Goudsche Courant, dinsdag 30 augustus 1904

De boete werd betaald in tyne zgden toffen De socialistische algevaardigde Pernerstorfer Oostenrgker van geboorte lieelt zich Vrgdag de vergonning geweigerd gezien om te i anklort een redevoering te honden Hjj heelt daartegen geprotesteerd in een ironiscben brief ann graaf Von BQlow die in de Vorwilrts i afgedrukt Pernerstorler was op ziJn terugreis van het socialistisch congres te Amsterdam en had ook plan te Offenbach te spreken maar de Hessische overheid dreigde hem met uitzetting over de grens van het Groothertogdom verklarende dat i i niet gaarne in conflict zou komen met de Praisische regeering en dat dit zeker het geval zon zijn wanneer zg op haar grondgebied socialistische redevoeringen toeliet De Vorw lrts bericht dat Pernerstorfer hot nu te Annheim Groothertogdom Baden zal probeeren Het Badensche gouvernement zou verklaard hebbon altgd volgens de VorwJlrta dat het niet van plan was aan het zeer ongerechtvaardigde verzoek van de Pruisische regeering te voldoen Uit New York wordt gemeld dat de eijnipage van de Amerikaansche onderzeoscbe torpedoboot Porpoise een nur lang in doodsgevaar hoeft verkeerd op den bodera van de zee Het ongelak gebeurde Maandagavond nabg Long Island De Porpoise werd gecommandeerd door luit Nelson de tweede officier was luit übapiey en verder bestond do equipage uit acht man Door een defect aan de machine weigerde de boot aan het stuur te gehoorzamen en bleef hulpeloos op een diepte van 125 voet in den modder zitten Het ergste was dat er water in de machinekamer drong en alle kans om aan de oppervlakte te komen voor goed verkeken scheen Wy voelden ons zei een van de geredde manschappen als ratten in een tjzeren vul die in een waterput geworpen is om den inhoud te laten verdrinken Een misdadiger met bet koord om den hals zon er niet erger aan toe zijn geweest Luit Nelson deed al zijn best om de manschappen moed in te spreken Er bleven slechts twee wegen open met schier bovcnmenscbeiyke kracht pompen om zich van bet water Ie bevrijden of door de torpedo lanceerbuis te kruipen en zoo de oppervlakte te bereiken Ken man verklaarde zich bereid tot deze laatste gevaarlijke onderneming maar luit Nelson weigerde zijn toestemming te geven Men ging toen weer met verdubbelde kracht aan het pompen en inderdaad werd men het water langzaam meester zoodat de boot begon te rijzen Te 10 16 was de Porpoise naar beneden gegaan en te 11 uur verscheen zij weer boven water In dien tusschentijd leek het voor de bemanning alsof zy een eeuwigheid hadden doorleefd Verspreide Berichten Frinkruk Het eiland Corsica wordt in de laatste dagen wel door rampen bezocht Na den brand waarvan we Vrydag melding maakten is over het arrondissement Sartène een cycloon losgebarsten waardoor enorme materieele schade is aangericht on tal van runderen werden gedood De brand in liet oostelgk deel van bet eiland is door het verzwakken van den wind verminderd Vrgdag was men bezig met het leggen van loopgraven om den voortgang van het vuur te stuiten De vuurtoren van Alistro is gedeeltelgk vernield Een trein die het brandende botch doorreed moest blijven staan en raakte in brand De machinist en de stoker liepen verwondingen op BULOIBUS De voortdurende klachten over bloedige schermutselingen aan de zuidgrens hebben de regeering in voreeniging mot de Porte er toe gebracht een neutrale zDne van vier kilometer breedte vast te stellen aan die grens Mabokko Uit Tanger wordt gemeld dat een aanvang is gemaakt met de reorganisatie der iulandsche politie De organisatie wordt geleid door een Fransch officier kapitein Fournier Deze maatregel veroorzaakt algumeene tevreden beid