƒ 18 K aas aangevoerd S3 partij n handel vlu IC kwal ƒ 37 4 ƒ 29 ïde kwal ƒ 23 i 26 Zwaardere ƒ 30 NoordTiollansche ƒ Boter 1376 stukken van K G aanvoer han del iels beter ioeboier 1 20 k 1 30 Wéibotcr i 00 d ƒ i to BEÏÏRS VAN ROTTERDAM MAANDAÖ 21 AUG L K H K Slaatsléemngen PoRTUOAi Oblig 3e Serie h 500 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 Ru lABD Iwane Dombr Obli UeB i l 96 An Iiipan Obligation 1899 4 74 74 OoiuMBu Gecomolideerde Bui t tenlandacbe Schuld RecepiR h 100 1 M i ÏI Hypotheek Bajiken PMdb Ie Algem öroninaer Scheeps Hypb 100 PMdb Bataafsche Hypb 4 100 AJt Hypothbr Eerato Ned Hypolheekbrielbank 4 99 Paiidb Hollandsche Hypb 4 99 I andb Nationale Hypb 3 98 Pandb Qed Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pwidb T eder Hyp Pand brietbank 4 99 Paadb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bwöfen van Deelger Nortbw pac Hyp Bank i 96 Fii db idem id iii 4 99 £ Bdb EoUerd Hypb 4 101 Papdb Rotterd Hypb 3 i Pandb Standaard Hypb 4 IIK Pandb Sledelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtstbe Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Znld Holl Hypb 4 99 3 ScheepvaoH MaaUtlu p n Aand Holland Gull 8tï M j 98 Dïversen Obl Mfl tot Bxpl Laan van Meerdervoorl 1902 4 67 Spoorm ftUtningeH Itai ie Oblig Zaid Italiaansclie Spw lHi A H 3 PremielHningen Beloie Liilpn Stad Antwerpen 2 102 1887 M j fi fsmffeM M vras l jffi fy Alle NOUVEAUTÉ 8 in Ifa tels Costumes Blousen ROKKEN ROBKS on worden tot spotprijzen OPGERUIMD Burgerlijke Stkod GEBOREN 22 Aog Elisabeth ouders H L de Jong en E Vnlslar 23 Cornelia ouders 1 v d Winden en J Kemp 24 Elizabeth Hendiiku ouders A W L van Kersbergen en E Willemsen Willomina Gerardn ondel s C Blommestein en A Balverl 25 Johanna Catbnrina ouders J Bergman en J L Zwanenburg OVERLEDEN 23 Aug J Gravosteün 53 j 24 B Tijgeman 81 j GEHUWD 24 Ang M A Vcrmovj en 1 A V d Ring 1 B Westerhui en M van Veen n lclMlvk c roaUnlddal vooj Hetrii en vooral dames en Klnderichocnwerk I U de Appreluur nn C M IHlM Ca Btrllü B iith Str 14 M n lent ot aeouwuk GEBOREN Maria Adriana ouders hlonk en M Overboek Grietje oudeis Xnaani en fabrlekimcrk wn Han In icJimuwwI HlMtifiM A van l i k en A JI I erdjk OVERLEDEN A P Hoogendyk 8 ni S Hagen 2 w rtrv ku IHTVH Ml 11 iMft sal Di at ky W ttriiaiaMi Arnh TE IIUUU iü de Krugerlnun HEERENHUIZEN met TUIN 6 Ka neri ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvuurden Te bevragen TURFMARKT II 258 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ires KO VIIVKL IJKE FtUIIIKHK V Voedert uw Vee met de suloere murut merk 8ler en £ y uitmtutenda door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Berc Dlploinn Partja 1900 Xei en Gouden Medallteti i ii fi i ir Hn i w I W W WH I I Ouor Oen Mh Bl ferrtc n manbnvuUm Met Eera Diploma en Oaud Bekroonde OllSna l amf tlP de mMitkrsohtIce en v rt1 rk nd kina wijn tegeniwtktt VgMIIia k ai ll jj itiiideien lo volwaïKoen cbrek aar eeQust Itchte Bpljeverterinc lenuwhoot dgljn ter vertterklng na liekte of kraambed koortt en here gevolgen QUINA XAROCHE l jfRRUaiNEUX in het Lij ond kwalen van Kritisohen leaf jd tmt Verkrygiwir m flecor Bleekiucht legen Bloedgebrek a 1 90 en L F 1 If a1 mC a na n vo l aam verstcrkend aangenaam nn maak vo w dagelijVieh b i k 7 n wakken en kiterachtlet geatollen ww an te bevelen Als gaoeMkncKflge drank l ij atoorniaHn der p 9verterlQ aorgan n en dUrrhda ook voor luigelingcn en kleine kinderen l ri ü per bui k Kgr f 1 10 34 Kgr O ÖO H Kgr 0 60 Chemiich Möllf C iL ö Sptciaal voor Kindervoeding In buisen A H Kgr O ftO PRAEPARATEN VAN H Kgr aöO i Kgf 0 2 voldoende ter beibrl van Asthma ett In Asthnia Cigaretten S r ri ï un Joo e i 8 S6 y l ö ZX Tamarinde Bonbclnc m porgatief letjen vwnopjinf I rtlliarillUC tJUIIUUIIS beij Migr ln Con4e tleteic n r loo1 al laian voor kïnflcren Itewlj eii lc Tamarinde Bonbons vim KRAEI EI ItN HOI M i clftii rijke diensten daar dt vonn voor het kind begearl ijk en lc sinank aan en a l Pnj per dni Hje 0 PO i 0 ÖO CQl M ntf Oeafi4SllAG e1i enieen erkend als het BESTE lluismi ldel S 1 I Hoeat Verkoudheid en X lp n het U een ilijmoplosiena j a Q flewThjfis vcrkrijglia 1 verzaclitcnd middel blJ ultnemandhaM mülüitcnd i Frij 0 20 per flcsüije iJgbaar d merth KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST ÉÜdkflJ rrarjmruUH tm lÉRAEPELIEH k HOLM te Zctat tUn atltn r ttqu tt m traig fip 40 fitnm h katufltektning m fêrütri ifl ADYEETENTÖIN in aUe Couranteii worden aimgenomen door het A4lverleiitle Bur au van A BUli KMAN b ZOUIVé