onder de Enropeanen daar de behoefte aan een wgziging zich sterk deed gevoelen in verband met het optreden der bevolking Zuid Afrika Door den correspondent van de Times te Kaapstad wordt geseind dat er geen enkele grond is voor de geruchten qver een aanstaande scbeoring in het kabinet Gemeierde Bifc tea In het dorpje Schalk bij Grave hebben de landbouwers zooveel last van de kongnen dat er geheele velden kaal zjjn gevreten en twee pachters bun hoeven hebben moeten verlaten omdat zg de pacht niet meer konden betalen Er is nu aan de Begeering vergunning gevraagd voor 15 inwDners om een groot deel der konijnen neer te schieten Tot zoo iets moet in een beschaafd land in de 20e eeuw verlof aan de Kegeering worden gevraagd Toen t bescherming van de jacht togen den lichtbak gold kon er wel fluks wetgevend worden opgetreden Maar de Jachtwet herzien in t belang van den landbouw dit eischt vele vele jaren Ken verschrikkelijke geschiedenis heeft zich deze week te Londen afgespeeld De vrouw van een werkman heeft haar drie kinderen van 4 i jaar tot 7 maanden oud verdronken de twee oudsten in het bad de zuigeling in een emmer Daarna wierp zij zich zelf in de Theems Toen haar man thuis kwam vond hy de Igkjes van zgn drie kinderen en een brief van zgn vrouw Men weet geen andere reden voor deze krankzinnige daad dan dat de moeder er over tobde dat haar oudste meisje mismaakt was Het huishouden was overigens ordelgk en leek gelukkig In een zeer afgelegen dal in den K nkasu9 is een Arabische stam ontdekt waarvan in de beschaafde wereld t bestaan onbekend was Leden van Russische alpenclnbs die in den laatsten tgd den Kankasus gverig doorzochten vonden dat bgna geheel onbekende dal ruim 125 meters hoog gelegen Het dorp Obinalug geheeten heelt 2000 inwoners De beteekenii van dien naam kent men niet Do omwonenden verstaan de taal der bewoners niet die beweren op grond eener oude traditie dat hun stam een 1600 jaren geleden uit Arnbié verdreven werd en op den trek naar het Nuorden in dit dal aangekomen en gebleven is Zg behooren tot den Islam In ds omgeving van Perm in Siberië is weer het geraamte van een m mmoetb gevonden De door boeren gewaarschuwde conservator van het museum te Perm vond een groot aantal beenderen van een buitengewoon grooten mammoeth o n het grootste deel van den schedel de slagtanden mot bybehoorende doelen der kaak de twee v or pooten en een achterpoot de eene voorttoot was onbeschadigd van de andere waren splinters af Een tweede mammoeth ia gevonden aan de zee van Ochotsk in het oosten van Siberië Deze moet in het gs zitten en uitstekend bewaard zyn Men zal weten dat ook eenigen tgd geleden zulk oen voorworeldiyke olifant zeer goed bewaard gebleven werd gevonden in t eenwige gs aan de Lena on naar Peters burg is overgebrncht In de maag van dat dier dat vele dnizenden jaren geleden had geleefd werden nog halfverteerde planten gevonden zoo goed geconserveerd dat men kon uitmaken wat de mammoeth at in den tyd toen noordSiberie een Italiaanscta klimaat had Uit Veendam mnldt men S R een 37 jarig monteur van de SAna Groeneveld en Van der Poll Co te Amsterdam kwam gisterenavond alhier ongewapend zonder noodzaak aan den omschakelaar in den transformator met hoogspanning staande aan den pnblieken weg De man was dadelijk dood Hy laat een vrouw en twee kinderen achter Een monteur der centrale alhier die by hem was had zich even verwgderd Naar wH vernemen is de Amsterdamsche recherche de vermoedelgke daders op t spoor van een paar jaar geleden Ie Utrecht ten huize van den heer V gepleegden diefstal Deze personen zitten thans voor een ander feit in hechtenis H M de Koningin heeft aan W v K te Maasbommel wiens buisje onlangs afbrandde een bedrag van f 40 to n toekomen als bydrage in de kosten van herbouw Te Steenbergen is Zaterdag tot den grond toe afgebrand het woonhnis met schnur van M O Ook de inboedel twee geiten een varken en 26 konynen zyn verbrand Alles was laag tegen brandschade verzekerd Ta Hal werd een bruiloft gevierd en zekere Stend loste de gebruikelgke vréugde schoten met een met los kruit geladen pistool Maar toen hy wat gedronken had kwam hy op het denkbeeld zgn pistool met hagel te laden doch hjj schoot ditmaal het wapen 1 niet at en het bleef das geladen liggen n Daags nadien vergeten zynde wat hy hal tedaan ia opnieuw min ol neer dronken wilde by een grap hebben en beval zgn 11jarig zoontje bet pistool op bem af te schieten Het kind als door een voorgevoel bewogen weigerde En Stend den held willende uithangen loste zelf bet schot in i n zyde Hg viel bloedend neer en toen men hem opnam had hy den laatsten adem uitgeblazen Hg was tnuwA M rate vwi 6 kinderen T ct r m Door dèn RnssiecheR minister van jkstitie is onlangs een rapport gepubliceerd over de gevangenissen in Rnsland Nieuwjaarsdag 1901 bedroeg het aantal arrestanten in alle gevangeniisen van Rusland 88 207 doch in don loop van dit jaar steeg dit cgfer tot 182 372 dus met ongeveer 100 000 in den loop van dit tgdperk werden 2000 gevangenen terecht gesteld en 10 percent van het geheele cgfer naar het ziekenhuis en krankzinnigengestiuht overgebracht Eigenaardig is het gebrek aan rnimte dat uit het ministerieele rapport spreekt In het dialrict Akmolinsk gn de gevangenissen slechts voor 300 gevangenen ingericht terwgl het doorsnede cyfer der arrestanten die dageiyks in deze gevangenisseh worden opgeborgen 1109 bedraagt In bet imoergebied tgn de gevangenissen voor 103 gevangenen ingericht maar er zitten er 300 Doch het ergst is de toestand in de gevangenissen yin het gouvernement Jenisseisk In een ruimte die slechts 412 gevangenen kan bergen moeten dagelgks 1118 arrestanten ondergebracht worden De gevolgen daarvan met name de sanitaire zgn ontzettend zoodat het cgfer der zieken steeds Btygt Wat het ellendige van dezen toestand nog verhoogt is dat ook in de hospitalen geenvoldoende plaats is slechts de zwaar zieken kunnen worden opgenomen de lichte zieken biyven in de gevangenis in voortdurende aanraking met de gezonde soms is bun cgfer 20 percent Over de politieke gevangenen deelt het rapport geen byzonderbeden mode evenmin over het jniste etal zielszieken en krankzinnigen Beide cyfers moeten echter groot zyn Weet raon vraagt de Londenache correspondent van de Matin dat zich te Ceylon nog tweo Boeréngovangenen bevinden die nog steeds in hu i vaderlandsliefde bigven volharden tot geen enkelen prgs de Engelsche regeering in Znid Atrika willen erkennen en daarom geen toestemming hebben gekregen naar hun land terug e keeren P De beide Boeren verklaren vast van plan te zgn nooit trouw te zullen zweren aan de Engelsche kroon ofschoon het klimaat van Ceylon niet zeer bevorderiyk voor bun gezondheid schijnt te zgn De overheid voorziet de beide bannelingen van het hoogst noodige verder leven zg van kleine bedragen die hun toegezonden worden uit de in Nederland geopende inschrgving voor de Boerengevangenen Een hof voor dienstboden Te Londen beeft zich door de samenwerking der huisvrouwen en der dienstbaren een soort hof van arbitrage voor den dienstbaren stand gevormd Door bemoeiingen van beide zyden is een nationale vereeuiging van elk dezer categorieën opgericht De comité s uit deze vereenigingen moeten samenkomen en alle dienstbodenconflicten bespreken om zoo raogetgk de kwesties langs vreedzamen weg trachten op te lossen De huisvrouwen verbinden zich om de dienstbaren zoo meSsch waardig mogelgk te behandelen om de gedienstigen die vroeg zgn opgestaan niet meer tot middernacht te laten werken enz en om haar klachten tegen haar keuken of binnenmeiden aan het verzoeningacomité te onderwerpen alvorens de betrokkenen weg te zenden Van haar kant verbidden zich de dienstboden om zoo gehoorzaam en onderworpen te zgn als mogelgk is en om haar dienst niet te verlaten alvorens eveneens de geschillen met haar meesteressen aan heti scheidsgerecht te hebben onderworpen Een veelbewogen leven eindigde in het bospitaoj te Colchester waal de 7 iarige Charles Mnrrell overlee4 tengevolge van verwondingen welke h8 bekWam toen hy door een automobiel werd overreden In 1861 was hy te Norwich wegens inbraak en moord ter dood veroordeeld maar zgn straf werd veranderd in levenslangen dwangarbeid In 1864 kreeg hy gratie en werd in vryheid gesteld maar van syn vrgheid maakte hy zulk een slecht gebruik dat hy een jaar later te Colchester wegens diefstal tot 14 jaren dwangarbeid werd veroordeeld Deze straf onderging by geheel en ten tweedenmale tot de maatsehappy teruggekeerd brak hy weer in te Londen en verwondde twee politieagenten die hem op heeterdaad betrapten Deze misdaad boette hg met 20 jaren dwmgrbeid en na die atral endargaan te hebben zwierf hg als bedelaar en Iiinillooper road tot het ongeluk dat een eiiifle maakte aan zgn rampzalig bestaan Men schrgft uit Voorburg De centrale liberaiu kiesvereeniging zal in dit district geen candidaat stellen voor de aanstaande verkiezing voor de Provinciale Staten Hoogstwaarschgnlgk zal du de verkiezing eenvondig bg de candidaatatelling afloopen De candidaat en das het Vermoedelgk aanstaande Statenlid zou dan zgn Jhr Mr von Fisenne advocaat te s Gravenhage da zooi va het afgetreden lid Twee Engelsche jongelni Napper en Langford zgn van Brighton vertrokken naar WestAnstrallë in een zeilbootjo van 14 ton Zg bobben voor tien maanden proviand meegenomen en zgn voornemens Madeira en Kaapstad aan te doen om vervolgens naar St Paul en Nieuw Amsterdam te stevenen twee eilandjes die 2000 mglen ver in de Stille Zuidzee liggen De tocht der twee moedige jongelui gaat niet om èen weddenschap of nit zncht naar populariteit maar heeft oen hooger doel Verleden jaar Mei vertrok een jongere broeder van Langford Horace genaamd van Fremantle in Australië met het barkschip Tbislle Van schip noch bemanning werd sinds iets meer vernomen doch de moeder van Langford heeft al gedurende eenigen tgd er een voorgevoel van dat baar zoon op een dezer onbewoonde eilanden vertoeft Daar zij geheel builen den koers vaft stoom en zeilschepen liggen besloot Langford op deze wgze te trachten zgn moeder hoe dan ook gerust te stellen en zyn vriend Napper verklaarde zieb bereid den tocht met hem mee te maken Stadsnieuws GOUDA 29 Angastui 1904 Naar wg vernc men zal Je Goudscbe öezondheids iolonie bestaande nit 30 kinderen onder geleide van Mejuffr w S de Vooys en Mejuffrouw M Burgersdfik Dinsdag 30 Augustus des morgens te 8 18 Gr naar Lear vertrekken Vele inschryvcrs hebben zich aangemeld voor den optocht met versierde fietsen en bot ringsteken Tot onze verwondering zgn daar slechts een paar jonge dames bg biykbaar hoeft men niet begrepen dat de deelname voor ieder open is Wy vertrouwen dat ook vele jonge dames zich zullen aanmelden Heden morgen werd door een jongen een broodwagen van de Coöperatieve Broodbakkerg in het water der Zeugstraat gereden Te s Gravenhage is op 26 en 27 Augustus geëxamineerd voor bet Examen Hoofdakle o a de heer J M Zuydam te Gouda De Weerbanrbeids Vereeniging Burgerplicht te Gouda zal op Zondag 4 Septem ber 1904 een schietwedstrgd houden op het Schietterrein aan den Rottcrdamschen Dyk De wedstryd zal bestaan uit A Korpswedstrijd Voor dezen Korpswedstrgd worden uitgeloofd 1 groAt Zilveren Medaille en 1 klein Zilveren Medaille terwgl aan den hoogsten korpsc hutter een zilveren Draagmedaille zal aangeboden worden Aan den korpswedstrgd ial door de Woerbaarheids Vereeniging Burgerplicht niet deelgenomen worden B Personeele Wedstryd op 150 M voor de leden van Burgerplicht die voldaan hebben aan art 12 van het Reglement C Wedstrijd Vrge Baan tegen betaling van 0 25 voor ééne serie van 3 schoten D Wodsirgd Vaste Baan tegeh betaling van 0 60 voor ééne serie van 5 schoten Elk schntter mag hoogstens 3 kaarten verBchieten De hodgste ssri komt voo prgs in aanmerking E Wedstrgd Vrye Baan CylindMfciveer afstand 12 M tegen betaling van O voor ééne serie van 5 schoten M F Wedstryd Vrge Baan Baks7 ttand 12 M tegen beUling van 0 10 voor ééneserie van 5 schoten De vrye en vaste hanen zyn opengeateld voor iedereen mits woonachtig te Gooda Een Zilveren Medaille wordt uitgeloofd aan den schutter welke in één serie Vrge Baan 3 schots en in een serie Vaste Baan 5 schots te samen het hoogste aantal punten behaald haefl De uitreiking der pryzen heeft s avonds 8 1 uur plaats op de bovenhaal van hat Catt Schaakbord aan den Kleiweg Heden nacht liepen eenige jongslol op de Moordrechtsche kermis mstig te wandelen toen lii onverwachts door eenige polderwerkers nit Nieuwerkerk werden aangevallen op aanwgzing werd later door da rykspoliUa in e n hartxrg een der daden gsarratteard welke later onschnMig bleek te zjn waartegen de andere daar aanwezige polderwerkers ongeveer een twintigtal zich ZDOdanig verzetten dat de politie van de sabel gebruik moest maken Op het etablissement van do hoeren F W Sprik £ Zoon t Krimpen a in de Lek kwam een stapel hout te vallen met het treurig gevolg dat het op don timmerman Joh Van den Hatert terechtkwam Nadat men hem er on ler vandaan had gewerkt verleende de inmiddels ontboden geneesheer dr Van Dam de eerste hulp waarna hg per rnderbrancard werd thuisgebracht H t ongeval verwekte veel deelneming 376 Staats loterij 4e KI No iasse Trekking van Maandag 29 Aug 965 f 25000 8449 i 2000 20253 f 1000 9062 f400 ieder ft UJ 48 4 230 41 80 372 76 88 91 476 2069 13634 en 14971 ieder f 300 1831 6640 8148 14390 en 14799 f 100 Prgzen van f 65 8291 5669 9087 11836 15128 17807 3300 5792 9120 61 46 91 53 5923 44 11905 16271 17932 71 56 76 18 86 63 88 6028 9322 93 15310 64 3433 40 31 12025 32 18040 93 80 98 12102 85 63 3509 6110 9427 17 15416 72 3608 96 96 49 20 18ll6 9 6886 9518 12219 26 18 3768 6373 94 70 59 95 74 84 9617 76 66 18232 3840 6433 31 77 91 18318 90 90 40 12377 15503 35 3916 94 60 12495 16668 81 46 6562 75 12547 98 18464 6616 96 37 4001 78 53 687JL 4109 93 13 6901 33 8 41 7097 4250 45 64 431 90 8 661 740 68 929 44 51 80 1041 80 82 1100 56 1260 66 71 1302 79 1427 54 97 1635 62 90 95 16 12 55 1768 94 1803 66 98 2030 64 2191 80 12610 15710 18566 9741 31 16il4 18703 42 34 S 23 56 35 16962 3396 79 16064 94 63 64 7247 4401 49 48 9808 1271 68 18860 50 35 77 18919 62 73 85 38 85 12885 16106 19137 47 10098 139U 14 19269 88 10171 12 99 78 19 7151 76 24 16205 80 56 62 10226 94 8 81 Si 32 13065 9 19397 36 81 12 19493 57 94 79 19500 99 93 13311 97 34 57 4613 96 4818 91 94 96 56 7308 10315 62 16307 84 4526 79 22 13409 40 19602 7414 34 42 67 19885 30 64 72 98 90 65 89 13667 16445 19932 65 7525 10461 13850 48 35 4712 50 93 67 62 97 87 7678 10524 13919 16505 20010 88 10671 97 29 36 44 7751 86 14005 16649 20108 84 88 10751 24 61 99 7900 62 14129 76 20207 40 72 69 16731 8 86 10813 14217 91 11 4927 8048 10965 64 16821 41 42 8131 79 14311 33 65 48 37 11042 19 16914 77 88 71 62 61 20 8490 8241 11106 64 26 92 5036 8306 45 60 17045 20326 65 19 69 14421 17114 30 89 8521 87 89 36 636176 67 88 14527 17203 865309 8603 11249 72 5 20416 13 15 58 11600 95 22 26 11380 10 17458 40 71 II458 88 92 93 64 97 17511 20519 77 14707 25 20748 43 11539 84 33 20840 53 76 14833 78 49 67 11662 14972 17612 60 88 80 98 31 68 81 8856 11754 15048 57 20947 85 58 59 51 17721 66 8996 99 71 72 7J 6 9058 11810 84 VeemarU te Rotterdam Mundag aS Augustus IQ04 Vette ouen en koeten goede Aanvoer prijeen fraren voor iste kwal 35 zde kwal 33 3de kw a8 centa per half kilo Vette kalveren goide aanvger prijien waren voor i9te kwat sS id kw 4 3de kw at cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren vf5 oor tste kwal aaV ade kw ai 3de kw 17 c tt per half kik Vette schapen en lammeren goed aacgevoerd Handel in vet vee en vette uilveren stag vette varkens met goed n omiet schapen en lammeren traag lager in prijs BEÏÏBS tAN EOTTERDAM L K H K VRIJDAG 25 AUG Staatêteenin rtn PoETDOAL Oblig 3o Serie fr 600 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 5 i Rusiiiii Iwang Dombr Obli galien 4V 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74V T Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis r f f J L 100 IV 24i Hj potheek Bankm Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Paud briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen vanDeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pnndb idem idem 4 9 5 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pnndb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Scheepvaart Maatacftappyen Aand HollandGulfStï Mg 35 Divernn Obl Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Spoorweglemingfn Itaue Oblig Zuid Italiaaiische Spw Mg A H 3 67 Premieleeningtn Beloie Loten Stad Antwerpen r Zm afy i VJYsr 7ffe 1887 2 102 Alle NOUVEAUTE s in Mantels Costumes Blouses ROKKEN IIOBRS en worden tot spotprgzen OPGERUIMD Afloop der Openliare Verkooping van Onroerende Ooederen VEILING 29 AUGUSTUS 1904 gebonden door den Notaris G C FQETUIJN DHOOGLEEVER alhier Perceel 1 Woünhni s aan de Turfmarkt H no 37 k E van Gent en A v d Klein voor f 1550 Perc 2 Huis in de P C Bolhstraat S no 117 k W van Breukelen voor f 1440 Perc 3 Huis nis voren S no 118 k A v d Klein voor f 1440 Perc 5 Huis aan de IJssellaan R 756 k P Leeraeger voor f 1450 Perc 6 Huis als voren R 766 k P den Hertog voor f 1500 Perc 7 en 8 2 Huizen als voren R 768 en 769 k B C Tom oor f2980 Perc 9 Huis in de Komgnsteeg K no 44 k J Tersmitten voor f 920 Perc 10 Huis in de Hoefsteeg F no llü k A van Wgnbergen voor f 250 PercIl en 12 Twee buizen in de Jan Cot tingsteeg M no 9 en 97 k R Kleinenburg voor 1250 Perc 13 Huis in de Vierde Kade R 500 k J Stolwgk voor f 620 Perc 14 Huis in de Heerenstraat P no 654 k J Pb Schneider voor f810 Perc 15 Hais in de Petroleumbuurt aan de Raam k A Fokkers voor f 370 VEKSOHEIDENHErD Het hospitaalschip De Hoop Woensdagmiddag viel de Hoop na 19 dagen kruisen op de Noordzee weer te Leith binnen Aan boord alles wel Geen zieken aan boord Het weer was niet zeer gunstig meestal of een moeilyke zee of windstilte Dr H M EHrink kreeg 26 zieken in behandeling zoojat het gezamenigk getal tot 208 steeg dat is 4 minder dan in het heele vorige seizoen werd bereikt Een patiënt werd opgenomen en na eenige dagen genezen ontslagen Ds J Barbas bezocht verschillende Hollandsche en Duitsche haringschepen Voor 3 weken werd de Hoop te Leith bezocht door den heer Maas consul generaal der Nederlanden te Londen Dit I lMreebt Heerlijk wfrisscM Conserveer da anden Over de ggheelc aanJB vepsprgid Mondw fer Eter Wereld yolgens den hedendaagsclien stand der wetenschap is Odol YinMil In de idoor sjalottenlacht bezwangerde Koofstraat had gistermorgen U uur een ver a 4ft vechtpartg plaats lusschen drie llflin van het zwakke en schooneff geslacht Vrouw B winkclierste wonende no 48 ha twist met vrouw Van Se R uit den Krommen Elleboog naur men zegt woKOns het anen om oude schuld Hoe het zg twee gehuwde dochters van vrouw B namen de party voor lioar moedor op en zetten bet vronw v d R even betaald O m werd d ze bg de haren heen en weer getrokken Tengevolge dezer handelingen kreeg zg een toeval en moest luid gillende en spartelende door vgf pootige buurvrouwen naar baar woning worden gedragen Het spreekt vanzelf dat de geheele vrouwelijke bevolking op de been was het middagetcnkoken in den steek laten zoodat verscheidene cchtgenooten bg hun thuiskomst wel aangebrand eten zullen gekregen hebben mr tk mzorging vxi mmd en tanden Alleen sshi B Sülg Pahenrflaccns Ai vi HTi i Tii N GÉEH BETEE adres voor alle Mioiten SCHOESWKRK als liet Mliraiuiilisé Mm en Li iueiiiii ii izijii kLi iWK K ao I I tegenover de Kleiwegsleeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatii rr en aangpmelfn work ba Hotel Keslaurant Rrefken B5 Keuken S GROOTE MARKT GOUDA au id Geheel nieuw naar de eiscben des tgds gerestaureerd Nette frissche Kamers en prima LOGIES met degelgk ONTBIJT f t SO Aanbevelend f A L KREIKEN Cuisinier GESTOFï EKRbÉ KAMERS TE HUUR met ol zonder PENSION Directe en finile verdelging binnen nur in de jrüotstrMl3ïL van Vlieyen Maggen Motten Mieren Vlooien Hopsen Oorwormen Torron Pissebedden Het reinigen vun lais bö Kundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogeis Vogelkooien Volières Kozen Abrikozen Perziken on vordcVe Vriiditboomen en Broeikasten en nog meer daa genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verscli onachadelük geurig niet hinderiyk do gobruikHaanwljzing geefl inlicliting omtrent de hoeveellieid op allea toe te passen O ijrig ii üriflchnilflyk Zuiverin s vet fi iuht jii ti Lint Ifui ilijk do pijii wt g i nüfBtniif il l tt ir allo linindiiDridnii Ook iirifiiiiiuii o ii t vi i tiiffuii liriinflTiL liMil kTi Trtel tJK liüid miHfCü Uïlits fii Hiidüro liolmniiiBiovLri vw wuudtiii traVluul 011 atukt fitriKuu Inj vorz vüiiugoii wintorhiimiitii en voftten by Mlmrft iIhuh worn Bij liiand on ny wondüii on vor WHniif oii Machinaal Spuitje mot oon g vttl loBUSn SO ptjr sti 1 Vfiomlurlijko RIJS f 0 O Eea POn JK f m KüH Itliistiükfiii Sjmitjufi iroot DOÜZK NT t O tm 80 t eiit Pal eê U ce t Na üiitvBri ist van poatyrltsol a 40 rent of 8 poBtzc goia a 6 i ttnt wordt U een ToROn toezonding Tan post monsturrloos Zuivunngivot vhh 100 f ain ftcht het vol tiirt UutMi ogolfl a fi rontofpostwisatjl toogonoiiden B kloinq doo os 5 raat mniir door direct Iiiernnido tu unoriin vDOrkoml rnvii bloedvüi ftiging £ ti koud vuur 1 rt por doos B stuk ÖC cent grooto doos 100 gram O e t I f cent hooger iXm do pnjs AIIüb met göbriiik8iianw iiig Hiinhüvoliiigün wordt hot vorlimgde per postad attëstoo pakküt door hot goUcclüllyK i vorzondün Por hnlf 1 of meer Kilo s 18 do poeder raindBr Ook rerkrUgbaar bU A DndST Korte Tiendewag D 4 WAARSCHUWING H H VERBEDIKËRa V N T MERK OVHE JENEVKIt rv NIGHTCAP worden dringend eraocht met het oog op voorkomende vervalsclilngcn lick te overtnigcn ol beliulve do Ijaiid teekening op t etiket ook de naam P BOPPE SCHIK M in Ie kurk gebrand en het roode lak tJp de kurk voorzien is van ijerensluan stempel I au uleune teimank xal gerechtelijk vermlod worden Aé i 3i Verkrijgbaar bij M PïiETEltS Jz KMMMMIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureau vao A BKIi KMAM Zouiv